19.80 Onderdak secretarie en burgemeester moeilijk Oproer van wijnbouwers in Frankrijk Verkeer eist twaalf levens P. van Zwienen erelid Hoekse Harmonie Intrede ds. A. J. Hoorn in volle Laurenskerk „Horizon, waarachter geen pijn en verdriet meer zijn, daagt reeds' HEFfiCA Interpellatie over volkstelling in Ridderkerkse raad ASSISTENTE KLINISCH ANALIST(E) tl H oH- Raad Ridderkerk Huishoudschool op basis van samenwerking in Rozenburg NOOD TOESTAND OP CEYLON Ds. M. van Dooren nam afscheid Jubileumconcert 65 jaar Hosanna Muziekfeest in Hoek v. Holland Waarom juist leerkrachten Psychiatrisch Ziekenhuis \Ermelo Zangavond Bijbel A. v. Gelder (48) in Perais overleden Grote E O-avond in Nieiiwerkerk NCVB Vlaardingen over Israël Ledenvergadering SGP ïaf escoion nylon vilt tapijt 200 cm breed (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Stad Rot terdam mag geen Rot-stad wor den, maar een rots-stad, dat wil zeggen een stad, waarin het goed toeven is." Wat zullen we anders zyn dan Communicatie '70 en '71 en '72 met God en d° mensen. Vanuit Rotterdam krijgen we al een beetje zicht op het nieuwe Jeruzalem en daagt de horizon al, waarachter geen pijn, geen tranen en geen leed meer zullen zijn. Want de toekomst bestaat uit pure vreugde." Met deze woorden deed ds. A. J. Hoorn, hervormd predikant uit Vlaardingen zondagavond in een volle Laurenskerk zijn intre de als predikant van Rotterdam- Centrum. Even tevoren was hij door ds. A. H. van den Heuvel tot predikant in deze nieuwe ge meente bevestigd. Geloven TENDENTIEUS KEUS 1 971 no- et er- 3 b. ilê« les! bij' ide- I» it sdt )ett! n-|* it-4 He fivf it zt I® "li ir* n rtj DE ROTTERDAMMER PAGINA 7 MAAiNiDiAG 8 MAART 1971 Ook daar waar het meest gelo pen wordt in Uw huis, in de woonkamer, moet Uw tapijt langer mooi blijven dan alleen maar de eerste tijd. Koop daar om dit escoion tapijt, dat op intensief gebruik berekend is. Een partij escoion tapijt, 200 cm breed, strikt 1e keus, be drukt in een prachtig dessin en keus uit 7 schitterende kleu ren. Dit nylon vilt tapijt van een oerdegelijke kwaliteit nu bij oiu extra voordelig per me ter voor nog géén twee tientjes. Neemt U de maat van Uw kamers mee? Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze {Jartij escoion nylon vilt tapijt, 200 cm breed. Keuze uit de kleuren geel, bleu, tomaat, groen, berber, oker en licht groen. Dit 1e keus tapijt, be drukt in fraai dessin, per meter Ook nuundsgmorgen open Géén iet. of schrift, best ROZENBURG DE BESTUREN VA DE Vrnlging tot stichting n in- stndhouding van christelijke scholen en de Stichting Katholiek Onderwijs in Rozenburg hebben zich in principe beredi verklaard medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een lagere huishoud- en nijverheids school op samenwerkingsbasis. Ook bet openbaar" onderwijs wil aan deze samenwerking deelnemen. Al in november 1967 besloot de ge meenteraad van Rozenburg over te gaan tot stichting van. een openbare huishoudschool, maar verleden jaar oktober heeft de staatssecreatris van onderwijs en -wetenschappen afwij zend beschkit op het verzoek een der gelijke school te nemen in het scho lenplan 1971/1973 Daarna is gebleken dat ministeriele goedkeuring voor een lagere huishoud- en nijverheidschool op samenwerkingsbasis eerder wordt verkogen omdat in de prognose daar van alle plaatselijke basisscholen worden betrokken. Inmiddels hebben de besturen van het protestants en het r.k. onderwij over de stichting van een samen- •werkingsschoo lin principe overeen stemming bereikt op basis van ont- werp-sttauten, waarin is bepaald dat het stichtingsbestuur moet worden gevormd uit drie ieden van elke der drie bevolkingsgroepen (voorstanders openbaar, prot en e k. onderwijs). Ht voorstel waarin de raad wordt gevraagd dat ook de gemeente aan de stichting zal deelnemen komt donder dag in de