m Begroting Schiedam zonder slag of stoot erdoor Aantal woningzoekenden 240 nu al gepasseerd AGENDA Schip met oliefantstanden mmm hSMMM Markten en veilingen Burgerlijke stand BEURS VAN AMSTERDAM jH 1BB1 Wmm k Ned. Blazers ensemhle in De Doelen Reconstructie binnenstad wordt hèt probleem Wethouder in nieuwjaarsrede 11 Bïnnenvaartuig loopt vast in Oosterschelde Deel werkgevers Rijnmond eens met vakbonden Eykenaar wordt fractieleider Vondst Lombar dij en begint een jeugdfilmclub OFFICIEEL HEUGAFELT DEALER Heugafelt-ïegels Heugaflor Heugalux en Heuga minitegels N.V. v/h Wed. D. van Heusden Markt 3-7-50-60 VLAARDINGEN iichf- en krachtinsfaüafies Herrie ten oosten van Rotterdam Natuuriijk PLATENBQNNEN halen, bij G. V. VAH DAALEH Jr. •J. 'f .....morgen dagelijks een titei waar wij trots op zijn, omdat wij uit ervaring, de sterkte, het effect en de mogelijkheid kennen van Een uitkomst voor ieder huis. geen filialen Telefoon 342232—348818 ACTIEVE AANDELEN •"-i oo-i oo.i AANDELEN 120 Obligaties Actieve obligaties Claims, scrips, stoekd. Ri 197! dE ROTTERDAMMER PAGINA 11 DINSDAG 19 JANUARI 1971 over rrk ig ge- iu een Haan. fluit tan». ijtOTTEEDAM Dat liet maan- jijavond bij het Nederlands Blazers Ensemble in de Kleine Doelenzaal ffet zo vol was als zaterdagnacht in >5 hal, zal wel hierdoor zijn geko men dat de sfeer van het nachlcon- j^rt Vooral voor de jongeren een gro te aantrekkingskracht.heeft gehad en /jat de 'maandagavond nu eenmaal geen uitgaansavond is. De leden van het ensemble hebben a niet minder muzikaal en briljant gemusiceerd. Eerst in de zelden uitgevoerde „Petite Symphonie" van (jarles Gounod met een prachtig ge speelde'fluitpartij in het Andante 'cantabile,' dan in rie wonderlijke gank enpracht van Leos Janceks ^Dadi" (Jeugd) met geestige trekjes voor de fagot en prachtige hoornsoli. Na de pauze klonk het „Rondino in js" van Ludwig van Beethoven, saarln.de statige feestelijkheid zeer. «aniianCeerd werd uitgevoerd. Ten slotte werd de onvolprezen „Serenade na. 11 in Es, K.V. 376" van Wolfgang i Mozart uitgevoerd, muziek van de puurste soort, die met bruisende mu- ïjjeeervreugde werd gespeeld. Op de maar niet ophoudende ovatie Volgde ais toegift het Menuetto uit de Serenade Jn C, K.V. 388" van de- KIfde componist, dat weer laaiende bijval uitlokte. G. M. Dersjant SCHIEDAM Het zittende college van burgemeester en wethou ders en de leden van de Schiedamse gemeenteraad houden elkaar volkomen in evenwicht. Dit bleek gisteravond op de laatste avonu van de behandeling van de gemeentebegroting, die ondanks de felle oppositie van KVP- en PCG-zijde zonder slag of stoot werd goed gekeurd. Tijdens de behandeling van de begroting spraken de raads leden bij elkaar vijf uur eh zes minuten en het college van burge meester en wethouders vijf uur en vier minuten. Deze laatste avond stond in het te ken van een aanval van het' PCG- raadslid J. van Katwijk op het ge meentebestuur van Rotterdam. Hij wilde dat dit gemeentebestuur be paalde bevoegdheden inzake dé Hin- dcijwct overdroeg aan het openbare lichaam Rijnmond en wilde van het Schiedamse gemeentebestuur weten hoe liet daarover dacht. Wethouder J. Houtman (lib.): „Ik sta wel sympathiek tegenover bepaal de gedachten van de heer Van Kat- wijk, maar wil dit eerst in het college onder