Begrotingsdebat vol versprekingen Schiedamse wethouders nu muurvast in politiek zadel Brandweer Schiedam in nieuwe kazerne ^S.29 w 59 Burgerlijke stand E. van Ewijk houdt van zijn werk als huisarts Veenstra uitstekend Chopinvertolker Duo Flipse-Slootmaker positieve traditie ALLE COUPONS voor de HALVE PRIJS Diverse artikelen sterk afgeprijsd 3 45 W Burgerlijke stand Strijd na drie jaar beslist r auto's door Beneluxtunnel Twaalf maanden voor inbreker Prijswinnaars puzzel Open oog voor gezinsplanning in Puttershoek Kerkelijk centrum Gewestvorming verdient voorkeur Predikbeurten 98 20° OT9 GRAAFSTROOM m—BEa OKD> BIERSLOOT 42-48 - TELEFOON 348793 - VLAARDINGEN VAN DER BEEK VAN DER BEEK Bekvechten Vertrouwen Oefenterrein Verblijven loodband storas JB 150 cm hoog Zorgelijk Wissewasje MAASSLUIS Onder auspi ciën van de Cultuurkring „Ma- salant". heeft de Rotterdamse pianist Piet Veenstra vrijdag avond in de goed bezette zaal „De Ark" te Maassluis een Cho- pinprogramma ten gehore ge bracht waarmee zijn affiniteit tot het oeuvre van de grote Pool duidelijk kwam vast te staan. De concertgever had zichzelf een zware opgave gesteld. melk heerlijk boter vers kaas kostelijk Raad Goudswaard dE ROTTERDAMMER PAGINA 5 ZATERDAG 16 JANUAiRF 197T SCHIEDAM Dc vier Schie damse wethouders zitten muur- vast in hun politieke zadels. Dat |s de conclusie van de derde avond van de Schiedamse ge meentebegroting, een avond die in het teken stond van de ver sprekingen. De mooiste kwam op mam te staan t8n de PCG-woordvoerder P. Poot oil Kethcl. Sprekende over het Pro veniershuis, één van de oudste gebou wen van Schiedam aan de Overschjc- sestraat het huis waarii. t.z.t. het hujtoor van de Schiedamse Gemeen- ithap en de VW in wordt gevestigd jd hij: «Dc interesse van de S|i en je VVD voor dit huis is bekend." JJanfc u", interumpeerde fraktievoor- jitter G. Verbulsdonk (VVD) hierop. Overigens kwam gisteravond van de motie van wantrouwen van KVP/PCG en SGPzijde op het voltai- coliege van burgemeester en wet houders niets terecht. Het was het e',-oudje van het bekvechten tussen de PCG-woordvoerder J. van Kat wijk en de KVP-woordvoerdster mevr M. A. c- Taverne van Campen over het indienen van een al of niet sluitende begroting. De liberale wethouder van financier., drs. J Houtman, staat op het standpunt dat het ^velzijn van de Schiedamse bevolking op de eerste plaats komt en een sluitende begro ting op de tweede; en dit verdedigde hij dan ook met vuur. De man die gisteravond ook weer de spits afbeet was de socialistische fraktievoorzitter P. Boschman. Hij kondigde aan dat de groep van 23, PvdA, D'66, WD en CPN zich bin nenkort gaan beraden over de herbe noeming van burgemeester H. Roelf- sema, die dit jaar aan de orde komt Hij nodigde de PCG en KVP «it aan dit gesprek deel te nemen. Ket antwoord liet niet lang op zich wach ten. Ex-wethouder M. J. BI. van Kin deren namens PCG en KVP: „Daar doen wij niet aan mee," De heer Boschman verklaarde later het volste vertrouwen te hebben in het huidige college van burgemeester en wethouders inclusief de liberale wethouder J. Houtman, die tijdens vlaahWncEN Gehuwd: H Folkers, 20 jr en W F M van der Toorn, 18 Jr; H M MUnsbergen, 25 Ir en M A Bot. 20 Jr; C J van Gulik. 