Boeiend recital van organist Schönstedt couveuses gauw Man reed bromfietser dood, eis twee weken Gulf-brand resultaat van vakwerk iÉS Melkmuis krijgt nog 'n staartje Suikerunie neemt deel in Cnypers v. d Boom Museumconcert organist Stam PAGINA 3 iiiiiiiii morgen VIJFHONDERD modieuze naadloze steunkousen van, een toekende fabrikant strikt eerste keus Paar JitJn t/m 100 MéRk TC DE ROTTERDAMMES MAANDAG 22 MAART 1971 Ligt er nog steeds zo'n oude ontsierende met op Uw balkon of voor Uw caravanaarzel dan niet langer en vervang hem door deze fijne mat, die nu voor een spotprijs in Uw bezit is Ruige matten van kunstvezel I'polyamidegeheel bestendig tegen alle weersinvloeden fU kunt 'm gerust buiten laten liggen) rubber rug, dus anti slip, koopt U nu door kleine schoonheidsfoutjes (niet van in vloed op de kwaliteit) per stuk voor nog géén vijf en haive gulden. ROTTERDAM Voor een niet zeer groot, maar wel aandachtig luis terend en terecht enthousiast reage rend publiek concerteerde zaterdag avond op liet Doelcnorgei Arno Schönstedt, destijds leerling van mensen als Giinther Ram in. Johann Nepomuk, David en Karl Straube in Leipzig en bij Fritz Heitmann in Ber lijn, en momenteel als organist ver bonden aan de kathedraal van Her ford in Westfalen. Deze organist, die al eerder in ons- land optrad, heeft met zijn voor dracht bewezen tot de beste instru mentalisten van deze tijd te behoren. Dat was ai direct te horen in een prachtig uitgebalanceerde weergave, technisch èn muzikaal van hoog ni veau, van de schitterende Toccata in d van Bachs grote voorloper Dietrich Buxtehude, waarmee het concert in zette. Ook in de rest van het eerste ge deelte van de avond, in verband met het feit, dat het concert werd gegeven op de vooravond van Bachs geboor tedag, geheel aan deze geniale com ponist gewijd, toonde Schönstedt zijn enorme gaven overduidelijk. De zesde Triosonate :n een schitterende re gistratie en vederlicht voorgedragen, drie van de mooiste koralen „Schmücke dich liebe Seele", „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend" en „Wir glauben ail an eirien Gott", en tot slot de magistrale Passacaglia in c, genoten stuk voor stuk modelver- klankingen. Dit was orgelspel van de beste soort zonder verdoezelingen. Het po- lyphone lijnenspel bleef steeds door zichtig en de articulatie plus de ver sieringskunst waren zonder weerga. Na de pauze heeft deze voortreffe lijk toegeruste instrumentalist nog een doorleefde vertolking van de Partita „Es ist ein Schnitter, heisst der Tod" (Dies Irae) van de hand van zijn vroegere leermeester Johann Ne pomuk David gegeven. Het werk is weliswaar niet overal even sterk veel wordt o m. gebruik gemaakt van ostir.ate figuren, maar het bevat een aantal muzikaal-geladen gedeelten die hun effect niet missen en boven dien is het sterk afwisselend van stemming. Contrapuntisch is het opus tevens alleszins de moeite waard. P. V. ROTTERDAM Enkele weken terug zijn tijdens een brand in een kliniek in Sarcelles, een voorstadje van Parijs, twee babies levend ver brand toen dc couveuses waarin zaij lagen in brand vlogen. Oorzaak was waarschijnlijk liet oververhitten van het kunststofinateriaal waaruit de couveuses voor een deel zijn samengesteld. Doordat de babies in de couveuses zuurstof toegediend kregen was er geen redden meer aan. Hoe is het gesteld met de veiligheidsmaatregelen, met name het voor komen van brand, in de ziekenhuizen van ons land waar ook couveuses aanwezig zijn? Wij spraken hierover met