i Slechts 8,3 procent vóór Alexanderstad /rins Alexanderpolder wil Rotterdams Wijven I-Markten en veilingen Paastoérnboi schoolvoetbal Extra raadszitting in Vlaardingen Werkgroep gaat structuur nsorgaan opzetten Mobilofoonnet Europoort nu in gebruik BEURS VAN AMSTERDAM Bestuursmutatie Visserijmuseum Expositie in gebouw Irene „Giselle" geeft balletuitvoering Expositie van post zegelverzamelaars Vragen over bijstandswet Paaszangavond Wilhelminakerk Liduinawater was een grap Jaap van IJperen zeventig jaar Unilever doet meer met ijs ZWERVERS KLOPTE PAPENDRECHT: 4-3 «M&l m. I X Aanieg en onderhoud van LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES Opbouw functionaris 5 ACTIEVE AANDELEN AANDELEN Actieve obligaties Obligaties Claims, scrips, itockd f' - f DE ROTTERDAMMER PAGiNA 7 l 'DONDERDAG l APRIL 197! V- Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De volks- raadpleging in de drie ooste- lijke stadswijken van Rotterdam Ommoord, Het Lage Land en t Kralingseveer, allemaal beho- rend tot de Prins Alexanderpol- der heeft zowaar 8,3 procent stemmen opgeleverd vóór een on afhankelijke gemeente Alexan- derstad. De proosflurc tot instelling van zo'n gemeente ging uit van Gedeputeerde Staten. Dat college telt zeven leden. GS kreeg dus.... één procent van de stemtmen per man! Dat alles constateerde loco-burge meester G. Z. de Vos vanmorgen In de burgerzaal ten stadhuize van Bot terdam, waar hij een bijzondere zit ting van het lioofdstembureau open de. Dat was allemaal niet mis: behalve de heer D. Jansen Verplanke, hoofd der afdeling bevolking ter gemeente secretarie waren er de wethouders drs J. G. van der Ploeg, H. W. Jet- tinghoff, drs J. Reehorst,drs H. 'J. Viersen en J. Worst en gemeentese cretaris mr Th. J. C. Verduin: Belangstellende .genodigden waren vertegenwoordigsters er." 'Vertegen woordigers van alle sociale wijkop- bomvorganen in de Prins Alexander polder. Er zijn 27.165 stembiljetten' uitge deeld, waarvan 24.320 of 89,5 procent ingevuld terugontvangen. Daarvan waren er 23.992 geldig, 53 van onwaarde en 273 blanco. Het aantal voor Rotterdam gepor- teerden was het hoogst in Ommoord: 93 procent en het laagst in Kralingse veer: 85 procent. Toch nog een opvallend hoog. per centage, aldus loco-burgemeester De Vos, als men in aanmerking neemt, dat er in Kralingseveer herhaalde malen is gezegd, dat Rotterdam deze wijk verwaarloosde. Hl Over het geheel genomen zags de H heer De Vos tegenstemmers vooral onder de tuinders, die nog altijd in de Prir.s Alexanderpolder zijn gevestigd. Hij beloofde de uitslag van 'de stemming te bestemder plaatse te de- li poneren en daarmee een extra-argu ment "tot behoud van 'de Prins Alexan derspolder voor Rotterdam bij de reeds bestaande aan te voeren. Het hoofd stembureau en de Prins- Alexanderpolderbewoners vierden de uitslag van de stemming met orgel muziek. En nu maar afwachten of het pio- vinciale bestuur en het landsbestuur de uitslag van deze stemming zullen volgen of niet... VLAARDINGEN" De heer mr. 'J. C. J. Pels Rijcken is door het bestuur van'de Stichting Museum voor "de Nederlandse Zeevisserij benoemd tot penningmeester Mr. Pels Rijcken is de opvolger van de heer G. Wapstra, die vanaf de oprichting.penningmees ter is geweest van hét visserijmu- - seumbestuur, - maar deze functie - moest opgeven in verband met zijn vertrek naar Groningen. 