98 Hoeksetrim-an wil speciale baan voor conditie-training Kelner gaat souteneur te lijf met slagersmes 98 Burgerlijke stand Woonwagen uitgebrand van Pij naekerpleintoestand Burgemeester wil eigen technisch bureau en van n AGENDA Eis: zes maanden cel Ir. Helms weg bij Dura-concern Wilton-F ij enoord huldigde 142 jubilarissen Orgelconcert in Herv. Kerk Geen geld voor clubhuis Haven Huisvuil één maal per week College Krimpen verdeeld Rotterdam leent ioen siisisiiius# "allëljfëitënde* wasmachines de rotterdammer 1 1 1 24 UUR GERING KRICK BONDSSPAARBANK VLAARDÏNGEN Natuurlijk PLATENBCNNEN halen bij G. P. VAM DAALEM Jr. Problemen vandaag morgen dagelijk- PAGINA 7 1 VRIJDAG 26 FEBRUARI 971 Die praktische en mooie Bel- O-Fast overhemden zijn er nu cok in moderne en veelgevraag de pasteltinten. En.nu net zo voordelig. Neem daarom een of meer van' deze fraaie overhemden mee. De pasvorm is uitstekend en deze Bel-O-Fast hemden zijn absoluut zelfstrijkend. We heb ben ze ook met lange mouw. Nu voor nog géén tientje. B*t-©-r Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze Bel-O-Fast zelfstrijkende overhemden' in moderne pas teltinten bleu, groen en beige, in alle courante herenmaten en de mouwlengten 4 en 5 9 Ook matndagaïorgen open Cêtn tcL of schrift best HOEK VAN HOLLAND „Wanneer van allerlei kanten gesteld wordt dat trimmen voor veel mensen een levensbelang is, dan is dat natuurlijk een volko men juiste zaak. Het is een be kend feit dat we door teveel eten en te weinig gerichte beweging het gevaar lopen een hartinfarct te krijgen. Daar wordt trouwens via de meeste publiciteitsmedia genoeg over gezegd. Maar wan neer men dan de noodzaak van trimmen inziet, dan dient men ook de juiste middelen te ver schaffen om te kunnen trimmen". De heer M. 3. van Hees kunnen we wel betitelen als Hock van Holland's trimmer -nummer een. Niet alleen trimt hijzelf meerdere malen per week, hij is ook dc grote animator in Hoek om anderen meer in beweging te krijgen. Het begon een jaar of twee geleden met een klein pioegje mannen die op zondagochtend een uurtje op het slrand in beweging wa ren. Van het eer. kwam al spoedig het ander. Er ontstond een damestrim- ploeg en momenteel is de heer Van Hees, sampn met. zijn kameraad1 B. Koot. meerdere avonden per week in de weer om anderen te helpen bij hun noodzakelijke beweging. „Het eiïid is nog piet in zicht", zo meent Van Hees. „Als je een poosje bezig bent, dan krijg je een ploeg van wat meer gevorderde trimmers, men sen die zich een'zeker uithoudings vermogen hebben gekweekt. Wanneer er dan nieuwe mensen bijkomen, dan ben je eigenlijk verplicht een nieuwe groep van beginners op poten le zet ten." Nu leent Hoek van Holland zich uitstekend voor het trimwerk. Strand, bos en duinen vormen een vrijwel ideale gelegenheid om fit te blijven. De heer Van Hees zal van die na tuurlijke mogelijkheden dan ook ze ker gebruik blijven maken. „Maar", zo zegt hij. „Dat is niet voldoende. Wat Hoek van Holland nodig heeft is een behoorlijke trimbaan. Het trim men in groepen is wel prettig, maar het schept altijd de konsekwentie dat men bepaalde uren per week moet reserveren en dat lukt niet altijd". En daarom moet er dus een trim baan komen. Dat geeft het'voordeel dat iedereen kan gaan trimmen op een tijd die voor hem of haar het beste uitkomt. Zo'n baan moet 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar zijn en de praktijk wijst uit dat er dan altijd mensen zijn. Er is namelijk in Nederland al een aantal trimbanen met veel succes aangelegd. De mees ten zijn volgens het model van het Papendal bij Arnhem, waar veel atle ten van naam trainen. Zo'n baan kan ongeveer een kilo