machinisten stenotypiste Gratis tot administratieve krachten vrl. rr wilt mimi CINCINNATI MILACRON KRIJGEN DE KRANT ZEG HET AAN WIE IS OP DE KETJEN CARBON Het grootste concern op het gebied van woninginrichting in Nederland breidt zich nóg steeds verder uit Op dit moment tellen wij maar liefst 800 werknemers. Ter aanvulling zoeken wij nog 5 energieke mensen die zich opperbest thuisvoelen in een expansief en zich steeds meer veq'ongend bedrijf. een typiste/faktu riste CRYOTON Vogels van Europa eerste assistent voor de controle-afdeling Voor deze functie dénken wij san een jongeman van ca. 25 jaar die tenminste in het bezit moet zijn van een diploma MBA. Zout chemie divisie Locatie Botlek/Europoort assistent operator In e«n modern bedrijf als het onze is de computerafdeling een van de snelstgroeiende sectoren. De' „Univac 9200" vraagt dan ook om meer mensen die hem snel en vakkundig Weten te bedienen. Een job met perspectief. HHDEKLERK Dagblad dat u omzet geeft van een provincietelt meer gezinnen $j£n§§ sommige provincies. Praktisch geen doublures met andere dagbladen,»" Is een moderne fabriek waar uit fucht, zuurstof en stikstof gehaald wordt. VROOM DREESMANN Heeft u "stoomervaring" en bent u in het bezit van diploma Scheepswerk- tuigkunde V.D. of A. landmachinist, dan hebben wij een goede baan voor voor u. Zij, die een soortgelijke op leiding genoten hebben kunnen ook solliciteren. Maximum leeftijd 40 jaar. Zomer Keuning - Wageningen I 3.25 KETJEN CARBON N.V., Postbus 9 Rozenburg Tel. 010-163311 Dfc ROTTERDAMMER DINSDAG 9 FEBRUARI jT97K PAGINA 8 Wie ai bezig is met SPD, vetienea wij-voorrang. assistent voorde hoofdboekhotiding De huidige assistent volgt de hoofdboekhouder op, die met pensioen gaat. Onze nieuwe assistent is een jongeman met minimaal praicajkdjploma Boek houden in zijn zak en liefst al'een flink eind op weg met zijn studie MBA. assïstent(e) personeeis- en loonadministratie Wie ervaring heeft in deze administratieve sector, vindt bij De Klerk een leuke baan, waar je je tenvolle kunt ontplooien. En wie weet wat er in de toekomst gebeurt? Een van de assistentes wordt nu bijvoorbeeld directie secretaresse. De AKZO Zout chemie divisie omvat zoutfabrieken, chemische bedrijven en laboratoria in Hengelo, Delfzijl, Botlek en Europoort in Nederland, fabrieken in Duitsland, Denemarken en de Verenigde Staten en verkoopkantoren in Amsterdam en in het buitenland. Locatie Botlek/Europoort omvat 2 bedrijven Konam N.V. en N.V. Zoutchemie Botlek. Voor Konam N.V. zoeken wij op korte termijn machinisten VD of A. Al naar gelang de opleiding en ervaring zullen betrokkenen in diverse funkties worden ingezet voor tie bediening van onzp fabrieksinstallaties. Kandidaten dienen bereid te zijn volgens een voicontinu rooster te werken, waarvoor een ruime toeslag wordt toegekend. j: v.;?- Daarnaast kan voor gehuwden een woning beschikbaar worden gesteld, voor herinrichtingskostën wordt een ruime tegemoetkoming verstrekt. Verhuiskosten worden volledig vergoed. Vérvóër-vari -eri naar het bedrijf kan worden geregeld. Belangstellenden nodigen wij uit schriftelijk te solliciteren of persoonlijk na telefonische afspraak met de heer A. van den Tol,* afdeling Personeelszaken, Wëipiaatweg 12, postbus 7020 Rotterdam.Tel. 010-16 0500. geroutineerde ponstypiste De cheffin van de ponskamer gaat ons verlaten nu zij binnenkort haar baby verwacht In ons team van vier medewerksters hebben wij dus plaats voor een zeer bekwame ponstypiste. Wie geïnteresseerd is in een van bovengenoemde functies en graag toot meer wü weten over detailsover De Klerh-zél]over personeels- kortingenvakanties en andere secun daire voorwaarden, draait Rotterdam 150433 en vraagt naar de heer Van der Heijden. Of schrijft een met de hand geschreven sollicitatiebrief aan onze afdeling Personeelszaken, Postbus 6137, Rotterdam. bundelt de activiteiten van meer dan hoffderdzestig ondernemingen in de gehele wereld. - - Deze fabriceren garens en vezéts van nylon, polyester, acryl, rayon en glas, kunststoffen, foliên, synthetisch leer en rubber,, zout, zwareeniichte chemische produkten, verven. Jakken eh, lijmen,, farmaceutische produkten, kosmetlca, huishoudelijk» produkten en levensmiddelen. CO-OP NEDERLAND vraagt ten behoeve van haar afdeling Verenigings-organisatie voor spoedige indiensttreding éen Cincinnati Milacron N.V. Fabriek van gereedschapswèrktuigen Vlaardingen met een goede schooloplei ding (Ulo of M.M.S. en er