Wijkorgaan Raad wijst plannen Voorne-Putten af 98 98 De begeleidende pianisten: Toon moet je elke avond goed op je tellen passen AGENDA liföri Weinig interesse hoorzitting Agniesebuurt Motivering ventvergunning beter Dekany-kwartet in Paradijskerk Uitbreiding van Deltazietenliuis 2? F i. I Belijdenisgeschenken BOEKHANDEL VAN DORDRECHT Vriendelij ke overbuur bleek oplichter Ommoord t^rmëulen het winkelen waard Italiaans damast 125 cm breed IJE-meeting in Maranathakerk ,y:vF.vFs I rijrfctg cn zaterdag DE ROTTERDAMMEP PAGINA 3 VR'JDAG 26 AAAAK.T 19? t ii«i) Bouw roept op ROTTERDAM Het wijkorgaan Feyenoord/Noordereiland vindt dat het gemeentebestuur eens'moet laten weten hoé lang het nog' duurt voordat de Willemstunnel zal worden gebouwd. Dan is er tenminste zekerheid en kan onderzocht worden hoeveel zin het heeft nog iets te ondernemen om de wijk te verbeteren en ieb.t min- 5 der snel te laten verkrotten dan ze nu al doet. Er is het afgelopen jaar nog al wat te doen geweest of de eerste twee woonblokken van de Oranjeboom straat wel óf niet gesloopt- moeten worden. Je-.kunt ze natuurlijk laten staan maar dan moet je wel beden ken dat de eigenaars er niets meer in willen opknappen, dat drie van de vier bewoners liever weg willen, dat dichttimmeren van lege woningen en winkels de verpaupering en vervui ling in de hand werkt. En bij afbreken komter 1 ruimte voor een bouwput voor de tunnel, het overgrote deel van -de woningen is al slecht en de bewoners kurinen er dus alleen maar'op vooruit gaan. Er moet overigens wel, vindt het wijkorgaan, gezorgd worden voor een duidelijke stimulans in leefbaarheid (winkels, groen, vervoer) om verder doodbloe den van de wijk te voorkomen. Met andere woorden: het maakt helemaal'niets uit of denblokken wel of niet blijven bestaan als er geen garanties komen wat er verder in de wijk gedaan zal wórden. En verder moeten gezinnen die gaan .verhuizen goed begeleid wórden, moet de St. Agnesschool een ander gebouw krijgen, moeten ontruimde huizen onmiddellijk afgebroken .wor den en moet er nog wel het een en ander gebeuren vond het wijkorgaan Feyenoord/Noordereiland. Als aan die voorwaarden .voldaan wordt vindt het wijkorgaan het maar beter dat de woonblokken :aan--de Oranjeboomstraat worden afgebro ken. Binnen een jaar de nummers 1 tot 33, uitgezonderd het politiebureau en de kunstenaar-ateliers en binnen anderhalf jaar moet het tweede blok tegen de grond. Over dit advies van het wijkorgaan mogen de bewoners gaan praten. Aanstaande maandag, om acht uur in het clubhuis De Arend en aan de.Stampioenstraat. Gedeputeerde Staten om de twee wij ken los te haken van Rotterdam, maar de- dreiging van een nieuwe baan voor Zestienhoven is minstens zo groot. Overvliegende vliegtuigen zullen dag en nacht-voor hinder en overlast zorgen en ,de verzekering van allerlei instanties dat het alle maal vvel meevalt vertrouwen de op stellers van het epistel niet. In de praktijk zullen'de overkomende toe stellen toch niet in een rechte lijn langs de'wijk vliegen,- maar er waar schijnlijk vlak over. t Daarom mag de baan er NIET ko men. Bewoners protesteert. Contactman van de groep bewoners tegen de nieuwe baan is de heer J. Moordam, Hammarskjöldplaats 148, -.eiofoor. 20 77 17'. Dit is een deci van de Oranjc- hoomstraat dat moet verdwijnen voor de aanleg van de Willemstunnci. Liefst maar zo gauw mogelijk vindt het wijkorgaan want de toestand is toch hopeloos. De huizen verkrotten en vervuilen omdat er niets meer aan gedaan wordt door de „tunnel dreiging". ROTTERDAM De Bijbel Kiosk vereniging organiseert op zaterdag 27 maart, des avonds om 8 uur, in de Betheikerk een grote samenzang- avond. Medewerking verlenen het Groot IJF-koor onder leiding van Frits Heuvelink, Wim van Hark, or gel, Wim Hardenbol, trompet en Piet Winkelhof, slagwerk. De