VOORNE-PIITTEN STEIGERT TEGEN HERINDELING (6) P EN O OVER m iciency in container overslag van levensbelang 1 ICI GAAT CAPACITEIT VERGROTEN Grootste tanker ran de helling Snelgroeiende badplaats die zichzelf goed kan bedruipen „Bomen groeien tot aan de hemel" ipüiüü Vanavond huldiging Ard Schenk in Ahov Snelgroeiend Logischer de rotterdammer ZATERDAG 27 MAART 1971 door Koos Deihaas DE Britse PO Groep, heeft een reorganisatie aangekondigd, die zowel op het terrein van de exploitatie als dat van het beheer diep ir haar structuur ingrijpt. Ze heeft tot doel een krach tiger basis te vormen voor toe komstige groei en rendement, in het bijzonder waar het nieuwe activiteiten van de groep betreft. De reorganisatie volgkt op een onderzoek dat P O en het adviesbureau MacKinsey anl Co. in de afge lopen zes maanden hebben in gesteld. Uitgangspunt voor een nieuwe structuur werd de op richting van vijf nieuwe werk- divisies, waarin bestaande be langen geroepeerd zullen wor den ondergebracht. D OTTERDAM Burgemeester jhr. J. Alberda van Ekens te in van Roekan je ziet het niet. Met zijn wijsvinger volgt hij de tekst van de brief van het Zuidhollands provinciebestuur over de herindeling van Voorne-Ptïtten. waar staat dat samenvoeging van -Roekanje met Hellevoetsluis in overeenstemming is met de ge dachte van gedeputeerde staten dat de recreatiegebieden binnen het territoir van de stedelijke gemeente moeten zijn'gesitueerd. .Als dat de bedoeling is zouden ze net zo goed kunnen zeggen: voeg Roekanje maar bij Rotterdam". Een consequente redenering van Roekanje's burgemeester, want de tienduizenden recreanten die deze gemeente elke zomer op een plezierige manier, ontvangt zijn inwoners van Rotterdam en omge ving, en beslist niet van bet stadje Hellevoetsluis. Roekanje is de laatste -van de negen gemeenten op Yoorne- Putten die door de eensgezinde samenwerking van het provincie bestuur er) de minister van bin nenlandse zaken van Zuidhol lands kaart dreigen te worden geveegd. De laatste, niet omdat' zij de onbelangrijkste zou zijn, maar omdat, zij als meest weste lijk gesitueerde,het eindpunt yormt 'van een reis door het eiland en óók omdat de gemeen teraad van Roekanje de laatste van de negen raden zal zijn die zich (volgende week maandag') over de provincie-plannen gaat uitspreken. Daarom vandaag in onze serie: Roekanje als laatste aan het woord. ISÉte# \-.V x En achter de „grotere be stuurskracht" waarmee de pro vincie schermt, zet de burge meester van Roekanje ook een groot vraagteken: „De afstand tussen de bevolking en het be stuur zal aanzienlijk groter wor den. Hier weet men de weg en stapt men nog zonder schroom het raadhuis binnen. In een klei ne gemeente is er nog iets van romantiek, voor zover je ten minste bij een gemeentebestuur over romantiek kan spreken. Maar dat verlies je zonder meer als je naar grotere eenheden gaat". mémmiM ÉiÊËiêÊiÊm ROTTERDAM „De tijd van amateurisme in zaken is eraf. Elke fout wordt" afgestraft." Dit zegt Frans Swarttouw (37) di recteur van Europe Container Terminus, één van de twee grote Rotterdamse container-overslag- bedrijven, Na vijf jaar moorden de concurrentie en tasten in het duister' draait het containerver voer op volle toeren zonder dat er een duidelijke voorspelling kan worden gedaan.over de toe komst van, deze jongste tak van het vervoerswezen. De heer Swarttouw is uiterst voorzichtig in het doen van uitspraken over de te verwachten ontwikkelingen in het internationale container vervoer. ;,Nu en