Hema-filiaal Groenoord moet in 1974 klaar ziiu Hoek van Holland krijgt milioeii voor clubhuis @ud$te Vlaardingsp honderd rriin Dehnert Jansen N.V. in het Groothandeisgebouw uitgevoerd door Aannemingsbedrijf v|h Mits goedkeuring gemeenteraad Intiem op stap Schaaksensatie Vlaardingen Vlaardingen damt om titel Interkerkelijk gesprek® werk Micro-zege voor microkorfballers Propaganda-avond j eugdgemeenteraad tuinbouw/Plantkunde Houdt jaarvergadering DE rotterdammer ROTTERDAM De nieuwe vuilverbranding van de Afval verwerking Rijnmond in de Bot lek heeft gestalte gekregen door de twee uit de grond schietende schoorstenen, de rest van de bouw speelt zich voor het oog onttrokken in de diepe bouwput aI De pijpen (ruim 100 meter) zijn nu op hoogte. Op 19 augus tus 1969 werd de eerste paal voor dit grootse project geslagen. In 1973 hoopt men de vuilverbran ding te kunnen opleveren. De sosten komen op ongeveer 180 miljoen. RADiATEURIN EN INTERCOOLERS 100% katoen MAANiDAG 11 JANUARI 1971 PAGINA 3 (Van ten onzer verslaggevers) De nieuwe vuilverbranding wordt aua capaciteit en techniek de grootste w wereld en qua verwerking van riemisc/i a/va! uniek, vandaar dat deze vuilverbranding tot ver buiten Europa een voorname plaats in asemt. De vuilverbranding aan de Maas haven. is met een capaciteit van 309.000 ton ten enenmale ontoerei kend om de enorme en voortdurend toenemende hoeveelheden industrieel afval te verwerken. De stortterreinen ujn voi en. vergunningen voor nieu we stortterreinen worden niet meer verleend inverbanci met de bodem en luchtverontreiniging. De grote bedrijven gingen zelf hun vuil verbranden maar dit verschoof slieen de problemen, want toen had men te maken met luchtverontreini ging. Door al deze problemen waren de gemeentenbesturen samen met Rijn mond genoodzaakt een oplossing te toeken. Deze werd gevonden door een vuilverbranding in het Botlek gebied te bouwen temidden van de afval le verende bedrijven en heeft tot voor deel dat de aanvoer van afvalstoffen towel over de weg als over het water aangevoerd kunnen worden. De capaciteit van de nieuwe instal latie is gesteld op 700.000 ton per jaar. Deze drie soorten zullen er ko men: 170.000 ton stedelijk afval, 4S0.0ÖQ ton normale industriële afval stoffen, 70.000 ton gevaarlijke Industriële afvalstoffen. tUflHÖ-. VLAARDINGEN De jeugdge- meenteraad houdt woensdagavond haar eerste bijeenkomst in het nieu we jaar in het stadhuis, aanvang 20 uur. Deze vergadering moet worden beschouwd als een propaganda-ver- gadéring. In de volgende vergaderin gen zal de jeugdgemeeoteraad vol gens. zijn nieuwewerkwijze, zich be zighouden met het onderwerp „Wo nen". Tijdens deze eerste vergadering zal de vijfdejaars student bouwkunde Ch. Verhoef een causerie houden over woonvormen en wonen. Tevoren worden de films „Een be woonbaar Tand" en „Nagele" ver toond. W.tfTAHtyjt enkorf Beheer de moedermaat schappij is van alle Hemavestigingen, zodat het voor de hand ligt dat er op deze centrale plaats van de wijle Groenoord en van de nog te bouwen wijken Woudhoek en. Spaland een nieuwe Hemavestiging zal: verrijzen. Ook Albert Heijn heeft enige tijd geleden interesse getoond, al kon men op dit moment nog niet zeggen waar precies het nieuwe filiaal in de Schie- damse uitbreidingsplannen zal ko men. Een belangrijke schakel in de plan nen .is verder nog de Stichting Ont wikkelingsbureau Winkelcentra uit Wassenaar. Als vertegenwoordiger van deze stichting neernt dr. A, W. Luyck, zitting iri de Nieuwe stichting Winkelcentrum Zwaluwlaan Schië- dam/Kethel/Groenoord. Woor het overige wordt het een Schiedamse