Na vertrek oud-wethouder Van der Veen Goede uitvoering Johannes Passion UITREIKING VAN LINDUINA-WA TER Bus 56 van R.E.T. rijdt andere route 1 ÜEUBS VAN AMSTERDAM Regeerders belangrijker dan hun programma m Gemeentezang in Bethelkerk Kind verdronken AR bijeen Experiment met nieuwe abri's Première van musical in Gehoorzaal Minister Schut in Rotterdam Middenstand wil koopavond op donderdag Postvof>rzmpii£ in binnenstad Oecumenische dienst in Holy-kapel PAGINA 7 1 WOENSDAG 3T MAART 1971 t Afspraak V erontwaardigd Natueriijfc PLATiNBONNEN halen bij G, P. VAN DAAliN Ir. j| INFLATIE AFFAIRE-V. D. POEL HüüRHARMONISATIE ACTIEVE AANDELEN V" y* ■I.-182" AANDELEN Actieve obligaties 'i Obligaties Claims, scrips, stockd. DE ROTTERDAMMER politieke gen loederen in Ylaardmgea gesust VLAARDINGEN Na maan denlange onzekerheid heeft oud wethouder E. P. van der Veen (69) de knoop doorgehakt: hij keert niet terug in de gemeente- VLAARDINGEN De gerefor meerde Oratorium Vereniging .,in ex- celsis Deo" en het ToonkunsHkoor hebben dinsdagavond onder leiding van Gerard Akkerhuis in de Grote Kerk de "Johannes Passion" van Jo- hann S. bach voortreffelijk tot blin ken gebracht. De fraaie klank van de in een goe de verhouding samengaande stein- mengroep vulde de ruimte geheel, 'de zuiverheid liet niets te wensen over, de voordracht in de volkskoren was meeslepend en in de koralen viel een bijzonder fijn pianissimo op. Uiter mate boeiend klonk het "Ruht wohl"* Christiane hampe heeft de sopraan aria's helder, zuiver en gevoelig ge- z ,n. De alt van Hannelore Pen- nklinkt warm, maar van haar tekst is heel weinig te verstaan, wat niet aan de ruimte gelegen kan heb ben, want die bleek akoestisch voor treffelijk te zijn. Ruth. Pos was een evangelist die het meer op de stem dan op de declamatie liet aankomen, wat uiteraard net de verkeerde ma nier is <am recitatief te zingen. Jam mer, want zijn stem heeft zeker kwa liteiten. Dat Bernard Kruysen nog altijd één van onze beste zangers is, was ook nu weer te horen. Indrukwek kend van voordracht en prachtig van stem zong hij de Christus-partij op de or gelgalerij aan de andere kant van de kerk tegenover het koor. Deze opstel ling verlevendigde het geheel bijzon der. Hans George Greiwe zong de bas- aria's, wat nu niet de aangenaamste" taak in deze Passion is. Hij 'bleek over een heel mooie stem „te foeschikhf'. ken*, v. m err zijn 'vöof-- dracht wak intens en levendig. Paul Schotsmam. had zich ook ver- gist in deze ruimte; hij had best heel wat minder van zijn overigens fraaie tenorgeluid kunnen geven. De begeleiding was bij het Resi dentie Badhorkest in goede handen en de instrumentale solisten hebben een pluim verdiend, evenals clavecimbe- iiste Corrie Gijsberts en organist Jan van der Meer. G. M. Dersjant VLAARDINGEN Op donderdag 8 april wordt in de Bethelkerk de jaarlijkse gemeentezangavond gehou den. De organisatie is ditmaal niet alleen in handen van de hervormde wijkgemeente: voor het eerst gaan hier de hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk samen. De gemeentezang wordt afgewisseld door de mezzo-sopraan mevrouw Carla van Hove-Sonneveld. Boven dien is er een meditatie door Jaap Prins. Medewerking wordt verleend door het Emmaüs-kerkkoor Iraraa- nuel en de organist Jan Ruisaard. Ten behoeve van het redactie-secretariaat en de afd. redactie-documen- tatie kan bij DAGBLAD „DE