ha eendjes DRIE PROJEKTEN VAN DE STICHTING EUROPOORT-BOTLEKBELANGEN Uniek veiligheidssysteem dankzij mobilofoonnet STREEKGEWESTRA4D HEUSDEN-ALTENA BEZIET TOEKOMST 1 WÊ A 1 z Biesheuvel slaagde niet als standwerker Openluchtbad Schuagt zal verwarmd worden BI STEMT STAATKUNDIG GEREFORMEERD Grote Verkiezingsbijeenkomst Wethouder Worst: overleg met 30 gemeenten Dick de Koning a jongens OKK p oiitiek Diploma-uitreiking Chr. Landbouw- Rotterdammers agressief school Plaatsen van containers ,Amphion besloot kamermuziekserie li c I Schrift werd kampioen Qebonden SGP H. G. ABMA "VB (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Veertig be drijven in het Botlek— en Euro- poortgebied beschikken sinds dinsdagmiddag over een eigen onafhankelijk mobilofoonnet dat gebruikt zal worden bij bran den, ernstige ongelukken en ca lamiteiten. Het net wordt geëx ploiteerd door de Stichting Eu ropoort en Botlekbelangen die ook het initiatief tot het instel len van dit net heeft genomen. si i&tw.hem thyrsi v a r< jp|i - - H 'h'¥N: {Nrtfisr, WÊm mmH s-s H éin.", S&mn'? I ë%r cAi ,Az4yi'| Jé Onvoldoende Centrum op D.V. MAANDAG 26 APRIL in de Nieuwe Oosterkerk Boezemsingei, hk. Gerdesiaweg ROTTERDAM „Ik heb al diverse malen op markten rond gelopen om met de mensen te praten maar ditmaal werd het mij wel erg lastig gemaakt. De Rotterdammer is beslist agres siever. Lijstaanvoerder van de AR en fractievoorzitter van de Tweede Kamer Barend Bies heuvel bezocht Rijnmond en Rotterdam en een van de onder delen van de verkiezings campagne was een bezoek aan de markt aan de Hoogstraat. Agressief waren de Rotterdam mers, maar eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat het de AR-man niet bepaald meezat. door Jan Ladenius Communicatie Niet meer Opei innig n£ ROTTERDAMMER PAGINA 3 WOENSDAG 21 APRIL 1971 j(ijk ze zwemmen, de natuur op z'n besi, kleine, gele bolletjes, driftig peddelend achter mama aan. 6000 (zesduizend) zwemmen er zo parmantig in de singels, overal in de stad. 2000 jongen van 250 paren die de plantsoenendienst onder zijn hoede heeft, en nog eens 4000 'halfwild" maar met de zelfde zorg, tussen de huizen'en het verkeer in uitgebroed. plus nog eens 300 jonge zwanen - resultaat van 120 maal 120 gedeelde ouderliefde, ai die vogels kosten de plantsoenendienst 45.000 gulden per jaar. maar ze zijn het waard. geniet ervan, en zeg maar ja tegen de lente, ze is er voor u. Het is te hopen dat de gemeente Rotterdam gelijk heeft met deze ori ginele aankondiging. Zesduizend kleine gde holletjes in de Rotter damse singels en vijvers. Laten we dan maar even de tienduizenden ratten vergeten die in die zesduizend gele bolletjes een welkome afwisse ling zullen zien van hun wat eento nige dagelijkse menu. Als het aan Jan Krant ligt, dan groeien al die zesduizend bolletjes inderdaad op in welbehagen bij de 240 ouders die volgens de gemeentelijke aankondi ging hun liefde hebben gedeeld. La ten .we maar hopen dat ze het ha len..... Wethouder J. Worst van de bedrij ven stelde het mobilofoonnet maan dagmiddag in werking. Hij merkte daarbij ondermeer op dat het Botlek en Europoorigebied een van de hoek stenen van de nationale economie is en dat we daarom risico's moeten ac cepteren. Maar we moeten ze even min lijdelijk afwachten. Volgens hem het bedrag dat in Nederland in 1870 aan brandschade Is uitbetaald circa 250 miljoen gulden. Het is daarom dienstig de omvang van calamiteiten zo gering mogelijk te houden. Hij toonde veel waarde ring voor de bedrijfsbrandweren. Hij noemde het een geweldige prestatie deze veertig bedrijven bijeen te bren gen en de financiën te regelen. Wethouder Worst stelde dat het te laat doorgeven van een brandmelding tot slachtoffers kan