..9Souteneurs terroriseren de wijk" Marsupilami KATENDRECHT klaagt NOOD IN OPEN BRIEF Ridderkerk n HERZBERGER SLUIT: ONTSLAG VOOR 275 WERKNEMERS „65-plussers" Dodelijk sporton Ridderkerk kreeg zijn nieuwe Riederhorgh Tewaterzetting naar en roept de klok GROTE OPENBARE VERKIEZINGSBIJEENKOMST DINSDAG 27 APRIL 1971 graafstroom Nieuw begin in buitenland? Fraai bejaardentehuis geopend Yragen over begin bouw „Koningshoek" V aardiglieidsdag yoor scholieren De KIESVERENIGING „BANIER 2" van de STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ Rotterdam 99 AAN DE VLAARDINGSE KIEZERS 4» LOKALISEREN Stemt No. 1 van Lijst 112 Ds. H. G. Amba Ned. Herv. Predikant CONDOOMS RIDDERKERK .,U mag blij zijn nu bejaard te zijn in een tijd en in een land waarin de sociale zorg een ongekende hoog te heeft bereikt en waar bejaar den ongeacht leeftijd of inkomen kunnen wonen". Dat zei vrij dagmiddag drs. G. Pleizier, voor zitter van de Stichting Protes tants Christelijk Bejaardentehuis te Ridderkerk tijdens de opening "van ,.De .Riederborgh". V, B. n- V a, ;-%Pi melk heerlijk botei* vers kaas koste/ijk BONDSSPAARBANK VLAARDINGEN SAMENZINGEN EN NATUURLIJK UZELF 197] DE ROTTERDAMMER PAGINA 7 .leving zou er we! bij varen ais prnsi- lutie annex onderwereld gelokali- orden 8 ap. 'riao. r. uii e ka- larom j een re de mbus dieet ng te 6 en i ïd t van j van eweg ■mis-; rede1* )r de i zal n de «ordt a de .a de ir 's Rotterdamse - stadswijk wordt genoémd. „Het <s de de mocratie die het op het ogenblik mogelijk maakt dat in Katen drecht niet meer van democratie „esproken kan worden. Een hele rijkbevolking wordt geknecht door terroriserende souteneurs en bordeelhouders. Kltentlrecht weigert te functione- itn als openbare stortplaats van maatschappelijk kwaad en menselijk anreebtA a® schrijft het comité in de brirf. Volgens het wifkkommttec Ka- lendrecht hebben gesprekken met overheidsfunctionarissen over de toe- sUnd op Ratendrecht nog geen enkel uitlicht geboden op ee>n normale teef- lituatfe in deze wijk. Jtlen beschouwt de problemen in c; licht van hel algemeen stede lijk belang. De hele Rotterdamse samen- Bij de open brief aan de Rotter damse Gemeenteraad, die als titel heeft '„de waarheid over Katend- recht" geeft het wijkkommitte Ka- ROTTERDAM ln een „wne open brief aan de Rot- I rtpmpontpraad hppft Fe blljfl op het schiereiland Ka terdamse eel"et:,u'-1°dJ ««ui i endreen!". zo kritiseert het comité cK jet „wijkkomitee rvatsncireciH houding van de Rotterdamse overheid tendrecht een door de „wekrgroep „nieuw aandacht gevraagd voor ten aanzien van de problemen op Ka- iwrhaarheirl van het comité ongo - leefbaarheidsproblemen van tendrecht ce *n Ge !,nc-f aan ;,.et Rotterdamse wat de „normale DAOiKingvan gemeentebestuur stellen óc Kalend- (jgZ£ De.DörnrimcA - «stPflCwiiV -i,-. - 4-^ AT It' /I A Hoe is het mogelijk, dat een wijk verpaupert, volledig onleefbaar dreigt te worden, zonder dat de gemeente lijk overheid ingrijpt ter bescherming van dé beivoners? Hoe is net mogelijk, dat men zien achter allerlei bestuurlijke en juridis che belemmeringen verschuilt, terwijl de geldende wettelijke bepalingen straffeloos overtreden kunnen wor den? Hoe is het mogelijk, dat men 3000 medeburgers, stadgenoten opoffert aan het algemeen belang? en is het wel waar, d-at men elders datgene voorkomt, wat in Katendrecht ge beurt, juist