Xül Relatie ouders-kind verbeteren voor uitbreiding vatbaar Nachtconcert op perrons van Centraal Station 97 methode op komst „Evolutieleer gevaar op cle kweekscholen 95 Vragen over opstarten Gulf-fabriek Rotterdams Phil. Orkest 'f volgende seizoen m AGENDA m Pianiste Gianoli met Schumann 10.000ste schip dag later binnen Rotterdams Phil. Orkest Vrijgemaakten willen geen reformatorische concentratie NS-emplacemeiit Heerjansdam wordt aangelegd Jeugdraad van start in Barendrecht FAILLISSEMENTS MEUBELEN Cash and Carry prijzen VRU ENTREE SSSagriSa'en maak winst CASH AND CARRY Van Eesteren richt dochtermij. op Buurtcentrum voor Bloemhof I 5 e '5 Honderden guldens voordeel 'PI I is 1 ne rotterdammer BOTTERDAM Aan de voor avond van de Zwitserse toernee besloot het „Philharmonisch" ander Jeari Fournet donderdag avond in de Doelen de serie X hedenavond wordt het pro gramma herhaald in de serie A met werken van Rossini, Schumann, De Leeuw en Brahms. Als soliste werkte mee de Franse pianiste Reine Gianoli. door Jan Ladenius ROTTERDAM -4- Vooral in wat genoemd wordt de pro bleemwijken van Rotterdam is het zonder meer een noodzaak dat ouders meer aandacht aan hun schoolgaande kind besteden dan bijvoorbeeld in minder „moeilijke" wijken. Qm het maar eens populair te zeggen de tele visie zou zo af en toe eens uit moeten omdat Peyton Place over een jaar is afgelopen en het kind dan nóg drie jaar verder moet leren. peau ae peens bloerndessin breed voor (Van eeu onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Urker gereformeerde predikant ds. J. B. van Mechelen' is over de gang van zaken op de pedagogische academies nog méér verontrust dan over wat op de universiteiten aan de hand is. Gevaarlijker dan de universiteiten vindt hij de kweekscholen, waar de evolutieleer stilletjes aan wordt ingewerkt in vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie e.a. Zelfs op kleuterscholen wordt de evolutionistische gedachte al gepropageerd. Schoolreisje D maling met korte mouw Wordt geen bonder 75 cm Bezoekers I muluag en zaterdag is M ir 1 la ffj 1:1 lil lil PAGINA 3 VRIJDAG 23 APR li. 1971 Nadat het concert op pittige wijze w^s ingezet met een geacheveerde uitvoering van de ouverture „II bar- Were di Siviglia" van Rossini, speelde Heine Gianoli de solopartij van „het" pianoconcert in a, op. 54 van Robert Schumann. Zij studeerde indertijd bij Yves Nat, Edwin Fischer en Alfred Cortot. Haar weergave van het eerste deel toonde haar romantische bena dering van het werk ten volle. Alleen sprong zij soms wat vrij met het iempo om, tengevolge waarvan enke le ongelijkheden met het orkestrale ensemble optraden. Over het geheel genomen miste men in dit openings- deel vaak de toch ook sterk in de partituur aanwezige temperamentvol le zijde van de componist („Flores- tan") met name de cadens had gela dener kunnen zijn. Maar „Eusebius" was volop aanwezig in de meer be spiegelende passages. De soliste stond een wél verdedig bare, maar wat ongewone, vlotte in- terpratetie van het dromerige Inter mezzo voor. In de finale speelde zij jaar sterkste troeven uit: met name de tweede groep werd ongemeen fraai weergegeven. Technisch kan zij veel, maar in de sterke gedeelten komt soliste toen wat physieke kracht tekort om de sonoriteit voort durend te kunnen handhaven. Voor het vele muzikale schoons, dat deze weergave bevatte en waarin hel orkest onder de attent leidende Four- net een groot aandeel had, toonde het publiek zich bijzonder ontvankelijk. Na de pauze speelde het orkest twee werken, die reeds eerder dit sei- zoen werden uitgevoerd, maar die in i verband met de toernee weer eens f- opnieuw waren bestudeerd: Ton de Leeuws „Mouvements retrogrades" en de derde symfonie van Brahms. ROTTERDAM De scheepvaart beweging in de Rotterdamse haven P houdt ongeveer