r> Stil efficient wapen tegen overvallen Gratis weekend-ideeën Trip wel,trip Stiel! Lustrumexpositie NEDEX'71 in Ahoy AGENDA GEMEENTE: „EIGEN SCHULD ezm woont m Rotterdam C DenHaagHS Huisman ut GOEDE INSTRUCTIES VOORWAARDE l Maatregelen tegen geluidshinder deel Voorne en Maassluis Et Capelle winnaar EHBO-wedstrijd in Gaardingen Ji, 1* met RONOe BANK Her ecHTE handwerk 1495.- fHBMMWif JS föfflÏÏfP) even naar eef1 P^ell-station. Kaart halen voor het aanvra9en van de gratis, kleurrijke brochure Vaderlandse Trippertjes". Mei tal van plezierige. v5j?0o onverwachte,geheel verzorgde weekend uitstapjes xzJ in eigen land. Tot in de puntjes perfect. Het Nationaal Bureau voor Toerisme staat er y-w achter. En het begint bij Shell. SPITSUUR TAXUS GROTE" PUBBGL GECAPJTONNeERDE FAUTEUILLÊS et zware loem .moquette eheeiop interieur esrtorfeera vandaag ABBENBROEK Het uit vier leden bestaande gezin Hui zen woont sinds zaterdag irt de raadszaal van de gemeente Ab-, benbroek. Zij hebben zich daar geïnstaleerd omdat zij geen be schikking hebben over een andere woongelegenheid. Hier proberen zij zoveel mogelijk het normale leven doorgang te laten vinden. Snelste reistijd15 min. Meer treinen, sneller reizen Kort geding Eigen schuld DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 1 DINSDAG '16 MAART 1971 I (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Overvallen op banken en andere instellingen waar doorgaans veel geld in om loop is zijn de laatste maanden bijna aan de orde van de dag. En als men de verwachtingen van mensen die het weten kunnen moet geloven dan dreigt er in Nederland een misdaad-golf die ongekend is. Meestal is de werk wijze van de overvallers even eenvoudig als doeltreffend. Met een wapen wordt het personeel onder schot gehouden; een hand langer grist de buit uit de kas waarna het wegwezen is gebla- zen. Door dc instructies van de meeste bank-direoties zijn er dit- jaar gelukkig geen gewonden gevallen onder het per soneel. De overvallers wordt het in het algemeen nauwelijks moeilijk gemaakt. Door het streven naar openheid zijn veel „zichtbare" veiligheidsmaatregelen komen te vervallen. Een aantal banken had zelfs in het geheel geen- vorm van bescherming tegen het gilde van de langvingers. Pas de laatste maanden werkt een. speciale ban'keommissie aan een sys teem dat banken en hun personeel moet beschermen tegen gewapende roofovervallen. In het kader hiervan is in Rotterdam een dezer dagen een proef genomen met gepantserd veilig heidsglas. Adjudant A. Baarda van de gemeentepolitie bewees dat dit glas zelfs kogels uit een zwaar kaliber vuurwapen weerstaat. Verwacht wordt dat veel banken, vooral de kleinere, tot deze manier van beveiliging zullen- overgaan. Met name de boerenleenbank in- Hoogmade, die op 26 februari ongewenst bezoek kreeg, zal -, dit glas aanschaffen. Een manier om een bankgebouw te ■beveiligen en trouwens ook andere bij overvallers in trek zijnde objecten is het „stil" alarm. Een, onderneming die al geruime tijd met dit stille bijltje hakt is de Ameri can District Telegraph Company in ons land vertegenwoordigd' door de Electric Protection. Service {EPS}. De heer H. de Wit vertelt op zijn kantoor in Rotter dam hoeeen en ander werkt. Niet alleen banken zijn. op ons sys teem aangesloten, zo zégt hij, maar ook musea, juwelierszaken, grote bedrijven en apotheken. Alle lijnen komen in de alarmcentrale bijeen. Erwordt gebruik gemaakt van PTT-kabeis, die we zelf onderhouden. Dat onderhoud gebeukt niet alleen omdat de verzekeringsmaat schappijen. dit als voorwaarde stelic-n maar. ook omdat de. alarmsystemen or.s eigendom blijven. De centrale van EPS