RDM levert reactorvat aan V.S. Burgemeester Heusden over bezoek Staatssecretaris K ruisiiii a heeft ons die weg gewezen 1 Esmna mmm erk bij Swarttouw ligt stil brillant, een goede^ belegging! Brillant is een verstandige investering: Industrie Europoort bouwt woningen op Goeree-Overflakkee Air produkts" brengt veiliger gas op markt CGUZY Rijnmond krijgt interesse voor Goeree Verzorgingsflat Flakkee nog dit jaar afgebouwd aasssm Trip wel,trip Shell AGENDA Zwemwater moet veel schoner ebbeei Ook plannen voor HoekseSie Waard Koopman overtrad wet kansspelen; 2000 gulden boete Nieuwe fabriek op Rozenburg 5* VOORGESPEELDE MUZIEKBANDEN WSSi OO O het stijgt meer in waarde dan het geld daalt. Brillanten zijn klein en makkelijk mee te nemen en kunnen overal ter wereld eenvoudig worden verzilverd. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren over deze onvergankelijke belegging. edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a, lijnbaan 92, tel. 116670,oostzeedijk 155, rotterdam Rioolzuivering Veiliger Nu even naar een Shell-station. Kaart halen voor het aanvragen van de gratis, kleurrijke brochure „Vaderlandse Trippertjes". Met tai van plezierige, onverwachte,geheel verzorgde weekend uitstapjes in eigen land. Tot in de puntjes perfect. Het Nationaal Bureau voor Toerisme staat er p w achter. En het begint bij Shell. fc5MEL'j MIDDELHARN1S FINANCIEREN Prins Dokkum 6 pet (8) Vandaas morgen dagehjk- DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 2 'DONDERDAG 11 MAART 1971 ROTTERDAM Bij de Rotterdam- sche Droogdok Maatschappij is een reactorvat voor de Amerikaanse kern centrale nabij Surry gereed voor transport. Het 300 ton wegende ge vaarte heeft een lengte van 13 meter en een inwendige diameter van bijna 4 meter. Het vat zal op een wagen van het Dordtse bedrijf Van Twist van het terrein van de RDM naar de SSM aan de Waalhaven worden vervoerd. Daar wordt het kemvat aan boord van de Hansa Trade geplaatst. Bij aankomst in Newport News ligt een lichter gereed die het reactorvat tot vlak bij de kerncentrale zal bren gen. RDM ontving de opdracht voor de bouw medio 1969 van Westing- house Electric Corporation. Van een onz ar verslaggevers ROTTERDAM Naar aanleiding van de resultaten van de test van de Nederlandse Consumentenbond naar de verontreiniging van het zwemwa ter in Nederland, vraagt de heer E. C. Reinhardt (D'66) of rivieren, plassen, vijvers, kanalen e.d. in en in de om geving van Rotterdam periodiek op vervuiling worden gecontroleerd De Bergse Plas ten westen van de weg Rotterdam - Hillegersberg bevatte, bet op twee na hoogste gehalte E.coli, 2o bleek uit de test. De heer Reinhardt vraagt of de bronnen van de ernstige verontreini ging bekend zijn. In schriftelijke vra gen dringt het D'6G-raadslid er bij het college van B en W op aan dat de vervuiling tot een aanvaardbare grens zal worden teruggebracht. Ook waagt de heer Reinhardt hoe het staat met de schadelijkheid van ver vuild water voor de volksgezondheid. ff Sri3.ll OliBjM'ulliiiteii''E.liil'iLJ i "irfJuslii Uwfcw.i>uJ,jLi! CiuuCju O Staatssecretaris KruUinga (derde van links) wordt in het stadhuis opge vangen door een uitgebreide deputatie. DONDERDAG 11 MAART Rott. Schouwburg: N.R.T. met „Ko ning Jan", van Fr. Dürrenmatt. Ook 12 maart. 20.15 uur. - Hofpleintheater: Paul (van Vliet met zijn programma „Opus 4". Dagelijks 20,15 uilr. Piccolotheater: Cabaretprogramma van Fiet en Frans Koster, tot en met 4 april. 