Historie, cultuur, sport en plezier Zevenhonderdste jaardag Vlaardingen: groot feest AGENDA 1 ii Christiaan Huygens MTS nam nieuw gebouw in Technikon in gebruik GROTE TOEKOMST VOOR LUCHTVRACHT Liever vrachtvliegvel d Rijnpoorthaven dan brillant, een goede A K PIEKFIJN1 KLASSIEK Huisman IP Z. W,'Nederland toch onder één bestuur f O1 DE rotterdammer VLAARDINGEN Met 650.000 gulden in de hand gaat een comité plannen uitwerken voor de viering van het 700-jarig bestaan van de stad Vlaardingen in'1973. Het college van B. en W. meent dat zo spoedig mogelijk met de voorbereiding en uitwer king van de plannen moet wor den begonnen. Aan de raad wordt een aantal waardevolle suggesties en voorstellen voorge legd: de uitgave van een visueel document, populair en lichtvoe tig van toon met veel illustraties, dat meer dan alleen een gedegen historisch werkstuk moet zijn; 9 het houden van een belang rijk schaakevenement (de schaakbond bestaat in 1973 hon derd jaar) en een internationaal voetbaltoernooi in Vlaardingen; 9 het organiseren van de ten toonstelling „Wandelen door de eeuwen", waarbij naast de op gravingen van prof. Glasbergen de geschiedenis van Vlaardingen het winlcelen waard weefstof en platdruk ■120 cm breed V nnduag. en herinnering wordt geroepen zonder het eigentijdse te ver geten; het houden van jeugdmani- festaties; het organiseren van aktivi- teiten voor bejaarden; het aantrekken van passende jaarcongressen van organisaties; het organiseren van een his torisch spel, waarbij anecdoti- sche voorvallen uit de Vlaar- dingse geschiedenis tot een spel worden samengevoegd; het organiseren van een één- akter-wedstrijd met deelnemers uit Nederland, België en Noord- Frankrijk met het oog op de vroeger in Vlaardingen gevestig de Rederijkerskamers. Het Vlaardings Centrum voor het Amateurtoneel heeft hiervan de organisatie op zich genomen en wil ook meewerken aan het his torisch spel. Wij willen graag voorkomen dat u tevergeefs bij ons aanklopt. Daarom herinneren wij u er aan dat de kantoren van alle banken op vrijdag 30 april gesloten zullen zijn. En datzelfde geldt ook voor donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 31 mei (Tweede Pinksterdag). De gezamenlijke banken in Nederland. f f I tï Van een onzer verslaggevers TJ OTTERDAM De politieke carrière van Rijnmondbestuur der drs. H. P. M. van der Drift, die vorige week een voorlo pig einde nam met een terugkeer naar liet bedrijfsleven, wordt beheerst door één enkel zinnetje: in het Waterweggebied dienen bedrijven die ook elders gevestigd kunnen worden, afgehouden te worden. I In de eerste beleidsnota van zijn „departement economische aangelegenheden" heeft drs. Van der Drift dat zinnetje nadat het hem met de grootst mogelijke Hem door zijn medebestuurders was afgeraden niet durven neerschrijven. Nu hij ruim vijf en haM jaar later de Rijnmondraad èn het dagelijks bestuur van die raad verlaat is het principe dat achter dat zinnetje steeks alge meen goed geworden. morgen ROTTERDAM De Chris tiaan Huygensschool, een van de oudste middelbare 1 technische scholen in Nederland, heeft maandagmiddag officieel het nieuwe gebouw in het Technikon aan. de Benthemstraat 15 in ge bruik genomen. ZJl, .brandweerkorpsen: gamgspunten nog eens op een rij. Hij ROTTERDAM De heer A. M. Leis, lid van de raad van bestuur van Hoïland-Amerika Lijn, vindt dat de aanleg van de Rijnpoort haven (tussen Maassluis en Hoek van Holland) opnieuw moet worden bestudeerd en dat moet worden bezien of voor dezelfde kosten in de omgeving van Rotterdam een groot vrachtvliegveld kan worden aangelegd. De heer Leis maakte zelf geen keus. Hij stelde dat zowel de geplande Rijnpoorthaven als een vrachtvliegveld hetzelfde transportsysteem bedienen, namelijk de containers. VAKMINISTER p <VG I 4 DINSDAG 27 APRIL 1971 Deze 2 overgordijnstoffen zijn al eens eerder in de aanbieding geweest en hebben toen zo goed verkocht dat er van eik nog maar één dessin over is daar kunt U nu Uw voordeel mee doen. Een bijzonder mooie kwaliteit bedrukte weefstof en platdruk cretonne, uitde serie van f 4,93, beide 120 cm breed, koopt U nu door elkaar per meter voor nog géén drie gulden. 