Nieuw gebouw op Zestienhoven >ort concert van Wiïhrer kamerorkest Drs. lems gaat over hoogovens interpelleren Zesduizend liter olie maken verkeerschaos Burgerlijke stand ;eu vraagt 360 volkstellers Laatste woning aan Holyweg gaat verdwijnen BEURS VAM AMSTERDAM Belastingen aantal uitbreidingen mm WÊUrnHm nHHnr>i. en w. wijzen verkoop woning wetwoningen af Schouten overleden Discussieavond Midden-Oosten Bibliotheek Maassluis verhuist Vragenavond in Immamiëlkerk Hoofdbrug defect in Schiedam GAB-expositie in Vlaardingen open rotterdammer WOENSDAG 20 JANUARI 1971 ROTTERDAM Het rapport over de geluidshinder van de Luchthaven Rotterdam en waar in oo keen eventuele nieuwe baan (inclusief de geluidsover last) is opgenomen, is gereed. Bij het gemeentebestuur zijn nu enkele exemplaren voor studie. Volgens de heer H. W. P. v. d. Hoek, luchthavenmeester zou het rapport binnen twee maan den in de gemeenteraad worden •behandeld. Natuurlijk PLATENB0NNEN hahn hij G. P. VAN DAAIEN Jr. VLAARDINGEN Het laatste huisje vande oude bebouwing aan de Holy weg valt nu onder de slopershamers. Laatste be woners waren de jamilie Ruig- rok, die inde oorlog bekend werden, omdat het echtpaar aan een joods gezin een veilig onder dak bood. ACTIEVE AANDELEN AANDELEN Actieve obligaties Obligaties - - Claims, scrips, stockd. dinsdag 19 Januari 4S.3*^6.r 2245 173.5 85.4*-Ë5.58 92.3-92.7 PAGINA 11 In het Schie- gemeenteziekenhuis is zondag de heer Jasper Schouten, van de afdeling Viaardin- omstreken van de Koninklijke Maatschappij voor Tuin en Plantkunde. De begrafenis geschiedde vanmid- op de algemene begraafplaats aan het Emaus te Vlaardingen. VLAARDINGEN Met honorair consul Mahmoed Salim Rabbani van Koeweit als spreker organiseert de Vereniging van Vlaardingse Kunste naars vrijdagavond 22 januari half negen een informatie- en discussie avond over het Nabije Oosten. Er zal een film worden getoond over de si tuatie van de Palestljnen in het door Israël bezette gebied, er is een uitge breide collectie foto-materiasl. MAASSLUIS De openbare bi bliotheek Maassluis verlaat het oude 'gebouw aan de Haven en is, in af wachting van een nieuwe huisvers- ting, dinsdag naar een tijdelijk onderkomen in de Rozealaan ver- huisd. Maandagochtend 1 februari wordt deze tijdelijke behuizing geopend. Daarna zou de beslissing kunnen vallen over de toekomst van deze luchthaven, uitbreiden, handhaven of afbreken. Maar de heer V.d. Hoek ziet echter positieve punten ten aan zien van de uitbreiding. Hij maakte ROTTERDAM Het Wtthrer Kamracrorchester uit Hamburg, dat dinsdagavond onder auspiciën van de Rotterdamse Kunstkring en De Doe len in. de Kleine Doelenzaal speelde, heeft op slag de harten van de Rot terdamse liefhebbers van kamermu ziek veroverd. In de „Suite in fis" van Georg Ph. Telemann was ai dadelijk te hoi-en, 'dat deze elf musici stuk voor stuk voortreffelijke krachten i waren, die met eert grote homogeniteit en vol .temperament