21 Jr en M van Veen. 21 Jr. Geboren: Madea, dv A Le Noble en A O van den Heuvel; Sander H. zv C T An dreas en J Martens; Léonie M, dv JH van Cranenburgh en O jr. Schut: Edwin, zv F Vlassenrood en A C M van Meggelen. Overleden: c A de Zanger, 61 jr, wed v 0 3 A van Krevelen: H Helderop, 69 Jr, echts v J Prooi; J B Greevcn. T8 jr, echts v S Grtldelbach Gehuwd: KJ van der Lugt, 28 jr en E A H Troost, 19 Jr. W Oortgijs. 22 Jr en J A C van RSJswljic, 29 jr, Geboren: Johanna D Pdv J KF Sanders en J v Breugel; Sharop, dvDJv Wlerln- gen en L W M de Boer; Natasha M, dv R Beenhakker en C w Prins. Maassluis. Overleden: M Smits, 85 jr, VI. SCHIEDAM De gemeente Schiedam gaat een nieuwe brand weerkazerne bouwen aan de Breedstraat in de voormalige Branders- buurt Hiervoor is een krediet nodig van 4,423.650. De gemeente raad wordt verzocht dit krediet te verstrekken. De strijd om een nieuwe brandweerkazerne hield drie jaar geleden heel Schiedam bezig. Er toos toen een werkcomité tot consolidatie, herstel en cmt- atkkeling van de Brandersbuurt. Men wilde dit oudste gedeelte van Schie dam geheel in zijn oorspronkelijke staat restaureren. De grote tegenstander hiervan was kt toenmalige gemeentebestuur met aan het hoofd burgemeester H. Roelf- sana, die indertijd van deze Branders- buurtzaak een halszaak heeft ge maakt. In 1968 staakte het comité haar werkzaamheden en toen stond niets meer de nieuwbouw van een Schiedamse brandweerkazerne in de weg. Het nieuwe complex is geprojec teerd op het terrein dat wordt be grensd door de Breedstraat, de Ver brande Erven, de St Pietersteeg en de bebouwing aan de oostzijde van de Dam. Het omvat een dienstgebouw aan de Breedstraat, de werkplaats aan de Sint Pietersteeg en daartussen een oefenterrein van 65 x 22 meter. Er is rekening gehouden met het karak ter zoals "dat bij de opzet van het be stemmingsplan voor dit gedeelte van Schiedam voor ogen heeft gestaan. Op de begane grond van de nieuwe brandweerkazerne zijn geprojecteerd een garageruimte voor stalling van neten voertuigen, waarin mede Is op genomen eén minimale ruimte voor omkleden en berging van uitrukMe- stag, de alarmcentrale, die op zjjn beurt weer ongeveer één meter boven de begane grond is geprojecteerd om de centralist een zo goed mogelijk overzicht van het bedrijf te geven. Op de jiegane grond zijn verder de hoofdingang van het dienstgebouw, slangenwasserij met bendel- en haspelruimte, het -slangenmagazijn, de jfegendroog- en oefentoren, accu- en kcdmgruimte en een laboratorium ruimte voor perslucht en andere ap paratuur alsmede de schaft- en toilet ruimten voor het werkplaatspersoneel. Op de eerste verdieping, alleen te «reiken vla de centrale hal, zijn ge projecteerd de dag- en nachtverblij ven voor het personeel, de werkka mers voor de commandant en de staf, «e administratie, de afdeling preven- e> een leslokaal met studiehoek en esq instructielokaal voor het gehele Personeel, Het ketelhuis en de regel- ïamer voor de centrale verwarming VLAardinCEN In het afgelo- j™ iaar zijn ruim 5l/a miljoen voer tuigen door de Beneluxtunnel gegaan, Jan een miljoen meer dan m '69 In jjjyjsar maakten ruim vier miljoen ygpis gebruik van de tunnel, die in officieel werd geopend. zijn geprojecteerd ,op het dak van het dienstgebouw. De oefenplaats is achter het hoofd gebouw van de kazerne geprojecteerd. Direct grenzend aan deze oefenplaats komt midden in het hoofdgebouw de oefen- en alangendroogtoren. Deze plaats voor de toren is zo gekozen om bij oefeningen met de autoladder, springzeil, redlijnen, redzadels en haak- en schuifladders voldoende in structie- en opstelruimte te hebben. Verder zullen in het terrein voor de oefeningen met slangenmateriaal en autospuiten, onder- en bovengrond se en geveibrandkranen en een zg. brandput worden aangebracht. De morgenstond heeft goud in de mond.