meter lang zijn, met de mogelijkheid om hem „slingerend" aan te leggen. Verschillende hindernissen worden- erin gebracht, zoals klimrékken, rek stokken, horden, balanceerpalen en nog veel meer. Langs de baan worden duidelijke aanwijzingen gegeven voor beginners en gevorderden om te voorkomen dat men ineens teveel wil gaan doen. Op die manier kan men komen tot een> verantwoord en volledig conditie- programma. Uiteraard zal een trim baan open moesten staan voor ieder een. De sportverenigingen kunnen er bij hun training gebruik van maken, huisvrouwen kunnen -er overdag hun conditie op peil houden en 's avonds kunnen vaders, al dan niet met hun kinderen, baan proberen te be dwingen. Zelfs het toeristische ele ment kan in een plaats als Hoek van Holland nog van beiaftg zijn. Op zo'n baan van een, kilometer lengte kun-, nen zeer veel mensen tegelijk trim men. ROTTERDAM -- De Zl-jarige kel ner Ttim P. lilt Rotterdam moest zich gisteren voor de rechtbank verant woorden opiaat hjj de ex-vriend van z|jn vriendin, de souteneur Herman dc W. op 30 augustus vorig jaar met een slagersmes te lijf was gegaan. De souteneur, die steken opliep in een tong en ingewanden, kon door on middellijk ojieratief ingrijpen worden ■gered. De officier van justitie, mr. R. A. Schimmel eiste wegens zware mis handeling een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek, waarvan drie maanden- voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De officier hield er bij zijn cis rekening mee dat aan de steekpartij een lange geschie- Önze gevarieerde kollektie lp/s met een keuze uit meer dan 200 mogelijkheden vindt U in de disco-hoek..... we hebben erbe- slist wat U zoekt 30 cm lp/s van het merk Sun- datiand in vele genres o.at. klas siek, op«ra, operette, volksmu ziek, Country Western, kin derseries en geestelijk reper toire voor nog géén drie gul den per stuk. denis was voorafgegaan. De kelner en de souteneur kenden eikaar sinds 1963. Teun. kwam toen inwonen bij de souteneur en diens vriendin.De, kelner verklaarde op de zitting dat Hehpan zijn vriendin her haaldelijk mishandelde. In 1970 werd Herman wegens1 souteneurschap ver oordeeld. 'Na zijn vrijlating weigerde Alie hem de toegang tot het huis. Inmiddels was een verhouding ont staan tussen haar en Teun, tot on genoegen van de -souteneur die, zoals een kennis van hem op de zitting ver klaarde, meermalen had gezegd re vanche te zullen nemen op zijn rivaal. „Hij gaat eraan", zou hij volgens de getuige eens hebben gezegd. Alie zo wel als Teun zeiden op de zitting dat ze doodsbang waren voor Herman. Beiden wisten dat de souteneur een vuurwapen had, Op 3(j augustus trof Herman de kelner en Alie in een café op de Mëlhenesserweg in Rotterdam en be dreigde hen. De twee verlieten het café en namen een taxi naar huis. De kelner voorzag nog meer moei lijkheden met Herman en reed door naar het politiebureau. Inmiddels had de souteneur, die het tweetal had achtervolgd, post gevat in de buurt van het huis., Alie verklaarde voor de rechtbank dat, terwijl Teun naar het politie bureau was, de souteneur op straat rondliep met een kriek. Toen de kel ner terugkwam zag hij de souteneur niet staan, maar toen hij binnen was, hoorde hij dat Herman binnendrong* en de trap opstommelda naar de eer ste verdieping, waar Teun met zijn vriendin woonde. Alie rende uit angst het balkon op en Teun greep uit de keukenla een groot slagersmes, waar mee hij Herman te lijf ging. De raadsman van de kelner, mr. \V. Punt vroeg de rechtbank zijn cliënt te ontslaan van rechtsvervol ging en indien dit niet zou worden toegestaan, een korte gevangenisstraf op te leggen. Volgens mr. Punt had Teun gehandeld