speelden. Zij wisten de rijke verscheidenheid in de delen 'uitermate boeiend te laten horen. De aanvoerder van dit „elftal" Friedrioh Wührer, bleek een i solist van grote klasse te zijn in het z.g. .".Adelaide-concert", dat aan Wolfgang ■A. Mozart stond toegeschreven op het ■programma, maar dat waarschijnlijk 'door een ander isgecomponeerd, wat dan ook wel te horen was. Met een- stevige streekieehniek en een fraai .vibrato liet hij zijn Guadagnini-viool prachtig klinken, zodat zijn grote .succes ten volle verdiend was. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rotterdamse gemeenteraad heeft van drs, A. J. Lems (Soc) het 'verzoek ontvangen op een nader te bepalen tijdstip een in terpellatie te mogen houden over de hoogovenvestiging op de Maasvlakte. De hèer Lems zal.dit verzoe kdon- derdagmiddag in de gemeenteraads vergadering nader toelichten. Hij deelde ons mee. te hopen, dat deze interpellatie in de tweede helft van maart kan worden gehouden „als het eerder kan, is dat natuurlijk be- ter", zei hij. „De zaak moet* aan de orde worden gesteld voor de komende Kamerverkiezingen. Het is onze be doeling, - dater tegenover dé kiezers straks geen enkele onduidelijkheid is. omtrent de inzichten die er in Rotter dam zijn over een eventuele vestiging van Hoogovens op de Maasvlakte." VLAARDINGEN Met het oog op de kerkdienst van zondagochtend in de Immanuëlkerk aan de Rotterdam- seweg. houdt de' -herv. predikant ds. A. J. Hoom zaterdagavond van acht tot negen uur in de grote zaal van deze kerk een gesprek over een aantal schriftelijke vragen, die ieder tot en met vrijdag bij ds. Hoorn, Rot- terdamseweg 88, kan indienen. Er zijn al vragen: Gaat het bij de eenheid der christenen in de eerste Plaats om eenheid binnen de eigen kerk? Wat zijn verschil en overeen komst tussen de eenheid in Christus en de neiging tot fusie en vereniging m de wereld? Moet er binnen de ker ken ruimte komen voor „dubbel lid maatschap" en oecumenische ge meentevorming? KANTOREN MC8UO „DE ROTTERDAMMER", bijkantoor SCHIEDAM: Lange Kerkstraat 82, tel. 266382: redactie: R. M. van Houwellngen, Julianalaan os. tel. 2$57$4; klachten bezorging: Job. Grflne- Wd. Singel 93. tel. 263538. 10.30—19.30. zater dags 18—19 uur. BIJKANTOOR VLAARDINGEN: Smalle Haven- «raat 11. tel. 056775; redactie: Witte de With- 25, Rotterdam, telefoon 115533. toestel 'as. Klachten bezorging: H. VerheiJ. Diepen- brockstraat 41. tel. 343345. maandag t.e.m: vrijdag 13—19.30 uur en zaterdag 18—19 uur. AGENTSCHAP MAASSLUIS: Mevrouw Brou» Ï?K viersonstraat 35. Klachtenbezorging: tot »J0 bij Oe Jong, (el. 3812. «larmr.ummer voor luchtvervuiling en melding geluidshinder voor Schiedam, Vlaardingen cn MMssluls tel. CIO—26262S. In de „Grote fuga in Bes, op. 133" van Ludwig van Beethoven konden de zeer vele toehoorders diens compo sitietechniek bewonderen en het con centratievermogen van de spelers, maar overigens was het maar een vervelend stuk