is bemand met een aantal operators die overzicht heb ben op het alarmpaneel. Dankzij ge pantserde deuren en ramen is het V/TD vrijwel onmogelijk hier binnen te drin gen. De operators hebben tot taak de politie ie alarmeren maar ook om de systemen te controleren. Als het bewaakte pand verlaten wordt schakelt men het alarm in. Het juiste tijdstip is bij de centrale bekend en kan dus gecontroleerd worden. Doordat veel bedrijven, op ongeveer hetzelfde uur sluiten is er dagelijks een waar spitsuur in de centrale, Een eigen voeding zorgt voor de con- tinuiteit als de stroomvoorziening uit mocht'vallen. Een imposante accustapel kan tian zorgen voor elf dagen stroom. Volger.s de heer De Wit is het stil alarm in combinatie met panserglas de ideale beveiliging voor banken. Het voordeel van deze manier van alarme ren is de onzekerheid bij de overvaller wanneer precies het alarm is ingescha keld en wanneer derhalve politie ter plaatse kan zijn. In de praktijk komt het vaak vcor dat de inbreker zijn werktijd afstemt .op het geloei van- de sirene. Bij „stil" alarm is dat al direct onmogelijk. Adjudant Baarda van de afdeling preventie van de Rotterdamse gemeen tepolitie is van mening dat het perso neel van banker, e.d. boter geïnstru eerd moet worden over het gebruik van stil alarm om misverstanden zo veel mogelijk te vermijden. Alle sy stemen. hoe ingenieus ook, zijn waar deloos als het personeel niet beter ge ïnstrueerd wordt. Behalve banken kunnen ook de Rotterdamse taxichauffeurs, in navolging van hun Amster damse collega's, binnenkort „stil" alarm maken. Op de taxi-tele foon-centrale wordt een nieuwe mobilofoon-installatie gebouwd met mogelijkheden voor deze manier van alarm. Door middel van een knop in hun auto kun nen de chauffeurs de centrale laten weten in moeilijkheden te verkeren. Met lampen .sirenes en glazen wanden zal dit stil alarm voor een betere beveiliging van de chauffeurs moeten zorgen. DEN HAAG Er ziju maatregelen op komst tegen, de geluidshinder waar van de bewone.rs van Maassluis-west en een deel van Voorne regelmatig last hebben- Staatssecretaris i!r. Kruisinga (volks gezondheid) heeft de tweede-kamerle den mr.j. Barendregl en de lieer Caban (beiden soc.) gisteren, in antwoord op hun schriftelijke vragen, meegedeeld dat er aanwijzingen bestaan dat de bron ran bet lawaai gezocht moet wor den bi.) -Esso-Chemic, Konam-Chcmie en Gulf in het Europoortgebled. De uitkomsten van metingen door TNO waren zodanig dat deze Konam aanleiding gaven TNO een nieuwe op dracht te verstrekken tot het uitvoeren van detailmetinsen,. Op grond van deze nadere metingen zijn de eerste bestrijdingsmaatregelen thans in voorbereiding. Met het nemen van verdere maal regelen zal in een zo snel mogelijk tempo worden voortge gaan, De verwachting is gewettigd dat de in.voorbereiding zijnde maatregelen het lawaai aanmerkelijk zulien "doen verminderen. De kamerleden hadden de bewinds man er op gewezen, dat deze hinder gedurende een weekeinde in februari extra pijnlijk was geworden doordat een dag en nacht voortdurende sner pende fluittoon optrad. Dr. Kruisinga merkt hierover op dat ik het kader van keuring en beproeving van gedeelien van een geheel nieuwe installatie, van Gu.ll apparaten gelei delijk op hoge temperatuur en druk moeste-n worden gebracht. Daarbij moest overtollige stoom worden af geblazen. Hoewel er voorzieningen waren getroffen om het hierdoor out- stane geluid te dempen, bleken deze niet afdoende te zijn. Van ccn onzer verslaggevers ROTTERDAM De Interna tionale Kamer van Koophandel maakt zich grote zorgen over de stagnatie die nu op het ge bied van de handelspolitiek zo