Twee en een half miljoen beschikbaar Brie 11e koopt en herstelt volledige vestingwerken Maassluis protesteert tegen hoogovens Australische premier Arts promoveert stemt ziclizeii weg vergiftiging Protestantse promotie in Brussel Miljoenen toeristen dollars Vliegen Nederland voorbij in elk geval tot juli Burgerlijke stand Bezwaarschrift naar Rotterdam Arbeidsbureau neemt proef met zelfbediening Kerngeleerde zou overgelopen zijn Vijf weken geëist voor doden van koe Wetenschappelijke hulp vraagt half miljard gulden Fraai concert van „Hosanna 1 op Veeneiiclaalse Pil geen bezwaar voor vrouwelijke suikerpatiënten Telefonische bijstand voor geflipten Ernstig ongeluk op rijksweg 20 Pi ijsmaatregel verlengd, \:wST<^ Oecumenische Lijdensoverdenking Maardingen Bij staiidsnormeiï gastarbeiders en structuurplan Drukke tijd voor Britse posterijen W oningbou wbestand Schiedam Lij denssamenkomst IHC Holland geeft convertibles uit 97] I de rotterdammer 9? PM •M. Van een onzer verslaggevers SCHIPHOL De beperken de voorwaarden die ingevolge de Nederlandse luchlvaartpoli- tiek aan met name buitenlandse chartermaatschappijen worden opgelegd, zijn er oorzaak van dat Nederland jaarlijks miljoe nen Amerikaanse toeristen-dol lars aan zich voorbij ziet gaan. DEN HAAG De algemene prijsmaatregel die vorig jaar 5 november van kracht werd en volgende week maandag 15 maart zou aflopen, wordt ver lengd zonder dat een nieuwe af loopdatum is vastgesteld. In juli of augustus zal de prijsbeschik- king opnieuw worden bekeken, mede in het licht van het SER- advies over de mogelijkheden van een nieuw conjunctuur-poli tiek instrumentarium. Uitzonderingen Na 1 juli PAGINA 7 WOENSDAG ID MAART 1971 tëï? 'Tt„ t)J-- S ^mMe^wv, .7-3^ Hs s tk.v.sL 7 1 BRIELLE De gemeente Brielle koopt voor een bedrag van 38 000 van de dienst der domeinen alle Brielse vestingwerken, zo besloot dinsdagavond de gemeenteraad Deze vestingwerken betreffen de stadswallen, vesten, bastions, poorten, sluizen en de sloepenloods. In aansluiting op deze aankoop is een plan in voorbereiding tot algehele restauratie van vestingwallen en fortificaties. De kosten daarvan zijn twee en een half miljoen gulden. Dat bedrag is op ƒ100.000 na geheel gedekt, door subsidies en andere bij dragen van verschillende aard. B. en TV, zijn optimistisch voor wat betreft het verwerven van deze resterende ƒ100.000. Het oostelijk deel van de stadswal len, daterend uit de achttiende eeuw en aangelegd door de bekende ves tingbouwer Menno van Coëhoom, was reeds eerder eigendom van de gemeente Brielle. Op de foto een interessant hoekje bij een van de Brielse bastions. VLAARDINGEN In de Ichthus- kerk aan de Van Maerlantlaan zal zondagavond zeven uur een gezamen lijke lijdensoverdenking worden ge houden, georganiseerd door de Wijk raad van Kerken te Vlaardingen- West. Pastoor Van Stralen, ds. Krol en de heer Westmaas zullen korte toe spraken houden. Het Iehthus-koor verleent medewerking. Ook In de Rehoboihkerk aan de Bil- litonlaan begint op hetzelfde tijdstip een gezamenlijke lijdensoverdenking. Hier zullen pater Oostenbach, en de predikanten Bos en Kouwenhoven het woord vo;ren. De kantorij van de Grote Kerk onder leiding van Gijs de Graaf luistert deze dienst op. MAASSLUIS Donderdag komt In een spoedvergadering van de ge meenteraad van Maassluis een voor stel van B en W aan de orde tot indienen van eon bezwaarschrift bij het gemeentebestuur van Rotterdam tegen het ontwerp-bestemmingsplan Maasvlakte, met andere woorden te gen de vestiging van een hoogoven- en staalbedrijf op de Maasvlakte. AMSTERDAM Het gewestelijk arbeidsbureau in Amsterdam gaat van 15 tot 19 