'f' m na- Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze bedrukte weefstof en plat druk cretonne, 120 cm breed, door elkaar per meter extra voordelig voor Ook maandagmorgen open Géén te/, of schrift, best. De gemeente zelf wil in toet kader van het 700-jarlg bestaan van de stad een eerste aanzet geven tot realise ring van het bosplan ten westen van Vlaardingen en de restauratie van het Oude I.ijnbaancompiex, dat Inge richt wordt voor manifestaties, en sportieve evenementen. Bovendien moet volgens het college aandacht worden besteed aan het opfleuren van de stad, met name van het cen trum. Opmerkelijk is het plan tot instel ling van de Graaf Floris de Vijfde- prijs, die geen verlengstuk zal wor den van de reeks bestaande prijzen, bijvoorbeeld voor de beste akteur of auteur. De bedoeling is namelijk jaariijks een bedrag beschikbaar te stellen voor één of meer schoolgaande of werkende jongeren uit de ontwik- kelir.g'i'anden. Deze zouden bijvoor beeld tien maanden in ons land moe ten verblijven om de kennis te ver breden en daarna ten dienste te stel len aan het ontwikkelingsland. De raad wordt gevraagd met al de ze gedachten in te stemmen en mach tiging te verlenen aan het „Comité Vlaardingen 1973" om bestedingen te doen uit het fonds „700-jarig bestaan Vlaardingen". Daarmee tracht het college de organisatie van het feest, die duidelijk in het slop was geraakt, een nieuwe Impuls te geven. Gebleken is dat de sinds mei 1968 bestaande organisatievorm voor de viering van het 700-jarig bestaan het „Comité Vlaardingen 1973" met .enkele werkcommissies niet suc cesvol is. Daarom is gedacht aan een andere opzet, waarbij de organisatie van C'70 in Rotterdam als voorbeeld diende. Dit houdt in dat een coördinator in full- o£ parttimever- band wordt aangetrokken. Deze gaat organiserend en stimulerend aan het werk en benadert het bedrijfsleven en de burgerij voor financiële mede werking. ïn deze opzet worden de werkcommissies overbodig. Men is er echter niet in geslaagd een dergelijke functionaris aan te trekken. Met het oog op de korte tijd, die nog rest, acht het college het ge wenst nu tot aktie over te gaan. Er is een nieuwe organisatievorm ontwor pen, waarbij de werkcommissies wor den opgeheven. Hun taken gaar. over naar de daarvoor meest, geëigende in stanties. Gedacht wordt aan secties uit de Sportraad en de Culturele Raad, aan het Vlaardings Centrum voor Amateurtoneel, de Stichting voor Jeugd- en Jongerenwerk en dé Federatieve Raad voor Bejaarden zorg Het „Comité Vlaardingen 1973" onder voorzitterschap var burge meester mr. J. Heusdens blijft als overkoepelend orgaan bestaan. Wat betreft de financiën merkt het college tenslotte op dat het fonds .700-jarig bestaan Vlaardingen" eind dit jaar 511.000 gulden zal bevatten. Met de jaarlijkse storting van 50.000 gulden en de rente zal in 1973 650.000 gulden bescnikbaar zijn. Deze midde len kunnen worden aangevuld door goed gerichte akiies, vanuit één cen traal punt. Uw bank is op Koninginnedag e. Maasvlakte vo c rlop I renteloos te Heerjansdam: 7.30 gemeenteraad; Portu- gaal; 8 gemeenteraad; Mijnsheerenland: kerkgebouw geref. gem.: 745 verg. SGP met als sprekers <is K v,d. Belt en ds. G. Schlpaanboord, Rotterdam; kerkgebouw geref. gem Wil lem van zuylenstraat 4-6: 7.45 dhr Klppe, gebouw Eiben Ha&zer. Gouwstr, 3€: S geref. zending stond, spreker ds J. H. Vlijn, ge bouw Nioordslngel 40, 7 30 evangelisatieblj- eenkomst „Üe Reddingboot;; m m.v. tam boert jntoand; jeugdhuis 't Slag, Sandeling- plein 008 verg Ned. Chr Vrouwenbond, afdeling zuid; zaal Doopsgez gem Noord- molemv-erf: 8 verg Ned Chr vrouwen bond, afdeling Centrum. Klachten stadsbezorgmg: maand, t/m vri[d, 18.30-19.30, zaterd. 