Strijd om vakbondseis Burgerlijke stand Sluimerend' conflict tussen PCG-partners Haven niet verder aanpassen aan grootte van schepen Markten en veilingen Overvloedige vondsten in Oosterschelde 13 14 Gastarbeiders tegen uitbuiting beschermen Krediet voor aanleg spoorlijn BEURS VAN AM STERDAM r* fcaill%MlïïSr Hardonk: ik sta achter mijn rede JES '71 week met cultuur PCG tegen industrialisatie Hoeksche Waard Nieuwe verordening aangenomen Crusade in N i von-centr um Vragen over pensions gastarbeiders wasmachines V m) m a» {Vervolg van pagina 1) VLAARDINGEN De poli tieke samenwerking tussen CHU, ARP en SGP in een fractie dreigt wreed te worden ver stoord. Het bestuur van de CHU- kiesvereniging heeft namelijk protest aangetekend tegen de begrotingsrede van fractieleider A. C, Ph. Hardonk die lid is van de SGP. Met name de laatste passage uit diens algemene be schouwing is bij de CHU slecht gevallen. Men meent dat de heer Hardonk zijn staatskundig-gere- formeerde beginselen wat al te opzichtig heeft uitgedragen. p ANTWERPEN Havenwet houder drs. H. J. Viersen is van oordeel dat havenontvvikkeling niet los te denken is van het totale maatschappelijke gebeu ren. Voor een verantwoorde blik op de toekomst moet de proble matiek niet alleen vanuit strikt economisch oogpunt worden be zien. K en SS iÜ g, x ong 137 x ong. 200 98 182 x ong. 200 Raad aanvaardt motie mrail VLAARDINGEN De ge meenteraad heeft donderdag avond een nieuwe logeerveror- dening vastgesteld, waardoor het mogelijk wordt o.m. gastarbei ders te beschermen tegen uit buiting met name op het gebied van de huisvesting. Een belang rijke bepaling in de verordening 'is dat men voortaan een vergun ning van B. en W. nodig heeft om een pension te mogen exploi teren. BONDSSPAARBANK VLAARDINGEN ACTIEVE AANDELEN - AANDELEN - ƒ6 - Actieve obligaties Obligaties Claims, scrips, stocfed. DE ROTTERDAMMER PAGINA 11 1 VRIJDAG 12 FEBRUARI 1971 M?l |97, «J.tw T.ttitfc! 3d at car» lis t). te* <stöt Door hun moeilijke financiële po sitie zijn de vakbonden dikwijls niet in staat boog-gesehooide assistënten aan te trekken of m Jicnst te hou den, wat het voor de vakbonden moeilijk maakt de vele belangrijke problemen op deskundige wijze te be naderen. De vakbonden moeten daar- om wel op de een of andere manier andere financiële bronnen aanroeren, aldus drs. Bakkenist. Eén van de argumenten voor het eisen van deze financiële bijdrage van de ondernemingen is volgens drs. Bakkenist, dat de hierdoor verkre gen inkomstenverbetering kan wor den gebruikt voor verlaging van de contributies, waardoor meer leden zouden kunnen worden aangetrokken. VLAARDINGEN' Gehuwd: J van der Borden. 22 Jr en M Boer, 52 Ir. Geboren: Erik A, z.v. K de Graal en J v d vaart. Carlo i z.v. g Bavius en I E üasner, Frederlk M z.v. G J Wiegman en J H Langbroek. Johannes A N z.v. L v d Ende en J de Vos. Raymond S z.v. S van Zanten snAvd Stroom. Overleden: A A c den Hamer, 93 jr, wednr. V C Louter. L Don. 67 jr. eehtg. v n Mlnderhoud. A M Maan, 73 Jr, eehtg v J Koutstaaï. M Brussaard, 70 jr, eehtg v G van Dorp. VLA ABDXNGEN Geboren: Helena d.v. H. den Hond en H. H. Baars: wilhetmlna d.v. H. H. Lecrentveld en C. J. V. v. Bue- Weslerhout; Peter z.v. P. P. Rubens en ren; Sonja d.v J. G. Verheezen en J. A. de Ligt; Alexandra tl v. J. Maat en J. M. tv. E. v. d. Boseh: Reglna d.v. B. van Arragon en H Boessenkoo!Arend z.v. p. C. F, v. OpzeeJand en A. Voets; Bayram z.v. A. Oeztürk en F. Turan; Sarah d.v. B. A. van Saus