muziek. Gelukkig volgde daar nog op het „Oktett in Es op. 20", 'dat Felix Men- delssohn-Bartholdv schreef toer, hij zestien jaar was, wel een bewijs van genialiteit. De vier violen, twee alt violen en twee celli lieten dit werk in 'zijn volle schoonheid horen. Eigenlijk vreemd, >dat dit uitste kende orkest, dat al tien jaar bestaat, nog nooit eerder in onze stad heeft gemusiceerd. dezè opmerkingen bij de opening van een administratiegebouw voor vijf rijksdiensten, te weten de douane, marechaussee, belastingen, dienst luchtvaart rijkspolitie en de lucht- vaartinspcotie van de rijksluchtvaart dienst. De' directeur van de rijksgebou wendienst voor Zuid-Holland en Zee land, ir. A. Kooymans die het gebouw in gebruik nam, had namelijk enkele opmerkingen, gemaakt over een mo gelijke uitbreiding als het werk op: de luchthaven zo druk zou worden dat het personeel van deze diensten uit gebreid zou moeten worden. De heer W. J. van Lansehot, direc teur van de rijksbelastingen in Rot terdam, zei dat de rijksgebouwen dienst nog veel onder handen heeft voor de belastingen en nog veel meer in ontwerp. Zo staat een volledige herindeling van het inwendige van het belastingkantoor in Rotterdam voor de boeg, een werk dat enkela ja ren in beslag zal nemen. Andere plannen gelden voor cen trale belastinggebouwen voor Dor drecht, Gorinchem en Ridderkerk. Het laatste is in verband met de financiële mogelijkheden tijdelijk in de ijskast geplaatst. Het gebouw in Dordrecht waarvoor de plannen worden uitgewerkt, dient ter vervanging voor het huidige ge bouw dat te klein is. Ook in Gorin chem zijn diverse belastingdiensten verspreid over de gemeente. De heer Van Lansehot zei dat men ook hier centralisatie nastreeft. Andere plan nen zijn onder meer aanlegplaatsen voor de douaneschepen. ROTTERDAM Een lekke tankwagen met 25.000 liter stook olie heeft maandagmiddag het spiisuurverkeer op de aan- en af- voerwegen van de Maastunnel danig in de war gebracht. In de :tunneltraverse op het Zuidplein werd deze wagen tegen een uur of vier van achteren aangereden. De olie stroomde de weg op via een kapot geslagen afsluiter en een uurtje later zat het verkeer volkomen vast De politie dirigeerde het oeverkntt- sende verkeer zoveel mogelijk via de Van Brienenoordbrug. In totaal is zesduizend liter weggevloeid eer de defecte af sluiter kon worden gerepareerd en de resterende olie kon worden overgepompt in een andere tank auto. De brandweer ging de olieplas ielijf met chemische middelen. Tegen een uur of zeven waren de verkeersmoeilijkheden opge lost. ROTTERDAM. 19 Jan. Andijvie 87—1.11 per kg. rode kool 8—23, gele kool 8—37. groene kool 28—12, boerenkool 2134, kro ten 17—35, grote peen 9—24, peterselie 21—26 per bos, prei 2S—48 per kg, selderij 13—23 per bos, sla 23—30pe rst.sprultenTA35—57 per kg, ID 39—78, uien 11—20, geschoond 31—40, witlof TAil.lO—1.39, HA 84—1.15, 3B 1.02, IB 74—1,03, aanvoer witlof 38 ton. St.R eftiy 80/85 34—38 per kg, 75/80 35—42, 70/75 3840, 65/70 38—37, Doyenne du Corni ce 80/85 92—100, 75/80 1.04—1,12, 70/75 98—1.07. 