gelijke tred met die g van vorig jaar. Donderdagavond arriveerde het 10.000ste schip van dit jaar. Het was de Nederlandse Jolanda Smits, komende van Szczecin.. Het i schip was leeg en meerde af in de Waalhaven pier I Velshaven voor Visser en Visser. Vorig jaar kwam het 10.000ste schip een dag eerder aan. Het was l. toen de Duitse Santa Rita. Dit zegt de .heer A. J. van Veclen, hoofd-van de Christelijke lagere Asch van Wijkschool aan de "Van Speijk- ROTTERDAM De Rotterdamse Kunststichting gaat in samenwerking met onder andere de Doelen, het Nieuw Rotterdams Toneel, het Rot terdams Philharmonisch Orkest en de Rotterdamse Filmliga een „knaakfes tival" organiseren. Deze naam is ge kozen omdat bijna alle manifestaties in het kader van dit festival voor niet meer dan een rijksdaalder, toeganke lijk zullen zijn. Onder het motto „Al les zo dicht mogelijk naar het publiek Luxe allures, een prima kwali teit-eneen bijzonder lage prijs kenmerken deze aanbie- 'ding overgordijnstof Peau de Pêche, een luxe over gordijnstof, bedrukt met een rijk bloemmotief. Deze stof uit de serie rond de f 10,50, koopt U nu per meter voor nog géén zes gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze luxe Peau de Pêche over gordijnstof met een fraai bloemdessïn, 120 cm breed, per meter 5. Oak maandagmorgen open Géén te!, of schrift, best toe", zullen veel van de evenementen op straat plaatsvinden. Zo komt er een groep van circa vijftig Engelse popmusici, gekozen uit de besto groepen waaronder Soft Ma chine naar Rotterdam. Onder de naam „Centipede" zullen deze musici op-verschillende plaatsen in de Maas stad'op straat en in jeugdcentra optreden. Hun verblijf- van - enkele dagen wordt afgesloten met een 12-uur durend concert in de Doelen. Aan het Knaakfestival, dat gehou den zal worden in de eerste twee we ken van juni, zullen ook circa dertig dichters deelnemen, onder wie de .Ne derlandse dichters Jules Deelder, Rutger Kopland, Gerrit Komvenaar, Sybren Polet en Hendrik de Vries. Het stant voorts zo goed als vast dat het Nieuw Rotterdams Toneel in de hal van de Doelen de première zal brengen van Stalin", geschreven door Hugo Claus en ,Tean-Clarence Lambert. Ook het Rotterdams Phil harmonisch Orkest zal in de hal van de Doelen een première geven. Op 5 juni zai dit orkest „Joint" van Louis Andriessen ten gehore brengen. Met de Nederlandse Spoorwegen wordt onderhandeld over de mogelijkheid op de perrons van CS een nachtcon cert door het Rotterdams Philharmo nisch Orkest te geven.- straat in het Oude Westen, Daarom zo vult mevrouw J. van der Sluys, hoofd van de, lot dezelfde school be horende kleuterschool aan, is-het on begrijpelijk dat de scholen in het Oude Westen niet opgenomen zijn in het Grandia-project, ;Dit project draait nu al zo'n twee jaar en is' bedoeld om juist de relatie ouders-kind zo veel mogelijk te be vorderen. Tot nu toe hebben wij van officiële zijde nooit iets 'gehoord wat de -motieven zijn geweest om het Oude Westen over te slaan. Uil publi caties weten we dat de resultaten die in het Oude Noorden en de Afrikaan- derwijk, waar het project wordt toe gepast, gunstig zijn. Het onwetend zijn werkt wel een beejte frustrerend. •Het niet meedoen aan het Grandia- project wil bepaald niet zeggen dat de Asch van Wijkschool dit punt nu minder intensief zou benaderen. Be- oaald niet, zo zegt -de heer Van Vee- len. Regelmatig nemen we de proble men, die in onze wijk nu eenmaal sterker spelen dan in de buitenwij ken, met de ouders door. maar het is een bewustwordingsproces van wie de verantwoordelijkheid moet dragen, en dergelijke ontwikkelingen vragen nu eenmaal tijd. Wij hebben hier overigens weinig te klagen, aldus mevrouw Van der Sluys. -De ouderavonden worden -door 80 procent van de ouders bezocht; bij afscheidsavonden voor leerlingen