'xr HOEK VAN HOLLAND Tot en met donderdag 8 april wordt in ge bouw Irene d.e tentoonstelling „Het landschap rond Rotterdam, befrei en opbouw" gehouden. Wijkraadsvoorzitter L. van der Houwen zei in zijn openingstoespraak dat een tentoonstelling, als deze.voot. Hoek van Hpliand éénjbeetje-gevaar-.: lijk.,is, nu men in dit gebied met eigen ogen de achteruitgang van het mflieu kan aanschouwen. 'De expositie ts geopend dagelijks, behalve zondag, van twee tot vijf en van zeven tot negen uur. Bij vol doende belangstelling zullen op ge zette tijden films worden gedraaid. rj f COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING ,-BAHENDRECHT St OMSTREKEN" B.ARENDRECHT, 31 maart Komkom mers SI-75 65—65 51-«0 53—60 41-S3 57—S9 35-40 53—54 31-35 4619 26-30 38 aanvoer ■19.000 st. Komkommers krom 1.02—I,CS aan voer 4C0 kg. Rabarber 93—1,58 aanvoer 4.500 kg. Radijs rood 50—63 aanvoer 42.000 bs. Sla glas 3321 aanvoer 18.008 st. .Spinazie 1.09—1,14 aanvoer 500 kg. Spruiten A 1,051,13 BI,001,09 Alt 76—84 Bil 50—55 ADLI 1,02—1.18 EI U8 DII 1,23-1,46 aanvoer 40.000 kg. Witlof AH 1,24—1,57 BII 1,08—1,26 aanvoer 4.0C0 kg. Fruit: Cox's Orange Pippin AA 8093 A 70—89 B 52—61 C 24—27. Goudreinette A 78—87 B 73—74 C 50—62. Golden Delicious A «1—72 B 40—56 C 40—47. Conférence A 83-98 B 91—96 C 63. Totaal aanvoer fruit 70.000 kg. DE LIER Andijvie 95—118, 15.200: Snij bonen 540—570, 300; Komkommers: AA 70, A 66—67, B 59—62. C 57—62, D 56—58, E 4849, F 42. Exp 13.400 lm 700 Totaal 14.100: Komkommers kg. 98104, BOO: Spruiten: All 136—155. 311 147—159, CII 67, DIU 149—155, 9.000: Witlof 92—110, 900; Eieren 13. 400; Paprika Z 4—37 4.600; Peterselie 20—39V», 2.200: Raapstelen 14'/t—18'/|, 2.800; Rabarber 71—130, 3.000; Radijs 20—46, 14.700; Selderij 6—20V:, 7.100; Spinazie 81—95, 7.000; Sla I 16—22'/:, 723.000; Tomaten: A extra 2330—2410, C extra Z1S0—2214. AI 2280—2360, EU 2200—2210, Cl 2130—2180, CCI 1920—1970. Exp 4.400 Imp 300 Totaal 4.700; Uien per kg 7-19, 1.100; Prei; AI 69—93, BI 68, 1.300 ETTEN-LEUR, 30 maart 1971. Op de veemarkt van 31 maart 1S71 werden aange voerd 220 runderen, 6 stuks kleinvee en 4 paarden. Het aanbod van runderen was zeer ruim de handel levendig en de prijzen oplopend. Het aanbod en slachtvee was ruim met vlugge handel en de prijzen als vorige week. Prijzen: melk- en kalf&oeien 950—1450, suste koeien 700—1100, kalfvaarzen 800—1256, pinken 500—750, graskaiveren 300>.75, paar den 700—1060, vette koeien 4.004,20 per ki lo geslacht. ROTTERDAM, 31 maart Veilingprijzcn citrusveillngen Rotterdam: Veiling Fruit /Exchange 29-3; 84.000 colli Spaanse sinaas appelen 12—15.50, 5.000 colli Italiaanse ci- appelen 12—15.50 5.000 colli Italiaanse cit- troenen 913-50: Veiling Oranje veiling 17.000 colli Spaanse sinaasappelen 5.7.Ï—12.25, l.ooo colli Cyprus sinaasappelen 13—14.75, 2.500 colli Italiaanse citroenen 9—11; Velling Fruit Exchange 30-3: 43.00® colli Marok. sinaasappelen 10—15.50, 10.000 colli Egypt, sinaasappelen 10.25—11.75, 7.500 colli Algerijnse sinaasappelen 7,25—13: vel ling Fruit Exchange 31-3: 62.600 colli Jaffa sinaasappelen 12—18.15, 37.000 colli Gaza si naasappelen 9—14, 36.000 colli Turkse si naasappelen 3—12.25, 14.000 colli Jalla gra pefruit 10.50—17.50. 