ogen zien." Het tweede onderwerp dat gister avond werd aangesneden was de ker mis op zondag. Met name het PCG- raadslïd H. van der Waal had hier grote bezwaren tegen. De openstelling van de kermis -op zondag behoort tot de weinige be voegdheden van de burgemeester. Burgemeester H. Roelfsema zegde echter na de toespraak van de-heer Van der Waal, toe 'dat hij dit op nieuw in de commissie ter sprake zou brengen, maar hij vond het'niet ge past dat een minderheid de meerder heid zijn wil oplegt. Verder bleek gisteravond uit een antwoord van de wethouder van ge meentewerken en stadsontwikkeling C.J.M. [Bolmers (soc.) dat de groen voorziening bij de Z.-fl!ats in Groen oord in 1971 ter hand wordt geno men en in 1972 zal worden voltooid en dat het oude dorp Kethel wellicht in 1972 aardgas krijgt. Het was o.a. het KVP-raadslid Landsbergen die voor dit aardgas ten strijde trok. Hij kreeg hierbij steun van de socialist J. Scneffers. Wethouder Bolmers zei veTder dat hèt probleem van 1971 de reconstruc tie van de binnenstad wordt, „m mei zullen we een beslissing moeten ne men," aldus wethouder Bolmers. Na dit alles was het politieke vuur, kennelijk gedoofd. Zonder één enkele motie werd, de begroting goedge keurd. 1 3709 og a NUMAh'SDORP Tijdens de maandagavond In de raad gehouden nieuwjaarsrede deelde lokoburge- «ester T. van der Velden mee,„Hat ie 1975 37 woningen gereedkwamen, «aarran 27 woningwetwoningeh. 'vijf premiewoningen en vijf piartièuUere moingen. Daartcgenov^st^kt dat 16 woningen werden gestoopi-- Het aantal woningzoekenden is in middels de gepasseerd en momen teel zijn '32 Woningwetwoningen in tsnotylw- Verder zijn nog 103 pre- DORDRECHT In de Oosterschel- is maandagavond tegen zeven uur ®t binnenvaartschip Rembrandtsin- sl op de 'zandplaat Roggeplaat gelo pen. Het schip werd gesleept door de leepboot Enrico uit Dordrecht. De isvige wind heeft vermoedelijk de leeptros gebroken. De reddingboot President Jan Leis uit Burghsluis voer direct uit om mentueel assistentie te verlenen aan set vast gelopen vaartuig. In verband mei de lage waterstand kon men niet ia <3(1!?'' de Hembrandtsingel komen. Bij ifielsa water zal getracht worden een )eleai' !leePverbiading tot stand te brengen ia het schip los te trekken. De sleepboot Enrico is de haven ran Colijnsplaat binnengevaren. rzake oldoer. srljde: en ti Ir. t invooi- en ge dat e dien;: owrak- de eer ien 2k /ereer.- 'as ii' er 19ü gehot- al ve i thai Vlaai van i dof rurtB miewoningen en 15 particuliere wo ningen in aanbouw. Aan de openbare raavoschool'wordt les gegeven aan 131 leerlingen, waar van 59 uit Numansdorp. Behalvd de directeur zijn op deze school 12 leer krachten werkzaam. Aan het examen is in 1970 deelgenomen door 17 leer lingen. Wethouder Van der Velden zei ver der, dat hoewel op het rapport van de begeleidingscommissie voor het streekplan van de Hoeksche Waard nogal kritiek is geuit, toch duidelijk moet worden gesteld, dat destijds is verzocht de eigen visie van de streek op de gewenste toekomst voor deze regio te willen kenbaar maken. Spreker zei verder nog, dat bij 66 verkeersongevallen in 1970 een on derzoek is ingesteld, terwijl een drie tal doden viel te betreuren. Het ver keer op de Haringvlietbrug is ook in 1970 toegenomen. Ongeveer 2.750.000 voertuigen zijn de tol