van de zesde klas zijn de ouders er "vrij- wel altijd allemaal. Ook "het Kerst en Paasfeest mag zich verheugen in een I grote belangstelling. .Door de ouders en ook het kind te stimuleren thuis bijvoorbeeld eens een boek te pakken en voor te iezen bereiken we soms leuke resultaten.Als het kind thuis niet in, staat is, huiswerk te ma ken-dan staat de Asch van-Wijk school ,ook 's avonds op gezette tijden open m het kader van de huiswerk begeleiding >die overigens -nog wel wat meer animo kan gebruiken. Een anderprobleem waar onze school en niet alleen wij meer en meer mee geconfronteerd wordt is het onderwijs aan kinderen van bui tenlandse gastarbeiders. A3 enige tijd werken we met een systeem dat het best de Nou-jij-methode genoemd kan wo'rden. HEERJANSDAM Op het plan tot het aanleggen van een opstelem placement bij Heerjansdam is goed keuring verkregen. Het werk omvat: a) verdubbeling van dingsbaan tussen de spoorlijn en Barendrecht. de verbin- "Waalhaven- een dubbelsporige Barendrecht b) aanleg van goederenverbindini Zwijndr-echl: c) de bouw van onderdoorgangen in de Koldijk en Molenweg; cl) bruggen uver de Waal en het viaduct Munnikensteeg; e) de aanleg van een opstelempla cement met tien 'sporen op het terrein Kijfhoek. De werkzaamheden, zijn nodig in verband met het sterk toegenomen containervervoer per '.spoor naar en van Rotterdam. BARENDRECHT Burgemeester G. van Hofwegen installeert donder dagavond 29 april'om half negen de' Stichting Raad voor Jeugd en Jonge ren Barendrecht. In het bestuur nemen zitting: na mens de gemeenteraad de heren M. L. Matthijsse en S. Siivis; namens de sportstichting de heer L. Dubbeldam; namens de culturele raad mevrouw D. Ritman-ScheKes, namens de gere formeerde jeugdraad de' heer' C. W. den Otter; namens de hervormde jeugdraad de heer M, van den Heu vel^ namens de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) me juffrouw C. Wes- dijk; namens de r.k. jongerenclub Aphrodite de heer J. van Ophem; na mens de stichting Jeugd Barendrecht de heer H. J. Groeneweg;' namens de Oranje Vrijstaat de heer .W.: J, van Stigt en namens Bo-peep de heer G. de Zwaan. Na de installatie zullen de be stuursleden uit hun midden een voor zitter kiezen en vervolgens de plan nen voor. de ontwikkeling van activi teiten bespreken. En juist over dit punt zit cr c-en nieuwe (gemeentelijke) ontwikkeling in de lucht, aldus de heer Van Vec len. Er is een methode on'bvikkeld om de buitenlandse kinderen zo snel mo gelijk aanspreekbaar te maken, zodat daarna de kennisoverdracht kan ge beuren. Het ligt in de bedoeling de kinde- ren de bassiskennis van het Neder lands in een aantal maanden bij te brengen door middel van 200 kern woorden, die binnen de directe inte- ressesieer van de kinderen liggen. De voomadmste - attributen van -deze methode zijn dia's, geluidsbanden en leerlingenboekjes. Hierin komen af- beeldingen voor die de kinderen eerst'' als die gepresenteerd hebben gekre gen. Als-het-aan de Asch var. Wijk school ligt dan zullen vooral in het begin ook Nederlandse kinderen inge schakeld worden, die de buitenlandse kinderen kunnen laten zien dat ze het voorgezegde woord na. moeten zeggen, Vandaar de Nou-jij-methode. 'Essentieel is hierbij dat de lessen gegeven zullen worden aan hetero-, gene klassen van maximaal 12 kinde ren. De -overige lessen worden ge woon in klassikaal verband, dus met de andere kinderen, gegeven. Waar deze lessen gegeven .zullen worden is nog niet bekend. Gedacht wordt aan - een vijftal scholen aan 'beide zijden van de Maas. Over belangstelling heeft de Asch van Wijkschool nauwelijks te klagen. Voor de lagere school zijn zo'n 195 kinderen ingeschreven, voor de kleu terschool ligt dit getal rond 115. Ook voor wat.de leerkrachten betreft zijn er geen problemen al beschikken wij niet over