gemeenteraad. PARIJS Bij hevige botsingen tussen betogende wijnbouwers en de politie zijn zondagavond by Lezig- nan in het zuiden van Frankrijk vijf endertig gewonden gevallen. Uit pro test tegen de invoer van wijn uit Al gerije en Italië bezetten enkele hon derden wijnboeren de spoorbaan tussen Nimes en Toulouse-Perpig- nan, schroefden de spoorstaven los en legden op de spoorweg met behulp van oude banden en bielzen vuren aan. Toen vüftienhonderd man politie probeerden de boeren met traangas weg te jagen werden zij door hen op een regen van stenen onthaald. Bij het daarop volgende handgemeen vielen tientallen gewonden. Het was rond middernacht toen de rust op de spoorbaan was terugge keerd en de treinen, die urenlange vertragingen hadden, weer konden rijden. Ook bij Marseille en in het depar tement Var hielden betogende boe ren treinen tegen door de rails te barricaderen. RIDDERKERK Met de voorstel len om drie ton uit te trekken voor een noodgebouw voor de secretarie en 80.000 gulden te voteren voor verbou wing van de ambtswoning van Rid derkerks burgemeester C. 3. Ver- planke heeft fle raad het nogal moei lijk gehad. Over het algemeen was men niet gelukkig met een investe ring van drie ton voor een. noodge bouw. De raad bood dan ook diverse alternatieven. De Ridderkcrkse De mocraten weken met hun voorstel nogal drastisch af van wat het college en de indieners van de overige voor stellen wilden. Hun suggestie was: „Zet een nieu we bungalow voor de burgemeester, geef de huidigp ambtswoning aan de muziekschool en bestem het notaris kantoor, dat de gemeente onlangs aankocht voor de muziekschool, voor de gemeente-secretarie." Zo is het niet, aldus P'66, nodig drie ton te investeren voor een nood gebouw, terwijl men bovendien een flinke uitgave voor de verbouwing van de oude ambtswoning om zeilt. VALKENSWAARD -- De 32-jarige heer J. van Grootel van Belgische nationaliteit is zondagavond op de Luikerweg in Valkenswaard met zijn auto tegen een boom gereden. Daar bij werd hij zo ernstig gewond, dat hij enige tijd later in het St. Joseph-zie- kenhuis in Eindhoven is overleden. Over de oorzaak van het ongeval is ruets bekend. MALDEN Twee Amsterdammers zijn m de nacht van zaterdag op zondag bij Nijmegen om het leven gekomen. Door onopgehelderde oor zaak raakte de auto waarin zij zaten van de weg en vloog tegen een boom. De slachtoffers zijn de 22-jange Rob Schreuder en de 23-jarige Anton Geu- demond. STEENDAM In het Groningse Steendam de 37-jarige mevrouw D. A. S. Mellema-Volhand uit Noord broek met haar auto in een slip ge raakt De auto kwam in botsing rr,et een autobus, waarna de wagen in een sloot geraakte. De vrouw over leed ter plaatse. BEEK EN DONK De 70-jarige T. Smit int Helmond werd zaterdag nacht door een personenauto overre-j den en op slag gedood. De bejaarde man reed 's nachts half twee slinge rend op zijn Lets, waarbij hij onder een personenauto raakte. LICHTENVOORDE By Lichten voorde is zaterdagavond de 49-jarige mevrouw C. M. Schmolke uit Haaks bergen bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. De personenauto waarin zy zat werd door een vracht auto aangereden, die geen voorrang verleende. De bestuurder van de vrachtauto werd ernstig gewond m het ziekenhuis opgenomen. WANRQOY De 12-jarige fietsen de Bernadette Albers uit Rijckevoort (Noord-Brabant) werd zaterdagavond ongeveer 28 meter door een auto meegesleurd. De bestuurder vertelde de politie het meisje, dat met een vriendinnetje op de weg reed, niet te hebben opgemerkt ETTEN-LEUR De 19-jarige me juffrouw A. Meeusen is by Etten- Leur by een verkeersongeluk om het leven gekomen. Als bestuurster van een personenauto naderde zy een kruispunt en kreeg geen voorrang van een vrachtwagen. Een 19-jarige in- zitterfde van de personenwagen werd zwaar gewond. OOSTERZEE De 19-jarige Jacob