—, tenminste als U maandag om 9 uur op onze vi trage afdeling bent..... Want daar begint de verkoop van honderden coupons origi nele loodband stores (ran 2 tot 10 meteruit de duurste series met een korting van meer dan 70%. §mm Maandagmorgen om 9 uur be gint op de 1e etage de verkoop van honderden coupons origi nele loodband stores uit de duurste series, nu per meter met vele guldens voordeel. Duur ven de opruiming 14 januari tot 4 februari Géén tal. of schrift bast eerder gehouden begrotingsvergade- ring het doelwit was van felle aan vallen van KVP en PCG. De hi - Boschman verklaarde dat als het col lege er anders had uitgezien, dus met KVP en PCG, de heer Houtman ook wethouder was geworden. De liberale fraktievoorzitter Ver- huisdonk kreeg gisteravond ook weer de lachers op zijn hand door D'66 te verklaren tot vis noch vlees. „Het is meer een loempia, waar alles in zit", zei hij. D'66 iso okde partij die met drie zetels in de gemeenteraad zit. De hele gemeentebegroting wordt ge volgd door één Ud, de heer Kaptein. De overige twee leden zijn wegens familieomstandigheden en zaken el ders. Verder nam de heer Verhulsdonk zijn gezegde terug van jl. woensdag. Hij vergeleek toen het provinciaal bestuur van Zuid-Holland met een Jan Klaassen-spul. De manier waarop wij ook nu weer opruimen is beslist wel een bezoek aan onze eerste etage waard Tientallen rollen drukstof in verschillende kwaliteiten, des sins en kleuren. Deze fabriekspartij drukstof van 120 cm breed, verkopen wij nu door kleine drukfoutjes, aanzienlijk goedkoper, voor nog géén één gulden zestig. Nadat de fraktievoorzitters aan het woord waren geweest kwamen de wethouders weer. Wethouder J. Houtman (lib) was deze avond wel zorgelijk over de gemeentefinanciën. Dit ondanks het feit dat de gemeente Schiedam 3 miljoen 200.000 gulden beschikbaar heeft gekregen voor het financieren van lopende werken. Wethouder C. J. M. Bolmers (soc.) sprak over het uitbreidingsplan Woudhoek-zuid, nu nog een troostelo ze zandvlakte, maar ook een vlakte waar nog dit jaar de eerste huizen zullen worden gebouwd. Hij voelde wel iets voor de gedachte daar speel straten te maken. Verder sprak hij over de binnenstad: „de warenhuizen die daar komen zijn de motoren van alles en de trekpaarden van de mid denstand", verklaarde hij. Over het Industriegebied zei hij dat het ge meentebestuur daar selectief te werk zal gaan. j Tot slot was het woord aan burge meester Roelfsema. Hij was geen principiële tegenstander van vrouwe lijke agenten en was verdrietig over de verslechterde onderlinge verhou ding in de gemeenteraad. Hij hoopte dat dit zou veranderen. Maandag avond vind de laatste begrotings avond plaats. Dan zal bijken of er alsnog een mote van wantrouwen te gen het gemeentebestuur komt. DORDRECHT „Een bijzonder laffe daad", noemde officier van Jus titie mr. WTA. de Saint Aulaïre vrij dagmorgen de Inbraak met geweld pleging op een 76-jarige kruidenier- ster Van de 21-jarige los-werkman Pieter B. uit Numansdorp. HJj eiste tegen deze jongeman, die uit louter geldzucht tot deze daad was gekomen, twaalf maanden