dan", zegt hij, „circuleert het. verhaal dat in deze bedrijfstak de bomen tot aan de hemel groeien." J§ SS» Hk->, ■4 PAGINA 3 e dan maar ineens "UET raadhuis staat er nog net op", zegt burgemeester jhr. Al'oerda van Ekenstein bij cle grote luchtfoto van de uitbreiding van zijn op weg naar zesduizend inwoners-gemeente. Iedere divisie zal verantwoorde- lijk worden gesteld voor de activi teiten op haar terrein, niet alleea- in commercieel en exploitaticf opzicht, maar zeker ook ten aanzien van de uitbreiding van activiteiten. In een brief' aan-" de stafleden van de P O Groep noemt de voorzit ter van de Raad van Bestuur, Sir Donald Anderson, deze maatregelen, „een logisch gevolg van de ontwik kelingen die zich in de laatste tien jaar hebben voorgedaan. Zij zullen de groep in staat stellen haar acti viteiten beter te richten en te coördineren en. het nijpende pro bleem van de sterk gestegen kosten onder ogen te zien. Door de reorganisatie zal binnen de vestigingen, in Groot-Brittannië efl op het vasteland van Europa een overcompleet aan personeelsleden ontstaan. In een aantal gevallen zal ter vermindering van het aantal employés kunnen worden volstaan met een natuurlijke afvloeiing ol vervroegde pensionering. De be trokkenen ontvangen bij het vinden van een andere werkkring alle me dewerking, aldus Sir Donald. De reorganisatie veroorzaakt ove rigens geen teveel onder het zeeva rend personeel. De divisies zijn: 1. Bulkvervoer (direkteur A. B. Mars hall), omvattend alle tmlkvervoer tiln- nen de groep en die van de consortia waarin zij deelneemt. 2. Vrachtvervoer (direkteur B. B. Atoms), omvattend de grote handels vaart ln conventionele vracht- en trampvaart. 3. Passagiersvaart (direkteur P. E. Party), omvattend lijn- en cruise vaart van P o Lines en E A en de schoolreizen van British India Steam Navigation Company. 4. Bijzondere vaart (direkteur H. T. Bealey), omvattend aüe overige groeps activiteiten, zowel !n Groot-Brlttanni-i als daarbuiten, met als voomaamse verantwoordelijkheid haar belangen in Overseas Containers Ei mi ted (OCL). 5. Europees- en luchttransport (direk teur Lord Geddes), omvattend alle huis tot-hulsvervoer in Europa, vrachtver zending over zee en door de lucht, kor te zeevaart en veerdiensten. Aan deze divisies worden vijf centrale staf divisies toegevoegd, respectievelijk een voor financiën, een voor internationale zaken, een voor technische diensten, een voor personeelszaken en een voor onder zoek en planning. Deze zullen hun diensten zowel aan het bestuur van de groep als aan de onderscheiden: werkdivisies bieden. T Cl gaat haar capaciteit voor hoge- drukpolyetheen vergroten door "te Wilton, Teasside, een nieuwe zeer efficiënt werkende fabriek te bouwen, die weinig arbeidsintensief is. Tn de fabriek, die een capaciteit van 50.000 ton per jaar krijgt, zul len de meest recente vorderingen van ICI op het gebied van de fabri cage van polyetheen worden toege past. Met de bouw zal nog deze zomer worden begonnen en de fabriek zal, naar wordt verwacht, in 1973 in- be drijf komen. ICf zal zelf verant woordelijk zijn voor het ontwerp, de inkoop van, materialen en de bouw. De nieuwe fabriek en- die, welke voor ICI Europa wordt gebouwd in Foe-sur-mer aan de Middellandse Zee, moeten voldoen aan' de in de eerstvolgende jaren te verwachten toename van de vraag naar „Alka- thene", het polyetheen van ICI, Hun ligging is in overeenstemming met de politiek van ICI om de polye- theencapaciteit een strategische plaats te geven