maart een proef nemen met zelfbediening in de ar beidsbemiddeling. Van 's ochtends half negen tot 's avonds negen uur kan nsn in deze week op het bureau aan -de Singel vrijelijk inzage krijgen in de lijsten met vacatures m de ad ministratieve, commerciële en sociale sector. Ook part-time functies (.vorden aangeboden. Behalve inzage In de lijsten krijgt men er in een speciaal hiervoor ingericht informatiecentrum eveneens voorlichting over scholing, beroepen en opleidingen, terwijl te vens films worden vertoond. Advi seurs staan klaar'om vragen te be antwoorden. SPIJKENISSE De socialistische, pac. soc., en PPR-gemeenteraadsfrac- ties in de gemeenteraad hebben B. en W. gevraagd te willen bevorderen dat er regelmatig bijvoorbeeld iedere twee maanden een voor ieder begrijpelijke publicatie ver schijnt over de bijstandsnormen. Verder vragen deze fracties inzicht m de woonsituatie van de in Spijke- nisse verblijvende gastarbeiders. Zij vragen voorts of het feit dat de opnamecapaciteit van Rotterdam en 'Schiedam uitgeput raakt een grotere druk op Spijkenisse tot opname van gastarbeiders tot gevolg heeft. Op vragen van het gemeenteraads lid I. Heertje (P.P.R.) antwoorden B. en W. dat het interim-rapport struc tuurplan een werkstuk is van een ambtelijke commissie, dat nog niet in aanmerking komt voor ter inzageleg ging. B. en W. dienen dit rapport eerst zelf in behandeling te nemen. Ten behoeve van een aantal deskun dige kanttekeningen hebben B. en W. het naar prof dr. Maas gezonden. GENèVE (DPA) De sinds mid den februari in Genève met zijn vrouw en twee kinderen spoorloos verdwenen Russische kerngeleerde Victor Wagin schijnt „overgelopen" te fJlA. zo is van welingelichte ambte- j, hjke Zwitserse zijde vernomen. v Russische vertegenwoordiging v If; Genève bad na de verdwijning van j? Tvagin aangifte gedaan bij de Ge- I neefse politie. Daarop was de woning E Xan Rus doorzocht. Daarin bevon- r den zich nog bijna alle kieren van het gezin. Wagins auto werd op een afgelegen parkeerplaats aangetroffen. wagm, die bij het Europese Cen- "Vm voor Kernonderzoek (CERN) r rlote' zou en^®e collega's bij de J-ERN hebben meegedeeld, dat hij L z iu een (westelijk land ophoudt. - ,'DeVoegde Zwitserse instanties werden daarop door de CERN inge licht en hadden hun nasporingen, ge staakt. LONDEN (DFA) Voor de Britse PTT is gisteren een drukke tijd be gonnen. Na een poststaking van bijna zeven weken is gestart met het bestel- ten van de miljoenen brieven, post pakketten, briefkaarten en drukwer ken die in de loop van de tijd zijn blijven liggen in de sorteerafdelingen. Verwacht wordt dat het nog wel vijf tot zes weken zal duren voordat de postberg is afgebroken en de PTT weer normaal draait. De postboden brachten vele Engel sen gisteren al onaangename verras singen: in de bus vielen rekeningen en, nog eens rekeningen, aanmaningen en- dwangbevelen. Het postbedrijf was om zes uur 's morgens van start ge-, gaan met het verwijderen van 47 da gen stof door de schoonmaakdienst. Een deel van de 1765 hoofdpostkan toren zal in ieder geval nog tot mor gen gesloten blijven, zo is meegedeeld. Tom Jackson, de leider van de vak bond van PTT-personeel, die een zware nederlaag heeft geleden, is nu bezig zijn verslag voor te bereiden dat hij zal presenteren aan het hof van onderzoek. Dit hof zal de looneis bekijken van de bond van Jackson, die een verhoging van 13 procent wil. ALMELO Tegen twee mannen die op 19 september vorig jaar op een amateuristische manier een jonge koe doodden, eiste de officier van justitie van de Almelose rechtbank vijf we ken gevangenisstraf, waarvan twee weken Voorwaardelijk. De 30-jarige