wmm Duitse duwboot uitgebrand oen voor P. Mak (77) ff en W over volkstelling overleden TT 1 11 „Veiligheid bevolking niet in gevaar' Burgerlijke stand BEURS VAN AMSTERDAM 1 SfTEteAH mi VUUR HAD VRIJ SPEL ïffkm Operator (26) verongelukt Holy krijgt weekmarkt Archief naar nieuwe bestemming rioordiondsen vast Gezinsdienst in Goede Haven Gouden jubileum P. v. d, Berg WïitHadé* OFFICIEEL HEUGAFELT DEALER HeugafdMegels Heugaflor Heugalux en Heuga minitegels N.V. y/h Wed* D. van Heusden Markt 3-7-50-60 VLAARDINGEN "-rSSSmvér §ÉfpËmm* Natuurlijk PLATENBONNEN halen hij G. P. VAM GAAIEN Jr. GORKUM In de Lingewijk zou een protestactie in voorbe reiding zijn tegen de komst van een woonpaviljoen voor buiten landse (meest Turkse) gast arbeiders. Het plan voor het woonpaviljoen komt van de radiatorenfabriek De Vries- Robbé. p ir Gouden echtpaar Aanleg en onderhoud van LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES een tile! waar wij trots op zijn, omdat wij uit ervaring, de sterkte, het effect en de mogelijkheid kennen van Een uitkomst voor ieder huis. geen filialen Telefoon 342232—348818 Inle^overschot bij suaarbank Ami© 20 ACTIEVE AANDELEN - 1 AANDELEN Actieve obligaties Obligaties Claims, scrips, stocltó. i f DE ROTTERDAMMER PAGINA 11 i&iiNSDiAG 16 FEBRUARI 197] ROTTERDAM Twee dagen heeft de dierenbewaarplaats van de Rotterdamse afdeling van de dierenbescherming in de publieke belangstelling gestaan. De dieren- bewaarplaats heeft namelijk zaterdag en zondag open-huis gehouden. Ruim honderdvijftig mensen zijn komen kijken hoe de dieren er zijn ondergebracht en hoe zij worden behandeld. Diverse dieren zijn mee naar huis genomen en hebben nieuwe vriendjes en vriendinnetjes ge kregen. Verder was er nog een verkoping om de vereniging aan wat financiële ruggegraat te helpen. ROTTERDAM De 26-jarige opera tor S. J. Ykema is zaterdag in het bedrijf van de Continental Colum bian Carbon aan de Welplaatweg do delijk verongelukt. De man was met een lier ijzeren flensen aan het optakelen, waarbij hij met zijn kleren in de lier verward raakte. Met een zwaar lichamelijk letsel is de man naar het Dijkzigt-ziekenhuls gebracht, waar de dood geconstateerd werd. NIEUWAAL Op de Waal, tussen Brafeel en Zaltbommel, is de Duitse duwboot Godlicb Jaeger uitgebrand. Het vuur was te midder nacht in de machinekamer uitgebro ken. Alle opvarenden konden azich in veiligheid stellen. Het vuur verspreidde zich snel over het schip, Hoe ernstig de brand was, blijkt uit bet feit dat de Rotterdamse havendienst door de Rijkspolitie te water verzocht werd assistentie te VLAARDINGEN Het ziet er naar uit dat Holy binnen niet al te lange tijd zijn eigen weekmarkt krijgt. Het college van B. en W. wacht nog op het advies van de Ka mer van Koophandel nadat de markt kooplieden zelf gunstig hadden gerea geerd op de vraag of een weekmarkt in deze nieuwe, wijk (bijna 15.000 in- jwoners) kans van slagen heelt. Wethouder Jac. van der Linden (Economische zaken) heeft onlangs nog op spoed aangedrongen bij de Kamen van Koophandel. Dat er in Holy een weekmarkt komt, staat vrij wel vast. De vraag is slechts: waar en wanneer? Wat