ten opzichte van belangrijke afzetgebieden, /"VP de werf van Isjlkawaji- -ma-Harima te Koere, nabij Hirosjima, loopt volgende maand een tankschip van 375.000 ton (deadweight) van stapel, op.dat ogenblik het grootste schip ter'we reld. De tanker, die de naam „Nisseki- Mary" krijgt, zal 25 miljoen dollar kosten en wordt gebouwd'voor To kyo Tankers co., die het in charter iaat varen voor oh'evervoer van de Perzische Golf. Het schip moet in oktober in de vaart komen. Op het ogenblik meten de zes grootste schepen ter wereld 326.000 ton. Zij zijn alle in Japan gebouwd. Isjikawajima-Harima heeft reed's orders voor twee tankers van 447,000 ton, ten laste van Globtik Tankers London ltd, waarvan de- eerste in februari 1973 opgeleverd moet wor den, Japanse scheepsbouwfunctiona- rissen zijn ervan overtuigd dat het technisch- mogelijk is, tankers van een miljoen- fon te bouwen. De grootste moeilijkheden zouden zich echter voordoen Vj de verzekering, do bemanning en het vervuilinas- gevaar van deze vaartuigen. De Ja panse zeeüedenborsd 'neeft de bon don van reders in het land reeds laten weten dat zij weigert mensen voor reuzentankers als van 477.000 ton beschikbaar te stellen. Voor burgemeester jhr. Alberda van Ekenstein is het geen vraag wat zijn gemeenteraad maandag gaat doen. Zonder enige bedenking staat voor hem vast dat de raad in de eer ste plaats, uiteraard, de procedure die het provinciebestuur wil volgen, (of liever het feit dat dit bestuur de wet telijk voorgeschreven procedure %vil uitschakelen) zal aanvechten, In de tweede plaats zal de raad zeggen dat een herindeling op Voome-Pulten op dit moment onnodig is en vervolgens dat Roekanje een zelfstandige ge meente moet blijven. ■Roekanje is een..snel groeiende ge meente. In een tijdsbestek van vier jaar is het aantal inwoners gestegen van 3700 tot ruim 5000 en het zal niet zo verschrikkelijk lang meer duren dat er 6000 zullen zijn. En alleen ge meenten met minder dan 6000 inwo ners 'komen volgens t de richtlijnen van minister 'Beemir.k voor opheffing In aanmerking- Bovendien is (Roekanje van mening zelf over voldoende bestuurskracht te besdhikken: „Wij kunnen onszelf be druipen", zegt de burgemeester. „Wij werken met gezonde begrotingen en de. voorzieningen die nodig zijn ko men er: een goed zwembad, vol doende scholen, sportvelden, tennis banen, campings, er is een plan voor een sportzaal en de industrie wordt geweerd." Daarom zal de gemeenteraad van Roekkanje maandagavond zonder meer vooropstellen dat hij de nood zaak van samenvoeging met Helle voetsluis niet inziet. En het bewijs dat dit persé ook de mening van de bevolking is ligt voor burgemeester Alberda -\y.n Eikenstein in 'de - ge slaagde 'handtekeningenactie idie na het vorige herindelingsiplan van de provincie voor het behoud van de ge meentelijke zelfstandigheid werd ge voerd. „Laat er eerst naar eens een ge westvorming van de grond komen", is ook de mening van de burgemeester van Roekanje. „Pas daarna kan men eens gaan kijken naar. een goede her indeling van de Rijnmond, maar nu is dat prematuur". Hoewel burgemeester jhr. Alberda van Ekenstein aan zijn eis dat Roe kanje zelfstandig moet blijven geen alternatieven wit toevoegen, geeft hij toe dat er voor een beter herinde lingsplan vele mogelijkheden zijn. Bij voorbeeld, zo oppert hij, zon men Spijkenisse en Hoogvliet kunnen sa menvoegen, Hellevoetsluis en Brielle als stedelijke gemeenten kunnen handhaven en van de rest van het eiland één grote agrarische gemeente