uit zelfverdediging. „De sfeer van de avond en de voor geschiedenis hebben tot de daad van mijn cliënt geleid", aldus de raads man. Vrijdagavond om 6 uur begint in de kelder de verkoop van de ze magnifieke lp/s keuze uil meer dan 200 mogelijk heden, per stuk. voor 2; Ook maandagmorgen open Of én tel. of schrift best ROTTERDAM B ca W stellen de gemeenteraad voor bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten een lening aan te gaan van negentien miljoen gulden. Koers honderd procent, looptijd 25 jaar, rente 8 procent per jaar, kosten Vs procent. Deze lenfcig dient tot consolidatie "ran vlottende schuld; (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In verband met het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd heeft ir. W. iHelms het Dura-concern verlaten. De scheidende directeur en zijn echtgenote waren donderdagmiddag :de hoofdpersonen op een receptie in het' Parkhotel, waar'tal'van relaties afscheid van hen kwamen nemen. Op 1 november 1937 trad de heer Helms bij Dura Aannemings Maat schappij N.V. in dienst. Aanvankelijk was hij werkzaam voor het kantoor Amsterdam, waar,hij negen jaar de leiding had-over de werken in de hoofdstad >en. omgeving. In 1946 kwam hij naar Rotterdam, om zich-te belasten met de leiding over de uit voering van grote utiliteitswërken. Per 1 september 1960 werd ir. Helms 'benoemd 'tot directeur. Vier jaar geleden, bij de reorganisatie van het concern, kreeg hij, samen met de heer D. J. M: Dura, zitting in de raad van bestuur van de Verenigde Dura Bedrijven N.V., die >de werkmaat schappijen in'Nederland, Zuid-Afrika Schiedamseweg 12/2, Van Hogendorpiaan 45, Dirk de Derdelaan 41,. de Loper 10, Spaarbankauto SCHIEDAM Vanmorgen zijn in de grote kantine van Dokkantoor Oost bij de Dok- en Werf-Maat- schappij Wilton-Fijenoord N.V. 142 jubilarissen gehuldigd. Het lid der di rectie, dc heer ir. O. .1. van der Vorm, sprak dc jubilarissen tijdens deze bij eenkomst toe. Onder hen bevonden zich een dame met tien en één met twintig dienstja ren, alsmede drie heren met 40 dienstjaren. De overigen vierden hun 25-jarig dienstverband. De laatsten zijn allen kort na de oorlog bij de Schiedamse werf in dienst gekomen. De heer Van der Vorm sprak de beide dames en de drie jubilarissen met 40 dienstjaren persoonlijk toe. Hij overhandigde hun tevens het ge bruikelijke geschenk onder couvert," alsmede de insignes en de daarbij be horende vererende getuigschriften. Als oudste van de medewerkers, die hun '25-jarig jubileum .vierden, werd de 64-jarige heer H. M. Smit door ir. Van der Vorm toegesproken. Ook de jongste in leeftijd werd toe gesproken: de heer S. v. d. Berg, 40 jaar in dienst ais inkoper. Beide jubi larissen traden op als symbool voor de hele groep. SCHIEDAM Geboren: Anr.ebel dv. E T C ter Berg en A M E Dekkers. Overleden: G Caminada 92 Jr; M MM van xoort, 71 jr. GeborenPatrick zv T L Torsi Jen a van der waard; Christlaan A J av c Nijs en M J N-ottenboom; Dennis J zv J Terwiel en a M van der Hoeven; Robert J zv i Schell en J A Schouwenburg; Edward B zv J B van Dongen en A C Visser; Marco J X zv J C C Koning en M P Etman; jan P zv J W van Otterloo en J F Rokers; Alexander H zv A van Overdam en R Y L Brangert; Oscar B D zv A van Overdam en R Y L Brangert; David G zv C Molenaar en O H Ferwerda; Robert zv J de Bio en C J M Bekking; Maroesja dv L Melieste en W A W de Zeeuw. Overleden: JG de Kuiter, 59 Jr; A G de graaf, echtg van troost, 73 jr. Geboren: Jolanda L N dv A T de Quant en J C de Ridder; Frederika M H dv E Boekee en J Verwaal; Coenraad LzvCL winkelman en M F J Hetnsbroek; Caroline dv M A B Elvers en J van Vuuren; Mar- loes dv G Rook en X M A Schouten: Stefan L zv L A van Ingen en M C Schenk. Overleden: M B M Waard. echtg Brusten.?. 