bekende zanger Kees Deenik zal de samenzang leiden en enkele soli zingen. Verder zullen het woord voeren ds J van der Xlaauw cn ds II. Brons. F Dagboeken vr Zakbijbels if Psalmen (nieuwe ber.) if Kruisjes if V/anddoekjes if Biddende handen if Hout teksten if Bladwijzers enz. Senthuizerstraat 84 - Tel. 24.30.26 O Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Gezien het aantal aanwezigen op dé'open bare buurtvergadering in de Ag niesebuurt, die het wijkorgaan centrum-noord donderdagavond heeft uitgeschreven, valt het met de ontevredenheid aldaar nogal mee: slechts een twintigtal wijk bewoners waren met hun vragen r.aar het kerkgebouw aan de Noordsingel gekomen. De bewoners legden de vertegen woordigers van liet gemeentebestuur, de heren C. Wols (gemeentewerken) ir. A. Swiebel (verkeersdienst) Ver sloot (sport en recreatie) en Jansen en De Graaf (wijkaangelcgenhcden) en kele reële vragen voor op het gebied van bestrating, speelgelegenheid, vcr- kcers- en parkee.rproblemen. Ook de antwoorden hierop, hoewel niet altijd even gunstig, waren reëel: de bcstratingswerkzaamheden vinden in de wijk niet voor 1973 plaats, maar de heer AVeis zegde toe de allerslechtste plekken in het wegdek nog voor tic zomervakantie incidenteel in orde te laten maken. Éénrichtingsverkeer voor auto's zal nog dit jaar in de wijk worden- ingesteld. Ook problemen rond de huisvesting en de huurverhoging, kwamen aan de orde. Het Wijkorgaan wil nog voor 1 april een huis-aan-huis-enquëte in de wijk houden om tot inventarisatie van klachten over de woningen te komen. Daarbij zal men advies over al dan niet betalen van de huurver hoging geven. BOTTERDAM „Ik ben. uw over buur. Mijn vróuw is plotseling weg geroepen naar mijn moeder in Pur- merend. die op sterven ligt. In haar haast heeft zij thuis alles afgesloten, heeft u watgeld.' want ik wil er ook naartoe". Dit vertelde woensdagmiddag een voor de Rotterdamse politienieton- bekende-oplichter tegen een 32-jarige vrouw in de Schepenstraat. De vrouw geloofde hem, gaf hem 25 en maakte een paar boterhammen voor hem klaar voor onderweg. De man liet zijn „huissleutel" ach ter voor als er soms wat gebeurde. Toen de man haastig haar huis had verlaten, merkte de vrouw dat haar portemonnee was verdwenen. Zij bel de de politie, -Raar gauw uit de droom hielp. Aan de hand-,.van foto's kon de vrouw, haar zogenaamde overbuur snel aanwijzen. De man. die geen vaste woonplaats heeft, heeft in het verleden meer geld met dergelijke verhalen- van goedgelovige- burgers losgepeuterd. Nog even en dan is de zomer weer in het land, die hopelijk veel zon en warmte met zich mee brengtmaar ook zwer- men insekten. Om te voorkomen dat U veel last krijgt van muggebeten, be dorven etenswaren, hinderlijk gezoem waardoor U niet in slaap kunt komen enz., verko pen wij deze Vlido-strip. Vlido-strip.,,.. dé insektenver- delgér bij uitstekbestrijdt vliegen, muggen en andere voe gende insekten gedurende 3 a 4 maanden, U koopt'm nu voor nog géén vier gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint in de kelderde verkoop van de ze Vlido-strip insektenverdelger voor het bestrijden van vliegen, muggen; motten en andere vlie- gende insekten. Deze strip, die ook in cle caravan op de cam ping goed van pas komt, nu extra voor del ig 3 Ook miandwfncrjcn open Gitn tel. of schrift, best. IS HET U bekend dat het leefklimaat van uw wijk ern stig wordt bedreigd door de kort ge leden gepubliceerde plannen tot uit breiding van de vlieghaven Zestien- hoven, volgens hel zogenaamde NA- CO-rapport?". Dat vragen enkele mensen in Ommoord en Alexander - polder in een brief aan hun mede-be-: woners. Het gemeentebestuur voelt zich uno wel bedreigd door de plannen van Een enorme partij gordijn; en .meubelstoffen met een korting van 30 tot 50% vindt U nu op. onze eerste etageen