betreft de plaats van de week markt is een touwtrekken aan de gang tussen de winkeliers van De Lo per en hun collega's in de Holiërhoek. Beiden winkelcentra zullen de week markt met open armen ontvangen, hopend daarmeé ook kopers naar de permanente winkels te trekken Alvorens het college van B. en W, definitief zal vaststellen waar en wanneer de weekmarkt wordt opge zet, zullen eerst ook de reacties van de omwonenden gepeild worden. Mot hun eventuele bezwaren zal dan re kening worden gehouden. Bovendien dient de politie te worden ingescha keld in verband met wellicht noodza kelijke parkeervoorzieningen. Zo ov het oog lijkt het winkelcen trum De Holiërhoek de meeste aan spraak te maken op de wekelijkse markt, omdat hier ruimere stallings- mogelijkheden zjin dan in De Loper. B. en W. hopen snel het beslissende woord te kunnen spreken. (Van een onzer verslaggevers) o In een brief, die aan alle gemeente raadsleden is gestuurd, wordt gewag gemaakt van onrust in de betreffende wrik en worden protestdemonstraties en vergaderingen aangekondigd. On2e coorespondent ter plaatse tekent evenwel aan dat er in de betreffende wijk geen sprake is van onrust Gorkum is al geruime tijd bekend met het probleem van de huisvesting van gastarbeiders. Voor zover bekend zijn er nooit moeilijk heden geweest met de ongeveer 600 buitenlandse werknemers die ver- verspreid over Gorkum in diverse pensions zijn ondergebracht. Het plan van De Vries Robbé om vat een paviljoen in de Lingewijk en daar zit hem de kneep, aldus onze correspondent. Juist in deze wijk heeft men nog weinig te maken ge had met huisvestingsproblemen. Ge zien het feit dat De Vries Robbé el ders in de stad al vier jaar eenzelfde pension runt en gezien de goede erva ringen daarmee valt het betwijfelen VEEMARKT ROTTERDAM Dinsdag 16 februari AANVOER: Weekaanvoer 6025 dieren, totaal 4469 dieren, waarvan 200 slachtrun- deren, 458 gebruiksvee, 26 vette kal veren! 130 graskalveren, 3451 nuchte re kalveren, 6 paarden, 169 schapen en 29 bokken. Prijzen per k.g.: Slachtrunderen extra kwal. 5.00 - 5.60; le kwal. 4.35 - 4 99: 3e kwal. 3.95 - 4.25; 3e kwal. 3.65 3.85. Vette kalveren le kwal. 4.50 - 4 70; 2e kwal. 4.30 - 4.50; 3e kwal. 4.00 4 30. Nuchtere kalveren 1.30 - 1.60. Stieren 4.60 - 5.30. Worstkoeien 3.60 - 3 75. Prijzen per stuk: Kalf- en melk koeien 1124 - 1625; vare koeien 77 - 1200, Vaarzen 825 - 1025. Pinken 65 0 - 800 Graskalveren 275 - 450. Mestkal- veren 160 - 265. Schapen 95 - 160. Lammeren 150 - 180. Overzicht: Slachtrunderen aanvoer kleiner, handel levendig, prijzen als gisteren. Kalf- en melkkoien: aanvoer korter, handel rustig, prijshoudend. Vare koeien: aanvoer.gewoon, handel redelijk, ruim prijshoudend. Vaarzen en pinkern: aanvoer als vorige wee.c. handel lui/duur, hoge prijzen. Gras kalveren: aanvoer iets minder, nandel stug, prijzen onveranderd. Vette kal veren: aanvoer kleiner, handel vlug. nauwelijks prijshoudend. Nuchtere kalveren: aanvoer groot, handel le vendig, prijzen lager. Sxhapen en lammeren, aanvoer ruimer, handel le- ven dig, goed prijshoudend. t tl-» Alicante 410tCO. 250; Sprui- «ST1wuafnsiwf "eU'VS?Iië