71 jr; W Lankamp, wed Heu- schen. 79 jr; A H van Maren, wed van wijnen, 75 jr; M van den Bosch, 73 jr; A C van As, 80 Jr; A J van Steenbergen, wed nouwels, 85 Jr;.H J K M de Beer, 08 jr. Geboren: Cornelia A A dv G Bouman en 'C C Valk: Marieke dv N G de Krulf en M A Lagewaard; Pleter H zv V van den berg en G Slutjmer; Manuel M zv A Al Cabral en C Poldervaart; Danny zv L Kalden en C M Ouwerkerki Bianea R dv A de Krutiff en W A van der Voort van der Kiey; Deborah A M dv M T van Veen en S Y Hendriks; XI col a as L zv J Nleswaa? en G L voogt; Antoinette dv M C Gver- beeke en C Meulstee; Robert zv F Sigter- man en E C Hoogerboord; Ruby R dv J M Bcsteman en X R Severien. Overleden: M J N Koning. 3 dagen oud, M J E Druppers, 68 Jr, echtgen v A.G. Bodde. Gehuwd: C JA van Collenburg, 26 en W I-oman 22: R T J M Holl 23 en M E L ICloos 25: C A S Marbus'21 eh .T P Rouwet 18; J D Molenaar 23 er. A W Korpel 20; T Xieuwstraten 49 en J MG Kfeljheeg 45; J Oranje 23 en C Donkersloot 20; L J van Potten 35 en M H J Renard 32; C Schop 24 en P J Hooghart 22; O Staalman 21 en SE Visser 21; G JStadhouders 22 en T Abdöel 18; F Ton 20 en J M E de Kwant 22; ;D Torenvliet 28 en H J M van der Valk 25; W LWesthofl 22 en J M T Wuijster 20. H Zandwijk 23 en C H R' van der Munnik 23. Geboren:Saskia dv A van der most en M H Zinsmeester; Cor M zv L Huijgen en J p von Beers; Richard J zv E J Peters en C J van Rosmalen; Arnout A zv B Bronk- horst en R van der Ploes; Marcel zv S Dijkshoorn en .1 van Waas; Dennis zv H Rissceuw en F Schoester; Dirk zv LMet- selaar <m J C Vortman; Raymond R av K van der Zeeuw en C G Koster; Nathalie dv J A van .Meel en T Bartsch. Overleden: J A Haartsen, 65 jr; M 3* Vis, 60 jr echtg F J Modderkolk. VLAARDÏNGEN Geboren: Marcus, z.v. A. der. Boor en w. Hoeneveld, John z.v. R. G. C. de Bruyn en C. Dulvenian, Chris- tlanne J, d.v. G. Ahuis en T, W. Buurman, Fatme'n, d.v. M. 1. R. A. el Falaha en M. Hcrzail?.. Michel Raymond, z.v. A. J. Voogd en M. M. de Winter, Mark, z.v. K. van Dongen en X. M. Ji J. Baars. Voor de heer Van Hees is het mo menteel het allerbelangrijkste dat hij een geschikt "terrein- krijgt om een trimbaan aan te leggen. Liefst moet het van nature iets geaccidenteerd zijn. Wanneer het terrein eenmaal beschikbaar is, dan zijn de verdere kosten betrekkelijk gering. „Met een, aanlal enthousiaste men sen kun je het meeste zelf maken. Oude bomen- en palen, autobanden, het zijn allemaal dingen die je als materiaal kunt gebruiken: Het hoeft beslist minder te kosten dan men vaak denkt." De heer Van Hees heeft dan ook bij de wijkraad een verzoek ingediend om medewerking bij Het verkrijgen van een terreintje en de -verdere op- MIJNSHEiER-ENLAND —O rganist Henk Klop zal morgen een concert verzorgen in het. leader van de „con certserie in Mijnsheerenland. Op het programma staan werken van Bach, Krebs en Langlais. het concert wordt zoals gewoonli k gehouden in de Ne derlands Hervormde Kerk en begint om half acht. Herik Klop -kreeg les van Piet van Kerkhof en later van Arie J. Keyzer op het Rotterdams Conservatorium. Hij-heeft enkele maanden gestudeerd bij Jean Langlais in Parijs. bouw. Zelf denkt de Hoekse trimmer aan een veldje bij de Nieuwlandse- -dijk. maar het mag ook gerust ergens anders zijn, langs de Langeweg-bij voorbeeld. DEN BRIEL.De familie Bakker uit Den Briel is sinds donderdag dak loos. Bij een korte maar felle brand werd de woonwagen van de familie ..volledig verwoest. De wagen stond in het. woonwagenkamp aan de Singel. De familie wist zich, met achterla- ting van de volledige inboedel, in vei- ligheid -te stellen. Omtrent de oorzaak van de brand tast men in het duister, i Toen de Brielse brandweer arriveerde •was blussen zinloos. (Van een onzer verslaggevers) ALBLASSERDAM Als de gemeenteraad op donderdag 4 maart bijeenkomt bestaat het merendeel van de agenda uit on- derwijspunten. Op het verlang lijstje staateen krediet van 96.000 voor de bouw van een noodlokaal van'een klas van de Prinses Marijkesehool. 