niet. alleen maar gewone drukstof- jes, maar zelfs deze luxe hali- aanse damast. Italiaansedamast voor luxe over gordijnenen sterk, genoeg om Uw bankstel mee te bekle den. 1) kent het vast wel dit lu xe opgewerkte damast van rond een tientje per meter.. Tijdens deze aanbieding koopt U het per meter, extra breed 125 cm, keus uit de drie meest verkoch te kleuren,, voor nog géén ze vengulden. Vrijdagavond om 6 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze prachtig opgewerkte Itali aanse damast' in dé kleuren 'raise, goud en groen, 125 cm breed, nu^ per meter voor 6 Ook maandagmorgen open Géért tel, of schrift best a/ ROTTERDAM Donderdagavond speelde het Dekany-kwartet ge vormd door Hongaarse, musici-leraren van- het Brabants Conservatorium te Tilburg, te weten Harry Curby le viool (vervanger van Bela 'Dekany, naamgever van het ensemble, maar sinds vorig jaar verbonden aan het BBC-Symfor.ie-orkest), Peter Aslay, tweede viool, Ervin Schilfer, alt en György Schilfer, cello 'tijdens de Lijdensoverwegir.g in de Paradijs- kerk Haydn's geniale -..Die sieben letzten Worte des Erlössers", op. 51. Voorganger van de avond was ka pelaan J. van Adrichem. Het kwartet, waarvan primarius zich in korte tijd schitterend heeft weter. aan te passen, aan het geheel, heeft met fraaie toon en grote expressiviteit, dit alles ge steund door -een. formidabele .tech nische beheersing het door de compo nist zelf. zo geliefde opus ten uitvoer gebracht. Ce kérk was zeer. goed ge vuld met, een uitermate intens toe-, luisterend auditorium. Zo men al hoogtepunten uit deze memorabele verklanking - zou willen - noemen, dan zijn -dit ongetwijfeld de fragmenten bij „Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij .verlaten".en het slat, gevormd door het ingetogen, Tn Uw handen beveel ik mijn geest" er. het fel daarmee contrasterende „Ter- remoto". ROTTERDAM Onder het motto „Gelukzoekers zijn wij allemaal" or ganiseren de jongeren van IJE-Over- schie op zondag 28 maart, des avonds om half acht in de Maranathakerk. aan de Joss. de Jonghlaan weer een meeting. Spreker is ds H. Moll uit Zwijn- drecht; zijn onderwerp luidt: „Hart transplantatie dringend gewenst". Het IJE-koor Overschie onder leiding van Matthijs van Noort zorgt voor de vokale omlijsting. SCHIEDAM In de Evangelisch- Lutherse kerk te Schiedam '.vordt zondagavond om acht uur een muzi-' kale Passie-vesper gehouden. Mede werkenden zijn het Schiedams Lu thers kerkkoor „Sursum Corda" en mevrouw Smit-Noordermeer, sopraan. Ds. A. Steinhart verzorgt een medi tatie. Eventuele baten zijn bestemd voor de restauratie van het kerkorgel die dit jaar moet worden uitgevoerd. ROTTERDAM Toon Her mans heeft in'zijn nieuwe one- mahshow, die in het Luxor- theater draaiten tot 'ver in mei is volgeboekt, een nieuwe „sound" ingebouwd. Het ene lachende gezicht van Goverl van Oest heeft plaats gemaakt voor twèe; glimlachende, in fraaie smokings geklede pianisten. Een soort super-elegant klankdecor voor de balonnades en andere capriolen van Toon die er niets meer. aan doet om zijn eens be vochten image nog te wijzigen. Tweeforse Steinways waarvan de waarde zo ongeveer tussen de veertig- en vijftigduizend gulden ligt, staan achter elkaar opge steld. Een elektroyiisch orgel gaat ergens schuil achter een van de opgeslagen vleugelkleppen. Dat wordt aan het slot gebruikt als Toon overschakelt ..op zijn vierde versnelling". Terwijl de grote baas op het toneel heen en weer huppelt met een non chalant losgeknoopte das op een overhemd dat van boven niet geslo ten is. neigen beide pianisten zich over hun instrumenten in hun vers gestoomde concertpak. Rinus van Galen en Cor Cools voe len zich echter bijzonder plezierig in hun bescheiden functie. „Drie uur werken en dan is het gebeurd;', zegt Rinus van Galen. Dan gaat het duo weer terug