er. E. Kollenberg; Judith d.v. II. Dekker en c. E. Timmerman; Eve lyn d.v. A. K. Meulman en W. Krab; Gltta d.v. R. M. Ingram en N. J. v. Nleuwenho- ven. Overleden: H. Duljm, 40 Jr., eehtg. v. II. F. Kasten. SCHIEDAM Geboren: Gunawan sv Soepardl en T E Rondonuwu: Eduard H zv H B Menke en M O Brans; Robert C zv C struljs en Sï C Manneken; MariïUc dv EI M Hesselmann en C A de Poter; Marco zv j O W Louvre en in cats: Marco a zv J M J WUzenbroek en W A C van Eden; Katlnka dv A*van der Vlies en N Otting; Pascals S M dv J M A Schaap en M J P Baudoln: dos dv S Timmermans en J H wolthuis: Thomas J H zv H M Koever- mans en T M van der Velden; Remco A C :<A C I Lansbergen en M A G de Jager Susan dv M M C K Speelman en R J I Smits: Miranda dv J Valk en A E Tulling overleden: J H Bregonje, 94 Jr; M Kos ter, 79 Jr wed J Dijkstra: J Fredriks, 70 jr wed J Mak: A M B Stoliels, 76 jr. A Jimenez Martin, 43 jr. Volgende week vrijdag heeft de PCG-fractie in het stadhuis een ge sprek met de besturen van de CHU-, ARP- en SGP-kiesverenigingen in Vlaardingen. Dit gesprek wordt ge houden op verzoek van de heer Har donk, die de moeilijkheden met het CH-bestuur wil uitpraten. Roods nu heeft het c.h.-bestuur het sluimerend conflict aan de grote klok aehangen. De heer Hardonk is daaro ver zeer boos: „De CHU heeft zonder ruggespraak met mij de zaak in openbaarheid gebracht. Dat was niet de bedoeling. Op deze wijze Twordt dp sfeer al voor het gesvrek volgende week vrijdag, vertroebeld". Overigens is dé heer Hardonk niet van plan ook maar een druppel (principiële) water in de wijn te doen. „Ik ben SGP-er en ik bilijf het. Ik kan niet tegemoet komen aan de in zichten van de CHU. Als ze het op de spits willen drijven dan leg Ik mijn taak als fractievoorzitter neer. Ik ben ai dat werk liever kwijt dan rijk. Voor mij mogen ze een ander aanstellen. Bovendienheb ik nooit gevraagd of ik fractievoorzitter mocht worden. Die functie Is mij min of meer opgedrongen. Wellicht omdat de CHU zelf geen geschikte kandidaat kon leveren". MAASSLUIS Geboren: Maria d.v. P" "olieveld en M H Maat. Annemarie d.v. D IF Mewe er> H A Braven. Raymond S z.v. a Leefmans en K Bakker. Menno z.v, A J Wijnen en A J Hoekstra, Agnes d.%'. A B Huegen en Y Ammerlann. Caroline A M Maria d.v. M v Drie! en L Ch Smit, Gehuwd; SI A van 't Hof en C Terol, B C Brinkman en C p B v d Made. W stam en :«t BöutesteUn. Overleden: A Kerkhof S3 Jaar oud. echt genoot van G. L. Guülot. ROTTERDAM, 12 februari Sla A 29—44, B 2632, C 12—15.50, Veld sla 1.35-1,60, Staand -glas komkom mers 50 en op 1.00. 40 en op 921.04, 35 en op 83—87, 30 en op 69—74, 25 en op 5:161, Kromme komkommers 1.351.40, Stek komkommers 951.10, Spruiten A 08—71, B 71, Witlof A 8793, IB 6288, Rabarber S31.00. Aanvoer Sla 230.000 st, Komkommers (Van onze scheepvaartredactie) De wethouder zei een en ander tij dens een donderdag gehouden lezing in Antwerpen in het kader van de cyclus: Antwerpen in Europees ,Per- spektlef. Met het stadsbestuur van {i j Antwerpen is overeengekomen perio diek bestuurlijk overleg te plegen be-- treffende de havenprobiematiek van Rotterdam en Antwerpen. Over de Gouden Delta merkte de heer Viersen op dat hier langzamer hand geleerd Is in Europese verhou dingen te denken. Het accent zal veel minder vallen op de concurrentie maar de grote zeehavens zullen el kaar eerder kunnen aanvullen. De wethouder voor de Rotterdamse haven vond het initiatief om regel matig bestuurlijk overleg te plegen tussen beide