65/70 89-87, Golden Delicious 80/85 27—37; 75/80 24—35, 70/752 1—33, 65/70 16—23, Cox's orange Pippin 80/85 59—70, 75/80 57—72, 70/75 59—72, 65/70 40—53, 60/65 23—35. 55/60 16—22, Goudrelnette 80/35 57—59, 75/80 41—66, 70/73 40—50, 65/70 29—34, Winston 80/85 37—51, 75/80 37—52, 70/75 34—45, 65/70 27—36, 60/65 18—26 per kg. Totaal aanvoer fruit 145 ton. COOP TUINBOUWVEILING ROT TERDAM ROTTERDAM, 19 januari Sla A 25—4d,50 B 23—27, C 12—13,50; Veld sla 1.401.45; Spruiten A 48—51, B 5460; Witlof A 92—94, B 80—82; Aanvoer; Sla G50.G0Q si Spruiten 3.000 kg. DE LIER, 19 Januari Andijvie 99 650; Spruiten: A I 55 - 69 55.000; A IT 52 - 54; B BRIELLE Burgemeester en wet houders wijzen de verkoop van wo ningwetwoningen In Brielle af. Het college stelt deze kwestie ter discussie in de raad van 9 februari Van de in het beheer zijnde 800 woningwetwonigen (waaronder 73 vooroorlogse) zijn in de periode 1961 tot 1971 13 woningen verkócht, waar onder 2 vooroorlogse, terwijl een drietal verkoopprocedures nog in be handeling zijn. B. en W.' zeggen ook afwijzend tegenover de verkoop van de woningwetwoningen in de wijk Goote Zuurland te staan. Momenteel liggen de huren van deze panden misschien relatief wat hoog, maar de ondervinding heeft geleerd, dat de huur van woningwetwoningen de eerste paar jaren na het gereedkomen altijd als hoog wordt ervaren, maar dat reeds spoedig gezinnen, waarvoor deze woningen bedoeld zijn, ook daadwerkelijk daarin willen trekken. B. en W. van Brielle merken nog op, dat deze woningen gedurende de eerste jaren een onmisbare functie in het kader van de doorstroming®- regeling vervullen. In de nota ter toelichting van fi nanciële aspecten bij de toekenning van een gemeentelijke subsidie bij de restauratie van monumenten wordt opgemerkt, dat gemeenten met een historisch karakter en met een uit gebreide lijst van monumenten door een bijzondere rijksuitkering in staat worden gesteld dit karakter te be waren. In de nota wordt een aantal objec ten genoemd, dat het karakter en sfeer van dc oude stad bepaalt. SCHIEDAM De Hoofdbrug bij de Varkenssluis, die de verbinding vormt tussen de Lange Nieuwstraat en de Hoofdstraat zal ruim veertien dagen niet voor het scheepvaartver keer open kunnen. Door nog onbekende oorzaak zijn de twee hoofdlagers van de hang- stangen vastgelopen en bij openen van de brug bestaat het gevaar dat de hangstangen zouden breken. Het tegenwicht moet nu worden onder steund. Er zijn geen tekenen van een aan rijding. Er moeten nu enige onderdelen worden vernieuwd en de levertijd daarvoor is twee weken. Het wegverkeer ondervindt in die t.wee weken geen hinder; tijdens de reparatie daarna zal gedurende één dag het verkeer slechts van één rij baan gebruik kunnen maken. VLAARDINGEN Geboren: Eduard V zv W. Th lfreeman en P C lil Groeneweg; Annelous