door het in Katendrecht straffeloos te laten gebeuren? Hoc is het mogelijk, dat men ce democratische rechten van onderwe- reWlipuren om opportuniteit:*redenen meer bescherming geeft, dan die van fatsoenlijke eri hardwerkende wijk bewoners? houdt een waar het woord zal worden gevoerd door Ds. K. v. d. BELT predikant te Twijzelerheide en Ds. G. SCHIPAANBÜORD predikant der Oer. Gem. te Rotterdam Zuid. Deze bijeenkomst zal worden gehouden op in het kerkgebouw Mijnsheerenplein te Rotterdam. Aanvang 3 0.45 uur. leefbaarheid van het comité opge stelde beschrijving van de proble matiek der Katendrechlse leefstitua- tie. Ten aanzien van de prostitutie staat in het rapport onder andere: ..Hei prostitutieleven heeft in Ka tendrecht bezit genomen van de straat. Voor ..normale" bewoners is er steeds minder plaats. Katendrecbtze mannen worden met dezelfde metho des „gelokt" door prostituees. Ka- tcndrechtse vrouwen en mcisies wor den herhaaldelijk lastig gevallen door nrostituan'-»n. Zelfs kinderen worei'.n (in duidelijke tegenstelling tot vroe ger) niet langer meer ontzien, worden verjaagd of getuige gcnïaakt van on pedagogische tafereten. Kinderen moeten, vooral in de na middag en avonduren, gehaald er. ge bracht worden van en naar c'ubhut- zen. Oudere mensen kunnen niet meer voor hun ramen zitten, omdat prostituees hen beledigen of uitschel den ais gluurders. Op trottoirs, m hoeker, van portieken en op speel plaatsen (soms zelfs 'i*> brievenbussen om bewoners te intimideren) treft men gebruikte condooms aan. Deze condooms en sommige metho den. die onder beoagk'e met elkaar concurrerende 'prostituees opgang vinden, vormen eer. bedreiging voor de volksgezondheid. Bewoners, die zich verzetten tegen de terreinwinst en 'de 'intensivering der prostitutie, worden -eëintijnirleerd en bedreigd door profiteurs van. het prostitutiebe- drijf. Gezinnen, die lever, nqast of in een pand, vanwaar uit prostitutie wordt bedreven, worden in toene mende mate uitgesloten vsn een nor- m»»! gezinsleven. Het brutaal opdringen van eer. met de prostitutie samenhangende en run de wijkbewoners onaangepaste le vensstijl is r-e:i rechtstreekse bedrei ging gaan vormen voor de leefbaar heid-van de wijk er. ce geestelijke en lichamelijke volksgezond'nei dvar. de bewoners." is de konklusïe van de briefschrijvers. De werkgroep Leefbaarheid uil in zijn rapport scherpe kritiek aan het adres van de Rotterdamse politic. ..Politiefunctionarissen treden in Ka tendrecht niet .konsekwent -op ten aanzien van overtredingen, ordevers toringen en mishandelinge. Klachten' van bewoners inzake overlast, aangif te van prostituanten inzake diefsta. beroving, 'soms zelfs mishandeling worden niet of onvoldoende onder zocht", aldus de werkgroep. RIDDERKERK Een gelukkige samenwerking tussen het, op initia tief van Ridderkerks burgemeester, mr. dr. C. J. Vcrplanke, onlangs op gerichte comité 30 april en cis Stich ting Kreatiet Kultureel Sentrum Rid derkerk heeft ook voor de popmih- nende jongeren een aantrekkelijk re sultaat opgeleverd. Me* heeft kans gezien om op ko ninginnedag. 