leiden. Dit net kan het verhelpen. Als eind van dit jaar de regionale brandweerpost in Rozenburg gereed is verwacht de heer Worst nog betere bestrijdings mogelijkheden. Een mobilofoon van het nieuwe net zal ook in die brand weerpost worden overgeplaatst. Een volledige samensmelting van bedrijfsbrandweren en o verheids- brandweer fs volgens hem niet oppor tuun. Wel zal het in de toekomst mo gelijk zijn dat de leiding van de be drijfsbrandweren wordt opgeleid door de gemeentelijke brandweer. Op dit ogenblik is het gemeentebestuur van Rotterdam in onderhandeling met dertig gemeenten (ook op Goerce Overflakkee) om de totale hulpverle ning te regionaliseren. Ir. J. A. Beukers, voorzitter van de stichting, maakte van de gelegenheid La jvd/J/A -5 RIJSWIJK (N.-Br.) Maandag avond 3 mei om acht uur zal de raad van het streekgewest Land van Heus- den en Altena in een in het gemeen tehuis van Rijswijk (N.-Br.) te hou den openbare vergadering de discus sienota van het provinciaal op- bouworgaan van Noord-Brabant „Ontwikkeling Streekge|vvcst Land van Heusden en Altena" in behande ling nemen. Aan deze discussie is een voorstel van het dagelijks bestuur van bet streekgewest verbonden om te komen tot een keuze inzake de toekomst van het streekgewest. ■Als 'mogelijkheden, „worden ge noemd de opdeling van deze streek in gedeelten, die op grond van oriëntatie san Gorinchem, Waalwijk en Donge- mond toevallen of eer. eenheid in de vorm van een subregio in een groter Brabants verband. Voorts stelt het dagelijks bestuur voordat de streekgewestraad aan dat bestuur opdraagt .handende het uit kristalliseren van de functies met be trekking tot interlokale ruilverkave- hng, milieuhygiëne, hulpverlenings diensten, .openbaar vervoer, iecono mische „ontwikkeling, volkshuisves ting, recreatie, sociaal welzijnsbeleid en gezondheidszorg voort te gaar. op de weg naar formele aanpassing van de regeling streekgewest, dat alles af hankelijk van de ontwikkeling tot een verstrekt 'gewestelijk apparaat, met financiële bijdrage nva rijk en provincie. Mr. P. Kuypers, directeur van het Provinciaal n opbouworgaan, .zal de streekgewestraadvergadering bijwo nen. De twee mogelijkheden betreffende de toekomst van de streek zijn van zelfsprekend 'belangrijke componen ten van de nota van het provinciaal opbouworgaan. Dat provinciaal opbouworgaan con cludeert in zijn nota tot uitbreiding van het bestaande streekgewestappa- raat. In welke vorm dit moet gebeu ren, kan het opbouworgaan nu nog niet overzien, hoe ver men daarmee zou kunnen gaan is mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden. De organisatie is te vergelijken met die van een gemeente met i veertig tot vijftigduizend inwoners en die 'kan niet .uitsluitend uit hetigebied zelf worden gefinancierd. 'Een beroep op rijk 'en provincie zal noodzakelijk zijn. -Zoals bekend >zijn regelingen voor subsidie aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in voorbe reiding. Bovendien acht het provinciaal op bouworgaan de aanstelling van een functionaris voor planning en onder zoek geweest, terwijl het daarnaast denkt aan het aantrekken van speci fieke deskundigen voor bepaalde sek toren. Wellicht kan het mogelijk zijn een aantal deskundigheden in één persoon te kombineren. Het provinciaal; opbouworgaan stelt zich voor na bespreking van .de principiële „uitgangspunten van de nota 'en eeri voorlopige 'vaststelling van de functie van het streekgewest een taakopdracht voor het bureau van het streekgewest uit te werken en op grond van een taakanalyse eer. personeelsplanning op te stellen. gebruik de weihouder een goed oefenterrein te vragen. Tevoren had ir. Beukers er op ge wezen dat voor de veiligheid en voor al de preventie