„jBOEIENDE WIJK IN BEWEGING COUZY H Rijnmond wil krachten bundelen in dienst voor milieubeheer Paviljoens op Stadhuisplein hinderlijk? ATHER LOVE Huisman Voorrang voor Britse leftriders in Hoek 1 I m heetman DRAAGBARE TV-APPARATEN yjf - Enthousiast mms I m IHEEEi CSSB3BE1 Extra bussen G emeente-be i oegdheden o vein emei i NV eist ontruiming Oran j eprogramma in Hardinxveld Westland Marathon start 22 mei in Maassluis Ontevredenheid over de plastic zak jong zilver nieuwe vormen vanaf 11.50 Kantine Med. Fac. geopend Reorganisatie Hoekse camping gevraagd Merwedetochten op 8 mei a.s. Trident Rotterdam bij Noordwij k overgedragen DE ROTTERDAMMER DONDERDAG 22 APRIL (971 ROTTERDAM IN HET OUDE SpaarJbankgebouwtje aan de Nieuwe Ommoordsewcg In Rotterdam is sinds kort een Informa tiek gevestigd waar Otnmoorders met wagen en opmerkingen overlmn wijk terecht kunnen. Een strategisch gunstige plaats, dat wel. Iedere bewoner weet het gebouwtje te vinden. Eerst kon er geld worden gehaald en nu, omdat de Spaarbank is verhuisd naar het winkelcentrum, informatie over de wijk. En heide zijn Voor de Ommoonlors belangrijk, niet waar? Met de plaats is mejuffrouw W. H. M. van Vessem, opbouw werkster in de wijk, dus wel gelukkig, met de naam niet zo. Sij zegt: „Ook het informatie gebouwtje van de Alexander- polder heet Informatiek en dat werkt verwarring in de hand.'" DONDERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG ROTTERDAM Voor de president van de rechtbank mr. J. G. L. Reuder heeft dinsdag een kort geding gediend dat was aangespannen door de NV Bouw- en Exploitatiemaatschap pij voor onroerend goed in. Rot terdam tegen de gemeente Rot terdam. ïgsa,e<@ INRUILPREMIE voor elk oud tapijt ROTTERDAM 010-124350 PAGINA 3 Informatiek Ommoord GROTE KEUZE UIT VELE GOEDE MERKEN BIJ AERT V. NESSTRAAT 38 TEL. 010-118811 een Het moet voor de bewoners van Ommoord toch niet zo moeilijk zijn een naam ie vinden? Mogelijkheden om 's avonds in de wijk uit tc gaan fJET informatiegebouwtje m "de Rotterdamse wijk Om moord, waarvoor de bewoners nog een betere naam moeien proberen te vin den. zijn cr toch nauwelijks en die tijd kan besteed worden aan het puzzelen op «m nieuwe benaming. En anders 's nachts, als de flatbewoners wakker liggen omdat de buurman nogal luid- ruchtig thuis komt ot een andere buurman een fuga op zijn orgel pro beert. Over de mogelijkheden van zo'n gebouwtje is mejuffrouw Van Vessem wel weer enthousiast. „Tot nu toe werkten we" en met „we" bedoelt ze zich zelf en de projectleider van de stuurgroep welzijnsbeleid, een sta giaire van de Raad voor Maat schappelijk "Welzijn en een stagiaire van de Raad voor Jeugd en Jongeren „tot nu toe werkten we elk vanuit ons eigen huis. En dat is niet efficient en niet praktisch. Niemand weet je te vinden". 22 april Rott. Schouwburg: Het Nat. Baliet met het Ned. Balletorkest o.l.v. Andre Presser. Werk van Balanchlna en Jooss. 20.15 uur. Doelen, gr.z..- R.Ph.O. o.l.v. Jean Foumet met werk van Rossini, Schu mann, De Leeuw en Brahms. Soliste: Reine Glanoll, piano. 20.15 uur. Riviarahal: Operakoor „Maasstad" met werken van Von Gluck, Donizetti, Mascagni, Smetana, Puccini en Verdi. Solisten: Karin Ostar, sopraan, Reinata Heemskerk, alt en Dick Laan, tenor, 20 00 uur. De Lantaren: Michael von Biel, cel list, gitarist en componist, speelt eigen composities m.m.v. Gilius van Bergeyk en Dick Raaymakers. elektronica, 20.15. Stedelijk Museum Schiedam: Rott. Barokensemble o.lv.. Iskar Tribo, Wer ken van Hellendaal, Telemann, Handel, Bach e.a. 20.15 uur. qeleoncert door Dick Bloemer en Henk G. van Putten.. Werken van Bach, Liszt, Messiasn, Buxtehude, De Grigny en Dupré, 20.00 uur. Piccolotheater: Rott. Centrum voor Amateurtoneel ter afsluiting van de jeugdcursussen. „Vrij spelen en impro viseren" (openbare les). Toegang vrij: 3.00 uur. Slmo.nstraatkerk: Orgelconcert van Dirk Jansz, Zwart. Werken van Bach, Franck, Guilmant, Wider e a. 20.00 uur. 25 april Rott. Schouwburg: N.R.T. met reprise van „Tchao", comeqie van Marc-Gilbert Sauvajon. Regie: Jules Royaards. 