gevangenisstraf met aftrek, waarvan vier voorwaardelijk met een proeftyd van drie jaar en onder toezicht stelling van een con sultatiebureau voor alcohollisme met ais bijzondere voorwaarde de ver plichting tot het ondergaan van een ontwenningskuur. Pieter, een egocentrische jongeman, was door zijn vader het huis uit ge zet. De dag tevoren had hij 100 uit de huishoudportemonnee gehaald en dit was de druppel geweest die de emmer had doen overlopen. Al sinds zijn zeventiende jaar was hij een ge trouw cafébezoeker. Zonder geld en met een hevige dorst had hij het be sluit genomen in te breken bij het kruidenierswinkeltje, waar hij van kinds-af-aan was gekomen, en bij het halen van boodschappen altijd be loond was geworden met een dropje. i Hij was het huis vi aeen dakraam pje binnengekomen en was zachtjes door de huiskamer geslopen, waar het hoogbejaarde echtpaar de man was 81, de vrouw 76 jaar in een bedstee lagen te slapen. Toen hij de deur naar de winkel had opengedaan, was de vrouw wakker geworden en naar hem toegekomen. Toen zij was beginnen te gillen had hij haar bij haar keel gegrepen, tot zij bewuste loos op de grond was gevallen. Hierop had Pieter een greep in de kassalade gedaan. Do vrouw was op dat moment weer b,i gekomen en weer begonnen te gillen. Haar echtgenoot, die erg doof was, merkte niets. Pieter had de vrouw daarop weer enige ma len tot bloedens toe in het gezicht geslagen, waarop zij stil was gewor den. Met 140 aan buit was hij,hem toen gesmeerd. „U kunt niet zonder geld, maar u wilt er ook niet voor werken", be schuldigde de president, mr. P. L. Waardenburg, de alles grif toegevende jongeman. Uit de rapporten was ko men vast te staan dat drankzucht de oorzaak van deze ellende was. „En ik ben driftig en erg zenuwachtig", voegde Pieter hier zelf nog aan toe. Zijn gevangenisstraf zou de jongen in een jeugdgevangenis moeten door brengen, waar hij nog een vak kan leren", beval de officier aan. Uit spraak over 14 dagen. Maandagmorgen om 9 uur be gint op de eerste etage de ver koop van deze fabriekspartij drukstof in verschillende kwa liteiten, dessins en kleuren, uit de series van f, 3,50, 3,95, 4,50 en 4,95, 120 cm breed, nu per me ter voor 1 Ottur van eb opruiming 14 januari tot 4 februari Géén tel. of schrift best SCHIEDAM Geboren: Adrian us Johan nes, zv F. Tanls en A. Saarloos; Jolanda dv J. F. Stout en D. P. Brugmans; Freddy zv A. Mouthaan en N. C. Gorree: Furhnen Mark rv O. H. Esser en W, H. Zorgvol; Anne-Marie Christine dv P. R. Calbo en A. Smits; Niels zv K. D. Kampinga en T c. Brink, Maassluis; Evellene Johanna Dorot hea dv B. A. Schenk en D. J. v.d.' Spek; Jacqueline Thalia Liesbeth dv K. G. OeiJ en E. Westerop; Mirjam Annet dv j. G. Jansen en J, H. M. J. Hetterscheid; Ka- toesjka dv X.. Neyenbuys en S. E. v.d. Steen; Jaok Jacob zv R. J. Duijm en A, A. M. Sater; Marjolein dv T. L. Munnlk en A. J. heerema; André zv A. Slpfees en E. de Nooü; Patrick zv H. Zeebregts en P. A. C. Veenema; Sven Bric zv N. G. Pinck en K. J. Deering. Maassluis: Elizabeth Johanna, dv A. v. uperert en M. K. v. Spijk; Slmo- ne Corine dv S. C. Mostert en L. Goed volk; Getrouwd: Wesley oreer Wheeler, 27 en Angeilka Trauül Schmidt, 30; Cornells Adrlanus Ni colaas van Haaster, 23 en Ma ria Louisa Eleonara Fietersen, 20; overleden: MaarUe Buijs. 77 echtg.v. M. Bakker; Hendrik "Verbeek. 