duidelijk is ingetreden tussen ide Verenigde Staten en de Euro pese Gemeenschap. Dit merkte voorzitter jhr. H. A. van Karne- heek van de, Nederlandse Orga nisatie van de IKK op ter ge legenheid van de opening van. de vakbeurs NED EK '71. „Wij willen het gesprek over ver dere afbraak van handelsbelemme ringen weer op gang helpen en heb ben een heel programma voor verdere vrijmaking van de wereldhandel ontworpen, Xn april zal dit program ma tijdens een congres in Wenen worden gepresenteerd." De halien van het tentoonstellings complex Ahoy aan (het Zuidplein zijn vanaf vandaag het domein van een record aantal ondernemingen die op de een of andere mar.ier nauw be trokken zijn bij het transportgebeu- rcn. In 104 stands probeert NEDEX '71 een gesprek te 'bevorderen tussen vervoerder en verlader om zo de raakpunten van dc problemen te le ren kennen, hetgeen de doelstelling van de organisatoren van Ned ex is. In zijn toespraak maakte directeur II. H, Barkmeyer van de NV Nedex Vakbeurs overigens gewag van een ruimtegebrek op langere termijn. Hij voorspelde een moeilijke situatie als de vooral buitenlandse belangstelling bij een volgende tentoonstelling in tensiever zal worden aangesproken. Het gemeentebestuur zal geholpen door de regering het besluit moeten nemen om bouwfase twee zo spoedig mogelijk uit te voeren waarmee nog eens 4000 m2 aan de bestaande ruim te toegevoegd zou kunnen worden, al dus clc heer Barkmeyer. die er op wees dat de Nedex-expositie elk jaar nog groeit. Vooral het 'dienstverlenende be drijfsleven is in grotere mate op de tentoonstelling aanwezig. Tot en met 20 maart showen de deelnemers hun containers, pallets, intern transport materiaal, laad- en losgerei, terminal- trekkers, opleggers en lal van andere transporthulpmaierialen. Aan dc expositie, die dit jaa,: voor dc vijfde keer wordt georganiseerd, is een congres verbonden dat ais thema beeft „Nieuwe wegen naar" dc afzet markt". Het congres wordt gehouden in De Doelen op woensdag "17 msart. Burgemeester XV. Thomassen zal het startsein geven. *%oTrepan TSU: oio - ZW)5o Rotterdam, Piccolo, cabaret Piet en Frans Kosterf 10.15. Het Oude Noorden, le PJnacterstr., verg. vijl;orgaan, so. Ver. U Vetbr.; d. Waarheid. NoorfetiWl ds- Zwljnéttburg, 19.30. Ommoord, Open Hof. hearing jongerenwerk, 20. Hoogvliet, Vaste BurchtkerK, -samenk, AR-klesvereniging.' 20. Rotterdam, R'd.sch'burg, NRT, De Speurhond, 20.15. Hofplein Theater. Caba ret Pepijn. 20.15. Piccolo, Cabaret F'.ct cn Frans, 20j15, Gcbr. SËben Haëzer, Gouwstr. 36. ds. J. uagerw&ij, 20. Geref. Gem. in N'ed., Amelandsepiein 63, leesdienst, 10, ds. Mallan, 15 en 19.45, Chr. Geref. os. Vltetstra. 15 en 18.45. Waardinnen, Geref. Gem., Westnieuwland SS, ds, L. Huisman, 15 en 19.30, Strijen, Het Wapen van str.Jen feestavond bejaarden. 19. Numansdorp, Schippershuis. Molendijk, Artiestenpalet, 20.15. Klachten siadsbezorging: maand, t/m vrijde 18.30—19.30, zaterd. 17-18, tel. 115588. Bijkantoor De Rotterdammer: Bree 59, tel. 192553. Woord voor de dag: Bijbellezing en overdenking tel. 141000. Klachten geluidshinder en lucht vervuiling: Centrale Meld- en Regel- kanter Rijnmond, tel. 010-150000. Spreek uren sociale raadslieden: ma, di, vr: Coomhertstr. 19, 9-11; Jensiusstr. 37, 14- 16; Provenierssingel 57,9-11Kiaverstr. 52, 9-11; Ruigewaardstr. 