havensteden een bijdra ge tot de verheldering van Inzicht ln de gemeeriscnappeiijke belangen. Aan het slot zei de heer Viersen nog dat de huidige structuur van het Rotterdamse haven- en industriege bied in de laatste twintig jaar gron diger veranderd is dan in alle voor gaande perioden van de geschiedenis. Ruimtelijk maar vooral functioneel groeide Rotterdam-in deze korte tijd uit van een transitohaven tot een vol ledig geïntegreerde haven. Het is.de vraag, aldus de heer Viersen of een havenbeheerder zjjn haven nog verder moet aanpassen aan de toename van de scheepsgroot- te. De groei van olietankers boven de 500 000 ton moet onverstandig worden geacht. De gevaren voor het milieu worden onevenredig vergroot. aiaf 4S8! VJ B» ytBl SS osi; WESTERLEE Andijvie prils149153, aantal 700. Alicante 383—39!, 4M Waspeen 16—25; Peterselie 21—34 1100; Raapstelen 17—IS'.'i 4400; Selderij 14—23'/! 7100; Spinazie 195—205, 670; Sla 19'/»33'/,, 873 090; Boe ren kool 203—210, 200; Uien per kg tl—18, SM; Bode kool 13—14 450; Knolselderij: AI 13 2300 stuks: Prei: AI 49-07. 2W«: Bi 45; Appelen 24—75 3000; B-ARENDRECHT OMSTREKEN' Knolselderij: 10—2« aan voer 6 000 st. Radijs, rood: 71 Rode kool: ,1022 aanvoer 6 000 ks. Sla: glas: 20—28 aanvoer 12 000 st Spruiten; AI 65—69 BI; 73—78 B: 66—75 :C 5S AH: 45—48 Bil: 28—33 72—74 aanvoer 132 0C0 kg Uien; 10—20 aan voer 25 000 kg Veldsla: 80—1,30 aanvoer 1 OM kg. Witlof; All: 58—1,09 BH: 51—1,00 aanvoer 32 000 kg Rabarber: 1,01—1,24 aan voer 9 OM kg. Fruit; Cox's Orange Pippin: AA; 71-89 A: 49—63 B: 36-43 C: IS. GOU- dreinette: A: 4766 B; 44 C: 35. Golden Delicious: A: 35—50 B: 25—27 C: 15. Confe rence: A: 63—66 B: 56—6! C: 42—46. Totaal aanvoer fruit: 80 000 kg. VEILINGSVERENIGING ,,D£ LANG STRAAT" Fruit: Appelen 15-62 per kg. Peren 10-16 per kg. Groenten: Aardappelen 4-13 per kg. Knolseldery 2-22 per stuk. Kool: Boeren 33-65 per kg: Rode 7-17 per kg; Savoy 13-42 Per kg. Kroten 7-33 per kg. Peterselie 12-27 per bos. Raapstelen 22-25 per bos. Schorse neren 40-55 per kg. Selderijl 1-31 per bos. Sla 12-30 per krop. Spruiten (geschoond) 45-241 per kg; (ongesehoond) 25-160 per kg. Uien 3-32 per kg. Waspeen 10-30 per kg. Wortelen 3-17 per kg. Witlof 15-85 per kg. COLIJNSPLAAT De .oudheid kundige vondsten in-de Oosterschede zijn deze week niet alleen overvloe dig maar ook waardevol gebleken. De expeditie met het vissersvaartuig „Tholen 6" van schipper Kees Bout, waaraan deskundigen van het rijks museum voor oudheden te Leiden medewerking verlenen, heeft met de vondsten van donderdag reeds ruim 140 hele en fragmentarische altaars tukken opgeleverd. Donderdag werden onder meer op gehaald een gaaf altaar van Tiberius Ottinius Frexuens uit Keulen, met op de zijkant een afbeelding van een ge vleugelde amor die op een zeemonster rijst, een altaar van d ex-slaaf Ma- rinus, vrijgelatene van Lucius Arise- nius, die handel dreef met Britannië en een tuk aardewerk, een bouw- fragment van de tempel, die toege wijd was aan de godin Nehalennia. Dit laatsgenoemde fragment moet volgens dr. P. Stuart, conservator van het museum die met zijn collega L. P, Louwe Kooimans de leiding heeft bij het zoeken in de Oosterschelde, uit de Romeinse tijd dateren. De mogelijk heid bestaat, dat hierdoor de bouw tijd van de tempel nauwkeurig geda teerd kan worden. Het ligt in de bedoeling ook vol gende week de expeditie voort te zet ten. De heer Hardonk benadrukte dat de gehele PCG-fractie onverkort ach ter hem staat. Hij vindt dat de samenwerking tussca de drie vrotestantse partijen in Vlaardingen uitstekend functio neert. De 'heer W. Wiege/s, voorzitter van het c.h.