NR T-regie-assistent wordt directeur S'damse Gemeenschap 4®*2T° sa80 Directeur bij Vuyk en Zonen Drs. Th. Heukels (prot.) uit Cupels college D'66 vraagt uitstel van RDM LAAT CRUISE SCHIP TE WATER Ds. Wessel blijft pionieren Van Zeeuwse opbouw naar Drentse heroriëntatie G 0 U2Y-1 e MiDDELLANDSTR-72 Raad Woerden verwerpt stunt" van de WD teiNwi 98 ■99= 59JB0 Overhandigen sleutel bejaardenwoningen Organist Jansen muzikaal geladen Wandelende dienstweigeraars aangehouden Traditie wordt voortgezet Weef speelt Opzettelijke afwezigheid gelaakt in de kaart BANDRECORDERS EN PLATENSPELERS V 2500 jongeren op wachtlijsten vormingscentra fe'é' f»:?- zm.uqr.R- lits jumeaux 220x240cm 'ieke kinderen TOEKOMST door Hans W. Ledeboer Samenwerkingsmodel Anders WOERDEN De WD-frac- tie in de Woerdense gemeente raad heeft dinsdagavond voor een „stunt" gezorgd, die zowel bij het college van B. en W. als bij de gemeenteraad in bijzonder slechte aard is gevallen. dubbelface gordijnstof met strië rug m -f i pat de prijzen van dekens in de opruiming aanmerkelijk lager ^liggen dan anders ligt voorde :;'handen blijkt wel uit deze "aanbieding. Kies nu uit een partij prachtige draion dekens; er zijn fraaie uni kleuren (double face) en diverse ruitdessins, maten: 1 persoons, 2 persoons en lits ju- l;. rrtóeu^. persoons 150x220 cm 2 persoons 190x240 cm Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze partij draion dekens in double face uni kleuren en ruitdessins, nu 1e en 2e keus doorelkaar voor aantrekkelijke prijzen. Duur vtit de opruiming 14 januari tot 4 februari Géén tal. of schrift best (door Ruud van Houwelingen) SCHIEDAM De Schiedamse Ge meenschap krijgt per 1 april een nieuwe directeur. Het is de heer R. H. Piile.rd (28), momenteel regie assistent hij het Nieuw Rotterdams Toneel. Ondanks zijn 28-jarige leeftijd is de heer R. H. Pillard al bijna 12 jaar in dienst van het MRT. Daar is hij begonnen ais toneelkapper, werd vervolgens souffleur en werd enkele jaren geleden tot regie-assistent be noemd. Hoe hij er toe gekomen is bij de Schiedamse Gemeenschap te solli citeren en te gaan werken in een ge meente waar de cultuur nu niet be paald hoog staat aangeschreven? De heer Pillard: „Kijk die baan ligt helemaal in mijn interessesfeer. Ik hou van duidelijk opstellen ook in mijn maatschappelijke loopbaan en deze baan betekent toch voor mij een duidelijke promotie. Daarnaast word ik net als mijn voorganger, de heer P. van de Boom, directeur var. de Schie damse VW, en oök dit ligt mij wel''. Hoe hij dan zijn toekomstige werkkring ziet als directeur van het overkoepelend orgaan van het Schie damse culturele leven dat de laatste laren, door de sluiting van enkele za len en het in ruste zijn van enkele Schiedamse amateurtoneelverenigin gen alleen maar negatief in het nieuws kwam? „In mijn werkkring heb ik bepaalde ideeën, waarbij de grondgedachte is dat de SG een dienstverlenende stichting is voor de hele Schiedamse samenleving. Ik zie ook de toekomst van het Schiedamse .CAPELLE - In verband met een. benoeming tot financieel economisch dirdkteur van A. Vuyk en Zonen's Scheepswerven N.V. beeft wethouder tes. Th, Heukels (ccp) maandagavond lijn oBóslag alte wethouder ingediend. De heer Heukels is ongeveer negen jaar raadslid en wethouder van Ca-, jxüic geweest, eerst voor de AJt. e» as de laatste verkiezingen voor dé C.C.P. waarin OHU, ARP en KVP sa menwerken. Hij beheerde de porte- ieuilSee linameiëfc, grondbedrijf en culturele zaken. 