a Liever haven dan staal op Maasvlakte "te Pauline Schumann trots als een pauw op nieuw orgel Wonderlijk programma Concertgebouworkest I Turtó in Den Brie! 390.000 gulden losgeld voor gestolen Madonna Pianovoordracht Howard Karp Dr. Kruisinga opent centraal gebouw Delftse ziekenhuizen ROTTERDAM Voor een döoir Henk Houtman DEN HAAG Het ministerie van landbouw en visserij gaat de Nederlandse kotter- en trawl- visserij de helpende hand bieden om vanuit de tijdelijke „thuis haven" Fleetwood aan de west- Men verwacht met dat het aarts-, kUst van Engeland op grote bisschoppelijk ordinariaat van „„v,-,,; fo München op de hoge eis zal ingaan.. .tongvisserij mogelijk te •maken. Voor dit project zal het- ministerie- bijna een half mil- Êngeland erkent nieuw bewind Oeganda ia een jóen gulden op tafel leggen. te: Voorlichting .te>te. m «psM m De ambtenaren van het mi nisterie, die overigens ook van tijd tot tijd worden; afgelost, zul len vermoedelijk 'tót, juni in En geland blijven.. Daarna,, zo heeft de ervaring, geleerd, worden de tongvangsten-sterk minder. Samen werking Het ministerie van landbouw en "visserij wil met dit project bewijzen,.: dat er, door. onderlinge samenwerking van de -kotters en trawlers heel wat te bereiken is. Het is? uiteraard de bedoeling, dat het visserijbedrijf in de toe- komst "zelf eenwalorganisatie in Engeland op poten zal zetten. klein maar aandachtig toeluiste rend auditorium dat blijkens veelvuldig applaudisseren tussen de onderdelen van grotere stuk ken van geringe muzikale scho ling getuigde concerteerde vrijdagavond in de Kleine Doe- lonzaal de .Amerikaanse pianist Howard Karp, die ohm bij de be roemde pedagoge Rosina Lhe- vinne studeerde. te'. -te,.ÏXX. 'tete te:;.".,;P.Vx.'" '-. - te/;- te teL Mibxxxfj :c:x':^>xx .(.Van_éen onzer verslaggevers)te 'DEN HAAG Verhinder de totstandkoming van een staalbe drijf op de Maasvlakte. Dit vraagt de Tuinboüwstructuur- commissie Zuid Holland in 'een brief aan een vijftal ministers en aan do betrokken besturen. Voor deglasiuinbouw in het Westland -. is ook'- een verminderde fluor- ixitworp dam voorgesteld nog te veel. De commissie zegt; in de brief ern stig te twijfelen of het /zogenaamde cocktail-effect in het Rijnmondgebied in dc hand gehouden .zal künneh worden. De prognoses,; berustend .op de huidige basisbelasting,- plus de toe voeging van het'staalbedrijf zijn voi-" Beleid Charmes Als drs. Bolten iets in zijn hoofd heeft, kan hij dat met bij zondere overtuiging uitdragen. Maar hij blijft dat doen met de charmes van de man voor wie Parijs even dicht bij is als Veere en die contacten -en vrienden heeft hrvële landen. v: door Aad Begemann ROTTERDAM Paulinè' Schumann is iotrots als een: pauw. Aan de hand. van een foldertje vol'met allerlei vak—" jargon laat ze haar' bezoeker zien wat haar nieuwe orgel, en dat is dan- de reden van de trots, allemaal kan. „Een' echte hawaaii-gitaar zit er dan op, en een volmaakt, klokkespel en violen zoals Cor Steyn die op zijn orgel kon. spelenHet or gelspel is voor Pauline Schu- mann niet nieuw, liet -mitsiek'- maken, helemaal niet. DELFT Het Historisch Mu-. seum: in Rotterdam zit zonder directëtir sinds 'de heef D"u"Ry, zonder afscheid, naar Straats burg vertrokken is. Op een ad vertentie -zijn er twaalf sollici tanten. binnengekomen. - Veel minder dan. men verwacht had. Daarbij1 zijn mensen die bepaald geen" 'kunsthistorische opleiding hebben. Het zal! wel april of mei worden voor het Historisch Mu te suem'yveér een nieuwe directeur heeft. - /te; te"'1 "te-te/:/ uiNijiiii!ij!i]|inj!iniijn!iiii!])iiniiiii!iini!:iiiiiuniitnit>ii!ni!iiimiwiiiiiiiiiiii!iiiii!ifiiiM