naar Am sterdam, respectievelijk Amstelveen. Maar wel een tochtje in een eerste klas Mercedes. Hoe werden jullie een duo? „Vier jaar geleden speelde Cor een pianoconcert van mij bij het orkest van Jos Clebèr. Dat ging zo fijn dat ik tegen, hem zei: „zullen we het niet samen gaan doen? Dat is niet zo een voudig omdat je allebei je eigen werk hebt en toch samen moet studeren. Maar het is wel het voordeel dat je als allround pianisten overal „inge zet" kunt worden". Maar hun eigenlijke eerste optre den- begon op Soestdijk. Daar moest Toon op de zestigste verjaardag van koningin Juliana (1969) optreden en nam hij eigenlijk als proef beide pia- Links Cor CroJs en recht Rinus van Galen nisten mee. Toen was het snel beke ken. In de show krijgen de pianisten ook de gelegenheid een solonummer te spelen. Dat dateert at van Antwer pen. Op een avond was Toon niet erg lekker en zei toen tegen het duo: „als ik h et toneel zou moeten aflopen, spelen jullie maar wat'. En dat. is dan nu een stuk zigeu- nermuziek geworden. Virtuoos klater goud-en een van de favoriete muziek jes van het duo die ook op een lang speelplaat zijn vastgelegd. Verveelt dit spel niet? „Nee, bij Toon is daar geen kans voor. Hij varieert veel. Je moet elke avond op je tellen blijven passen. Je valt zeker niet in slaap». Van ons mag het een jaar of langer blijven duren." Dat geeft al gelijk antwoord op de vraag hoe lang deze serie verder gaat duren. „Toon sluit nooit ver van te - voren af." Dick Binnendijk zegt: „voorlopig dit jaar uit". Dat betekent voor Cor Cools dat hij niet de Japanse tournee met het orkest van Malando mee kan maken. Beide pianisten hebben een com plete klase'eke opleiding gekregen. Rinus var. Galen behaalde op zijn achttiende jaar zijn staats-examen in Den Haag en bespeelt ook nog trom bone, viool en klarinet. Cor Cools 'studeerde bij Ben Corne lls en beheerst ook instrumenten als vybraphone, orgel en marimba. Wat brengt de toekomst? Er komt-eerst een nieuwe lang speelplaat uit met een. mixage van klassiek en amusement,.en dan volgt Van een onzer verslaggevers HEEN VLIET Met vijf stem men voor en twee tegen heeft de gemeenteraad de herindelings plannen voor Voorne Putten af gewezen. De voorstemmers stel den zich achter de motivering van B. en W. waarin eerst een krachtig regionaal Rijnmond- bestuur met duidelijke taken moet worden gevormd. Zodra dit Rijnmond een betere wettige status heeft verkregen, moet in overleg niet cle betrokken gemeen ten een structuurschets worden ge maakt. Het huidige .hcrindeling.splan wordt onaanvaardbaar geacht en in strijd met de eerder door de minister bekend gemaakte uitgangspunten en richtlijnen. Zouden GS de ministeradviseren toch tot herindeling over te gaan, dan geeft de raad van Hëenvliet. met klem in overweging een landelijke gemeente te formeren van Zuidland, Abbenbroek, Geervliet, Hoc nvt iet en Zwart ewaal. Bij de aanvang van de raadsverga dering overhandigde de heer H, van Houwerlingen namens een comité uit de burgerij de verzameide handteke ningen van 87 procent van alle Heen- vlietse kiesgerechtigden die zich legert de herindelingsplannen hebben uit gesproken. Burgemeester A. J. M. Derksen was blij met deze spontane aktie- uit de 'bevolking waaraan hij meer, waarde hechtte dan bijvoorbeeld het stickers plakken in de Alexanderpolder dn Rotterdam. De behandeling van de door-B. en W. opgestelde nota vergde donderdagavond veel tijd. Ket betrof nuanceverschillen iri de prioriteiten. De protestants-Christelijke fractie zou in een brief aan GS gaarne zien toegevoegd dat GS de beslissing, zou den uitstellen totdat een blauwdruk van. Rijnmond gereed is. Men fvas eensgezind in de afwijzing tegen toe voeging aan,. .Spijkenissè,. waarvan Heenvhet weinig heil verwacht, Bij de fracties van VVD .en'. PvdA bestaat voorkeur voor