1 De'directiewijziging bij Vuyk houdt ir, dat drie heren, Vuyk (P. "Wzn, F. Pzn en A. Lzn) cm medische redenen vervroegd met pensioen gaan. Mo menteel wordt gewerkt met een drie hoofdige directie onder presidium van ir. E, D. Vuyk, met behalve de heer Heukels, de heer Vuyk,Azn, Wie de heer Heukels in. de Capelse gemeenteraad, gaat opvoigen ia nog niet bekend. ..Be raad bleef nog even in de sfeer van. ontslagen want als eerstepunt stónd op de agenda de intrede van de heer M. J. B. M. van. den Brand' ©'66) opvolger van drs. L. .Welters. Bovendien kondigde ook de heer F. Bouwman (ccp) zijn ontslag als raadslid aan. Hij deed na de verkie zingen zijn intrede in de raad en ziet rich nu om persoonlijke redenen ge noodzaakt ontslag te nemen. Zijn plaats zal worden ingenomen door de heer A. van. Wijngaarden. Met nogal wat bedenkingen uit de raad werd vastgesteld een nieuwe verordening „Doorstrozningsbevorde- dlng" overeenkomstig de in Rijnmond algemeen geldende normen. De raad vroeg zich af gezien de 35 gevallen van het vorige jaar of de hiervoor «nodigde 15.000 nu wel zo goed rijn besteed. Vastgesteld werd een verordening pegelende het onderwijs aan zieke hinderen. Is er sprake van ziekte, langer dan een. maand, dan kan op Verzoek speciaal onderwijs worden fcgeven door de eigen leerkracht die daartoe een vergoeding zal ontvan gen. ";'De heer Van den Berg (soc) toonde zich verheugd dat door deze uniforme regeling dit recht op eigen onderwijs Pu uit de bijstandssfeer kwam. In dit opzicht verschilde hij van mening joet drs. Derksen (d'66) die hande lende volgens het principe, ieder be- tóalt zoveel mogelijk zijn. eigen ver plichtingen, een maximum inko mensgrens wilde stellen aan deze uit wringen. .De Voetbalvereniging Zwervers hpscg een garantie van ƒ40.000 om hot clubgebouw op het gemeentelijk sportpark Couwenhoek uit te breiden, "e kosten van uitbreiding met ver warming er. inrichting worden ge raamd op ƒ82.500,-. De vereniging uit eigen middelen ƒ30.000 finan- ueren. Bijdragen van Prov. sportraad en de Nederlandse. Sportfederatie worden verwacht tot een totaalbedrag van 17.500,-. Voortbouwende op het principe van aardrijkskundige namen in Oost- gaarde wordt de wijk met ééngezinshuizen bestempeld tot Noor se wijk met namen als Fjordenpad, Oppland, Bisletweg e.d. Een voorstel van wethouder Heuvelman om als reaktie op het gedrag van het Neder lands publiek in Heerenveen een Dag Fomaesspleih te creëren kréég van de overige- raadsleden geen steun. CAIHLLE aan den IJSSEL De officiële overhandiging van de eerste sleutel van de 52 bejaardenwoningen aan de Torenhof te Capedie aan den IJssel vindt woensdag, 10 februari, 's middags om half vijf plaats. De directeur Algemene Zaken van de Stichting Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden in Amsterdam, de heer W. Scherens, zal de sleutel overhandigen aan de voor zitter van de stichting Zorg voor Be jaarden, de iheer J. H. Jettinghoff, welke de sleutel ter hand zal stellen van de eerste bewoners, het echtpaar W. Molenaar. culturele leven niet zo somber in. Op dit gebied is alles in beweging, er zal meer aan activiteiten worden gedaan. Daarnaast'is Schiedam echt niet zo cultuur-arm als wordt beweerd. Wat te zeggen van het Stedelijk Museum op de Hoogstraat dat landelijke be faamdheid heeft? Nee ik voel mezelf in mijn nieuwe baan kiplekker. Op cultureel terrein is natuurlijk een pluspunt dat de gemeente Schie dam het