of er inderdaad zo'n verzet zal rijzen tegen het plan. De brief die aan de gemeenteraads leden gestuurd is zou dan ook door één bewoner van de Lingewijk zijn geschreven zonder steun van anderen. De brief heeft bij verschillende raadsleden kwaad bloed gezet, gezien het vrijwel onberispelijke verleden voor wat betreft het gastarbeiders- probleem. Het ligt in de bedoeling het pavil joen c.q. te laten bewonen door bui tenlandse werknemers van De Vries Robbé die nu nog pendelen tussen Gorkum ea Den Haag. DEN BRIEL - Deze dagen is men begonnen met de archiefstukken over te brengen naar de oude Provoost. Zoals bekend heeft dit stadje een bijzonder rijk archief, waaronder stukken van koningen, en keizers uit het verleden. Zo is er een brief van Koningin Elisabeth I van Engeland, waarin zij de burgemeester van Den Briel dankt voor alle medewerking aan haar land verleend. AMSTERDAM, 15 febr. Beurs plein 5 is de niéuws beursweek in een vaste, stemming voor de hoofdfondsen begonnen. Kon. Olie nam bij de rij zing de leiding. Blijkbaar hebben de beleggers moed geput uit het akkoord dat in Teheran is bereikt tussen de oliemaatschappijen en de olieprodu cerende landen. Men begon reeds f 2 hoger op 142.80, waarna de prijs'op liep tot 143.50 om 12 uur. Hoogovens verbeterde f 1.80 tot 82.50 en AKZO voegde ruim f 1 aan de oude koers toe op 89.30. Unielever was bijna een gulden hoger op 93,30, maar Philips bleef op ca. 47.80 steken. Bij KLM was aanvankelijk weinig te merken van het bericht dat de Ne derlandse staat het belang in de na tionale luchtvaartmaatschappij ver groot. De opening was onveranderd op 174.50. hoewel de notering later een paar gulden aantrok. Daar Wall Street vandaag gesloten bleef in ver band met de viering van de geboor tedag van Washington, kunnen voor KLM morgenavond indicaties uit New York worden verwacht. Heuieken blijft in de gunst. Thans was bij ope ning voor de bier-aandelen weer een winst weggelegd van f 2.70 op 226. MAASSLUIS De heer Aa. A. de Lange en mevrouw D. de Lange-Baan van. de Prinsekade 12 zijn... mor gen, woensdag, vijftig jaar getrouwd. Het echtpaar heeft vier getrouwde kinde ren en een aantal kleinkinderen. Vo rige week vrijdagavond gaven de heer en, mevrouw De Lange een re ceptie in gebouw De Sluis aan de G. SCHIEDAM De gereformeerde en Nederlands hervormde kerken van Schiedam houden zondag in het kerk gebouw De Goede Haven een gezins dienst. Ds H. J. Groenewegen, hervomd' predikant heeft de leiding van deze dienst. HOEK VAN HOLLAND Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft de heer P. van den Berg gisteren rijn vijftigjarig jubileum als smid gevierd. Het hoofd van de dienstkring Hoek van Holland van Rijkswaterstaat, de heer T. C. Struijk, was de eerste, die de jubilaris toesprak. „Op ruim veertienjarige leeftijd kwam de heer Van den Berg als leer ling op het terrein en het werd bijna een huwelijk met de Rotterdamse Waterweg. Ieder jaar opnieuw, wanneer Rijks waterstaat de werkzaamheden gunde, tekende de heer Van den Berg bij. bij opzegging en dergelijke, maar het resultaat was toch steeds weer, dat hij bleef, terwijl de reeks