30 april a.s., een engelse topgroep naar de Electrosdal Slikker veer te halen. Het is de bekende 7- mans formatie Marsupilami uit Lon den, dia een mengeling van muziek presenteert t.usser ..The Flock" eti „Pink Floyd" muziek. Deze unieke samenwerking tussen het voornoemde comité en de S.K.K.S.R. paai nop ter,, eerder dan hei brengen van een buitenlandse kwaliteit groep alleen. Ook de prijs is bijzonder laag en aantrekkelijk ge houden. In de voorverkoop bij Radio Modern aan de Lagendijk te Ridder kerk kosten de kaart jes slechts f 3.30 en 's avonds aan de zaal. als ja er dan nog bij kunt tenminste, gaat een toegangsbewijs f3,- kosten. Vrijdag 30 april 20.00 uur het unie ke jOptreden van de engelse formatie Marsupilami in dc Electrozaal aan de Xassüustraat te Slikkerveer, weer een tijdstip om niet te vewtcn. ZAT2RÖAG 24 APRIL 1971 meer een grcol elektronisch orgel na mens de gezamenlijke kerkvoogdijen en commissies van beheer. Ook was er een groot schilderwerk van de be jaarde' heer Raukema, bewoner van. be Riederborgh die pas op oudere leeftijd de academic voor beeldende kunst is gaan volgen. Het grote schil derij voor De Kiederborgh stelt voor „het laatste avondmaal". ROTTERDAM De 18-jaige scholier F. Vogel uit Schiedam is in het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis overleden aan hersenletsel dat hij af gelopen dinsdag tijdens eèn honkbal- training op het. Neptunes-terrein op liep. Tijdens die training kreeg de srho'ier een honkbal tegen het hoofd. De jongeman klaagde aanvankelijk over hcofdpün en dc hvi«aris consta- eerde een hersenschudding. In de loon var, dinsdagavond word de ioe- «>nd van dc scholier zo érnstig,- dat hit :r. eon Schiedams ziekenhuis moos' worden opgenomen. Later we~d hij naar 'net Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam overgebracht, waar hij donderdagavond overleed. Het tehuis werd geopend door bur gemeester m.r, G. J. Vcrplanke. Aan gezien het tehuis reeds vanaf half ja nuari wordt bewoond, merkte dc heer Verp'ankc- schertsend op dat het reed:- is gekraakt. Hij. stelde verder 'dat een dergelijk bejaardentehuis in eon jonge gemeente waar vrijwel el ke vrouw achter een kinderwagen loopt, een bijzonderheid is. Het per centage bejaarden is lager dan het landelijk gemiddelde. Vervolgens gaf hij, een overzicht van ds huisvesting van bejaarden in de loop der tijden in ons land. Dank zij de algemene bijstandswet is de bouw van-dit soort tehuizen mogelijk gemaakt."; zei de burgemeester. Hij wees verder op de collectieve verant- Rid-detkerk te gaan tv-rken aan de bouw van een verpleegtehuis. In Ridderkerk is daaraan voor ze ker zestig bejaarden behoefte. Tens lotte zei de heer Vcrplanke dat „borgh" zekerheidstelling betekent en toevluchtsoord. Dc directeur noemde hij dan ook de borgmeester of burge meester. Deze, de heer J. Schalkoord zei dat in zijn tehuis de vitale en energieke bejaarden zijn geplaatst tussen de verzorgingsbehoeftigen. Dat bevordert de Leefbaarheid. Ook de architect, professor G. J Quist voerde het woord. Hij gaf een kort college in bouwkunst. Hij zei. iets over de gebruikte materialen, baksteen, beton en hout en over de beeldende kunst die, in De Rieder borgh is aangebracht. Het is. volgens hem, vastgesteld dat juist mensen bo ven 65 jaar. ontvankelijk zijn voor uitingen die niet afkomstig zijn uit de levenssfeer van waaruit zij zelf; ko men. Dankzij de beeldende kunst komen zij tot een. confrontatie met de andere wijze van het bekijken van de wer kelijkheid. Het tehuis is er gekomen op een initiatief van de gezamenlijke protestantse kerken in Ridderkerk. In een later stadium is contact gezocht met de woningbóuwstichting Patri monium. 