gepasseerd. Over het onderwijs op de christe lijke mavo zei de wethouder, dat deze school door 194 leerlingen wordt ge volgd. PUTTERSHOEK De christelijke ^gemengde zangvereniging Asaf heeft van het Anjerfonds een subsidié van duizend gulden ontvangen. Het be drag is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe piano. Vrijdag 12 februari zullen Gait- jan Kruutmoes (Kees Sdhilperoort), boer Voorthuizen (Ab Hofstee), Drika (Annie Palmen) met bekende artisten van tv. en radio een programma ver zorgen in beurshal Florida. vandaag Knnlnglnnelterk, Appfrlavond gerei, ge zindte. 29: De Lantaarn, Buurthtjeenk. oude westen, 2»; Palace, uitreiking voiks- tuinprljzen, 20; Hotel America, Hoek van Holland, Hearing Rijnmond-Hoogovens, 29: Raadhuis Heerjansdam, gemeenteraad, 19.30. KSGJ, zwaanshals 3M," verg. jeugdwerk- leiders. 10; Tuinb^cheol Blelswljk, opening tent. kom ln de Kring, 15.30: Bongerd 4 Capelle. opening chr. school. 19.45; Geref. Gem, Jeruzalemstraat, ds. Overduin, 20: Enen Haüzer, Gouwstraat, Bijbellezing ds. Kleermaker, 20. Klachten stadsbezorging: maand, t/m vrijd. 18.30-19.30, zaterd. 17-18, tel, 115588. Bijkantoor De Rotterdammer: Bree 59, tel. 192553. Woord voor de, dag: Bijbellezing en. overdenking iel. ,141000. 'Klachten geluidshinder en luchtvervuiling: Centrale 'Meld- en Re- gelkamer Rijnmond, tel, 252625. Spreekuren sociale raadslieden: ma, dr, vr Coomhertstr. 19, 9-11;' Jensiusstr. 37, 14-16; Provenierssingel 57, 9-11; Klaver- str. 52, 9-11; Ruigewaardstr. 34, 14-16; Blazoenstraat 11, 14-16; di, wo, do Kor te Lijnbaan 8d, ,12-14, vr.' 12-14, 19-21, KANTOREN DAGBLAD „DE ROTTERDAMMER", bijkantoor SCHIEDAM: Lange Kerkstraat 82. tel.266362; redaclle: R. M.- van Houwelingen, Julianalaan 34, tel. 26S754: klachten bezorging: Joh. Grflne- feld. Singel 93. tel. 2S3S38, 18.30—19.30, zater-: dage 18—19 uur. BIJKANTOORVLAARDINGEN; Smalle Haven- straat 11. tel. 346275: redactie: Witte da With at ra at 25, Rotterdam, telefoon 115583, toeslel 155. Klachten hezoreing: H. VerheiJ. Diepen- brockstraat 41, tel. 343345, maandag t.e.m. vrijdag 18—19.30 uur en zaterdag 18—19 uur. AGENTSCHAP MAASSLUIS: Mevrouw Brou wer. Plersonstraat 33. Klachlenbezorglng: tot 19.30 bij De jong. tel. 3312. Alarmnummer voor luchtvervuiling en melding geluidshinder voor Schiedam, Vlaardingen ,en Maassluis tel. 0102G2S26. r KOEK van HOLLAND Van na if aUt4^Jure Ve'c mensen, die aan de tot geboren en getogen zijn, strand- poliü iottersl De voorwerpen, die door het gecos sriler op het strand worden gewor- 1 vi wa, hebben door de eeuwen heen al ,n_ Ti 'e nieuwsgierigheid opgewekt. Voor bebbe f kustbewoners zijn de gaven van arked J? ®ee eigendommen van de vinders. 100 t de wet ligt dat natuurlijk een rfuige anders, volgens deze is de ,rke«i iirindvonrierij in handen van de ge- ateeri D6yi''e- i vertil Daarom ook is de hoofdcommissies et ja de gemeente rotterdam, de heer hij \i ïan den Bergh, sedert 1960 strand- g B f®der van de gemeente Rotterdam. •1rat' Oat is eigenlijk een unieke positie 1970?00r de chef van de Hoekse hulpse- aired ®tarie, want normaal is de burg'e- s ®t ®eester van een gemeente tvns 52 aai trandvonder. i. But D strandvonderij is in Hoek van iet te oi™nd nu niet bepaald een lucratie- fe bezigheid en burgemeester tho- Vlaa ®assen