Vbcfeuskanmodziji. Héél mod Ook worgrote maten. Kijktumaar! Daarvoor komen miljoenen Nederlanders bij óns! postspaarbank postgiro V 21% 4% 4% 41% 5% 7% 8% da's veilig, dak makkelijk! HOOGOVENS UMUIDEN r ïiMMmM 'Mmw - yROOM&DREESMANN neus*.. Wat is deskundigheid? Wat is gemak? Wat is yaüs? Watts velg? Wat is wat? maandblad voor handwerken ariadne HET DIAKONESSENHUIS te HILVERSUM HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (mnl. of vrl.) EERSTE VERPLEEGKUNDIGEN (itrni. of vrl.) BH Sportief, behaaglijk .pantalonkostuum. Uit zuiver scheèrwollen Jersey. Lengte van het jasje.80 cm. Met Jdepzakken en vlotte rugceintuur. Grote kraag en revers. Marine. 40-46 98.- Sjfek Jacqua rd-complet van Diolen Joft. Mantel Chanel-lang ën gevoerd/Japon iets korter. met hoge ronde hals en korte mouw. Grise -eclair. 42-48 239- Prachtigo jersey mantel uit zuivere scheefwó!«?<: Chanel-lang d.wz iets over de knie (105:cm).- Met steekzakken en' speelse lusgamering. Marine. 40-48129- 'Z* f ;>r gül ■rotterdam-vlaardinghnI Postgiro en Rijkspostspaarbank vergoeden allebei rente over uwgeid. Dat rente-percentage kan variëren van 2Vs% over uw „rollend" geld bij.de Postgiro tot 8% over uw„rustende" guldens bij de RPS. Wat maakt die beide geldinsteilingen zo aantrekke lijk voor miljoenen Nederlanders met miljarden spaar en giroguldens? Misschien dit: Postgiro en RPS zijn van ons, Neder landers, allemaal. Wij trekken gemeenschappelijk prolijt van de aan deze instellingen toevertrouwde gelden. In een nieuwe brug over een vierbaansweg zit óns geld. Nieuwe scholen en moderne ziekenhuizen komen er in öns belang en dank zij de beleggingen van die gemeenschappelijke Postgiro en RPS. Miljoenen Nederlanders maakten Postgiro en RPStot de grootsten op hun gebied, óók omdat ze duidelijk antwoord krijgen op déze vragen: Deskundigheid Is: snel en met de modernste hulpmid delen uw geldverkeer ver zorgen, zoals de Postgiro dat doet Deskundigheid bij de RPS Is; uw geld op de juiste manier beleggen en al uw geldzaken met uiterste discretie behandelen - za kelijk, degelijk, vriendelijk maar zonder overdreven luxe. Gemak Is: altijd een post kantoor In de buurt heb-, ben. Nóg gemakkelijker Is: alles per post aldoen- b.v. spaargeld via een ge wone overschrijving laten bljboeken op uw rekening bij de RPS. 'Alles'is gratis. Niet al- .leen bij de.RPS, maar ook bij de Postgiro: de bo eldas met giro kaarten, de enveloppen om ze ta verzenden en ook het verzanden 2èlf. Veilig Is: uw geld gega randeerd te weten door de Staat. Die onwrikbare rijksgarantie heeft een leder, die met de Postgiro of RPS In zee gaat Balde instellingen zijn in feite vèn ons. Zij werken vóór Wie meer gedetailleerdo inlichtingen wil hebben over het Hoe en Wat van Postgiro of RPS (of belde) kan altijd terecht op de 2300 postkantoren. Ook kunt u gratis het informa tienummer van de PTT bellen: 0017. op particuliere cfekehingeri'.blji I de Postgiro. J op girospaarrekeningen gewone spaarrekeningen bij'de-'' Rijkspostspaarbank. spaarbewijzen iijgevoige1 de Algemene Premies paa£-- regellng A Jaugdspaarrekenlngep ambtenare n spaarre ken ingen diverse gepremieerde bedrijfs- spaarrekeningen winstdellngsspaarre ken ingen befegglngsrekeningen met een opzeggingster 3 maanden* beleggingsrekeningen met een opzeggingstermijn van 12 maanden* beleggingsrekeningen met een opzeggingstermijn van 24 maanden* beleggingsrekeningen met een opzeggingstermijn van 48 maanden* Hel Is settloroskmogelllie cp dozo rafaintngon gold op to nemen zonder vooralseande opzegging .Korte Hoogstraat 16a - tel. 345006 - -iaattSngw.j heeft meer keUS... lU TELEVISIE, RADIO, AFSPEELAPPARATUUR EN GRAMMOFOONPLATEN Lijnmarkt 43, Utrecht bestaat de mogelijkheid tot plaatsing van een op de Interne Afdeling. Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de Directrice van het Diak o nessen huis. Van Rie- beecicweg 212, teL 02150- 54151. Bouw uw toekomst op staal! Hoogovens Li midden vraagt in verband met de grote uitbreidingen van baar walsenjen medewerkers ter opleidiDg in de praktijk voor diverse bedieomgsfuncties. Het werk wordt in ploegendienst verricht. Leeftijd 21 tot 40 jaar. Aanvangssalaris plus ploegendiensttoeslag bedraagt bij 23 jaar en ouder circa J3.184,- bruto per jaar (circa ƒ252,- bruto per week). Voor gehuwden van 24 jaar af komen woningen beschikbaar. Belangstellenden kunnen nevenstaande coupon ingevuld zenden aan: Hoogovens, Antwoordnummer 94000. Umuiden (plak dus geen postzegel). Na ontvangst wordt nader contact met u opgenomen. (Telefonische inlichtingen: 02510 - 94000). De stel prijs op meer informatie over diverse bedieningsfuncties. RD671 Naam: Voornaam: I Adres: i Geboortedatum: Woonplaats:Gehuwd/ongehuwd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 2