20.15 uur. 23 april Doelen, kl.z.: Ned. Studentenorkest o l.v. Joop van Zon. Werken van Glnas- tera, Beethoven. Ravel en Mozart 20.30 uur. Hofplelntheater: „De Maasstadspe lers met „Le Babour" (Het Hommeltje), komedie in twee bedrijven door Féllcfen Marceau Regie- Lidy Spijk- man. 20.15 uur. Rott. Schouwburg NRT met reprise van „Tramlijn Beqeeite" van Ten nessee Williams Ook 24 april 20 15 uur De Lantaren The first company met „The Indian wants the Bronx", be kroonde eenacter van Israel Horovitz Regie. Manuel de Morair. 21.00 uur. Laurenskerk Lunchpauze-orgelcon cert door laco van Oortmerssen 12 45 tot 1.45 uur 24 april Doelen, gr.z.: Het Gelders Orkest net promenadocancert o j.u. Leo Drle- |uId. Soliste: Mourn tympany, plano. '/"Uteri van Mozart, 1 sjalkowsky, tehmdnlnov en Paganini. 20.15 uur. Doelen, qr.z Optreden Spaanse gi tarist Manilas tie Plata. 24 15 uur HK Ketk-liurg. Baurnannlasn: Oecu menisch Koor Artie et Cnrltate" o 1 v Wh Iliiutim nol min. Ii"iu«-iitch' '"•'['It 'rli-jii||llii| liilhihfl' Uil I' flntlirtfj -u! Hssie! tut hel (Jew Orkest voot Z Holland Solisten- Renate Zimmy, sopraan, Jan Waayer. tenor, Tdb Holl, Las en Tijn van Evk. clavecimbel 20 00 uur Ontmoetinqskcil Spijkenibse Or- 26 april. Laurenskerk: Orgelconcert door Louis van Dijk m.m.v. Han de Vries, hobo. 20.15 uur. Rott. Schouwburg: Het Rott. Dans centrum o..lv. Ineke Sluiter met eerste voorstelling in de schouwburg. Werken van Ineke Sluiter, Lucas Hoving en Pma Bausch. 20.15 uur. De Lantaren: Concert van de Instant Composers Pool. 20 15 uur 27 april Rot. Schouwburg KNS-Antwerpen met „De Spaanse Hoer" van Hugo Claus Regie: )o Dua 20 15 uur 28 april Rott Schouwburg- NRT niet reprise van „Koning Jan" van Frledrich Duirenmatt. Regie- John van de Rost. 20 15 uur 29 april Doelen, gr.z.: Kon. Conservatorium Den Haaq en Rott. Conservatorium o.l.v. Louis Stotljn ert Qui van Woerde- kom. Solisten: Agnes Bedeker, hobo en Corrle de Raat, piano. Werken van Mozart, Haydn, Grieg en Schubert. 20 15 uur, Hofplelnlheaier Cilly Wann, een tutiiiwmirn,! vol humor zonder woorden Am rlr vleugel Wirn de Vries 20 15 VRIJDAG 30 april Doelen Feestelijk orgelconcert van Arie J Keyzer 20.15 uur Dat is nu anders. Sinds de opening, opgefleurd door bloemen, en planten, onder andere van de Ommoordse priesteers en predikanten, komen er regelmatig mensen binnen vallen. „Al was het alleen maar vanwege de ge zelligheid" zegt de opbouwwerkster. Ach ja hvat moet je ook anders in een wijk als Ommoord. Binnenvallen bij de Informatiek weet u al een andere naam? kan iedere morgen van negen tot twaalf en iedere middag van twee tot vier. En brave huisvaders die dan op hun werk zijn kunnen er ook nog terecht op vrijdagavond. Opbellen mag ook: Telefoon: 2! 37 26. „En" zegt mejuffrouw Van Ves sem, „als er mensen Jn het gebouwtje zijn. mag iedereen zo binnen wippen. Ze hoeven zich niet precies aan die kantooruren te houden". Nog één vraag: hoe is het om na zeven maanden ervaring in Om moord als opbouwwerkster te wer ken? Het antwoord: „Ondanks moei lijkheden van allerlei aard nog steeds zeer aantrekkelijk. Dit is een boeien de 1 vijlt in beweging". Uit die boeiende wijk nog even dit: tijdens de spitsuren gaat bus 35 één maal per twaalf minuten rijden in plaats van één maal per kwartier. Er zullen dan twee extra bussen worden ingezet omdat er steeds meer passa giers komen, ondanks de nieuwe snelbuslijn tijdens de spitsuren die tegen dubbel tarief rechtstreeks naar het stadscentrum rijdt. En er komt