drie projekten zijn gereed gekomen door bemoeienissen van de stichting, namelijk het mobi lofoonnet, een "checklist" te gebrui ken bij zeegaande tankers en tenslot te het gereedkomen van het nieuwe getbuw van de Stichting Bedrijfsge neeskundige Dienst voor het Euro poort- en Botlekgebied dat volgende week door staatssecretaris dr. R. J. Kruisinga zal worden geopend. Hij legde uit dat bij ernstige be drijfsstoringen waarbij hulp van bui ten nodig is, is gebleken dat commu nicatie per lijntelefoon geheel onvol doende is door overbelasting van de bedrijfstelefooncentrales. Het onaf hankelijk werkende net waarbij de stationaire zender-ontvanger posten met de 'hulpverlenende voertuigen een geheel vormen is een belangrijke bijdrage om ernstige situaties op de snelste wijze op te lossen en daardoor erger te voorkomen. Het 32 km lange gebied is verdeeld in vier secties met ieder een zender- ontvanger. Zij staan opgesteld bij Konam en de raffinaderijen van Che vron, Esso en BP. De zenders hebben een zodanig bereik dat twee secties worden (overlapt, dat is in verband met eventuele storing. Alle berichten worden doorgezonden naar de cen trale post bij ICI van waaruit men het gehele gebied bestrijkt en zorg draagt voor het aanvragen van hulp. Dat kan zijn brandweermaterieel van de aangesloten bedrijven of aan de gemeentelijke brandweer waar voor een directe telefoonlijn beschik baar is. Gaat het om. materieel van de bedrijven dan rukt desgevraagd om het andere bedrijf uit. Alle veertig bedrijven hebWen op de brandweer wagens een mobilofoon. Daaronder is de grote schuimwagen en de com mandowagen van ICI. Op die bedrij ven waar de brandweer niet voortdu rend is bezet staat de mobilofoon in de portiersloge maar kan bij uitruk ken onmiddellijk in het voertuig wor den gezet. Het mobilofoonnet zal worden ge bruikt bij brand, explosie, gasont- snappingen, waterverontreiniging, ernstige ongelukken en lekkages in transportleidingen. Het is geïnstal- leerd door de PTT. Er is op het ogen blik voldoende blusschuim voorhan den om een stad als Utrecht onder twintig centimeter schuim te zetten. Het tweede „stichtingsprodukt", de "checklist" zal, dat is de opzet, de veiligheid rond tankers verhogen. Schepen van vele nationaliteiten en installaties van verschillende onder nemingen zijn ttetrokken bij de mil joenen tonnen aardolieprodukten die jaarlijks In de Rotterdamse havens worden gelost en geladen. Uniforme regels bij deze handelingen bevorde ren in, sterke mate de veiligheid. Het is de bedoeling dat bij iedere lossing of lading verantwoordelijke vertegenwoordigers van schip en in stallatie aan de hand van deze vra genlijst nagaan of aan alie voorge schreven regels is voldaan. Het gebouw van de bedrijfsgenees kundige dieast van de stichting staat op het ICI-fabriekscomplex. Het is 1500 vierkante meter groot. Het cen trum omvat vier spreek- en onder- zoekkamers voor de vier aangesloten bedrijfsartsen, twee verbandkamers voor hulpverlening bij ongelukken, een laboratorium, een röntgenafde- ling, diverse ruimten voor hart-, long functie- en zintuigenonderzoek, een observatiekamer met de mogelijkheid van zuurstofbehandeling, administra tieve en archiefruimten, verschillende dienstruimten en een ontvangstruimte voor ambulances. Bouw en inrichting vergden een bedrag van ongeveer twee miljoen dat door de 25 aangesloten bedrijven is betaald. De bezetting van de dienst bestaat uit drie artsen in vaste en een in losse dienst, drie verplegers, een doktersassistente, drie administratie ve medewerksters. Directeur is de arts S. H. J. Terpstra. Het centrum is opgezet voor de verzorging van ongeveer tienduizend mensen. 