maken. Een 'andere mogelijkheid zou sa- 1 menvoegir.g van Roekanje en Oost- zegd dat Oostvoome naar Brielle en. Roekanje naar Hellevoetsluis moet omdat ide recreatiegebieden i binnen het territoir van stedelijke gemeenten moeten worden gesitueerd. Dat iRockanje i.bij de behandeling •van het vorige ontwerp heeft gezegd, geen heil te zien in een samenvoeging met Oostvoome had zijn reden in het daarvoor aangevoerde argument. Men wilde met de2e 'samenvoeging een verbetering aanbrengen in de ge meenschappelijke recreatieve i taken. Roekanje vond dat onnodig, 'ómdat het dn 'het recreatieschap Westelijk Voome een uitstekende 'gemeenschap pelijke iregeling heeft imet Oost voome, zodat er wat dit betreft r.iets te verbeteren viel. „Misschien", zegt burgemeester Al berda van Ekenstein, „zal een samen voeging in de toekomst wel nodig zijn, maar zeker is dat het nu te pre matuur is. Goedkoper werken? Ik ben er heilig van overtuigd dat dit beslist niet het geval zal' zijn." voome kunnen zijn en gezien de- geaardheid van deze beide gemeenten ligt dat naar de mening van de heef Alberda van Ekenstein in. ieder geval méér voor de hand dan wat nu de bedoeling ris: -Roekanje naar Helle voetsluis en Oostvoome naar Brielle. De argumentatie daarvoor in het stuk van de provincie vindt de bur gemeester dan ook eer. eigenaardige zaak: In het vorige ontwerp was' de gemeenschappelijke recreatieve taak van Oostvoome en Roekanje een re den voor samenvoeging van deze ge meenten. Nu stelt de provincie ineens dat aan de ene kant de recreatie voor Oostvoome 'een aflopende 'zaak is, terwijl aan de andere kant wordt ge- De sleutel tot het handhaven van het bestaan ligt in het opbouwen van een zo groot mogelijke efficiency. Ieder moment dat een schip stil ligt langs de kade kost handenvol geld. Als het schip in de haven arriveert moeten de containers al keurig in het gelid gereed staan om in de ruimen van het schip door middel van de containerkranen met de meeste spoed sn de juiste volgorde geplaatst ta worden. Een schip met driehonderd containers kan by Europe Container Terminus (E.C.T.) deze krachttoer binnen acht uur maken. Om dat mogelijk te maken moet op het vijfentachtig hectare grote ha venterrein een reeks handelingen worden afgewerkt, die een smetteloos verloop 'van lossen en iaden, het aan- en afrijden van de met containers ge laden trailers en het verwerken van het snel groeiende aantal containers via de spoorwegen vereist. E.C.T. heeft, .zo verklaart de heer Swart touw nadrukkelijk, geen behoefte aan uitbreiding van het terrein door het creëren van uitwijkmogelijkheden naar de Waalhaven. De vijfentachtig hectare in het Eemhavencomplex is .rog lang niet tot, de volle capaciteit benut. Met efficiënter gebruik van het be staande gebied kan E.C.T. bij de te genwoordige gang van zaken nog ja ren vooruit. Een aantal niet scheeps gebonden activiteiten verhuizen naar een nieuw kantoorgebouw aan de an dere kant van de weg naast het E.C.T.-terrein. De heer Swarttouw maakt er geen geheim van dat zijn bedrijf, net als alle andere containerbedrijven wat de financiële resultaten -betreft, steeds in de buurt van de rode lijn zweeft. De investeringen bereiken in de' loop van dit jaar gerekend van het begin van vestiging in 1965 de honderd miljoen 'gulden. TAADGASTEN die vroeger veel in Roekanje kwamen maar er au een paar jaar niet geweest zijn kennen dc plaats haast niet meer terug. Zoveel is er bij gebouwd. Maar de Dorpsstraat, is weinig veranderd en blijft een