94 wednr.v. W. H. Mastenbroek; Alie van der Endt, 75 echtg.v. A. v.d. Hout. Maassluis; Maria Catharina Zwarst, 76 echtg.v. P. v. Mun ster; Adam van Toledo, 67 echtg.v. J. Drpppert; Maria Adrinana Margaretha van Schoor, 75 wed. v, A. v. Fessem: De prijswinnaars vaa de puzzel uit ons zondagsblad van 8 januari zijn: T. Hax, Bermweg 418, Ca- pelle a.d. IJ'ssel- f 10; A. J. Nelis, Ringst-aat 20, Sommelsdijk, f 5; C. W. Smaal, Brouwersdijk 21ö, Dordrecht, f 5. (Van een verslaggever) PUTTERSHOEK Op vrij dag 8 januari vierde de heer E. van Ewijk zijn 25-jarig jubileum als huisarts in Put- tershoek en omgeving: Leiding gevende inwoners van de hele Hoeksche Waard kwamen op draven om de zilveren, huis arts met superlatieven in de hoogte te steken. Dokter Van Ewijk zou onder meer niet autoritair zijn, hij begeleidt zijn patiënten tot in het zieken huis en hij zou een open oog hebben voor ethische vraag stukken als abortus en de pil. Komt dat een beetje overeen met de werkelijkheid? „Ik begeleid mijn patiënten niet in het zieken huis. Dat zou onbegonnen werk zijn omdat de één naar Rotterdam gaat en de ander naar Dordrecht. Ik vertel ze altijd van tevoren dat dat onmogelijk is. Over de vraag of ik technisch een goed arts ben kunnen de mensen niet oordelen. Hun oor deel berust slechts op gevoelsmati ge overwegingen. Autoritair ben ik zeker niet. Dat ligt helemaal niet ln mijn karakter. Ik probeer de mystificatie van de geneeskunde en van de arts zoveel mogelijk te verkleinen. Gezag en overwicht blijft echter noodzake lijk. Ik kan als arts niet met de autochtone bevolking omgaan als met mijn vrienden. Mijn functie houdt een barrière in. Ik zoek mijn vrienden en kennissen daarom ook buiten deze gemeente." Ondanks deze afstand is dokter Van Ewijk eert geliefd man n het dorp. De nu 53-jange arts, '.ie af komstig is uit Zeist kwam vlak na de oorlog naar Puttershoek. Via een zwager uit 's-Gravendeel slaagde hij er in hier een praktijk te begin nen. Deze kans pakte hij met beide handen aan omdat dat de enige mogelijkheid was de militaire dienst te ontlopen. „Een onmisbare dorpsarts pakken ze niet zo gauw", dacht hij. Een poosje later moest hij desondanks burgerdienst gaan verrichten. Maar hij kwam terug in Putters hoek om niet meer weg te gaan Hij kreeg vier zoons en een dochter, van wie één zoon binnenkort ook huisarts hoopt te worden. Al be schouwt hij zich niet als geïnte greerd met de autochtone bevol king, hij ziet toch wel zoveel voor delen van een dorpsarts boven een collega uit de stad dat hij geen spijt heeft m Puttershoek te zijn gebleven. „We kennen, hier geen parkeerproblemen, we hoeven geen flats te beklimmen en we moeten hier veel meer zelf doen omdat we geen artsenlaboratorium in de na bijheid hebben We kunnen een patiënt niet voor ieder wissewasje naar een specialist in Rotterdam of Dordrecht sturen", vindt dokter Van Ewijk. Als hij het over mocht doen *011 hij weer huisarts worden en weer in een kleine gemeente. Het mense lijk contact in zijn werk vindt hij veel belangrijker dan het hogere salaris dat een specialist kan ver dienen. „Als je niet van je werk houdt, heb je een naar leven", zegt hij zelf. Bij hem is daarvan geen sprake. Anders had hij nooit zoveel piivé-tijd opgegeven voor zijn werk. Dokter Van Ewijk heeft altijd zijn best gedaan zijn taak als advi seur in de gezinsplanning zo goed mogelijk uit le voeren, „Misbruik van mijn positie als arts ia zo een voudig Men