moet historisch karakter blijven hooiden Holiday on Ice bracht weer goed amusement >e en vuurwerk vormden hoogtepunten Koninginnedag zette e voor w 1 Sjoukje was niet de ster Mag ICI fosgeen produceren Koninginneconcert izer Op 11 mei kort geding Verolme tegen de staat Oostvoorne tl door Koos delhaas i gRlELLE Het verzet tegen de opheffing van de kleinere gemeenten op Voorne-Putten is wel te begrijpen, maar toch is daarbij ee misverstand in het spel. De op te heffen gemeenten blijven namelijk als gemeenschappen ten volle bestaan en het is juist de taak van de nieuw te vormen ge meenten die gemeenschappen alle kansen te geven zich ver der te ontwikkelen. i Si ROTTERDAM Voor een uit verkocht sportpaleis heeft Holi day on Ice donderdag-avond de première gegeven. Het optreden bewees de bruikbaarheid van de sporthal voor dergelijke grote ijsevenementen. De geweldige (qua kwaliteit) geluidsinstallatie van Holiday on Ice vult de ruim te perfect. De belichting is goed. En vanaf vrijwel iedere rang is het gebeuren prima te volgen. r.;- ROTTERDAM Dóelenorga- nist Arie J. Keijzer heeft op de avond van Koninginnedag in een redelijk bezette Grote Doe lenzaal een feestelijk programma ten gehore gebracht met werken van Willem Vogel, Johann Se bastian Bach en Louis Vieme. hoogtepunt van" de feestelijk heden .aan luchtverontreiniging hebben gedacht. DANSGROEPEN CONCERTEN li ?7l DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 ZATERDAG 1 ME! 1971 Roller dam 3 i 1 gemeenten inderdaad gerealiseerd zou zijn indien de betrokken gemeente besturen, toen maar tot een eenslui dend oordeel hadden kunnen komen. Op het ogenblik zegt men hier en daar dat men met dat vroegere voor-* stel beter uit zou zijn geweest, maar. zo zegt burgemeester Van Es, „die trein is weg". Intussen hebben zich naar de.me ning van de heer Van Es voor Oost- voorne .grotestructurele veranderin gen voltrokken.' Door de aanleg van de Maasvlakte en de dam door 'het Brielse gat is Oostvoorne .eigenlijk geen zeebadplaats meer, maar heeft deze gemeente eenzelfde structuur gekregen als Brielle: Wat voor .Brielle het Brielse- Meer is, dat wordt straks voor Oostvoorne het Oostvoornse "Meer. f.'7. ..Dat maakt een groot verschil, want een gemeente met een zeestrand be schikt over een recreatie-object dat vrijwel gratis, is. Een gemeente, aan een binnenmeer daarentegen, heeft een. heel andere vorm van recreatie mogelijkheden, 'die veel grotere in vesteringen vraagt. Aan het Brielse Meer is in de afgelopen jaren al voor. zó'n 13,5 miljoen gulden „vertim merd". "777/'7~;'|\ Zo'n behandeling zb! volgens bur gemeester Van Eshet Oostvoornse Meer evenzo'moeten: ondergaan en om dat mogelijk te maken acht hij het nodig dat beide meren samen in één exploitatie worden onderge bracht. Zowel voor de watersport als voor de oeverrecreatie is het Brielse Meer bijzonder in trek. Uitbreiding van de ze vormen van recreatie is dringend noodzakelijk, en wat dat betreft zal burgemeester Van Es de dag zegenen dat het Oostvoornse Meer en De Ber- nisse als zodanig geschikt gemaakt zijn. Wat de toegangswegen betreft heeft de gereedkoming van de Brielse Brug al een enorme verbetering gebracht, maar er is meer nodig. Bovenaan de verlanglijst staat een. verdere door trekking van de nog maar tot Geer vliet verbrede Groene Kruisweg. De gezamenlijke gemeenten op Voorne- Putten hebben daar onlangs nog eens bij de provinciale waterstaat op aan gedrongen. Een tunnel ter vervanging van de benauwde Spijkcnisserbrug staat, zo wordt algemeen aangenomen, als eer ste op de urgentielijst na het klaar komen van dé Oude Maastunnel bij Zwijndrecht. Op een lager pitje staat dan verder nog, als aansluiting op de Brielse Brug, de Blankenburgtunnel naar Maassluis, maar de heer Van Es verkracht niet dat daarmee binnen een jaar zal worden begonnen. In al deze gerealiseerde en te ver wachten ontwikkelingen - speelt het stadje Brielle zelf een betekenisvolle rol mee. Toen de heer