Passage Theater heeft aan gekocht en ik verwacht wel dat ik met de herbouw iets te maken krijg. Een pluspunt is ook dat ik tevens cultureel ambtenaar van de gemeente word en dat betekent dat je met twee instellingen contact kan hebben. Daarnaast gaat het kantoor van de Schiedamse Gemeenschap verhuizen naar een van de oudste monumentale gebouwen van Schiedam het-Prove- niershuis." In zijn woning op de 14e verdieping van een flat op de Hammerskjöld- plaats in de Rotterdamse wijk Om moord verklaart de toekomstige di recteur van de Schiedamse Gemeen schap: „Het leven is meer dan een ademtocht,, het leven is feitelijk de samenleving en de hele cultuur is sa menleving, hoewel Ik de indruk heb dat deze zelfde cultuur teveel als randverschijnsel wordt beschouwd. Het is toch ook zo," aldus de heer Pillard dat ik veel met jeugd; te ma ken krijg en dat is het zoveelste plus punt al in mijn nieuwe funktie, een funktie die ik met groot optimisme tegemoet zie, anders was lik er- woon niet aan begonnen. i Alleen zal je jezelf moeten aanpas sen aande diverse wisselende om standigheden en daarbij is er op cul tureel terrein in Schiedam één moei lijkheid: je ligt gewoon te dicht bij Rotterdam." Nu is het daar ook geen roze geur en maneschijn, maar ge lukkig is .daar ook een- kentering merkbaar, omdat Rotterdam bet cul turele leven, meer over de wijken wil gaan spreiden."- Tenslotte wil de heer Pillard nog wel iets kwijt over de instelling die hij per 1 april gaat leiden. „Ik beoor- deel de Schiedamse Gemeenschap po sitief en niet alleen omdat ik daar directeur word, maar het bewijs is toch geleverd, anders zou zo'p instel ling het geen 25 jaar uithouden." ROTTERDAM Het spel van de Amsterdamse organist Simon C. Jan sen, maandagavond soliërend op het transeptorgeï van de Laurcnskerk, heeft het auditorium van begin tot eind kunnen boeien, niet in het minst door de sterke muzikale zeggings kracht die er van zijn spel uitging. Dat was al direct hetgeval :a het openingswerk, drie meesterlijke be werkingen van Psalm 24 van de hand van Anthoni van Noordt, van welke met name de derde vermocht te im poneren door een magistrale beheer sing van de klank. Bach's Praeludium met fuga in f, BWV 534, tweede Petersband no. 5 en het door zijn motorische passagespel zo pakkende koraal „Nun freut euch, lieben Christen g'mein (BWV 734, ze vende Petersband no. 44) boeiden on gemeen, niet alleen door de tech nische verzorging kleine incidente le missers deden geen afbreuk aan deze interpretaties maar evenzeer door de gescandeerde ritmiek en de cve'.jvcgen articulaties. Be rest van het programma bestond uit interessante, betrekkelijk weniig uitgevoerde stukken als Mendels- sohns derde sonate en de uit een reeks van ware ldankjuweeltjes be staande „Suite évocatrice" van de Fransman Charles Toumemire. Beide stukken genoten optimale reproduc ties. Mendelsso-hns toch wel tè weinig gespeelde opus trof door een fraai cli maxwerking in het fugatische eerste deel en door het door eenvoud tref fende, maar niet sentimenteel ge brachte Andante tranquillo, terwijl Jansen in Toumemire toonde welk een voortreffelijk instrumentalist bij eigenlijk wel is met zijn fantasievolle ■registraties en zijn vaak humoristi sche benadering (Caprice!). Na een weergaloos knap uitgevoerd Preludium met fuga (mooi opge bouwd naar het hoogtepunt) in F. uit op. 85 van Max Reger, besloot con- certgever met een aantrekkelijk werk van eigen bodem: de variaties