van aanne mers steeds wisselde". Verschillende sprekers kwaraen de heer Van den Berg, die was vergezeld van zijn vrouw, dochter en twee klindochters complimenteren. Na mens het personeel van rijkswaters taat was dat de heer J. Jansen, de christelijke vakbond werd .door de heer Th. Haaring vertegenwoordigd, terwijl ook vele van de vroegere aan nemers afgevaardigden hadden ge stuurd. VLAARDÏN GEN De Vlaardingse Kengelaarsbond, die vorig jaar haar 20-jarig bestaan vierde, heeft thans voor het eerst in haar bestaan een speldje laten vervaardigen. De VHB-speldjes zijn voor 1,50 verkrijgbaar bij de bestuursleden D. Berveiing, Spechtlaan 251, W. Coolen, Parallelweg 114c en bij J. A. Vilijn, Curacaolaan 18. VLAARDINGEN Het Leger des Heils organiseert zondagmiddag om half vier een muziekfestival in de re monstrantse kerk aan de Hoflaan, Het programma belooft zeer afwis selend te worden. Asl eregast zal aanwezig zijn zangbrigadier Ken Cushing uit Bridington (Engeland), die xyioffopn en vibrafoon solo's zal soelen. ELECTROTECHNISCK BUREAU H. VERHAGEN (eig. P. van Driel) Binnensingel 165 - Tel. 342486 - 346494 - VUirdingen verlenen. Vrijwel de hele nacht heb ben de vlammen echter vrij spel ge had. De commandant van de vrijwillige brandweer van Zaltbommel deed ons vanmorgen het volgende relaas. Wij werden via allerlei omwegen een uur na het uitbreken van de brand via politie en Rijkswaterstaat gewaarschuwd. Onmiddellijk hebben wij onze blusboot, die bij Nieuwaal gestationeerd ligt, te water gelaten. Nog meaar nauwelijks waren wij aan het werk, toen ons duidelijk werd ge maakt weer via politie en rijkswa terstaat, dat wij met ons bluspogin- gen moesten ophouden in verband met ontploffingsgevaar. Aan boodvan de Godlieb Jaeger waren cilinders butagas, die zoveel gevaar opleverden dat de burgemees ter een deel van de Waaldijk voor het verkeer liet afsluiten. De brandweer van Zaltbommel heeft nog enige tijd stand-by gelegen, maar is later ingerukt. Volgens de commandant werd er lange tijd niet geblust. Rond negen uur was het vuur uit gewoed en kon met nablussen worden begonnen, waaraan ook de Rotter damse blusboot deelnam. Het zwaar geblakerde vaartuig ligt bij Nieuwaal voor de kant. Het scheepvaartverkeer op de Waal is vrijwel de hele nacht gestremd ge weest. SCHIEDAM Op 77-jarige leef tijd is in Schiedam overleden het vroegere anti-revolutionaire raadslid P. Mak. De heer Mak was één van de grote mannen in het Schiedamse verzet te gen de Nazi's in de Tweede Wereld oorlog. Daarnaast is hij meer dan 45 jaar vrbonden geweest aan de distil leerderij „De Graauwe Hengst" te Schiedam, de laatste jaren voor zijn pensioen (in 1964) was hij daarvan directeur VLAARDINGEN Burgemeester en wethouders vinden dat de eind dc- ae maand te houden volkstelling de veilUgheid van de Vlaardingse bevol king niet In gevaar brengt. 