ROTTERDAMMER" worden geplaatst leeftijd circa 17 jaar, "t liefst met enkele jaren voortgezet onderwijs. Prettige werkkring met goed salaris en verdere voorwaarden. Ook dit jaar volledige vakantie; eventuele reiskosten worden vergoed. Sollicitaties na telefonische afspraak tot 17 uur onder no. 115588 toestel 60, na 20.30 uur onder no. 192325. raad als onafhankelijk politicus. Daardoor kan de heer J. Wyn- stok (ar) de opengevallen plaats in de PCG-fraktie van zijn naar Groningen vertrokken partijge noot G. Wapstra binnenkort in nemen. Voor de ARP in Vlaardingién be tekent dit besluit een grote opluch ting. De heer Van der Veen had na melijk formeel recht op de zetel van de heer Wapstra, reden waarom hij de benoeming aanvankelijk ook aan- aardde. De drie protestantse partijen heb ben echter een afspraak, waarbij een vakature in de raad wordt vervuld door een partijgenoot van het ver trekkende raadslid. De zetel van de heer Wapstra moet dus worden in genomen door de volgende AR-kan- didaat op de PCG-lijst, in dit geval de heer Wynstok. Tot veler verrassing echter besloot de heer Van der Veen zijn formele benoeming tot raadslid te aanvaar den. Al voor de februari-vergadering stond zijn installatie op de agenda, maar hij ïiet het destijds afweten we gens een verjaardag van een van zijn kinderen. In maart zond hij om de zelfde reden andermaal bericht van verhindering. Zijn installatie staat nu op de agenda voor de volgende week woens dag te houden raadsvergadering. Nu de oud-wethouder echter alsnog heeft besloten zijn benoeming niet te aan vaarden, zal deze plechtigheid geen doorgang vinden. De verontwaardiging over de han delwijze van de heer v. d. Veen was groot. Vooral in AR-kring toonde men zich zeer verbolgen over de houding van de oud-wethouder. In mei vorig jaar immers bedaknte hij als lid van de CHU, terwijl hij een verkiesbare plaats innam op de PCG-lijst. In juni werd de heer v. d. Veen ge kozen tot raadslid, welke benoeming hij destijds niet aanvaardde. Dat deed hij aanvankelijk wel toen de heer Wapstra Vlaardingen verliet en hij formeel voor een benoeming in aan merking kwam. Volgens de heer Wynstok, wiens ge loofsbrieven volgende week woens dagavond waarschijnlijk reeds wor den onderzocht, zodat hjj in mei ge ïnstalleerd zou kunnen worden, zal de PCG-fraktie niet meer op deze onverkwikkelijke affaire terugkomen. Dat zou wel gebeurd zijn als de heer Van der Veen inderdaad zijn rentree had gemaakt in de raad. „Nu heeft het echter geen zin om nog een trap na te geven", aldus de heer Wynstok, die 31 jaar oud is. VLAARDINGEN De interkerke lijke werkgroep (hervormd, gerefor meerd, rooms-kathoHek) houdt zon dagmiddag om vijf uur een oecume nische bijeenkomst in het kerkcen trum Holy. Ds. Van Dam houdt een toespraak, terwijl de liturgie wordt verzorgd door pastoor Hermus en ds. Krol. De Johannes de Doper Parochiekoren on der leiding van Henk van der Linden verlenen medewerking. VLAARDINGEN In de vijver voor het Kolpabad in Vlaardingen is dinsdagavond de driejarige Philip Workala te water geraakt en ver dronken. Hij speelde met zijn vijfja rig broertje. Omstanders alarmeerden een pas serende politieauto. Een agent begaf zich te water en dook het kind op. Mond-op-mond-beademing mocht niet meer baten. BAREJJDRECHT De A.R.