„medezeggenschap" nu eindelijk beslist 1111 LASH-rederij gaat zelf schepen lossen 89.= 98.= -«* 22 Trudi Koel zanüeres GOUZY Ontroerend pimmsp0 pan CMffard^ Aanvangstijden KNVB-voetbal (jm m ®ÉTfEF KIESRECHT VOOR G mssssssm 'mÈÈT"" Concurrent voor graanlossers opruiming 4t»cL Prijs van uitnemendheid Afscheid van raadsleden n mw msm 4W.'OT 1 Hl-Ff-STEREO COMBINATIES W. Baggerman ziet logementensituatie als bënaiiwend IJE houdt meeting r eovarueriand J p£ rotterdammer VRIJDAG 22 JANUARI il971 BOTTERDAM Ze léveren allermerkwaardigste records in Rot terdam: een voetbalclub, die in één seizoen zorgt voor de Europacup, een Wereldcup en een afknapper; de kortste metrolijn ter wereld: de grootste haven ter wereld met de kleinste wereldhavenstad. Die reeks is donderdagavond met een evenzo interessant record aangevuld: nimmer zal het in de parlementaire geschiedenis van wat voor land ook zijn voorgekomen dat in eenzelfde openbaar li chaam bij door verkiezingen verschillende samenstelling de stem men over één onderwerp vier malen staakten Dat gebeurde toen de ge- meênteraad de van 28 mei. 1970 daterende motie-Couwenberg inzake de medezeggenschap ein delijk „definitief" in herstem ming nam.en de stemmings uitslag 20—20 werd. De motie-Couwenberg was daarmee reglementair van de baan en daarmee aanvaardde de gemeenteraad een actief kies- hawHBfcli lass litfSil -I door Hans W. Ledeboer RUGGESPRAAK VERSPREID 'I (Van onze scheepvaartrcdaktie) ROTTERDAM De Central Gulf Line heeft besloten toch derivaten naar Rotterdam te blijven aanvoeren in de zijtanks van de LASH-schepen. Na enige moeilijkheden met de Graan Elevator Maatschappij T 2»persoons matrassen van een hoogwaardige j kwaliteit polyaether ong. 14cm hoog 120x190 cm 130x190 cm I over de lossing van deze lading, hetgeen heeft geleid tot de wei gering van de GEM om nog lan-". ger derivaten te lossen, heeft Central Gulf besloten de lossing;' j zelf ter hand te nemen. lakens glad 150x240 cm "798 180x240 cm Agg 119 lakens geborduurd 150x240 cm 098 180x240 cm A98 sloop 4^®" 3a* MOTIE LUDIEK BEGIN SUBSipiEBELOFTEN ROTTERDAM Trudi Koeleman zingt maandag avond in de Willem Pijperzaal van het Rotterdams Conserva torium dat is de aula van de voormalige N.E.H.-gebouwen het overtuigend bewijs van haar Prix d'excellence bij el kaar. Een historisch moment in de geschiedenis van het Conser vatorium, omdat er nog nooit een leerling deze prijs der uit nemendheid heeft behaald. Een prestatie voor de 27-jarige Zuidafrikaanse zangeres, maar ook- voor haar lerares, Jo Boi lenkamp. Zij woont in een kamer aan de Mathenesserlaan tussen an dere vrouwelijke kamerbewo ners in. 1. voor uw aankoop: afgeregeld, fabrieksfoütcnuitgesloten. 2. tijdens aankoop: deskundig advies. 3. na uw aankoop: bijzondere garantie en. nazorg voor een lang leven, van Uw horloge. Twee jaar gratis verzekerd. Elk horloge tvordl gelest cn afgeregeld, op onze nieuwe vibrograph. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horlogemakers. Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren,hiertoe in staat gesteld door ons eigen, met de meest moderne.apparaluur uitgerust atelier. ROTTERDAM De ver maarde Engelse pianist Clifford Curzon, dfe in éen vorig seizoen wegens ziekte verstek moest laten gaan, was donderdagavond solist bij het „Philharmonisch" onder Jean Foumet. Hij ver-, tolkte évenals enkele jaren terug met hetzelfde orkest in de Schouwburg de solopartij van Beethoven's vierde concert in G, op. 58, één van- de mooiste scheppingen op dit terrein. Lijnbaan i>Ö - Rotterdam Tel. 010-mm/128293 In de maten 43—44—45—46 PAGINA 3 frs de Waalhaven pier drie wor den al voorbereidingen ge troffen voor de komst van de elevatoren van Central Gulf B .iSSi recht voor alle gemeente-ambte naren in de medezeggenschaps commissies en dienstcommissie maar niet, zoals mr. dr. S. W. Couwenberg (kath.) indertijd wilde, een algemeen passief kiesrecht. Om in zo'n commissie tc kunnen worden gekozen dient een ambtenaar lid le zijn van een van de vijf daar toe in aanmerking komende vakorga nisaties. Met dit raadsbesluit is deze zaak opgenomen in de nieuwe veror dening op (het ambtenarenreglement, de nieuwe verordening op de mede- zeggenschaps- cn dienstcommissies en de nieuwe verordening op de centraie commissie van overleg. Dit resultaat was geboekt lang na dat de heer Couwenberg, die jaren lang aan deze zaak heeft gewerkt, de gemeenteraad heeft verlaten. Een greep uit de voorgeschiedenis: wethouder Polak is ééns van zijn ziekbed gelicht om mee te stemmen. Vlak voor de oude raad uiteen ging staakten de stemmen en de regle mentair voorgeschreven herstemming kon niet gebeuren, omdat de uitnodi gingen voor de speciale stemmings vergadering voor een normale ge meenteraadsvergadering was er geen tijd meer eer de raad definitief voor de verkiezingen uiteen ging niet op de voorgeschreven wijze waren verzonden. B. en W. beloofden toén nog eens met de organisaties te pralen en de hele materie in de commissie voor de algemene personeelszaken te bezien. Een „aangepast" voorstel, het trotse volgnummer 1 van het jaar 1971 voe rend kwam nu aan de orde, de wijzi gingen ten opzichte van de oorspron kelijke versie waren echter, zoals B. en W. zelf in hun toelichting zeiden, slechts gering. Natuurlijk ging aan de stemming een debat vooraf, dat lang duurde, moeizaam was en tegenstellingen liet zien, die niet waren te overbruggen. Die tegenstellingen betroffen niet het principe: ieder was het er in feite over eens, dat voor de medezeggen schapscommissies zowel actief als passief kiesrecht voor alle ambtena ren uiteindelijk noodzakelijk is. Maar de tegenstemmers overal verspreid, de socialisten stemden ver deeld, de prot. chr. groep stemde te gen, de kath. fractie stemde voor, de communisten en D'CG stemden voor zochten de ontwikkeling langs lij nen der geleidelijkheid, wilden het landelijke overleg afwachten en wa ren bang. dat van rijkswege een veto zou worden uitgesproken, waarmee ook het actieve kiesrecht voor allen voorlopig van de baan zou zijn. Vooral de heren P. L. M. Pex (kath) en mr. J. Mentink (D'66) weerden zich ferm, met juridische argumenten pogend aan. te tonen dat van een veto geen sprake behoefde te zijn. Drs. P. de Ridders (prot. chr.) sloot zich bij wethouder Worst (algemene perso neelszaken) aan, matigheid bepleitend en de heer C. P. E. Ribbius (soc.) liet tot grote verrassing van een aantal raadsleden, een heel ander geluid ho ren dan in de commissie voor de al gemene personeelszaken. Uitverkoopdat geldt ook voor onze- afdeling huishoud-, textiel, waar de lakens en slo pen nu voorspotprijzen de deur uitvliegen Witte lakens en slopen van een prima kwaliteit grasfinnen, nu bi; ons zowel in gladde 'als ge- borduurde uitvoering..... en de prijzen-kunnen onmogéiijkéèiv bezwaar zijn. Wij zouden heus niet regel matig een aanbieding polyae- ther matrassen houden als er niet zo veel vraag naar was een duidelijker bewijs hoe ide aal polyaether voor matrassen is, kunnen wij niet geven! 