van rotterdam heeft wel wat gereg ^ders aan het hoofd dan langs het er 20j ^nd aan „jutterij" te doen. Daarom 58") grt dit werk hoofdzakelijk in han- aasti gegeven van de hoofdcommissaris ubbeli «i politie. Tenslotte werd de afde- T1? strandvonderij overgedaan aan e beer Van den Bergh. t'sze is de man bij wie alle vonds- op het strand gemeld dienen te «Sj maar "ij heeft er bepaald hnivu - T66- boek, dat hij bij— :v n-.?S_,'nde afgelopen tien jaar H®ar regels dik geworden, ma» Palen, een vat wijn, een SFyaten smeerolie, maar noch de ziilïv6 - n°ch de standvonder zijn er ik van geworden. t stee sectt iveri® geV3; idkas' ruk waak :n n. guide® eidsct '3S U- uixc uc V iadd« taling terug kan krijgen. rson< (chioT meidt de eigenaar zich 13 lid «jpona- en danwordt de gemeente ar roet een percentage voor de LTL Ts D ht ,ue"6''n§ i® op het ogenblik zo, '.•ona= 2aicen' die op het strand ge- en Worden, ter beschikking ko- yan de eigenaar, die de vondst strandvondr. Gestramde schepen val len ook onder de verantwoordelijk heid van de strandvonder, maar wan neer de eigenaar of reder bekend is, dient deze voor -berging 'te zorgen en ongeregistreerde schepen zijn ook al nietbepaald een dagelijks verschijn sel. Voorzover bekend is er de laatste jaren niets van enige waarde,gevon den in de Hoek. Overigens wordt aan 4® moderne strandjutterij niet zo zwaar tetild. Een nog steeds gangbaar verhaal zegt, dat er voor de kust van Hoek van Holian nog een schip moet liggen niet olifantstanden. Het moet er al vele eeuwen door hèt zand bedekt zijn. De heer V.d. Bergh haalt er de schouders over op. „Het is mogelijk, maar officieel is er niets van bekend. We hebben trou wens ook nog nooit ivoor op het strand gevonden en het is de 'vraag of er na zoveel jaren nog iets over zou zijn". ROTTERDAM De stichting Wijkopbouw Lombardijen is in prin cipe bereid een startsubsidie te verle- ,nen voor de filmplannen van de werkgroep jeugd. Op de vergadering van maandag avond vertelde de heer H. Giinther, woordvoerder van de sectie, dat uit een enquête aider de jeugd is geble ken dat in Lombardijen bèhoefte be staat aan. het zien van goede films. •De sectie is van plan tweemaal per week een film te gaan vertonen, waarschijnlijk in het wijkgebouw, waarbij de bezoekers lid van een daartoe op te richten filmclub zullen zijn. Uit de eventuele winst die wordt gemaakt zullen andere activi teiten voor de jeugd in Lombardijen worden 'bekostigd. ■De SWO Lombardijen zal, wanneer de plannen doorgang vinden, als startsubsidie de zaalhuur van de eer ste vier avonden voor haar rekening nemen. Mocht echter de opbrengst van de avonden zodanig zijn, dat naast de kosten aan filmhuur en der gelijke ook de huur kan worden be taald, dan zai de startsubsidie aan de stichting moeten worden teruggege ven. Vgorzitter K. Kemper riep alle leden yan het wijkorgaan en ook verdere belangstellende bewoners van Lom bardijen op, de voorlichtingsbijeen komst over het zuidelijk randpark voor IJsselmonde en Lombardijen te bezoeken. De bijeenkomst vindt plaats op 29 januari !n het dienst-n- centrum, Grote Hagen 22, IJsselmon de. Uitvoering loonakkoord ROTTERDAM Naar wij verne men is een deel van de werkgevers in dé elektronische bedrijven In het Rijnmondgebied mèt de metaal vak bonden van mening, dat