Interpellatie volkstelling op televisie Al 1000 aanvragen per week Motief voor abortus vaak «onrijpheid' van de vrouw Werkgevers: Dit jaar niet meer dan 2 procent reëel Stuurman en zoon in Rijn verdronken Prinsjesdag al in 1972 eerder? „l lok Israel mag van Suezkanaal gebruik gaan maken' jaar M weer zien Welkom vreemdeling! Prinses gelijke rechten bij erfopvolging Eventueel compensatie als prijzen uitlopen Reizend stembureau Gemeen ten Voorbehoedmiddelen 7 Na 1 juli dE ROTTERDAMMER PAGINA 7 WOENSDAG 10 FEBRUARI 197 DEN HAAG In iiet algemeen is het niet waar dat vrouwen ongewenst zwanger worden als gevolg van een avontuurtje of vakantieliefde.' Vrouwen die om abortus komen, zijn gewone bur geressen. In meer dan driekwart van de gevallen is gebleken dat de echtgenoot of vaste vriend de verwekker is van het ongewen ste kind. Dit licett de Amsterdamse sexuo- dr. Wong dat abortus tharts zonder loog dri F.J.H. Wong Lun Hing vast- risico poliklinisch kan worden ver- gesteld na een onderroek waarbij 450 richt. zwangere vrouwen die abortus wen- Dr. Wong verwacht voor de toe sten waren betrokken. komst veel van deze zuigcurettage omdat opname in een ziekenhuis niet Bij de resentatie gisteren van het boek Ongewenste Zwangerschap zei mogelijk zal zijn vanwege het grot' aantal aanvragen. Hij vermoedt da wekelijks duizend vrouwen die onge wenst zwanger zijn, om abortus vra gen. Wanneer deze ingreep wordt ge legaliseerd, zal dit aantal nog aan merkelijk stijgen, wat de capaciteit van de ziekenhuizen ver te boven gaat. '~\ï- Hij constateerde datde motieven voor zwangerschapsonderbrekin voor alleenwonende en samen wo nende vrouwen duidelijk verschillede zijn. Bij de alleenwonende meisjes blijkt psycho-sociale onrijpheid 'vrij wel het enige motief te zijn. Bij'de groep samenwonenden, voor het me rendeel de getrouwde vrouwen, bleek het gezin voltooid. Meer kinderen kor men niet aan. Ai DEN HAAG Stel de volks- jefling uit. Dit was de strekking van de interpellatie van het fweede-Kamerlid mej. Goud smit (D'66) die vanmiddag aan de orde kwam. .lis dc Tweede Kamer zou beslissen ik volkstelling enige tijd uit te stel len die dan later in een iets gewijzig de vorm zou worden gehouden, zou dat betekenen dat het rijk en de ge meenten al veel geld hebben uitgege ven en veel werk nodeloos zou zijn verricht. Uitstel zou het resultaat zijn van veel georganiseerde en ongeorgani seerde protesten en bezwaren die voor het overgrote deel gericht zijn tegen de vorm waarin de volkstelling zat worcen gehouden. Hoe de interpellatie is verlopen, is vanavond van 23.40 tot 00.10 uur via Nederland 1 te zien in een extra afle vering var, het N'OS-programma Ter Visie. In 'alle Nederlandse gemeenten wordt inmiddels hard gewerkt; aan de voorbereidingen van de volkstel ling. Er werden advertenties ge plaatst om volkstellers te krijgen. Ook gepensioneerden en gehuwde vrouwen waren welkom De vraag naar meer voorlichting over de volkstelling, werd gisteren nog eens benadrukt door de' CHU in de Eerste Kamer. „Wat doet de lancsoverheid bij dit trommelvuur van bezwaren", vroeg Senator Beere- kamp. Hij wilde een duidelijker en bredere voorlichting dan tot nu toe is gedaan. Aan het bezwaar van het Humanis tisch Verbor.d dat wel wordt ?e- vraagd naar ..kerkelijke gezindte" maar niet naar ..levensovertuiefnr". is bet CBS tegemoetgekomen. Beloofd is dat wie zich als humanist beschouwt of zich rekent tot de oecumenische christenen en dit op de achterkant van kaart 2 schrijft, wordt geteld. Het vakje ,.geen" op ce voorkant wat betreft de kerkelijke gezindte moet. dan niet worden aangekruist In samenwerking met het CBS heeft het Humanistisch Verbond ook een methode ontwikkeld om dc pro- testgevoelcns tegen de volkstelling op dc kaarten kenbaar te maken. Men kan op dc achterzijde van kaart 5 5b dc woorden: „Onder protest'' schrijven. Deze kaart is de enige die bij de telling door mensenogen zal worden gelezen. De andere kaarten worden door computers verwerkt. Dr. Wong kwam tijdens het onder-, zoek niet onder de indruk van hét gebruik van voorbehoedmiddelen,, Tijdens het ontstaan van de. onge wenste zwangerschap paste zelfs procent van de vrouwen of dé. man-V nen in het geheel niets toe. De voor) naamste reden hiervan was ach te-; loosheid, naïveteit, of- slürdigheidX'ib - ..Döor berekening van de