over „Merck toch hoe sterek" van Cor Kee. P.V. MEPPEL De drie Haagse dienst weigeraars, Arno Blauwijkel, Gerard Dekker en Henk ten Napel, die te voet van Den Haag naar het dienst weigeraarskamp Vledder wilden gaan, hebben het einddoel niet be reikt. Met de eindstreep in zicht (ze hadden nog ongeveer 20 km af te leg gen) werden ze gistermorgen door de politie in het Drentse Ruinerwold aangehouden. Dit gebeurde op ver zoek van de politie in Deri Haag. De drie Haagse dienstweigeraars waren te -werk gesteld bij de Staats drukkerij en bij het CBS. Dit werk beviel hen echter .niet, zodat ze een .verzoek indiendenom in. het kamp' Vledder te mogen werken. Dit ver zoek werd echter afgewezen en de jongens besloten uit protest op eigen gelegenheid te gaan. iVorige week, dinsdagmorgen zijn ze vertrokken. De nachten brachten ze door in een tentje dat aan de kant van de weg werd opgezet. De politie van verschil lende plaatsen had al enige tijd naar hen uitgekeken. DEN HAAG De Tweede-Ka merfractie van D'66 heeft vanmorgen het voorstel gelanceerd om de volks telling uit te stellen. De fractie vindt dat de uitvoering van de volkstelling zo moet worden gewijzigd, dat.de onder brede lagen van de bevolking bestaande onrust wordt weggenomen. De fractie wil in de Kamer inter pelleren, onder meer op_ grond van de overweging dat redelijk volledige en betrouwbare gegevens niet door deze volkstelling worden verkregen. ROTTERDAM Bij het overste- ,ken op de voetgangersoversteekplaats van de Hilielaan is de 35 jarige me vrouw E Bakker-Sdhreijer uit de Herman Costerstraataangereden door een bestelauto. De vrouw kverd enke le meters weggeslingerd, waarna zij met een sehedelbasisfractuur naar ihet Dijferigtzieikenuiswerdvervoerd. (Van onze scheepvaartredactie) ROTTERDAM De RDM heeft voor het bouwen van spe ciale schepen gekozen, omdat de prijzen van deze markt niet zo sterk fluctueren als bijvoorbeeld bij tankerbouw. De prijzen mogen dan niet zo hoog oplopen in een goede tijd, bij een wat slechtere markt zakken de prijzen ook niet zoveel. Dit zei ir. H. W. Stapel, directielid van de Rotterdamse Droogdok Maat schappij dinsdagmorgen na de geslaagde sapelloop van de Cunard Adventurer. Na de bouw van het passagiers schip Rotterdam (1959) en nog eer der de Nieuw Amsterdam (1937) 'is de Cunard Adventurer het eersote schip dat de traditie van de werf, voor wat het bouwen van passagiers schepen betreft, voortzet. Nadat Lady Mancroft de bijl vaar dig op de laatste beletselen had laten neerkomen gleed het 17.500 ton me tende vaartuig gezwind te water. De Cunard Adventurer is in aanbouw voor de Britse rederij Cunard, die de exploitatie van het vaartuig heeft overgenomen van Overseas National Airways, een Amerikaanse onderne ming die zich nagenoeg heeft terug getrokken. Langs de werf stonden een kleine vijfduizend belangstellenden, waar onder een groot aantal schoolkinde ren, Zij zorgden voor een aparte feer door in koor aan te dringen op spoed bij de tewaterlating toen de precisie het eventjes af liet weten en de klok al over het „uur o" heen was. Een, twee, drie vier... komt er nog wat van..., aldus de ongeduldige jeugd,. Hun geroep had uiteindelijk succes want even voor half tien gaf ir. Stpael, die de stapelloop leidde, het verlossende sein en In een beweging gleed het vaartuig van de helling kort geding of geen kort geding. In het water werd het cruise-schip op gewacht door (eigen) sleepboten van de werf. Lord Mancroft, die