'Daarnaast fungeren op de grote bedrijven de eigen diensten en op de kleine zijn er nog de verband- kamers die in gebruik blijven. Het onderzoek naar gehoorfunciies is vrij intensief. Het komt regelmatig voor dat de bedrijfsartsen zelf advie zen gaan geven op de bedrijven als bepaalde installaties te veel herrie maken. In eerste opzet is de taak van de bedrijfsgeneeskundige dienst preven tief maar er wordt Ook ongevallen hulp verleend. HARDINXVELD-GIESSENDAM Onder grote belangstelling beeft de gymnastiekvereniging OKK deze week de eerste wedstrijddag gehou den van O.W. TL 's Avonds waren erevoorzitter J. de Ruiter en be schermheer M. van Dijk aanwezig en laatstgenoemde reikte de wisselbeker uit aan de nieuwe kampioen. Voordat dit gebeurde was er de hele dag met animo en onder grote spanning ge turnd. 's Morgens traden groepen kleuter meisjes en -jongens voor de eerste wedstrijd van hun leven. Alsof het wereldkampioenen waren, kregen zij na afloop een mascotte om de nek ge hangen, waar ze erg verguld mee wa ren. De strijd bij de meisjes ging ge lijk op. De wisselbeker ging tenslotte naar Netty Vemooy. Spannend waren de wedstrijden jongens A. Een uitstekende prestatie leverde Teddy Stout, nauwelijks ge nezen van een gebroken pols die we kenlang in het gips had gezetten. Hij sleepte niettemin de vierde prijs in de wacht. Jan' Baardman trad verras send op door zich naar de derde plaats te werken. De wisselbeker werd gewonnen door Jacob Klein. Het hoogtepunt van de middag was de strijd bij de jongens B. Twee deel nemers kwamen met 40.2 punten op de derde plaats en volgens de wed strijdbepalingen moesten Jan Rcza en Wim de Ruiter toen nog een toestel overdoen. Het werd de brug en dit gaf de doorslag ten voordele van Jan Roza, die brons behaalde. Johan van Dam stak met kop en schouders boven zijn clubgenoten uit. Zijn naaste rivaal Theo Boeren moest genoegen nemen met een achterstand van drie volle punten. Johan nam voor een jaar de wisselbeker mee naar huis. 's Avonds werd fel gestreden door de grootste jongens. Het gelukte Evert van Dijk niet om de wisselbe ker die hij twee achtereenvolgende jaren gewonnen had, te behouden. Hij moest ditmaal genoegen nemen met een zilveren plak. Dick de Koning werd jongenskampioen. Vele suppor ters sloegen de strijd gade en zorgden na afloop voor bloemen. De voorzitter dankte aan het slot juryleden en tel- commissie voor hun nauwgezette werk, alsmede de EHBO, die gelukkig weinig te doen had gekregen. De onderlinge wedstrijden worden voortgezet. Vrijdag komen springploeg en heren aan de beurt (aanvang 7 uur), zaterdagmiddag meisjes B en C(2.30 uur) en 's avonds om 7 uur meisjes D. Maandagavond meten de dames-turnen en dames-gymnastiek hun krachten, ook om 7 uur. Sprekers: Ds. H. G. ABMA - Drs. A. VERGUNST - Ir. H. VAN ROSSUM AANVANG 8 UUR. Te bereiken met tramlijnen 1-3-8-9 Buslijn 48 SCHÖONREWOERD Voor de vierde Mas van de Christelijke Lage re Landbouwschool was het woens dagavond een feesteljjk gebeuren toen daar de diploma-uitreiking plaats had. Burgemeester P. Visser reikte aan alle tien geslaagden de diploma's uit. Namens de leerlingen dankte Wim Veldboom voor het onderwijs op school genoten en voor het vele werk, dat aan hun opleiding besteed was. BOSKOOP Een nota over mi lieubeheer is door de raadscommissie onder de loep genomen. Tüdens deze bijeenkomst werd bij zondere aandacht besteed aan de ma terie van de op de boomkwekerijen in gebruik zijnde bestrijdingsmidde len. Het ophalen van de verpakking van de bestrijdingsmiddelen heeft een aparte aanpak nodig. Gedacht wordt aan het op verschillende punten in de gemeente plaatsen van containers om daarin het in plastic vuilniszak ken gedeponeerde afvalmateriaal te deponeren. Een belangrijke maatregel, die