-kies- vereniging houdt vrijdag, 2 april, een openbare bijeenkomst in de aula van de Groen van Prinstererschooi. Dr. B. Goudswaard, Tweede-Kamerlid, houdt een toespraak. VLAARDINGEN Met ingang van vrijdag 2 april zal de route van autobuslijn 56 (Vlaardingen Holy - Station Vlaardingen West v.v) in Hoiy enkele wijzigingen ondergaan. Er zal dan niet meer worden gereden via de Van Linden van den Heuvellsingel - Sportlaan en Hólysiagel v.v. maar via de Van Linden" van den Heuvellsingel - Lepelaarsingel - Dillenburgsingel en Holyslngel v v. Opgeheven worden de halten van lijn 56 in de Sportlaan voorbij de Nachtegaallaan, op .de Burgemeester Verkadesingel v*r de* Burgemeester Luüerjnk^igeLvien,, 'pp .di^HpJysingel.,. De "üialteri van* lijn.^'57op de- Van Linden - van - den, Heuvellsingel -vóór r •de, burgemeester Luïjerinksingel, op de Dillenburg voorbij de Koninginr.e- laan en op de Dillenburgsingei vóór de Stadhoudersweg (alle in de rich ting Vlaardingen! zullen vanaf 2 april ook gelden voor lijn 55 richting Holy. Er komt een nieuwe halte voor lijn 56 op de/Holysingel .voorbij de Dillen burgsingel. De -halte Holysingel vOTr de Dillen burgsingel, welke voor lijn 56 wordt opgeheven, wordt per 2 april in ge bruik genomen door lijn 57 in de richting Schiedam! Opgeheven worden dehalten van lijn 56 op de Holysingel voorbij de Dillenburgsingel, op de Burgemeester Verkadesingel voorbij de. Burgemees- ter Luijerinksingel en In de Sportlaan^ voorbij de Nachtegaallaan, Er komt een nieuwe halte voor lijn 56 op de Holysingel vóór de Dillen burgsingel. De halten, van lijn 57 op de Dillen- ttergsingei voorbij' de Stadhouders- - weg, op de Dillenburgsingel vóór de,, Lepeiaarsingel - .en op. de Van -Linden-h' van 'den HeuvellsingelVoorbij1 'de7 Burgemeester Luijerinksingel (alle richting-Schiedam) zullen vanaf 2 ap ril ook gelden voor lijn 56 richting Vlaardingen Station West. COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING DER ZUID-HOLLANDSE EILANDEN ROTTERDAM, ÏO maart Aardappelen 8—17 p. Kg, andijvie 87—107, spinazie 8992, -alen 1420, rode kooï 1525, grote peen 11—16, prei 58—79. selderij 18—23 p. bos, peterselie 30—31. sla 14—24 P, st., spruiten Ia Ü2S—1S1 p. kg., Ela 47—133, ld 114—176, witlof Ia 137—164, Ila 98—148. lib 77-117, rabarber 104—108, radiis 34—52 p. bos, aard beien 240—280 P. doosje. Conference 70-75 93—BS p. kg. 65/70 87—89, 55/60 65—69, Cox's Orange Pippin 75/80 84—85, 70/75 79—87, 65/70 59—63. Winston 80/85 71—75. 75/80 S7—70. 70/75 6369, 6S/70 57—62.' 60/65 4318, Golden Delicious 80/85 34—64, 75/80 55—65, 70/75 53—58, BS/70 42—54. 60/65 2844. aanvoer wit lof 36 ton. Totaal aanvoer fruit so ton. SCHIEDAM Bij de verbouwing van een oude jnelkwinkel tot kantoor van het aamnemingsbedrijf 3. van der Tempel en Zn. is men op iets merk waardigs gestuit. Toen men een nieu we vloer wilde storten kwam men op een gegeven ogenblik terecht in een oude watertank. Nadat de archeologische dienst was gewaarschuwd en boeken waren, na gekeken bleek in dat huis vroeger de heilige St. Liduina van Schiedam te hebben gewoond. Volgens de oude en stoffige boeken van de gemeente Schiedam, die over niet al te lange tijd haar 700-jarig bestaan viert, moet de patroonsheilige van de stad Schiedam altijd in deze bron hebben gebaad. Volgens dezelfde overleverin- VLAARDINGEN Enige tijd gele den is er een aanbieding gekomen vap een Franse firma om in Vlaar dingen abris te plaatsen. Deze schuil plaatsen zijn van esthetisch