20.15 uur. Doelen, gr.z.: Rotterdams Opera- en Symfonie Orkest o.l.v. Piet Struljk. M.m.v. diverse solisten en koren. Werken van Haydn, Beethoven, Rossi ni, Verdi en Strauss. 20.15 uur. Doelen, kl.z.: Soilstenconcert door Raymond Delnoye, fluit: I. Hajdu, piano en Agnès Benoist, piano. 20.15 uur. 14 MAART Rott. Schouwburg: Scapino ballet groep mst progr. voor de jeugd. 14.00 uur. Piccolotheater: Kindermusical „Da's Wiedus weer". 14.15 uur. Doelen, gr.z.: R.Ph.O. o.l.v. Edo de Waart. M.m.v. diverse solisten. Werken van Strawinski, Mozart, Mahler en Schubert. 14.30 uur. 12 MAART De Lantaren: Lezing van Frans Buyens en Dom de Gruyter over de auteur Willem Elsschot. 21.44 uur. Stadsgehoorzaal-Vlaardingen: Popu lair concert door harmonie ver. „Sur- sum Corda". 20.00 uur. Maassluis-gebouw N.P.D.: Concert door amateur musici. Werken van Ver di, Schubert. 20.00 uur. 13 MAART Rott. Schouwburg: N.R.T. met „Vrou wen geen probleem", 20.15 uur. ook 14 maart en 19 maart. Doelen, gr.z.: Radio Philharmonisch Orkest o.l.v. Jean Fournet. Solist. Jere my Menuhin, piano. Werken van An- driessen, Mozart en Berlioz. 15.00 uur. Doelen, kl.z.: Het Kralings Vrouwen koor met jubileumconcert o.l.v. Iskar Aribo, Solisten; Rina CorneÜssens, so praan en El. Cooymans, alt. Werken Debussy, Capiet, Kox en Bach. 20.15. uur. Rott. Diergaarde: Concert door de Kon. Rott. Postharmonie, 20.00 uur. Putseplelnkerk: Jubileumconcert m.m.v. E. Van Vessem, A. v.d. Hoeven (orgel) en het Pnnsekerkkoor. 20.00 uur. Wilhelminakerk-. Orgelconcert door Dirk Jansz. Zwart. M.m.v. „Sursum Corda". 20.00 uur. Ger. ,Kerk-Rljsoord: Concert door Louis van Dijke en de Freedom Sin- gers.'20.00 uur. Hoogvliet-De Bron: Charitatief con cert door diverse solisten. Tevens sa menzang. 20.15 uur. Ger. Kerk-Oudekerk/IJssel: Concert door „Excelsior" en de zangver. „Oefening en Stichting". 20.00 uur. MAANDAG 15 MAART Rott. Schouwburg: De Haagse Co- medle met „Rondedans" van A. Schnitzler. 20.15 uur. Laurenskerk: Orgelconcert door Arie Keljzer. M. m. v. Trudi Koeleman, so praan en Frans Vreugdenhil, trompet Werken van en rondom Gagnebin. 17 MAART Rott. Schouwburg: N.R.T. met „Ko ning Jan" van Fr. Dürrenmatt. 20.15 uur. Ook za. 20 maart. DO N DER P AG 18 MAART Luxortheater: One-man-show van Toon Hermans, (uitverkocht). 20.15 uur. Rott. Schouwburg: Nederlandse Come- die mat „Wachten op Godot" van Bec kett 20.15 uur. Doelen, gr.z.: R.Ph.O o.l.v. Edo de Waart. Solist: Uto Ughi, viool. Werken van Ravel, Dvorak, Ketting en Schu bert. 20.15 uur. Ook 19 maart. Schiedam-Groenoord-St. Martinus- kerk: Concert v.h. Telemann Ensemble m.m.v. Pieter Sonnaveld, orgel. Werken van Handel, Telemann, Bach. 20.15 uur. VRIJDAG 19 MAART Doelen, gr.z.: Pop-concert door de Engelse formatie „Soft Machine". 24.15 uur. 20 MAART Doelen, gr.z.: Orgelconcert door Ar no Schonstedt. Werken van Buxtehude, Bach en David. 