verkoop van contraceptiva op de Nederlandse markt kwam ik tot de ontstellend cijfers aldus dr. Wong, „dat van de 2.4 miljoen Nederlandse, vrouwen'die regelmatig, geslachtsverkeer bebben er minstens een nriljoenin het gebee, geen anticonceptie toepassen." DEN HAAG Zonder hoofdelijke stemming aanvaardde de Tweede Ka mer gisteravond het voorstel tot schrapping van art. 2 van de wet tot regeling van het toezicht op de kerk genootschappen. Dit artikel behelst, dat vreemdelingen toestemming van de Kroon nodig hebben om een ker kelijke bediening te aanvaarden Prof. Diepenhorst (A.R.) betuigde zijn instemming met de schrapping van dit artikel cn merkte op. dat eigenlijk de hele wet „op de helling moest of gesloopt diende te worden". Minister Polak (justitie) was het daar wel mee eens, maar merkte op dat ook het processieverbod meteen van de baan zou zijn! (Van onze parlemcntsredactic) DEN HAAG Bijna achttien jaar heeft Nederland gewacht alvorens het verdrag der Verenigde Naties, waar door de vrouw volledig politieke rechten gegeven worden, ter goed. keuring aan het parlement voor te leggen. Dit lange wachten was te wijten aan de wens van de regering eerst oe nationale wetgeving van eventuele discriminatiesmetten te ontdoen. Des alniettemin ontdekte de Tweede Ka mer gisteren toch nog engie tekortko mingen. Mevrouw Padt-Jansen 'soc citeerde artikel 11 van de Grondwet waarin de zonen van de laats iover'.e- den koning voorrang genieten boven de dochter(s) bij de erfopvolging. Zij diende mede namens enige fractiegenoten een motie in, waarin aangedrongen werd op -wijz'ging van dit artikef in die zin, dat z-.uien en dochters des konings gelijkberechtigd worden. Minister Beernink vond de indie ning van deze motie prematuur, daar de staatscommissie Cals-Donncr over een week of zes met een eindrapport komt en dan advies uitbrengt. De mi nister ontraadde de motie in stem ming te brengen. Mevrouw Padt handhaafde echter haar motie, waarover dinsdag een be sluit zal vallen. Mevrouw VedeoSmit (üb.i wilde, de namen horen van de gemeenten, waar de huwende onderwijzeres nog ontslagen wordt. Minister Beernink wist dat het er nog vijftien zijn: de namen zal hij op een later tijdstip produceren. Zonder hoofdelijke stem ming nam de Kamer de wet op de goedkeuring van het verdrag aan. President Pompidou van Frankrijk brenst met zijn vrouw ecu bezoek aan vijf Ajrikaansc landen. In Nouakchott (Mauralanië) bezocht me vrouw Pompidou een kindertehuis. het VNO voor de verdere ontwikke ling dat de loonstijging na 1 juli (voor de cao's, die op 1 januari van kracht zijn geworden) beperkt moet blijven tot 4 procent. „De vakbeweging roept met haar wensen op loongebied echter zelf een loonexplosie op. De wensen van dc vakbonden komen in sommige be drijfstakken' en-ondernemingen neer op loonkostenstijgingen van 12 pet. en meer, bij de Enka zelfs op 15.9 pet. Het is duidelijk dat daarmee geen bijdrage wordt geleverd aan de door dc SER (en ook dc vakbeweging) uit gesproken noodzaak van matiging aldus drs. Bakkenist. einde van december. Als dat inder daad het gevai is, zal met een loon stijging van 8 procent de reële inko mensverbetering van 2 procent wor den bereikt. Daar de regering in haar algemene loonmaatregel voor het eerste half jaar een loonstijging van 4 procent toestaat (3 pet. bij hét begin van de nieuwe cao, gevolgd door 1 pet. drie maanden later), betekent dit volgens (Van onze soc.-econ. redactie) DEN HAAG De reële wel- vaartsverbetering moet dit jaar beperkt blijven tot maximaal 2 procent, wat te bereiken is door een verhoging van de cao-lonen met maximaal 8 procent, zo meent het Verbond van Neder landse Ondernemingen. Dc voorzitter van het VNO, drs. S. C. Bakkenist, verklaarde gistermiddag dat de werkgevers echter bereid zijn met dc werknemers te praten over compensatie, indien dc prijsstijging in dc tweede helft van dit jaar daartoe aanleiding geeft. Hij zei te verwachten dat de prijs stijging in 1971 geleidelijk zal oplo pen tot ongeveer 5 procent aan het KEULEN De stuurman van het in Keulen voor anker liggend Neder lands m.s. Ronco (1245 brt) uit Rot terdam en zijn negenjarige zoon zijn dinsdag in de. Rijn verdronken. Volgens de politie was de jongen bij het spelen met zijn zesjarig broer tje in het water gevallen. De vader, die in de buurt werkte, sprong hem na en