Kerstwind uit Rutten (N.O.P.) vloog gistermiddag in Oosterzee (bij Lem- sterland) met zijn auto met hoge snelheid uit de bocht. Hij overleed ter plaatse. MIDDELBURG De 69-jarige me vrouw M. de Wachter-Mahu overleed in de nacht van zaterdag in een zie kenhuis in Middelburg aan de gevol gen van een verkeersongeluk. DE WIJK In De Wijk is de 29- jarige A. Beun uit die plaats bij een verkeersongeval gedood. Doordat een personenauto, die een inrit wilde in rijden, zyn wagen geen voorrang ver leende, raakte hy de macht over het stuur kwijt, waarna hij tegen drie bomen botste. ST. MICHIELSGESTEL De 32- jarige Petronella van Groenendaal- van Breugel is gistermiddag in haar woonplaats St. Michielsgestel, toen zy met haar echtgenoot langs de weg liep, door een haar tegemoetkomende auto aangereden en ter plaatse over leden. ROTTERDAM In Femis is za terdag overleden de heer Adr. van Gelder, oudste firmant van het aan nemingsbedrijf Van Gelder Hirseh- man. Hij werd 48 jaar. De heer Van Gelder was vele jaren bestuurslid var» de vereniging „De Bijbel op school". De begrafenis ge schiedt woensdagmiddag om half een op de algemene begraafplaats. De overige fracties hadden veel minder bezwaren tegen de verbou wing van de burgemeesterswoning, die zo'n 80 000 gulden zal gaan ver gen. Men tilde zwaarder aan de drie ton voor het noodgebouw. Daarom zou het beter zijn, aldus SGP en KVP, een gedeelte van de Singelschool te verbouwen voor de gemeente-secretarie. Het KVP-raads- hd maakte daar een voorstel van, dat het, evenals trouwens de D'66-motie, niet haalde. Zoals het college het wil doen, kost het nog het minst, aldus wethouder C J. van den Berg. Het voorstel van D'66 kost zeker enkele tienduizenden meer, dacht hij. Van den Berg: „Ik kan trouwens het voorstel van D'66 slechts met moeite als een positieve bijdrage aanvaarden." Hij maakte trouwens ook bezwaaar tegen een „versnippering van de ge meentelijke diensten". Men moet een afdeling niet in een ander gebouw in een andere wijk onder brengen wan neer het niet strikt noodzakelijk is, aldus de wethouder. Overigens waren zowel hij, als de wethouder van financiën, A. C. Boer, van mening dat een nieuwe ambts woning, D'66 schatte dat daar zo'n twee ton voor nodig was, financieel een zeer moeilijke zaak zal worden. Zo'n bungalow zal zeker meer kosten dan twee ton, terwijl men van de hogere overheid waarschijnlijk niet snel toestemming zal krijgen voor die kostbare nieuwbouw. Ook het geschikt maken van de Singelschool voor de huisvesting van gemeentepersoneel is geen, aldus de wethouder, goedkopere oplossing. Bo vendien is de Singelschool, waar trouwens ook nog enkele schoolklas sen onderdak hebben, gevonden, be loofd aan de Ridderkerkse jeugd zei hij. Van den Berg: „We moeten ons krachtig afzetten tegen de aanslag op de Singelschool. We verwachten veel van de Stichting Kultureel Kreatief Sentrum Ridderkerk, die een gedeelte van die school zal gaan gebruiken. We moeten htm activiteiten niet rem men door nu de Singelschool weer op te eisen". Dat is dan ook niet gebeurd vrij dagavond. De raad ging, op D'66 na, toch akkoord met de aanschaf van een noodgebouw voor de secretarie én de verbouwing van de ambtswoning. De raadsleden waren het wél eens over het feit dat er haast gemaakt moet worden met de plannen voor een nieuw standskantoor. De PCG-er A. van Vliet: „Er moet snel gestart worden met de plannen daarvoor". Dat zal gebeuren, zei burgemeester C. J. Verpianke, want de „huisvesting van het personeel van de secretarie is beneden alle peil. Warneer het aan mij ligt duurt het geen vijf jaar eer er een nieuw raadhuis is." COLOMBO (Reuter) Premier mevrouw Sirimavo Bandaranaike van Ceylon heeft *e strijdkrachten onmid dellijk In paraathend gebracht om recht en orde in het land te hand haven. Teg mover het parlement verklaar de it evrouw