'Deze stichting'' is eigenaar, woordelijkheid van de: jongeren je- de Ridderkerkse stichting huurder. gens de ouderen, ■Hij noerhde de Riederborgh een pa leis en oók een hotel. Hij rekende ycor dat ;Sr, Ridderkerk ce behoefte aan 'oejaardenhedden nu is gedekt. Dat hseft het grote voordeel da: hef hele id nu ook gericht kan worden cp de- zogenaamde vitale bejaarden. Hij koppelde dc wens er aan om nu in De irt At V- en ar en ti-;:' o- 40. ■e- »-• de .3- el tri (Yan een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Wederom is een Rotterdams bedrijf aan het wanke len: hoewel de directie in alle bespre kingen met dc ondernemingsraad tot nu toe een slag om dc arm heeft ge houden en geen enkele uitspraak wenst te doen staat het vrijwel vast dat de confectiefabriek Em Herzber- Scr NV dc prouktïc gaat staken. Voor zover bekend bestaat de mo gelijkheid dat slechts de verkoop- afdeling blijft behandhaafd, hetgeen betekent dat meer dan 273 van de driehonderd werknemers worden ont slagen. Er doen zeer sterke maar nog steeds niet bevestigde geruchten dc ronde dat deze verkoopafdeling zijn prcducten'zaJ gaan betrekken uit een Oosteuropees land. De vakbeweging is er. ondanks herhaald contact met c!e directie, niet bi geslaagd iets definitiefs te weten 'c komen. Inmiddels is men, ondanks het stilzwijgen van de directie, al be ltonnen mpt hetgeen hel personeel aanduidt als "ontmanteling". Een deel van de produktie is al stil gelegd, nieuwe orders worden voorlopig vast - Sebouöcn, naar men aanneemt om el ders gezegd wordt in het buiten land een goede start te kunnen maken. Er is ook binnen het bedrijl een plattegrond van een fabriekshal in. omloop. Daarin zijn de bestaande ma chines na opmetingen ingeAhetst. Het kledingbedrijf Em. Herzberger bevindt zich al jarenlang in moeilijk heden Die moeilijkheden begonnen, ■oen Em Herzberger NV haar pand aan de Sluisjcsdijk verliet en een Sroot pand betrok, dat de vennoot schap voor miljoenen had laten bou wen aan de Slir.gc-. midden in eer. van de zuidelijke Rotterdamse woon wijken, zeer ten ongerieve van de be woners van die wijk. die niet voelden voor industrievestiging in hun woon omgeving. Of het overinvesterina betrof dan wel dat de hooggespannen verwach tingen om andere redenen r.iel uit kwamen, feit is dat I-lerzberger NV na zeer korte tijd dit gloednieuwe Pand heeft moeten verlaten om weer naar haar oude- behuizing aan dc Sluisjesdijk te trekken. Bij deze verhuizing kregen 150 werknemers ontslag. De gemeente Rotterdam, dié, voor het pand aan de Slirtge een goede bestemming had als beschutte werk plaats voor minder validen en kan- toorruimie voor de gemeentelijke so ciale dienst, redde toen Herzberger van ec-n totale ondergang. Eni Herzberger NV heeft behalve het bedrijf in Rotterdam, ook' nog vestigingen in Oud-Beijerland en in Btlen-Leur. VEILING WESTEKLEE DE LIEK, ZZ april Andijvie 110 139 14800; Dubbele bonen 770 70; Snijbonen aio 590 180; Komkommers AAA 89 14500 Exp, AA 83 100 Uittf. A 81 63. B 33 70 14600, C 54 56, D 37, E 26. kK 35 89 90S; Bospeen 140 145 770: paprika 153 50 kg; Peterselie 147 27 2200; postelein 80 135 10(H); Rabarber 28 - 42 K00: Radijs 34 - 44 4500; Selderij B 12 4700: Spinazie 13 35 10500; Sta I 231 39 302.000; Bloemkool: 10: 215 430; 12; 160 180: 15 95 100; A Extra 1510 1540 350» Extra. C Extra 14 -- 1410 S1150 f. A I HS0 1550250 mm, B 1 1590 1630, C I 1360 1400 14M0: CC 1 1240 1260: Prei A I 34 30 200, B I 26: Paprika :s 36 38 (5100) Groen 18 27 32. 