chauffeur J. B. uit Vnezenveen en de 42-jange bakker A. K. uit Almelo hadden de koe, die in een weiland bij Vriezenveen stond, de kop afgehakt en ontdaan van ingewanden. Toen er een auto naderde heten zij het dier liggen in het weiland. De raadslieden van de verdachten vonden het optreden van hun cliénten minder gruwelijk dan de of ficier en de rechters: „Men is op het land nu eenmaal iets minder fijnge voelig", voerden zij als verdediging aan. Deze spoedvergadering is uitge schreven op verzoek van de raadsle den M. B. Duimelaar, A. P. Zwaard, F J. Wensink, N. R. van Dijk en M. Vreugdenhil. Reeds op 6 oktober sprak de ge meenteraad van Maassluis uit, dat nieuwe industrievestigingen in het Rijnmondgebied, waarvan mag wor den verwacht dat zij zullen bijdragen tot verontreiniging van bodem, water en lucht, zullen moeten geweerd. BenW delen m hun toelichting tot hun voorstel mee, dat hun is geble ken dat In het antwerp-bestemmmgs- plan Maasvlakte geen waarborgen zijn opgenomen tegen de vestiging van zulke bedrijven. B en W vestigen voorts de aan dacht op de motie van 1 december waarbij de raad uitsprak dat aan de minister van sociale zaken en volks gezondheid zou tworden verzocht alle stappen te ondernemen die kunnen leiden tot spoedige inwerkingtreding van de wet inzake de luchtverontrei niging SCHIEDAM Volgens het maand overzicht van de Gemeentelijke Wo- ningdienst en Bouw- en Woningtoe zicht waren per 1 maart 1971 in Schiedam in uitvoering 1.506 wonin gen degen 1.652 woningen per 1 fe bruari 1971. In de afgelopen maand februari zijn namelijk gereed geko men 40 gemeente-woningen aan het Lisztplein in Groenoord en 66 wonin gen in de laatste van de drie grote flatgebouwen van het Aig Burgerlijk Pensioenfonds in Groenoord-West, Momenteel zijn nog in uitvoering voor wat gemeentelijke woningen be treft 200 wcningen in Groenoord- Noord, de twee torenflats in twintig lagen aan de Laan van Bolnes en in Wou dhoek-Zuid (met elk 160 wonin gen) en 100 woningen in het hoge flatgebouw aan de Nieuwe Damlaan bij het Nieuwlandplein. In de parti culiere sector zijn nog In aanbouw 120 flats van het A.B.P.; 104 premie woningen voor bejaarden van Huma- nitas; 36 eengezinswoningen van. par ticuliere bouwondernemingen in Groenoord en 6 woningen voor reke ning van particulieren. In voorbereiding is de bouw van 92 woningen van Muwi aan de 's Grave- landseweg en circa 320 woningen in het oostelijk deel van Woudhoek- Zuid. NEW YORK (UPI) Het ontwik kelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) moet op zijn begroting jaarlijks 450 miljoen gulden gaan uit trekken voor wetenschappelijke acti viteiten. Dat doel moet in 1975 wor den bereikt, via een begrotingspost van 110 miljoen voor 1972 die jaar lijks fors moet worden verhoogd. Dit plan, dat geheel tegen de ideeën van de UNDF-leiding ingaat, werd de afgelopen drie weken in New York opgesteld door het Adviescomité van de Verenigde Naties voor de toepas sing van wetenschap en techniek op ontwikkelingswerk. Het comité met de lange naam stelde m New York een wereldomvattend plan op om de economische vooruitgang van arme landen te versnellen door onderzoek en toepassing van moderne technie ken. Behalve voedselproduktie en ziektenbestnjding staan hierin ook toepassingsmogelijkheden van hard hout en. tropische vezels op de voor grond, en de ontwikkeling van ter plaatse beschikbare bouwmaterialen. MAASLAND Dc monumentale Ned. Hervormde Kerk was letterlijk volgestroomd voor het concert van de Chr. Oratorium Vereniging „Hosan na", waarbij al spoedig bleelc, dat het publiek een goede neus had gehad. Een programma met interessante nummers