is bijvoorbeeld geneigd de ethische en religieuze problemen die samenhangen met abortus en anti-conceptionele middelen op ad vies van de huisarts terug te voe ren op een medisch probleem. Ik wijs ze dan op hun plichten als mens. Over deze dingen heb ik veel overleg gepleegd met de pater en de dommee van Puttershoek", aldus dokter Van. Ewijk. Dokter Van Ewijk heeft wel wor tel geschoten temidden van de kri tische dorpsbewoners uit de Hoek sche Waard. ,JZe accepteren iemand met zo gauw. Het gemoedelijke van het zuiden vind je hier met. Dat- komt wellicht doordat de Putters- hoeker altijd om en nabij het water heeft geleefd. Maar als je eenmaal door het masker heen weet te sto ten, zijn de mensen hier prettig om mee om te gaan." Sinds geruime tijd voert dokter Van Ewijk samen met de joage dokter Baan uit Brandwijk zijn praktijk aan het Schouteneinde 28. Net zoals de bekende televisie-per soonlijkheden dr. Cameron en dr. Finley werken de beide artsen ge associeerd samen. Eindelijk krijgt dokter Van Ewijk nu eens tijd om de zo noodzakelijke herschplings- weken te gaan'volgen. De hele be volking van Puttershoek zal hierbij ongetwijfeld baat vinden. Want dokter Van Ewijk denkt er voorlo pig niet over zijn praktijk neer te leggen. Doordat bij de programmasamen- stelling gestreefd was naar een zoveel mogelijk veelzijdige belichting van het pianofenomeen Chopin werd de normale tijdsduur van een kla- vierrecital eigenlijk overschreden. Dat hierdoor bijzondere eisen werden gesteld aan het uithoudingsvermogen en de concentratie van de pianist is zonder meer duidelijk. Voor de pauze hoorde wij „Grande Polonaise brülante précédé d'un An dante spianato (eenvoudig), zes etudes uit beide banden en de sonate met de treurmars (op 35). Het tweede gedeel te van de avond bracht de' vierde ■ballade, een zestal Mazurka's, de posthume Nocturne in e (een jeugd werk) en het b-moll Scherzo, bene vens ala toegiften de 14 e wals in e kl. en enkele der Ecossaises. Dikwijls is de gespannen aandacht van het luisterend publiek een juiste indicatie omtrent de kwaliteit van het gebodene. Zo was het ook tijdens dit vrijdagavondconcert. De intensieve muzikale beleving van Chopins mu ziek liet nergens verstek gaan. Direct al in het Noctume-aöhtige Andante spianato (eenvoudig om te horen, ge raffineerd moeilijk in de feilloze rea lisering van het notenbeeld) en de virtuoze Polonaise in Es. wist Piet Veenstra zijn publiek in de ban te brengen van de Poolse klanktovenaar. Ook de'zes etudes die hierop volg den en de grote vierdelige sonate werden met voortreffelijke technische beheersing en een nergens aflatende zorg voor de grote klankschoonheid ten gehore gebracht. Als wij dan toch nog enkele hoogtepunten willen noe men dan is daarmede niets ten nadele van de voordracht der andere werken gezegd. Zulke hoogtepunten waren naar ons gevoelen de meesterlijk ge speelde polonaise, het Scherzo uit de sonate en de sextenetude. Na de pauze bloeide de poëzie op in. de vierde ballade (prachtig van op bouw), de zes Mazurka's (vooral die in cis kl.op.63 no.3) en het eerste Scherzo, waarin grote virtuositeit en meditatie elkaar afwisselen. Piet Veenstra is een pianist, bij wie een gedegen pianistiek en een gezonde ro mantische bewogenheid op gelukkige wijze samengaan. Hij besteedt veel zorg aan een fraai legato, een helder cantabile en geeft steeds blijk van een weloverwogen