20 16. Van een onzer verslaggcfslers) ROTTERDAM In de week van 3 tot en met 8 mei kunnz.i Rotter damse „Ba-plussers" een bezoek aan Diergaarde Blijdorp brengen voor een dubbeltje per persoon. Dit spe ciale tarief geldt voor alle Rotter damse bejaarden, ai of niet aange sloten bij de een of andere bond. Zeker is dal dit een bijgonder gunstige tijd is om een bezoekje nan de diergaarde te brengen omdat nde planten dan net in volle bloei" staan. Bovendien zijn er vele jonge dieren geboren. Zo is de burgerlijke stand van Blijdorp deze maand uitgebreid met een jonge lama. een ssrval, twee Guinea duiven en een chimpansee. Verder heeft Blijdorp een zwarte panter gekocht, een Kle.ne salt,go, een rode paradijsvogel en een wit- neus coati. Wie het idee mocht hebben, dat Bli.idorp gewoon maar Blijdorp is, vergist zich. Er is heel wat veran derd. paden en weiden zijn opge hoogd en zeker de ironische kas is een bezoek waard. Hier werden in (ie afeelonen maanden t:il van nieuwe planten gekweekt. Twee jaar geleden werd de eerste "paal geslagen. De Riederborgh is uit gevoerd-in'een S-vorm en heeft-vier bouwlager,V,In het -hoofdgebouw zijn 93 eenpouCons kamérs en tien voor t\vee personen. Ook zijn er nog 35 bejaaicenwoningen naast hel ge bouw. Het js gebouwd door de Rid derkerkse "aannemer Van Splunder. Er i? veel' gebruik gemaakt van na tuurlijke materialen, en rustgevende kleuren. In ,de grote hal is een over dekte tuin friet een grote volière. Op iedere verdieping'is-.eèn aparte kleine recreatieruimte naast de grote op de begane grond. In 'die kleine vindt 'men een biljart, boeken, een aqua rium en enkele spelen. De kunstvoorwerpen werden bij eengebracht door de Rotterdamse kunststichting. Er werden spéciale opdTachton voor gegeven en er werd geput uit bestaande kunstcollecties. Bij de talrijke cadeaus was onder- MAASSLUIS Het Maassluise raadslid de beer R. A. Nieuwenhoven (D'66/PPR) vraagt B en W het vol gende: „Tijdens de vergadering van 2 februari werd door de raad besloten, tot het schrappen van artikel 29 uit het met Eurowoningen gesloten koop- kontrakt" voor de bouw van het win kelcentrum Koningshoek. Uitstel van dit besluit was tcerryolgens uw colle ge niet mogelijk in verband met het door belegger en Eurowoningen inge nomen standpunt. Handhaving van het genoemde artikel zou de uiteinde lijke realisatie van Koningshoek ern stig in gevaar brengen. Vanuit deze „tegen de muur gedrongen" posi te heeft onze fraktie zich tenslotte met uw voorstelverenigd, waarbij de door uw college gehanteerde argu menten en de tijdens de diskussies gegeven toelichting voor ons, van doorslaggevende '- beetkenis zijn ge weest. In deze toelichting werd het vol gende citaat uit een brief van Euro- woningen aan uw college gebruikt: „In het vertrouwen, dat uw beslissing mag leiden, tot een. spoedige realisatie van het winkelcentrum, in welk.geval wij u dé garantie geven dat, binnen vier .weken na het besluit om artikel 29 te laten vervallen, daadwerkelijk met de bouw een aanvang zal wórden genomen. N Nu, ruim elf weken na bovenge noemde datum is van het slaan, van - een eerste paal nog een sprake ge weest. Door deze gang van zaken (be ter: geen gang van zaken) zijn wij ernstig veronturst «n wij vragen het college ons zo spoedig mogelijk té in formeren over de volgende vraagpun ten: Wat is de oorzaak dat nog geen begin is gemaakt met dp. bouw vt)n hetwinkelcentrum Koningshoek?. Op welkewijze neemt het. college-.: h&Ue, (gezien i de gedane garantie en het uit- blijven van' de bouw?. Wat zal de definitieve datum zijn waarop 'daadr. werkelijk met de bouw een aanvang zal worden genomen'? '-"'ff - Op WOENSDAG 23 APRIL a.s. worden, zoals U weet. de verkiezingen voor dc TWEEDE KAMER gehouden. Ook U hebt een oproep gekregen om Uw stem uit ie brengen. Bij de vorige verkiezingen is gebleken dat velen, nu de opkomstplichl is afgeschaft, van hun stemrecht geen gebruik hebben gemaakt. Verplicht bent u niet naar de stembus te gaan. Wel bezit u liét recht daartoe. Het is op dit laatste dat het gemeentebestuur van Vlaardingen wil,wijzen. Voor een zo goed mogelijke functioneren van cie democratie, waarin wij leven, is het gebruik maken"van Uw stemrecht van groot belang. Vlaardingen. 21 april 1971. HET GEMEENTEBESTUUR VAN VLAARDINGEN MAASSLUIS Geen traditio- iiele tewaterlating; glijdend van een helling, maar een tewater zetting. Dat gebeurde vrijdag in Maassluis bij de scheepswerf De Haas. Het ging dan u>el om een kleine boot. maar toch spectacu lair. Het is de havensloep- en duwboot Nept units 6. Het schip is in aanbouw voor de rederij Zwaak te Rotterdam. De Neptu nes moet dienst gaan doen bij de behandeling van bakken af komstig vit de zogenaamde kangoeroeschepen. Vltr fcleskenttgreef BAREXDK.ECHT Herv. ger. cva.'tg Groen v. PrinsterersehooJ 10.45 eerw hr Vroegindewey. 6.30 ds Post. HELX.EVOSTSLiTJIS«er. «em. 10 en 6 leesdienst. MAASSLUIS: herv*. Grote Kerk io ds Haijtema. 7 ds Schuurman; Ge Ark 10.30 ds Schuurman: zalencentrum 10ds Heusink- vetd; Gemeenschapshuis 10 dhr Drop; i/er. immanuelkerk 9.30 ds Aattlnk, 4.30 ds Kraan: Maranathakenk 9.30 ds Kraan, 4.3ö ds Aoftink: Andreaskapel dhr Masten broek: ger. vrij De Ark 9 en 5 ds v. Tongeren; chr. ger. 9.39 en 4 30 ds Klem Onstenk Ned. Pror. Bond 10.15 ds La o ret; Leger des heils 10 heiligingsdiens;. 6.4-5 openiuchtsamenkom.st t>p de Markt. 7 30 verlossingssamenkomst luit. Kante. OOSTVOOBNE10 en 3.30 ,stud. Kleppc. POOKT 13GAALger. gem JU en 3.30 leos- d ie hst. KUSOOBD: herv. JÖ te Pronk. 5 d? ïiwoid; Westzijde 3 ds pronk; ger. 9.3o en 5 ds Verhoei: Bethelkerk 10 ds Verhoer, 7 ds c!s Hofland. SLÏKKBRVEDR: ger. vrij 9.30 en 5 ds v. 17.'et. SPIJK'ENISSEherv. Dorpskerk 9 ds de Knljlf, 7 ds Wassink; Mlchaelkerk 10.15 en 7 ds Hoeker!De Kern 10.39 cis de Knijff: ger. gem. 10 en -1 stud. Koster. SCHIEDAM: lierv. Grote Kerk 10 ds Groenewegen. 5 ds Bouw: OpstamUngskerk 10 dsvZuyiert; Bethelkerk 10 ds Baart; Vredeskcrk 10 ds v. Ketel: ger. Oosterkerk 10 ds v.-(3Drlit, 5 ds de Kleer; Masnalm Deikei k 1-0 ds Sipalir.g, 5 cis v. Zuylen; De. Goede Haven 10 ds de Kïeer, 3. ds Groene- wegen; Julianakerk 10.33 ds Slolk. 3 ds v.c.. Drift; evang. lutli. gem. 10 ds Sielivhart: herv. Dorspkcrk Kethei 19.13 en 7 ds Ger- brandy: St. Martinuskerk 9.20 d5 Holst; ger. Dorspkerk Kethe? 9 er. 5 ds v. veen. VLAARDINGEN: lie^v. Grote kerk ic en S ds Vermaal; nieuw* kerk 10 ds Eveleir,. 3 Haitjema: immanuelkerk ir> ds Klaassen, -3 ds v. Dam; Rehobothkerk 10 dhr v. Lam- balgén. 7 ds v. Dam: Ichhuskerk 10 dhr v. Zetten. 