de algemene loonmaatregel van de regering geen afbreuk mag doen aan het loonak- koord dat op 3 december voor deze bedrijven werd bereikt. Zoals wij zaterdag berichtten is er verschil van opvatting over de toe passing van de loonmaatregel (3 pet bij ingaan nieuwe cao plus 1 pet drie maanden later) voor de elektrotech nische bedrijven, die met de vakbon den een loonsverhoging per 1 januari hebben afgesproken van ca. 8 pet (5.65 pet. in overeenstemming met de cao voor de metaalindustrie, de rest voor het wegwerken van achterstand en het corrigeren van oneffenheden, waaraan maandenlang gewerkt is). Bovendien is afgesproken dat per 1 juli a.s. 1 pet extra loonsverhoging wordt gegeven naast een eventuele verhoging op grond van de prijsin dex-clausule. Een deel der ondernemers meent dat de loonmaatregel de toepassing van dit loonakkoord onmogelijk maakt, een ander deel vindt dat het overèengekomene wel moet worden gerealiseerd. Bij een eerste bespre king hierover tussen de beide onder- handelingsdeiegaties is afgesproken dat bij het niet bereiken van over eenstemming de partijen gezamen lijk minister B. Roolvink (sociale za ken) ervan zullen proberen te over tuigen, dat niet de loonmaatregel, maar het loonakkoord moet worden uitgevoerd. VEEMARKT ROTTERDAM 5J91 dieren, totaal 3334 dieren, waarvan .200 slachtrunderen. 368 gebruiksvee, 50 vette kalveren, 65 üraskalveren, 2340 nuchtere kalveren. 3 varkens, T paarden, 278 schapen en 23 bokken. Prijzen per kg: slachtrunderen extra kwal. 4.805.45, IS 4.104.65, 2e 3.70—3.95, 3e 3.40—3.60. vette kalveren ie kwal. 4.40450, 1.40—1.70, stieren 4.60—5.30, worstkoeicn Aanleg en onderhoud van Electrotechnisch bureau H. Verhagen I (dg. P. van Driel) Binnensingel 185 - Tel. 342488 - 346494 Vlaardingen. OUD-BErJEKLAXD Kees, z.v. B. van Zijderveld eh J. GotUhelp; Arle Jacob; z.v. A. den Ouden en G. Vos: Jorrit Sytze, z.v. S. W. Jorritsma en E, A. Veldhoen: Janlta, Cabrlëlla, d.v. A. van Peenen en A. M. Doolaard. Overleden: Reedijk, Wiliemljntje, 89; Mo lendijk Hermen, 84 jr. SCHIEDAM Ex-wethouder M. J. Eijkenaar wordt iraktievoorzitter van de PCG-fraktie in de gemeenteraad. Hij volgt in deze funktie dr. H. A. Schuring op, die verleden week be dankte voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Zoais bekend wordt de heer Schu ring als raadslid opgevolgd door de heer A. Sonneveld. Deze wordt beëdigd kt de vergadering van maandag 25 januari. .Directeur E. H. Grollers van de Stichting Studentenhuisvesting komt maandagavond 25 januari in de open bare vergadering van de wijkraad voor Kralingen de plannen toelichten over de huisvesting van studenten in Rotterdam. De verkiezingen voor de NEH- raad, waarmee de eerste stappen óp de weg naar een nieuwe bestuurs structuur van de Nederlandse Econo- mische Hogeschool worden gezet, - worden gehouden op': 15,16 en 17 maart. Vrijdagmiddag 19 maart óm half één wordt de uitslag bekend. 