prof. dr. H. K. A. Visser, directeur-geneesheer van het Sophia-kinderziekenliuis in Rotterdam. Een grandioze kousen-aanbie dingnu naadloze steunkou- sen van een prima kwaliteit voor een ongekend lage prijs. Modieuze naadloze steunkou- sen van een bekende fabrikant, strikt le keus, nu in 2 mooie kleuren en de maten 8% t/m 11, dus ook voor de grotere maten. Nu koopt U deze kwaliteits steunkousen, uit de serie van f 15,90, voor nog géén vijf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze ruige polyamide matten met rubber rug en bestendig tegen alle weersinvloeden. Keuze uit de kleuren rood, paars, tomaat, groen, beige, anthraciet, blauw, abrikoos en cognac, maat ,35 x60 cm, IBM per stuk Rotterdam, Wljkgebouw „De Wissel" openb.verg. aan het Marinas Bolkplein, WiJkopbouw Pr. Alexanderstad 20. Wijkor- gaan .Middelland, bijeenk, m.b.t. Parkeer- meters Nieuwe Binnenweg. Voorhof Och- terveltstr. 47 aanv. 8; Filadelfia Gem. Oper.b. Bijbelstudie, 20; Wijkraad ~Kra- lingse Veer, openb. voorlichtlngsverg. in het wijkgeb. der herv.gem. Elandstraat 49, 20; R'dam Sch'burg, Ned. Danstheater met ..After Eden" 20.15; Gr.Sch'burg, musical „Hair". R'dam, Stadhulscarillon. Carillon concert, 12; Luxor Theater, Toon Hermans ..One Man Show, 20 r De Doelen, Gr. Zaal, Phil- orkest, 19.30; De Doelen, kl. zaal, Bartok Kwartet uit Boedapest, 20.15 Gr.Sch'burg, musical „Hair", 20.15; Piccolo Theaior, ca- baretpr. ,„Fiet en Frans", 20.15: Filadelfia Gem. Jongeren Contact, 2C; Doelen, kin- derzar.-gfestlvalk kwartfinale. deze apparatuur ervoor dat automa tisch het gewenste aantal graden ge- handhaaft blijft. De couveuse-afdelinn van het Sophia-Kinder ziekenhuis in Rot terdam. Over liet algemeen hebben deze kinderen veel zorg nodig, maar het is fijn werk, zegt prof. Visser die zich helemaal gespecialiseerd heeft op dc kindergeneeskunde. Als hU over een lange gang loopt waar ook kleine peutertjes spelen, zegt hij, een kind over de krulleboi strijkend: „Kijk, dat bedoel ik nu met „fijn werk", zc op tc zien groeien van kleuter tot puber. Dat geeft mij voldoening". Naast de eisen die de directie stelt aan personeel en apparatuur, wordt ook van buitenaf controle uitgeoe fend. Elke lé dagen komt dc brand weer inspecteren of nog wordt vol daan aan de eisen (ervvijt ook de cen trale zuurstoflciding regelmatig wordt gecontroleerd door de veiligheidsin spectie. Prof. Visser is van mening dat de veiligheid van de prematuurafdeling in het Sophiakinderziekenhuis opti maal is gewaarborgd. Een catastrofe, zoals onlangs in Frankrijk is gebeurd, zal naar zijn mening hier niet gauw kunnen voorkomen. Prof. Visser vertelt dat hij gemid deld zo'n 500 couveusebabies per jaar in zijn ziekenhuis krijgt. Bijna altijd zijn het kinderen tussen de 28 en 40 weken oud. Onder de 28 weken zijn de kinderen bijna nooit levensvat baar. Het personeel dat op deze afdelin gen werkt heeft het niét gemakkelijk. Zij moeten werken bij een' tempera tuur van. 32 graden. Dat is nl. de temperatuur die in de vertrekken heerst waar de couveuses staan. De meeste babies blijven (3 a 8 we ken in de couveuse, dat is afhankelijk van het aantal welcen dat zij te vroeg geboren zijn. Als het gewicht tot be neden de 2500 gram daalt worden zij kunstmatig gevoed d.m.v. een sonde die door de neus wordt aangebracht. voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best t DINTELOORD Bij de fami lie C. Doorn in de Groene Kruis straat is Dinteloord trekken ze een,vies gezicht als ze er nog aan terugdenken.. Toen