pedaalgëbruik. Het regelmatig dooreen laten vloeien van de stertotiep elkaar opvolgende twee accoorden in de treurmars was een gelukkige vondst. Het enthousiaste publiek heeft zich door een langdurig en hartelijk ap plaus erkentelijk getoond voor deze kostelijke pianoavond. W. H. Wolvekamp. SPIJKENISSE Blijkbaar heeft Spijkenisse la de enkele jaren dat de Dorpskerk als cultureel centrum een nevenfunctie heeft gekregen, ook een muzikale traditie verworven in de vorm van het concert van de pianisten Marinus Flipse en Adrï Slootmaker. Een groot publiek was opgekomen voor het du», dat weer onder auspi ciën van de Volkssuniversiteit „De Kring" concerteerde. Het programma begon met de Air (voor de g-snaar) uit de Suite van Bach, bewerkt voor twee piano's, die inderdaad uit de vleugels zong. Ver wonderlijk was hier, hoe zo'n melodie van Bach ook in deze transformatie nog een eigen kracht toonde en tot het publiek sprak. In het derde nummer, de Romance van Rachmaninow waren deze avond de concertgevers op hun sterkst; twee kunstenaars, opgaande in een roman- tisch-melodieuze muziek, die zij zelf zo duidelijk mooi vonden, met alle goede gevolgen van dien. Ook de wat nuchtere Suite Moderne van de Ne derlander Hugo Godron kwam goed uit de verf. Er waren nog twee stukken voor piano quatre mains, de Marche ca- ractéristique van Schubert en de be koorlijke muzikale sprookjes van Moeder de Gans, zoals Ravel ze schil derachtig en met wijze beperking m volle pianoklank uitbeeldde. Het was een lust voor het oor de hier wat ondeugend aandoende Valse musette van Poulens op deze manier verklankt te horen, vooral door het gevoel voor humor, dat uit de ver tolking sprak. De Variaties op een thema van Beethoven van Saint-Saëns vormden noch wat compositie, noch wat de vertolking betrof het beste deel van de avond, al kwam de fugatische va riatie zeer zeker als een knap werk stuk over. Het was in dit opus, dat de akoestiek m de nu eenmaal niet als concertzaal gebouwde kerk het minst scheen mee te werken. Xn elk geval miste men hier vaak de verfij ning en de glans van het precies af gewerkte en afgewogene, waarvan men deze avond zo vaak had genoten. Adri Slootmaker heeft het program ma door zijn inleidingen voor menig een toegankelijker gemaakt. Met enige deskundige bijschaving zal dat nog beter kunnen worden, ten gunste van deze soort concerten, die zo veel po sitiefs hebben, voor een, zoals nu weer bleek, uitermate dankbaar pu bliek. Ad Int. sjStr btesksnsgraiif T 01849«248 SCHIEDAM De Gereformeerde Kerk krijgt grond aan de Zwaluw laan in Ket'nel/Groen oord voor de bouw van een nieuw kerkelijk cen trum. Het terrein is inmiddels bouw rijp. Wel moet de gemeenteraad nog een uitspraak over deze kwestie doen, hetgeen zal gebeuren tijdens de raadsvergadering van maandag 25 ja nuari. Overigens was het maar een dub beltje op z'n kant of de commissie van het grondbedrijf uit de gemeen teraad had tot verkoop van de grond besloten De Gereformeerde Kerk wilde namelijk in eerste instantie de grond kopen In de commissie voor het grondbedrijf staakten op een ge geven ogenblik de stemmen, zodat de voorzitter, de socialistische wethouder van gemeentewerken en stadsontwik keling C. J. M. Bolmers de beslissing moest brengen. Hij stemde voor erf pacht. Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad GOUDSWAARD In de eerste -vergadering vaa dit jaar heeft loco- burgemeester - B. E. KHjn in zijn nieuwjaarsrede aaa het begin van de raadsvergadering gesproken over 'de vorming van een gewest als toekom- stige bestuurlijke ontwikkeling vain de Hoeksche Waard, - 1 „Oppervlakkig bezien zou dat een aantrekkelijker gedachte zijn dan hef op een hoop,, vegen van. veertien ger meenten in de Hoeksche Waard, al zal een' bepaalde herindeling niét' achterwege kunnen blij ven. >v. Als het1 eventueel tot een gewest vorming zou komen dan is het wel te hopen, dat de taken van zo'n gewest duidelijk .worden, aangegeven om touwtrekkerij tussen gewest en ge meente te voorkomen. Het is te ho pen, dat voor de gemeenten een be- hoorlijk aantal taken overblijft om te voorkomen, dat de ra-den niet tot wij kraad gedegradeerd zullen worden",' aldus wethouder Klijn,-die de -zieke burgemeester P. G.-Vries verving, Over het streekplan deelde hij .mee, dat de gemeente, officieel nog niets wist van de aanbieding van een con cept-streekplan binnen afzienbare tijd, zoals aan een delegatie van de begeleidingscommissie is meegedeeld. De taak. van die commissie is nog lang niet afgelopen: „Zodra we met bepaalde conceptplannen zullen wor den geconfronteerd zal de commissie hierover zich zeker beraden en zal de iegenlijke taak pas goed beginnen. De hogere organen zullen in de eer ste plaats beslissen over de meest wenselijke ontwikkeling in de streak. Het nationaal belang zal 'daarbij voorrang hebben. Schiedam Gerei Oosterkerk 19 ds tvierop, 5 ds v Veen; Magnalia Delkerk 10 ds vd Wey, 5 ds v Zuylen; De Goede Haven 10 ds v Veen, 5 ds Nier opJiüiana- kerk 10 en 5 ds Stolk; Kemel De Ark 19 ds Van der Wey, 5 ds Van Zuylen; herv Ge rei 10 ds v Vliet; Grote Kedk 5 ds Tim- mers; herv Grbte Kerk 10 ds Keljzer, 7 ds Timmers; Betheïkerk 19 ds Spaltag; Op-' standingskerk 10 ds Verwaal; VredeskerJt 10 ds Groenewegen: Kethel Dorpskerk 10 ds vd Bos, 7 ds Gerbrandy; St. Martinus- kerk 9.20 ds Gerbrandy; Schepphuis 19 jon- gerendienst hr Berkhout; Chr Ger Waran de 9.30 en 4 ds Geleynse. vi. A A R DINGEN herv Grote Kerk 19 en 5 ds Vermaal; Nieuwe Kerk 10 ds Bos. 5 ds Krol; Bethelkeric 19 ds Hoorn, 7 ds Verhoef; ïmmanuelkerk 10 ds v Dam, S ds Hoorn; Rehobothkerk 19 hr Westmaas, 7 ds Bos; Ichtuskerk 10 ds Verhoef, 7 hr v Zetten; Holycentrum 10 30 hr v Zetten, 7 ds v Dam; Holyziekenhuis, 9 hr v Reenen; Zonnehuis 10 ds v Reenen; leger des Hells 10 heihgmgssamenkomst Baanstraat, 6.39 openluehtsamenkomst Liesveld, 7.39 Evan- gelisatiesamenkomst Baanstraat; Gere- Oosterkerk 10 ds F L Bos, Nieuwe Kerk 5 ds Krol; Emmauskerk 10 ds Swen, 5 ds v Reenen; Kerkcentrum. Holy 9 ds Krol, 5 dr Kouwenhoven; Pnlëlkerte 8.45 en 10 30 dr Kouwenhoven, 5 ds Ter'Hart; Maranatha- kerk 19 ds Ter Hart, 5 ds Bos: De Wete ring 10 45 ds Krol, 8 drs v Reenen; Zonne huis 10 ds v Reenen; Chr Ger Emmastraai 19 en 5 ds Buys; Da Costaschool 9 39 Lees- dienst, 3 ds Buys; Ger Gein 10 en 5 lees- dienst. MAASSLUIS Herv Grote Kerk 16 ds Verbaas, 7 ds Haitjema; De Ark 30.30 ds Haitjema; Zalencentrum West 10 ds Schuurman: Gemeenschapshuis lo br vdpol; Geref ïmmanuelkerk 9,39 ds Bohl- meijer, 1.30 ds vd Bos; Maraaathakerk 9.30 ds vd Bos, 7 brugdlenst; Andreas^apel 7 ds vd Bos; Ger VrIJgem De Ark 9 en 5 ds v Tongeren; Chr Ger 9.30 en 4.3» ds Klein- f Onstenk; Ned Port Bond 19.15 ds Zuur deeg. OPRUIMING WONINGINRICHTING

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1