een speciale leerkracht voor de buitenlandse kinderen- Het groepsverband is voor het kind bijzonder essentieel, zo stelt de heer Van Veelen. Als er taalmoeilijkheden zijn dan proberen we via een leerling die de Nederlandse taai al wel mach tig is de nieuwkomers op te vangen en zo snel mogelijk de taal bij te brengen. Het har.gt dan vaak van de interesse en leergierigheid van hel kind af hoe lang dit taalproces duurt. Opvallend is wel, aldus de heer Van Veelen dat er voor wat de buiten landse kinderen betreft dikwijls maar twee uitersten zijn: of heel leergierig of helemaal niet leergierig. De léssen die de kinderen aar. de Asch van Wijkschool krijger, verschil len nogal - van de aanpak van een aantal jaren terug. Zo maken studie projecten over politiek en lessen over sexuele voorlichting deel uit van de leerstof - die door dé -leerlingen als doodnormaal wordt ervaren. Tot slot wil de heer Van Veclen nog wel kwijt dat de Asch van Wijk school in elk geval vastgehouden heeft aan een „ouderwets" begrip verbonden aan het naar school gaan. Het schoolreisje, door een aantal scholen afgeschaft, wordt elk jaa.r op nieuw en met succes doorgevoerd. Ds. Van H-lechelcn is van mening dat tegen wat hij noemde opkomen de macht van humanisme en onge loof. een dam kan worden opgewor pen als de gereformeerde gezindte ten aanzien van fundamentele zaken schouder aan schouder gaat staan in een reformatorische concentratie. Hij zei dit donderdagavond In een verga dering van 300 vrijgemaakten en ver ontruste „synodaal-gereformecrden", die bijera waren gekomen in dc vrij gemaakte kerk aan de Kuipersstraat in Rotterdam-West. „Wij moeten de moed hebben op een gegeven moment met behoud van eigen overtuiging op allerlei terreinen naast elkander te gaan staan, ook als wij op bepaalde punten wat betreft kerkelijk inzicht verschillen". Wat die verschillen aangaat noem de ds. Van Mechelen als voorbeeld het feit dat velen die overtuigd zijn van veel goeds in het program van het Gereformeerd Politiële Verbond, daar niettemin op grond van een ver schil in kerkelijk inzicht buiten de deur blijven staan. Hij kwalificeerde dit als een ernstige dwaling in vrijge maakte kring. „U hebt een belangrijk calvinistisch principe prijsgegeven door politiek <-n kerk zo sterk aan elkaar te verbinden; dit heeft verdere invloed op andere terreinen." tn het vervolg van zijnbetoog pleitte, ds. Van Mechelen voor dc tot standkoming van een theologische opleiding rriet onbetwiste docenten van diverse.kerkelijke richtingen. Hij zei: „We moeten niet ieder vanuit eigen standje angstvallig (1c scheidingen. Als Uw vrouw op een warme zomerdag met een luchtig ja ponnetje rondloopt; benijdt U haar dan weieens, meneer, in Uw overhemd met lange >mouw.H.. .- Wij verkopen nu moderne over hemden «net korts mouw, van de bekende Oxford kwaliteit. Dit zelfstrijkende shirt, nu in vele modekleuren, voor nog géén tientje. Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze sportieve shirts met. korte mouw/ geheel zeifstrijkend. Keuze uit de kleuren rose, lila, beige, geel, crème, groen, zalm, bleu enz. en de ma ten S-M-ML-L, nu 91 Ook maandagmorgen open G(én tel. of schrift, best. Het is ONS GELUKT om een ENORME PARTIJ nu TE VERKOPEN tegen de gekste (gratis .bezorgd). Het MOOISTE BANKSTEL of MEUBEL, nu HONDERDEN GULDENS LAGER Lager dan een fabriek aan de concurrentie verkoopt Dit MAG U NIET MISSEN. Nu een GRANDIOOS VOORDEEL 0!q r»U UW SlSd en er zijn duizenden andere 3 LEEG IS LEEG j VRIJ. ENTREE j Alleen vrijdagavond en zaterdag van 9 tot 6 uur geopend.;. Verkoop V.M. Motorenfabriek De Sutter TV", van Hillegaersbergstraat 104-106. Rotterdam - Hillegersberg 400 mtr. van stat. Noord. Te bereiken met tramlijn 4 of 8. conserveren, maar met erkenning van de verschillen schouder aan schouder gaan