'Bijna 25.000 gulden willen B en W be stemmen voor het ontwerp van een kleuterschool voor de -stich ting RK Schoolbestuur. Voorts wordt een krédietvoorstel gedaan van 60.000 voor de bouw van een MAVÖ-school voor de Bond van Christelijke Scholen. Tenslotte zal voor de op 1 augustus te starten openbare lagere school een hoofd worden benoemd. Als kandidaten zijn aangewezen de heer A. H. H. Stout uit Nieuw-Lekkerland, J. Rad- stake en F. Snel, beiden uit Alblas- serdam. B en W vragen medewer king voor de bouw van een derde lokaal aan de kleuterschool De Loopplank. Met enkele eigenaars, van huizen :s de gemeente niet tot een akkoord kunnen komen zodat een voorstel tot onteigening gedaan -zal worden. Het betreft hier woningen die een nieuw winkelcentrum in dc weg staan. Voor een woning aan de Ne- dersassen 4 zal de gemeente 35.500 moeten betalen. B en W stellen de raad voor de heffing van VermakelijkhedenbelaB- ting per 1 februari 1971 af te schaf fen. Een te geringe belastingop brengst (voor 1971 slechts J 300) loont de moeite niet meer. aldus het college. Door de pachtprijs van het raadhuisterrein op te voeren zal een bedrag van rond vierduizend gulden in de gemeentekas vloeien. Tijdens dc vergadering zal ook het rapport van de stichting -voor Maatschappelijk Oobouwwerk in Zuid-Holland aan de orde komen. B en W hebben dit sociologisch rapport deze week aan de raads leden gezonden. Het werkstuk moet beschouwd worden als een concept rapport. Het ligt in de bedoeling een nota van aanvullingen en wy'zigin- gen voor te bereiden. Het rapport is bedoeld als eerste aanzet tot een discussie over de ver schillende aspecten van het samen leven in Alblasserdam. Het college stelt zich voor de raad na afronding van het rapport enige nota's voor te leggen waarin het verder te voeren beleid ten aanzien van welzijnsza ken, jeugdzaken en bejaardenzorg uiteengezet zal worden. Van een onzer verslaggevers VLAARDÏNGEN In een 'brief aan de gemeenteraadsleden zegt de Christelijke 'Jeugd Vereniging Liefde en Vrede van mening te zijn dat het financiële offer, dat moet worden ge bracht om het clubhuis de Haven in stand te houden, niet gerechtvaardigd is gezien de tegenprestatie van ge noemde instelling. De vereniging stelt dat elke organi satie die niet in staat is om 10 pro cent van de personeelskosten en 20 procent van de overige aktiviteiten zelf te financieren geen levensvat baarheid 'heeft. 'Jeugdverenigingen zonder de achtergrond van sociaal werk dienen zelf aanzienlijk meer geld op tafel te brengen, zo vindt de CJV. Onze wens is niet dat redelijke verlangens wan clubhuis de Haven geen gehoor zullen i vin den, aldus wordt in de brief gesteld, maar een redelijke tegenprestatie mag worden verwacht. De gemeente Vlaardingen heeft zich bijzonder grote offers moeten ge troosten voor het opvangen van de jeugd in de afdeling clubhuis van de iHaven Kumunio. Volgens het CJV is deze sociëteit reeds enige tijd op on verklaarbare wijze gesloten gebleven. Het eventueel beschikbaar stellen van subsidie wil het CJV verbonden zien met het ontplooien van aktivitei ten in 'het weekend. .w-v w.'