die onder de dynamische dirigent Sander van Marion niet prij zenswaardige zekerheid werden uit gevoerd en door het Gewestelijk Or kest voor Zuid-Holland met verve werden begeleid, moet veel te genie ten hebben gegeven. Bovendien bleek de dirigent ook ais componist zijn kwaliteiten te hebben. Men hoorde het in zijn bewerkingen van de nummers voor de meisjesko ren, te weten „De Alouettes" uit Voorschoten en „Sandreon" uit Maasland, die onder zijn leiding uit stekend klonken en waarbij de m de trant van deze tijd gehouden begelei dingen van zijn band tot het gunstige effect bijdroegen. Ook in zijn bewer king van Psalm 150, uitgevoerd door het koor, was te beluisteren dat hij, kennelijk door de tekst geïnspireerd, zich in de ietwat pompeuze orkestbe geleiding als goed instrumentator had kunnen uitleven. De Kantate nr. 100 „Was Gott tut, das ist wohlgetan" van Bach en de Psalm Kantate naar psalm 42 van Handel waren de glansstukken voor de pauze, waarbij ditmaal was op te merken, hoe Handel, hoewel tijdge noot van Bach, hier het zowel in de fantasie als in de orkestbehandelmg eigenlijk won. Hij bracht ook meer stukken, in dit geval solisten, in het veld In deze Handel-kantate heeft „Hosanna" hoge muzikale troeven uitgespeeld, en met name de fuga op „Dem Ruf des Danks" was een prachtig stuk koor werk, zeker en met fraaie klank uit gevoerd. Het solistenkwartet, be staande uit de sopraan Marry Ste- genga, de alt Hannelore Pennincb, de tenor Rudolf Grasman, uitmuntend in het laatste deel, en de bas David Hol- lestelle, stuwde mede het peil om hoog. Hollestelle heeft nog met orgel begeleiding van Koos Bons met een bassoio van Bach door zijn mnige vertolking een mooie bijdrage tot de avond geleverd. Ten slotte zong men de Pastoral Messe van Diabelli, waarbij de mez zo-alt Magdalena Prins meewerkte. Diabelh heeft de mistekst gevat in een stroom van meloaieuze wellui dendheid, daarbij een enkele maal een dimpere snaar rakend Zo is het als een aaneenschakeling van uitste kende koorzang tot het dankbare pu bliek gebracht, dat merkbaar heeft genoten. Ad Int. CANBERRA, Reuter, AP Australië heeft vandaag onver wacht een nieuwe premier ge kregen. John Gorten werd als zodanig vervangen door de plaatsvervangend leider van de liberale partij en minister van buitenlandse zaken, William McMahon. De beslissing viel op een dra matische partijbijeenkomst, belegd in verband met een crisis binnen het kabinet die eerder deze week tot het aftreden leidde van de minister van defensie, Malcolm Fraser. Gor ton werd op de bijeenkomst gecon fronteerd met een motie van wan trouwen. waarover de stemmen staakten: 3333. Hij verklaarde daar uit af te leiden dat hij met langer de stuen van de partij genoot en bracht zijn stem de enige die nog resteerde tegen zichzelf uit Ver volgens werd McMahon gekozen tot partijleider en daarmee automatisch tot premier. Gorton (51) is nu plaats vervangend partijleider geworden. Hij was premier sinds 9 januari 1968, toen hij Harold Holt opvolgde, die bij het zwemmen in zee was ver dwenen, vermoedelijk verdronken. Het contlict tussen minister Fra ser en premier Gorton betrof het V'etnambeleid en de houding van de minister 'egenover het leger. Fraser zou een onderzoek hebben gelast door de geheime dienst naar het doen en laten van het Australische troe pencontingent in Vietnam, omdat hij de rapporien van het leger niet ver trouwde. Op een persconferentie beloofde McMahon later belangrijke wijzigin gen in het regeringsbeleid. Hij stelde een „nieuwe stijl" in het voor uitzicht met grotere partijpartici patie en meer voorlichting aan zo wel de partij als publiek. "Wat