17-18, fel. 115588. Schiedam; Joh. Grönsfeld, Sin gel 93, tel. 263538. Vlaardingen: H. Verheij, Diepenbrockstr. 41, tel. 343345. Woord voor de dag; Bi|'bel!ezing en over denking tel. 141000. Klachten en geluids hinder en luchtvervuiling: Centrale Meld en Regelkamer Ri|nmond, tel. 010 - 150000. Spreekuren sociale raadslieden: ma, di, vr: Coornhertstr. 19, 9-11; Jen- siusstr. 37, 14-16; Provenierssingel 57, 9-11; Kloverstr. 52, 9-1.1; Ru -waardsir 34, 14-16; Bfazoenstr. U, .4-16, di, wo, do: Korte Lijnbaan 8d, 12-14, vr: 12-14, 19-21. Dankzij de groeiende belangstelling voor kwalitatief beroepsgericht on derwijs breidt ook het buitenland zijn middelbaar technisch onderwijs in toenemende mate uit. Het is dienst baar aan de leerlingen, niet alleen wat de persoonsvorming betreft, maar zéker ook ten aanzien van de beroepsvorming", zo concludeerde de inspecteur-generaal van het onder wijs, dr. A. de Jong, die de opening verrichtte. Dn de Jong ivees erop dat de ver schillende f MTS-en in Nederland op het punt van de toelatingseise: vaak afwijken. Dit levert soms moeilijkhe den op zodra het gaal om toelating van leerlingen van MAVO-3. „Zij moeten gelijke rechten hebben Bij een te groot aanbod zouden de cijfers voor wiskunde een grote rol moeten spelen, en niet alleen de herkomst van de leerlingen", aldus dr. De Jong. „Zeker is", zo vervolgde hij, „dat het beroepsonderwijs een van de pij lers is van het onderwijs. Vandaar ook dat in de toekomst meer aan dacht zal worden besteed aan het le- raren-beroepsgerichtonderwijs. Ook de MTS zal in deze richting worden uitgebreid." „Niet suffen'en veel praktiseren is het devies van de Christiaan Huy gensschool. De directeur, de heer E. P. de Hoog, toonde zich wat ongerust over het overheidsbeleid ten aanzien van het technisch onderwijs. „Vaak", zo verklaarde hij, „hoor je vertellen dat een leerling zo voorbe reid moet worden dat hij twee tot drie keer in zijn leven van beroep kan veranderen. Het vakgericht on derwijs heeft geen recht van bestaan, hoor je in allerlei toonaarden door allerlei geleerden herhalen De be windslieden nemen dit over en dat is het gevaar." De dagschool van de Christiaan Huygensschool telde eind 1970 633 leerlingen, de avondschool 375 Tij dens een kort schetsje van leerlingen t'-dens de opening bleek duidelijk dat deze leerlingen uit allerlei streken ven Nederland komen. De dagschool heeft vijf afdelingen, waarvan ootiek en metaalkunde de enige in Nederland zijn. De andere drie afdelingen, fijn-mechanische techniek, electronics en horJoger-ju- welier komen weinig in Nederland voor. De avondschool, de „Gemeente lijke Avondschool voor É)ijn~mecha~ nische Vakken", is uitgegroeid tot een instituut voor permanente, educatie. Iedereen die toelaatbaar is tot het middelbaar technisch onderwijs, kan door avond- of part-time onderwijs nu scholing ontvangen in fijntech niek, uurwerktechniek, meet- en re geltechniek, electronics, oogmeetkun- de en contactlensspecialist. Daarbij zullen in de toekomst komen de vak ken metaalkunde en computertech niek. i De heer Van der Drift r- 47 jaar oud riet deze mentaliteitswijziging als iets waaraan hij aandeel heeft mogen leveren. In een Interview op de valreep hij heeft zijn kamer in het Rljnmondkanioor