Bandaranaike, dat zij hand' Ide op grond van een noodwet om de recente uitbarstingen van ge weld in het land tegen te gaan. Ze zei echter geen onnodig gebruik van de strijdkrachten te zullen maken. De Ceylonese premier heeft het be sluit genomen nadat zaterdag onge- ver 150 betogers in de hoofdstad Colombo de Amerikaanse ambassade met benzinebommen bestookten. Nie mand van het ambassadepersoneel raakte gewond, maar een pohtiein- specteur, die wilde ingrijpen werd neergestoken. De betogers wilden protesteren tegen het plan van Ame rika een basis te vestigen op het ei land Diego Garcia in de Indische Oceaan en tegen de Amerikaanse inmenging in Laos. I (Van onze correpondent) VLAARDINGEN Na drie jaar en reven maanden in Vlaardingen te hebben gewerkt, heeft ds. M. van Dooren zondagmiddag afscheid geno men van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Dat gebeurde tijaens een afscheidsdienst in het vrijwel ge heel bezette kerkgebouw aan de dr. A. Kuyperstraat. Ds. Van Dooren had als tekst voor zijn prediking gekozen Handelingen 20 vers 28, waar Paulus afscheid neemt van de gemeente te Bfeze. Zijn thema was: pastoraal toezicht door bdjvend opzicht als zorg van de Geilt, over de kudde van God en krachtens het bloed van Jezus Hij wees de gemeente er op dat het pastorale toezicht door de Heilige Geest, gehandhaafd blijft omdat ouderlingen deze taak niet op zich nemen. Deze opzieners mogen werken aan de kudde van God met zijn dwarse schapen en recalcitrante lam meren. Een kudde, die door Christus bloed Gods eigendom blijft. Daarom is Hij het waard trouw te blijven aan de Schriften. „Wij vechten op de laatste schans", aldus ds. Van Dooren Ouderling J. Moekestorm liet de scheidende predikant toezingen psalm 121 vers 4, waarna ds. P. Deddens van Rozenburg het woord voerde na mens de classis Schiedam, de ge meente te Middelhamis en zijn eigen gemeente. Op zijn verzoek zong de gemeente psalm 75 vers 1. Ds. Van Dooren sprak aan het slot van de dienst een kort dankwoord. BIJ de administratie van DAGBLAD kan geplaatst worden ,DE ROTTERDAMMER" l-eeltyd ongeveer 18 jaar. Enkele Jaren voortgezet onderwijs en enige kantoor- TjYfHng gewenst. Onze voorkeur gaat uit naar een meisje dat zeer accuraat werkt. ueBoden wordt een prettige werkkring met goed salaris en verdere voorwaarden. Ook dit Jaar volledige vakantie; eventuele reiskosten worden vergoed. Sï'!,ï'!5t'c3 na telefonische afspraak tot 17 uur onder nummer 1155 88, toestel 80; na 38 uur onder nummer 19 23 25. „Wat ik kom doen, weet ik nog niet precies. Ik dacht eerst voor het on derhoud van deze enorme kerk of zou ik misschien als alternatieve bisschop bijgezet worden?" zo begon ds. Hoorn zijn intree preek tijdens deze drukbezochte dienst. Na deze meer humoristische inlei ding zei de predikant dat hij kwam om „samen te vieren" tegen de dood in, samen lief te hebben, tegen de haat in en wijzend op zijn kleurrijke toga zei hij, dat die kieuren telkens weer in een andere vorm in het vie ren tot uiting zouden komen. En den kend aan zijn oude gemeente: „Ik laat een veelkleurige oude liefde xn Vlaardingen achter. Ds. Hoorn zei in zijn televisiewerk met een ander vakjargon in aanraking te komen. Zo vond hij het woord presentator een mooi woord. „Ik hoop, dat ik in mijn nieuwe gemeente een beetje presen tator mag zijn en anderen het woord mag geven. Dat ik niet een eigen richting, een eigen kerkgenootschap mag kiezen, maar alleen het evan gelie van Jezus Christus mag presen teren." Ds Hoorn zag deze kerk als een ruimte, een markt van ontmoeting met God en met elkaar om daardoor ook meer mens te zijn. Een mens kt het voorbijgaan. Spreker zei, dat de ■viering uitloopt op een dienstbetoon. „De toekomst is pure vreugde. De ho rizon, waarachter de pijn is verdwe nen, daagt al. Hij wees erop hoe de vraag naar God steeds