aangelegenheid. Vier Schiedamse bouwmaatschappijen, de SSN bouwmaatschappij C. L. Noord zij NV, het Bouwconsortium Kloppers NV, Van de Wetering, Van Balen en H. Hooghart en Zn. de NV Bouw- en Aannemingsmaatschappij D. L. Baron en H. van der Kraan bouwbedrijf- zullen gezamenlijk het nieuwe win kelcentrum gaan bouwen, waarbij de Nederlandse Financieringsmaat schappij voor Bedrijfsobjecten als geldschieter optreedt: Het nieuwe complex komt centraal te liggen. Midden in het winkelcen trum is het metrostation geprojec teerd van de lijn jRotterdam (iS.- Vlaardingen, tmaar het ,zal opz'n vroegst 1980. zijn voordat deze lijn een feit is. ...k'. /~}P dit kaartje da situering van de in aanboutr zijnde afvalverwerking Botlek in beeld: langs de Waterwegoever, pal naast de terreinen van Verolme. VL,AARDINGEN De drie teams van Intiem die uitkomen in de lande lijke taf el tenniscorn petitie hebben en kele interessante uitstapjes op hun prograKun'a staan. Het .meisjesteam zal .de-. Intiëm- kleuren gaan verdedigen .tegen de meisjes van Centrum uit-Rotterdam, Lu to uit Tilburg,' Van NIspën iüit.Hll- legom en TTVN'uit Nieuwkoop,. -7 Het 'eerste jorigensteam ontmoet TOG (Maassluis). - Dcto (Grooten- broek), VVV (Voorburg) en Vlug en Vaardig uit Hilversum./ Het tweede team krijgt als tegenstanders: Swift (Roem. rond), Belcrum (Breda), Never Despair- ('s-Hertogën bosch) enScylla te Leiden. De léden Van Intiem, die .hebben deelgenomen aan de finale, van de ta feltennis achtkarnpen (jeugd); te Rot terdam 'hebben zich uitstekend ge weerd, Bij de pupillen eindigde.-Hans Jaap Oppenheim (kampioen van Ne derland) op de eerste "plaats waarme de hij zijn goede vorm bevestigde, Op de tweede plaats eindigde zijn clubgenoot Robert Jan Fuch's. In de meisjesafdeling eindigde' B'ets .Griep Van Intiem op de vierde plaats en Ria Sas op de zesde plaats.; De heer van der Houwen vertelde dat het bedrag geheel door Rotterdam wordt beschikbaar gesteld. Dat bete kent dat men daarnaast een behoor lijke reserve heeft. Immers, onlangs- stelde het ertsoverslagbedrijf Euro poort C.V. een bedrag van honderd duizend gulden beschikbaar voor het clubhuis. Dit bedrag, en eventuele andere fondsen,die vanuit Hoek van Holland beschikbaar worden- gesteld, zullen niet in mindering worden ge bracht op het bedrag van een mil joen. Met de toezegging van B en W ach- ier de hand, kan de commissie club huis aan het werk gaan. 'Het is te verwachten dat binnen zeer korte tijd overleg zal volgen met de -stadsarchi tect cm te komen tot een ontwerp. De Hoekse wijkraadsvoorzitter wenste HSV, en daarmee alle Hoekse verenigingen, van.-, harte gtluk met hét behaalde resultaat. Hij zei dat in tegenstelling tot de nog vaak heer sende mening, sportbeoefening niet langer een zaak is van- kinderen al leen. Ook de ouderen gaan steeds meer .aan. sport doen en daarvoor is voldoende accommodatie een nood- zaak. HOEK VAN HOLLAND De grootste verrassing op de receptie van de Hoekse Sport Vereniging kwam zaterdag ai» wijkraadsvoorzitter L. vare der Houwen- Sprekers als verte genwoordiger van de Rotterdamse wethouder van sport, recreatie en j wijkaanigeïcgenheden, deelde hij mee dat burgemeester en-wethouders heb- ben besloten een bedrag van etn mil- j joon gulden beschikbaar te stellen voor de bouw van, een clubhuis in Hoek vin Holland. Deze beslissing moet uiteraard nog worden goedgekeurd door de gemeen teraad," maar de wijkraadsvoorzitter verwachtte op dit punt weinig moei lijkheden, temeer omdat Hoek van Holland momenteel enkele vertegen woordigers in de Rotterdamse raad heeft. i. ..De heer Van der