vertrouwd herkenningspunt. De groei van de containervaart is minder snel gegaan dan de onderne mers gedacht hebben. Op de contai- nermarkt wordt een levendig gevecht gevoerd over iedere box. De heer Swarttouw formuleert deze strijd al dus: „Als Jan er boxen bij krijgt moeten ze er bij Piet af. Dat betekent dat sommige „er mee ophouden". Al laten anderen geen traan over een gemiste container die toevallig bij cle concurrentie in Antwerpen of Hamburg terecht komt, de heer Swarttouw laat het niet onberoerd. Hoe meer containers er op de markt komen des te lager worden de kosten van behandeling. De rij brug- kranen zijn altijd beschikbaar. Ieder ogenblik dat zij niet 'in bedrijf zijn - betekent verlies. Het personeel bij E.C.T. is speciaal aangetrokken en opgeleid. Zij hebben een eigen cao en werken vierentwintig uur in drie ploegen. Intussen is E. C. T. hard bezig een eigen opleidingsschema op te stellen, omdat het1 werken met containers volgens de E.C.T.-formule meer verwant is aan de industrie. Voor negen procent heeft de Neder landse Spoorwegen zeggenschap in E.C.T. De heer Swarttouw ziet voor de toekomst een sterke uitbreiding van de container-express over land. Containervervoer per binnenschepen heeft niet veel toekomst om'dat de snelheid van het vervoeren van con tainers een steeds grotere rol gaat spelen. De heer Swarttouw ziet nog geen mammoetcontainerschepen in de vaart komen. Zijn opvatting is dat schepen met een grotere capaciteit dan vijfentwintighonderd containers geen wekelijkse dienst kunnen uit voeren. De inhoud van vecL contai ners kan een langere reistijd niet ver dragen. Bovendien zouden grotere schepen in moeilijkheden raken ais gevolg van de diepgang van de tegen woordige containerhavens. De Japan se havens hebben bijvoorbeeld een diepte van maximaal twaalf en een halve meter en de Eemhaven dertien meter vijfenzestig. Voor het eerst doet dit jaar ook bij E.C.T. de computer zijn intrede. Men heeft er lang mee gewacht omdat het thans gebruikte systeem tot nu toe uitstekend heeft voldaan. Lang voor-' dat het containerschip binnenvaart staat reeds vast welke containers en in welke volgorde zij in de ruimen worden opgetast. Het containerbedrijf verandert met de dag. Iedereen is het erover eens dat het een goede toekomst heeft, maar in feite zit men nog midden in de pioniersperiode. Daarom schuift de heer Swarttouw af en toe op zijn di- recteursstoe! heen en weer. Hij blijft attent en diligent want, zegt hij, „Ik beschouw ieder containerbedrijf of het nu in Antwerpen, Hamburg. Am sterdam of Bremen is als een serieuze concurrent". O V ROTTERDAM Dit weekend kunnen de ijsnockeyfans hun hart ophalen in het Sportpaleis. Vandaag en morgen worden, in Ahoy de wed strijden gespeeld om 'de RN'-cup. Deelnemers zijn alle Nederlandse clubs zonder hun buitenlandse' spe lers. Vanmorgen werd al om elf uur een begin gemaakt aan dit toernooi. Als intermezzo komt er vanavond gen ijshockey wedstrijd tussen de. Rotter damse sportjournalisten en (met KNWU-coach Frans Mahn) en de Ne derlandse kernploeg schaatsenrijden, die tevens (evenals de damespioeg) wordt gehuldigd. Aan deze wedstrijd zal wereldkampioen -Ard Schenk evenwel niet meedoen (hij komt la ter). Wel van cle partij zijn Cees Ver kerk. Jan Bols en Jappie van Dijk, Zij krijgen steun van Fred Anton Maier (als keeper) en Per Willy Gut tor msen. Als scheidsrechters zullen optreden Leen Pfrommer en Anton Geesink (heeft nog nooit geschaatst). Morgen wordt het tomooi afgesloten. De