bereikte hem na 50 meter zwemmen, maar kort' daarop ver dronken beiden in de stroming. Ber gingspogingen leverden geen resul taat op. De slachtoffers zijn de 30-jsrige W. J. Claessens, die sedert september 1970 in dienst was bii de NV Alpina scheepvaartmaatschappij. en ziir. zoontje Hans Ronald. Doel van de vervroeging is hel par lement meer tijd te geven om de be grotingsbehandeling voor 1 januari rond te krijgen. Prof. Diepenhorst (AR) meende, dat verandering van de datum over enke le jaren weer in het geding, zou ko men o.a. door de harmonisatie der Europese parlementen, terwijl hij ook dacht aan ren mogelijke binding met de Nationale Feestdag, bijvoorbeeld •oen gefxeerde datum voor de viering van de verjaardag van de Koningin. Hij wachtte daarom liever het oor deel van de staatscommissie Cats- Dormer af over de herziening van e-o'.v'we' en kieswet. Van onze parlenientsredactie DEN HAAG Er is een grote kans. dat in 1972 Prinsjesdag inplaats van op de derde dinsdag in septem ber, dc laatste dinsdag van augustus zal zijn. Het initiatief wetsontwerp lot wijziging van de Grondwet, inge diend door zes Kamerleden (Wcster- terp. KVP. Boersma, ARP. Van iUier- lo, D'f>6, Wiegel. VVD. Van Thijn, PvdA en Dc Boo, CHC) werd gisteren door de Tweede Kamer, hoewel niet kritiekloos loeli gunstig ontvangen. ririgswoordvoerder dat de heiopening afhankelijk is van een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking. Egypte zou deze gedeeltelijke terugtrekking be schouwen als de eerste stap van de uitvoering van de resolutie van. de veiligheidsraad. Ook VVD-fractie)eiöer Geertsema was nh't overtuigd van 'net nut en de urgentie van de grondwetswijziging, terwijl de heer Van den Bvrgh (soc.) de he!o kwest'e over de stult'ng en ven d» zitting der Staten- Ceneraal uit de Grondwet wilde zien verdwijnen. Algemeen was de wens in de Tweede Kamer dat ook de datum van ingang van het zomerreces zal wor den gefixeerd Men denkt aan de laa'st.e donderdag van juni, Een punt "van overweging is nog of de ceremonie van dc sluiting der zit - t'ris nog enige inhoud heeft. Vele le den 'eek het beter dit in één bi.ieon- voms'. namelijk op Prinsjesdag te doon. De heer Wes'erterp verdedigde het wetsvoorstel, waarover op 18 februari gestemd zal worden en waarvan de behandeling in tweede lezing pas na de '""huidige Prinsjesdag, de derde dinsdag van september zal plaats hebben. Naar een eev»>;enond gebruik vindt om de tien jaar; en 'wel wanneer* tiet jaartal op een 1 eindigt, in Val'.s (.Voord-oost Spanje) de herdenking plaats van de patroon van de stad. Het feest- begint met een optocht van: muziekkorpsen en reuzenfiguren. Een der hooontepunten is het vormen van menselijke torens. Aan de top van een menselijke toren staat altijd een jongen. PURMEREND Fred L. Dado (36) uit Purmerend kan weer zien. Na achttien jaar blind te zijn geweest, heeft hij nu voor het eerst zijn vrouw en kinderen met eigen ogen kunnen zien. In 1953 werd Dado in Nieuw-Gui- nea aan ziin ogen gewond door een exploderende gasgenerator. DaarWj kreeg hij loog in zijn ogen en ondanks medische hulp. eerst in Nieuw-Guiuea en later In Nederland, bleef hif blind. In 1959 keerde Dado terug .naar Nieuw-Guinea. waar hij trouwde. Het echtpaar kreeg vier kinderen. In 1983 kwamen de Dado's naar Neder land. Na enige omscholingscursussen aan een blindeninstituut werd Fred Dado in 1968 telefonist-receptionist bij de gemeente Purmerend. ïlij bad het goed, maar Weef altijd hopen dat hij weer eens zou kunnen zien. Vorig jaar kwam Dada in contact met de oogspecialist prof. Str&mpelli in Rome.-die verscheidene operaties uitvoerde. Een schijfje van eerf'höek-r tand, metdaarineenlensje, werd ih het oog. geplaatst, nadat eersteen stukje mondslijmvlies was aange bracht. l- Het resultaat' was verrassend.V«r. rige weck woensdag werd de laatste operatie uitgevoerd. Enkele dagen later zag b(j zjjn vrouw cn kinderen, dié'haar Rome waren jjerëli DEN HAAG Hei Tweede-kamer lid Goedhart meent dat op verkie zingsdag een reizend stembureau lanes tehuizen en pensions dient te rilden om de oudere kiezers in dc gelegenheid te stellen aan de verkie zingen deel ié nemen. Hij vraagt de minister van binnen landse zaken de gemeentebesturen te bewegen tot het verschaffen van spe ciale faciliteiten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 3