indringender gesteld wordt." En men kan er van daag aan de dag niet meer van af door dogmatische stellingen te pone ren. Of aan te komen dragen met de pijlers van de ethiek en religie. Het gaat er om wie jij bent! De stad krijgt dan ook pas „zin" in zijn be woners. NIEUWERKERK In de nieuwe hervormde kerk te Nieuwerkerk geeft de Evangelische Omroep zaterdag 13 maart een grote avond, die om kwart over acht begint Medewerking verlenen Greetje en Frank Jansen-Kersbergen, de alt Rei- nate van Heemskerk, het Chr. Meis jeskoor „The Young Thirty onder lei ding van Adn Verhoef en de organist Arie de Vlaming. Ds. J. van Wier en ds, W Glashouwer zullen spreken. HOEK VAN HOLLAND "er ge legenheid van zijn afscheid als actief muziekbeoefenaar heeft de Harmo- nieverenigmg „Rotterdam aan Zee" de heer P. van Zwienen benoemd tot erelid. Van onze correspondent HOEK VAN HOLLAND Met een gaaf en gedegen concert heeft de Herv. Zangvereniging „Ho sanna" in Hoek van Holland donder dagavond het 65-jarig bestaan ge vierd. Ds F. C. M Roodenburg, ere voorzitter van het koor, zei in een kort openingswoord dat als regel een 65-jarige een hengeluitrustïng krijgt voor trouwe dienst en vervolgens „de laan uit en de pier op gestuurd wordt". Maar „Hosanna" is met haar 65 jaren nog altijd een jeugdige en onmisbare vereniging. Het jubileumconcert werd geopend met Rathbone's „Rejoice in the Lord", waarin vooral het sterke basregister volop gelegenheid had zich uit te le ven. De bassen deden dat soms zelfs wat te luid, waardoor de frêle sopra nen wat m de verdrukking dreigden te raken. In de zeer goed bezette her vormde kerk was de akoestiek mis schien wel het allergrootste pluspunt. „Hosanna" toonde zich een dyna misch koor, dat door een intensieve studie op een behoorlijk peil blijft, al waren er zwakke punten. Zo klonk in het Ambrosiaanse Lofgezang het „Heilig" hinderlijk doordat de sopra nen in de tekst „hingen" zonder da delijk de woorden te „pakken". Dirigent D. Broekarts was de eerste om te laten merken wanneer er iets niet naar genoegen ging. Hy schudde dan energiek het hoofd. „Du Hirte Israëls" was fijn van klank, evenals „Ave Verum Corpus". Naast het eigen optreden van „Ho sanna" was er een select gezelschap solisten. Pianist Renê Rakier toonde zich zich niet alleen een begaafd so list, ook in koorbegeleiding was hij goed. De cellist Marius Komngs toon de een technische begaafdheid, maar Otto Bentinck was op hobo in de „Sarabanda" niet helemaal gelukkig in de lage tonen, overigens op hobo de moeilijkste. Bach's „Jesu bleibet meine Freude" met piano, hobo en cello was een bij zonder plezierig werk, evenals „No- body Knows", dat capella werd ge zongen. Sopraan, bas, piano en cello werkten mee aan „Alles was Ihr tut" van Buxtehude. In dit massale werk toonde het koor een bewonderens waardig volume, dat steeds tijdig door de pianissimi werd afgewisseld. Mevrouw Kooien (sopraan) en de heer Gilbert (bas) verleenden aan dit werk hun medewerking. Ais slotnummer was gekozen „Glo ry hallelujah" In een bewerking van Jan Vermulst. Het publiek mocht hierbij naar hartelust meezingen. De heer Van. Zwienen is meer dan vijftig jaar bas-blazer geweest. Ver der vervulde hij tientallen jaren be stuursfuncties en hij is mer er dan een kwart eeuw voorzitter geweest. De heer Van Zwienen heeft, gezien zijn hoge leeftijd, nu moeten beslui ten de muziek er aan te moeten' ge ven. Zijn zoon, de heer C. van Zwienen, heeft enige jaren geleden reeds de voorzittershamer van zijn vader overgenomen. Op de foto: de heer F. Fonteijn overhandigt de heer Van Zwienen de oorkonde voor het erelidmaatschap en de bijbehorende gouden speld. RADIATEUREN EN INTERCOOLERS S ZEG WA A ROST HAAT j 12-1* i TELEFOON OIO- 281391-236304 1 ROTTERDAM VE. 13-.HO Van onze correspondent HOEK VAN HOLLAND -- Zoals volgens traditie begon