1.509 colli Hondures gra pefruit 8—14.25, 2.000 colli Turkse grapefruit 5.5010.75, 3.000 colu Call. citroenen 10—18.73, 1.250 colli Jafla citroenen >6.2512.50, 3.060 colli Griekse citroenen B.7312, 1.000 colli Turk3e citroenen 5—3.25. HOEK VAN HOLLAND In ge bouw De Brug geeft de balletschool Giselle vrijdagavond een groots opge zette balletuitvoering van het. sprook je .jDoomroosje". Het hele sprookje zal worden uitge voerd door zeer jeugdige leerlingen van de balletschool, in totaal meer dan honderd. Aan choreografie, ma ken van kostuums en dekors zijn vele maanden besteed. HOEK VAN HOLLAND De Hoekse afdeling van Postzegel Verza melaars Vereniging Philatellca be staat vijf jaar en ter gelegenheid van dit eerste ïustrum zal een postzegel- tentoonstelling georganiseerd worden. Op de tentoonstelling, die op zater dag. 10 april wordt gehouden, zullen senioren, jeugd en juniorer.afdelingen exposeren. De expositie wordt gehou den in 'de Van Rijckevorsselschool aan de Columbusstraat. MAASSLUIS Tijdens de Paas vakantie wordt .het 21e traditionele schoolvoetbal toernooi georganiseerd op woensdag 7 en donderdag 8 april. Mocht het weer te sLscht zijn, dan wordt het toernooi uitgesteld tot 1 en 2 juni a.s. De wedstrijden worden gespeeld op het sportpark van Excelsior aan de Rozenlaan, en de organisatie* is, al ■bijna even traditioneel, in hander van de schoolvoetbalcommissie van Excelsior M. De prijsuitreiking is voor het club gebouw-van Excelsior M. door de heer P. van 'Dijk, voorzitter van de schoolvoetbalcommissie en tevens ere-voorzitter van Excelsior M. Het'toernooi begint op'de eerste dag om tien voor half negen en op de tweede dag om acht uur. Buiten de wedstrijden om de vier eerste plaat sen zullen er zo'n 114 wedstrijden Vrórden gespeeld op de beide toer- nooidagen. SPIJKENISSE Op vragen van mevrouw B. van Nimwegen-KIeijn deelt het college van burgemeester en wethouders mee, dat bevorderd zat worden om de basisnormen voor de periodieke bijstandsverlening voor de algemene bestaanskosten regelmatig in het voorlichtingsorgaan Greet te publiceren. Voor de incidentele 'bijstand is pu blicatie een onmogelijkheid, omdat deze afhankelijk is van de specifieke situatie van de aanvrager. De rege lingen 'Omtrent de draagkrachtbij stand zijn dermate ingewikkeld, dat publicatie hiervan zinloos is. SLIKKERVEER -- Op zaterdag 10 april wordt in de Wilhelminakerk een grote Paaszangavond gehouden. Aan deze avor.d werken mee het Her vormd Gemengd Koor „Deo Cante- mus", het kinderkoor „Melodia", Teun Schenk, tenor van het Christe lijk Urker Visserskoor en de organist Nico Kruithof. De orgelwerken wor den gespeeld door Paul J. Roos; de meditatie wordt verzorgd door ds. J. Nolets. VLAARDINGEN De Oud Ge reformeerde Gemeente in Nederland houdt donderdag, 1 april biddag. 's Middags om drie uur en 's avonds om half acht worden die dag kerkdiensten gehouden in het ge bouw van de Christelijke Gereior- meerde Kerk aan de Emmas'.raat,. waarin ds. v. Prooyen voorgaat. EIECTROTECHNISCK BUREAU H. VERHAGEN (etg. P. van Drial) Binnensingel 165 - Tel. 342486 - 346494 - Vlaardingen SCHIEDAM Wie zich van daag naar het verbouwde bedrijf van het aannemingsbedrijf Van der Tempel heeft gespoed, om daar een emmer „heilig water" in ontvangst te nemen had ken nelijk vergeten op de kalender te kijken: Het is vandaag 1 april en dat is de lag dat men iedereen bij het neusje mag "nemen. Er is in dit pand helemaal geen water naar boven gepomt, laat staan dat de heilige Liduina van Schiedam vroeger ook maar iets te maken heeft gehad met dit pand. Overigen waren er gisteren nog zeer velen