Houwen meende dat dit op deze dag wel het mooiste geschenk was dat men Hoek van, Hol land en HSV heelt kunnen geven. Immers, bet nieuwe, gebouw zal ver schillende zaken moeten dienen. Het zal een, doelmatig: onderkomen, moë- ten worden voor de verschillende Hoekse verenigingen, maar daarnaast zal het ook dienstbaar zijn voor zaal sporten erv vooral da HSV-volleybal- Iers zullehi er een dankbair gebruik van gaan maken. ARDINGEN De ultwed- van het eerste schaaktiental van HVO heeft een vrij sensationeel verloop gehad met als resultaat, dat IKVO met een 43 voorsprong uit ■Hillegersberg "terugkeerde met de verwachting, dat na de hervatting de uitslag 5%ïVs': voor HVO zal wor den. De HVO'ers Van Embden, Komaat en Uithol hadden zoveel moeite met het vinden van het speellokaal, dat zij een uur te laat arriveerden. Dat bleek een te grote hindernis, want Van Embden en Uithol verloren we gens gebrek aan tijd. Kornaat haalde het nog zo ver'dat hij zijn partij kon afbreken, maar waarschijnlijk zal ook hij er geen halve punt aan over houden. De 'Jong en Huyser kwamen een half uur te laat, maar dit kwam om dat zij met hun auto een knallende aanrijding kregen. Wit om de neus betraden zij het speellokaal, maar kennelijk had het ongeval geen nade lige invloed op hun spel. De Jong, die aan het eerste bord uitkwam, overspeelde zijn tegenstan der volkomen en Huyser aan bord tien deed precies hetzelfde. Hoogerwerf won fraai dank zij een dame-offer en de dierenarts Akker mans slachtte met vakmanschap zijn tegenstander af. Uithol en Van der Vaart verloren beiden. De twee over blijvende partijen van Kwindacz en Smeekes werden afgebroken in gun stige stellingen voor de HVO'ers. ZEGWAAROSTRAAT /T\m 12-14 ■Aslfp TELEFOON OIO- 281591-288304 /B/V IE ROTTERDAM PRlVE: 105410' VLAARDINGEN De inschrijving is opengesteld voor de persoonlijke damkampioenschappen van Vtoardin- gea. Ook niet-leden kunnen Inschrij ven, maar ze moeten wel in Vlaardln- jen wonen. Er zal worden gespeeld in diverse klassen, en bij: voldoendedeelname al een aparte groep huisdammers S verten - gevormd. Uiteraard zal ook iuit deze groep een kampioen te voor schijn komen. Het is de bedoeling de eerste ronde te spelen op dinsdag 2 februari en "vervolgens elke dinsdagavond vanaf '45 uur in de bovenzaal van gebouw Excelsior aan de Oosthavenkade 10. I Tot zaterdag 23 januarikan men zich opgeven, bij de heer-"D. v.d. Kerkhoff, Johan Willem Frisoiaan 18, tel 341192 en verder op de club avonden, telkens op dinsdag. Het inschrijfgeld bedraagt ƒ2,50 voor leden en ƒ3,50 voor niet-leden van V.D.V. (Het kampioenschap van Vlaardingen staat op naam van de heer W. H. Niestadt, die zijn titel zal verdedigen. VLAARDINGEN In de Holywijk zijn kortgeleden enquêtes gehouden, met als gevolg dat een flink: aantal mensen'belangstelling toonde Voor in terkerkelijke samenwerking. De interkerkelijke werkgroepHoly heeft het plan opgevat met deze men sen na le gaan hoe de woorden'ip daden kunnen- worden, omgezet. De gedachten gaan uit naar het vormen van gespreksgroepen en naar een groep die zich zou kunnen bezig houden met de. vraag, wat de kerken kunnen doen aan de verbetering van de leefbaarheid: in de wijk. Geïnteresseerden worden uitgeno digd om woensdag 13 januari naar het kerkcentrum Holy te komen waar de eerste bijeenkomst zal.woeden ge houden, aanvang 21 uur. I Aarzel niet. langeren gun Uzelf de luxe van deze chique visitetas,, die bijna niet van echt leder te onderscheiden is. Chique visitetas van gemakke lijk te onderhouden kunststof. Deze geheel gevoerde tas heeft een bijzonder fraaie beugel met