Vietnam betreft verklaarde McMahon dat hij één van de groot ste voorstanders van het regerings beleid was geweest en dat dit be leid zal worden voortgezet. Wel zal het evenals alle andere sectoren van de politiek open staan voor nieuwe bestudering. Vier uur na het aftreden van John G. Gorton werd William McMahon tot minister-president van Australië beedigd door de gouver neur-generaal sir Paul Hasluck. De onder druk afgetreden premier John Gorton is in de plaats van Gorton Fraser benoemd tot minister van defensie. Hij was voorgedragen door de nieuwe premier McMahon. VLAARDINGEN De Werkgroep Vlaardings Konvent van Kerken heeft voor zondagochtend half elf een bijeenkomst beiegd in de Harmonie aan de Schiedamseweg. Ds. M. Groe- nenberg uit Utrecht zal spreken over het onderwerp: „Is het lijden van Je zus uitzonderlijk?" Mevrouw I. Hardonk - Keijzer, ho bo, geeft medewerking. Na afloop zal er gelegenheid zijn om met de predi kant van gedachten te wisselen over het onderwerp. Van een verslaggever ROTTERDAM Er bestaat geen reden om aan vrouwen met suiker ziekte de pil te onthouden De erva ring heeft geleerd dat het gebruik van de pil slechts weinig invloed heeft op de regeling van de suiker ziekte. Dit heeft de Groningse internist dr. W. D. Reitsma gezegd voor de Neder landse Vereniging van Suikerziekten in Rotterdam Dr Reitsma is verbon den aan de kliniek voor inwendige gereeskur.de van de rijksuniversiteit in Groningen. Volgens hem bestaat echter geen zekerheid of het gebruik van de pil bij vrouwen die aameg hebben tot krijgen van de suikerziekte, het op treden daarvan kan versnellen. Met deze mogelijkheid moet echter wel rekening worden gehouden. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen uit fa milies waar een sterke belasting van suikerz.ekie voorkomt. ROTTERDAM I.H.C. Holland zal op korte termijn een converteerbare obligatielening van 12,5 min. uitge ven. De lening zal dienen om de groeiende activiteiten van I.H C. Hol land te financieren. De obligaties worden uitgegeven met het recht van voorkeur voor de houders van de thans uitstaande aan delen. Officiële notering ter beurze van Amsterdam zal worden aange vraagd. Binnenkort zal een prospec tus beschikbaar worden gesteld, waarin alle gegevens zoals rente, con versiekoers, conversieverhouding en aflossing zulien worden opgenomen. VINKEVEEN Volgens de heer P. F. Benninkbolt, hoofd van de afdeling voorlichting van de Jeilenik-kliniek in Amsterdam, een kliniek voor ver slaafden aan alcohol en drugs, is het de bedoeling om a.s. zomer wan neer weer vele buitenlandse jongeren naar Amsterdam komen in de hoofdstad een bepaald „fliptelefoon- nummer" in te schakelen voor jonge lui die door het gebruik van LSD ge flipt zijn. Op dit nummer zal dan dag en nacht iemand bereikbaar zijn voor onmiddellijke hulp aan deze geflipte personen bij wie LSD een gevolg van enorme angst teweeg brengt. De heer Benninkbolt zei dit gister avond in Vinkevem tijdens een le zing over drugs. GRONINGEN De digitalis-ver giftiging van hartpatiënten m Vee- nendaal, begin 1959, heeft een grotere omvang gehad dan werd vei moed. In Veenendaal, waar 287 gevallen van vergiftigingen zijn geregistreerd, heeft dit aan negentien patiënten het leven gekost. In totaal hebben onge veer 2100 Nederlanders de fatale dioxigine-tabletten gekregen. Dit stelt dr. A. H. Lely, verbonden aan het Julianaziekenhuis te Veenendaal in zijn proefschrift Digitalis intoxicatie, waarop hij woensdag aan de rijks universiteit te Groningen is gepromo veerd Deskundige geneeskundigen hebben indertijd geschat dat 200 pafienten in geheel Nederland hieraan voortijdig zijn