die er in liepen. Er stonden verschillende mensen geduldig in de rij voor een em mertje geneeskundig water. Zij konden gerust water krijgen, maar dan toch wel het Rotter damse leidingwater. VLAARDINGEN Vlaardingen maakt haast met het opbouw werk in de wijken. Met het bijna een jaar geleden uitgebrachte ver slag van de Commissie Onderzoek Vlaardingse Samenleving in de hand heeft de raad zich gisteravond in een extra vergadering uren lang beziggehouden met het welzijnswerk. VLAARDINGEN De Vlaardingse dichter Jaap van IJperen, die bekend. is geworden door zijn 85 gedichten over de zee en de visserij vierde dinsdag zijn zeventigste verjaardag. Ter gelegenheid'daarvan, heeft de heer J. van der Linden, wethouder van cnlturele zaken In de woning van de jarige, zijn gelukwensen aangebo den., De wethouder werd daarbij verge zeld door de heren M. Bot, ambtenaar culturele zaken, de stadsbeiaardier Cor Don en de boekverkoper J. M. den Draak. Jaap van IJperen kreeg van de heer Van der Linden te horen dat een se lectie uit zijn gedichten zal worden uitgebracht. Aan de totstandkoming van deze uitgave heeft de heer':Don een belangrijke bijdrage geleverd. Het is de bedoeling dat de bundel op 22 mei a.s. verschijnt, gelijk met de opening van de nieuwe behuizing van het Visserijmuseum. De gemeen ste zal financiële medewerking verle- iiefv'aasx.hét boekje,'.'dat zal wórden' uitgegeven door boekhandel Den Draak. Met ..Jaap "van IJperen, be vriende kunstenaars, stellen gratis il lustraties voor de bundel beschikbaar. ROTTERDAM Wethouder Worst verricht dinsdagmorgen 20 april om half twaalf de officiële ingebruikstel ling vaiu: het mobilofoonnet dat zal dienen voor een efficiëntere onder linge hulpverlening in het Europoort- Botüekgebied. Zoals eerder i gemeld zijn bij dit communicatiesysteem van de Stich ting Europoort/Botlekbelangen veer tig bedrijven aangesloten. De Stichting heeft in samenwer- king met'de directie'van hét gemeen telijk Havenbedrijf en de Arbeidsin spectie "Rotterdam dok uniforme voor schriften-voor het laden er. lossen van zeeschepen metruwe olie en olieprodukten kunnen opstellen. Aan de inhoud van deze .inmiddels reeds in gebruik zijnde voorschriften zal bij de inbedrijfstelling van het mobilo foonnet bekendheid worden gegeven. Acht dagen na de ingebruikstelling van hot mobilofoonnet, woensdagmor gen 28 april, komt staatssecretaris dr. R. J. H. Kruisinga (sociale zaken en volksgezondheid) de officiële opening verrichten >van het bedrijfsgenees kundig centrum van de Stichting EuropoorVBotlèkJbelar.gen. Iedereen was het erover eens dat Vlaardingen hard toe is aan een op- bouworganisatie. Het knelpunt was echter de vraag hoe deze eruit moet zien. B. en W. stelden aanvankelijk voor een commissie in het leven te roepen die de Viaardingse overheid en de partikuliere organisaties zou moeten gaan informeren over de noodzaak en de taak van een opbouworgaan en vervolgens een advies zou moeten uitbrengen over de strutcuur van dit nieuwe orgaan. De commissie zou voor 1 november a.s. rapport moeten uitbrengen om daarna te worden ont bonden. Volgens de fractie van de PvdA gesteund, door D'66 en CPN, ging het voorstel niet ver genoeg. De heer F. J. kerkhoven wilde een werkgroep in het leven roepen met vertegenwoor digers van isntellir.gen van partiku- lier initiatief, aangevuld met afge vaardigden van de gemeenteraad en de fucntionêle raden. Deze werkgroep zou voor 1 juli een voorstel gereed moeten hebben voor de structuur van een welzijnsstichting naar model van eèn raad voor overleg en advies. Dit laatste met het oog op de door CRM te verstrekken subsidie. -• V - Deze werkgroep zou bovendien sol licitanten moeten oproepen vpor een opbouwfunctiónaris -. /f voor?