2c 425440, 3e 4.184Z5, nuchterekilveren 3.35—3.59. Prijzen per stuk: balr- en melkkoeien 1-125—1625, vare koelen 750—1175, vaarzen 825—1025, pinken 630—008. «raskalveren 275450, mestkalveren 175—290, schapen 90—135. lammeren 145—475. Overzicht: slachtrunderen: aanvoer min der. handel stroef, prijzen als gisteren: kalf- en melkkoeien: aanvoer kleiner, han del willig, iets stijver ln prijs; vare koel en: aanvoer gewoon, handel kalm, prijs houdend; vaarzen en pinken: aanvoer min der, handel redelijk, prijzen onveranderd; graskalveren: aanvoer kleiner, handel ta melijk. ruim prijshoudendvette kalveren; aanvoer klein, handel traag, prijzen lager: nuchtere kalveren: aanvoer groter, handel redelijk/afloop flauw, prijzen konden met moeite gehandhaafd bliaven; schapen en lammeren: aanvoer Iets korter, handel vlot, prijzen hoger: COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING OTTERDAM E.O. ROTTERDAM, 18 Jan. SU A 25 - 39; B 24 - 29,50; Veldsla 2.05 - 2,10. Spruiten A 42 - 42: B 45 - 48; Aanvoer; Sla 550.000 st. Spruiten 5200 kg. ROTTERDAM De centrale meld en rogelkamer van Rijnmond reeft het maandagavond druk gehad met een regen van klachten over geluids hinder. Die kwamen vooral uit hèt oosten van Rotterdam, uit Capelle aan den IJssel en uit krimpen aan den IJssel. Grote -aantallen mensen konden door de herrie niert in slaap ikomen. Na citgebreid onderzoek bleek de werf Van der Giessen-De Noord in Krimpen aan den IJssel de schuldige. Die was'aan hetafbla zen van. stoom ketels. maandag 18 januari Div. boekj. 69 f4.co 69 f 17.00 69 f3.20 £85 ©f6 70 51 70 51 vorige k. akzo f 20 78.9-9.1 alg. banknederl. 250.5-1.0 amst.-rotterd. bank 56.3 amsterd. rubber 41* de'l-mlj. cert., i.63 dordt. petr.-mij. 837 dordt.petr.-mlj. 7%pr. 835 66/9f3S+5sheitieken'3 bib a. 190* 68/9f3.5+5flheineken's bier l96*-6.3 839 holl.-amerikalijn 95.8-6.0 f4+10s hoogov. ore 77.3-7.4 695 h.v.a.-mljen 62 59/70/8.00 k. tuchtv. mij170.5* openings k. 79.8* 250 57.4 42:9 63.1 824 821 192.5 198.5 97.5 77.3 Gi 173 laatste r.ot. 80.6*-80.7 250.5-251 57.3 42.9 63*-63.2 828-830 827 196-196.3 202.5 97.5 79.9 61 174.5*-177 In doze koerolljot zijn opgenomen de officiële noteringen, meegedeeld door de Ver- eenlglng voor den Effectenhandel. Vnn de zg. actieve aandelen die genoteerd worden In zeven tijdvakken is de Isatsts notering opgenomen. Ir,dien voor de overige fondsen in de tweede periode, een notering Ie tot stand gekomen la deze eveneens vermeld. voor- fS/7.2311V» k. ned. petr.-mij. 135.8-6.0§ 133- ;133.5*-133.35 99.9*-101§ 101 69/2 +25st nat. nederl. eert 71 71 70.4-70.0 89 17 ommeren nrc. 287 283.5 285 ommeren d'71 -L. 69 /1.90 phii. gloeil. g.b 46.8*-7.2§ 46.5 46.7-46.8§ 69/5.2+2'/jsrobec0 223.5 224 223.9-224 173 173.4 173.4 69 6.50 scheepv. unie 84.0-4.5 83.8 84-84.2§ 91.3 91 91.3 Claims, scrips en stockdividenden heinek. b&b 10% 18.95 19.25 heinek. bier 10% 19.S5 19.85 zever betreft aandelen In de rubrieken bank-, kredlel- en verzekeringswezen on handel. Industrie er diversen. Verklaring der tekens: d e* div.; c claim: gedaan en bieden; x loten; gedaan en laten; b bieden; f notering In guldens: s «x splitsing: et ex stock; h herkapltellaatledtvldond. BANK-, KREDIET- EN VERZ.WEZEN 69/4.75+61» amev f 20 108 108 69 f* amfasf20 81.1 81 60/1.5+2581 as8.8Lr'dam 79.5 80* 60/2.80 delta/lloyd 80.9 80.9 89 **6® e.rt.nlllmij 133.5 133.9 89n.mldd.bk50 96.3 96.3 69 (l+2st slavenb. a. 207.5 206 HANDEL, INDUSTRIE EN DIVERSEN 109.5 81.2 80.9 96.3 205.5 /5.75 69 4.20 69 ƒ4 of S»t 69 25 69/3.ao a 24 a/4.40 a/70S+4et S/9 22 a/4 a/70 f4 a s a ii ÖÖ/3+56st 69/0.4+5et 4.20 f5.00 a f9 a 22+5 68/9/4.4 20e a/5.2+1 Ost 12 a 4 ©13 a io 68 3 69 fS