34, 14-16; Blazoen- str. 11, 14-16; di, wo, do Korte Lijn baan ad, 12-14, vr. 12-14, 19-21, VL AARDINGEN De Kring Schiedam van de Kon» Ned. Ver. E.H.B.. hield in de kantine van dc Technische School te Vlaardingen een ere-wedstrijd, welke voortreffelijk was georganiseerd door de afdeling Vlaardingen vaa E.H.B.O. de Afdelin gen, die de voorronden hadden over leefd, kwamen zaterdag in de finale tegen elkaar uit, zij het dat allen af zonderlijk met dezelfde'ongevallen te maken 'kregen. Er konden 340 punten behaald,wor den plus nog 60 leiderspunten. Öp de eerste plaats eindigde Capelle aan de IJssel, dat met 270 punten ruim schoots zegevierde, terwijl de leider met 40 punten ook'als eerste eindig de. Dank zij dit, resultaat kwam de grote wisselbeker definitief in het be zit van dit team, dat voor de derde keer winnaar werd. Met 238 punten eindigde Maasland op de tweede plaats 38 leiderspunten. De derde en vierde plaats werden ge deeld door de ploegen van Maassluis en Maasdijk, die ieder 231 punten hadden. Maassluis 45 en Maasdijk 42 leiderspunten. Bij de junioren werd de eerste prijs gewonnen door Vlaardingen dat ook definitief bekerwinnaar werd. De jury bestond uit de artsen A. Q. C. Klomp uit Schiedam, W. H. Karre- man uit Vlaardingen en E. H. E. Wolfs, directeur van de G.G. en G.D. te Vlaardingen. De junioren van Vlaardingen be haalden 259 punten en 52 leiderspun ten. p de tweede plaats eindigde Maassluis met 230 (plus 50) punten en op de derde plaats Capelle aan de IsJsel met 226 (plus 42) punten. Hoek van Holland moest zich tevreden stel len met 104 (plus 40) punten, maar dit team was gehandicapt omdat op het laatste moment een deelnemer ver hinderd was en de invaller onvoorbe reid moest optreden. 11 Sinds zaterdag eet, u-oont. en slaapt het gezin Huizen in de raadszaal van het gemeentehuis in Abbenbroek. De heer D. Huizen (45) is van jongs- afaan hoer geweest. .Dag eu nacht- moest ik ploeteren om mijn brood te verdienen", vertelt hij. „Tot ik ook wel eens een menswaardig bestaan 31/52/56C wilde ganan leiden. Zktlang ik nu ge trouwd ben, heb ik nog nooit vakan- tic-gehad. Daarom nam ik het besluit de boerderij te verkopen en een baan te gaan. zoeken." „Dat was vorig jaar augustus. Ik heb hem toen verkocht aan de heer A. van Gast op voorwaarde dat ik er tot de, herfst van 1970 in mocht blij ven wonen. Tegen die tijd zouden er in Abbenbroek een aantal nieuw bouwwoningen gereed komen. Wij hebben verscheidene brieven geschre ven aan het gemeentebestuur met het verzoek in aanmerking te mogen ko men voor een woning, maar daar hebben wij nooit antwoord op gekre gen." „Wel kregen wij de suggestie, dat wij maar een huis moesten kopen", zo vervolgt de heer Huizen, „maar daar begin ik niet meer aan. Die kosten zo'n ƒ50.000 en ik ben niet een van de jongst en meer. We hebben toen zo'n beetje heel Voome en Putten af gezocht naar een geschikt huis, maar niets gevonden." Intussen ging de tijd wel dringen en ik ben toen naar de burgemeester gegaan die mij aanraadde de boerderij niet te verlaten, omdat er voor mij in Abbenbroek geen huis beschikbaar was. Hij vroeg of ik in Vierpolders, waar ik op de groenteveiling werk. geen huis kon krijgen. Ik krijg echt de indruk dat ze me hier in Abben broek kwijt willen", aldus de heer Huizen. Toen de herfst vorig jaar zijn in trede deed, woonde het gezin Huizen nog steeds in de boerderij. De nieuwe eigenaar wilde deze echter gaan ver bouwen en dus moest het bezin Hui zen er uit. De burgemeester zou vol gens de heer Huizen echter geadvi seerd hebben, de boerderij niet te verlaten, omdat hij dan allé rechten zou verspelen. De nieuwe eigenaar nam hier geen genoegen mee en zo diende er op op 9 februari een kort geding voor de Rot terdamse rechtbank. De heer Huizen werd meegedeeld dat hij op 1 maart de boerderij moest hebben verlaten op straffe van een dwangsom van 500 voor elke dag die hij er na die datum nog zou doorbrengen. „Veertien dagen voordat ik voor de