£*5-'geheel Vlaardingen en .zich in,', dezë/Vóorbe- reidingsperiódemoeten laten /bijstaan door een adviseur van de stichting voor maatschappelijk opbouwwerk in Zujfi-Holland. Kwam het collége van B. en W. dus niet verder dan de fase van infor matie en gedachtenbepaling, de heer Kerkhoven wilde reeds gaan proef draaien met een opbouwwerker. Zijn voorstel lokte nogal wat kri tiek op odnerdelen uit. Zo stelde me vrouw mr. H. A. Bleeker-Van Styrum (lib.), dat men zeer voorzichtig moet zijn met het aantrekken van een op bouwwerker. Zij vond verder dat de in het leven te roepen werkgroep niet mag bestaan uit vertegenwoordigers van belangengroepen, maar dat de deskundigheid voorop moet staan. De heer J. Hockx (kath.v.) vond het van het gorotste belang eenopbouw- functionaris aan te trekken die de werkelijke welzijsnbehoefien van de Vlaardingse bevolking weet los te woelen. Hij sprak over een schaap met vijf poten. De heer Hockx meen de dat de burger, die anders nooit zijn stem laat horen, nu een kans moet krijgen. Hij drong aan op .jaar lijkse peiling onder de Vlaardingse bevolking om erachter te komen wel- ek concrete nodenerzijn. Wethouder mevrouw L. van Duijn- Spruijt was bereid dit laatste aan de nieuw te vorme nwerkgroep als sug- gestie mee te geven. Over de manier waarop de Vlaardingse welzijsnorga- nisatie tot stand moet worden ge bracht, bleek zovele verdeeldheid te bestaan, dat- tot twee keer toeeen schorsing moest worden ingelast. Uiteindelijk kwam mevrouw Van Duijn tegen het middernachtelijk uur namens het college met een voorstel, waarin zowel de gedachten van de heer Kerkhoven, en van de andere aan de discussie deelnemende raads leden ais van het college waren terug te vinden. Voorgesteld werd namelijk reeds in mei over te gaan tot benoeming van de leden van een werkgroep van on geveer tien leden en twee adviseusr. - De raad moet daarvoor binneri een week namen van kandidaten inleve ren bij B. er. W. De werkgroep krijgt een duidelijke taakomschrijving, waarbij de eerste opdracht zal zijn het plaatsen van een oproep voor een opbouwfunctio- naris. Zolang deze nog niet in dienst is zal getracht worden tijdelijk een deskundige opbouwwerker van elders in te schakelen. Voor 15 september a.s. zal de werk groep zich mot tem uitspreken over de structuur van het welzijnsorgaan en de status van de opbouwwerkerk. Daar waar dat noodzakelijk is zal de werkgroep voorkomende opbouw- werkzaamheden in de wijken ter hand moeten nemen. De raad schaarde zich unaniem achter dit voorstel dat algemeen werd bestempeld als een knap stuk werk. ROTTERDAM Unilever heeft het Deense consumptie-ijsbedrijf Sol Is A/S overgenomen. Het ligt in de bedoeling dat Sol Is gaat samenwer ken met Frisco. Is, een dochteronder neming van Unilever, die reeds jaren in Denemarken ijs produceert en verkoopt. VLAAKDINGEN: Gehuwd: Teunls Veen 24 en Teuntje B Monster 27; Gerrlt Wester- man 29 en Trijntje C van Leeuwen 29; Gorrit Koolj 28 en Cecilia M Trooster; Francisous H II Vervloei 05 en Heirodna G van Tienen. 