at opgeruimd en hij stuurt de bode, die de stukken komt brengen'voor de dagelijkse be stuursvergadering van de volgende dsg met de hele stapel weer de ka mer uit zet hij de simpele uit- rri lit mcr uis zei suj ue simpen: u.u~ erkent de nationaal-economische be streden in ijnacker tekenls van het Kljnnuraa-geMea, PIJNACKER De brandweer korpsen van Oud-ö3eijerland en Hel- nenoord hebben zaterdag in Pijnac- ker de provinciale brandweerwed strijden voor Zuidholland (Klasse II) gewonnen. Op de tweede en derde plaatsen eindigden respectievelijk Alblasser- dam, Oostvoorne, Waddinxveen en Capeile aan den IJssel. Totaal namen 27 vrijwillige brandweerkorpsen aan de wedstrijden deel Burgemeester J. Vader Jr. reikte de prijzen uit. maar staat toch slechts beperkte ont wikkeling van de industrie voor en dan nog alleen voor wat betreft ge bieden, die absoluut aan diep vaar water rijn gebonden. De overige die nen gevestigd te worden bij voorkeur in het Scheidebekkepr en eventueel in het Noordzcekanaalgebied. Hoewel de hesgé Van der Drift toe geeft dat Hoogovenvestiging op de "Maasvlakte in deze visie past, voegt hij er toch onmiddellijk aan toe dat deze, en eventueel andere grote industrieën, toch pas toegelaten die nen te worden indien de milieube- heersing zich daartegen niet verzet, de situatie op de arbeidsmarkt deze vestiging'verantwoord maakt en de zogenaamde infra-slructuar (wegen, water- en energievoorziening, woon- en recreatiemogelijkheden) die vesti ging eveneens toestaat. Tot zover trouwens geen nieuws voor wie de debatten in de gemeente raad van Rotterdam en de Rijnmond- raad heeft gevolgd. Maar nu de alternatieven. De heer Van der Drift is na enige aarzeling bereid tot de conclusie te komen dat op basis van al die voorwaarden de Maasvlakte de eerste jaren gedoemd is renteloos te blijven liggen. Welis waar is er de mogelijkheid van vesti ging van olieterminal voor grote olie maatschappijen die natuurlijk wel extra inkomsten voor het havenbe drijf oplevert, maar er zijn toch wel een paar kanttekeningen te maken. Het effect van zo'n terminal zou voor Nederland alleen optimaal zijn wanneer het zou leiden tot vestiging van rainaderijen an petro-chemi- sche industrieën elders in het land. Zou dat laatste niet het geval zijn, dan is zo'n terminal hooguit in het voordeel van Europa afgezien dan van dat havengeld, terwijl bovendien met een olieterminal natuurlijk niet de hele Maasvlakte bezet kan wor den. Onder de huidige omstandighe den ziet de heer Van der Drift ook geen andere alternatieven. Op de vraag of hij dat nu verant woord vindt tegen de achtergrond van de enorme investeringen in de l)P|( 0 Brltlant is een verstandige investering: OU v5 het stijgt meer in waarde dan het geld daait Brillanten zijn klein en makkelijk mee te nemen en kunnen overal ter wereld eenvoudig worden verzilverd. Wij zullen u graag vrijblijvend informeren over deze onvergankelijke belegging. edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.f.a. lijnbaan 92, tel. 116670,oostzeedijk 155, rotterdam De heer Leis maakte deze opmer king in een lezing over „tweede luchthaven bij Rotterdam, nu of nooit" di® hij hield tijdens de jaar vergadering van de Rotterdamse as sociatie van ladingontvangers. Hij stelde dat de aanleg van een vlieg veld voor passagiers zekér tien jaar duurt. Schiphol kan nog ruimschoots toe in die periode. Dat houdt in dat In 1971 gestart moet worden met die tweede luchthaven. De belangen van Rotterdam (al thans n de omgeving) als vestigings- plaatsko men volgens hem nog niet voldoende uit de verf. Voor Rotter dam is de kans verkeken, meende hij als er op een andere plaats wordt begonnen. Van de aanleg van een eventuele derde