een fietspad tussen de John Moltweg en de Linker Rotteka- de zodat die bus binnenkort mis schien helemaal niet meer hoeft. Dat fietspad is te danken aan de heer T. Groeneberg die B. en VV. het idee aan de hand heeft gedaan. Ver bazend snel is er positief op gerea geerd. NICO KUSSENDRAGER naam Achter de infonnatieschernien van het gebouwtje waar ie dereen terecht kan wordt reel studie- en soortgelijk denkwerk verncht om de bewoners op de ireuketi te kunnen bedienen. Van een onzer verslaggeefsters De NV eiste in het kort geding de ontruiming van de drie paviljoens die voor de manifestatie C'7ü op het Stad huisplein in Rotterdam zijn gebouwd, en sindsdien nog steeds in gebruik zijn. De Bouw- en Exploitatie Mij., die winkels en kantoren exploiteert op het Stadhuisplein, stelt dat zij hinder ondervindt van de paviljoens. Aange zien het niet onwaarschijnlijk is dat de contracten met de paviljoenexploi tanten met vijf jaar worden ver lengd, meende de NV haast te moe ten maken met het kort geding. De gemeente heeft nog niet defini tief besloten de contracten te verlen gen, maar men is bezig een raadsbe sluit op te stellen. De raadsman van de gemeente, mr. S. C. J. Aarts, ver klaarde dat het niet de bedoeling is, dat de gebouwtjes in de huidige staat zullen worden gehandhaafd. Omdat ook winkeliers van het Lijn baankwartier bezwaarschriften bij de gemeente hadden ingediend omtrent de vorm van de gebouwtjes, is het volgens de raadsman de bedoeling an dere paviljoens te bouwen die wel voldoen aan esthetische normen. De president van de rechtbank hield het kort geding aan tot 10 mei a.s. om beide partijen gelegenheid te ge ven tot overeenstemming te komen. Is de kwestie dan nog niet tot een op lossing gebracht, dan zal op die dag ook een vertegenwoordiger van de Stichting C'70 worden gehoord. De Stichting C'70 had reeds voor het hele jaar 1971 contracten met de pavil joenexploitanten afgesloten. HARDINXVELD-G'DAM De Stichting Dorpsgemeenschap (SDG) heeft op voorbeeldige wijze de taak overgenomen van de vroegere Oran jevereniging, die al geruime tijd ter ziele is. (Het programma voor Konin ginnedag 1971 vermeldt o.a. een de monstratie parachutespringen van The Flying Dutchman uit Rotterdam op het sportterrein aan de Sluisweg. Andere noviteiten zijn een demon stratie windhondenrennen door de Zuid-Hollandse Windhondenrenver- cniging Rotterdam en een gecostu- meurdc voetbalwedstrijd. Hul feest begint 's morgens met Orunjemarkfen, kinderspelen en puz- zeitochten. 's Avonds om 20 uur star ten lampionoptochten in Boven- en Nc-der-Hardinxveld. Het feest wordt besloten met een Oranje-instuif van 21 tot 0.1 uur in de grote zaal van café-restaurant Campagne. Daar brengt het bekende Bonelli-kwartet een gevarieerd programma ROTTERDAM Het dagelijks be stuur van Rijnmond wil, aldus de no ta milieubeheer, die donderdag 6 mei in de Rijnmondraadsvergadering aan de orde komt, na overleg met het col lege van advies en samenwerking öe 23 Rijrcmondgcmecnten uitnodigen hun bevoegdheden terzake van de hinderwet, van de wet op de lucht verontreiniging en van alle andere wettelijke regelingen ter voorkoming en beperking van milieuvervuiling over te dragen aan Rijnmond. Het is de bedoeling, dat ter voorko ming van verspilling van kermis, 'kundigheid en geld, ook de gemeente lijke (belangen inzake onderzoek aan gaande deze onderwerpen aan Rijn mond worden overgedragen. Bovendien wil Rijnmond van de gemeenten het overleg over de vesti ging en uitbreiding van bedrijven die verontreiniging kunnen veroorzaken overnemen. Die overname geldt het overleg met het rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten buiten Rijnmond, de waterschappen, de ka mers van koophandel en andere in stellingen. Dat geldt evenzeer voor het overleg inzake