rechter moest verschijnen, ben ik met de dagvaarding naar het gemeente huis gegaan", vertelt de heer Huizen. ..De burgemeester zei tegen mij: ,,U kan niets gebeuren, u zit goed". Op 1 maart zat ik nog steeds in de boerde rij, totdat er op 12 maart een deur waarder verscheen die meedeelde dat wij om twee uur 's middags de wo ning verlaten moesten hebben. Ik heb toen al mijn huisraad op een wagen geladen en ben zo naar liet gemeentehuis gereden. Daar deel de uiteindelijk' mevrouw Fenijn, wet houder van sociale zaken, mij mee dat ik zolang in de raadszaal kon wo nen. Maar' we kunnen niet voorgoed blijven zitten." Het is zijn eigen schuld", zo zegt een woordvoerder van de commissie woning verdeling in de gemeente Ab benbroek. „Dc heer Huizen heeft geen enkele moeite gedaan om zelf ccn woning te vinden. Drie keer is hij bij ons geweest vcor een woning, maar wij zijn blij ais wij drie woningen per jaar te verdelen hebben. Wij 2ien celit geen oplossing voor deze affai re." Burgemeester N. F. Kremer zegt: „Wij hebben ..niet de indruk dat de Ruige mannelijke leren coats en jacks in suède. nappa en pigskin. Leer voor} alledag en leer om lekker in te relaxen. 'n Wilde kollektie die harten op hoj brengt. Bij. Huisman. Mode die zn mannetje staat. wel degelijk modieus... KORTE HOOGSTRAAT 15 16 MIDDELLANDSTRAAT 98-100 WOIPHAERTSBOCHT 218-224 heer Huizen zelf iets probeert ie vin den. Ook kansen die er elders op Voorne en Puiten zijn. benut hij niet. We willen het gezin echt niet „kwijt", willen alleen graag dat hij een wo ning vindt." „De. lieer Huizen staat natuurlijk niet als nummer één op dc lijst wo ningzoekenden, maar wel vrij hoog. Zelf lieeft hij echter nog geen stap gedaan, sinds dc kwestie loopt. Een paar maanden na de verkoop van 2ijn boerderij heeft hij zich pas laten in schrijven als woningzoekende. Daar bij heeft hij echter niet vertelt hoe urgent de kwestie was." „Volger.s mij heeft hij gedacht dat de gemeente maar moest zorgen dat er een andere woning kwam. In de raadszaal kan hij echtc-r ook niet blijven wonen. Ais er een huwelijk komt of een raadsvergadering, zal hij toch bet veld moeten ruimen Om hem echter meteen in de kou te laten staan, vond ik toch ook te erg", aldus burgemeester Kremer. IK ben een kijkje gaan nemen „op Zuid", een beetje vergeten stadsdeel, net Over de bruggen: de Oranjeboom straat. Onopvallend is daar een winkel tje op nummer 245 met een klin kende naam: Weldaad-winkel. U begrijpt de nieuwsgierigheid en verleiding was te groot om er zonder meer voorbij te lopen. Wat was dat voor winkeltje? 'k Moet u eerlijk bekennen, mijn eer ste gedachte was finaal mis. Het heeft helemaal niets te maken met een derde wereld en ontwikkelingshulp. In de Wel daad-winkel wordt Inderdaad „wal" ge daan, op twee manieren zelfs, maar dan voor Nederlanders. Het is een winkel van de Stichting Bevordering Volksge zondheid en de opbrengst is bestemd voor het Koningin Wilheimina Fonds, Nederlands Astma Fonds, Prinses Bea trix Fonds. Emmabloem, Tuberculose- forids. Nederlandse Hartstichting en Nier Stichting Nederland. Niet mis. niet waar? 