namens cunard het woord voerde, zag goede moge lijkheden voor de exploitatie van schepen die bestemd zijn voor het maken van korte vakantiereizen. Het is dan wel noodzakelijk dat er nieuwe vaargebieden ontdekt zullen worden, ook al vanwage het feit dat er in de wereld 21 passagiersschepen in aanbouw zijn. De heer Mancroft was van mening dat het passagiers schip van de toekomst een gespeciali seerd schip zal moeten zijn. De Cunard Adventurer zal in de zomer haar eerste proeftocht maken waarna de overdracht zal plaatsvin den. Bij de werf van Piet Smit, even als de RDM, onderdeel van het Rijn- SChelde concern zal een zuterschip van de Cunard Adventurer worden gebouwd. De schepen hebben een ac commodatie van 740 passagiers. ASSEN Na ruim vijf jaar in Middelburg te hebben ge staan en daarvan twee en een half jaar te hebben gewerkt ais. directeur van de stichting Gereformeerd Centrum voor jeugd- en jongerenwerk in Zeeland is ds. J. Wessel naar Assen gegaan. Sedert 1 december is hij daar directeur van het Gerefor meerd Sicoaal Centrum Dren te. Tegelijkertijd is hij ook nog als predikant met een bijzon dere opdracht verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Middelburg. Zijn gezin woont nog steeds in Zeeland. ..In de loop van het voorjaar komt m'n huis in Assen klaar", zegt hij. „Dan ga ik verhuizen. Het was niet eens zo heel gemakkelijk een huis te vinden dat ik groot genoeg vond, want ik moet vijf slaapka mers hebben." Ds. Wessel en zijn vrouw Ihebben vier hinderen. In Assen volgde hij de heer J. HoUcnbcek Brouwer op, die lid werd van GS van Drente. „Ik zit hier in een wat wonder lijke situatie", zegt ds: 'Wessel, „want ik wilde niet via een beroep naar Assen. Allereerst levert, dat financiële problemen en verder krijg je een enorme verwarring. Ik moet niet in commissies komen ais predikant maar als sociale deskun dige. Maar ik wil ook het recht behou den op de verkondiging van het Woord. Daarom wil de kerkeraad van Middelburg de'besluiten van de sy node afwachten,, eer er stappen om trent mijn positie worden genomen. Er is een wijziging van de kerkorde in de maak, waarin de positie van een man zoals ik wordt geregeld." Ds Wessel is als predikant voor Rotterdam geen onbekende: hij heeft drie jaar In Feijenoord ge staan. „Ik heb daar heel prettig ge werkt", zegt hij daarvan. „Ik woon de op bet Noordereiland en ik had daar een prachtig uitzicht over de rivier. Voor de oorlog was dat Noordereiland een welvarende buurt. Er woonden noga! wat oud kapiteins ter koopvaardij. Na de oorlog is heel Feijenoord drastisch veranderd en toen ik wegging telde de gemeente maar 450 zielen met daaronder een heel hoog percentage bejaarden. Financieel was de situa tie enorm moeilijk. Maar omdat die gemeente zo klein was en zich in de verdrukking voelde, was zij heel actief. Nu zit er tijdelijk weer wat toeneming doordat jonge gezinnen de oude woningen betrekken. Dat is maar voor een tijdje, als de Wil lemstunnel er komt valt de grote klap." Over zijn werk in; Zeeland zegt hij: „Dat was voor Zeeland een volkomen nieuwe zaak en men wil de graag een predikant als direc teur om de zaak op poten te zetten. Maar nu die zaak loopt moet een praktisch man het werk overne men. Hier in Assen is het weer anders. Kijk, wij staan voor een heroriëntering, we staan er eigen lijk at middenin. Er is een uitge breid proces van, samenwerking gaande en het Gereformeerd So- ciaal Centrum is zelf ook zo'n