2-Persoons matrassen, uitge voerd in eeitjhoogwaardige kwa liteit polyaether (licht in ge wicht, stofvrij en 't garandeert een prima ligging), met door- gestiktbovenblad engeborduur- de border. Deze 2-persoons matrassen, nu ■in twee maten voor extra lage prijzen. Vrijdagavond om 6 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze prima polyaether matras sen, 2-persoons, 120 x 190 cm en 130 x 190 cm, ong. 14 cm hoog, met doorgestikt boven blad en geborduurde border, in de kleuren blauwen goud. Duur van de opruiming 14 januari tot 4 februari Géén tel. of schrift best j Twee Britse elevatoren zullen in de I Rotterdamse Waalhaven gestatio- I Jiccrd worden. Bij pier drie worden" al palen geslagen om ruimte tc reser veren voor de losopcratics. Door dit besluit zal de GEM wa3)r,-l: schijnlijk helemaal geen lading uit kangoeroeschepen meer mogen lossen, omdat de elevatoren van Cc-ntrhl Gulf ook andere lading uit de zjjr tanks zullen lossen. v j Een woordvoerder van de GEM zei" desgevraagd niet bepaald gelukkig te zijn met deze gang van zaken. „Ken nelijk heeft Central Gulf zich niet bij ons besluit geen derivaten meer te lossen, dat op sociale, gronden is genomen, kunneij neerleggen. Het be tekent overigens wei", zei de zegs man, „dat ,de klok teruggedraaid geen prettige bezigheid." geen prettige bezigheid.' Met de LASH-rederij had de GEM geen laad- en of loscontract. Normaal komen deze: jaar- of irieerjarencon- j tot stand. In dit geval deden zich al bij de start van het LASH-ver- j voer problemen voor. zodat het nooit j tot het tekenen van enig contract is j gekomen. i In de Rotterdamse haven is-ai ge- j ruime tijd enige congestie ontstaan in de behandeling van graan. Deels is dit het gevolg van de verhoogde aan voer, deeis ook van het lossen; van „moeilijke" lading zoals derivaten. Wachten is voor kangoeroeschepen erg funest. Het systeem is op snelheid ge baseerd. Toen Central Gulf dan ook te.ver staan kreeg dat de zijtanks niet één twee drie gelost zouden kunnen wor den, week men eerst uit naar Ant werpen, om later toch naar Rotter dam terug te keren. De rederij heeft de problemen nu zelf opgelost door eigen elevatoren in te zetten. In de Waalhaven zullen eerst twee gebruikte elevatoren worden neerge legd. De rederij is echter van plan niet minder dan zes van deze appara ten in de Waalhaven te concentreren. Hierdoor bestaat de kans dat er lig plaatsen voor de binnenvaart verlo ren gaan. Sloop Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze witte lakei» en slopen van prima graslinnert. U kunt kie zen uit een gladde en een ge borduurde uitvoering.nu zeer voordelig. Duur van de opruiming 14 januari tot 4 februari GUn tel. of schrift best Een motie van de heer E. C. Rein- hardt betreffende de instelling van medezeggenschapscommissies bij tak ken van dienst met minder dan hon derd ambtenaren verdween met 22 tegen 18 stemmen van tafei, een amendement-Mentink met min of meer dezelfde inhoud als het amen dement-Couwenberg-. echter niet sprekend over medezeggenschapscom- I missies maar over commissies van advies, werd na overleg naar de com- missie van advies verwezen. Overigens was al deze spanning het elnd;-vam.eea,wat,:;Iudiek rbegifi; de vragen, lfe,jmr. A. Sfjuik" (kath.) ...had aangekondigd" over. dé 'deplorabe le financiële, situatie in,het.