varing.) Wij vragen op korte termijn vooronzeAfdelingFakturerinflenExpedi.tie., Naast hel fa ktureren van onze produkten i.v.rri." de verschepingen, behoort o.m. het verzorgen van de benodigde vracht- en douane-doku- menteri tot haar taak.' Omdat een belangrijk gedeelte van onze pro dukten bestemd is"voor de export, is een goede kennis van de engelse taai een eerste vereiste. Verder is een uitstekende type-vaardigheid noodzakélijk en is reeds opgedane ervaring op eén 9xpeditiekantoc>r beslist een aanbeveling. Wij bieden een prettige werk kring, een goed salaris en prima sociale voorzieningen, waaronder éen vergoedings regeling Voor kosten" van avondstudie. de rotterdammer - dordts dagblad - nieuwe Jèidse courant - nieuwe-Haagse cöürant? R'darri, W.de Withstr. 25 tei.115588 telex 21431 Kantoren te Den Haag- Lefdën-Dordrecht^ Gelegenheid tot solliciteren: Schriftelijk: onder letter V.O., te richten aan onze personeels dienst, postbus 6008, Rotterdam. Persoonlijk: na telefonische af spraak onder nr. 235180, tst. 86. Voorts zoeken wij vraagt voor haar pand Hoogstraat in diverse afdelingen van de warenhuis-administratie. voof onze Kasafdeling. Haar werkzaamheden dragen een zeer afwisse lend karakter en hebben o.m. betrekking op kaszaken, verzekeringsadministratie, vrijwillige ziektekostenverzekering. Verder zal deze assistente, ook worden belast met het behandelen, van korrespondentie, het regelen van passages (voor vliegreizen) e.d. Uit deze omschrijving vloeit voort, dat de werkzaamheden leiden tot kontakten met het gehele personeel. Typevaardigheid en kennis van de engelse taa' zijn vereist. Voor beide funkties is een vooropleiding ten minste op Mulo (Mavo)- niveau nodig en is de gewenste leeftijd 18 jaar of ouder. U kunt schriftelijk solliciteren door een brief, met volledige vermelding van leeftijd, opleiding en reeds verrichte werkzaamheden, te zenden aan onze Afdeling Personeelszaken, postbus 98, Vlaardingen. U kunt ook telefonisch kontakt met ons opnemen, wanneer een van deze funkties uw belangstelling wekt. (tel. 010 - 34 79 44, toestel 335 of 340). In volcontinu-dienst heeft CRYOTGN plaats voor een vakkundige medewer ker met "stoomervaring" in defunctie van Leeftijd vanaf 18 jaar. Opleiding MULO of op middelbaar niveau, Enige jaren kantoor ervaring en goede typevaardigheid is gewenst. operator Geboden wordt een prettige werkkring, alsmede diverse gunstige arbeids voorzieningen w.o. korting op aankopen bij persoonlijk of gezinsgebruik. De bon vindt u elders in de krant. Solliciteren bij de personeelsdienst Hoogstraat, dagelijks (ook zaterdags) van 10.00:12.00 uur en van 14.30-16.00 uur. Naast een goed salaris, heeft u recht op winstdeiing en ontvangt u een najaars gratificatie. Bent u gehuwd dan hejpen wij u zonodig met het verkrijgen van nieuwe woonruimte, geven wij een vergoeding bij verhuizing en dragen bij in de kosten voor herinrichting. Sollicitaties, schriftelijk of persoonlijk na'telefonische afspraak, aan de afde ling personeelszaken van CO-OP NEDERLAND vraagt voor het kantoor van haar meelfabriek aan de Veedaan 3 te Rotterdam-Zuid een met 286 kleurenfoto's IDEAAL BOEK VOOR NATUURVRIENDEN -y Dr. Claus König Een unieke vogelglds. Hét boek ©m de vogels cu«» ja leren kennen. In bos en veld, langs da kust y0gCjs 'vatt Europa en aan de binnenwateren. 9 "*r ►- wren in f-w*1" Bekende en zeldzame vogels. Van Nederland. Van J' j,ee| Europa. Alle in schitterende groot-formaat kleurenfoto's die de kenmerken duidelijk doen uit- T jfV komen. Geen plahtjes, masr 286 echte opnamen t uit de natuur. Een meesterli|ke collectie. In de tekst deskundige beschrijvingen van de vo- «ssi9®^® en een schat van bijzonderheden. Een dubbel- B» dik boek van riet minder dan S12 bladzijden! In de serie DE NATUUR IN KLEUREN f 26.90 Leeftijd vanaf 17 jaar. Liefst met enige jaren Mulo-oplei ding. Wij bieden een prettige werk kring op een klein modern kantoor. Prima sociale voor zieningen. Salaris bruto per jaar: 17 jaar ƒ5140,- 18 jaar 5914,- 19 jaar 6556,- 20 jaar 7199,- 21 jaar 7831,- Eep vertrouwelijke briefwisseling gebundeld door WALTER TROBISCH Het ontroerende verbaal var. Francois en Cécile. Een stukje seksuele ethiek, zó uit de praktijk. Zuiver, mooi en verhelderend. Verkrijgbaar m de boekhandel ZOMER KEUNING WAGENINGEN Persoonlijke aanmelding: na tele fonische afspraak onder nummer 235180, toestel 86 aan boven vermeld adres.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1