in de nota wordt gememoreerd is de aanleg van rioleringen met de bij behorende gemalen en zuiveringsin stallaties. Direct het begin zat al fout omdat de mini-caravaan -naar Amerikaans voorbeeld volgestouwd met ballon netjes, vlaggen, bierviltjesbuitons en wat al niet vlak voor de plaats waar de standwerkers hun domicilie hebben tot stilstand kwam. Nog voordat de AR-man een woord gesproken had kwamen van die kant al protesten, die aanzwollen toen de heer Biesheuvel via de micro foon het publiek uitnodigde met hem in discussie te gaan. De kooplieden pikten het eenvoudig niet dat hen het brood uit de mond werd gesto ten door iemand met een microfoon omdat een dergelijk attribuut nu een maal taboe is bij het marktgebeu- ren. "Eigenlijk ben ik ook een stand werker" zo suste de Anti-Revolu tionair aanvankelijk de protesten maar de echte standwerkers staak ten eerst hun geroep nadat hun con current beloofd had zo gauw mogelijk weer weg te gaan. Grappig moment was een zoen van een voorbijgang- ,ster, naar achteraf bleek meer voor de foto dan voor de AR. De slechte start werd er niet beter op toen de eerste vraagsteller een gepensioneerd ambtenaar aan dacht vroeg voor zijn pensioen. Biesheuvel: U behoort in feite tot de bevoorrechten. U heeft een waar devast pensioen van 70 procent. Wat wilt u nu eigenlijk? De man wilde 80 procent en daarmee hield de dia loog op. Een progressieve meneer wilde wel eens weten of hij door AR te Mezen ook via een achterdeur op de WD zou stemmen. Geduldig leg de de heer Biesheuvel uit dat de AR zich niet voor de verkiezingen aan afspraken wil binden. Allemaal larie, die politieke non sens, zo merkte een grijzende vijfti ger op, ik stem toch niet op de AR. Geeft niet zo kwam het antwoord als u maar stemt. Uit de reactie van de man kon opgemaakt worden dat hij in elk,geval tot de thuisblijvers zal behoren. De rondgang over de markt wilde al evenmin vlotten, al deden de vol gers hun uiterste best om alle mee gebrachte attributen uit te delen waarbij opviel dat zij daar nogal wat moeite mee hadden. Behalve twee of drie voorbijgangers, die aan de persfotografen merkten dat er ken nelijk iemand van de televisie voor bij liep en een marktvrouw die in spijkerbroeken deed en liet weten de 80.000 die Biesheuvel volgens haar krijgt schandalig hoog te vinden kwam het niet. Daarom zo verklaarde een wat ver moeide Biesheuvel tijdens een "ge sprek met de pers" vinden wij dat het bevorderen van de communicatie tussen Kamerleden en kiezers een belangrijke onderdeel van het Ka merwerk dient uit te maken. De Rot terdamse marktervaring heeft hem slechts kunnen overtuigen van de juistheid van zijn standpunt. De AR-ljjsttrekker, in wie enkele enquêtes de toekomstige minister president zien, was sterk getroffen door de verkrotting die vooral in de grote steden ernstige vormen aan neemt. Dit punt geniet zeer duidelijk prioriteit. Behalve aan de markt bracht het AR-gezelschap een bezoek aan Rijnmond om de avonduren te gebruiken voor eer, debat in Palace (zie elders dit blad) Tussen deze programmapunten in splitsten de eerste en tweedekamer leden van de AR zich in groepjes, die bezoeken brachten aan Zestien-" hoven, Kamer van Koophandel, di verse oude wijken, en enkele bedrij-— ven. Het was een gecombineerd bezoek, zo zei de heer Biesheuvel nog een werkbezoek en. een verkiezingscam pagne. Voor wat het laatste onderdeel be treft hoeft het van de drie charman te dames die de verkiezingscaravaan de hele dag hadden opgefleurd niet meer. Zeulend met plastic tassen, waarin alle overgebleven weggeef- attributen zaten verzuchten ze dat~': Rotterdam in dat opzicht nog wel iets van Den Haag kan leren. paraplu's, wandelstokken reis- en regenmantels sinds 1836 TEURL1NGS Westersingel 5 - tel. 360643 .