Van Es, na in Dordrecht achttien jaar wethouder van financiën "en bedrijven te zijn ge weest, ruim zeven jaar geleden tot burgemeester van Den Briel werd be- .noemd worstelde de toen, 4500"inwo ners feilende gemeente met een.te-' kort van 1,5 miljoen gulden. De heer Van Es: „Dat was naar verhouding van het aantal irjwoners groter dan dat van Amsterdam en Botterdam nu samen." Pas nadat de financiële toestand was gezond gemaakt kwam er een basis om betere voorzieningen tot stand te brengen. En die financiële sanering werd mogelijk door een sterke bevolkingsaanwas. Intussen is het bevolkingscijfer van Brielle meer dan verdubbeld en^op 9500 gekomen. Er zijn aantrekkelijke nieuwe wijken verrezen en in - het oude centrum is de infrastructuur verbeterd en het historische karakter behouden. Op het ogenblik worden per jaar ongeveer zes panden geres taureerd en dat moet doorgaan. Voor het gemeentebestuur is het een bijna dagelijkse zorg de bevol king te activeren in deze sfeer te blijven. Met name middenstanders willen vaak hun bedrijven moderni seren en soms kost het enige overre dingskracht hen duidelijk te maken dat ze met conserveren en restaure ren beter uit zijn. „Modern zaken Dat is de mening van burge meester H. van Es van Brielle, de stad die mét Hellevoetsluis en Spijkenisse in het plan van de demissionaire minister van binnenlandse zaken Beernink een zelfstandig voortbestaan verzekerd blijft. De zienswijze van deze burgemees ter lijkt daarom enigszins subjectief, maar aangezien hij eind november met pensioen gaat en naar Dubbel dam verhuist meent hijzelf het meest objectieve oordeel dat maar mogelijk is to kunnen vellen. Vast staat dat de herindeling voor burgemeester Van Es geen enkel persoonlijk belang heeft. Burgemeester Van Es is voorstan der van de herindeling omdat hb vindt dat de problemen die vandaag de aandacht van de gemeentebestu ren vragen een veel grotere kennis en deskundigheid vereisen dan door gaans in de gemeentehuizen beschik baar is. Eén voorbeeld: de gemeentelijke technici moeten op voet van gelijk waardigheid kunnen onderhandelen met planologen, architecten en wat dies meer zij. Veel geld gaat op het ogenblik verloren doordat de gemeen ten de problematiek niet aan kunnen. Om de taken efficiënt te kunnen ver richten moet er een bekwame finan- cieel-technische staf als ondergrond zijn. waarvanuit een aangepaste or ganisatie moet worden opgebouwd. Maar om zo'n apparaat te kunnen fi nancieren moet een gemeente ten minste 20.000 inwoners hebben. Een gemeente van 20 lot 30.000 in woners kan de afstand tussen be stuurders en bestuurden op de juiste wijze in de hand houden. Is het aan tal inwoners minder, dat bestaat het gevaar dat die afstand te klein is, dan komen teveel zaken in het per soonlijke vlak terecht. Deze gedachtengang heeft betrek king op een gemeente van enigszins stedelijk karakter. Wil een gemeente werkelijk plattelandsgemeente blij ven, dan zal zij met een kleiner in woneraantal kunnen volstaan. „Maar," zo zegt burgemeester Van Es, „ik heb de indruk dat ze allemaal sportvelden en dat soort sfedelijke voorzieningen willen hebben. Nleuw- ingekomenen willen de rust van het platteland, maar een verzorging als in een grote stad en dat is een taak die een kleine gemeente moeilijk zal kunnen volbrengen. Een jongen van twaalf jaar kun je wel de opdracht geven een frans boek te vertalen, maar hij zal die taak niet kunnen uitvoeren." Behoudens enige bedenkingen van de tweemans D'66-fractie is de ge meenteraad van Den Briei akkoord gegaan met de opdeling van Voorne- Putten in drie gemeenten. Daarbij is gesteld dat bet nu bestaande Brielle als gemeenschap niet verder dan tot maximaal 15.000 zal mogen uitgroei en. Dat is nodig om het bijzondere historische karakter te kunnen hand haven. Aan de andere kant moet ervoor worden gewaakt dat nieuwe wijken een soort subharten worden, die hef eigenlijke hart leeglrekken. Daarmee wordt een top-zwarc figuur gekregen