sa- menwerkingorgaan. Mijn voorganger heeft in de loop van tien jaar dit bedrijf opgebouwd en nu komt de vraag aan de orde, wat in de toekomst de plaats moet worden van dit sociaal centrum te genover de opbouw, de begeleiding, de vorming, centra voor jongeren en nog veel meer. Een andere, toe- komstvraag is in hoeverre je iets moet gaan doen aan het vraagstuk van de heel kleine gemeenten. Kan zo'n kleine gemeente nog recht doen gelden op een eigen predi kantsplaats ai op de enorme kosten van het eigen bestaan? Mijn werk ligt op diakonaal ter rein, als je het woord diakonaal niet ambtelijk ziet. Natuurlijk is het centrum indertijd door diakonie en kerkeraad in elkaar gezet, maar v/e hebben een zelfstandig leven; al zijn we financieel met de diakonie verbonden." Sociaal opbouwwerk heeft ds Wessel altijd geboeid. In Rotterdam was hij verbonden aan het Jeugd- havenwerk. In typische verschilpunten tussen de bevolking van Drenteen die van Zeeland heeft hij zich in deze ene maand nog niet grondig kunnen verdiepen. „Ik heb wel een indruk, maar die - is heel oppervlakkig. Voor .wat be treft de jeugd zou je kunnen zeg-; gen, dat de Zeeuwse jongerén sterk onder invloed staan van de jeugd in Holland. Er zijn hippies, er. is zelfs een drugprobleem. Middelburg is voor de jongeren een soort uit- wijkhaven van Amsterdam., Ik heb de indruk, dat die dingen aan As sen wel niet voorbij gaan, maar dat het hier alles^wat rustiger is, al is;: er natuurlijk ook invloed uit GrOr? ningen. Maar nogmaals: die indruk;; is hoogst oppervlakkig." ;.'A® Het komt er allemaal op neer dat. ds Wessel geboren in Leiden,- theologische studie aan de Vrije Universiteit tè Amsterdam'—voorAi; lopig nog wel blijft pionieren; In'; Rotterdam geschiedde dat; inhet Teugdhavenwerk in Katendrecht, in Middelburg met de opbouw van het Gereformeerd Centrum voor Jeugd-f en Jongerenwerk, in Assen in dé, heroriëntatie van hét hele sociale werk in samenwerking met de hér-;, vormde, rooms-katholieke-, én alge-; meen maatschappelijke instanties.,; „Hoe die samenwerking uitpakt,; moet de toekomst leren. Van belang, is daarbij ook wat minister Klompé voor ogen heeft voor al die wat zij samenwerkingsorganen noemt."' VELE GÓEDE MERKEN, B. EN O., PHIUPS, SONY. LENCO E.A. BU *»**a»«* AERTV. NëSSTRAATSÏJ -TEL.118811 -235327 ROTTERDAM Het goede weer van de laatste dagen speelt de sta kende sleepbootbemanningen niet in de kaart. Moesten-er gisteren nog enkele schepen langs de wal blijven liggen omdat de wind hun parten speelde bij het omzwaaien, vandaag was er zo, weniig wind en was het water zo rustig, dat zelfs zeventien schepen die ónder minder goede omstandigheden zonder sleepbootassistentle niet langs de wal zouden kunnen komen, nu op eigen kracht hun ligplaats hebben ge vonden.' - Inmiddels vergaderden vanmorgen op een geheim gehouden plaats de werkgevers en vakbondsleiders op basis van de gespreksstof die zij gis teren in onderhoud met de Rotter damse wethouder Viersen hadden aangespannen. Voor de Holland Amerika Lijn is de sleepbootstaking intussen goed mericbaar geworden: het container schip Atlantic Crown, dat in charter vaart bij de Atlantic Container Line, moet door de staking uitwijken naar Antwerpen. Het schip had morgen in Rotterdam moeten aankomen. Wat geen enkele genodigde ziet. Werknemers van de RDM had den -maandag letterlijk en fi guurlijk de handen vol om de stapelloop voor te bereiden. Een dag van te voren, werd het syn- tetische vet