a/7011 a/7013 693+Sst a 2.50 a to 67 6 a i5+5st a f3.60 a 12+3st a is a 12+Set 69 5 a/s a/2.60+4et 60 10 a 13 65 a at a/9 12 ®/9/3.00 a 12 as a 14 69 8+IOet ©9 699 68/12 a /4+4st 68 5 a/it a 3.60 ©/sic a.c.f. 25 alb.heijn/20 bail-nedam bat.aann. bols ƒ20 braro vb. buhrm.tett. bljank.bh.ct c.sulker clndu-key25 deaseaux dikkers dr.overlj.ht elsevlerct erdal fokker ƒ20 fumess ƒ20 gelder.zn. glst.broc. grinten ƒ20 hagemeljer holec holl.bet^20 ihc holl. intem.mull. Inventum kemp.beg. kluwer f 20 n.ned.tex.u k.v.t leld.wol lips.glspen lijempf ƒ25 tneelfabr. meesbouw meteoor nederh. ƒ20 n. d. u. nrd.eur.bout nutrlcia.vb nijv.t.cate ogem. nb pakhóedƒ2ö paithe rijn-schelde schevenf50 ach.C8rt.f25 sch.hon.f25 schuitema schuttersv. aim. de wit stsp twen! utermohlen ver.glas.nb ver.mach. v.n.ultg.bed verzelverw. vihamlj bull wessanen wyersa 215 I 154 74 423 137.7 403.5 72.4 345 420 73.5 48.8 61.5 127 419 166 53.9 86.5 111 86 251 121.9 142 73 228 50 169 64 211 25.5 131.5 185.5 307 54.8 194 75 304 58.1 150 160 361 63.5 83.8 72 84 167.5 17.6 154 45.9 201 101.5 241 82.9 276.5 157 73.5 121.5 72 155.5 67.3 107 214 213 154 75.8 428.5 429 139 1 40.2* 405.5 408 73* 349.5 420 76 50 60.5 126.2 418.2 168b 54.9 85.5 110* 87 256 121.5 145* 74 234.5 49.5* 166 210 25.6 131.5 184.5 307 54.6 192 75 295 58 150§ 160 362 63 83.4 72 82 170 154 4S.8 205 101 245* 83.1 275 155 74.5' 122.5* 70 154 66.7 102 73.8 420 75 50 60.5 85.4 106 88.5 257 120.5 74.5 232 131.5 1.88* 191.2 i 57.5 160 362 63.5 83.4 72 83 171.5 45.7 210' 103 250* 275 155 73.5 122.5 72 153 66.7 105 VERENIGDE STATEN 40.25 34.1 35 25 7.65 7.8 52 52.35 20.3 20.6 112.5 111.2 27.2 265 48 49§ 76 76.2 131 133 77.8 77.9 7.5 7.6 55.7 55.6 am.can. arrl.epka am.motors am.tel.&tel! anaconda burroughs Chrysler Colgate dow.chem dupontIO east.kodak f.a.s.int. ford mot.10 gen.electr, gen .motors int. business Inttel.&tel' kennecott penn.central pepsico ;ca corp shell oil stand.n.j.10 u.s.steel 10 westlngh. AAND. BELEGG.MIJEN 94 95.3 78.45 79 327 323 55.25 55.9 36 36.1 6.75 7.25 54.4 58d 29.25 29.5b 49.3 4S.5 "69.5 "67.5 32.75 33 67.1 67.5 adm.belegg dutch.int. eng.holl 1e eng.holl 2e hambro id 71/72 i.k.a. mijbeb. nefo obam protector rollnco6)cp. uni.invest. unitas 10 utillco wabo 136.5 133 57 54 88 84 159 592 65.9 401.5 120 83.5 61.4 80 123.9 235 136 132 88.2 84.2 158 66.5 400 61 80.7 124.2 60 1 10004; 602 1000 4; 63 f 1000 41 64 1000 41 64 10.000 44 59 1000 4 j 60 1000 cj 61 1000 4j 631 1000 4j 63 2 1000 4} 61 1000 4 62 f1000 4 53 f 1000 gr.boek 3; 47 1000 3) 51.f 1000 3 53' f 1000 3 56 f10003 48 10003; bel. cert. 3j 50 10003) 54 1000-31 551 100031 552 1000 31 gr.boek 3 37 1000 3 46 gr.boek3 47 $1000 3 beidOOO 2-j belclO.OOO gr.boek 2) nd.ind.37a3 inschr.gb.3 75.6 53.5 66.45 92.9 82.7 80.5 67.3 64 70.7 71.7 70.5 79.3 44.8 84.8 83.7 92.2 99 99.5 37.9 93.8 80.8 86 81.4 792 96.6 84.4 79 79.4 78.2 77.8 81.9 77.6 75.8 63.5 92.9 82.7 80.5 67.4 64.2 70.7 72.1 70.6 79 84.6 83.7 92.5b 38 93.3 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN NEDERLAND 69M10008 103.7 103.8 70" 1000 8 103.65103.5 708S1000 8 I02.4 102.4 70/35 28 102.7 102.7 70/85 3 8 1 02.05 1 02.1 69741000 8 103.8 104 70771000 8 103.6 103.8 70781000 7^103 103 69 1000 7)100.4 100.4 651 10007 95 95 66 2 1000 7 69 1000 7 68 1 1000 6) 68 2 1000 6) 68 3 1000 6) 68 4 1000 6) 66 1000 61 90.9 67 1000 6l 88 67 1000 6 87.3 65 1 1000 53 88.4 65 21000 5) 88.2 64 1 1000 51 85.9 64210005J 85:8 64 1000 5 82.5 58 1000 4) 86 59 1000 4) 82.8 a.b.n.sp.66 a.b.n.sp.67 a.b.n.sp.68 amro 69 8 amro sp.67 bk.mees 8 bng70/90 bj bng69/76 8 bng661 7 bng66 2 7 bng66 6) bng67 1 6) bng57 k6 bng57 g6 bng64 1 5 bng64 2 5 bng62 lrsp bng62 2rsp bng62 3rsp bng66 3rsp bng67 rspl bng rsp68 5 PREMIELENINGEN 133 133b 120. 