>bnurt-en cltibhuiswërk gaven '-aanleiding'"tot een 'aantrekkelijke en óók rustige der monstratie van .bij dit-werk 'betrok kenen op de publieke tribune, -waar- 'tegenover burgemeester Thomassen zich ma aanvankelijke gestrengheid lankmoedig, betoonde. Een demon strant Aviide in de raadszal pamflet jes uitdelen, toen hem dat werd -bes let namen de jonge,socialisten C.'Pi E. Ribbius en J Riezenkamp en'mef juffrouw M. Molenaar die taak. van hem over. Na enige papieren „span- doeken" tehebben laten, neerdwarrej- len verlieten de jongelieden de tribul nehet punt was afgehandeld. Ondertussen had weihouder drs. J; G. van der Ploeg onderwijs," jeugdza ken en vormingswerk} nadrukkelijk beloofd er bij het rijk op aan te drin gen dat dit de personeelslasten voor 1971 tot 47 procent'en voor 1972. voor 50 procent zal subsidiëren. Rotterdam maakt eenzelfde gebaar, zodat vol gend'jaar de personeelslasten van het club- en buurthuiswerk-volledig zul len kunnen worden gesubsidieerd. Daartegenover zullen de besturen zelf I de middelen bijeen moeten brengen om uit de naar het oordeel van B. en W. door henzelf geschapen moeilijk heden te komen, moeilijkheden ver oorzaakt door onverantwoorde uitga ven buiten de voorschriften en de aanwijzingen betreffende de begro tingen om. Welke laatste stelling afkeurend gemompel van de tribune veroor zaakte. Eén grapje: op een gegeven ogen blik onderbrak burgemeester Tho massen de vergadering met een be straffende opmerking óver hinderlijk gepraat op de perstribune.daarmee een gesprek tussen twee op die tribu ne gezeten voorlichtingsambtenaren onderbrekend. Trudi's moeder heeft het altijd als een ideaal gezien dat een van baar beide dochters nog eens een gevierd zangeres zou worden. Om dat de ene dochter een toneelcarrière opbouwde, bleef Tru di over om dit ideaal te verwezen-, lijken. Van 1961 tot 1965 volgde ze de lessen aan het Conservatorium in Pretoria. Zang, piano en orgel waren hoofdvakken. Bij het eind examen kwam ze in contact met een van de gecommitteerden: Geor ge Stam, toen directeur van het Rotterdams Conservatorium. Hij beval haar bij Jo Boilenkamp aan en gaf de stoot tot haar komst naar Rotterdam, waar ze in'maart 1966 arriveerde. Daar ging ze alleen zang studeren. Per slot van reke ning had haar grootmoeder ook als zangeres op de planken gestaan. Een .grote overgang van Züid-A- frika naar het igure Holland. Zon der één bekende. Met alleen èen stem en haar persoonlijkheid. Snel werd haar studie bekroond. In 1967 behaalde ze haar eindexa men zang. Met drie tienen, voor vo calise, aria en liederen. Men zou zeggen dat het niet be ter kon. .Maar, hét ministerie dacht Ier anders over. Er -w^s geen schrif- "têlijke aanmelding geweest-om de Prijs Nan - -Uitnemendheid -te beha- 5 len. En-éfatbetekent linlhèt .ambte- naren-Heli anddat je' er. dan óok niet toe'jti staat bent. Toch zette' ze door. Haar eerste tentamen, voor een jury in 'De Doelen afgelegd, was zo goed dat ze de aansporing kreeg om'door te-gaan. Toen kwam de narigheid: er wasgeen rijksge- committeerde bij het 'tentamen ge weest. Jo Boilenkamp