de maatregelen nodig voor be- MAASSLUIS Zaterdag 22 met wordt in Maassluis de derde West- land Marathon gelopen, een hard loopwedstrijd over 42 km, 195 m Organisatrice As de 'Atletiekvere niging 'Maassluis, die' al weet dat de nummers 2 en 3 van 1970, Klaas de "Ruiter en Rudi Mol opnieuw van de partij zullen zijn. Andere deelnemers zijn de gebroeders Johan en Steef Kijne uit Vlaardingen. de Haagse ve teraan Harm Hendriks, de Rotter dammers Dirk de Bruin, en Gijs de Bode en de Nederlandse -recordhouder op de marathon Ad Steylen schijnt ook over deelname te denken. Intussen heeft de Oostenrijkse At- letiekbond om inlichtingen gevraagd, zodat naast Engelse deelnemers wel licht nok lopers uit dit land naar Maassluis zullen komen Het secretariaat van het organisatiecomité van de Tweede Westland Marathon is bij de heer A A. Bouwens, Prins Mauritsstraat 15, Maassluis, tel. 01899 - 7277. strijding dan wel vernietiging van af valstoffen. Ten slotte vraagt Rijnmond alle met de voorbereiding en uitvoering belaste technische en administratieve ambtelijke medewerkers op dit ge bied ter beschikking te stellen van een centrale dienst voor het milieu beheer in Rijnmond. In de toelichting bij de nota mi lieubeheer schrijft het dagelijks be stuur van Rijnmond, dat bundeling van de op het gebied van milieube heer beschikbare deskundigheid een lang gekoesterde wens is en dat vele gemeenten de totstandkoming van zo'n bundeling ten zeerste toejuichen. Ook bij hert provinciale bestuur van Zuid-Hoiland, dat immers krachtens de wet op de luchtverontreiniging als vergunninggevende instantie een technisch apparaat moet opbouwen, is de vraag gerezen of voor het Rijn mondgebied gebruik zou kunnen wor den gemaakt van de reeds daar aan wezige diensten, zij het dan in een vorm van samenwerking gebundeld. Men denkt daarbij vooral aan het hinderwetsapparaat van de verschil lende gemeenten, de afd. luchtver ontreiniging van het laboratorium van de Rotterdamse keuringsdienst van waren en de centrale meld- en regeikamer van Rijnmond. Ruige mannelijke leren coats en jacks in suède. nappa en pigskin. Leer voor alledag en leer om lekker in te relaxen, "n Wilde kollektie die harten op hot Drengt. Bij Huisman. Mode die z'n mannetje staat. wel cfeget/jk-modieus KORTE HOOGSTRAAT 15 le MtoDEt.LA.f3DSTRAAT 95-100 WOLPHAERTSBOCHT 218-224 HOEK VAN HOLLAND Drie mogelijkheden waren er voor de wijkraad van Hoek van. Holland voor de verkeerssituatie op de Harwich- weg. Vast stond namelijk dat de be staande situatie met normale kruisin gen onbevredigend is. Elk jaar komen met de Harwichbo- ien 72.000 auto's en nog eens 8 000 vrachtwagens Nederland binnen. Vele daarvan zijn Engelse wagens met chauffeurs die gewend zijn links te rijden. Omdat de Haxwidhweg eigen lijk het kenmerk draagt van een flin ke verkeersweg en men al dadelijk een voorrangskruising passeert, wor den velen in verwarring gebracht met als gevolg een flink aantal ver keersongelukken. Bleef dus de mogelijkheid om er een voorrangsweg van te maken of om alie kruisingen tot voorrangskrui sing te promoveren. Hierover werd gesproken met een Rotterdamse ver- voersdeskundige. De waarde daarvan werd overigens door de heer Van Ameijde ernstig be twijfeld „omdat de man_ doodsbang was een buil te vallen bij zijn supe rieuren die tegen een voorrangsweg zijn". Voorzitter Van der Houwen was trouwens ook tegen, een voorrangsweg omdat die snelheidsverhogend zou kunnen werken. Na lange discussies, waarin enkele leden probeerden de zaken nog ver- 1 der uit te breiden tot andere wegen, werd tenslotte een compromis gevon den. De Harwichweg wordt geen voorrangsweg, maar alle zijwegen worden voorrangskruisingec. t Dat wil zeggen als de verkeers- j dienst er mee akkoord gaat. i Zonder de hoop dat men in