7 üs Verhoef; Hoiyeentrum 10.3(1 ds v. Dam; Holyzlekenhuis d Leger des Hells: Zonnehuis 10 ds Tiemersma: jger. Oester- kerk 10 ds ter Hart, 5 ds Krol: Emmaus- kerk 10 dr. Kouwenhoven. 5 ds Langen- burg; Kerkcentrum ..Holy" 9 ds Langen- burg: 5 .ds Tkimersma: Pnielkerk 10 ds Krol, 5 ds ter Hart; Maranathakerk io ds Lever. 5 dr Kouwenhoven; De Wetering 10.15 ds Lansenburg; Holyziekenhuis 9 Le ger des Heiis: Zonnehuis lü ds Tiemersma i'lir. ger. Emmastraal 10 en 3 ds v.c! Veer: Ds. Hendrik de CcckSc'nool 9 30 lees dienst. 3 ds v.d. Veer; ger. gem. Westnieuwiand 10 en 3 leesdienst; Leger des Heils 10 op-, draehtdienst kapt. v.d .Cingei, 6.3fl Liesveld Openluchtbijeonke'mst. 7.3C e\'ang .samen komst. ZUÏDLAND: lierv. cis Lingen. SCHIEDAM GeborenCorine dv C Cudde en T G CleffkenHendrikus G zv G Hde EJruijn en J M Gerards; Pjeter G zv P A Jansen en J W Stam; Marcel zv J W oen Bravei* en K M Bal; Sandy dv D Riemets eh C J Baaij; Kasper Jz<v C P Noemen én A van der Lelij; HerbertWV- L u Ivl zv J R Wertmüller en E C L: van der Tuijn; Sylvia dv R A Leuthold en I H Dibbert: Marcel av J Sto-uthahdel. en C J'P Schoonakker; Hernardus A P zv P T M Mol en W M O Bosgoed: Onno M zv P van Driel en W Staphs; Jantje A dv A Harke- ma en M Kok; Saskia G Mdv A M van Eek en El M Poiesz; Jr ogC; zv C Leen- ders en C A; B'orninkhof; Tüncay zv H Avci en V Topal; Vera M. dv J P A en P G Moerxens: Etsra S G Korte en It A H NagengaEt: Xathalte dv P van Ruiven en J G H Smit; Reroco zc-H vat: der Steen en E VV van Xoort; Tonny zv G van den Boseii en M Tamerus: Ma- r tintjes M dv R M va nRiJswiJk en IPC Colters; Melissa dv J Lagendijk en G C Knijper: ivtlhelmina tVI dv P van der Geer en J M wijzerbroek: Alexander zv J C M VA24 Zon er, H den Uljl: Theodorus CwJ T L eend erts en 3/t P Janssen; Andre z,v Veldhoven enEStt GodscsiiaHt: Roland H p zv T J M Vaster en G 't Hart; Metin zv S leurt en C Ytlmaz; Esther J dv W E Meijer en J T W de Vos; Geert M' tv R J Kuiper en O G Postma: Kicollna G T dv A van der Poort en G T Buitendijk: Nathalie dv J H K van Stijn en J Moerer: Miranda 'M K dv HH E Frings en M Deuofirê; Esther M w dv A P van Duffelen en W Poot; Jurrian A W av R J-ucas cn H E den Uyi: Natasha dv P A M SiL=koom en 'E M venselaar; Romeo J zv H P van Vliet en M E RiRjes; Theo zv T M de Bruin en C Neuschwar.ger: Didier-La uren; zv J M Baudrj' en MA B C G Vans néberg; Jenny d-v A J G Seller en E Henr: Arjan zv J van den Driessche en C If H Ames: Rebir, A w A L A Peute en M A W IJ Troir.pperVincent zv J C Knarpen er, JC Plooster: Sandra dv C A Bezerner en J M Ru ij rok: .Stephen E zv J dc Kleijn en H J de Snaijet: Arne P zv J J L Hendriks er. A KoazorowskiNico P zv H M J Govaarl en N oosterberg; Cynthia M dv L G Bou- man en M van -der ven: Nancy P dv K Hijmans en I I' Weilenstein: Palrieia dv C v. van een Meiiacker en H C Komen; Miranda dv J Darr.en en C B Zuidgeest. GehuH'd: J M C Laeertverf 21 en P Jans- son 22: B Boot 21 en M G Tatle 19: F G M Kuil! 22 en M J de Zwart 26: M J I, van der Heijden 21 en N P Boon 20; G a m van N'eijenhol 24 en M H G Brouwer 22: G Rutgrok 33 en C G P van Mi! 32: F Vrettns :s en C 5t Perdaems 22: S C M OorEehot 18 en A LM de Vries 18, Overleden: H Overgaag S3 wed J A Roe- !!n-a: G Sterk 78: A Struik 68: J van fier Waal 9C: P van Bokitum 85: I. J Lansber gen 79: A Kastelein 