vrijdagavond het jaarlijkse concert van de Harmo nievereniging „Rotterdam aan Zee" met populair-klassiek werk: de pitti ge „old-timer" Lynwood-mars van Ord Hume, de ouverture van de ope ra Nabucco van Delhaye, thema met variaties over het Limburgse volks lied, de Carnaval-Ouverture van Von Suppé. Maar daarna ging de zaak volledig op de swingende toer en die begon met de American Folk Suite. Die toer deed de blazers zelf kennelijk veel plezier, gezien het soms zelfs wat heel grote enthousiasme met een wel eens wat overdreven fortissime. Dick Vermeulen toonde zich een vaardig trompetist in Willy Schobbe's „Trumpet Tango", terwijl het orkest Spaans temperament aan de zaal overbracht in „El toto bravo", het muzikale verhaal van een dappere stier. „Going Dutch" van Pia Scheffer, hoewel goed uitgevoerd, vermag, als compisitie toch niet meer te zijn dan een matige imitatie van James Last. De „Cha, cha, cha for Band" en de „St. Louis Blues", de laatste samen met enkele drumbandleden vormden het klankrijke slot van het muzikale gedeelte, samen met een vlotte show wat overdreven fortissimo. Na de pauze was er een heel ander genre. Het duo Slinger bracht een ga ve, flonkerden xylofoonshow met de komediantengalop, de ooievaar, de specht en als slotnummer het door de wol geverfde circus enz. Goochelaar „Bento" zorgde voor de nodige afwis seling met zijn onnavolgbare kaart trucs en andere vliegensvlugge zaken. Zijn grote klapstuk was een nieuw nummer, waarbij hij met een elec- trisch aangedreven lintzaag een dame uit de zaal doormidden zaagde, waar bij de dame ongedeerd bleef... VLAARDINGEN De afdeling Vlaardingen-Ambacht van de Ned, Chr, Vrouwenbond houdt haar maan delijkse bijeenkomst, woensdag 10 maart in het Groen van Prinsteer Ly ceum, ingang Rotterdamseweg, aan vang 20 u.Mr. dr.E. P. Goldschimdt midt uit Breda zal dan spreken over het onderwerp: „Israël en de verhou ding van de Joden tot de hun omrin gende landen". Het belooft een boei ende avond te worden die ook toe gankelijk is voor belangstellenden. (Van onze correspondent) RIDDERKERK De socialist H. Spanjersberg heeft vrijdagavondin de Ridderkerkse raad een interpellatie gehouden over het inschakelen van leerkrachten bij de volkstelling. PVDA en D'66, WD, KVP en enkele leden van de PCG-fractie waren nog al verontrust over de massale inscha keling van onderwijzers van voor al—de openbare scholen. Zijn alle mogelijkheden nagegaan o mte voorkomen dat vier dagen lang honderden kinderen verstoken bleven van onderwijs, als gevolg van het feit dat hun leerkracht ingeschakeld ward bij de volkstelling. Hoe is", vroeg de PVDA-or Spanjerberg verder, „te verklaren dat circa 95 pet van de leerkrachten bij hei openbaar onder wijs en slechts 40 pet van het bijzon der onderwijs deelnam aan de volk stelling." Ridderkerk 'heeft in de brief aan de hoofden van de openbare scholen verder onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De onderwijzers moesten, in feite, meedoen, terwijl de onderwijzeressen nog konden kiezen. Waarom is dat gebeurd, brilden de interpellerende fracties weten. Bo vendien informeerde men nog naar de gang van zaken bij de afwikkeling van de standaardproefwerken van de zesdeklassers, die net in de week van de volkstelling afgenomen werden. Spanjersberg: „Is het juist, dat de SCHIEDAM De afdeling Schie dam van de SGP houdt donderdag avond 11 maart om acht uur een le den vergadering in het Gereformeerd Jeugdhuis. Lange Haven 97. Jhr. F. Th Roeters van Lennep uit Zwitser land zal er spreken over „Waar moet het met land en volk heen?" In het klinisch chemisch laboratorium van ons zieken huis hebben wij plaats open voor een Deze medewerk(st)er heeft een 5-daagse werkweek zonder wacht- en weekenddiensten. Ons ziekenhuis hanteert een goede salarisregeling met een uitstekende pensioenregeling en