20.15 uur. Groote Schouwburg: Operagezel schap Forum met „Wo?zeck" van Al- ban Berg. 20.15 uur. Pelgrimskerk-Reyerdijk; Orgelconcert door Feike Asma. 20.00 uur. VLAARDINGEN Staatssecretaris dr. R. J. H. Kruisinga van volksgezond heid heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan Vlaardingen. In de morgen uren was hij de gast in het Unilever Research Laboratorium en 's middags had de bewindsman in het stadhuis een gesprek met het college van B. en W., waarbij onder meer ook dokter H. J. Trommel, geneesheer-directeur van het Holyziekenhuis, en dokter E. H, E. Wolfs,.directeur van de G.G, en G.D., aan wezig waren. Het betrof een tegenbezoek van dr. Kruisinga, die in november vorig jaar de voltallige gemeenteraad, van Vlaardingen ontving in zijn ministerie te Leid- schendam. Bij dat gesprek' stond de luchtverontreiniging centraal en dat was ook gistermiddag het geval. SCHIEDAM Bij het constructie bedrijf Swarttouw in Schiedam zijn woensdagmiddag 4 grote ketels, be stemd voor het Gulf-project in Euro poort, weggehaald. Drie vertegen woordigers van het bedrijf dat de ke tels bij Swarttouw had besteld eisten woensdagmorgen van de directie de garantie dat de ketels voor 31 maart afgeleverd zouden worden. De directie verzocht hierop aan het personeel om althans aan deze op dracht door te werken. Niemand van het personeel meldde zich echter voor dit werk aan. 's Middags arriveerde een drijvende bok die de half afge bouwde keteis weghaalde. Op het ter rein van Swarttouw is woensdag vrijwel de hele dag gediscussieerd. Er werd in het geheel niet gewerkt. Een. delegatie van het personeel eiste hierop van de directie uitbeta-' ling van de ionen. Het gevolg van deze eis was dat 90 van de 180 perso neelsleden vanmiddag hun (week)loon hebben gekregen. Normaal wordt er vrijdags uitbetaald. Hierdoor komen 280 vaste en 120 „losse" arbeiders, op straat te staan zonder dat er een redelijke kans is op enige vorm van een afvloeiingsrege ling. Behalve de schuld van 7,6 mil joen heeft een van de onderaanne mers een vordering van ƒ400.000 in gediend. Waarschijnlijk zal, zo heeft de directie, woensdag in een communiqué meegedeeld, nog omstreeks het eind van deze week een beslissing vallen omtrent het voortbestaan van Swart- touw's Cpnstructiewerkplaatsen en Machinefabrieken NV. Zij verwacht dat dan de onderhan delingen zullen worden afgesloten. Bij deze besprekingen is ook de be langrijkste kredietgever, de AMBO- bank, betrokken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, Bedrijven uit het Rijnmondgebied, ver enigd in de Stichting Europoort- Botlekbelangen, zijn genoodzaakt woningen voor hun personeel op Goeree-Overflakkee te laten hou wen omdat in het eigen gebied op korte termijn geen grond voorhanden is. De industrieën hebben over een periode van vier jaar behoefte aan circa 4.400 een gezinswoningen in het Rijnmond gebied, de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Die behoefte is komen, vast te staan aan de hand van een door Ratiobouw NV in mei vorig jaar uitgebracht Het college maakte haar bezorgd heid kenbaar over het feit dat de werkzaamheden van de door de staatssecretaris ingestelde .sanerings commissie, die 'de luchtverontreini gende hedrjjven in het •Rijnmondge bied onder handen neemt, zich aan het oog van de burgerij onttrekken. Deze zorg werd door de bewindsman gedeeld. Hij nam de suggestie van het Vlaardingse college over om met &e saneringseommissie te bespreken in hoeverre de resultaten van de werk zaamheden kunnen worden gepubli ceerd. Wat betreft het verzoek *vari Wind mill om een financiële bijdrage van .het rijk in de strijd tegen de lucht verontreiniging zei dr. Kruisinga dat hij om advies van de saneringscom missie had gevraagd. Voor 1 augustus is echter geen uitspraak te verwach ten. Wethouder M. Mooij verschafte de staatssecretaris informatie over de voorbereiding van de bouw van een