wm f< te - W ROTTERDAM Het was op zijn zachtst gezegd een wat wonderlijk programma, dat het Concertgebouworkest vrijdag avond in de Grote Doelenzaal, die maar matig gevuld was, uit voerde in de Abonnements concertserie A. ::- DE "ROTTERDAMMER jlÜNCHEN De daders van de spectaculaire kerkdiefstal in München eisen voor de teruggave van vijf laatgotische beelden een los- »eld van 300.000 gulden. Volgens de jliinciiener advocaat Klaus von Schi- ra'ch is een vroegere cliënt van hem bij hem aangekomen met de verkla- ring dat de dieven zich tevreden wil len stellen met een losgeld van 300.000 gulden. Het meest waardevolle gestolen beeld is' de beroemde „Blutenburger Madonna" dat een plaatsje had in de gelijknamige kerk in München-Nym- pWenburg. PAGINA 3 ZATERDAG 6 FEB&UA3M .1971 Ministerie helpt tongen visserij Experts schatten de waarde op on geveer een half miljoen. Daarnaast ontvreemdden de dieven twee engel figuren en twee borstbeelden met een gezamenlijk waarde 100.000 gulden. van ongeveer LONDEN Engeland heeft- hot. nieuwe bewind van - generaal-ma.joor Ahiin 'in Oeganda erkend. De Britse 'parlementaire staatssecretaris Kers haw maakte dit gisteren in het lager huis duidelijk, door mee te delen dat de Britse hoge commissaris in Oégan- de de beëdiging wan'Amin en diens nieuwe regering had bijgewoond, en opdracht had gekregen de regerings zaken van nu af niet de nieuwe ge zagsdragers te behandelen. Aniin, die bijna - twee weken -gele den het bewindvan president Obote omverwierp, werdnnet zijn ministers beëdigd in 'een stadion; te Kampala, waar zich 10.000 mensen hadden ver zameld. Volgensde Oegandase radio waren daarbij alle diplomatieke ver tegenwoordigers aanwezig, onder wie de ambassadeur 'van Amerika,:; Tsj- Slowakije, 'Israël, Ghana en Bceroen- "di L Het plan is. een uitvloeisel van het kotterprojcct ,1970, dat .door dc Com missie Experimentele Visserij van het ministerie werd opgezet. Eind april vorig jaar vertrokken acht kotters naar de Liyerpnolhaaiom daar op dr veel gevraagde tong té gpati vissen. Vanwege de lange reisduur, drie da gen heen en drie dagen terug,, kan deze visserij alleen lonend zijn als de kotters enige tijd in Engeland blijven. Het project werd daarom voor acht weken opgezet. ten, waaraan voldaan moest worden, snel worden afgewikkeld. Een probleem voor de bemanning was, dat ze :zo lang van huis waren. Het ministerie regelde .en betaalde daarom om'de veertien dagen de af lossing van de vissers, die: per vlieg-, tuig naar huisgingen om een week end thuis door tebrengen-- Hetex- periment werd een groot succes. Er "werd in die acht weken ;175,000 kg - tong gevangen en nog 10.000 kg ande- re vis; De totale besomming bedroeg bijna een miljoen gulden. Op deze berichten stoomden .vijftien' 'andere .Nederlandse vissersschepen naar de Liverpoolbaai om eveneens op de ton gen te jagen. Van verschillende 'kanten uit--het visserijbedrijf kwam het verzoek, of dit jaar opnieuw iets dergelijks opge zet zou kunnen worden. Het ministe rie heeft positief gereageerd. Dit be tekent dat vanaf IE maart een- „fi- - Haaltje" wordt geopend in Fleetwood, waar .constant Nederlandse ambtena ren aanwezig zullen zijn om de kot ters én trawlers ter wille te zijn. Vandaag isinKafcvijk de eerste voorlichtingsdag over deze onderne ming gehouden, maar dc geïnteres seerden zich konden opgeven. Dins- dag worden de ministeriële plannen in L:rk uiteengezet en op 26 februari in Den Helder en Texel, Uitgezonden ambtenaren van het ministerie verzorgden het organisa tie-gedeelte. Zij verzamelden de vangstberichtenvan de schepen en aan de hand van