gunstige secundaire ar beidsvoorwaarden. Schriftelijke aanmeldingen kunnen worden gericht aan de Geneesheer- Directeur van het ziekenhuis. heid van leerkrachten, niet in vijf, maar in 2,/s dag afgenomen moesten worden, of zes dagen later." Een gepikeerde onderwijswethou der M. P. van Kogelenberg, die eer der bij zijn beantwoording een plaat selijk blad „tendentieuze berichtge ving" over de „volkstelling-affaire" ve:j,veet,v ond dat er niets onregel matigs in Ridderkerk heeft plaats ge vonden. Van Kogelenberg: „De afwikkeling van die standaardproefwerken is op verantwoorde wijze gebeurd. Het is zeker niet ten koste van het kind ge gaan. Er is royaal tijd voor geweest." Bovendien is alles geregeld in over leg met de schooladviesdienst, aldus de wethouder. Overigensg af hij toe dat de „problemen misschien pretti ger zouden zijn opgelost in een be spreking met de hoofden der scholen, de schoolraad en de oudercommis sies". Dat er zich toch moeilijkheden heb ben voorgedaan weet hij aan de ge ringe ervaring met volkstellingen. „Wanneer er wat regelmatiger een volkstelling werd gehouden, had men voor die tijd gewoon een vakantie in gelast." Bovendien, aldus de wethouder, is de organisatie ook overgelaten aan de hoofden der scholen. Dat er zo weinig leerkrachten van bijzondere scholen hebben meege werkt zal liggen aan het feit dat de gemeentelijke brief om medewerking was gericht aan de schoolbesturen. „Er is toen natuurlijk overleg ge weest tussen de besturen en de hoof den der scholen. Zo zal de beperking in de deelname van het bijzonder on derwijs zijn ontstaan", dacht de wet houder van onderwijs M. P. van Ko gelenberg. Hij liet de fracties verder weten dat men de onderwijzeressen de keus had gelaten om al of niet mee te doen uit een soort bescherming. De vrou welijke leerkrachten in Ridderkerk zijn over het algemeen gehuwd. In schakeling van hen bij de telling, zou „ten -koste van het gezin van de ge- hifvde onderwijzeressen zijn gegaan." Zo is het tien jaar geleden, bij de volkstelling in '60, ook gegaan, zei hij. Bovendien had men de brief aan de hoofden der openbare scholen om trent de volkstelling gebaseerd op het gemeentelijk schrijven van destijds. Een mededeling -die het interpelle rende raadslid H. Spanjersberg de reactie ontlokte „dat wanneer men een brief van 10 jaar geleden citeert, wel volledig blind moet zijn geweest voor de gewijzigde maatschapoelijke verhoudingen in die tien jaar. „Dat is dan gewoon een kwestie van achter blijven" Het raadslid Spanjersberg vond dat men beter bij deze volkstelling de leerkrachten van de zesdeklassers buiten schot had kunnen laten. Ove rigens pjaatste hij het college van b. en w. nog even voor moeilijkheden dnor te vragen naar de politieke ver antwoordelijkheid voor deze gang van zaken. „Het is gebleken dat de wethouder van onderwijs niet helemaal op de hoogte was over deze kfcvestie." Waar moet dat aan toe worden geschreven, informeerde de socialist. InRidderk-erk, waar de volkstelling overigens vlot is verlopen, zijn 242 tellers actief geweest. De meeste tel lers waren afkomstig van het open baar onderwijs, namelijk 77, terwijl slechts 39 leerkrachten van bijzonder onderwijs wilden meewerken. De overige tellers waren gemeente-, rijksambtenaren en particulieren. HEERJANSDAM In de her vormde kerk zal de Bijbel Kiosk- Vereniging dinsdag 16 maart een gro te samenzangavond geven, die om acht uur begint. De leiding is in handen van de ba- riton-samenzangleider Kees Deenik uit Hilversum, die ook enige soli zal. zingen. Medewerking verlenen de Ge mengde Zangvereniging „Kunst na Arbeid" onder leiding van Leo Her- wyne. de zondagschool „De Zaaier" onder leiding van Nel de Koning, de organist Cor de Jong en de trompet tist Arie Sloof. Spreker is de heer G. M. Nugteren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1