luchthaven zal, aldus A de heer Leis, geen sprake zijn. Hij" sprak zijn voorkeur uit voor de aanleg van een vrachtvliegveld dat later ,zou kunnen uitgroeien voor het vervoer van passagiers. Het voordeel is dat er dan in eerste instantie geen grote afhandeiingsgebouwen moeten komen. Dat is minder kostbaar en de aanleg vergt minder tijd. "Volgens hem zal de luchtvracht sterk in omvang toenemen. Nu nog is de totale luchtvracht in de hele we reld niet meer dan de vracht die wordt afgehandeld in de haven van Delfzijl. Hij gaat echter af op het snel groter worden van vliegtuigen. In 1930 had een vliegtuig 2,3 ton ca paciteit, nu reeds tachtig en met de Lockheed L 500 (nu nog maar in mili taire versie) reeds tussen de 130 en 160 ton. In de vliegtuigindustrie verwacht men m de jaren tachtig tot negentig machines die rond de driehonderd ton kunnen vervoeren. Deze zouden, vol gens scheepvaartdeskundige Leis, kunnen concurreren met container schepen. De L 500 is in staat om een container tussen Rotterdam en New York te vervoeren voor 600 dollar. Hoewel de vrachtoorlog op de Atlan tische route de verschepingsprïjs voor een contamer nu op 350 dollar heeft gezet, is het normale tarief toch ook rond de zeshonderd dollar. Hij stelde verder dat zeker een vijfde deel van de stukgoederen door de lucht vervoerd kan worden. De vraag is wat voor containers er ge bruikt zullen worden. De heer Leis meent dat de tendens gaat naar de zelfde containers als die op schepen en vrachtwagens worden gebruikt. Minder handelingen maken transport goedkoper. Een grote vrachtluchthaven dient te liggen bij een knooppunt van con tainers, en dat is Rotterdam. In Euro pa zullen slechts enkele van deze grote vrachtluchthavens kunnen ko men, zoals hij Düsseldorf, Milaan Midden-Frankrijk en in Oost-Europa. Deze centrale distributiepunten zullen ongeveer 500 mijl uit elkaar liggen Als mogelijke plaatsen noemde hij Steenbergen, de Hoeksewaard, het Haringvliet en de Maasvlakte. Voor vracht is die laatste plaats uitstekend, voor eventuele passagiers niet. De Markerwaard is te ver van Rotter dam. Ook Zestienhoven ligt ideaal, maar hfj gelooft, gezien de weerstan den die er bestaan, niet in een uit breiding ervan. Opvattend onopvallende kostuums, broeken en kolberts. Niet alleen gedistingeerde ruitmolieven. maar ook geraffineerde visgraten, streepdessms en effen. De op en top korrekte mode. Ook stijlgroep Groningen.Bij Huisman. Mode die z'n mannet/e staat we/ degelijk modieus KORTE HOOGSTRAAT 15 Ie MIDDELLANOSTRAAT 98-100 WOLPHAERTS60CHT 218-224 edoemd aanleg van de Maasvlakte antwoordt hij: „Ja, vanuit een algemene politiek toctr'wel. Je móet verder kijken 'dan alleen dat geld dat in. de Maasvlakte is gestopt. In 'een toekomst, die wat verder weg ligt ziet hij toch nog wel kansen voor de Maasvlakte, tenmin ste wanneer er meer geld komt voor de bestrijding van de luchtverontrei niging en het rijk bereid is meer voorzieningen te treffen op het gebied van wegen, wonen, recreëren, open baar vervoer, kortom de bekende in- fra-structurele voorzieningen, iets waar Rijnmond trouwens m Den. Haag wel gen claim op kan leggen Het probleem van de overspannen arbeidsmarkt zal volgens de heer Van der Drift het 'grootst blijken te zijn. Er hangt veel van af of men inder daad kan bereiken, dat de lucht scho ner wordt, eg meer fijne huizen ko men, ja eigenlijk bereikt wordt dat de mensen toch weer graag m het Rijnmondgebied blijven wonen Voorlopig is het helaas nog zo, dat de helft van de natuurlijke aanwas van arbeidskrachten (Rijnmonders dus die van school komen en kunnen gaan werken) teniet wordt gedaan door het aantal arbeidskrachten, dat het Rijnmondgebied verlaat om er gens anders te