Rotter dam succes zal hebben, gaat de wijk raad de gemeentelijke Roteb-dienst verzoeken het huisvuil in Hoek van Holaind weer twee keer per week op te halen, zoais dat voorheen het geval was. De raad volgt daarmee een ver zoek van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Het bestuur van deze vereniging stelt dat het één keer per week opha len van huisvuil een situatie schept die in strijd is met de hygiëne. Het verplicht stellen van plastic zakken heeft tot gevolg dat man elke week meerdere zakken heeft die moeten worden opgehaald. Katten en ratten krabben de zakken open, met alle vie ze gevolgen daarvan. Voorzitter Van der Houwen stelde bovendien dat de instelling van de arbeidszak een besparing geeft van ongeveer een derde aan werkkracht. Daarentegen jaagt men de bevolking op kosten van ongeveer zestig cent per week voor de piastic zakken. Dat is altijd nog dertig gulden per jaar en de gemeente kan daar toch we! minstens tegenover stelloi dat het huisvuil weer livee keer per week wordt opgehaald. sieraden van deze tijd ede/steenkundiffe f.ff.tr. diamantexpert g.i.a. lijnbaan 92 tal. It6670 oostzeedijk 155 rotter dam ROTTERDAM Met het aanbie den van een kom erwtensoep aan de decaan van de 'Medische Faculteit prof. D. C. den Haan opende vanmor gen president-curator dr. J. E. van Moorsel hetgeen hij in zijn rede aan duidde mis i de kantine, op aandui dingsborden was vermeld als Kafeta- ria 'en binnen de .faculteitsgemeen schap i-met een -wat intellectueler klinkende term werd beschreven als het ..cafetarium" van de Medische Faculteit Het lopende-band-restaurant heeft vijfhonderd plaatsen, de keuken -is berekend op i'ervaardiging van vijf tienhonderd maaltijden per anderhalf uur. bij toepassing van drie maaltijd zittingen -kunnen daar dus iedere middag vijftienhonderd mensen ge voed en gelaafd worden. Dat geldt niet alleen voor de me dische studenten, de kantine is be doeld voor allen die iets met de Me dische Faculteit van doen hebben en ook voor eventuele gasten. Er zijn géén éénheidsmaaltijden, er is zelfs keus. Bovendien zijn er bui ten de uren dat de keuken open is iedere dag lussen half twaalf en twee uur broodjes en dranken te krijgen. De kantine is open van tien uur 's morgens tot acht uur 's avonds, vanzelfsprekend is de organisatie vol gens -zelfbedieningssysteem. De .in richting is aantrekkelijk, gezellig en hoogst modem, zij het met opvallend weinig kleur. De hoofdlint is grijs in verschillende nuances. HOEK VAN HOLLAND De camping in Hoek van Holland is een wereldje apart. Dat wad dinsdag avond tijdens de wijkraadsvergade ring duidelijk. Op de kampeerterrei nen berust de algehele leiding bij de kampeercommissie, die verantwoor ding schuldig is aan de wethouder voor sport en recreatie. Op de cam ping ia de leiding helemaal bij de Raad voor de Lichamelijke Opvoe ding. In de praktijk komt dat neer op een eenhoofdige leiding. De wijkraad wit de camping nu on derbrengen bij de kampeercommissie. Men is van mening dat daarmee ook de campingbewoners recht wordt ge daan. De huidige situatie heeft al ge leid tot bepaalde spanningen, vooral ten aanzien van het organiseren van ontspanningsavonden. De situatie op de camping is echter wel moeilijk. Een minderheid staat er hét hele jaar met de- caravans, maar er is een meerderheid van tijdelijke bewoners. Het onderbrengen van de camping bij de kampeercommissie maakt het mogelijk dat de camping bewoners daarin ook vertegenwoor digd zullen zijn. Het feit dat de campingbewoners dan toch in elk geval een stem in het kapittel krijgen, bleek bij de meer derheid van de wijkraad het zwaarst te wegen. HARDINXVELD/G'DAM Zater dag 8 mei warden de traditionele Merwedewandeltochten gehouden. De organisatie is in handen van de wan- delsportvereniging Hagi