CJLdvJAvd Bergh en T T ASo uren: Ineke F dv Cv d Kerk en A Wessels, Maaslan-d: Esther, dv A Rooden- burg en D Zwaans; Jos A zv J Martinez en C Rendon; Emine dv C Koyuncu en F Kaya; Gerrit zv G Overheul en C Vuljk; Gerardus J zv G J Meeder enML Th Meijer; Marcel P zv F A Franke en R Ch v d Broek; Jacobus J zv A F Gordijn en N C Vieij; Adrianus JJ M zv A C v d Zee en H Brijs; Patrick. Q zvQP J Ham cn C M M Kester. Overleden: Pieter van der Steen, 85 echtg v T Hemmes; Wilhelm de Ruiter, 78 echtg v B Stout; "Willem Flikweert, 83 echtg P Springmeljer: Teuntje Bors- boom, 85 wed v P G v d Stok, Maassluis SCHIEDAM Gehuwd: P Rokers, 21 en B J A Hauer, 19; T van Neutegem, 58 en II van Unen. 50; K van den Hoek, 24 en M Rademaker, 20; H J van Logchem, 2t) en J w Ras, 18; H J Neltsse, 21 en M L C van den Berg, 20. Geboren: Ike C dv H P H Brouwer en J C Blok; Annemarie dv C Koolmees en P B Het gebouw op de luchthaven Zes- tienhoven is snel gebouwd (de eerste paal ging in april 1970 de grond in) en is verrezen in een systeembouw door het aannemingsbedrijf N. Tette- roo en Zoon NV uit Leidschendam. Een uitbreiding rit er volgens de heer V.d. Hoek duidelijk in. De cijfers over hei luchtvervoer over 1970 schij nen niet ongunstig uit te vallen. VLAARDINGEN Voor de volkstelling In Vlaardingen 25 en 26 februari en 1 en 2 maart zijn nog ongeveer 360 medewerkers nodig. Niet in over heidsdienst werkzame personen met administratieve aanleg kunnen zich ver voegen ten stadhuize van Vlaardingen. .Sehweers; Margareta M dv J Roeiers en M D Prins; Cornells JU ivac veia«n «n A Crama; Maja dv c JJ Lemjon en M M IJsselsteln. I 52 - 59; B II 56 - 59: C II 52 - 55 D III61- 81: Witlof 199 - 110 100; Peterselie 23'/i 850; Raapstelen 6 1050; Selderij 7Vb - Rl'Vi 4000; Spinazie 102 - 108 625; Sla I 24'/t - 37 610.000; Uien per kg 9 - 18 350: Knoiseiderlj A 119 200; Prei A I 27 - 53 1250. VLAARDINGEN Gemeentelijk onderwijsinspecteur C. Baan heeft dinsdag in het Weeshuis aan het Weeshuisplein de jaarlijkse beroepen- tentoonstelling van het gewestelijk arbeidsbureau geopend. De expositie is bestemd voor alle hoogste klassen van de basisscholen in Vlaardingen. Door middel van gro te, duidelijke foto's wordt getracht een indruk te geven van de veelheid van beroepen. Voor de kinderen wor den rondgeleid krijgen zij een pop penspel te zien met een toelichting van mejuffrouw G. J. Hindriks, jeugdconsulente van het G.A.B. De beroepententoonstelling blijft tot 12 februari. Op de donderdagen 21 en 28 januari en 4" en 11 februari zijn ook de ouders welkom. De kinderen krijgen een boekje uitgereikt, dat in de les wordt doorgenomen. Na Vlaardingen gaat de expositie naar Maassluis (16 tot 26 februari) en Rozenburg (1 tot 4 maart). Schiedam krijgt de tentoonstelling de gehele maand mei. DIv, boek). 06 f 4 00 69 f I7.CO «9/320 68'5 69ft 70 Si 70 51 alg. bank nederL. amst-rottard. bank amsterd. rubber deli-mij. eert. dordt petr.