't Is bovendien nog de enige winkel op dit gebied natuurlijk in Nederland, die boven dien nu net een jaar draait. Trots zwaait mevrouw M. Theunisse-de Nobel hier de scepter. „Er komt hier van alles bin nen", vertelt zij. Veei kleding, meest uit de betere wijken van Rotterdam. „Kleding soms nauwelijks gedragen, die wij tweedehands verkopen. Natuur lijk moet er een strenge selectie worden gehouden, want er zitten ook wel eens lorren tussen. Kleren,'die niet helemaal schoon zijn, gaan naar de stomerij en worden eerst ender handen genomen". ..Daarnaast krijgen we ook veel schoenen, pantoffels, naaimachines, kin derstoelen en -bedjes. Niets wordt inge kocht, daar hebben we geen geld voor. Bovendien zouden we dan het doel, geld overhouden voor de fondsen voor bijstreven. Hier wordt alleen verkocht". Op deze manier heeft de Weidaad-win- kei in haar eerste levensjaar een bedrag van ruim tienduizend gulden bijeenge bracht voor de volksziektebestrijding. Zo ziet u ma'ar weer, wat er in een stille hoek in Rotterdam kan gebeuren, zonder dat u het weet. „Lakens en dekens krijgen we bijna niet", vertelt mevrouw Theunisse, „en dat terwijl er zoveel vraag naar is". ,,Wel"-doen op twee manieren, inder daad. want hebt u er wel eens bij stil gestaan hoe hoog de prijzen van kle ding momenteel zijn voor AOW-ers, voor gezinnen met veei kinderen? „De oudere mensen kunnen niet wennen aan de nieuwe prijzen", merkt mevrouw Theunisse op....Zij zijn nog gewend aan de tijd waarin hun kwartje heelwat waard was. Voor hen is deze winkel zeker een uitkomst". „Ik zal'u,vertellen: .e'rJswam' eens èen alleenstaande bejaarde hoer .om éen breek. Paste-'prima";.alleen da pijpen lira- ren wat lang. 'k Geef u te raden wat'lhij zei: „eén-vijftici heb ik er best voor over als u hem verkort". Een kleermaker re kent echter voor zo'n karweitje drie daalders, maar bij zo'n prijs' staan de ouderen niet stil. Kunnen zij bovendien niet betelen". Het werk in de Wéldaad-winkel, ver eist heel wat toewijding en zorg. Me vrouw Theunisse en haar man moeten soms zelfs kleding gaan halen, vaak ook buiten de stad, maai' dat hebben zij er graag voor over. Kont er het een en ander binnen, dan moer het eerst gesor teerd worden. Eén ding Is zeker, alies wat zij verkopen, ziet er prima uit. „Er kwam hier eens een schippers vrouw", vertelt mevrouw Theunisse on vermoeibaar. „Haar schip had "een aan varing gehad en .er waren nieuwe kleren voor de kinderen nodig. Met een beetje schipperen hebben we haar en de twee: kinderen in 't „nieuw" gestófcen, voor 25 gulden, want meer mocht ze niet"beste den van haar man". „Weet u wat me nou het meeste dwars zit. dat de mensen nog zoveel rommel kopen op afbetaling. Wat ze van hun weekloon over houden, gaat de deur uit aan de rente, terwijl ze er niets voor hebben, 't Bedrijf hier in Zuid dat dit doet. hoef ik zeker niet te noemen, hè?" Dat hoeft inderdaad niet. De reklame- blaadjes vind ook ik vaak genoeg in de bus. of anders staan er wel advertenties in radio-bodep. En een beetje rekenen leert een mens al gauw, dat er veel wordt verdiend aan de afbetaling, bij zonder veel zelfs. Ten slotte heb ik nog heel wat anders te vertellen. Het „speelt zich af" ook in Rotterdam-Zuid. Het chr. gemengd koor „De Slaqsingers" laat n.l. weer van zich horen. Met medewerking van The Four Hap py Singers, iohn van Nieuwland. solist, Ad Mosterd, slagwerk en Bas Kornet, orgel (hij heeft tevens de algehele lei ding). is een plaatopname gemaakt. Met als thema „Jesus is a Soulman" zingt het koor enthousiast en pittig dertien liederen, variërend van heel nieuw, zoals „Glory, Glory, Halleleja" tot oud (maar het blijft altijd nieuw), zoals „Rijst op, rijst op voor Jezus". Het is een genot te luisteren naar deze plaat. „De Slagsingers" komen goed voor de dag. Het lijkt mij een leuk feestgeschenk, want het koor gaat op vrijdag 19 maart het eerste lustrum vie ren in het jeugdhuis 't Slag. Een aantal artiesten treedt op en iedereen'is van harte welkom. Dat welkom geldt natuur lijk ock voor ieder, die bij de „Slagsin gers" wil gaan zingen. De.dirigent Bas Kornet (01- 179427) wil U graag nader informeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1