aanvang iis om negen uur. .De laatste wedstrijd is om acht uur 's avonds afgelopen. "PNQU1ËTS.S, het is het grote mode verschijnsel naast de hot pants, mi ni en maxi. Met de volkstelling, een super enquête, nog maar net achter dè kiezen werd Vreewijk dezer dagen op nieuw geconfronteerd met dit fenomeen, tn ieder negende huis in de Vaan; voor ingewijden en andere leken een onder-: deel vaii wat Pp het gemeentehuis te boek staat als de wijk Vree "'ik,-gleed een enquêteformulier in de bus. Vrager) als van welke kerk bent u, hoe groot is het gezin en hoe oud zijn de gezinsle den om te kunnen bepalen Wat er ge daan zou kunnen worden om het leefmi lieu in de wijk wat op te schroeven kwamen er op voor. De samenstellers hebben vanzelfsprekend niet' vergeten- een flinke ruimte open te laten voor op- of aanmerkingen. De Rotterdammers: willen nog al eens uit de slof schieten als het gaat om het maken van opmer kingen recht-voor-de-raap. Om u niet langer in spanning te hou den komen er hier een paar: Graag een telefooncel in de Vaan-, want dat Is treu rig Is direct al een ijzersterkp.. En wat te denken van Wat ik schandtlig vind, is dat in het hele dorp de ramen maar'tot de helft zijn geverfd. Van zelfkennis ge tuigt de opmerking Tuindorp de Vaan: Afgelegen gebied met vaak een Stap horst mentaliteit waarbij toegevoegd wordt „in de slechte zin". Hopelijk le zen de inwoners van Staphorst andera kranten. Getuige de medewerking van de in woners van de Vaan van de 144 formulieren kwamen er 62 terug maakt men zich toch niet zo druk over het leefklimaat in de wijk. Gelukkig "dan ook dat de stichting sociaal wijkopbouw- 'orgaan Vreewijk dit. wei doet want het initiatief voor cfeze enquête en een hier-, op aansluitende hoorzitting ook. hele maal in komt van hen. Op 1 april, een wat gevaarlijke dag om de mensen in beweging te krijgen, kunnen de bewoners van Vreewijk nog het een en ander toelichten voor het geval zij daaraan behoefte gevoelen. Op 1 april, een wat gevaarlijke dag om de mensen in beweging te krijgen, kunnen de bewoners van Vreewijk nog het een en ander toelichten voor het geval zij daaraan behoefte gevoelen. T7EN enquête dus met weinig vreten- schappelijke pretenties maar toch aardig genoeg om daaruit enkele con clusies op te nemen-, 64,5 procent van de bewoners blijkt onkerkelijk, de ge middelde gezinsgrootte is 2,96 persoon en er is het meest behoefte aan een ontmoetingscentrum. Zo ziet u dat net praathuis van Bor de Wolf hoog op het verlanglijstje staat bij bewoners van- grote-mensen-land. Bijpraten is trou wens al even populair Telefooncellen, betere verlichting en meer parkeerruimte zijn andere wensen die doen vermoeden dat er niets drin- genders schort aan de wijk. De deur die voor de bewoners wordt open getrapt staat echter ai geruime tijd wijd open. Ans Kallen, opbouwwerkster in Vreewijk, verheelt dit niet als zij zegt dat er andere en grotere problemen in de wijk leven. Een van die problemen is de vergrijzing. Wij van het wijkop- bouworgaan houden ons daar ook mee bezig. De enquête-resultaten worden ons echter op een presenteerblaadje aangeboden. Het is te hopen dat die grotere pro blemen, waarover gesproken wordt, het winnen van die telefooncel, verlichting of parkeerruimte. Het menselijk contact, waaraan vooral de wat ouderen zo drin gend behoefte hebben, is tenslotte het allergrootste probleem van deze tijd Kom inwoners van Vreewijk laat 1 april voor u geen grap zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1