-mlj. dordt. petr.-mlj. 7% pr. ®W-5+58halneken'8 b&b a. 68/9/3-S+Sihainaken's bier ®0 holl.-amerika lijn vortge k. openings k. laatste net B0.6*-80.7 83.1 83*-83.5 250.5-251 251 250.5-251 571.3 57.4 57.1 42.9 42.9 42.9 63*-63.2 63.2 63.6-63,9 826-830 835 838 827 832 835 196-196.3 202.8 203-203,3§ 202.5 207 205.5-206 97.5 98 99.5 79.9 77.5 78.2 61 61.5 61.5* 174.5*-177 179 177 69/70 8.00 k. luchtv. mij. In de2e koursigst zijn opgenomen de oHicldle noteringen, meegedeeld door de Ver- eenlging voor den Effectenhandel. Van de zg. actieve aandelen die genoteerd worden In zeven tijdvakken Is de leelete notering opgenomen. Indien voor de overigs fondaen In de tweede periode een notering ie tot stand gekomen Is deze eveneens vermeld, voor» ©/7.Ï5H'/rk.ned.petr.-mlj.: 133.5*-133.8§ 68 7.00 icn.un.nb"- 100-100.1.--, es/2+25st natnederf.eert. 70.4-70.6 17 ommerennrc. 285 ommeren d'71 BB f 150 phtl. gloell.g.b.45.7-46.85 6S/5J+2V;8robeco 223.9-224 89/2+i5>/ijsrolincp L 173.4 89 6,50 scheepv. unie 84-842§ sas.43+o.73unüeverert 91.3 Claims, script en stockdividenden k' heinak.bSb 10% 19.25 helnek. bier 10°/e 19.85 2028 20.7 zover betreft aandelen In d» rubrieken bank-, krediet- en voraekerlngewezen;entband»l. Industrie en diversen. Verklaring der tekens: d ex dlv.; c clalni; ez'godeen on bieden; x laten: gedaan en laten; b bieden; f notering In guldens;» e ss ex splitsing; et ex stock; h herkapltallaatiedlvldend. BANK-, KREDIET- EN VERZ.WEZEN ®7'4.75+8js amev 20 109.5 11! 112b 68 f4 amfasf20 81.2 81.5 82 69/l.5+2Set ass.st.r'dam 80 79 78.5 69 2.80 delta/lloyd 80.9 81 69/4.® e.n.nillmlj 133.9 132.S§ 132 93 f6 n.mldd,bk50 96.3 96.3 96.5 59 ll+2st slavenb. a. 205.5 205 205 HANDEL, INDUSTRIE EN DIVERSEN 69 5.75 a.c.f. 25 f4.20 aib.heljn/20 69 ƒ4 of Bet bail-nedam 89 25 bataann. 69 3-60 bols/20 24 brero vb. 69 4.40 buhrm.tett. ®/70 5+4st bijenk.Dh.ct 63/9 22 c.8uiker 69 f 4 cindu-key25 ®/70 4 dessoaux 68 8 dikkers 83 tl dr.overij.ht 69/3+56et elsevlerct ®/o.4+5st erdal Z4-2» fokker ƒ20 6.M fumess/20 213 154 75.8 429 140.2 .408 73.8 349.5 420 75 50 60,5 120.2 418.2 ■168 54.9 85.4 212.5 155* 78* 428 144.2* 410 74.7 343 425 78.8 52 60.1 127.5 414.7 170 55 155 78* 428.5 144.2* 410.5 74.5 420 73.8 51 60.5 S9/9 gelder.zn. 106 SSx 69/22+5 glst.broc. 86.5 88.8 88/9/4.420s grinten f2o 257 258.5 69/5.2+iost hagemeljer 120.5 120.2* holac - -145 139 holl.bet.f20 74.5 74.5 She hol!. 232' 231.2* Intem.mull. 4S.5 50 Inventum 166 166x kemp.beg, 64 65,9 kluwer 20 210 208.5 n.<ted.tex.u 25.6 25.2 k,v.t 131.5 130.5 leld.wol 188 190* lips.glspen 307 308 lljempf ƒ25 54.6 54 meelfabr. 191.2 191 mee3bouw 75 76 6S is+5at meteoor 295 299 69/3® nederh. ƒ20 57.5 58.9 n. d. u. 150 146 nrd.eur.hout 160 159 nutrlcla.vb 362 360 nijv.tcate 63.5 62.3 ogem. nb 83.4 83.5 69/2.60+4ut pakhoedƒ20 72 72.2 6010 paithe 83 84 63 13 rijn-«cheldc 171.5 170* 65®st scheven/S) 17.6 16.6 68/9 12 ach.cart.f25 154 156 68/9 3.00 sch.hon./2S 45.7 45 schultema 210 209.5 schuttersv. 