zeer aan vaardbare vorm en plaatsing ervan komt de gemeente op slechts geringe kosten te staan, aangezien er reclame op zal worden aangebracht. De gemeente acht deze abris era welkome aanvulling op het bestaande aantal. Er zal worden getracht or>. er één bij wijze van proef neer te zei- ten. om het affect ervan in de prak tijk te kunnen beoordelen. Slaagt de ze proefneming, dan wil de gemeente een contract sluiten voor het neerzet ten van meerdere van deze schuil plaatsen, om daarmee de buspassa giers vêu dienst te zijn. gen heeft het water uit de bron een geneeskundige werking. Iedereen die er koffie van zet of in baadt geneest van lastige kwalen. De belangstelling voor de eerste uitreiking van dit water was dan ook bijzonder groot. Zo groot zelfs dat men een pomp heeft aangeschaft om de vele emmertjes vol te tappen. De bron is echter bijna leeg; daar om wordt morgen voor het laast een beperkte uitdeling ingesteld. Ieder die het geneeskundige water wil hebben moet zich morgenochtend tussen tien en twaalf uur bij de oude melk- winkel in de Nieuwstraat opstellen. De uitdeling is gratis, maar slechts zolang de voorraad strekt. VLAARDINGEN In de Vlaar- dingse Stadsgehoorzaal beleeft op za terdag 1 mei de musical „Achter de muziek aan" van de Spelgroep rgus zijn première. Verhaal, dialoog en teksten zijn van Albert Maurits, die als eerste Nederlandse schrijver vast is verbon den aan het toneelgezelschap de Niecfve Comedie te Den Haag. Samen met Cor Stedelinck heeft hij de teks ten en liedjes geschrevenv oor,, Va riaties op een Oedipus-kamplex". De opvoering door de Nieuwe Komedie wordt op 1 april in de Vlsardtogse Stadsgehoorzaal gehouden. De muziek is van Dick Borst, de Vlaardinsgse musicus van de gelijkna mige muziekschool. De bewegingen zijn ingestudeerd onder leiding van Vincent van der kraan, student aan de Academie voor Dans en Expressie te utrecht De algehele leiding berust bij DeV lev Pols, prfvinciaal adviseur van het Nederlands Centrum voor het Ama teurtoneel en -decent aan de Vrije Academie te Vlaardingen. Hij heeft in 1968 voor Argus de nieuwe Gïjs- brecht geënsceneerd. dfrwdajt 30miart ViV-. ROTTERDAM Bij het vormen van een regering zijn de mensem die het moeten doen belangrijker dan het programma. Essentieel is het «ider- .ïinge vertrouwen. Het is voor de con fessionele partijen onmogelijk om reeds voor de verkiezingen aan te ge ven, hoe de zaak in wat voor blok zal moeten worden verenigd. Als dat wel zo was. zouden verkiezingen geen zin hebben! Dit zijn zaken, die de kiezers moeten uitmaken. Aldus minister ir. W, P. Schut (volkshuisvesting en ruimtelijke or dening) dinsdagavond voor de Cen trale Anti-Revolutionaire Kiesveren iging Rotterdam... tot grote verrassing van de vele aanwezigen. Want minis ter B. Roolvink (sociale zaken en volksgezondheid) was als spreker aangekondigd. Maar ir. Schut moest hem vervangen, omdat de heer Rool vink was gebonden door een Tweede- Kamerdebat, dat tot diep in de nacht zou duren. Ir. Schut waarschuwde tegen het bezien van de verhoudingen in twee eenvoudige richtingen: rechts en links. Daarmee komt men terecht in wat hij aanduidde als „garnering". Het gaat zijns inziens om de basis en die ligt heel duidelijk vast in het pro gramma van de confessionale par tijen. Evenzeer waarschuwde hij tegen het beeld van een literaal beleid te genover een socialistisch beleid. De