overleden. Dit kon dr. Lely ech ter met meer achterhalen. Waarom juist jn Veenendaal zoveel gevallen van digi talis vergiftiging zijn waargenomen, verklaart dr. Lely uit het feit dat de apotheker in dezé stad zich als eerste volledig met de tabletten had bevoorraad en van de ene op de andere dag met de afle vering was begonnen. Bovendien ver keerde Veenendaal toen in de bijzon dere omstandigheid dat een zo groot aantal inwoners 'circa 30.000) was aangewezen op één apotheker. Dr. Lely is van mening dat de controle bij de fabricage van genees middelen strenger moet worden op dat een dergelijk massale vergiftiging zich niet meer zal herhalen. Daar naast dient de arts die digitalis voor schrijft, beter op de hoogte te zijn van de vergiftigingsverschijnselen, zo dat tijdig maatregelen genomen kun nen worden. Door een fabricagefout zijn eind 1968-begin 1969 bijna een half miljoen dioxiginetabletten in de handel ge komen, die een twee- tot viermaal hogere dosis werkzame stof bevatten dan was voorgeschreven. Dit medi cijn wordt vaak aan hartpatiënten ge geven. DB LIER Andijvie 96-107, 2300. Sprui ten: AI 11.000: All 22-215; Bil 249-259: Dili 132-223 Witlof 41-10, S40. Bieren 14. 200. pe- terseUe 13-21, 1200. Raapstelen 1II-122V1. 1100. Rabarber 110, 100. Radijs 43-62, 1650. selde rij 7415. 8700. Spinazie 73-102 12000. Sla I 2l'/r-32, 725.000. Boerenkool 110-150, 300. Uien per kg 6-20, 360, 26. Rode kool 18, 180. Prei: Al 70-83, 670; BI 45-6S. BRUSSEL Morgenmiddag zal voor de eerste maal iemand promove ren aan de protestants theologische faculteit te Brussel. Het is ds. J. L. de Vries uit Zuidwest-Afrika. Zijn pro motor is prof. dr. W. Lutjeharms. Ds. De Vries is geboren en. getogen, in Zuidwest-Afrika. Hij is er docent aan het luthers seminarie Paulinum in Otjimbengwe. Zijn in het Afri kaans geschreven proefschrift handelt over Zending en kolonisatie in Zuid west-Afrika. Op dit ogenblik heeft nog slechts 6 pet van alle Amerikanen een trip per vliegtuig naar Europa ondernomen. Er zouden tienduizenden Amerikanen méér naar Nederland willen komen, maar door het aan banden leggen van het chartervervoer gaan deze nu naar Zuidoost-Azië en het Verre Oosten. Dit zei gisteren op Schiphol de di recteur van 's werelds grootste char termaatschappij in Amerika, Edward J Daly, op Schiphol. Namens zijn maatschappij, World Airways Incor porates, voerde de heer Daly gisteren besprekingen op het ministerie van verkeer en waterstaat waarbij het ondermeer ging om een verruiming van de charter-voorwaarden. Het be zoek van de World Atrwavs-delegatie valt samen met nieuwe richtlijnen ten aantien van het trans-Atlantische chartervervoer die- per 1 april in Amerika van kracht worden. Er zullen ondermeer minder strin gente voorwaarden vereist zijn voor het lidmaatschap van verenigingen enz. die een eharterreis willen en tameren en de samenstelling van groepen die in charterverband willen reizen Ook za) een ander prljsmini- mum gaan gelden voor de rté-vluebten die .n Nederland slechts een bepaald procent van de TATA-ta- rieven mogen bedragen De World Airways-delegatie heeft ei tijdens het gesprek gisteren op aangedrongen de nieuwe richtlijnen ook in Europa over te nemen De heer Daly en z'n gevolg zullen de Ko mende vier dagen nog elf andere Europese landen bezoeken om over het chartervervoer te praten SCHIEDAM Op rijksweg 20 ter hoogte van het viaduct Poldervaart is dinsdagavond een personenauto •volledig verwoest door een afsprin gende bumper van een vrachtauto. De wagen, bestuurd door een Zwitserse ingenieur, moest worden weggesleept. De ingenieur en zijn vrouw moesten ernstig, maar niet levensgevaarlijk