een landelijke gemeente, izoals in het ptah-Berrussè werd aangevoerd. Burgemeester Derksen lichtte de nota van B. en W. uitvoerig toe. Hij noemde het herindelingsplan van G.S, een door de minister, bestuurd hanteren van een rood potlood. Het ontbreken van argumenten in het provinciale stuk bracht hem tót :de uitspraak: „De eerste de-beste vent. vergunning moet in zjjn weigering beter gemotiveerd, zijn dan-dit hele herindèlingsplan". ROTTERDAM De Staatssecreta ris van Sociale Zaken en Volksge zondheid, dr. R. j. h. Kruis inga, heeft zijn goedkeuring gehecht aan bet plan van; Burgemeester cn Wethou ders van' Rotterdam,.5 voor de -bouw. van een ruimte ten behoeve van de arbeidsthcrapie bij hef „Delta Zie kenhuis" te Poortugaai; N Dr. Kruisinga is van oordeel dat door realisering van dit initiatief een- noodzakelijke uitbreiding wordt gege ven. aan de -ter beschikking staande mogelijkheden voor arbeidstherapie. Naar zijn méning zal hierdoor een moderne en. doelmatige werkomge ving geboden kunnen worden aan een deel van de patiënten die voor de -arbeidstherapie zijn aangewezen. De nieuwe voorziening zal bestemd zijn voor ca. 70 mannelijke en 30 vrouwelijke patiënten. - Het gebouw zal gerealiseerd wor den op het terrein langs de Albrand- waardsche dijk en uit één bouwlaag bestaan. Het zal in prefabbeton wor den uitgevoerd en naast een werk plaats onder meer ook bevatten, een cantine, was- en kleedruimten en opslagruimten voor materiaal. F, De kosten van het project, exclusief inventariskosten, zullen ongeveer 1,3 miljoen bedragen. er irt mei een solistisch optreden in een eigen programma voor de AVRO- lele visie Maar veel moeilijker clan een tele visieopname vinden ze -het spelen voor publiek, „Wij zijn geen theatermensen. Dat moesten we leren'. Zo werden ze in de show van Toon ingebouwd, glimlachend, meespelend, acterend alsof ze nog telkens onder steboven zijn van de grapjes van hun chef, alsof het altijd weer de eerste keer is dat ze het meebeleven. Beiden zijn vol bewondering voor Toon, hoewel ze ook hun kritiek heb ben. „Het is fijn werken, maar Toon schaaft zoveel. Soms te veel. Hij had bij de première van deze show een heel fijn liédje dat „Ik ben het zat" heette". Dat is er uit verdwenen. We vinden het allebei jammer, maar het komt niet terug.' It'dam: Luxor Theater, „One Man Show" 20.00 Piccolo Theater, cabaretprogramma „Fiet en Frans" 20.13; Hofplein Theater, ..Wim Kan en Corrie Vonk". NET Vrou wen?... geen probleem! Doelen, gr. zaal, CUtt Richard and the Shadows. 20.15: Doe len^ gr. zaal, Seth Gaaikema met als gast Paul van Vliet. 24,15; Doelen Xeerlaiids Hoop in Bange Dagen, 20.13;. Ger. Gem. in Nc<i, Ftauwenhofstraat. 19.45 ds Wlnk. 2UIDLAXD: Verenigingsgebouw, Raad huisstraat to, hearing v, d. ar. H.oo-ie.oo. It'dmn: Grote of St.Laurenskerk. caril lon concert. 11; l.uxor Theater, „One Man. Show" 20; Kerk Simonstr.. „Passtc en Pa sen". 20; K'dam Sch'bUFg, „Koning Jan". 20.15: Hotpteintheaier, Wim Kan en Corrie vonk, 20.15: Piccolo Theater, cabaretpro gramma, „Fiet en Frans". 20.15: De Doelen, kt. zaal „Neerïands hoop in Bange Dagen", 20.13: Betheikerk. Grote Samenzang avond, 20.00. Klachten stodsbezorging: maand, t/m vrijd. 18.30-19.30, raterd. 17-18, tel. 1 15588. Schiedam: Joh. Grönefeld, Sin gel 93, lel. 263538. Vlaardingen.- H. Verheii, Diepenbrockstr. 41, tel. 343345. Woord voor de dog: Bijbellezing en over denking fel. T 41000. Klachten en geluids hinder en luchtvervuiling: Centrale Meld en Regelkomer Rijnmond, te!. 010 - 50000. Spreekuren sociale raadslieden: ma, di, vr: Coornhertsir. 19, 9-11; Jen- siusstr. 37, 14-16; Provenierssingel 57, 9-11; Klaverstr. 52, 9-11; Ruige waard sir. 34, 14-16; 8lozoen5tr, 11, 14-16; di, wo, do: Korte lijnbaan 8d, 12-14, vr: 12-14, 19-21.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1