confessionelen, die met de "WD rege ren, voeren géén liberaal beleid, evenmin als zij een socialistisch be leid zouden voeren als zij met socia listen zouden regeren. Bovendien, zo constateerde ir. Schut, telt het kabinet slechts drie liberalen en alle overige ministers zijn confessionelen! Er gebeurt heel veel. In snel tempo zijn we bezig, aldus ir. Schut, de be jaarden te geven wat hen toekomt. Het gaat zelfs snel de kant op dat we niet meer zoveel over de bejaarden hoeven te praten. Het kabinet heeft een taaie strijd gevoerd tegen de inflatie, welke strijd niet altijd even bevredigend verliep. Wellicht was het, zo meende ir. Schut, beter geweest als tegelijk met de BTW een prijsstop ware inge voerd: de BTW heeft geleid tot veel onnodige prijsstijgingen Dat heeft, zo constateerde hij, grote invloed gehad op de gang van zaken in de'bouw. Inflatoir werkte ook hetgeen hij aanduidde als de krankzinnige vier- honderd-guldentewegihg van verle den jaar en ook nu is te zien dat prijzen en lonen zich aan. elkaar op trekken. Gunstig zag hij het werk van de vakcentrales: die hebben een zorg vuldige vergelijking gemaakt van hun programma met de programma's van de politieke partijen en het blijkt dat het programma van de vakcen trales tussen dat van de socialisten en confessionelen in staat. De vorming van een gemeente Alexanderstad is nog niet toe aan re geringsbeleid. De kamermotie in de „af£aire-v. d. Poel" zag ir. Schut als een heel moei lijke zaak. Het vorige kabinet heeft niets gedaan voor de Joodse oorlogs slachtoffers, staatssecretaris V. d. Poel was de eerste die iets deed en of een bijzondere pensioenregeling dan wel de regeling-Van der Poel beter is, achtte ir. Schut zeer discutabel. De „gezag-en-orde" discussies rond minister Udink zag Ir. Schut slechts als een „verkiezingsrage". Hier zijn slechts'zaken die kunstmatig tot te genstelling zijn gemaakt. Op zijn eigen terrein ging ir. Schut diep in op de huurharmonisatie, stel lend, dat geld thans acht procent ren te levert. Als men dit in een huis stopi, moet dat huis tien procent op brengen als er geen winst wordt ge maakt, hetgeen huurprijzen oplevert die onbetaalbaar zijn zonder enorme subsidies, waarmee men niet einde loos kan doorgaan. Die komen nu reeds op f40 per inwoner van Neder land! Ir. Schut moet er van uitgaan, dat de huren één zesde tot één vijfde van het inkomen worden. Wordt de huur hoger, don is individuele huursubsi die mogelijk. In het nieuwe systeem kijken we naar het buis en zien we wat het reëel waard is, zo zei ir. Schut. SCHIEDAM Enkele besturen van Schiedamse middenstandsvereni- gingen hebben het initiatief genomen om de wekelijkse koopavond, die mo menteel op vrijdagavond wordt ge houden, te verplaatsen naar donder dag. Het activeringscentrum Broers- vest - Rotterdamschedijk heeft zich al unaniem voor deze verplaatsing uitgesproken, terwijl er binnenkort een ledenvergadering bij de winke liersverenigingen City Centrum (Hoogstraat) Nieuwland en Midden- standsbedrijven Zuid (Gorzen) zal worden gehouden om een uitspraak van de leden te vragen. Het merendeel van de leden is voor verplaatsing. Als alie verenigingen hun uitspraak hebben gedaan is de volgende stap een verzoek aan de Schiedamse Handels- en Bedrijfs- raad, die dan op zijn beurt weer naar het gemeentebestuur moet stappen. De eind-uitspraak moet gebeuren in een openbare