gewond naar het gemeenteziekenhuis worden vervoerd. Het ongeluk gebeurde toen een sleepstang, die tussen twee vracht wagens zat, losschoot. De stang sloeg op het wegdek. Door de enorme kracht werd de bumper van de sleepauto a;.gerukt. De bumper sloeg naar de linkerweghelft waar op dat moment de personenauto passeerde. MAASSLUIS Geboren; Petra Jolande, dr VN. D. Ribbens en C. c. van DIJke, van Beethovenlaan- 577, Ernst-Jan, zn vA. M. A. Viergever en L. A. W. van Leeuwen, Oleanderstraat 23, Arjan Paul. zn v F R. Bande! en J. N. Knopper, Burgemeester Zaneveldstraat 102, Marinus, zn VN. van Gelderen en M. P. de Groot, Doctor Kuy- perkade 24, Martijn Dick, zn v D. W Schenderhng en G. p. J. Thissen, Ver meerlaan 11, Barbara Danielle, dr v.j Zeegere en E. E. Janssen, Willem Marls- laan Si, Esther, dr VH. Zonneveld en C. Bervellng. Mozarüaan 18. Gehuwd: J. Andrews en G C. den Bax ter, Willem de Zwijgerstraat 29; J. W. Jekel en H. Vallc, P. C, Hooltlaan 25C. Overleden: Pietemella Catharina Hoog stad, wed, v. N. J. v.d. Beukei, 92, Adrlaan de Haan, echtgenoot v. P. Rietdijk, 62. (Van onze soc.-econ. redactie) Dit heeft minister Nelissen meegedeeld in een bespreking met vertegenwoordigers van het be drijfsleven, de vakbeweging en de consumentenorganisaties. De vakbe weging en de consumentenorganisa ties hebben de beslissing met instem ming ontvangen, de industriële werk gevers zeiden er begrip voor te heb ben en de drie centrale organisaties in het midden- en kleinbedrijf ver klaarden de verlenging ernstig te be treuren en er geen enkele verant woordelijkheid voor te willen aan vaarden. Op een na de bespreking gehou den persconferentie deelde minister Nelissen mee, dat sinds 1 januari driehonderd processen-verbaal zijn op gemaakt wegens overtreding van de prijsbeschikking. „Een belangrijk deel daarvan betrof niet doorgevoer de prijsverlagingen, die mogelijk en verplicht waren als gevolg van ver laging van het BTW-tarief van 12 naar 4 procent voor een aantal arti kelen." De bewindsman zei dat dit aantal processen-verbaal hem niet te genviel, evenmin als de stijging van de kosten vss levensonderhoud in de periode half december tot half ja nuari. Op een vraag of goedkeuring zou worden gegeven aan een eventuele tariefsverhoging van de Rotterdamse sleepdiensten als gevolg van de zon dag in deze bedrijfstak overeengeko men forse loonstijging, antwoordde de minister dat elk verzoek om prijsstij ging wordt getoetst aan de rentabili- teitscijfers. De norm is dat doorbere kening in de prijzen of tarieven moge lijk is indien de rentabiliteit daalt be neden de zeven procent. De nu verlengde prijscalculatie-be- schikking staat toe dat de volgende kosten zonder goedkeuring mogen worden doorberekend: a. de inkoopprijs van eindproduk- ten, grond- en hulpstoffen en halffabrikaten b. de vrachtprijzen c. de advertentietarieven e. de prijs van door derden verrichte onderhoudswerkzaamheden f. de omzetbelasting, motorrijtuigen belasting alsmede invoerrechten en accijnzen g. de afschrijvingskosten per jaar op nieuwe investeringen anders dan ter vervanging van produktiemid- delen. De vakbeweging meent dat er alle reden is om de prijzen op de een of andere manier aan banden te hou den, zolang de algemene loonmaatre gel zich doet gelden. Afhankelijk van de afloop van CAO's is dat tot mid den volgend jaar het geval. De heer C. Bakker van het CNV zei ons: „Daarom moet ook in de tweede helft van het jaar de mogelijkheid openblijven orn een prijsmaatregel te hebben. De beslissing van minister Nelissen past geheel in de visie van de vakbeweging."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1