ÓÓK VOOR MOOIE SJAALS LEKKERKERK - KRIMPEN AAN DE LEK Nog onverwachts zullen de bezoekers van het openlucht zwembad Schuagt op de grens van Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek in het komend zwemseizoen in ver warmd water kunnen zwemmen. Het stichtingsbestuur, heeft het be sluit genomen om de vierde en laatste verbeteringsfase van het bad af te ronden met de aanleg van de ver warmingsinstallatie. De aanleiding tot dit besluit stoelt op medische gronden en het toene mend gebruik van het bad. Gebleken is, dat men in water beneden 21 gra den celsius te snel afkoelt. Een andere reden waarom besloten is het bad te verwarmen is het feit, dat op het geleende bedrag van 450.000 voor de laatste verbeteringsfase van het bad een overschot is. Slechts een kleine aanvullende lening zal daardoor maar nodig zijn om de verwarming te reali seren. Met de verwarming behoort zwem bad Schuagt, dat een belangrijke funktie is toebedacht in de recreatie voor de Krimpenerwaard tot een van de moderne baden in verre omgeving. Momenteel legt het aannemingsbedrijf W. van Harten uit Ammerstol de laat ste hand aan de drastische reconstruc tie van. het zwembad. Met ingang van het nieuwe zwem seizoen ondergaan de openingstijden van het bad een belangrijke wijzi ging. In vervolg zal het zwembad op werkdagen de gehele dag geopend zijn van 's morgens zeven uur tot 's middags half zes en 's avonds van half zeven tot acht uur met uitzonde ring van de donderdagavond, wan neer het Uitsluitend open is voor Spartaleden. Ook de openstelling op zaterdag is uitgebreid. Op deze dag kan men er nu terecht van 's ochtends zeven uur tot 's middags zes uur. Het personeel wordt uitgebreid met een tweede badmeester, twee assis tent-badmeesters en er komen twee cassières. ROTTERDAM Het laatste con cert in de jaarlijkse serie van de Ka- - mermuziekvereeniging werd dinsdag avond in de goed bezette Kleine Doelenzaal verzorgd door het En semble Amphion, bestaande uit Kar! Lenski, fluit, Tomiko Shida, viool, Vladimir Krejza, altviool en Edmcnd Carlier, cello. In het ter opening gespeelde kwar tet in F van Domenico Cimarosa, een pretentieloze korte compositie in drie - delen, werd direct duidelijk, dat de leden van het ensemble zonder uit zondering gedegen musici zijn. Hun samenspel liet weinig te wensen over en er tvas steeds een gegonde muzi- r? kaliteit waar te nemen, waarbij al leen de fluitist een wat bescheiden toon ontwikkelde. Een voor deze combinatie bewerkte versie van het kwartet in. C, op. 33 no. 3 van Haydn, meer bekend als het „Vogelkwartet" gaf het ensemble alle gelegenheid om hun kwaliteiten te tonen. Er werd hier veelal fraai en soms opvallend goed genuanceerd werk ge leverd, dat vooral in het prachtige Scherzando en in de „koekoeks-fina- le" tot schitterende resultaten leidde. Na de pauze werd door de drie strijkers het uit 1871 stammende Trio in Bes van Schubert ten gehore ge bracht en deze herschepping behoor de tot het beste van de avond: Schu bert's lyriek werd raak uitgebeeld, zonder dat men in sentimentaliteiten verviel. Het concert werd hierna door het gehele ensemble besloten met een levendige verklanking van het twee de in de serie van drie kwartetten met fluit, die Mozart rond 1777 in Mannheim componeerde. Het diverti mento-karakter kwam goed tot uiting in deze heldere en onopgesmukte ver klaring. Het publiek toonde zich na afloop zo voldaan, dat er nog een ex tra volgde: een deel uit het strijktrio van Webem, wèl een enorm contrast met het voorgaande! Ook in deze stijl bleek het fijnzinnig spelende trio zich echter volledig thuis te voelen. P.V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1