74 wed. W. Slenman; H van Rij 71: M C Enders 85 wed A C K Ronhe: M M Bouwman 75 wed T J M Schaap; J tie Quaastersiet 76 eehtg den rlondl A van der Gaas 75: J C Driel 70; 7.7 van Warneten 92 wed Heutman: W ,7 M van Baarle 76; W .T van Buijtenen SS: W N van Erk 69: J A BO! 69 tved P Heester: C Timmermans 82 wed J van Jaarsveld. /VLAARDINGEN Geboren: LUftye, dv M Dineer cn L Yildirim: Llselotte, dv J J de Zeeuw en W N Wijntje: Gerrit J zv A Mutjs en W H Meehelsen: Sander M zv 7>t v d Knaap en E Gerla; Jacqueline, dv L M Pecters en I Verhagen: Johannes B zv J B Sr,eek en E M Cassa; Johanna dv H vart - U.uu;;, Aaken en G PKlein; Bart A zv Jvan Dorp cn ML de Bruijn: Ger ben X zv IJ J 4 "V i rr. A w-m n t.r f*. Uüip Ut iVA J-4 UC J-»4 44-IJ ii W— -- Ferwerda en A M T Brussaard; Arno zv G Knoop en S M Jvan Elsacker; Richard P zv H jBerends en A L v Oüdheusen, Rozenburg; Disja D dv. H B .Waismlt en C ,;Vn-; L Bériijn: Gerard Chr J zv G Ch A van Vliet én IV C Biezc. Maassluis: Miido F .zv \v F H Stolk en M Poldervaart; Kamen C zv A van Donge en G Nuljt: Maria* S K J dv M de Snaijer en C S Onder de Linden: Robin. W zv L Los en H A Stoots, Maas- land; Vincent zv J F M'Weteiing en X,C 'rknf: Spanjersbere; Marvin zv E Kind en C J H -ui;,;/, 'van Reeven; Martijn v C J van der Toorn -..//(j en C G M af Mes, Maassluis: Wlico C zv C J Schouten en tv Sehellart; Martijn A zv J I Elants en W« van der Leden; Dennis H zv A Stolk-en A van. der Lugt; Marscha M - u- :f dv R A Schenk en tv R van Noord: Roe- liena M dv J'F Gerritsen-en tV Sehreuder: Joianda. dv L Dam en A van Linden; Jeroen zv A v d tvindt en A Sas; Everdina G dv A den Broeder en tv de Kloe; Jeroen j zv P N. v d Doel en W Groesbeek, Maassluis;, Peter. ,"-V G Bot en 51 E Moer man; Sijbrand A zv G A Beijl en S A. Stolp. VLAARDINGEN GehuwdJan Waal 30 en Margaretha Meijboom 27; Martin Hoe ders, 19 en Francises M B C Piers,. 18: Hutgerus Vink 22 en Bertha C C Coster 21: Joseph A M Halkes 24 .en Johanne T JA Kevenaar 2ö; Jacob Kats 23 en Johanna C. W Vriezen 23-, Overleden: Theodorus J de Jong, 54 eet®. vAM Olieroock. Maasland; Hendrika D van dér wilt 76 wed. van Driel. Nicolaas J van Os 28 ,ir Maassluis. MAASSLUIS Op dinsdag 18 mei zal voor de leerlingen van de hogere klassen der Maassluise basisscholen een sportdag tvorden gehouden op de Excelsior-sportvelden in de Dijkpol- dcr. Deze vaardigheidsdag, in Maassluis voor de eerste maal. gehouden in het voorjaar van 1969, biedt de daarvoor in aanmerking komende schooljeugd gelegenheid oom elkander een dag lang in sportieve sfeer te ontmoeten. Alle deelnemende scholieren ontvan gen voor hun prestaties tijdens, deze sportdag een vaardïgheidsdiploma. Mochten de weersomstandigheden op dinsdag 18 mei zo slecht zijn, dat de in het programma opgenomen bui tensporten niet uitvoerbaar zijn, dan ligt het in het voornemen de vaardig heidsdag te verplaatsen naar de daar opvolgende maandag 24 mei. Schiedamseweg 12/2, Van Hógenddrplaan 45, Dirk de Derdelaan 41, de Loper 10, Spaarbankauto- Dst kunt u ook, zondagmiddag 25 april om 17.00 uur in de kerk van de Vtfje Evangelische Gemeente aan de Jan van Loonslaan. Meewerken, zullen: Hat Hervormd evan0eiisatiekoor „Detfehaven" d.i.v. Jacques Horder. Organist: Piet Zwart uk* Kampen. Toespraak: Ds. iac. Verboorrii i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1