120.5 114.6 114.8 103.75 104 128 128.5 102.2 102.2 106.4 106.6 103 103.2 94.9 95 94 94.3 91.7 91.9 89.6 89.9 90 89.5 90.5 90,8 83.1 83.1 84.2 84 135.1 135.1 136.7 136.8 121 121 122.5 122.5b 118.25118.25 113.5 113.5§ 61.05 eindh54k2 eindh54g2 ensch54k2 ensch54g2 sgra.52 1 2 sgra:52 2 2 ned.ro.kr2j rdamS2 1 2) 73.95 rdam52 2 2) 74 rdam57 2) utr.52k 2) utr.52g 2j z.holl57 2\ z.hol!59 2) 74.9 97.9 88 73.5 74 96x 83 73.9 73.1 LUCHT. EN SCHEEPV. k.l.m. 68 7 90.6 90.6 k.l.m. 5 93.8 94 k.l.m. 91.2 91* k.l.m. 4l S6.2 86.8 PROV. EN GEMEENTEN almelo 4l alphen 41 a'damS9 4) adam48q3j assen 4f drente52 41 emm52 1 4j geld.594l gouda60 4j sgrav564l gronS64l heng56 41 !eeuw56 4 noordh56 41 rdam65 51 rdam37 4 3 slocht4l utr521-24j winschot4l woerden 4) z.holl65 5) z.holl.51 4 78.5 78.5 77 91 78S5 78.5 78.5 73 78.5 78.7 77 78 90 80 87.5 88.25 73.3 74* 92 78.5 78.5 78.5 80 90.1 79b overlJs.p3 tllb. c 1 6) utr. g 7 utr. d Si utr. z 61 utr. x 5} utr. w 5 utr. u 4j utr. 84) utr. v 4J utr. kl 31 utr. éeef3 vaderl. 3) westl. az 7 westl. r 7 westl. m 6} westl.q2 6j westl. c 6) westl. x 6 westl. a 53 westl.ij51 wesll. u 5 westl. t4l westl. j 41 westl.eeff 3 Zeeuwse 31 z.b.zbek3) z.h. z-bbb 3 69.8 922 86b 98b 80.1* 78.5 99 89 88* 87b 80.5b 79 HYP.BANKEN NEDERL. alkmaar 2) adm.ca 3 adm.ca g3 adm.w51 2\ adm.gSI 2; adm56 1 2 adm 56 2 2j adm56 32; adm.59 2) b.l.g.69 5 breda 54 2) dordr.56 2) 62,3 64,9 128,4 130 125.95 64 64.5 60 64.5 65 71 72 70.8 71.S .65.8 65.9 96.5 63.05 62.55 63 63.55 alg.fr.3 dordt.rip.31 dordt.kkll 3 fr.gr. a 7 fr.gr. q 1 7 fr.gr. k3 6j fr.gr. g 2 6j fr.gr. j 61 fr.gr. dw 6 fr.gr. Own 6 fr.gr. s 6 fr.gr. f 5 fr.gr. y.xa 4} fr.gr. du 4) fr.gr. z 4} fr.gr. JJ41 fr.gr. dt 4 fr.gr.deve3l fr.gr.dava3 fr.gr.dcvc3 sgrav.b 31 sgrav.gg3 hyp.ned.r.3 nat. k 5 nat. e 3} ned. g 31 ned. k3 ned. b 3 overljs.qr3j 63.5 68 70 90.5 97.5 95 92.8 96 88.1 87.5 86 80 79.5 80.05 76.5 76.5 78 67 67 70 63.8 68 .390 "97.8 95.8 87.5 79.5 80b 76.5 76.2 67.5 70 67 67 67 81.8 82.1 67 67.5 66.25 67 '67 66.5 akzo kl4l akzo gr 4) dr.ov.hout4 glessenö hoogov. 6) k.z.ketj. 6 n.gasu77 8) n.gas.u667l n.gas.u666j n.gasu68 Cj n.gaa.uSj 1 pakhoedSj phll.51$k4 phil.51$g4 ph11.48 3) pont.k.hQ) pegemS7 6 pegam58 5j pegem58 5 pegem52 4) pegus 57 6 pgem 57 6 pgem 64 6 pgem 594) pgem 82 4 p.n.b.e!4j sch.honêi 8ch.hon. 4j sch.h.61 4) et.twente4» unllever6 ver.eff.h. 3} v.mach58 5 v.mach62 5 vr(esljz59 5 vrlesijz62 5 86 89 90 88.5 93.6 92.2 104.1 98 92.3 91.1 92 104.5 83.5 83.5 98.8 92.5 90 86 '85.5 97.5 96.7 91 89 82.5 77 96.5 88.7 93.5 95 85 88.7 100 90 85.2 84 87 71 89.7 90b 89b 93.7 92* 104 2 98.8 92,0 92 92.5 104.3 98 89.7 86 86b 97.5 96.7 91 89 82.7 77b 96.5 88.5 93.5b 95x 89.5 91 85.5 87b VI J Ol UIU e.n.nlllmlj 6.64 8.71 obam2j 10.4 pye hold 245 230x shv' 51.5 51.5 7£ 75 prolongatie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1