staan". En over het vrijgemaak te exclusivisme: „U kunt een zuurde sem ten goede zijn., maar u blokkeert uw eigen weg, want wat uw kracht schijnt, wordt uw struikelblok". Met dit betoog haakte ds. Van Me chelen spontaan in op een verhande ling van de Berkelse vrijgemaakte predikant ds. W. TVierenga, die zich over ontwikkeling in de „synodale kerken" had beperkt tot de zaak van de Schriftkritiek, maar verder hoofd zakelijk over het kenmerk van de ware kerk had uitgewijö. Aan dc hand van de bekende artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis riep hij de verontrusten op zich te voegen bij Jeruzalem, waar ..tie rust wordt geschonken". Hij raadde hen aan de verontrusting geen bestendig durende toestand te laten worden. ..Wordt geen gereformeerde Donder in uw kerk". Het debat dat op dc toespraken volgde kon de tegenstelling tussen de beide predikanten niet overbruggen. Integendeel, tóen ds. .Van Mechelen •zieii op verscheidene aanvatten' die hij had moeten incasseren mocht ver dedigen. betreurde hij het dat nie mand de hand die hij had toegesto ken om over en weer contacten te leggen, had aangegrepen. De vrijgemaakten hadden het laat ste woord cn dat werd een duidelijke afwijzing van dc reformatorische cc'aceniratie. „Moeten wc waarlijk deze weg op cn dan dc kerkelijke gescheidenheid, althans voorlopig, maar op dc koop toenemen? De eciitc eenheid wordt alleen rond dc ene Avondmaalstafel beleefd en daarbij kun je de kerkelijke gescheidenheid niet blauw-blauw laten, aldus ds. TVierenga, die ds. Van Mcchelens re formatorische concentratie als „een verlegenheidsoplossing" van de hand wees. Hoe denkt U dat U 2ich voelt als U, alvorens de vakantiebe stemming te bereiken, eerst urenlang met twee koffertjes in de ene hand en twee tassen in de andere moet sjouwen Juist.... zorg daarom dat 't U niet overkomt en koop zo'n ro yale koffer, die wij nu in de aanbieding hebben. Solide koffers op houten frame, uitgevoerd in bruin imitatie le dernerf, met stevige sloten, ver sterkte hoeken en aan de bin nenzijde pakbandennu voor aantrekkelijke prijzen. Vrijdagavond om 6 uur begint op de tussenverdieping parterre de verkoop van deze solide koffers op houten frame, in, bruin imitatie ledernerf, met versterkte hoeken en aan de binnenzijde pakbanden. Er is keus uit diverse maten. Ook maandagmorgen open Géén tef. of schrift, best. ROTTERDAM De'KV. Verenig de bedrijven J. P. van Eesteren heeft een nieuwe werkmaatschappij opge richt, genaamd Research- en ontwik kelingsbureau Bouwnijverheid n.v. In deze vennootschap heeft Van Ëeste- ren haar afdelingen planor.twikke- ling. constructie, research en installa tietechniek ondergebracht. De directie van de ROB bestaat uit de heren A. J. Fibbe, A. L. J. Bouten en H. J. C. Hols.. De maatschappij is gevestigd aan de Wijnbrugstraat 22 in Rotterdam! DEN .HAAG De socialistische Tweeöekamerieden mej. N. Baren- dregt en. de heer C. Laban vragen aan de staatssecretaris van volksge-, zondheid of het hem bekend is dat het afgelopen weekeinde de geluids hinder in Maassluis-west en een deel van Voome en Rozenburg weer zeer langdurig en aanzienlijk is geweest door het opstarten van 'eer. aethy- leenfabriek van Gulf. Gevraagd wordt of betere appara tuur ter beperking van deze hinder is aangebracht en welk instantie dc effektiviteit van deze apparaten heeft bepaald. Ook vragen de Kamerleden hoe vaak werkzaamheden met eèn dergelijke overlast nog te; verwachten zijn. Informatie vooraf over te verwach ten hinder niet' aileen aan Rijnmond maar ook aan de bevolking vinden de Kamerleden noodzakelijk. ROTTERDAM Hoewel het pros pectus nog niet klaar is, heeft het bestuur van het Rotterdams Philhar monisch Orkest woensdagmiddag bij monde van voorzitter J. Huibregtsen en directeur J. Oosterlee toch reeds inlichtingen