die het geheel in een gevaarlijke po sitie brengt, vindt burgemeester Van Es. In het laatste voorstel van gedepu teerde staten van Zuid-Holland gaat de gemeente Oostvoorne, samen met Vierpolders, Zwartewaal en een deel van Heenvliet, naar de nieuwe ge meente Brielle. In het vroegere her indelingsplan was sprake van een zelfstandige gemeente Voorne, be staande uit een samenvoeging van Rockanje en Oostvoorne. Burgemeester Van Es is van dat oorspronkelijke plan nooit tegenstan der gc-weest. Hij is ervan overtuigd dat de daarin voorgestane indeling van het eiland Voorne-Putten in zes doen moet je in Hoogvliet doen, maar hier niet"' zegt burgemeester Van Es dan. En de winkeliers die naar hem hebben geluisterd varen er wel bij: „in de zomermaanden is de Voor straat in Brielle", zegt burgemeester Van Es (en hij vertelt erbij dat hij dat met enige overdrijving doet) „even druk als de Kalverstraatin Amsterdam." Een ander zeer belangrijk object in de verdere vervolmaking van het his torische karakter is het plan tot res tauratie van de oude stadswallen. Bij elkaar omvatten zij een oppervlakte van twintig hectaren. Het werk, waarvoor op het ogen blik de bestekken worden gemaakt, is begroot op 2,5 miljoen gulden. Dank zij toegezegde steun van het ministe rie van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk is de financiering al op tien procent na rond. Een plezie rige wandelroute en een eldorado voor sportvissers zijn straks het re sultaat. Aan de andere kant is het wel -waar dat Brielle zijn aantrekkings- jf?EiV grandioos vuurwerk bij De Boeg vormde gisteravond laat het traditionele slot van een drukke, goed geslaagde, maar opnieuw vrij gure Rotterdamse. Koninginnedag. kracht als koopcentrum voor Voorne- Putten is kwijtgeraakt. Maar trek-, pleisters die daarvoor in de plaats kwamen zijn de al eerder genoemde recreatie en daarnaast een fors pak ket onderwijsvoorzieningen. Niet minder dan vijftien verschillende on derwijsinrichtingen worden bevolkt door bijna 4300 leerlingen. Dat is de helft van het aantal inwoners! Den Briel, eeuwenlang geïsoleerd on onbeduidend, is door zijn aantrek kelijke ligging bij een royaal recrea tiegebied èn haar moderne stedelijke voorzieningen een gewilde woon plaats geworden. Maar burgemeester Van Es wil het gezellig houden. Hij wil van Den Briel geen metropool maken. Hij zegt: „Laten Spijkenisse en Hellevoetsluis maar de grote woonsteden worden." In Den Briel is het nog zó dat de mensen uit de nieuwe wij ken samen met de echte Brielle- naren kunnen feestvieren en dat vindt burgemeester Van Es van enorme betekenis. Volgend jaar 1 april wordt vierhonderd jaar 1572 gevierd. Het hoogtepunt wordt de ingebruikneming van het dan gerestaureerde carillon in de Catharijnetoren. Ieders avond 20.00 uur. Matinees zondag 2 mei, zaterdag 8 mei en zondag 9 mei, aanv.16.15u. Kinderen tot 12 jr. half geid. /Voorverkoop bij - Sportpaleis AHOY', van 10.00 -18.00 uur. Telefonisch bestellen: J01Ó) '27 79 00. ■Vyxv, Stadhuisplein, tel'. (0101-13 60 00. i^Zwe'eftbitde bekende adressen."' (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De socialistische raadsleden Van der Have en mejuf frouw Molenaar hebben B en W van Rotterdam schriftelijk gevraagd of het juist is dat het college het advies heeft gekregen een hinderwetvergun ning af te geven voor de produktie van gifgas fosgeen door ICI in Euro poort. Het bedrijf wil er 5000 kg van in voorraad houden. Beide raadsleden vragen of het zelfs al zou aan alle formele eisen feitelijk ziin voldaan— verantwoord is een dergelijk gevaarlijk gifgas in de directe nabijheid van de dichtbe volkte plaats Rozenburg te gaan pro duceren en op te slaan. Al zou het uiterste aan veiligheids maatregelen worden genomen, dan zouden eventuele calamiteiten voor de bevolking desastreus zijn. De ICI heeft verklaard dat zij nooit 100 pet. veiligheid kan garanderen, stellen de raadsleden vast. Eosgeen is reeds in de eerste we reldoorlog