ö kt Cl BINNENSINGEL165.TEL: 342486 VLAARDÏNGEN SP1JKENISSE De proefperiode voor het aanbieden van huisvuil in plastic zakken is deze maand beëindigd. Met ingang van 1 maart zal het huisvuil is alle wijken één keer per week worden opgehaald. De bewoners krijgen de ophaalda gen en tijden toegestuurd. Elke twee de en vierde woensdag van de maand kan grof huis- en tumvuil, mits handzaam verpakt, worden meegege ven. ROTTERDAM Op het Pijn- ackerplein is door de- „verjon gingskuur" dïè het nu ondergaat, een hoogst gecompliceerde toe sta nd ontstaan. ZÏals bekend zal die verjonging meer dan een mil joen kosten en de bewoners van het Oude Noorden krijgen daar voor allerlei aardige dingeneen. schuildak, een discussiehal, een vijver met fontein, een amfithea ter rond de muziektentMuziek tent en amfitheater komen een e'ind hoger te liggen. Op de foto de muziektent in de takels om op de nieuwe fundering.boven da recreatiekelder te worden gezet. DE LIER, 25 febr. Andijvie III. aan voer 1500; Spruiten Alt 5S-64, BH 55-57, CII 48, DUT 79-91; aanvoer 3&000; Peterselie 29»/i - 37, aanvoer 650; Raapstelen 15-19V*, aan voer 800; Selderij 9-I3V*, aanvoer 8000; Spi nazie 115-227, aanvoer 4100; Sla 1.25-40, 8KMMW; Boerenkool 240-285, aanvoer' 100; 71-91, aanvoer 600; Bi 74. UIEN per kg 4-13, aanvoer 300; Prei: AI DEN HAAG De veertiende volkstelling sedert 1829 is van. start gegaan. Om negen uur al belden gisteren de eerste enthou siaste tellers bij de hier en daar nog wat slaperige huisvrouwen aan: om met een stapeltje inge wikkelde ponskaartenboekjes en met de deur in huis te vallen. Het 63 pagina's tellende instructie boekje plus een aanvullende instruc tie voor de controle van het bevol kingsregister plus nog eens een ver late maar toch nog gekomen instruc tie over het niet tellen van illegale gastarbeiders moesten in praktijk gebracht worden. 'En'daar stonden we dan, netjes met z'n veertigen in de rij om van de ambtenaar het kleine schakeltje van de gigantische onderneming in ont vangst te nemen. Een koffertje met ponskaarten, toelichtingsboekjes, elas tiekjes en enveloppen en potloden om de kleuters mee blij te maken. Wie tenminste heeft bedacht dat de moderne gezinnen van vandaag geen potlood meer in huis hebben zit er goed naast. In eén doodstille straat, ver van het tumulteuze rumoer rond deze veer tiende volkstelling bellen we bij ons eerste adres aan. Niemand thuis, vol gende dan maar ook niemand thuis. Zelfs op Het derde adres van gen we bot en voorzichtig begint de ze teller aan sabotage te denken. Bij de vierde deur is de bel kapot. Eerst een bescheiden klopje dan een flinke bons maar hoewel er in deze woning leven hoorbaar, is wordt de deur niet opengedaan. Bij de vijfde poging hebben we succes. Voorzichtig wordt de deur open gedaan door een oudere man. Fase 1 treedt in werking. Geheel vol gens* de „leidraad eerste bezoek van de teller" toon ik mijn legitimatie bewijs, vertel waarvoor ik kom en mag binnen. De teller kan koffie krijgen, trou wens bij alle volgende adressen ook. De eerste dag zit erop zonder één weigeraar en zonder moeilijkheden. "Wel gaat men graag met de teller in discussie over de heisa rond de volks telling maar deze discussies kunnen alleen onder het invullen van het tel- lersgedeelte geschieden want de ge meente laat zijn tellers wel werken voor die paar tientjes. Problemen voor de tellers zijn er wel. Het koffertje met telmateriaal is behoorlijk zwaar. Met zijn andere hand moet hij de stapel telopdrachten vasthouden zodat hij geen ledematen KRIMPEN Het college van B. en IV. is verdeeld over dc vraag of het technische bureau in dc lCrimpener- waard, waarvan negen gemeenten deel uitmaken, in zijn huidige vorm moet worden gehandhaafd. De meerderheid van het college, de wethouders