de te verwachten aanvoer werden dan containers be steld, die vol met kisten tong naar Great Yarmouth werden getranspor teerd. Daar wérden de containers in de ferryboat „Duke of Holland" _geïa- ^êrs/trawlers- zullen den, die de vis r.aar de Scheveningse afslag bracht. ,- Verder traden di ambtenaren als coniactman tussen de Engelseautcri- feiten- en de- Ncdc-rlaridse vissers op.fc Hierdoor waren"do taalproblemen op-, gebost en konden dt veie' forma'.itei- Absolute voorwaarde is, dat de schippers zich houden aan de straffe organisatie, omdat het anders in de kortste tijd eén chaos wordt. De kot- in combinaties Als liet project even goéd,slaagt als het experiment vorig jaar, sullen 'de Nederlandse visafsla gen aanzienlijke aanvoeren „en gelse'1 tong te ververkan krijgen. van vier schepen moeten gaan varen, waarvan één van de schippers de taak op zich neemt om de vangstbe richten en vangstverwachtingenr' voor de volgende -dagen vah zo'n cpmbiha- tie door te geven, aart de walorganisa- tie. Dê ambténaren kunnen dan de nodige "containers bestellen;.; Het is niet uitgesloten, dat zo'n vijftig Ne derlandse schepen naar Engeland sto men om aan het project mee te doen. Het systeem van ,om .de 14'dagen af lossen per vliegtuig zal wéér gelden. De ambtenaren verzorgen de aflosrei- zen, die .weer geheèl'door het;minis terie zullen worden betaald. Bovendien zullen de deelnemende schepen, als ze minimaalvier weken hebben meegedaan,achteraf nog een bijdrage van enige duizenden guldras van, het .ministerie ontvangen om de extra kosten op te vangen. Inmiddels is bekend geworden, dat. het -hospitaalkerkschip „De Hoop" .ook aan het project meedoet. „De Hoop";; zal kerkdiensten en gezellige avond-' jes voor de be-mennina., verzorgen, terwijl -het schip., de Nederlandse ■vloot tevens behulpzaam zal" zijn bij bevoorrading.reparaties, medische verzorging, etc. „De Hoop" zal ook als intermediair fungeren bijhet verza melen van de var.gsberichten van de cofobinaties,die clan als één totaal aan de wal kunnen ■worden doorgege- ven. 'te.' -? te - In een programma met werken van Mozart, Schubert, Kirchner en Schu mann gaf concertgever duidelijk blijk van één' grote dispositie-voor hét in strument Zijn pedaalgebruik was steeds wélpverwogen cn in zijn bena deringen van de verschillende stuk ken spréidde Karp een schérp' anaiy- tischieöstil istisch inzicht tea toon, Na een expressieve opening met Mozart's Adagio in b (K.V,- 540), gaf de pianist een boeiende lezing van de betrekkelijk weinig .gehoorde sonate, in p' (Deutsch 850) ..van Franz. Schu bert. Zijn techniek bleek hier ook van grote klasse; ffaaie egaliteit en géén verdoezelingen. Het eerste gedeelte van de avond werd .afgerond metteen vooral in ne- motechnisch opzicht imponerende re- - produktie van de sterk aan Schönberg ert Bartok verwante sonate van' de Amerikaan Keon Kirchner -• voor Welke opus Leon Fleisher inder- tijd nogal wat op dc bres heeft ge staan. te Na de pauze speelde Howard Karp de; grote Fantasie "p.17 van Robert Schumann. Het teerste deel werd goed naar letter eri geest uitgevoerd;het, tweede deel werd tamelijk snel geno- men, 'met; hetgevolg dat het. ng snellere "Coda, gelijk meestal het wordt, met zijn riskante sprongen, vaak dé „schrik, der:-pianisten" ge noemd', niet geheel, vlekkeloos overkwam, maar dat gebeurt eigen lijk haast nooit. De finale werd, ro mantisch uitgebeeld, prachtig helder van- klank en goed genuanceerd. Het succes Was van dien aard, dat er niet minder dan 3 toegiften vólgden; een 'meeslepend gespeeld Petrarcasonnet 104 van -Liszt, een zeldzaam gaaf en' met ongewoon raffinement.'gespeelde