-bestuur, denkt daar niet anders over. „Wij hebben niet de be doeling om verwijdering tot stand te brengen. Wij zijn gelukkig met het samenwerkingsverband in de ge meenteraad en ook de heer Hardonk doet zijnVyerk uitstekend. Een ding zit ons echter dwars: hij legt wat al te veel nadruk op zijn principiële inzichten. Hij sprak tij dens zijn laatste' bcgrotingsrede" over mijn bijbel alsof zijn ARP- en CHU- fracUegenoten een andere bijbel heb ben". Volgens de heer Wlegers ves tigde de heer Hardonk de indruk dat alleen de SGP de wijsheid in pacht heeft „Wij zouden wel de mond vol heb ben van christelijke politiek, maar er in de praktijk niets van terecht bren gen. Kijk, dat kunnen we niet accep teren. Op deze manier WJkt het alsof de leden van de PCG-fractie zich te genover elkaar opstellen". •Het c.h.~bestuur in Vlaardingen is voorts van mening dat ijdens raads vergaderingen niet zomaar theologis che opvattingen naar voren mogen worden gebracht. „De raadsvergade ringen mogen niet het karakter var. een kerkdienst dragen. Er zijn in het protestantse kamp nu eenmaal grote kerkelijke verschillen. Er zijn mensen die met hun tijd meegaan, er zijn er ook die aan de aloude beginselen vast willen houden, zoals de SGP. Voor de heer Hardonk mag dat echter geen reden zijn om deze verschillen so uitdrukkelijk te manifesteren", aldus de heer Wiegers, die hoopte dat het gesprek volgende week vrijdag verhelderd zal werken. SCHIEDAM Van 17 tot 23 maart wordt dit jaar de Jeugd Expressie Schiedam gehouden. Deze JES 71, zoals dit culturele evenement voluit heet, is bestemd voor de schoolgaande en werkende jeugd in de leeftijd van 11-22 jaar. JES'71, die wordt gehou den ln hst Stedelijk Museum op de Hoogstraat, wil de creativlteiten van de jeugd activeren, daarom zijn alle vormen zoals dans, muziek, poëzie, proza, beeldende expressie en toneel toegestaan. Den JES wordt voor de twee de "maal gehouden, nadat JES *70 een groot succes was geworden. Een en. ander is 'een voortzetting van de jaarlijkse declamatiewedstrijden, die het in deze tijd volgens organisator W. Meinen, niet meer doen. Alle deelnemers, men verwacht er zo'n 300, krijgen een herinneringsprent die uit steendruk wordt vervaardigd en is gemaakt door Hans van dor Sloot. JES '71 wordt op vrijdag 19 maart geopend, maar is dan al twee dagen aan de gang. Wij lopen al heel wat op de zomer-vooruit..... maar deze aanbieding is het lopen in ieder geval waard. Éénmalige aanbieding van P.C.V.-zonwftring, ideaal voor het tuinhuisje, en de caravan, maar ook voor thuis. Door de koordrem op iedere gewenste hoogte vast te zetten. In vier maten en drie kleuren nu zeer voordelig. 1 iew 4-ï Vrijdagavond om 6 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze P.C.V.-zonwering die door de koordrem op iedere gewens te hoogte is vast te zetten. In vier maten en de kleuren geel, wit en pastelblauw, nu extra voordelig. Ook maandagmorgen open Gijn tef. of schrift best SPIJKSNISSE In een door de PPP geamendeerde motie van de PCG heeft de raad donderdagavond uitgesproken dat vestiging van zeeha vens en industrie in de Hoeksche Waard het leefmilieu in de Hoeksche Waard en Voome Putten ongunstig zal beïnvloeden en daarom moet wor den afgewezen. l'.m yf-a Ir', BINNENSINGEL165.TEL: 342485 VLAARDINGEN .