21. Ten behoeve van het redactiet-secretiédaateri de afd. redactie-dacnmen- tatie kan bij DAGBLAïi'^.pK^OTXERDAMMER^.wóraen geplaatst leeftijd circa 17. jaar, 't liefst met enkele jaren voortgezet ondetiwijs. Prettige werkkring met goed salaris en verdere voorwaarden. Ook dit jaar volledige vakantie; eventuele reiskosten worden vergoed. Sollicitaties na telefonische' afspraak tot 17 uur onder no. 115588 toestel 60, na 20.30 uur onder no. 192325, woensdag 31 maait Div. boek). 69 f4.00 60 17.00 68 E 70 2.40+Sst 69 f ft 70 SI 70 51 69/7 3.5/10? 69/7 35/19» 89 /44-10» 695 60/70 f850 akio f20 alg. bank neder!. amsL-rotterd. bank amsterd. rober dell-mlj. eert. dordtpetr.mlj dordt patr. mij. 7% pr. heineken's bib a. heineken's bier holl.-amsrika lijn hoogov. nrc h.v.a.'mljen vorige k. openingsk. iaatste not 87.8 88.7 88.7-88.8 273.5 275 275-275.5 58.2 59§ 59.5-59.B 39.5 39.5 39.5 70.2-70.3 70.1 70.1-70.3 878.5 889 887 878.5 888.5 886.5-887 240.7 240 242.5 249.1-249.5 249 250.5-251 96.5 97.5 96.5 74.6-75 74 3 74.6-74.7 62.2 62* 61.8 182* 183.5 183 ®/7*z 'I'/» k. ned. petr. mij 143.5*-143.7§ 145.7 145.4*-145.6| 101.3 101.8 101.8 69/2+25* nat nederl. ert 71 *-71.2 71.1 70.3-70.5 336*-337§ 335 332*-332.5 ommeren d'71 285 phll. gloei!, g.b 45.1 *-45.2 45.2 44.9*-45.2§ 241.2-241.3 236dst 235.8-235.9dst 185.5-185.6 186.5 186-188.1 87.4-87.5 87.3 87-87*2§ 69 5.43+0.73 unilever ert 94.8-95 95.6 94.8-95.1 Claims, scrip* en stockdividenden amro bank 2.91 2.95 In deze KoerslIJst zijn opgenomen de ottlciêle noteringen, -neegedeelo oooi Ce Ven eenlging veoi don Effectenhandel Ven de zg. actieve aandelen cie genoteerd worden In zeven tijdvakkei» Is de leatste notering oogenonran laaien voor de overige tcndsen In de tweede oertode een notering Ie tot eland gekomen ie deze eveneene vermeld, voor* zover bebetl aandelen in de rubrieken oenk*. krediet*, en verzeherlngewezen en nsndet, industrie en diversen. Verkte'lng de: teken»; O' Clv.; c se clelnt*. gedeen en bieden: v teren: 6 gedaan en laren; b bieden; I e: noterino dulden»; s e> »olir»lno*. V estock: n har «„Dual in"! mdivldnnd BANK-, KREDIET* EN VERZWEZEN 69f4.75+6i*amevf2Ü 99 9S.5 94.2 f* amfas 120 81 79.5 79.5 89/f.5+2S«ï as8.8t.r"dant 78 77.5 69/2.80 delta/iloyd 79 78 77.5 e.rt.nillmij 127.5 126.2 126.1* 70 f» n.mldd.bkSO 101.8 103 103 ®ii+2*! slavanb. a. 219.2 219.5 219.5 HANDEL, INDUSTRIE EN DIVERSEN VERENIGDE STATEN 69fS.7S a.af. f 25 69 f 4.3) a!b.hal|nf20 69 ƒ4 of 6st bail-nedam 09 25 bataano. m f 3.60 bols f20 69 24 brero vb. 69 f 4.40 buhrrn.tett. W S+4»{ bijenkoH.ct ©ƒ70 f22 c.suiker 69 t cindu-keySE 69/70 f 4 desêeaux 6811 dr.overlj.ht - econosto ®/3+56st elseviar ct 69/0.4+5«t erdsl 20 fokker m 69 f 000 fumees f20 ROTTERDAM Dat Zwervers het in vriendschappelijke wedstrijden al tijd goed doet bewees men tegen Pa- pendrecht, dat met 43 verloor. Voor de zondag eerste klassers, die met een paar invallers speelden, scoorde Ten Oever alle -doelpunten; De Zwervers- goals kwamen op naam van Van der Linden (schoot in eigen doel), Van Lit (2x) en Van der Wetering. Volgende week dinsdagavond speelt Zwervers op eigen terrein (aanvang acht uur) een lichtwedstrijd tegen Heerjansdam. ROTTEKDAai, 1 april Sla A 20-23, B 18-20, Staand glas komkommers: 75 en op: 93, 60 en op 73-S4. 50 en op 67-70, 40 en op: 64-85, 35 en op: 55-58. 