onder auspiciën van de Zuidhollandse "Wan delsport Bond, De belangstelling voor deze jubi- ieumtocht (er wordt voor de tiende keer gelopen) is groot. Individuele deelnemers kunnen kiezen uit afstan den van 5, 10, 15, 20 en 40 km. Elke deelnemer die de tocht volbrengt krijgt een medaille met lint. Voor de groepen zijn er extra serieprijzen in de vorm van 60 bekers. De start is bij de werf Merwede Stichting aan de Tpoelstrastraat voor de 40 km om '11 uur en voor de ove rige astanden om 14.30 uur. Na de start wordt gedefileerd voor het raadhuis onder begeleiding van het plaatselijk muziekkorps Eendracht Maakt Macht. Het inschrijfgeld bedraagt t.e.m. 15 jaar 1,10 en daarboven 1,35, maar deze prijs wordt na 1 mei met 25 cent verhoogd. Opgaven bij mejuffrouw Van Bergeijk, Rivierdijk 39, Hardinx- veld-Giessendam tel. 01846 - 2706. Rampenbestrijding De Hoek faalt (Van onze correspondent) HOEK VAK HOLLAND Een bespreking over de rampen bestrijding is in de wijkraad voor Hoek van Holland voor wijkraadsvoorzitter L. van dei- Houwen een ramp op zichzelf geworden. Er bleek namelijk op het gebied van de rampenbestrij ding in Hoek van Holland hele maal niets te bestaan. tien heeft geprobeerd een weg 1c vinden, zei de heer Van der Houwen: er zijn instructies voor de gemeente diensten die bij rampen gecoördineerd zulien worden. De cen trale is dan de politiepost. Zonodig kunnen alle overheidsambtenaren worden gerccrutecrd. De politiewagen krijgt binnenkort een nieufcvc geluids installatie en dc bewoners kunnen in structies voor voorzorgsmaatregelen en een evacuatieplan tegemoetzicn. Dit waren de enige positieve pun ten die de wijkraadsvoorzitter kon vertellen, wat de heer De Lint de opmerking ontlokte dat er wel veel op papier staat, maar in feite hele maal niets is. „Het komt" antwoordde de heer Van der Houwen, „er wordt keihard aan gewerkt, maar men stuit telkens weer op nieuwe problemen". De ledenvergadering van de Hoekse PvdA sprak intussen haar duidelijke bezorgdheid uit over de organisatie van de rampenbestrijding. De ramp bij de Gulf Raffinaderij is daartoe mede aanleiding geweest. Een motie werd aangenomen die ter kennis van de gewestelijke ver gadering zal worden gebracht. Daarin wordt om stringente maatregelen, verzocht. Uit de brand bij de Gulf heeft men geconcludeerd dat de bereikbaarheid van politie en brandweer moet wor den verbeterd, dat er een evacuatie plan moet komen met voldoende ma terieel om dat te kunnen uitvoeren en dat elke Rijnmondbewoner in het be zit moet komen van duidelijke aan wijzingen in gevai van calamiteiten. ROTTERDAM - „Het baat niet veel om door het inzetten van moder ne schepen te trachten de kostenstij ging op te vangen en daarmee de In flatie te bestrijden, wanneer de aan loophavens een slechte accommodatie bicden, er een slechte mentaliteit heerst en er congestie voorkomt. Bij de luchtvaart komen deze zaken niet in deze mate voor, waarom dan wel in de zeevaart? Met deze sombere opmerkingen aanvaardde dinsdagmiddag de heer S. Soyer, directeur van de KNSM, van de heer J. Trouw, directeur van *e Machinefabriek en scheepswerf P Smit Jr. ter hoogte van Noordwijk het motorvrachtschip Trident Rotter dam, een van de modernste schepen van de Nederlandse vrachtvloot. De Trident Rotterdam is het twec- 'de schip van een serie van zes, die een dienst tussen West-Europa en Zuid-Amerika zullen onderhouden. Het is een vrachtschip met passa- giersaccommodatie, voorzien van zwaar laadgerei en de laatste naviga tiemiddelen. ,Na de overdracht, die werd bijge woond door de dobpster mevrouw B Biesheuvel (de heer Biesheuvel -was zelf niet aanwezig wegens de verkie zingsstrijd), zette het schip onder commando van kapiteitn Bergsma koers naar Hamburg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1