-In de motie wordt herinnerd aan hetgeen hierover is gezegd in de structuurschetsen van Rijnmond en de provincie en door de ministers Bakker en Schut. De in deze struc tuurschetsen genoemde vijf kllome- ter-zone tussen basisindustrie en woonwijken werd door de gemeente raad unaniem als onrealistisch be schouwd en niet aanvaardbaar voor een stad in opbouw. De meerderheid van de raad heeft geen bezwaar de bebouwing van Spijkenisse in zuidelijke richting voort te zetten. De heer A. van der Linden (peg) twijfelde aan de nood zaak van een luch+havert m het Rijn mondgebied. Sterke aandacht vroeg de christelijke woordvoerder vooi de ontwikkeling in de Hoeksche Waard en hij vond de behandeling van deze structuurschetsen de juiste gelegen heid op deze ontwikkeling in een mo tie de aandacht te vestigen. De tweede motie 'die unaniem werd aangenomen was de door de PCG ge amendeerde motie van de PPP, waar in de geplande tracering van de Brielseweg een zeer ernstige belem mering wordt geacht voor de uitbouw van Spijkenisse en een tracering ten zuiden van Hekelingen noodzakelijk wordt geacht. De enige motie die het niet haalde kwam van D'66. Hierin wordt het onverantwoord geacht een uitspraak te doen over de verdere uitbouw van Spijkenisse, voordat de uitkomsten van de aan de gang zijn de studies bekend zijn. ZEVENBERGEN Op de gisteren in Zevenbergen gehouden vergade ring van het industrieschap Moerdijk is een krediet van 10.800.000 be schikbaar gesteld voor de aanleg van een spoorlijn van het spoorwegem placement Lage Zwaluwe naar het Industrieterrein Moerdjki. Een bedrag van 10.000 trok men uit voor het verbeteren van de brug over de Rode Vaart bij de Sluis en een bedrag van 4500 voor hett plan ten vanca 40 bomen van Langeweg in de richting Klundert Het planten van deze eerste groenstrook kan worden beschouwd als een experiment Voörts kocht het industrieschap grond van een aantal boeren. ROTTERDAM De bekende groep Crjsade speelt zaterdagavond om acht uur in het Nlvon-jongerencen- trurn, (Van Eversdijckstraat 25). Toe gang bedraagt twee gulden. Nlet-le- den moeten een pasfoto voor een in- troduktiekaart meenemen. De vier leden van de groep spelen al ruim twee j'aar samen. Drie van de vier hebben een opleiding aan het conservatorium gehad. De sound van de groep is een mengelmoes van blues, jazz, underground éh klassieke muziek. Twee amendementen werden door de raad aanvaard. De heer F. J. Kerkhoven (soc.) wilde het dubbel beslapen van bedden verbieden een verbod, dat de raad cn het college graag wilden invoegen. Ook de beer G. A. Neyssel (lib.) zag zijn amende ment aanvaard. Hij wijzigde artikel 25 in die zin dat personen van ver schillend geslacht beneden de acht tien jaar niet in een slaapkamer mo gen verblijven, In d3 oorspronkelijke versie was het aan minderjarigen verboden zich in een slapkamer op te houden. Als het aan D'66 had gelegen was heel artikel 25 uit de verordening ge schrapt. „Laat het aan de jongelui zelf over om in een slaapkamer ver tier te zoeken", zei de hear D. de Lange. Burgemeester mr. J. Heusdens achtte het artikel van belang om on aanvaardbare situati's op het gebied van hygiëne en goede zeden te voor komen. De meerderheid van de raad deelde deze mening. Vrij uitvoerig discussieerde de raad over de toekomstige structuur van Rijnmond, waarover de colleges van de 23 Rijnmondgemeenten maandag a.s, in Den Haag een gesprek hebben met staatssecretaris Van Veen. De raad gaf het college voor deze gele genheid een verlanglijstje mee, waar in o.m. wordt