had er niet aan gedacht die te vragen, want dat was nog nooit aan het Rotter dams Conservatorium nodig ge weest. In. de zomer van 1970 kwam on verwacht -het bericht van het de partement,; dat ze alsnog mocht doorstuderen. Haarbegeleidster, Lily vanSpengeh, 'en Jo' Boilen kamp, beiden lerares' aan het Con servatorium,' hadden daarubor ge zorgd. Toen ;fcvam op 7 december 1970 de grote dag van het examen voor de prijs van uitnemendheid. Ze zong daar met haar veelbelo vende sopraanstem romantische lie deren, opera-aria's, oratoriagedeef- ten, cantates, Franse,'Duitse, Engel- se cn Spaanse liederen. Het resul taat van de-geheime stemming was haar uitverkiezing 'voor de -prijs ran uifnememUieid-t Maandagavond volgt de officiële bevestiging, ïn "hét ■openbaarl' Iri een 'Nederlands-dat" duidelijk de sporen van het. Zuid-Afrikaans draagt, vertelt, ze over naar toé-.' komstplannen. „ik weet dat het moeilijk is '.ha Nederland omdat er zoveel goede sopranen zijn." Maar ik ben.al bij dé radio aangenomen voor solozang,. Samen met het NCRV-vocaal én-' semble 'treed ik regelmatig op, ook in Duitsland. Daar zing ik ook'hy- permodem wérk. Ik zing .waar ik- lean. Het liefste'de romantische Tie- deren van "Wolff.Als" ik mijn eigen programma geheel vrij zou- kunnen samenstellen, zou. ik een hele avond Wolff zingen. Die -sluiten altijd aan bij het publiek,: ook bijjongeren. Nee, het Nederlandse lied ;zing ik evenmin als het Zuid-Afrikaanse. Er isf.niet veel Zuid-Afrikaans re-.;' pertoire". Terwijl- ze nog steeds privévér- der'studeert bij Jo Boilenkamp, is zeal aangesteld als docente aan hét. 'conservatorium. Het' zou ër nog wel. eens van kunnen komen dat ze toch nog naar Wenen gaat, het Mekka voor de sopranen. Daarom bindt ze j zich -ook. niet aan bijvoorbeeld, een - operagezelschap, hoewel zegraag Opera zingt, Vroeger- heeft 'ze ook, veel tó'neel gespeeld. Dus ook daar liggen kansen. Maar TrudiKoele-; '.lemhn houdt.haar toekomst open. Harry Willemsen VOOR -VEELErSENOE MUZIEKLIEFHEBBSP.S - EEN GROTS KEUZEBIJ. AERT V.'NESSTRAAT 3S. TEL.OJO-1188ir. ROTTERDAM Het liberale ge meenteraadslid W. Baggerman - heeft B. en W. een lijst adressen aangebo den van logementen met devraag of en wanneer deze zijn gecontroleerd "door de dienst van Ib'ouW- en woning toezicht, de politie en de GG' en GD. De heer Baggerman vraagt naar de bevindingen bij deze controle' en tot welke maatregelen er is geadviseerd. Ook biedt de heer Baggerman B, en W. een ontwerp aan voor eén bordje „goedgekeurd pension". Hij acht het antwoord op zijn in december over de logementen ge stelde vragen „eerlijk maar benau wend", heeft begrip voor de moeilijk heden waarvoor B. en W. staan, maar betreurt dat B. en W. de verdere ont wikkeling na het in werking treden van de nieuwe logementenverorde ning wil afwachten. De heer Baggerman vraagt of B. en W. wellicht nog geen duidelijke zienswijze hebben cn verzoekt mede deling welke beleidslijn kan worden gevolgd. - J 1 ROTTERDAM Zondagavond 31 januari om half acht houdt de Vere niging voor Interkerkelijke Jeijgd- Evanlelisatie.in de Johanneskerk aan de Guido Gezelleslraat een meeting, waarin d's. W, Baas vatr Amsterdam voorgaat. Het thema is" „Verwach ting", medewerking verleent het Groot IJE-koor onder leiding van Brits Heuvelink. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met hartelijke woorden heelt burgemeester W. Tho massen donderdagavond in de ge meenteraadsvergadering afscheid ge nomen van drs. L. van Leeuwen (lib) en drs. P. C. M. Molle (D'G6), die bei den hun zetel ter beschikking moes ten stellen. De heer Molle om medi sche redenen, de heer Van Leeuwen wegens zijn overdrukke werkzaamhe den als Rijnmondgecommitteerde. De heer Van Leeuwen is vier jaar en vier maanden gemeenteraadslid geweest en heeft zich daar laten ken nen als een zeer militante jongen, welk militaitisme, aldus -de heer Tho massen, merkwaardigerwijze door de raadsleden met genoegen is aanvaard. Zijn vertrek speet de heer Thomas sen ook wegens het verloren gaan van een goede personele unie da gelijks bestuur van Rijnmond en ge meenteraad en memoreerde de charmante binding van de heer Van Leeuwen met een ander oud-gemeen teraadslid, daarmee doelend op diens huwelijk met een KVP-vertegen- woordigster. Drs. Van Leeuwen dankte de raad voor de uitstekende' politieke leer school en de heer Molle gaf toe, dat zijn besluit om op medisch advies te vertrekken een voor hem heel moei lijke beslissing was. Curzon zal dit concert ook ten ge hore'brengen tijdens de komende,En gelse loemee van het ensemble; en dit zal, gehoord het resultaat 'van don derdag het concert wordt heden avond herhaald ongetwijfeld suc cesvol zijn, want men kan zich nau welijks een meer expressieve en so nore vertolking van dit opus voorstel len. In voortreffelijke samenwerking met het orkest kwam éen vertolking tot stand, die van begin .tot eind ver mocht te boeien door-dé sterke con centratie en het kristalheldere tou cher van de grote muzikale persoon lijkheid, die Curzon destijds nog leerling van de onvergetelijke Arthur Schnabel wederom bewees te zijn Het orkest had de avond tevoren ingezet met een zeer gedisciplineerde weergave van de bekende drie. frag menten uit Berlioz'„Damnation de Faust", er» na de pauze kwamen twee andere /.paradepaarden'" van' het or kest aan. bod: Mozart's onvergelijke lijke g-mineur symfonie (K.V 550) en Ravel's tweede Suite-uit, „Daphnis et Chloé". Abui sieveljjk zjjn in deze krant boven liet wedstrijd programma wat de sport voor morgen betreft (pagina 21) de aanvangstijden van de KNVB-voetbalwedstrüden on vermeld gebleven. Afgezien van vermeide uitzonderingen luiden deze als vólgt: competitiewedstrij den 15.00 uur:en bekerwedstrij den 14.30 uur. Dc wedstrijd RVVH-SSS begint om 10.30 uur. Mozart bleek goed afgewerkt, hoe wel men zich het eerste deel nog wat geladener zéu -kunnen voorstellen én Ravel's kleurrijke partituur kwam vrijwel,niets tekort aan instrumenta le schittering, zodat de tpernce met vertrouwen tegemoet kan worden ge zien Voor <te"heren die "op grote, voet leven", staat.er op onze scHoenenmarkt een partij bij- zonder komfortabele schoenen klaar. Partij sportieve hecentoafers en molières in iederprint, meteen onversiijtbare anti-slip zool die kilometers meegaat. Alleen in de grote maten, nu extra voor delig per paar voor nog géén tienije. Vrijdagavond om 6 uur begint op de schoenenmarkt, entresol de verkoop van deze partij he- renloafers en molières in leder print, met onversiijtbare zool. in de maten43-44-45 en 46 en de Ideur bruin, nu extra "voordelig per paar Duur Yto d* opat mint 14 famari tot 4 fapnmi 4j£V GUn 'teli of schrift, beat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1