gemeenschappelijke rioolwaterzuive ringsinstallatie, die vlak ten westen van Vlaardingen zal verrijzen. Het streven is er op gericht in 1973 met de bouw te beginnen en de installatie drie jaar later in gebruik te nemen. Aan de orde kwam voorts de pro- ROTTERDAM De politierechter in Rotterdam, mr. A. R. Jolles, heeft woensdag de 43-jarige koopman A. de K. uit Schiedam wegens overtreden van de wet op kansspelen veroor deeld tot een geldboete van 2.000 plus een maand voorwaardelijke ge vangenisstraf met een. proeftijd van een jaar. De koopman had vorig jaar op zijn schip „Het Duikertje", dat in de Schiedamse haven lag, gelegenheid gegeven tot hazardspel. Eerst werd het spel gespeeld in een café in Schiedam. Toen de eigenaar van het café de spelers de toegang ontzegde, werd de woonboot door de koopman als gokpaleis ingericht. De officier van justitie had een geldboete van ƒ5.000 en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf te gen De K. geëist. bïematiek rond de uitbreiding van het vliegveld Zestienhoven. Dr. Krui singa was het met het college eens dat de geluidshinder boven Vlaardin gen niet mag toenemen. Over zijn wetsontwerp inzake de bodemveront reiniging zei de bewindsman dat dit nog voor het huidige kabinet zal af treden bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Aan het slot van het gesprek werd van gedachten gewisseld over het huisartsentekort. Dr. Kruisinga gaf de suggestie een eventueel in het leven te roepen groepspraktijk aan het Holyziekenhuis te koppelen. Tijd om dit ziekenhuis te bezoeken had de staatssecretaris niet meer, zodat dit uitstapje van het program ma moest worden afgevoerd. Dr. Krui singa vertrok rond drie uur naar Den Haag, waar hij nog een vergadering van de Eerste Kamer moest bijwo nen. Na afloop sprak burgemeester mr. J. Heusdens van een „prettig ge sprek, in een open sfeer. De heer Kruisinga heeft ons concreet de weg gewezen om plannen op allerlei ter rein te realiseren", aldus mr. Heus dens. BOSKOOP Nog dit jaar en waarschijnlijk al in november, wordt een nieuwe, fabriek van Air Products Nederland N.V. geopend op Rozen burg. In de nieuwe vestiging zullen vijf ploegen continudienst verrich ten, Air Products Nederland N.V. be hoort tot de Internationale groep van Air Products maatschappijen in de Verenigde Staten en in Europa en vormt op dit moment-het snelstgroei- ende onderdeel van deze organisatie op het vasteland. Air Products heeft reeds vele ja ren ervaring in het fabriceren van acetyleengas. Het grote probleem daarbij is echter dat door het grote explosiegevaar het gas in een cylin der gebracht wordt, waarvoor eigen lijk geen plaats is door de reeds aan wezige explosiewerende vulling. Het bedrijf heeft thans ua vele onderzoekingen een oplossing ge vonden in een gas, dat men apachi noemt. Apachi is een gasmengsel dat gebaseerd is op methylacetyleen en daarbij stabiliserende stoffen bevat ter vermindering van het explosiege vaar. Het gas biedt grote mogelijkhe den wanneer het toegepast wordt bij autogeen snijden, hardsolderen, al- vlammen, gutsen, ,0m maar enige voorbeelden te noemen, Niet alleen is het nieuwe gas veili ger, maar het biedt ook andere voor delen. Zo is de snelheid in ieder geval even groot als bij het gebruik van acetyleen, ook is bet een schoon gas. Het heeft een herkenningsgeur, waardoor lekkages snel opgemerkt kunnen worden. De levering heeft plaats in lichte cilinders