vergadering van de ge meenteraad. Het argument van de middenstan ders is de teruglopende belangstelling voor de vrijdagse koopavond. In de eerste plaats moet men concurreren tegen Rotterdam, terwijl daarnaast de televisie op vrijdagavond altijd een interessant programma te zien geeft, wat van de donderdagavond niet altijd gezegd zou kunnen wor den. Een ander argument is de nade rende zomer. Veel gezinnen gaan dan op een lang weekend wat volgens de middenstanders opnieuw een terug gang in de vrijdagse koopavond te zien zal geven. Dlv.boekj. 69/4.00 akzo 20 es 117.00 alg. bank nederl. 63 5 amst-rotterd. bank zo 2.40+Sst amaterd. rubber 69/8 dell-mlj. eert 70 5t dordt. petr. mij. ra Si dordt. petr. mij. pr. 6ö/7 3.5/10* heineken'a b&b a. 63 f4+10o S3 S vorige k. openlngsk. laatste not 87 87.4 87.8 271 273 273.5 58 4 58.3 58.2 39.5* 39.5 70.3 70.1 70.2-70.3 882.5 878 878.5 882.5 877 .878.5 241.5 242 240.7 248-248.2§ 249.9 249.1-249.5 98 96 96.5 75.4 75 74.6-75 62.7 62.5 62.2 180*-180,5 143.9M44,3g 101.9 70M0.3 8 k. luchtv. mij,- 60/7.25111/4 k. ned. petr. mij. er f MC k.n.s.m, nb S3f?4*25*t na*, nederl. ert '7 ommeren nrc 331.2*-332§ ommeren d'71285 phlt. gloelL g.b. 45.3*-45.6§ ©,'5,2+SVis robeco240.6-240.8 <Sf2+18Vu* rollnco185.5 ®/6.to soheepv. unie 87.2-87.4 69 s.434-0.73 unllevercrt. 94.1 Claims, «ciip» en atoekdlvidendsn amro bank 2.92 39/1.90 V4 'MSS. 5 181.5 143.4 "143.5M,43.7| 101.6 101.3 70.7 71*-71.2 335 336*-337§ 44.8* 45.1 *-45.2 241.2 241.2-241.3 "135.7 185.5-185.6 87.1 87,4-87.5 94.5 94.8-95 2.91 In deze fcocrsHJet zijn opgenomen de officiële noteringen, meegedeeia door de V*f- eenlgtng voor den Effectenhandel. Van de zg actieve aandelen die genoteerd woiden lit zeven tijdvakken is de IsBtste notering opgenomen Indien voor de overige fondsen In de tweede oerlode een notering is tot stand gekomen ie deze eveneen» vermeld, voor» tovti &atr«H sandalen m «e ruDriaKen oan» mediet- «n .erzakaiinsrwei» nanclel, Industrl* *n diversen. Veristarlne der (ekens. d e» «nnr tj bieden; s» leien; S. e gedaen en laten; b Bieden: f nofetins m quldene. a (Slttalna; «f «teek: harkaoitali*atladlvldend BANK-, KREDIET- EN VERZ.WEZEN ^/4.754-6isamav f 20 f amfas f 20 69fl34-25si ass.at.r'darn 89/280 83/460 70/8 100.2 81.1 79.5 delta/lloyd SI e.n.nillmij '127.5 n.mldd 6k50 105 i 11+2» siavenb a 99.2 80.5 78 79 127 10l.5d 219 HANDEL. 69 5 75 m f 4J20 219.5 INDUSTRIE EN DIVERSEN a.c.t f 25 240 alb.heijnf20 188 ƒ4 ot 6at bail-nedam 25 bataann. 69/3 83 bols f20 24 brero vb. 4.40 buhrm.tett. 63/70 54-4st bjjenk.oh.ci 0/70 22 c.sulker 4 cindu-Key2S ©ƒ70 f 4 desseau* H droverlj.ht econosto ®/3+56st elsevier ct 69f0.44>5at Qrdal 69 4.20 fokker f20 ra f SCO furness f20 ra/i gelder.zn. ra fiü+5 gist.broc. 68/9/4.4 ZOs grinten f20 69/5.2-MOal hagemeljer 80.9 239 8 188 80.8 81 79 127.5 101.8 219.2 81 MAS:?S Onlangs werd een begin gemaakt met de bouw van 'een nieuw postkantoor in het bestemmingsplan Koningshoek in Maassluis West. Het ligt voor de hand, dat bij het gereedkomen van dit nieuwe post kantoor het pand Veerstraat 13 zijn bestemming van plaatselijk hoofd postkantoor zal verliezen. Van ver schillende kanten is er de aandacht op gevestigd, dat het wenselijk zo zijn in de toekomst in de Maassluise binnenstad via een postagentschap diensten aan de bevolking te kunnen blijven verlener,. Nog in de loop van dit jaar zal worden onderzocht, welke mogelijk heden voor de vestiging van een pos tagentschap in de oude stadskern aanwezig zijn. holee holl.bet.f20 Ihc holt. Intern mul!, inventum kemp.