DE LENTE BEGINT BIJ GAZAN I ill! IAAND EERDER DAN DE KALENDER w AANGEEFT. P i f* (JUNrtC, I It3sve5tigingen postkamer-bediende Hdp meePHet is nodig. AKZO mede? erker technisch archief AKZO postbestellei een vaste baan Adverteren doet verkopen Zout chemie divisie Locatie Botlek/Europoort kom 1: ier werken SONNEBURGH zi ^ken verzorg ster bejaordenheSpsfsrs keukenass sferstc weekendhulpen GRAANEXPEDITIEKANT00R iüDMIN. KRACHT (Vr.) actieve jongedame secretaresse SECRETARESSE CHAUFFEUR HULP-VERTEGENWOORDIGER Zout chemie divisie Locatie Botlek/Europoort BEKENDMAKING Een koerier kimt u om een boodschap sturen typiste/telefoniste/telexiste beneïux chemicals nv Verheugu mét ons over zo'n weelderige nieuwe kollektie JAPONNEN Rotterdam - Bomissestraat25 (Spaanse power) Rotterdam - (Oude) Binnenweg 42 Schiedam Hoogstraat 394143 De AKZO Zout chemie divisie omvat zoutfabrieken, chemische bedrijven en laboratoria in Hengelo, Delfzijl, Botleken Europoort in Nederland, fabrieken in Duitsland, Denemarken en de Verenigde Staten en verkoopkantoren in Amsterdam en in het buitenland. Locatie Botlek/Europoort omvat 2 bedrijven, Koriam N.V. en N.V. Zoutchemie Botlek. Bij N.V. Zoutchemie Botlek is plaats voor een postkamer-bediende. Zijn taak zal bestaan uit het verzamelen en bezorgen van de interne post. Tevens zal hij bij andere interessante werkzaamheden bij deposibehandeling worden betrokken. Enkele extra's die wij u bieden: een gepremieerde spaarregeling - gratificatieregeling - remievrij- pensioen - reiskostenvergoeding en goede sociale voorzieningen. Belangstellenden nodigen wij uitschriftelijktesolliciterer of persoonlijk na telefonische afspraak met de heer A. van ien Tel, afdeling Personeelszaken, Welpiaatweg 12, postbus 7020, Rotterdam, Tel. 010-160500. Want er is in de Rotterdamse verpleeginrichtingen nog erg veel te doen. Door personeelstekort moeten vele bedden onbezet blijven. Lichamelijk zieken en geestelijk gehandicapte bejaarden wachten op toegewijde verzorging. Op üw hulp. Als u jonger bent dan 45 jaar, het diploma verpleegster A en/of B hebt, of als u het diploma ziekenverzorgster bezit of ervoor wilt worden opgeleid... Ja, dan kunt u zich helemaal inzetten voor dit noodzakel ke werk. Schrijf een brief aan de Dienst der Gemeentelijke Verpleeginrichtingen, antwoordnummer 1857, Rotterdam. Of pak de telefoon en draai (010) 28 73 44. Gevraagd Het postkantoor Rotterdam vraagt postbestellers Leeftijd van 18-40 jaar. Volledig Lager Onderwijs, salaris op 25-jarige leeftijd f 885,21 bruto per maandbesteller 1 e klasse na 3 dienstjaren (mits 26 jaar oud) salaris f 940,65 bruto per maand. Toeslagen voor onregelmatige dienstenlage pensioenpremie, welvaartsvast pensioen. Sollicitaties of inlichtingen Bei (tel. 11 16 66), of schrijf (geen postzegel) naar de èfdeling Aanneming Personeel, postdistrict Rotterdam, Antwoordnummer 1000, Rotterdam. Natuurlijk bent u ook welkom op het postkantoor Delftseplein 31maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 of 13.00 tot 16.00 uur, woensdagavond van half 8 tot half 9 en zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur. POSTDISTRICT ROTTERDAM Kent U al een beetje Nederlands, Duits of Engels steno, of zelfs ai heel vlot? Dan wordt U gaarne ingewerkt tot allround secreta resse met gevarieerd zelfstandig werk* Sfeer goed, salaris groots. Brieven onder nr. 9336 bur. v. d. blad. Dagblad „DE ROTTERDAMMER" Op ons moderne kantoor in het centrum van Rotterdam hebben wij plaats voor een Gezien de aard der werkzaamheden is een redelijke kennis van de Engelse taal vereist. Hebt u interesse om deze vacature in onze kleine organisatie te vervullen, schrijf dan een briefje naar ons adres, of bel ons onder nummer (010) 14 78 33. U kunt dan vragen naar Mej. J. van Oosten. Wijnhaven 107 Beerdam De AKZO Zout chemie divisie omvat zoutfabrieken, chemische bedrijven en laboratoria in Hengelo, Delfzijl, Botiek en Europoort in Nederland, fabrieken in