met een inhoud van 18,5 tot 35 kg. Air Products is van mening dat apachi in een behoefte op de markt voorziet en verwacht wordt dat dit gas ook in Nederland het gas van de toekomst zal worden. Het hoofdkantoor voor ons land is in Waddïnxveen gevestigd. EN CASSETTEN- GROTE KEUZE IN KLASSiEK EN AMUS. MUZIEK BIJ AERT V. NESSTRA ATS3 TEL. 010-118811 HOEK VAN HOLLAND Keurig gedemonteerd en netjes weggestopt in een paar laarzen vond de douane een geweer in de auto van de veer tigjarige Britse bankwerker D. J. S. uit Warwick. Hij was van Duitsland onderweg naar Engeland en kreeg een proces-verbaal wegens overtre ding van de vuurwapenwet. De politie had een telefoontje ge kregen dat S. smokkelwaar m zijn auto had, met als gevolg dat de dou ane de auto grondig ging onderzoe ken. (Van een onzer verslaggevers) DIRKSLAND De bouw van het verzorgingsflat heeft zijn hoogste punt bereikt, reden ge noeg voor de Coöperatieve Ver eniging Verzorgingsflat Flakkee om dit feit een wat feestelijk tintje te geven. Verenigingsvoor zitter P. Sieling had er burge meester Bos van Dirksland en prominente figuren van de IBB- Kondorgroep NV die het projekt realiseert voor uitgenodigd. Het gebouw, dat vóór Kerstmis nog gereed moet komen, bestaat uit een hoofdvleugel in vijf- en een zijvleugel in drie bouwlagen. In totaal telt de flat 93 tweekamer- en 8 driekamer woningen. De bouwkosten bedragen ongeveer 4,5 miljoen gulden. Boven dien wordt er rondom de verzorgings flat een park van 2,5 hectare aange legd. Het kostbare projekt, een van de eerste in zijn soort op Goeree-Over flakkee, is opgezet door de N.V. Pro- jektontwikkelingsbureau voor Bouw nijverheid te Schiedam, naar een ont werp van architect R. C .M. van der Valk, en het ingenieursbureau voor Bouwnijverheid, een werkmaatschap pij van de Leidse IBB-Kondorgroep, voert de bouw uit. Op het ogenblik zijn al tien wonin gen verkocht en hebben zich twintig gegadigden gemeld. Er blijkt boven dien nog een groot aantal belangstel lenden te zijn, die echter eerst de kat eens uit de boom willen kijken. De koopsommen van de flats variëren van ƒ60.000- tot ƒ80.000,-. De bouw van deze luxe verzorgings- flat past geheel in het raam van de groeiende interesse die er bjj beleg gers uit het Rijnmondgebied bestaat voor bouw op Goeree-Overflakkee, een eiland dat na de verbetering van de verbindingen met het Rijnmondge bied steeds meer in trek gaat komen als uitwijkmogelijkheid voor het zo langzamerhand volgebouwde Rijn mondgebied. Gratis w ekend ideeën WTOSri TI'Sïï" wrpji rapport en een daarop gevolgde enquête bij <ïe bedrijven die bij de stichting zijp aangesloten. Het bestuur van de stichting heeft daarna in samenwerking met de Na tionale "Woningraad bij de gemeente lijke autoriteiten, de plaatselijke wo ningbouwverenigingen, bij Rijnmond en bij de provinciale en ministeriële autoriteiten sterke aandrang uitgeoe fend om de bouw van de benodigde woningen te bewerkstelligen. Hoewel van de kant van de autori teiten volledige medewerking is toe gezegd, ziet het ernaar uit dat de bouwplannen in het bijzonder in het Rijnmondgebied niet in het door de stichting Europoort-Botlekbelangen gewenste tempo zullen kunnen, wor den gerealiseerd, voornamelijk door het ontbreken van goedgekeurde streek- en bestemmingsplannen. In enkele gemeenten op Goeree- Overflakkee waren zowel bouwrijpe gronden als goedgekeurde bouwplan nen voorhanden. Daarom