103 109.5* sim. de wit 250 257* stsp twent 83.1 83.1 utermohlen 275 272 ver.glas.rtb 155 155 ver.mach. 73.5 69.1 v.n.uitg.bed T22.5 121 verzelverw. 72 70.2 vihamljbutt 153 151 wessanen 66.7 68.5 wyera a 105 102 6912 69 f 4 5913 69 10 68 S 69/8 69/7011 69/70 13 59 5+5st 39/2.® 69 10 67 6 69.12+3at 69 15 69 12+5at 5 12 695 14 6+1 Get ©9 SS 9 33/12 /4+4st S 63/11 39 3 63/8 10 54.9 97 88 258 120.5* 74 232* 50.2 130.5 192* 308 191b 76* 300 58 144x 159 83.5 72.2 84.5 170.5 16.6 45 210* 257 832 272 156 71 120 71 152 68 101.6 VERENIGDE STATEN 40.25 35.25 36.6 7.8 7.6 52.35 53 20,6 20.85* 111.2 109.75 26.5 26.7* 49 49 70.2 70.5 133 130x 77.9 78.2 7.6 7.4 55.6 55.5 am.can. am.eoka am.motors am.tel.&teH anaconda burroughs Chrysler co'gate dor.chem du pont 10 easi.kodak f.a.ü.lnt. ford mot.10 gen.electr. 95.3 95.3 gen.motors 79 78.9 int.buslness 323 327 Int.tel.&tel 555 54.7§ kennecott 36.1 36.85 penn.centrel 7.25 7 pepsIco 56 58.25 rca corp 29.5 29.8 she!! oil 49.5 49.5 stand.n.j.10 67.5 68.5 u.s.steel 10 33 33.5 weatlngh, 67.5 69 AAND. BELEGG.MIJEN adm.belegg 136 136.5 dutch.int. eng.holl 1e &ng.hoII2e hambro ld 71/72 l.k.a. mijbeb. nefo - obam protector 132 134.5 57 54 88.2 88.4 84.2 84.4 158 158.5 592 591b 66.6 66.5* 400 403 120 121 rollnco6{cp 83.5 84b uni.lnvest. 61 61.2 unlta3 ƒ10 80,5 80* utiiico 124.2 124.9 wabo 235 NEDERLAND 69" 1000 8 7Q'51000 8 70" 1000 8 70/85 2 8 70/85 3 8 69 "1000 8 70" 1000 8 103.8 103.5 102.4 102.7 102.2 104 103.8 104 104 102.3 102.7 102.6 105 104.5 103.5 601 100044 86 602 10004) 81:4 63f 10004 64/10004 6410.0004 59/10004 60 100041 79 79.5 96.6 94.5 84.6, 86.5 81.8 80.2 96.6 85 79.5 79.7 78.6 78.2 82.1 77.8 76 67 92.9 82.8 80.7 67.6b 71 72,4 70.9b 79.4 84.9 83.85 93 70" 1000 73 103 69 1000 7J100.4 1 00.7 661 1000 7 95.3 96.2 66 21C00 7 95.5 96.1 69/1000 7 681 10006 68 210006 68 31000 6 68 410006 66/10006 67/1000 6) 88.5 67/10006 88 651 1000 5ï 88.6 65 2 1000 5] 88.45 64 1 1000 5) 86.2 64 2 1000 5 86.3 64/1000 5 82.6 58/10004) 86.5 59 10004 83.1 90.7 90.7 90.5 90.5 91.6 91.2 91.4 91.1 91.1 92 89 88.5 88.95 88.8 86.3 86.3 82.9 87 83.9 61 /10004) 79.4 631 10004; 78.2 63 2 1000 4) 77.8 61 /1000 4 81.9 ,62/10004 7*6 53/10003) 75.8 gr.boek3) 53.5 47/10003) 66.6 51 /100031 S23 53/10003) 827 56/10003 80S 48/10003) 67.4 beleert. 3) 64.2 50/10003) 70.7 54/10003) 72.1 55110003) 70.6 55210003) 79 gr.boek 3 44.8 37/1000 3 84.6 46gr.boek3 83.7 47?1000 3 92.5 beid 000 25 99 belcl 0.000 99.5 gr.boek 2) 38 nd.ktd.37a3 93.3 93.3 lnschr.gb.3 80.8 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN a.b.n.sp.66 133 133.5 a.b.n.sp.67 120.5 120.5 a.b.n.sp.68 114.8 115 amro 69 8 104 103.75 amrosp.67 128.5 128* bk.mees 8 102.2 102.3 bng70/90 8} 106.6 106.9 bng69/7S 8 103.2 103.65 bng66 1 7 95 95.4 bng66 2 7 94.3 95 bng666) 91.9 92.2 bng67 1 6) 89.9 90.1 bng57k6 89.5' 89.5 bng57g6 90.S 90.8 bng64 1 5 83.1 84.4 bng64 2 5 84 84.1 bng621rap 135.1 