Duitsland, Denemarken en de Verenigde Staten en verkoopkantoren in Amsterdam en in het buitenland. Locatie Botlek/Europoort omvat 2 bedrijven, Konam N.V. en N.V. Zoutchemie Botlek. Bij N.V. Zoutchemie Botlek is plaats voor een medewerker technisch archief. Deze interessante job houdt in dat de nieuwe medewerker zal worden beiast met de reproduktie van tekeningen e.d., het rubriceren en verzamelen van tekeningen alsmede het archieveren. Een LTS-opieiding is niet noodzakelijk, doch geniet wei de voorkeur. Enkeie extra's die wij u bieden: een gepremieerde spaarregeling - gratificatieregeling - premievrij- pensioen - reiskostenvergoeding en goede sociale voorzieningen. Belangstellenden nodigen wij uit schriftelijk te solliciteren of persoonlijk na telefonische afspraak met de heer A. van den Tol, afdeling Personeelszaken, Welpiaatweg 12, postbus 7020, Rotterdam, Tel. 010-160500. Gazpn en neem deel aan het charmante voorjaarsfeest voor slechts vrijdags koopavond tot 21.00 uur. m< c\ferpleegster, I bundelt de activiteiten van meer dan honderdzestig ondernemingen in de gehele wereld. Deze tabricrren garens en vezels van n in, poiyestar, acryl, rayo?} cn glas, kunststoffe >llëril ynthetisch Ie< er ubbr zout, zware en lichte chemische produkten, verven, lakken er,Jmer farmaceutische produktei kosmetica, huishoudelijke produkten en levensmiddelen. Hervormde Stichting tot verzorging en verpleging van Bejaarden te Rotterdam-Zuid In april a.s. begint in ons tehuis weer een nieuwe cursus Belangstellend;»-! ie een opleiding ar jaar huishoudschool hebben gevolgd en de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt kunnen aan de cursus deelnemen. Voor 16-jarigen bestaat gelegenheid om te worden geplaatst als aspirant-leerling ziekenverzorgster. Tevens hebben wij nog plaatsingsmogelykneid voor meisjes van 16 jaar of ouder die zich in de week einden verdienstelijk willen maken voor de chro nisch zieke bejaarden. Soil, kunnen worden gericht ;ot de direclie. Schulpweg 534, Rotterdam-23. Telefoon 29 16 11. vraagt per 1 april a.s. of eerder ter assistentie op onze afd. Expeditie. Leeftijd 17—19 jaar. Kennis van machineschrijven vereist. Afwisselend werk. Goede beloning. Met gemaakte vakantieafspraken kan rekening worden gehouden. Sollicitaties worden gaarne ngewacht bij H. Schutter Jan., Eendrachtsweg 5S. Rotterdam. TèL 146211. om opgeleid te worden tot Opleiding op MAVO-niveau en 1 of 2 steno-diploma's strekken tot aanbeveling. Brieven onder nr. 9337 Bureau^ van dit Blad. Bij is plaats voor leeftud minstens 25 j., in bezit van rijbewijs BE. veer or.gevet r eer cwart vai de ,'erktijc zal hij wor den ingezet bij de huishoudelijk dl st het lu toor- gebouw. Alleen dagdienst: ok dit jaar volledige vakantie. Mondeling sollicitatie insluit! i telefonische af spraak tot 17 uur onder no. 010 - 115583 toestel 60; na 18 uur onder no. 010 - 192325. ai: Wordt Verdien tot 10,p.u. Bijverdienste. Dit is een serieus aanbod. Geen bezorging. Vele vacante plaatsen. Beroep en woonplaats onverschillig. Schrijf brief met adres, leeftijd en beroep. Snel antwoord. Brieven onder nr. 9345 aan het bureau v. d. blad. De burgemeast :m Bei he maakt bekend. it in zijr rpenba:. :*r- gaderlng van ibruarl IS 11 he verklaart dat vc et bijgaande kaart ingete- kent led. gelege tl i de steindseweg e de ;u- enakkerweg, eet test m- m >ian wordt voorbereid. Het besluit treed Ingang aruari 1971 In kii en ligt ar.af le datum ie secretarie Ier inzage. Bergschenhoek, 16 februari 171 De burgemeester voornoemd, an Gent, 7102076 .bundelt de activiteiten van meer dan honderdzestig I ondernemingen in de gehele wereld. Deze fabriceren garens en vezels van nylon polyester, acryl, rayon en glas, kunststoffen, foliën, synthetisch leer en rubber, zout, zware er ichte chemische produkten, verven, lakken en lij'men, farmaceutische produkten, kosmetica, huishoudelijke produkten en levensmiddelen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1