heeft de Stichting eind vorig jaar met de plaatselijke woningbouwvereniging in Middelhamis een overeenkomst ge sloten tot de bouw van 62 eengezins-' woningen. Eind februari is met de bouw begonnen. In de gemeente Dirksland wordt binnenkort een. soortgelijk gunstig resultaat ver wacht. Het betreft daar 75 woningen. De woningen worden? gebouwd in de premie-verhuursector. Dat houdt in dat de plaatselijke bouwvereniging 90 pet van de stichtingskosten leent van een institutionele belegger, onder garantie van de gemeente, en dat 10 pet. van de kosten door de stichting Europoort/Botiekbelangen wordt ge financierd in de' vorm van een lang lopende lening aan deze vereniging. De huizen zijn bestemd: voor werkne mers van negen bedrijven .van de stichting.' De huurprijzen bedragen. 180 - 250 per maand. Het ligt niet in de bedoeling van. de stichting Europoort-Botlekbelangen het merendeel van de benodigde 4.400 eengezinswoningen op Goeree-Over flakkee te laten bouwen. Het bestuur meent dat de behoefte aan hulzen voor de bedrijven, in. het Europoort-. Botlekgebied voornamelijk door de gemeenten in het Rijnmondgebied, eventueel in. de Hoekse Waard, -moet worden opgevangen. De stichting is bereid ook daar op de basis zoals deze in Middelhar- nis is gevonden in de financiering bij te dragen. Zij verwacht dan van de gemeenten tevens toewijzing van, een belangrijk, aantal woningwetwo ningen. Donderdag zal het project-Middel- harnis een officieel begin krijgen. Op uitnodiging van de woningbouwver eniging zullen het -bestuur van de stichting en vertegenwoordigers van de bij haar aangesloten bedrijven een bezoek aan de bouwplaats brengen en met het gemeentebestuur kennisma ken. DOKKUM Prins te Dokkum (gasflessen, kassen) zal over het boekjaar 1969/70 een dividend voor stellen van 6 pet. Over het vorige boekjaar werd 8 pet uitgekeerd. Botterdam: De Doelen: Weine zaal solis tenconcert 20,15; Piccolo theater: cabaret- programma, 20.15; Holplelntheater: cabaret PePiJn 20.15; kerkgebouw geref. gem Wil lem vdb Zlylenstraat 4-6: dhr. verwey 19.15". Westmaas: politieke forumavond 20; Barendrecht politiek café 20; Crooswlik: wijkraad 25: Rozenburg: gemeenteraad 20: Puitershoek: gemeenteraad 20; Hellevoet- sluis: gemeenteraad 20; Spijkenlsse: ge meenteraad 20; Heenvliet: sporthal hearing herindeling 20. Vlaardingen: voormalig rusthuis Emmastraat ds. Mulder, 20. Rotterdam: De Doelen: concert 15-jarig bestaan Kamerorkest. 20.15; De Lantaren: Willem Elschotavond 31. KSachten stadsbezorging: maand, t/m vrijd. 18.30—19.30, zaterd. 17-18, tel. 115588. Bijkantoor De Rotterdammer: Bree 59, tel. 192553. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking tel. 141000. Klachten geluidshinder en lucht vervuiling: Centrale Meid- en Heget- kamer Rijnmond, tel. 010 -150000. Spreek uren sociale raadslieden: ma, di, vr: Coomhertstr. 19, 9-11; Jensiusstr, 37, 14- 16; Proventerssinge! 57,9-11; Klaverstr.52, 9-11; Ruigewaarcfstr. 34, 14-18; Blazoen- str. 11, 14-16; di, wo, uo Korte Lijn baan Sd, 12-1*4, vr, 12-14, 19-21. Dirksland is met recht trots, op het miljoenenprojekt dat wordt neergezet. Half april verwachten de bouwers het dak dicht te heb ben, en in mei moet de flat vol komen glasdicht zijn. Een. naam is er voor de flat nog niet: die zal door middel van een prijsvraag_ onder de toekomstige bewoners gevonden moeten worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1