30 en op: 51-53, 25 en op: 45. Kromme komkommers: 1.04. Toma ten A 20.20-31,20, B 19-19.20, C 19.10-19.80, CC 17.60-17.80. Spinazie «-M. Radijs 28. Aan voer: sla 100.000 st. Tomaten 8300 bak, kom kommers 32.000 st. Kromme komkommers 1500 kg. 69 ff 69 f 214*5 €8/9/4.4 20* 69/522+16(0 ©12 «f 4 6913 69 10 688 ©/T011 69,7013 685+Ss! 69/230 69 10 67 ft 69 15+5(1 S/330 69 12+3(1 69 tS 69 f5.50 69 12+$* 69 5 fflfï 89/2.60+4* 69 13 68/9 12 89/70/1.60 89 12 60S 49 14 89 6+IOtt 689 8 3/ 1! U/4+4* e i 68/11 '1 3 BC /20of 4(t 69/700 geldenzn. glstbroc. grinten f20 hagemeljer hoiec ho!l.bet,f20 ihc hol!. Intem.mull. Inventum kamp.beg. kluwer f 20 n.nad.tej:.u k.v.t leid.woi llps-gispeo lijemp' f 25 meelfabt. meesbouw meteoor nederh. f2C n. d. u. nrd.eur.houl norit nutricla.vö n!|v.t.cele ogem. nb pakhoed/20 rl)n-achelde 8ch.cart.f2t sch hou f2i echuitema echuttersv sim de wii stap iwent 'jtarmoh'er. ver.glas nb «er mach v.n.ultg bec verzeiverw vlhamij put wessanen wsreldhav. wyerse 239.8 188 81 495 160 480.7 72.5 403 380 68.7 71.5 134.5 51 470 180 52.1 82.6 88.1 89.3 260 128 131 83.5 294.5 50.5 180 62.5 239 188.1 80.9 478 165 486.5 71.5 408 389 70.1 70 135 51 466 179 52.3 82.8 90* 259.5 130.5* 132 64.5 294* 50* 178 62.5* 188 482 71.5 409 394 70.5 69.5 135 51 178.5 52.1 83 90' 258 130.5* 132.5 84.5 295b 50 207 212 213 27 29.9 166 165 165 202.5 201 201 b 318 64 65* 66" 240 237 237 85 82 338 335 64.5 64,5 130 130* 164 165 165 134.8 134 134.3 365 363 61.5 62 62 94.2 94 94.4 86,6 85 84 180.8 182.2* 183* 195 198 45 44.2 44.2 237 240* 240b 106.5 106.8 257 260 260.5 91.9 91* 91.8* 278 276x 138 138 139.5 76 82.5* 82 130.5 133 132.9 75 162 162 163.5 500 498 68.6 68 67.5 115.5 115* 116* akzona amcan. am.mutor» am.tel&tellO anaconda burroughs Chrysler colgata dow.chem dupont10 east-kodak f.a.s.lnt. ford mot.10 40 42 7.75 49 21.4 120.5 27.8 48 86.7 138.5 81.1 8 59.6 3S.9 7.6 48.7 21.85 120 28 48.5 86.8 138 80.3 7.75 59.25 gen.electr. 111.75111.5 gen.motors 83.5 82.75 (nt-buslnass 367 367 Int tel.Stel 60.9 60 kennecott penn.centrat pepslco rcB corp shall oil 39 39.1 6.9 7 57 57.35 35 35 51.25 51.4 stand.fi.j.10 77.25 78.1 u.s.steel 10 32.3 32.05 westlngh 81 81.25 AAND BELEGG.MIIEN adm.oelegq 142.5 143 dutch.lnt. 137.5 139 57 54 90.5 90.8 86.5 86.8 176 176.5 640 641 68 68* 424 424 127.5 127.5 eng.hoil Ie eng.holl 2e hambro id 71/72 l.k.a. mjjbab. nefo obam protector rolinco6jcp 84 85* unl.lnvesL 68.5 68 unites f10 87,5 87.5 utilico 129 130§ wabo 250 NEDERLAND 69-94 8 70-958 70-85 1 8 70-8528 70-85 3 8 69-768 70-77 8 70-787 69-94 7 71-987 66-91 17 66-92 2 7 69-94 7 68-93 1 6} 68-93 2 6) 68-33 3 6; 68-94 4 6, 66-91 8i 67-92 6! 67*92 6 65-80 1 S3 65-90253 64-89 1 5| 64-89 2 51 64-94 5 56-834} 59-894} 103.8 103.8 104 103.9 104.3 104.4 104.1 104.2 103.6 103.9 104.9 104.7 104.3S 104.4 103.6 103.7 99.8 100.6 99.85 99.9 96.7 96,7S 96.6 96.6 96.6 96.8 91.8 91.8 91.7 91.7 91.7 91.7 91.7 91.65 92.4 92.3 90 90 90.3 90.3 90.3 90.15 89.9 .89.8 87.5 87.5 87.3 87.3 83.7 83.5 87.2 87.2 82.4 82.5 60-85 1 4) 60-90 2 4} 63-934} 64-74 kl 4} 64-74 gr 4, 59-84 4) 60-9041 61-91 4j 63-93 1 4} 63-93 2 4} 61-864 62-92 4 53-9335 grootb. 