gaan wonen. Voor de heer Van der Drift is het zaak het werk meer af te stemmen op de vraag naar werk. Voorkomen moet worden dat in het Rijnmondgebied goed opgeleide mensen geen hoog ge kwalificeerd werk kunnen vinden. Vandaar dat de heer Van der Drift aandringt vooral de metropoolfunctie van Rotterdam uit te bouwen, waarin het wereldhandelscentrum van het allergrootste belang is. Hij is der halve een groot voorstander van ves tiging van een dergelijk gebouw in Rotterdam. De heer Van der Drift, die door zeer velen meer als een „vakminis ter" dan als een politicus werd gezien en daar eigenlijk wel trots op is, wil niet graag bij het scheiden van de markt iets over de verhouding Rijn- mond-Rotterdam zeggen. Hooguit is hij bereid op te merken, dat hij sa men met de wethouder voor het ha venbedrijf, drs. Viersen een uitste kende verhouding heeft opgebouwd en dat de staven van Rijnmond en Rotterdam voor economische ontwik keling gaan samenwerken. Zijn grootste teleurstelling is echter het slechte resultaat van het overleg orgaan voor Zuid-West-Nederland, waar ook naar zijn oordeel niet veel meer van te verwachten is. „Het on vermogen van de vijf partners ver hindert op eigen kracht tot een aan pak voor het hele gebied te komen. Steeds meer richt men het oog op Den Haag in de hoop, dat daar dan maar het verlossende woord zal val len De heer Van der Drit is gedurendt zijn periode van bestuur wel tot de overtuiging gekomen dat er eigenlijk voor het gehele gebied van. Zuid-West Nederland een krachtig bestuur moet Komen met voor Gavenontwikkeling, industrievestiging, verkeer en open baar vervoer en voor de recreatie nog grotere bevoegdheden dan nu het provinciaal bestuur heeft. Komt dat er niet, dan kan men eenheid van beleid voor dit gebied (op basis* van vrijwillige samenwerking) wel af schrijven Hij zegt dat niet, maar het zou wet eens zijn slotconclusie kmrnett zijn na bijna zes jaar modderen in Rijnmond. m'n tafel dwaalde een brief van de wijkgemeente EBl- lesluis der Hervormde Gemeente Rotterdam-Zuid, die in Ermelo be schikt over een kamphuis „Fijnoord" en daar heel plezierig >werk mee doet. Telkens gaan groepen Rotterdam- mertjes van acht tot dertien jaar zestig kinderen! wat een herrrie zal dat zijn! zich daar in de Veluwse bossen eens een week lang flink uit leven. Met een gezonde bruine kleur op de wangen, met een voorraadje zui vere boslucht m de longen en na tuurlijk met de nodige schrammen en builen die helen toch wel weer komen ze dan in Rotterdam terug "n ze kunnen er dan weer een tijdje tegen. In haar brief maakt Hillesluis ons er op attent, dat zij voor dit werk met m aanmerking komt voor ook maar enige vorm van subsidie en dat het daarom elk jaar een hele toer is, de financiële eindjes aan el kaar geknoopt te houden. En daarom komt deze wijkge meente aankloppen bij ieder, die dit werk ter harte gaat. Tot nu toe is er altijd een aantal bedrijven geweest, dat zich bereidL toont, dit werk te steunen. Daarvoor is Hillesluis natuurlijk dankbaar. Hillesluis vindt het bovendien he lemaal niet plezierig, als maar weer een beroep te moeten doen op de goedgeefsheid van de Rotterdamse burgerij. Hillesluis ziet echter geen andere mogelijkheid. Ds. Ph. Comelder is op alles voor bereid. Zijn adres: Randweg 102 in Rotterdam-Zuid, giro 179823. Er is ook behoëfte aan andere din gen, zoals spelmateriaal, snoepgoed en alles waarmee .kinderen zich kunnen amuseren. Die kunnen wor den gezonden aan P. J. van Oosten de, Troelstrastrggt 30 in'Alblasser- dam. De heer Van Oostende, 's morgens tussen acht en twaalf uur bereik baar via telefoon 01859 - 2444 tst 548, ivil alle inlichtingen geven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1