öeg. kluwer f 20 n.ned tex.u k.v.t leld.wol hps gispen liiemp* 625 meetfabr meesbouw meteoor nederh. f2C n. d. u. nrd eur.houi norit nutricla.vb ngv t.cate ra 12 68 f4 88 13 69 10 68 3 ©ƒ6 ©pon ra/7013 63 5+581 69/2.50 m io 67 8 69 15+581 ra (3.80 69 12+3*1 15 69/520 33 12+Saï 69 5 63/5 ogem. nb 63/2 60+4»! Dakhoadf20 60 13 rijn-scbelae m 12 ach eert. ƒ21 83/70/1.60 schhun f2t 12 695 69 14 89 84-10*1 rag ra 9 63/12 69/4+431 685 69 f 11 19 I 380 f 20 of 4 *1 69/706 schultama schu tterev sim. de «ril stap twent utermohlen ver.glas nb vermach. v.n.ultfl bso verzelvervi vihamlj btrt wessanen wereldhav. wyera» 490 495 495 161.2 160 473.5 475.7 480.7 70.8 72* 72.5 409 405 403 398.5 378d 380* 72 69.7 68.7 70.5 71.5 133 134 134.5 50.8 50.9 51 470 469 470 181 181 180§ 51.9 52.3 52.1 81.5 83 82.6 90.2 89§ 88.1 89.5 89.8 89.8 260 260 260 126 127* 128* 130 130* 131 65 84 83.5 297 294 294.5b 51.2 50.5 50.5 180 180 62 5 62.5 205.5 207 207 24.5 27" 165 166 166 207 202 2C2.5 318 63.3 63.9 64 240 241* 240* 81 84* 65 348 340 338 64.7 645 134 130* 164 164 164 135 135 134.8 360 355 365* 61.1 61 1 61.5 93.8 94 2* 85.2 88.6 181.9 1805* 180.8 193 195' 45 44.2 45 231 234.5* 237* 108 1065 106.5 260 255' 257 92.5 91.5 91.9 279.5 278x 141 135 5 138 73.5 75* 76* 130.1 130 5 73 75* 75 158 160* 162* 501 500 68.6 63.8 685 114.6 115 115.5 akzona am.can. am motors am.telStel10 anaconda burroughs Chrysler colgata dow.chem dupont10 east.kodak f.a.a.tnt. ford mol.ll' gen.electr. gen.motor» int. business int.tel.&tel kennecott penn.centrei pepslco rca corp shell oil stand.n.j.10 u.3.ateeï 10 waatlngh. AAND. Ba adm ueiega dutch.uit. eng.hcll 16 eng.holl 2« hambro ld 71/72 i.k.a, mijbeb. nefo obam protector foIincu6)cp unl.lnveat. unitasflO ut'.llco «abo NÊDS8LANO STATEN 40.3 40 42 7.55 7.55 49 49 20.75 21.4 120.25 120.5 27.15 27.8 50 48d 86.7 86.7 139.5 138.5 80.5 81.1 82 8 60.2 59.6 111.75111.75 83,5 83.5 366 367 60.5 60.9 37 39 7 6.9 57 57b 35.5 35 51.1 51.25 76.9 77.25 32.2 32.3 80.2 81 EGG.MIIEN 141.5 142.5 133 137.5 57 54 90.5 90.5 86.5 86.5 177.5 176 638 640 70.3 68* 424.5 424 127.5 127.5 83.5 84* 68' 68.5 87 4 87.5 128.5 129 250 69-948 70-958 70-85.18, 70-85 2 8 70-3538 69-788 70-77 8 70-78 7 j 69-94 71 71-967) 66-91 1 7 66-92 2 7 59-94 7 68-93 16) 63-93 2 6) 68-9336; 68-94 4 6? 66-91 Si 67-9261 67-926 65-80 1 55 65-90 253 64-89 1 5Ï 64-89 2 51 64-94 5 58-83' 59-89' 341 3 4? 103.8 104 104.35 104.1 1036 104.9 104.35 103.6 99.8" 99.85 96.7 96.6 96.6 91.8 91.7 91.7 9T.7 92.4 90 90.3 00.3 89.9 87.5 1 87.3 837 87.2 82.4 60-85 1 4) 60-90 2 4). 83-934) 64-74 ki 4) 64-74 gr 41 59-84 41 60-9041 61-91 41 63-93 1 41 63-93241 61-86 4 62-92 4 53-93 3* grootb. 3) 47-87 3) Si-76 31 53-83 3} 58-86 3} 48-9831 48-98b.ct31 50-903} 54-9431 55-951 31 55-85 2 31 85.4 82.6 80.7 97.6 94.5 85.1 80.5 80 79.2 79.9 83 77.9 76.3 53 66.75 93.5 83.7 81.6 68.1 66 71.7 73.25 72.5 80.55 grootboek 3 45.5 37-87 3 46-82 grb.3 47-76 $3 grootb .2) 37-74rtl37a3 46-82 gb 3 85 84.2 92 38 93.35 80.8 85.2 82.5 80.5 97.8* 85 80.5 80 79.2 79.9 82.6 77.8 76.3 66.75 93.5 83.7 81.6 67.9 71.7 73.1 72-3X 80.85 45.5 85 84 91.8 93.5 adm 56 2 2} 74,4 adm 56 3 2) 75.1 adm.592) b.l.g.69 5 breda 14 IK 63 96,2 64 61.95 64 645 63.95 