25e schrij ven dit In een brief aan het aktlecomltê „Waakzaamheid Volkstel ling", dat eerder de leden van de ge- mecsteraaü op de gevaren van de volkstelling had geweien. ZZ Het college maakt het aktiecomité er op attent dat evenals in 140 andere landen ook in ons land een volkstel ling, annex woningtelling wordt ge houden, die tevens als structuuron derzoek is aangekondigd. Daarbij worden de gegevens van het bevol kingsregister vergeleken met de uit komsten van de volkstelling, waarna correcties worden uitgevoerd. Regel matige controle van het bevolkingsre gister is een noodzakelijkheid, die in de jaren dat geen volkstelling wordt gehouden, afzonderlijk wordt uitge voerd. „Terecht noemt u, schrijvend over onze joodse landgenoten in de jaren 3940-1945, de ervaringen met de be- volkingsreglstergegevens en niet die met volkstellingen", aldus het college aan het aktiecomité. „De volkstelling- SCHIJ2DAM Geboren: Maarten R z.v. C. P. Hendriehs en G. C. Harteman; Rem- eo z.v. G. J. A.' Mulder en R. R. Weerman; Robin z.v. E. C. M Prein en F. KooIJman; Marcrletha d.v. G. Fonx en A. J Klos; Annuska B d.v L. Bloemert en H. Mulder: Suzan d.v. H. Gulec en S. KayaelS: Alexander JF M z.v. F. A. C. Meïje ren A. P. Recjwea; Eemco z.v. E. F, Zwart en S. M. Kok; Renée d.v. A. T 3 van Gelo ven en L. de Visser Getrouwd: A. Sroeren, 20 en J, PU, 19; J. M. Bocfckom, 23 en C, H. Dirkzwager, 17; J. J. Vreezen, 39 en F. Wijnand, 28; P. M. Voogdt, Ï2 en M. E. Ju, 24; W. E. G. Bosch. 37 en V. M, Öosterman, ZS; H. Smit, ï-s en M. A. A. Verholen, 20: K. Punt, so en M. A. H. Zimmerman, 25. overleden: J. Blokland. 53. SCHIEDAM Geboren: Cornells 3 zv T den Broeder en M Slepman; Esther dv J Koning» en M M C Jansen', Jean P zv J van Santen en H C Hofman. Overleden: P H Brouns 57 echt'? G Schoonenberg; c van Es 61 echts II de Vos; J P van Noortwük 90 wei! J van Sliedregt; E M Keukenbring 93 wed A J H Janssen, gegevens zijn statisch, momentopna- 4 men, die na zeer korte tijd door ver- huizing binnen de gemeente, vesti ging, vertrek, overlijden ea vele an- dere mutaties verouderd rijn. Zij kunnen beslist geen basis zijn voor een bezettende macht om de vind- baarheid van personen te bewerkstel- ligen". B. en W. delen in de brief verder mee dat öe overheid Sn een geordende maatschappij de taak heeft gegevens van de bevolking te registreren. „De- ze registratie van privégegevens over geboorte, huwelijk, echtscheiding, be roep, kerkgenootschap en vele andere dingen vormt de basis van de admi nistratie der gemeenten. Weigering tot opgave is sinds 1850 strafbaar ge steld. Wij menen niet dat deze mel dingsplicht alsmede de plicht tot me dewerking aan een volkstelling In strijd is met de rechten van de mens of de grondwet". Uitdrukkelijk heeft men er volgens het college voor gezorgd dat bij de a.s. volkstelling geen intieme vragen worden gesteld. „De vraag naar hulp behoevendheid wordt blijkens een onderzoek van het CBS door de hulp behoevenden zelf gewaardeerd en de vraag naar het inkomen is door de in ruime klassen verant woord". B en \V. wijzen er tenslotte op dat de uitkomsten van do volkstelling be schikbar.