gesteld dat de bestuur lijke opbouw van Rijnmond niet ge wijzigd mag worden. -Dat betekent dat Vlaardingen niet wil sleutelen aan het bestaan van het passief kiesrecht. Ook anderen dan gemeenteraadsleden mogen dus zit ting hebben in de Rijnmondraad. Zeer ongelukkig toonde de raad zich met het feit dat de staatssecreta ris al van tevoren een onderonsje heeft gehad met de gemeente Rotter dam. Deze gang van zaken werd ten strengste afgekeurd. Bij het collegd werd erop aangedrongen te vragen naar de resultaten van dit voorge sprek, aan welk verzoek wethouder A. G. Kloots graag wilde voldoen. Hij zei dat de staatssecretaris ook al van tevoren met het dagelijks bestuur van Rijnmond heeft gesproken. De wethouder zei voorts te zullen ageren tegen het eventuele voorne men van de bewindsman een gewes telijke belastingheffing in te stellen. Evenals de raad bleek hij van me ning dat Rijnmond-bewoners niet meer belasting moeten betalen dan Nederlanders die elders wonen. 8.13.0 berl pvoaRdn2873 MAASLUIS De heer M. B. Duif meiaar ?soc) is naar aanleiding van talrijke berichten in de pers bezorgd over de situatie van de buitenlandse werknemers in de gemeente. „In an dere steden leverden pensions voor buitenlandse werknemers, gelegen in oude woonwijken met trappehuizen zoals in de Stationsstraat wel eens gevaar op voor bewoners en om wonenden", zo stelt de heer Duime- laar in een brief aan het gemeente-: bestuur. Schiedamoeweg 12/2. Vaii Hogendorplaan 45, Dirk dë Derdelaan 41, de Loper 10, Spaarbankauto. donderdag 11 febr. Div. boekt 69 f 4,00 akzo f 20 63 f 17.00 alg. bank nederi. SS f 3.20 amst.-rotterd bank amsterd rubber 69 fe dell-mlj eert 705' dordt. petr.-ntïj 70 Si dordt. petr.-mij 7%pr 68/9/3 s+Ssheineken's bib a ss/sfs S4-5aheinokan's bier S9 9 holl.-atnerlka lijn S3 (44-109 hoogov nrc 59 5 h.v.a,-m!Jen ea/70 f 8.00 k luchtv mij. vorige k. openings k. laatste not ®/7'2S 'l'/ijcned. petr.-mtj. 140.3**0.4 140 140*-0.2 90.7-0.9§ S9.2 89.5*-9.7 102 102 102 259-9.5 2605 260.0-0.5 ©/2+25S1 nat nederi. eert. 76 76 76 60.1-0.5 61.9 61.4-1 6§ 296.5*-7§ 298 8 297-8 41-1.4 41 5 42.5 285 73* 73* 72.8-3 ra iso phll gloell g.b. 48 47 6* 47,7*-7.9§ 848 847 848 232.3-2 4 '231.9 231.8-1.9 844 843 8-14 178 3-8.4 177.9 177.9-8 222.5 217 218-8.5 87 6* 87 6 87.6 223-3.7 220 220,5-1* 93 5 925 92.7 97.5 79.5-9.7 9/ i 79.5 97.5 79.1-9.3 Claims, scrips en stockdividenden 64-4.3 64 64 nelnek. bSb 10°/» 22.41 21.7 175 175 5 178 v heinek bier 10®/o 22.3 22 in doz.ï Koerslljst 2ijn opgenomen Ce otticlêfe noteringen, meegedeeld dooi de Ven eemgmg voor den Effectenhandel Ven de jg actieve aandelen dis genoleerd worden in zeven Etjdvakken Ie de laatste notering opgenomen Indien voor de overige fondsen In j de tweede oerloda een notering !e tot stand gekomen te dete evaneena vermeld voor- 1 ïovet beveft eandelen tn de rubrieken oenk-, krediet- en verzekerrngawesen en handel. Industrie en diversen Verklaring der tekens: d e* div c claim: w qedaan en gleden: laten: gedaan en leten; b bieden: notenno n guldens. v* eplttslng: et -e* stock: h 'lerkaDrtatmntledivIdend BANK-. KREDIET- EN VERZ.WEZEN e9f4.7S4-6Ssamav f 20 104.2 104 104 amfas f 20 80 80 78 ©fl S+25st ass.st.r'dam 77 76.2 76 rnf 2.30 defta/lloyd 81.5 8 f.3 81.9 59 4 60 en-nillmij 136 135.5 135.5 ®/8 rt.midd bk50 99.5 392 99.5 sg n4-2ei glavenb a 2165 217.5 218 HANDEL. INDUSTRIE EN DIVERSEN 8 75 a.c.f. 25 221.1 222 69 4 20 alb.ha'in/20 172.5 173.9 173 ƒ4 o! 6si bail-nadam 75.5 78 79 «9 2S bat.aarm. 440 443 445 69/360 bols f20 145 144 143.8 69 24 brero vb 430.5 437,5 43Ö.5 69 4 40 buhrm tett 71.7 72.5 72 5 69/70 5+43 bijenk ph ct 356 359 359 SB/S 22 c.sulker 404.5 4035 59 4 cindu-key'zS 74.5 74 3 V4 3 ffl/70/ 4 desseaux 82 61 S 6L2 68 8 dikkers 63 63 63* 69 U dr overij hl 135 135 135 83/3+56 st elsevier ct 44*. 