3} 47-87 3} 51-76 3} 53-833} 56-863} 48-983} 48-98b,ct31 50-903} 54-94 3} 55-95 1 3} 55-85 2 3} grootboek 3 37-87 3 46-82 grb.3 47-76 $3 grootb.2} 37-74nl37a3 46-82 gb.3 85.2 82.5 80.5 97.8 94.5 85 80.5 80 79.2 79.9 '82.6 77.8 85.2 82.5 80.5 97.8 85 80.5 30 79.2 79.9 82.5* 77.8 76.3 76.2 53 66.75 66 8 93.5 93.6 83.6 81.6 67.7 71.7 73.1 72.2 83.7 81.6 67.9 66 71.7 73.1 72.3 80.85 ao.9 45.5 85 84 91.8 38 93.5 80.3 85.4 84§ 91.8 93.4 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN abn70/78 8} 105.6 105.5 abn70/768 104.5 104.5 a.b.n.ap.66 134.6 a.b.ri.sp.67 124.5 125b a.b.n.8068 119,5 119.8b amro 69 8} 106.8 106.8 amro 69 8 106.7 106.7 adm 56 22} adm 56 3 21 adm.59 2J b.l.g69S breöa54 2) dordt 56 21 elndh54k2 eindh54g2 ensch54k2 enscfi54g2 agra 52 1 2} 9gra:52 2 2}- 76 nedro.kr2) 69 rdamS2J 2* rdamS2 2 21 rdam57 24 utr.52k 2j' Utr.52g 2) z.hollS7 2} 2,hoH59 24 LUCHT* EN SCHEEPV k.t m 68 7 92.9 92.9 k.l m 5 94.5 94.5 k.l.m. 41 90.2 90:2 kim 4} 97.6 97.7 PROV EN GEMEENTEN 85 78.5 94.95 amro70 8 amro71 7} 105.9 105.9 103.8 103.8 amro8p.67 132 132 bk.meesfi 104.2 104 bng70/90 hf 107.6 107.8 bng70/858{ 104.05 104.5 bng70'95 8) 104.6 104.75 bnq69/76 8 103.4 103.6 bng69/941 8 '103.25103.1 bng69/9523 103.1 103 bng70/76 8 103.4 103.7 bng66r'9117 98.3 90 2 bng66/9127 95 4 95.5 bng66/916} 92.9 93 bng67/92 6} 91.1 91.3 bnq57/82 6 94.2 94 2 bnqS5/901 8 90 3 90 3 bng65/90 2 6 90.1 90 2 bng64 1 5 84.7 84.6 bng64 2 5 85.8 85.7 bng62 trsc 140 139.5x tng62 2rep 130 129 5x bnq62 3rsp 125.2 125.2 PREMIELENINGEN alkmaar 24 67.45 67.45 adm.ca3 135 136b adm.ee g3 124 122.5* adm.*51 24 64.9 64.9 adm.gSI 2} 62 adm 5612} 69.3 69x almelo ij aiphen 4} a'dam59 4J adam48q34 assen 4} drente52 4) emm52 1 4} gald.59 4} goudaSO 4} sgrav564} gron564} heng56 4} leeuwSö 4 noordh56 4j rdames 5J rdam37 4 31 slocht 4J utr52 1 2 4j winschot+S woerden 4i Z+OÜ65 53 Z.holl.514 80.5 88^ 78.5 82 78.5 76 78.5 81 77 77.5 90 79.8 90 77.6 92 81.1 78.5 78.5 83 93.9 B.i 82b B1.5 90 92* 68.75 69 68.75 66.5 69.5 92 95.3 90 90b 97.2 84.5 84.S 83' 81.1 81.3 80 80b 78.5 69.8 69.7 72 72 54 95 95.8 94 94.9 92.4 92.4 97 89.75 59 5 89.1 89 84.5 84.5 84.5 85.75 79.5 60 78.75 HYP.BANKEN NEDERL alg.fr. 3 65.55 66 dordt.np.3J 68.25 dordt.kkll S 70.5 fr.gr. e 7 93.3 93.45 fr.gr. q 1 7 98.4 98.4 ft qr. k3 6) 90 96b fr gr. g 2 61 94.4 fr gr. 18) 97.5 97.5 tr gr. dw6 90.5 91 fr gr jwi>' 89.4 89.5 tr gr 8 0 89.3 89.1 Ir gr t 5 83.1 83* tr.gr <xa 81.5 81.2 lr.pt. du 4) 81 81.1 fr.gr. 4} h.gr i| 4} 79.5 79.6 78.5 79 tr gt 31 4 81 tr gr deveüt 68.3 fr.gr davs3 67.8 68 fr.Qr dcvc3 71.5 72 nat. k 6 85.75 6$ nat. 3} 69.4 69.2 nsd.gSl 69Z 69.2 ■ted. k 3 ned. b 3 oven js.Qr'1 i overija p3 tllb c6} utr.g.f utr. d 64 utr. i6| utr x 5} ütr. w5 ott u a j utr. s 4} utr. v utr. kl 3} utr. eeef 3 vadert 3} «vest!. B2 7 westl. r 7 westl. m 63 wèstl.q2 6j westl. c 6} westl. 6 westl 53 waatl.jjS) WS8tl. u 5 westl. i 4} westl. 4j westl eelf 2 75.1 HANDEL IND EN DIV. akzokl 44 akzo gr 44 dr.ov.hout4 giessen S hoogov. 64 kjr.ketl. 8 rt.gasu77 84 n.gas.ufir 1 n.gas.u66uj n.gasu68 f*l n.gas u 53 pakhoedSj phll.5i $k4 phll 5l$c*s phll.483} pont k.ht34 pegam57 t pegemSS 54 pegemSS 5 pegem52 44 pegus 57 6 pgem 57 6 pgem64 6 pgam 59 44 pgem 62 4 p.n b.el44 ach hoo 5} sch hoo. 43 ach h01 44 st twonteö, unilever 6 vet eH ti 34 v maco58 e v mar+62 5 vriesijz59 5 vrlest|z62 hagemeljer 12.7 IS pve hold 180 182 87.5 88.4 90 90b 91 91 95.4 95.2 93 93.5 1056 105.6 99.9 99.9 94 93.9 93.5 93.4 94 93.9 103.8 104.2* 79 79 80 80* 96.2 96.1 93 90.2 90.2 87.5 87.5 88 83b 97 97 97 98.3 92.5 93 90 90x 83.5 83.5 74 75 97.5 97.5b 90 90.5 94 94b 92.5 92A 85.5 85 91.3 91.3 100 100* 89 89 85 85.5 84.5 86.8 shv wsreldhav. prolongatie 52 19.8 19.7 7 S T-5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1