- zijn voor iedereen die de welvaart en het welzijn van de be- «■oVr'ng ter harte gaat en wil bevor deren „echter zonder naam en adres sen". SCHIEDAM In de maand janua ri wer dbij de Spaarbank anno 1820 in totaal ƒ11.298.442,49 ingelegd en 10 302.051.14 terugbetaald. Een inle~. goverschot dus van 096,391,35. tegen ƒ752 036,09 In. januari 1970. Het totale tegoed van inleggers passeerde in januari 1971 de 90 mil joen. De aan de spaarbank toevertrouw de gelden en de reserves waren per 31 januari 1971 voor ƒ41 miljoen be legd in effecten, voor ƒ9 miljoen to hypotheken en voor ƒ30 miljoen to onderhandse leningen aan gemeenten e.d„ terwijl de onbelegde en de op korte termijn belegde gelden tezamen 12 miljoen bedroegen. maandag IS februari Div. hoeki. BKOO akzo f 20 SS f17.00 alg. bank nadar!. es f &20 amst-rottard. bank ros amsterd. rubber o f deli-mij. eert 7osi dordt. petr.-mij. 70S) dordt.petr.-mij. 7%pr 8B/0f3.S+S»helneken'u b&b a. 88/9f3.5+5»helneken's bier B 9 ho!l.-amerika lijn m M+to» hoogov. nrc s h.v.a.-mljsn 80/70 8.00 k. luchtv. ml) in ö»ie Koaraiys: lijnopgenomen Ce otticieie noteMngen. naegedeela floor Oe Ver. Mniging voor den Effectenhandel Van de 23 actieve aandelen die «enofeerd wotcton (ft zeven tljdvflkken 16 de laatste notering opgenomen Indien voor de overige fondsen In de tweede Periode een notering Is lot stand gekomen i« deze everteehe vermeld, voor* vorige k. openings k., laatste not 83.1 -8.2 89* 89.2*-89.5§ 260 264 263-264 61.7-1.9§ 61.8* 61.8 42.9 42.8 42.8 72.5-2.7 71.5 71.8-72.2 853.5 865 863 847.5 861 864 221.8 224 225 223*-3.5 226 226.8 97.4 97* 97* 80.6-.7 82 82.8-83.2 64.1 64.7 64.7 174.5 174.5 176.5 B/7.25 ny»k. ned. petr.-mij 140.74).8§ 142 8 143.3--143.5S BfT.ro k.n.8.fn.hb 102.3 103": 104-104.4 60/2+25*1 nat. nadert, eert. 75.8-6 75.5'-, 76.1-76.4 17 ommeren nrc 239.5*-0.5§ 299 1, 300*-302§ 285 rofi.ro phli. 'gloeit, g.b 47.7*-7.8 47.6* 47.7-47.a§ ro/S-2+aVfrobeco 232.5 233.4 S 233.4-233.5 ©/2+iS/mroünco 178.5 179.5 179.5 es 6 sc scheepv. unie 87.6 87.8 67.9-88 as 5.*5+0.73un\laver ert 92.* 93.2 V 93.2-93.3 Claim», scrip* an ttockdividendan helnek. bib 10"/« heinek. bier 10*/« 22.2 22.3 22.4 22,6 zover betreft aandelen in de rubrieken oenk., krediet- en veaekarlngawazeY en nandel, industrie en dlvereen. Verwering dei tekent: d st div.; e cletnr, sfc gedaan «ft bieden; (eten; 9 gedwin en leien; b bieden; f oo?*r'no »n quldqna: •plitelng; «t e* «lock: h hgrkeóltetlMtitdividend. BANK-, KREDIET- EN VERZ.WEZEN ®/4.7s+8l8amav f 20 102.2 101.5 101.8 smfas 20 78 78 79 69/1.5+2SM 88S.st.r'daro 76 76 76 Mf2.ro delta/Üoyd 82 82§ 82§ Wf4.ro e.n.nlllmlj 137.5 135.5 t3S.S ®f« n.mldd bkSO 99.7 100 100 Wi1+2«r slavenb. a. 220: 220 220 HANDEL INDUSTRIE EN OIVERSEN «f5.75 a.af.f25 224.9 227 f4.20 alb,he!lnf20 173.9 175* 69 ƒ4 of 6« bail-nedam 80.5 79.5 B25 bat.aartn. 440 439 3.60 bolaf2ö 143.5 145.5 «24 brero vb. 433 433" «f 4-40 buhrm.tett. 72.5 72.8 ISfTO 5+4*1 bljenk.Oh.ct 365 377 B/9 22 c.9Uiker 403 403 f* cindu-key25 74.2 76 ®/70f4 dassaaux 61 61 dlkkera 62 62" dr.avertj.ht 134 133 ®ri+5Sst alsavler et 449.6 448.8 ®ro.4+S»t erdai 185 185b 69 4.20 fokker ƒ20 51.6 52* tS f 8.00 fumass f20 84.5 84.5 f gelderan. 69 f 2.2+5 glst.bruc. S8/9f4.4 20» grinten ƒ20 S)fS.2+iO#l hagemeijar holec holl.bet.f20 Ihc hol!. Intern.muil. Invantum kemp.aeg. kluwer 20 n.ned.tex.u k.v.t Seld.wol lips.glspeo lljempf f25 meelfabr. meesbouw meteoor nederh, f20 n. d. u. norit nrd.eur.hou! nutriclavb mjv.tcate «912 es fi 691S 89 10 888 S/7011 SB/70 13 ras+sst S9/2.S0 S3 10 87 8 59 15+Sst 60 f 3.60 12+3»! 