mevrouw Zondagavond voor de tweede keer koffie opschonk kwam er met h?t laatste scheutje (gepas teuriseerde) dagmelk uit de Hol- landidrfles.een muis mee.... Uiteraard bleef de koffie staan, maar het idee dat de familie al eerder op de. avond koffie had dronken met eïnlk uit dezelf de fles doet nu nog de koude ril lingen over de ruggen lopen. Vanmorgen heeft de heer Doorn een klacht ingediend bij de Keuringsdienst van. Waren in Dordrecht. Men zegde toe een onderzoek te zullen instellen. Ongetwijfeld krijgt dit muisje nog een staartje. Morgenvroeg orh 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze modieuze naadio'ze steun kousen, strikt 1e keus, in 2 mooie kleuren en de maten i 8% t/m 11, per Am der de voet te lopen, een plan dat op V uitreikte in de prijsvraag Hou je hart het allerlaatste moment dank zij'snei-;, vast;; le voeten werd verijdeld. - Hoogtepunt van de., ruim zes uur Een alleszins geslaagd festijn met durende manifestatie was de komst een hartverheffend resultaat. Een van Toon Hermans, die vertelde over carnavalsgroep uit Steenbergen zjjn sportverleden ik bokste vroe- (20.000 gulden) en een loterij ter plaat- ger want ik had een bord voor nvn se (10.000 gulden) verhoogden de fi- kop en en passant de hoofdprijs nanciële feestvreugde. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM -— Ze waren er weer allemaal, de prominente Nederlanders die het hart op de juiste plaats dragen en gratis optraden in het nieuwe Sport paleis, onderdeel van het al even nieuwe Ahoy-complex. Het blad dat zoveel Wigbold in zijn ko lommen doet organiseerde een Nacht van het Hart ten bate van de Nederlandse Hartstichting. Een tot de laatste plaats bezet sportpaleis en een schier eindeloze rij artiesten bewees dat de nacht van het hart aansprak. Ruim een ton schoon op de backrekening van de Hart- stichtiug was het grootse resultaat. Een wielerpiste leent zich uiteraard voor het maken van ereronden; Wil- leke Alberti en Toon Hermans wil den wel startschoten lossen: de Moun- ties en de Wama's muntten uit door uitgebreide valpartijen, (zie foto) Tussen het optreden van de artiesten Jan Blaaser; Ben Cramer, Max Tail leur, Saskia en Serge, The Three Jackets en hun bijna naamgenoten de drie Jacksons, het waren er te veel om op te noemen, werd er nog echt gesprint ook. De revanchewedstrijden van het vrijdag verreden Europese kampioenschap voor profs zorgde voor veel vuurwerk, al kwam kersverse kampioen Leyn Loevesijn ditmaal en kele banden tekort om Gordon John son weer te verslaan. Het middenterrein- bracht ook nog andere sporten zoals zaalvoetbal met prominenten als Faas Wilkes, Mickey Clavan, Rein Kreyermaat, Cor van der Hart en Eddy P. Graafland. On der grote hilariteit verdween de bal dikwijls richting publiek dat overi gens nauwelijks waarde hechtte aan de uitslag (33). Diverse groepen zorgden voor stem ming in de grote piste. De orkesten waren hierbij favoriet al kwam cir cus Toni Boltini goed uit de verf. En kele olifanten kregen het op de zwa re heupen en dreigden in viot tem po enkele ranke racefietsen en wat zwaarder gebouwde RET-blazers on- Qak maandagmorgen open Géén tel. of schrift best PROF. DR. H. K. A. VISSER fijn werk ROTTERDAM, De officier van justitie mr. F. L. Hage heeft donderdag een gevangenisstraf van veertien dagen en een jaar ontzegging van de rijbevoegd heid geëist tegen de 22-jarige brandwacht J, ter H. uit Rotter dam. De brandwacht veroor zaakte op 19 september vorig jaar met zijn personenwagen een