Paganini-Etude in Es, eveneens van Liszt én een uit 's componisten eigen tijd stammende Bach-bewerking. VLAARDINGEN B en W: zullen de minister vragen aan Windmill Holland NV de eis te ..stéllen, 'de af- valgassen binnen haar zwayelzuurfa- briek te zuiveren. Het college .zal zich wel bijde beslissing; van ;dë Kroon neerleggen en medewerkingverlenen aan de oprichting van een honderd meter., hoge schoorsteen voor het lozen van staartgassen. D. Bolten: Een Koninkrijk voor een Louis Seize-becl - gens de commissie te gunstig. Op öc- Westlandse helft van Rozenburg is immers de industriële; expansie, nog lang niet-voltooid Op de Maasvlakte gaat het om meer hnilseu-belastende nieuwe ve-ai- gisigtndan alleen eén staalbedrijf. Ertsoverslagbédrijven en een enorme' elektrische centrale springen, hier in het oog Een door de te verwachten milieu- verontreiniging veroorzaakte' combi natie van factoren: als geringere pro- duktiviteit, .'- .kwaUteifsa'cHtéruitgahg, .- oogstvertragingeh', zoii. de omzet en inkomens.kunnen verlagen waardoor de tuinbouw van Westland en Voorné tot - verdwijnengedoërhd; Wordt, aldus de commissie. De - Tuinbouwstruktuürcommissie ■Zuid-Hólland bestaat uitVertegen- woordigers van de Agrarische stands- organisaties, de. provinciale veilings- organisatie en de federatie van luin- bouwstudieverenigingen. .- xte- ,.,;-Liév'err dan/een staatsbedrijf wil de commissie daarom één containerha ven op de Maasvlakte.te -te .-: Waarom zo weinig belangstelling van bekwame mensen voor een direc teurszetel? - „Ik weet het niet. Voor mij is het Prinsenhof allereerst een magnifiek gebouw. Met een sfeer die buitenge woon" is voor een muséum, mét zoveel afwisseling van licht en donker. Ik heb een tijd in Boymans: gewerkt, maar dat egale licht vind ik niet zo ideaal als de achtergrond hier, waar ook moderne exposities goed passen. Ik heb er altijd op gelet de architec tuur bij-de opbouw van tentoonstel lingen meete laten?, spreken. Het Prinsenhof inspireert." In de loop der jaren: heeft de heer Bojten vele, exposities gemaakt: koper -van kerkelijke geelgieters, de jacht .Twee eeuwen Franse mode, Kind en spel, Molens, de schilder in"zijn we-- reld naast een grote, Bóutsexpositie. Hij zou deze serie- graag af willen ronden met' een tentoonstelling over „het bed, door de eeuwen in Neder- land gemaakt". Slaapkamers, volledig authentiek ingericht. Er is. één strui kelblok: een bed in Louis Seizestijl. Er is hem maar één exemplaar be kend en dat is niet' te gebruiken om-' dat de eigenaar gaat trouwen in de periode dat de tentoonstelling gehou den zou moeten worden. ,JEen ko ninkrijk voor een Seize-bed". ver zucht hij. Functioneert Het Prinsenhof eigen lijk zoals het zou moeten, als levend deel van Delft? „Toen ik hier kwam, meende ik dat er een museum van de Tachtigjarigè Oorlog van te maken zou zijn. Maar een Rijksmuseum staat nooit stukken af om dat waar te maken. Omdat de eigen collectie jong en klein was, heb ik me al die jaren moeten beperken tot het aankopen van aardewerk, ta pijten, zilver, miniaturen en boeken. Als we hier Delftse stukken zouden willen kopen van de „eigen" schilders Vermeer, de Hoogh of Fabricius, dan is dat een onmogelijke zaak. Er. zijn geen Vermeers of de -Hooghs op de markt en. het/oeuvre van Fabricius is -. te klein. Het had ook geen zin hier, een moderne collectie aan te leggen. Versnipperen vind ik onnodig." Over zijn tentoonstellingen: -„De lijn van,,mij'.i beleid is vooral cul tuurhistorisch. geweest, Niemand dacht dat je met -koper een tentoon stelling kommaken of met onderwer pen als het Blazoen of Kind en spel of