83 f 5.20 89 15 S3 12+Sst as s sus 69/2.60+4»! 83 10 39 IS 80/9 12 63/9 f 3.00 89 12 ras 14 68 8+10M 899 69 9 58/12 58 /4+<tt 58 5 69/11 59 f 3.80 30/9 !t> ogem. nb pakhoadf20 palthe rijn-schelde «ch.cart.f2E sch.hon.f25 schtjltsma schuttersv sim. -de wit stap twent utermohlen ver.glas.nb ver.mach. v.n.uitg.beö verzelverw. vlhamij bul wessanen wyaraa 92.1 96.8 25! 127.3 130.5 77 265 51.5 132.8 64 220 2S 143 214 317.6 55.8 189.5 76 311.5 63.6 136 163 117.5 358.5 65 83.8 79.8 81.5 169.8 148 45.6 208.5 105.9 250.5 85.5 280 149 70S 133 70,1 160 66.3 112 92 89.5 250 •127.8 129.5 77 265 51.5 182.8 62 216 25.8 145 213 317.5 56.4 186.5 77.5 310 63.8* 163 120b 359 69 84.3 80§ 81.5 172.8 45.1 208.5 105.5 250.5 83 280b 149.5 71 133 70.1 162 67.3 107* 176b 80 2- 145.5 434 376 5 403 6. 62.5 132 449.3 52 84.5 SI 86 248.5 127.8 126.5 77 264.9 51.7 213 146 212 56 1B7.5 305 63.8b 163 359.5 84 81.5 172* 45.1 208.5 250.1 83* 148 71 71 109* VERENIGDE STATEN 39.5 43.4 39,6 43.4 8 8.1 52.6 53.25 21.7 22.05 126.75 127.5 30 30 48 49.25 85.3 84.85 143 142 79.95 79.85 7.75 8 58.8 58.8 akzona am.can. am.motors am.tet &te!1 anaconda burroughs Chrysler colgare dow.chem dupont 10 east.kodak f.a.s Int. ford mot.10 gen.electr. gen.motors int.business int.tel.Atel kennecott penn.centrsl pepstco rca corp shell oil Btand.n.j.10 u.s.steel 10 westingh AAND BELEGG.MUEN adm beleqq 141.5 142 104.3 82.3 3 A3. 57.6 39.3 8 56.95 32.5 53.9 72 33.25 76.25 106.5 82.5 346 57.9 40§ 7.4 56.95 33.4 53.5 72.5 33.5 76 dutch.int. eng.holi 1e &ng,holl 2fl hambro ld 71/72 i.k.a. mijbab. nefo obam protector rolinco6Jco uni.irivest. unltas f 10 utiüco wabo 139 57 54 90.3 86.3 175 630 66.2 417 125 85 67 83.4 125.4 235 140 90.3 86.3 177 630b 66 418.5 126 85 65.5 83.5 125.5 NEDERLAND 691 DUO 8 103.5 103.4 70 '51000 3 103.4 103.4 70 "1000 8 1 02.2 102.3 70/85 2 8 102.8 102.8 70/85 3 8 102.5 102.75 69" 1000 8 104.5 104.4 70" 11)00 8 105 104.9 70" 1000 7j 103.5 103.5 69/1000 7)100.3 100.3 71 f 10007 98.95 99.25 66 1 iuOO 7 96.2 96.5 66 2 1000 7 96 69 f1000 7 96.5 68 1 1000 oj 91.4 68 2 1000 S; 91.3 68 3 1000 f5i 91.2 68 4)000 65 91.1 66/1000 61 91.9 67 f100065 8S.5 67 /10006 832 65 1 1000 5: 65 2 1000 5j 64 I 1000 55 64 2100051 64 /1000 5 58 1000 41 85.5 59/100045 82.9 89.3 839 88 2 86.3 82.8 96.4 96.5 91.6 91,5 91.4 91.3 91.9 89.4 88.15 89.3 89 86.4 86.4 83 85.5 82.6 601 10004 60210004 63/10004 64/1000 4 64 10.000 4: 59/ tOOOn eof iooo«i 61 f1000 4j 79,6 631 1000 4 J 79.2 63 2 1 090 45 79.2 61 /1000 4 81.8 62 f1000 4 78.2 84.7 82.1 80.2 96.4 .94.5 84.8 80 53/1000 35 gr.boek 3j 47/10003} 51 1000 3? 