135.1 bng62 2r3p 136.8 137 bng62 3rsp 121 121.5 bng66 3rsp 122.5 122.5 bng67 rspl 118.25118.5 bngrsp685 113.5 113.5* PREMIELENINGEN alkmaar 2) adm.ca'3 adm.ca g3 adm.w51 2 adm.g51 2 adm 561 2 adm 56 2 2 adm 56 3 2 adm.S9 2) b.l.g.69 5 breda 54 2 dordrJ5S2 643 64,9 130 125,95 64,6 64.5 643 65 70,8 70,8 71.5 72 65,9 65,9 96,5 62,55 63,55 64 J9 63,5 elndh54k2l elndh54g2) enschS4k2 ensch54g2< sgra.52 12» sgra;52 2 2 ned.ro.kr2) rdam52 1 2) rdam52 2 2) rdam57 2) utr.52k2) utr.52g2j z.hol157 2 z.holl592 61,05 64 61,05 62 72,05 77 6535 72,05 73.1 74.9 96 83 73.9 73.1 61,05 63,5 74j9 74,05 6435 72,5 73.1 73.05 95*. 74.95 74* LUCHT- EN SCHEEPV. k.l.m. 68 7 903 90.8 k.l.m.5 94 933 k.t.m.43 91 91 k.l.m. 4) 96.3 96.8 PROV. EN GEMEENTEN almelo4l alphen 4) a'dam594) adam48g3) assen 4) drente52 4) emm52 1 4) gald.594) gouda60 4) sgrav56 4) gron56 4l hengSS 4) Ieeuw56 4 noordh56 4) rdam65 5) rdam3743) 8locht4) utr521-24) wlnscho14) woerden 4) z.holl65 5) z.holl.51 4 78.5 78,5 77 91 78.55 78.5 78.5 73 78.5 78.7 77 79 90 80 83.25 74 92 78.5 78.5 78.S 80 90.1 87.5 HYP.BANKEN NEOERL alg.fr. 3 63.8 63.55 dordt.np.3) 68 dordtkkl! 3 70 - fr.gr. a 7 90 90 fr.gr. q 1 7 97.8 97.5 fr.gr. k3 63 95 95 fr.gr. g 2 6) 92.8 fr.gr. J 6) 95.8 fr.gr. dw 6 88.1 88b fr.gr. dwn 5 87.5 88* fr.gr. 36 86 fr.gr. f5 80 80b fr.gr. xxa 4j 79.5 79.5b fr.gr. du 4) 80 80.5b fr.gr. z 4) 76.5 77 fr.gr. IJ 4) 70.2 70.5b fr.gr. dt 4 78 fr.gr.deve3) 67.5 67* fr.gr.dava3 67 66 fr.gr.dcvc3 70 71 sgrBv.b 3) 67 67 sgrav.gg3 67 67.1 hypned.r.3 67 oatkS 82.1 82.5 nat e 3) 67.5 ned. g 3) 66.25 67 ned. k 3 67 ned. b 3 67 67b over(j8.qr3) 60.5 over1j8.p3 S).8 70.1 tilb. c 1 6)" 00 utr. g 7 92.2 utr. d 6) 86 utr. z 6) 96 utr.x5) 80.1 utr.wS 81 utr. u 4| 79.25 utr. 3 4) 78.5 78.5 utr.v4i 75.1 utr.kl3) 67 67 utr. eeef 3 67.5 69* vader!. 3) 50.1 53b westl.az 7 90 90 westl. r7" 92 westl. m 63 89 39 westl.q2 63 95.85 westl. c 6) 88 90b westl. x 6 87 88b westl. a 53 81 weetl.lj5j 80.5 82 westl. u 5 84 86 westl. 14) 79 westl. 14) 76.5 76.5 westl.eeff 3 72.5 72 zeeuwse 3} 53 z.b.zbek3) 71 i ï.h. z-bbb 3 68 HANDEL. IND. EN DIV. akzo kl 4) 86 akzo gr 4) 89.7 89 dr.ov.hout4 90 90b glessen 5 89 90b hoogov. 6) 93.7 93.7 kz.ket}. 6 92 92.25» n.gasu77 8i 104.2 104.5 n.gss.uS67) 98.8 99.6 n.gaa.u666) 92.6 92.8 n.gasu68 0* 92 93 n.gas.u 53 92.5 92.8 pakhoed83 104.3 104.3 phll.51$k4 03.5 84* phll.51$g4 83.5 84b' phil.48 3) 98 96 pontk.htS) 92.5 pegem57 6 89.7 90* pegem58 5) 86 86.3 pegem58 5 86 87b pegem52 4) 97.5 98* pegus 57 6 96.7 96.7 pgem 57 6 91 90.5 pgem 64 6 89 89 pgem 59 4) 82.7 82.5 pgem 62 4 77 77b p.n.b.e!4) 96.5 96.6 sch.hoo 51 88.5 88.6 sch.hoo. 44 93.5 93.7 sch.h.61 4) 95 95x sttwente4j 85 86 unllever 6 89.5 90.3b ver.eff.h. 3) 100 v.mach58 5 91 90 v.mach62 5 85.5 86 vrlesijz59 5 84 vrlesijz62 5 87 87b" en.nlllmij 6.71 6.6 obam2) 10.03 10.07 pye hold 230 230 shv 51.5 52 prolongatie 7.5 7JS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1