andere „gekke dingen". Toch is het gelukt.":De scheidende directeur is een estheet in hart en nieren, zonder zich in een. ivoren, toren te wanen. Hij'was altijd-gemakkelijk toeganke lijk;.: s'j'v 'X xx x De jonge educatieve dienst heeft, hij ingesteld om meer bruggen te ■slaan, om over drempelvrees heen ie komen. Hij zou daar de. gratis toe gang aan toe willen voegen. Hoewel, men er. in Engeland al weer van te rugkomt. - Drs. Botten heeft zijn museum in, de negentien jaar van zijn directeur schap tot'een bekende omgeving ge maakt voor tienduizenden/De Kunst en Antiekbeurs kreeg er evenzeer on derdak als de Contour van moderne kunst. Ir. Delft is er wel eens kritiek geweest over de .onmogelijkheid hier. een permanent museum voor moder ne kunst onder te brengen. Tussen Rotterdam en Den Haag achtte hij dat niet nodig. BR.TELLE Onder de strijdkreet uit de tachtig-jarige oorlóg „liever -Turks dan Paaps" zullen, tachtig ent housiaste, Turkse gastarbeiders wor- den ingelijfd bij het Geuzeniegioen, dat Dén Briel op 1 april gaat inne men. .te-'é-//;--te:::-". De organisator van het jaarlijkse spektakelstuk: „Ik ben die Turken bijzonder dankbaar, - ik -kwam ónge- veer honderd -Geuzen tekort!" 1 ..Toen ik elf was zat ik al met,: accordeon, op mijn schootlV zegt dc blonde Pauline. „Ik was toen weg van het spel van „blinde Piet" die in de omgeving vai» de Oudé Bin nenweg speelde. Er was geen geld om na school verder te Ieren en trouwens ik wilde de muziek in." Haar -werk, als. beroepsmusicus; be-; goit in 1944. „Er stond..een advertentie in de krant waarin een orkest een accor- deoniste vroeg. De gage was f 25. Ik - waagde de: grtp-telk;'was no| erg jong en dróeg /nog kniekousen. Ik speelde totaal maar tien liedjes. Maar ik werd aangenomen." Pauli ne stond voor het orkest en begon steeds maar- opnieuw met - haar, re- j per'toire. - te.:, te Jammer genoegmoest-ze na tee oorlog overgaan op een ander in strument in vérband reet haar ge- zondheid. Ze koos het elektrisch or gel. m. die dagen nog verguisd. Pauline, werd' één van de eerste, vróuwen dié in het openbaar op trad als organiste op een eiektro- nisch orgei- - - Ze herinnert zich een lange lijst., van zaken waar ze speelde,- zoals Citycorner, de Kroon in Hoek yah - Holland, Amstelbron- in ^Schiedam,- Splendid; in Scheveningen. Du Nord in Rotterdam,;, café Maasboulevard', aan het Oostplem, Maasboulevard m Viaardmzen en dan nu sinds? kort in de Amstel-Inn in Europoort. Pa'uline Sehümaun heeft er lang" over nagedacht/2te heeft er voor gespaard en. zéjhceft haar twee "pite; gels verkocht voordat ze haar trótó, een tpiomas-orgel, kon aahschalleiü Zc weet nu dat ze, zeker na de veranderingen die ze zelf hééft: la ten aanbrengen een - in Nederland uniek instrnmenf bespeelt. Bina- dag-,donderdag-teehVzondagayouS; en- zondagmiddag Iaat ze haar in- strument hóren ,.ïk zit al vanaf mijn jeugd in de muziek, ik kan er nict. m'cér.„buiten, t «t buiten 1 het publiek. Orgelspelen is 'een deel van mijn leven geworden". 'Haar Thomas-orgel is een, voir waardig instmmant, een soort theér terorgel. „Nog iedere dag ontdek.ik niéuwe mogelijkheden." Een daarrx van is het feit dat het orgel :éeh; zogenaamd volledig pedaal ..heeft,, telk [wil---het spglen xdaarreée/teok' volledig' onder de knie'krijgen.'-.Ik zoek nu eigenlijk een kerkorgel! waarop ik het spelen met: éen void; ledig pedaal mat twee voeten kan Ieren Het is me nog met gelukt." Dc honderden melodieën die-ze ként .