53/1000 3} 56/1000 3.1 48/1000 35 bel.cert. 35 50/1000 3} 54/1000 35 551 1000 35 55 2 1000 31 gr boek 3 37/1000 3 46 gr.boetój 47 1000 3 gr.boek 2} nd.lnd.37e3 inschr pb 3 76.7 53 66.6 93.1 82.7 80.5 67 65 71.6 72 71.1 80.9 45.5 84.6 54.3 92.1 3e.5 93.4 80.8 84.7 82.1 80.1 96.4 84.6 80 79.8 79 2 73.1 82.1 78.3 76.8 66.6 93.2 82.7 80.6 67 72 71.2 81 84.5 84.3 92.1 93.4 elndh54k2j elndhS4tj2) «nech54k2.' ensch54g2 egra.SJ 1 2 sgrs:52 2 2. ned.ro.kr2} rdam52 1 21 rdamS2 22t rdam57 2} BANK-, KREOiET- EN VERZEKERINGSWEZEN s.b n.sp.66 133.5 133.5 a.b.n.ap.67 122.3 123.3b a.b n.sp68 117.8 117.8 amro 69 3 102.4 102.5§ amro sp.67 130 130.2 bk.mees 8 102.4 102.5 bng70/90 hi 106.2 107.1 bng69/76 8 103 103.1 bnq66 1 7 95.8 96 bng66 2 7 95.2 95.3 bnq66 6} 92.6 92.7 bng67 1 61 90 8 90.9 bngS? k6 90 90 bng57 g6 92.5 91.8 bng64 1 5 84.1 84.4 bng64 25 84.4 84.6 bng62 trap 137 137 bog62 2rsp 117 117b bn,q6? 3rsp 122.7 122.7 bng66 3rsp 125 125b bng67 rspt 120 119,5 bnq rsoSfi f 115,4 115x PREMIELENINGEN alkmaar 21 65.05 65.9 adm ca 3 138 39 adm ca g3 125 adm w5l 21 64.5 84.8 adm g5i 2} 62 adm 561 2} 69 69.2 adm 56 2 2} 77 •75.5 adm 56 3 2} 77 76 adm.59 2j 65 63§ b.l.p.69 S 97 97 breda 54 2} 64 63.05 dordr.56 2} 65.9 64x utrA2k 24 utr.52g 24 zJra!IS7 2" z.hoil59 2 63.05 63.5 65 62.25 52.55 64 77 76.1 65 72.95 74,8b 75x 93.05 76 75.05 65.95 73 73.8 75.9 93.05 64.5 75 74 70.95 702 LUCHT- EN SCHEE OV k.t m 68 7 92.3 92 5 k.l.m.5 95 95 k.!.m. 4} 90.5 90.2 k.l.tn 4j S6.6 96 PROV. EN GEMEENTEN almelo 4} alphen 4} a'dam59 4! adam48g3i assen 4j drente52 4 emm52 1 1 geld.594} qouda&O 4l sgrav564j g'ronSB 4! heng56 4} Ieeuw56 4 noordh56 4) rdamSS 5) rdam3? 4 31 slocht 4 J utr52 24J wlnscho!4J woerden 4} z.ho!!85 ój. z.holl.51 HYP.BANKE1 alg.fr 3 dordt.no 3) dordt.kkl!3 fr.gr. a 7 fr.gr. q 1 1 fr.gr. x3 6j ir gt. g?64 fr.gr,161 fr.gr dw 6 fr.gr own S fr.gr s6 fr gr 15 fr.gr rxa4j lr.gr du 4) fr.gr. z 44 fr.gr i(4} fr.gr dt 4 fr.gr,devejj fr.pr davaS fr.qr.dcvc3 agrav b 3} sgrav.gg 3 hyp.nsd.r.3 nat. k 5 nat. e 3} ned. g 3} ned. k 3 ned. b 3 overiJs.qKS) 81 78.5 74.6 88.2 83,1 78.55 82.5 78.5 76 78.5 80 77 775 90 80.1 82 83.5 87.2 7S 75 92 78.5 78.5 78.5 80 94.8 NEDERL 64 64.1 63.5 71 91.75 92.5 98.9 95.5 95.4 94 94 96 96 90 91,4 91x 88 87.8 81.5 82 81.5 81.4 81.4 81.5 78.6 78.6 76.6 76.8 80 80 68.1 67.9 66 66,1 71.2 71.2 68.6 68.6 69.4 85 68.5 67.5 67 66.5 overt)» p3 titb c6} utr. g utr. d 64 utr. z 61 utr. x 5} utr. w 5 utr u 4| 80.Ej"h, 81 utr. s 4} utr. v *1 utr. kl 3} utr. eeef 3 70,5 70.5 vadert. 3} westl az 7 westl.7 west!, m 6, westl.q2 6: westl. c 6} westl. x 6 westl. a 5 wost!.IJ5j westl u 5 weatl. 141 westl. >4} 76.6 76. westl.eaff 3 74.5 74. zeeuwae 3t 53 z.b.zbek3j 71 z h z-bfcb 3 68 HANDEL IND EN DIV. akzo k! 4} 88 89. akzo gr 4} 90.7 90 dr.av hout4 qiessen 5 hoogov 61 k z.ket|. 6 n.ga8ii77 «ty o,gas 466 7} S9.8 99.8 n.ges u66 6) 94 94 n,gasu68f«» 93.6 93.8 n.gas u 5} 93.8 94.3 pakhoedSJ 103.5 103.5 0hli.51$k4 85.5 85.5 phil.5l$u4 85 phli 48 3} 96.3 S6.T pont.k.hól 93 paqem57 6 90.5 91 pegerr-,58 5} 86.8 87 pegerTs58 S 84 84 pegemS296.8 97 peguB 57 6 98 97.5 pgem 57 6 92.5 92.5 pgem 64 6 90 90 pgem 59 44 83 83 ogem?24 76 76 p.n.b,el4j 97 97b sch hon 5} 90.3 89.5 sch.hoo. 94 94 sch.h.614} 94 94b at.twente4, 86 unllevet E 90.9 90.7 ver elf h 3} 100 100 v mach58 F 89.25 89.5 v.mach62 S 85 85 vriesijz595 84 84b vriasi|z62 5 87 87b e.n.niHmij 6.75 obam2} 10.07 pye hold 225 225 shv 51.2 prolongatie 7.5 74

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 2