knipsluiting. U kiest uit 4 kleu ren voor nog géén negen gol den. Ppl VLAARDINGEN In de micro- korfbalcompetitie behaalde Vlaardin- SiP Sen 1 een benauwde 85 overwin- ning op 'het onderaan staande team jflp; van Spartaan. Wel was Vlaardingen llpi! over het algemeen iets sterker maar Sfe! men miste de inspiratie om goed door j te drukken. In de beginfase van de strijd bleek, '00 dat Spartaan er op uit was, Vlaardin gen te overrompelen, maar de defen- -t sie gaf zich niet gauw gewonnen. Na ii- 10-minuten spelen was het John Di- f'tiecher, die na zeer goed voorberei- |Jf|§! dend werk van "Harry Brouwer, de flfjwf score wist te openen. u;- Tien minuten voor het rustsignaal van scheidsrechter Van Pouderoyen fj§f|i scoorde AliceSpek uit een doorloop- 'Ay'i) bal (02). De thuisclub - bracht de partijen na twee treffers op gelijke 'fi* voet (22). Vlaardingen kreeg een j Ifctf strafworp tegen, waardoor het nog I - 32 voor Spartaan werd. Hlg Kort daarop bleef de Vlaardingen- I pjjÉJ defensie staan omdat men van me- j p^| ning was, een duidelijke overtreding I 4 te hebben geconstateerd. Er weer- ïlSfif klonk echter geen fluitsignaal, zodat j Sfflf Spartaan doorging en de standop j 42 bracht. tvRien Roozendaal verkleinde de ach- I'-v terstand tot 43. maar daarna had Spartaan succes met een doorloopbal ƒ- I (5—3). Harry Brouwer bracht daarna - van grote afstand twee gave treffers op zijn naam zodat met 5—5 weer H 1 van alles mogelijk was. IÉÈ| Pas 5 minuten voor het eindsignaal Pjlgj slaagde Caria Timmers er. in, de i Üfegi eindstand op 65 voor Vlaardingen f te bepalen. I Vlaardingen 3 verloor met 47 van Succes 1 en Vlaardingen J won met 32 van Het Zuiden J. VLAARDINGEN In de bur gerzaal van het stadhuis wordt don derdag 21 januari de eerste bijeen komst gehouden, van de contactgroep van Vlaardingse ambtenaren. Oud wethouder T. de Bruijn, zal een uit- eenzetting geven over de naoorlogse ontwikkeling van Vlaardingen. Wij zetten 1Q0% katoen in om U te beschermen tegen de aan vallen van de kou. Een breeche van 100% katoen, die U niet alleen warm houdt, maar die bovendien uitstekend als basis dient voor pantalon of rok. Met kleine schoonheids foutjes voor nog géén ander halve gulden. Op de parterre verkopen, wij deze dames visitetas in leder- print. U kunt kiezen uit de kleuren bruin, naturel, zwarten blauw. Deze geheel gevoerde tas met knipsluiting Op de parterre verkopen wij de ze 100% katoenen breeches om Warm de winter door te komen, maten 38 t/m 50 zH i| A VLAARDINGEN Het 14ae se- riéconcours van de hengelaarsvere- niging Het Westen werd vervist in de wateren rond Poeldijk.'De elf deelne mers haalden een vangst van 28.2555 5 gram, wat neerkomt op een- gemid delde van 2569 gram. .De grote vangst kwam ten goede aan de watervogels, in het dierenasiel in Vlaardingen. Op de eerste plaats eindigde F. Tempe laar, die 3685 gram op de scahal liet deponeren. VLAARDINGEN De oudste inwoner van Vlaardingen, me vrouw NI. van der Vücs-Soeters, vierde zaterdag haar 99sté ver jaardag. Zij vierde het feest in de huiselijke kring van het bejaar dencentrum aan de Billitonlgan waar de PTT haar 's morgens o.a. een brief van burgemeester mr. J. Heusdens bezorgde. Mevrouw Van der Vlies, die zoals de foto laat zien geen bril nodig had om de brief van de burgemeester te lezen, weet nu dat de heer Heusdens van plan is haar persoonlijk te komen felici teren als zij haar volgende ver jaardag viert. voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best Ook'maandagmorgen open Géén te!, of schrift, best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1