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN abn70/76 8} abri 70/76 8 a b n sp.66 a b.n «D 67 a b n so 68 amro 69 8J amro 69 8 amro7ö 8 amro71 7) amro ap 67 bk maas 8 bnq70/90 bng70/85 8) bng70'95 8- biia8n.'76 r bng69/9418 105 104.8 134.6 124.5 119.5 1068 106.7 105.9 103.8 132 104 107.9 104.4 104.9 103.5 102.9 dordr 56 2 «Indh54k2j elndh54g2) enBch54k24 enschS4g2f 67 sgra 52 1 2) 74 sgra:52 2 21 75 ned.ro kr2) 69 rdam5212( 75 rdam5222( 74.95 rdam57 2) 70 utr.52k 2} utr.52g l\ z.hol)57 2} z.holl59 2) 7S.S 76.2 642 63.8* 61.15 63.5 63.3 72.5 76 73.5 73 71 94.95 105.6' 104.5 124.5b 119.5b 106.8 106.7 105.9 103.8 132 104.2 107.6 10405 104 6 103.4 103.25 bng69/9528 102.9 103.1 bng70/7S 8 1Q3.S 103.4 bng66/9117 bnfl66/9l27 bng66/91 6} bng67/S26) bng$7/826 bng65/9016 bng$5/9028 ÖIIH64 1 S bnq64 2 5 hnq62 1 rsr tog62 2m b*ig62 3rsr 96.3 98.3 95.55 95 4 93.1 92.9 9135 91.1 94.2 94.2 90.3 90.3 84.5 85.6 140 130.5 1255 90.3 90.1 84.7 85.8 140x 130x 1252 PREMIELENINGEN alkmaar 2) adm.es 3 adm,ca g3 adm «51 2' adm g51 2) adm 561 ï- 66 137.5 125 64 62 i 69.8 67.45 135 124x 64 .a 93.05 84 71.15 72.5 71.15 71.15 LUCHT- EN SCHEEPV k.i.m 68 7 92.9 92.3 k-l.m. 5 S4.6 94.5 k.l.m. 4| 90 2 90.2 k.t.m.97.6 97.6 PROV. EN GEMEENTEN aimelo «1 alphan'4} a'damS94) adam48a34 assen 1 drente52 41 emm521 4) gatd.59 4} qoudaSO 4) sgravSö 4) gronSB 4} hsrifiSB 4) Ieeuw56 4 noordh58 4) rdam65 51 rdam37 4 31 slocht 4} utr522 *i «inscht>14} woerden 41 z hoilfiS 5j z holt 51 1 HYP.BANKEf alg h 1 dordt uo.Sj duidt kkli 3 h.gr.» 7 h gr. q 1 J fr gr «3 6; ti qr g 2 6» tr.gt '6j ti gi 6 tr gr pwi' tt gr #8 tr gr 15 tr gr «xa tr gi du 4' tr.gr i4; tr gr «1 tr.gt 014 tr.qr.deve-i fr.gr .da vaï fr gr.dcvc? nat. k 5 nat. «31 ned. g 31 85 73.5 80.5 88.3 78.5 82 78.5 79 76 78.5 81 81 77 77.5 90 79.8 89.7 90 77.6 92 8t .1 78,5 78 5 82.5 83 93.9 "EOtRl 65,55 65.55 68.25 70.5 93.4 93.3 98.5 98.4 96 S6b 94.5 94.4 97.5 97.5 90.5 90.5 89.4 89.4 89.1 89.3 83.1 83.1 81.5 81.1 81 79.5 79.5 7S.5 78.5 81 68.3 68.3 68.1 67.8 72 71-5 85.75 69.4 68.3 69.2 ned. k 3 68.75 68.75 ned. b 3 68.75 68.75 ovgrlls.qrOi 66.5 ovenjs p3 69.5 tilb c 16) 92 utr. g 7 95.3 9SJ utr. d 6} 90 utr. 61 97.2 Uti- x 5) - 84.6 84.5 utt.WS 83.1 33 utr. u «3 81.1 utr. s 4) utr. v 4} utr. kl 3} utr. eest 3 vader). 3) wesil. az 7 weatl. r 7 vs-eatl. m 61 *estt.«2 6} wast!, c 6} west!, x 6 west), a 51 weatl.IJS) wastl. u 5 west). 4) vrestl. 4} westl eeff 3 HANDEL If akza kl 4) akzo gr 4) dr.ovbout4 giessen S hoogov. 8) kz.ketj.6 n.gasuT? 8} it.ga8.u66 71 100 n.gas.uSS 8) n.0BSu68 6» n gas u SI oakhoedSi phll.5!$k4 pMI 5l$g4 Drill 48 3} pont khtSS oegem57 6 pegemSS 5» pegemSS peqem52 4) pegua 57 6 pflam57 6 pgem 64 8 ogem 59 44 ogem 62 4 p.n b.et4) sch.hon 5} schhun *i schhSt 4) sttwant«4i unllevei 6 ver.eft h 34 v mach58 c v mach62f *rlesijt59 yrlesi|r6? 78.5 69.6 69.6 72.1 72 54 94 95b 93Z 94b 92,4 97 89.75 89.25 89.1 84.5 84.7 84.5 85.75 79.5 79.5 78.75 751 D EN OIV 87.5 .88.4 90 90b 91 91 95.2 95.4b 92.8 93 105.8 105.6 100 99.9 94.1 94 93.6 93.5 94.1 94 103.5 103.8 79 80 - S6.3 96.2 93 90.2 90/2 87.5 87.5 88 88b 97 97b 97.5 97 93.5 92.5 90 90x 84.5 83.5 74 74b 97.5 975b 90 90 94 94b 92.5 92.5 85.5 85.5x 91.2 915 100 89 89 84.2 85 845 86.8 hagemeljet DV9 hotö I shv j wereldhav. prolongatie 12.6 82 51 192 73 12.7 180 52 19.8 7.5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1