Jac. Goudriaan en M. Fontijnc, wil evenals dc overige be trokken gemeenten, de samenwerking handhaven tot de gemeentelijke her indeling van de Krimpcnerwaard een feit is. Zij zijn het niet eens met de burge meester, mr. L. C. A. Lepelaars, die vindt dat op korte termijn een eigen technisch bureau moet worden ge vormd en een directeur moet worden benoemd. De opbouw van een eigen dienst mag volgens hem niet afhankelijk worden, gemaakt van de onzekerhe den in de tijd, die aan de realisering van de herindeling zijn verbonden. Binnen vijf tot acht jaar moet dan volledige uittreding worden bewerk stelligd. De meerderheid van het college stelt de gemeenteraad, die vrijdag avond hierover een beslissing moet nemen, voor de huidige regeling te handhaven, daarbij dient echter het bestuur te worden uitgebreid met een wethouder uit Krimpen (naast de bur gemeester) en de Krimpense afge vaardigden moeten voorts twee stem men hebben in plaats van een. Het meer overheeft om te bellen. De „tel- opdrachtenhand" zal tenslotte toch de bel moeten bereiken op straffe van het neerdwarrelen van 170 telopdrach ten. Hinderlijk voor de teller is zijn eigen jas. Want in de huiskamers is het overal erg warm. De praktijk leert, dat de mensen zich niet hebben laten beïnvloeden door de anti-propaganda rond de volkstel ling. maar eerder spontaan allerlei gegevens verstrekken die de teller helemaal niet wil weten. Niemand ervaart de vraag naar bij voorbeeld het huurbedrag als onge paste indringing In zijn privéleven. Een zeer voorzichtige constatering, want deze teller is maar een heel1 klein radertje in de grote telmachine van minister Nelissen. bestuur van het technisch bureau stemt in met deze voorstellen (De eerste mogelijkheid tot uittreding is pas in november 1973, red.). Het gehele college stelt voorts voor abri's te plaatsen bij zes haltes van de lokale busdienst. De burgemeester stelt nog voor de wedden van de wethouders op te trekken tot 13.725, het hoogst toegestane bedrag bij een inwonertal tussen de 13.000 en de 24.000. Rotterdam, R'd. Scii'burg, XRT, Koning Jan. 20.15. Doelen, gr. zaai. Randall's Island. John Mayal2D.15. Piccolo, XRT, De SpraJvelozen, 20.15. Hofjiiein TUeater, blijs pel In de holte van je arm, 20,15, Groote Dch'burg, Theater Prod, nee schat, nu niet, 20.15, Glesscnbure, gemeentehuis, raadsverg., 10, Dinteloord, gemeentehuism raadsverg., 19.30 Zaltbommel, gemeente huis, raadsverg., 39.30 Barondrecht, ge meentehuls .raadsverg., 13.30, Krimpen a.d. IJssel. gemeentehuis, raadsverg., 20. StrLjen gemeentehuls. raadsverg.,19 JO, Gorkum, •gemeentehuls, raadsverg., 20. Rotterdam. St. Laurenskerk, carlllonconc. Leen 't Hart. 14 Doelen, hal, openbare les R'd. Danscentrum. 14.30, gr. zaal, orgel- cone. Arte .J Ketjzcr, 13, gr. zaal. R'd. Phil. Ork„ 20.15. R'd. Sch'burg, nrt, Ko ning Jan. 2C.15, Piccolo, NRT. De Sprakclo- zen. 20.15, Hofplein Theater, blijspel, In de holte van je arm, 20.15, Groote Sch'burg, Theater Prod., Xee, schat, nu niet, 20.13, ne Frankhuis. Keurturn ploegen, 17. Lanteren Lo Zoo, 20.15, Waddlnxveen, An- Klachten stadsbezorging: maand, t/m vrijd. 18.30-19.30, laterd. 17-18, tel. 115588. Bijkantoor De Rotterdammer: Bree 59, tel. 192553. Woord voor de dag; Bijbellezing en. overdenking tel. 141000. Klachten geluidshinder en luchtvervuiling: Centrale Meld- en Re- gelkamer Rijnmond, lel. 262625. Spreekuren sociale raadslieden: ma, di, vr Coornhertstr. 19, 9-11; Jensiusstr. 37, 14-16; Provenierssingel 57, 9-11; Klaver- str. 52, 9-11; Ruigewaardstr.'34, 14-16;- Blazoenstraat 11, 14-16; di, w, do Kor te Lijnbaan 8d, 12-14, vr. 12-14, 19-21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1