ongeluk op de Groene Kruis weg in Rotterdam. Een 23-jarige bromfietser kwam hierbij om het leven. Verdachte wilde de bewuste dag een vriend helpen die met autopech op de Groene Kruisweg stond. Hij parkeerde zijn Wagen op de midden berm. Zijn hulp was niet meer nodig en de brandwacht vertrok weer. Hij reed de middenberm af, zwenkte naar rechts en keerde vervolgens. Bij het keren nam hij de hele weg in beslag en overschreed de ononder broken 'witte streep in het midden van de weg. De bromfietser die vlak voor de witte streep reed in dezelfde richting als die, waaruit de brand wacht kwam. botste tegen de auto op. Hij overleed diezelfde dag aan een schedelbasisfractuur. De officier van justitie zei tijdens zijn requisitoir het te betreuren dat ■het slachtoffer geen valhelm had gedragen. De brancj,vacht zei voor de rechtbank dat hij de motorfiets hele maal niet had gezien. De raadsman van de verdachte, mr. J. de Wit zei in zijn pleidooi dat het goed mogelijk was dat de bromfietser zoals een getuige van het ongeval tijdens het vooronderzoek had ver klaard vlak voor de botsing achter om had gekeken, zodat hij de auto niet had opgemerkt en daardoor niet had •kunnen remmen. Mr. De Wit vroeg de rechtbank zijn cliënt geen geval-» genisstraf op te legen, aagezien deze dan zijn functie zou verliezen. Eén blik',in de spiegel is vol doende om U ervan ts over tuigen dat dit vetercorset nu eens edit goed korrigeert..... Vetercorset van een prachtige kwaliteit broché met 8 lengte baleinen, die het goed op zijn plaats houden.' De niet mee buigende U-baleinen in het dubbele voorpanden de inge zette elastische stukken, zorgen naast een goed korrektievermo- gen voor een grote bewegings vrijheid. Dit zalmkleurige vetercorset van een bekend merk, nu voor nog géén veertien gulden. Blijft nog een'vraag, waarom juist de beide asfaittanks als doelwit van de operatie waren gekozen. Een niet te overziene ramp zou het gevolg zijn geweest, als bijvoorbeeld tanks met lichte oliën of "benzine op deze wijze waren geëxplodeerd. Van een onzer verslaggevers Op het Gulf-terrein en ook elders wordt intensief gepatrouilleerd. Op het terrein van de Gulf-raffina- derij vlak bij de brand zijn metaal deeltjes gevonden, die afkomstig zijn van explosieven. Zoals reeds gemeld is bij dc asfaittanks, die bij de brand verloren zijn gegaan een groot vier kant in dc omheining geknipt gat ge vonden. De wachtslieden waren, zoals bekend, gealarmeerd door drie explo sies, vlak voor dc brand. Tóen onmiddellijk daarna de brand uitbrak was er voor de beide asfait tanks geen houden meer aan. Explosies in een asfalttank zonder opzet bijvoorbeeld door kortslui ting of statische elektriciteit zijn ondenkbaar. Asfalt, dat gebruikt wordt in de wegenbouw, voor dakbedekkingen, voor afdichting van pijpleidingen en dergelijk werk is wel het minst ex plosieve en minst brandbare van alle aardolieproducten. ROTTERDAM moeden, dat wij za+ „s uitspraken, groei' on heilspellende ze alles wijst er op, dat de brand, die vorige we:k in de nacht van zondag op maandag de Gulf- raffinad--rij in Europoort een schade van twee en een half mil joen opleverde, is veroorzaakt door boos opzet. Het rechtstreekse gevolg is een verscherping van de bewa king van de raffinaderijen en de chemische industrie in Euro poort, het Botlekgebied en Per nis. SCHIEDAM De gebruike lijke zaterdagmiddag-bespeling van het orgel in de aula van het stedelijk Museum werd. ditmaal ten overstaan van een behoor lijk aantal bezoekers