8 69/0 4+5s! erdal 186 185 186 ©ƒ420 fokker f20 51,5 52 52 600 furness f20 84 8 54 2 84 3 69 /9 gelder.zn. 92.2 92.1 93* /22+S qist.txoc. 97 97 97 53/9/4 4 20s grinten ƒ20 249 251 151 ©f5 2+1081 hagemeljer 127.8 128 ©12 holee 130 128'* ƒ4 holi.bet.f2C? 78.5 77.5 77.5 ©13 ihc hol!. 263 264.5 intern.muli. 51.6 51.5 51.5 10 Inventum 177 182 68 8 kemp aeg. 65 64§ kluwer f 20 219.9 220x 219.7 n.ned.tex.u 24 25§ 25 ffl/70 11 k.v.t 142 143 144 ffl/70 13 leid.wol 198 8 200* 202* S+5at llps.glspeo 317 5 317.5 317.5* ra/250 lijempf f25 53.5 58* 10 meelfabr. 1888 189 *89 67 6 meesbouw 76 75.2 15+5»! meteoor 310,5 310 310.5 ©f 360 nederh. f20 63 5 63 5 89 12+3sl n d u. 136 ffl/520 norit 167 166 63 15 nrd.eur.hout 1156 116 63 f2+5st nutrlcia vb 359 363 36! S nljv.t cate 70 5 69 69/S ogem. nb 82 5 83.1 83.1 S9/2.S0+4at pakhoed/20 79 8 79.5 60 10 palthe 80.5 81 B1.5 69 13 rijn-schelde 165 166* 167* 6S/9 12 80h.cart.f25 144 145 68/9 3.00 sch hort f2b 46 46.4 46.4 12 schultema 204 201 201* 5 schuttersv 105 4 105 105b '4 sim. de wit 252 250 250* 89 6+IOat stsp twent 83 82 2 699 utermohlen 283 280 280 69 9 ver.gias.nb 146 141 142 63/ 12 ver mach 71 5 7! 70 5 69 /4+4st v n.uitg bed 133 135§ '35 56 5 verzelverw. 72 70.5 69/11 vihamij oij'l 165 164 164 f360 wessarien 66 66 68* 68/9 10 wyers a 103 110* 111.3 VERENIGDE STATEN akzona am can. am.motcra am tel Steil anaconda burroughs chrysler colgate dow chem dupont 10 east.kodak f.a s.frtt. ford mot.10 gen.electr gen.molora 38.75 38.1 43.7 43.5 8.4 8.4 52.2 52.4 22.5 21.6 127.5 126.75 28.75 29.6 49 48.2 84.1 85.6 144 143 79,9 79 8 8.1- 8 58.8 58 104 104.5 81.5 82.1 int.bu8lness 349 345 Int.tel &tei 56.75 57.6 kennecon penn.centrai pepsico rca corp shelt oil stand.n.J.10 u.s.steel 10 westingh 40.3 8.5 56.5 32.9 53 72.1 39 85 7.8 56.85 32.5 52.7 72.7 33.15 33.15 75 754 AAND. BELEGG.MSiEN adm belegq 142 141.5 140.5 57 54 90.5 86.5 174.5 628 óti.9 139.5 903 86.3 175 67.4 417.5 416.5 125.5 125.5 dutch.lnt. eng holl 1e eng.hol! 2e hambro ld 71/72 i.k.a mijbeb. nafo obam protector rollnco6jcp uni.lnvest. unltaa f10 utillco wabo NEDERLAND 69'" 1000 8 103 85103.7 709Ji0O0S 103.6 103.5 70M 1000 8 102.3 102.2 70/85 2 8 1029 1028 70/85 3 8 102 65 102 65 69 1000 8 104.7 104.5 70 "1000 8 105.5 105 2X 70*1000 7 j 104.3 103.7 69/1000 7(100.5 100 2 71 f10001\ 99 2 85 66 83.5 126.4 235 84 9 68 - 83.5 125 66 1 1000 7 66 2 1000 7 69/1000 7 681 1000 31 68 2 1000 3j 68 3 1000 6» 68 4 1000 6{ 66 f 1000 öi 67 f 1000 8) 67 f 1000 6 651 1000 55 65 2 1000 5J 64 1 1000 5j 64 2 100051 64 f 1000 6 58 f 1000 41 59 f 1000 4, 96 5 98.3 96 9 91.5 91.4 91.4 91.4 92.2 89 5 88 4 89.5 89 4 86 3 864 83 3 35 9 82.7 98 95 962 96 96.8 91.4 91.3 91.3 91.2 91.9 89 4 88 2 89 2 89 861 861 92 8 35 5 82.7 601 1000 4 602 10004 63/10004 64/10004 64 10.000 4 59/1000 4 60 f 1000 61 ƒ1000 4 63 1 10004 6321000 4 61 f1000 4 62/10004 53/1000 35 gr.boek 3j 47 f1000 3} 51 f1000 3 53 f1000 3 56 f10003) 18 f1000 31 bel eert. 3j SS 1 1000 3} 55 2 1000 31 gr.boek 3 37 f1000 3 46 gr.Boek3 47 $1000 3 beid 000 25 beid 0.000 gr.boek 2( nd.ktd.37a3 93.4 934 Inscht qb 3 80.8 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN a.b.n.so.66 133.5 133 5 86.3 84.7 82.3 32.1 80.3 80.2 96.2 960 34.5 84.6 34.7 797 79.6 806 79 6 80.1 79 78.9 79 82 81.7 78.3 78.2 76.7 76.7 53 667 66.6 93.2 93.1 82.7 S2.7-' 80.4 80.3 67.2 67 65 71.6 71.6 72 72 71.1 71 1 81 80 8 45.6 45 5 84 6 84 6 84.3 84.3 91 2 91 5b 99 59.5 9 38 8X 123 1175 102.5 130 102.1 a.b.n.Bp 67 a.b.n.ap 68 amro 69 8 amro 8p 67 bk.meas 8 bng?0/S0h5 109.4 bng69T76 8 102.4 bnq66 1 7 bng662 7 bng66 6} bnq67 1 6( bng57 kS bngST q6 bng64 1 5 bnp64 2 5 bnq62 1rsp bng62 2rsp bng62 3rsp bnq66 3rsp bng67 rspt 123b 117.5b 102 130 5 102 4 105.9 1C2 6 95 95 95 7 95.5 951 92.75 92.6 91.1 30.6 90 92.5 84.4 84.5 137 116 122.5 92.5 84 1 84.4 1365 116 5b 122.5b 124.5 124 5b 119.5 120b bng rep68 5 1152 115.4 PREM1ELEN1NGEN alkmaar 2( 65 75 65 9 8dmca3 136 137 adm.ca g3 adm «51 7 adm g51 adm 561 adm 562 2} adm 5632} adm 59 2} b t q 69 5 breda =4 24 dordr.56 2( 124 125 65 9 65 5 62 69.9 69 78 78 75 76b 67.5 66 Sx 97 64 64.5 65.1 65.05 erndh54k2 elndh54g2 ensch54k2 ensch54g2 sgra 52 1 7.1 sgra-52 2 24 ned ro kr2j rdam52 i 2i rdam52 2 21 rdam57 2} utr 52k 2} utr 52g 2} z hoH57 2." zholl.59 2 62.25 63.5 65 63.25 62.25 64 64 75 75.95 75 65.1 65.95 74.1 7305 76 75x 75 4 75 85 94 94* 84.5 84.5 71.15 14b 70 2 70.95 LUCHT. EN SCHEEPV kim 687 923 923 k.l.m S 95.4 95 k.lm. 4j 90.4 90 kim nj 96 6 96 6 PROV EN GEMEENTEN almelo 1) alphen -ij a'dam59 44 adam48g3» assen j drente52 4 4 emm52 1 4} geld 59 4 j goudaGO 4J sqrav56 4) gron56 4J henq56 4} leauwS6 4 noordh56 44 rdam65 5} rdam37 4 31 slocht 4j utr522 4J winschot4Ï woerden 4} z.hoil65 51 z.holl.51 4 HYP.BANKEI slg ft 3 dordt.np 34 dordt.kkll 3 fr.qr, a 7 fr.gr. q 1 7 fr.gr. k3 6i Ir gr g2 6( ft gr '6J fr gr dw 6 fr.gr Own c fr gr 8 6 fr.gr f 5 fr.gr. >«8 4 j fr.gr. du 4j fr.gr z4S fr.gr li 4 j fr.gr dt 4 fr.gr.deve34 fr.gr davaS fr qr dcvc3 sgrav.b 3J sqrav qg 3 hvp ned f.3 nat k 5 nat e 3} ned q3) ned k 3 ned b 3 overijs.qr:/) 81 78.5 74 6 88 2 78.55 81 78.5 76 78 5 80 77 77.5 90 80.1 38 88 5 75 92 78 5 78 5 78.5 80 94.1 94 8 NEDERL 63.9 63 9 68.5 68.5 71 91.75 98 2 984 954 95.3 94 96.25 96 90 91 91 8it 83 88 82 5 82x 80.9 81 80.8 81 1 79 78 6 76 6 76.6 79.5 79 5 67.9 67.9 65.5 71.1 71.2 68.5 69.5 69.4 83 68 67 5 67 665 ovsrljs p3 69 tilb c 1 6( 93 utr. g 7 94 94.5 utr. d 64 90 utr. z6{ 97 utr x5} 835 utr «5 82 5 utr u 4j 81 utr 8 4t 79 80 utr v «j 76.6 utr kl3j 68 5 69,25 utr eeef 3 70.5 vaderf 34 50 1 west! BZ 7 91.6 westl'7 91.5 91.7 westl m6J 92.5 91.5 west! q2 6} 96 westl. c 6} 89.1 87.5 westl 6 88 westl a 53 82.5 'westl.lj54 83.5 53,4 west! n 5 85.5 85,5 westl 4} 79 78.75 westl 4} 77 76.6 westl eeff 2 74 5 74 5 zeeuwse 34 53 z.b.zbek 34 71 71 z h z-bbb 68 HANDEL IND EN DIV. akzo kl 4 J 88 akzo gt 4} dr ov hou!4 qiessen hoogov 64, k z ketj 6 n.gas u666( n.gasu68 P« n.gas u 5} pakhoedB1) ohil.SI $k4 Dhll 51$g4 phi! 48 34 pont k ht3! pegemS? 6 peqemSS 54 pegemSB 5 D6Qem52 44 pequs 57 8 pqem 57 6 pgem 64 6 oqem S9 44 pqem S2 4 p n b el41- sch hon 5} sch hon. 4j sch h 61 4» st twente4v onliever 6 ver eff h 3J v.mach58 F v.mach62 5 vrlesljz59 5 vriestjz62 c 90.9 89.5 89.5b 90.5 91b 95.8 95.9 93 92.1 104.3 1044 100.1 998 94 93.5 93.8 93.8 94 94 103 103.5 85.5 85.5 98.1 962 93 89.5 90 5 86.5 86.7 85 8Sx 96 8 96.3 96 8 97 91.5 92.5 89 90 83 83 76 75 97 97b 90 90.5 93.7 94 94 94b 86 86 90.9 90.9 100 89 90 85.5 85.2 84 84b 87 87b e.n.nlllmil obam2) oye hold shv prolongatie 6.75 6.75 10.07 225 225 51.2 7.5 7.5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1