(zegt -u rn aldus Pauline Schumann) krijgen op haar nieuwe imtniment- cen tegewcldigë;: vertolking. AU zij speelt, lijkt bet alsof ér een orkert rtt, temet',èën complete ritmesectie met carril- loh. Pauline bewijst met 'haar' spel' ophieuw dat; een góed elektronisch orgel geen imitatie kerkorgel is.) Biaar eet»"- volwaardig/en- specifiek? instrument - Heizelfde geldt voor hel Museum Het- Prinsenhof in Delfi. ïu verband mét het bereiken <vari. zijn 65ste jaar zou drs. D. Bolten per 1 februari als directeur"* afscheid nemen na een Delftse periode van 19 jaar. Doordat de sóllicitaticprocedurc wat laat is gaanWerken, is er nog steeds geen voordracht voor nieuwe candidaten. Drs. D, Bolten blijftaan tot zijn opvolger benoemd- zal zijn: Dan gaat hij-naar Veere Verhuizen waar hij een;huisjë heeft met, prachtig uitzicht over hét wafer. Terug naar het wijde land waar ook' zijn. moeder geboren W. Het-werd dus niet Parijs, Londen, 2uid-Amerika of Spanje waar hij zo- veell jaren heeft doorgebracht. „Dan kan ik weer eens echt gaan kzen, misschien wat schrijven. En ik blijf tót mijn zeventigste lid van de Monumentenraad." Dat brengt hem al direct óp een onderwerp dat' hoogst actueel is: „Ik vind het jammer dat zoveel kerken uit de steden;.verdwij nen. Dat .vind. ik vaak. een architecto nisch verlies dat onherstelbaar is." Dat betekent dat.de ij veraars voor -het behoud van kerken van histori sche waarde en architectonische alln- ^re In drs. Bolten een voorvechter kun nen vinden. •<smm De „Variazioni senza lema" van onze tijdgenoot de Pool Tadeusz Baird zullen ongetwijfeld knap zijn gecom poneerd, maar ik heb in veel ge- experimenteer maar weinig muziek kunnen ontdekken, waarin naast vak manschap ook gevoel was te vinden. Veel meer was dat het geval in het „Concert voor piona en blaasorkest", dat Igor Strawinsky in 1921 heeft gecomponeerd. Boeiend is al dadelijk het sombere, korte Largo voor bet (Van een onzer verslaggevers) DELFT Dr. R. J. H. Kruisinga, staatssecretaris van sociale zaken en. volksgezondheid, zal donderdagmia- dag 18 februari om drié uur het nieu we gebouw van de Stichting Samen werkende Delftse Ziekenhuizen offi cieel openen. Voor Delft en wijde omgeving is de„' totstandkoming van het nieuwe ge bouw in de wijk Buitenhof een be langwekkend gebeuren. De realisatie betekent een nieuwe aanpak in de. gezondheidssector door de .ziekenhui-,.: zen Bethel (prot.j, Hippolylus (rk) en het gemeentelijk Oude- - en Nieuwe gasthuis. orkest, veel schoons is te horen in het-, tweede Largo„ zowel in de fortissiihU -van het koper als in de verdroomde gadeetien. De beide Allegro's moeten het van de virtuositeit hebben, er. die hebben solist Hans Vonk die Her-?; nard, Haiünk. verving in. volle schittering laten horen. Na de pauze de muziek voor hetr- treurspel van Goethe, „Egmont", die Ludwig van Beethoven,." zonder' er geld voor té willen hebben, alleen ter ere van de dichter (zoals hij zélf eens schreef) heeft gecomponeerd/; Het was interessant genoeg dit yverk zo eens fn zijn geheel te horen, maar de 'vaak gespeelde „Ouverture", _de liederen van Klarchen en de réuziek; bij haar dood—- eén prachtig stuk! bleken de hoogtepunten te zijn, waar- - bij men al,het weinig boeiende overi- ge dan maar op de koop toe moest nemen. Het Concertgebouworkest heeft -de muziek voortreffelijk gespeeld, Kenk - van - Ulsenheeft delater er bij ge-:; maakte verbindende tekstgoed "ge- zegd en de dichtregels boeiend voor- gedragen. Dat Hanneke van -Boric-. niet de stemsoort heeft -om teelie-: ;-;, deren van Klarchen te zingen, waarte?: van de hoge tonen aLs zilveren klok- jes moeten klinken, kan zij niet hel pen. Het publiek was de hele avond gul met zijn bijval. G. M. Dersjant

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1