verzorgd door George Stam. ROTTERDAM Suiker Unie Hol ding NV en Kuypers van den Boom NV hebben vergevorderde besprekin gen gevoerd over de verkrijging van een minderheidsbelang in het aande lenkapitaal door Suikerunie van Kuypers van den Boom, aldus een gezamenlijke mededeling. Kuypers van den Boom (16 man personeel) is een familievennootschap die werkzaam is op het gebied van import en verwerking van, specerijen, drogerijen, chemicaliën, zuidvruchten en farmaceutische produkten. Zij maakt specerijen, mengsels en na tuurlijke smaakstoffen voor groot winkelbedrijven, vleeswaren- en soepfabrieken en diverse andere af nemers. Namens de Suikerunie zal de heer. E.K.H. Lindeboom, lid van haar hoofddirectie, tot commissaris worden benoemd. Het bedrijf zal ongewijzigd onder dezelfde leiding worden voort gezet. Tot. de samenwerking is besloten om een verdere uitbreiding en groei van Kuipers van den Boom te verze keren. Na de overname van het pak ket aandelen zal een deel van het bedrijf, thans gevestigd in Rotterdam en Bleiswijk, .worden ondergebracht in een deel van de Suikerunie-fabriek in Puttershoek. De Suikerunie, die 62,5 pet van de Nederlandse suikerbieten verwerkt, 'heeft via de Suiker Unie Holding NV een diversificatieprogramma in ont wikkeling, waarin deze deelname vol komen past, aldus hetbedrijf. Concertgever had voor deze gele genheid een kort programma samen gesteld met aantrekkelijke, minder gespeelde werken uit de litteratuur. Na een opening met drie kleine prae- ludia met bijbehorende fuga's van J. S. Bac'n en de Variaties over het stu dentenlied „More palatino" van J. Pzn. Sweelinck klanken drie grappige oude werkjes van. eigen bodem: twee oud-Nederlandse marsen, resp. „Van de Staten van Holland" en „van de jonge Prins van Friesland", gevolgd door een oud hoerenliedje en nog een mars van de Staten van Holland, De ze werkjes klonken bijzonder fris, terwijl incidentele ongelukjes geen afbreuk deden aan het fraai klin kende geheel. Huiveringwekkend is ook (lat, als er inderdaad kwaadwilligheid in het spel is, en daaraan twijfelt nu nie mand meer, deze kwaadwilligheid het werk is geweest van deskundigen op het gebied van springstoffen en bo vendien het resultaat is van een zorg vuldig voorbereide operatie. Er zijn geen sporen gevonden van afstandsbediening, zodat het vrijwel zeker is, dat er gebruik is gemaakt van een of meer spring-inrichtingen met tijdontsteking. De dader of da ders hebben hun werk rustig kunnen doen om zich daarna op hun gemak in veiligheid te stellen. Dc tijdklok deed later dc rest wel. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van dit broché vetercorset met dub bel voorpand, 8 lengtabaleinen, niet meebuigende U-baleinen en ingezette elastische stukken, in zalmkleuren de taillematen 74 De officier van justitie mr. S. J. van der Hoeven, hoofd van het ar rondissementsparket in Rotterdam, die de leiding van het onderzoek in handen heeft, staat voor een verre van gemakkelijke taak. Dat politie onderzoek gaat allereerst in de rich ting opzet, al wil mr. Van der Hoeven nog niet dadelijk het woord „sabotage" gebruiken. Na een warm pleidooi voor de klankvolle variaties op „O Jesu soet, veleent mi doch confoort" van onze landgenoot Albert de Klerk en de ranke „Speelstukken" op. 18 van Hu- go Distier besloot Stam zijn gewaar deerde bespeling met een boelende improvisatie over een Passielied. voor Ook maandagmorgen open Géén teL of schrift, best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1