in de glijgoten ge smeerd. Ruim 1600 kilo werd zorgvuldig uitgesmeerd. Dat zij het werk goed gedaan hadden bleek uit de snelle stapelloop van vandaag. De beide heren De Wolf en Brouwer lieten de eerste vergade ring bij de behandeling van de be groting 1971 hun plaatsen in de raad zaal onbezet. Hoewel zij de reden daarvan via een brief aan de voorzit ter van de raad kenbaar hadden ge maakt viel dit wegblijven toch bij de raad in slechte aarde. In de brief stond onder meer dat het ontbreken van een inzicht in de likwiditeitspositie van de gemeente de begrotingsbehandeling tot een lou ter formele aangelegenheid had ge maakt. De WD-leden zijn van mening dat de gevraagde en toegezegde gegevens aan de commissie van financiën zijn onthouden. Wetend wat een toezeg ging van dit kollege waard is, wetend ook dat voldoening van betalingsver plichtingen op korte termijn niet is verzekerd, kan de WD volgens de gezonden brief geen verantwoorde lijkheid voor zulk een louter formele behandeling van de begroting aan vaarden. Alle fractievoorzitters te beginnen met de heer Van Dijk (kvp) gaven uiting aan hun misnoegen over deze gang van zaken, omdat naar hun me ning door dit wegblijven de grondre gels van de democratie, die persoon lijke aanwezigheid vereisen, worden overtreden. Alleen de heer Beukers (sgz) kon enig begrip opbrengen voor het standpunt van de heer Brouwer, ge zien zijn houding In de financiële commissie. Wethouder Van Dommelen (prot) zette met stemverheffing uiteen dat aan het verzoek van de raad om meer inzicht te krijgen,' volledig was vol- UTRECHT Tussen eenderde en eenvierde van alle vormingsinstituten voor werkende jongeren heeft een wachtlijst In totaal staan er meer dan 2500 jongeren op zo'n wachtlijst. Ook de vormingsinstituten zonder wachtlijst klagen over overvolle groe pen, gebrek aan ruimte, en te weinig personeel. Dit zegt de Katholieke Werkende jeugd in het maandblad werkende jeugd. De KWJ heeft eind vorig jaar een bliksem onderzoek gehouden. De wachtlijsten concentreren zich vol gens het KWJ - onderzoek voorna melijk in de randstad. De Haagse vormingscentra telden in december 500 jongeren op de lijsten, Rotterdam 400 en Dordrecht 130. daan en dat de financiële commissie op 8 januari alle gevraagde: gegevens heeft gekregen.. 'j Naeen korte schorsing van de ver- v gadering diende de heer Van - Dijk. namens alle fractievoorzitters een motie in 'waarin dé''houding- van de 'WD-fraktie werd afgekeurd omdat „opzettelijke afwezigheid de grondslag van de democratie'; •aarir tast". - De motie werd met algemene stein- men aanvaard, waarna een; voorstel,: van de heer Hulswit (soc) om.de; brief verder voor kennisgeving aan te;:ne men, eveneens werd aanvaar d.'.v We hebben nu een luxe aanbiè-- ding met een dubbel gezicht:... de z.g. dubbelface gordijnstof, waarvan de rugzijde'óók de moeite waard is. Luxe'dubbelface overgordijn- stof, bedrukt met een fraai bloemmotief, de rugzijde heeft een striëdessin. Deze gordijn stof in twee kleurkombinaties kost normaal f8,25, nu per me; ter voor bijna de helft van dé prijs. Bagyfi f. y. ?f 1 jfe i Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage dc verkoop van deze- luxe dubbelface overgor- dijnstof, bedrukt met een fraai bloemmotief, de rugzijde met eén striëdessïn. Uit de serie van f 8,25, nu per meter voor 4 Duur van da opruiming 14 januari tot 4 februari Géén tei. of schrift best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1