verstrekt over het vol gende seizoen. Dirigent Edo de Waart zal ook na afloop van zijn contract in 1972 aan het orkest verbonden blij ven, mogelijk op iets andere wijze dan nu. Op korte termijn zal door de or kestleden een ontwerp voor een Stic'ntingsraad worden ingediend. Voorlopig hebben nog orkestleden zit ting iri het bestuur, zoals dat reeds bijna dertig jaar het geval is geweest. iHet bestuur is van mening, dat de avant-gardemuziek beter 'buiten de grote zaal gehouden kan worden en dat er meer zal moeten worden ge daan om de jeugd, en vooral de schooljeugd, te -bereiken. Er zal naar worden gestreefd om meer met klei ne ensembles te gaan werken, ook ir. Gouda en Dordrecht, waar het, con certbezoek sterk is gedaald. Statistieken leren, dat Het Rotter dams Philharmonisch Orkest en het Concertgebouworkest >te 'Amsterdam ROTTERDAM In de voormalige Irenekapel aan de Oudeiandstraat 78 is een buurtcentrum voor de bewo ners van de wijk Bloemhof I inge richt. Reeds in 1968, toen de kapel geslo ten werd, is een stichting opgericht die zich ten doel stelde de kapel voor de wijk te behouden. Een uit de bewoners gevormde werkgroep heeft vervolgens enquêterend in de wijk gewerkt, waarna een commissie jeugd, een commissie jeugd en jonge ren. eén_ commissie bejaarden en een commissie voorlichting en publiciteit in het leven is geroepen. De werkgroep en de verschillende commissies hebben nu behoefte aan meer medewerkers om de plannen tot uitvoering te kunnen brengen. Men kan zich meiden bij de heer C. J. Seip, hoofd Heer Daniëlschool. Dub- belstraat en Mj mejuffrouw M. M. Komtebedde, Mathehesserlaan 30'lb. tel. 252863. in het seizoen 1868-1969 ieder 160.000 bezoekers in hun eigen stad trokken' tegenover Het Residentie-Orkest 15.000 en' het Utrechts Symfonie Or kest 45.000. Ir. Rotterdam zullen 56 concerten worden gegeven, waarvan er'45 door Jean Fournet en 25 door;' Edo de Waart zullen worden geleid. Op vrijdag 23 mei zal er als proef een Promenadeconcert onder leiding van Edo de Waart worden gegeven in de hal van De Doelen, waarin, de Koffie concerten cn de Nachtconcerten zo'n groot succes zijn geworden. Ook ligt liet in dc bedoeling om Opera-Promenadeconcerten te gaan geven cn op zaterdag 5 juni zal Mor ton Gould een extra Promenadecon cert leiden met o.a. werken van Cop land en Gershwin. Zodra het prospectus uit is. komen wij nader op het volgende seizoen te rug. Botterdam, Luxorr Toon liermans, 30. R'd. Scli'ljurfi:, NUT,. Tramlijn Begeerte. 20.15, Doelen, gr. zaal, R'd. Phil. Ork., 20.15, kl. zaal, Ked. Studenten Kamerorkest, 20.30. Piccolo, Nieuwe Comdie, variaties Oidipous complex, 20.15, Jlofpleln Theater, Dc Maasstadspelers. Le Babouw, 20.15, Lan taren, The First Company, 21. Barendrecht, gemeentehuis, raadsverg., 19.30. KuUcrdum. St. LaurenskerK, esrtuoncona. Leon 't Hart. 14, Luxor, Toon Hermans. 20, Piccolo, Nieutve Comedie, variaties Oidi pous complex. 20.15. Doelen, sr. zaal, pro- menadecone. Ceidars Orkest. 20.15, Mani las de Plaia. 0,15, R'd. Scli'burs, NRT. Tramlijn Begeerte, 20.15, Lantaren. The First Company, 21 Doelen, kt. zaal. spr. ridder van Rappard. 15. Klachten stodtbezorging: maand, t/m vrijd. 18.30-19.30, zoterd. 17-18, tel. I 15588. Schiedam: Joh. Grönefeld, Sin- gei 93, lel. 263538. Vlaardingen: H. Verheij, Diepenbrockstr. 41, tel. 343345. Woord yoor de dag: Bijbellezing en over denking lel. 141000. Klachten en geluids hinder en luchtvervuiling: Centrale Meld en Regelkamer Rijnmond, tel. 010 - 150000. Spreekuren sociale raadslieden: ma, di, vr: Coornhertstr. 19, 9-11; Jen- siusstr. 37, 14-16; Provenierssingel 57, 911; Klavérstr. 52, 9-11; Ruigewaardstr. 34, 14-16; Blazoenstr. 11, 14-16; di, wo, do: Korte lijnbaan 8d, 12-14, vr: 12-14, 19-21. ÉH m! .«s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1