gebruikt ais strijdgas. Het vindt thans toepassing in de plastic industrie Sjoukje Dijkstra, speciaal voor Bot terdam tijdelijk in deze show ge plaatst, werd niet de ster van de avond. Het applaus dat zij kreeg was slechts een schijntje van dat wat ze gewoon is te ontvangen. Pas bij het slot, toen zij o.a. van de directie van Ahoy bloemen kreeg kwam er meer applaus los. Veel meer ster was het tengere Ja panse meisje Mitsuko Funakoshi, wild en gracieus tegelijk. Wat dat laatste betreft vooral in de hommage aan Edlth Piaf, geschaatst op melodieën die Edith Piaf beroemd hebben gemaakt. Bij de paren sprongen, en dat, let terlijk genomen, Gudrun Hauss en Walter Hafer eruit. Duidelijk is dat het Rotterdamse publiek pas dan ent housiast wordt als er werkelijk iets gepresteerd wordt. Dat ondervond bijvoorbeeld, in het overigens geraffi neerd opgebouwde stuk „counter point", Donald McPherson die veel applaus oogste. In dit stuk wordt af wisselend modem en klassiek ballet geschaatst. Bijzonder in trek was de schaats- komiek Guy Longpré die alhoewel niet voor de eerste keer in Rotterdam toch weer een verrassing werd. Nieuw en bijzonder goed;is ook de Tsjechische groep van Vaclav Zelen- ka, een combinatie van acrobatiek, humor en schaatsen. De aankleding van de diverse stuk ken en de muziek zijn zoals bij Holi day on Ice gewoon is, perfect. Een orkest wordt niet gemist. Integendeel. Een orkest als er in Ieder land een nieuw gevormd moet worden, kan niet op deze wijze de schaatsers begeleiden en steunen. Dat is slechts mogelijk met een perfecte timing. Dat is bij de leiding van Holi day on Ice kennelijk: in goede han den. Overigens zou de „spreekstal- meester" wat duidelijker moeten doorkomen en wat meer namen moe ten noemen van de artiesten die op het ijs zijn. Maar misschien is dat wel een kwestie van inspelen. Ter opening klonk/de Valerius Sui- 'te van'de in 1920 geboren toondichter Willam Vogel/ Behoudens enkele overgangen dié' een wat gezochte in- druk maken, is dit werkstuk een aan- tre.kkelijk geheel, waarin vele bekenA de liederen uit de „Gedenckklank" de' revue passeren. Concertgever gaf er, een kleurrijke vertolking van. Vervolgens speelde Arie.,'J- Keijzer met veel zin voor nuance en echo werking het weinig gehoorde Con-, certo III in C voor twee klavieren en pedaal van Bach, hetgeen hem een hartelijk applaus van de zijde van het auditorium opleverde. Na depauze was het publiek terecht opgetogen na een in alle op zichten meesterlijke interpretatie van de eerste symfonie van Louis Vieme. De vele contrasten die de partituur .rijk is, kwamen in deze begielde le zing, die tevens technisch tot in de puntje verzorgd was goed tot uiting. Voor het warme applaus dankte Arie J. Keijzer met een toegift. HOEK VAN HOT T AND Alle natuurvriendenhuizen in Nederland zullen op. I en 2 mei „Open huis" houden. Óok de afdeling Hoek van Holland blijft niet achter en zal op beide dagen öe; deuren van het., August Keitsmahuïs aan de Nieuw- landsedijk open zetten. Het pand was oorspronkelijk een cantine van de Duitse Wehrmacht, maar het is nu geheel gemoderniseerd en biedt plaats aan zeventig perso nen. Het August Reilsmahuis is op 1 mei open van 10 tot 5 uur en op 2 mei van 10 tot half vijf. Van een verslaggever RIDDERKERK Op 11 mei dient voor de president van de rechtbank te Den Haag het kort geding, dat C. Verolme en de Stichting Verolme Trust aanhangig hebben gemaakt te gen de Staat der Nederlanden, Rijn- Schelde, Verolme Beheermaatschappij NV en Verolme Verenigde Scheeps werven NV. Dit kort geding gaat over de vraaf of de tenuitvoerlegging van het voor stel van de commissiè-Winsemius door de president zal worden opge schort tot de bevoegde rechter ten gronde heeft beslist of partijen aan het voorsel van de commissie zijn gebonden, dan wel redelijkerwijze gebonden kunnen worden gehouden. Dit laatste wordt namelijk door-de heer Verolme ,en de Stichting Verol me Trust betwist. Het voorstel is, zo stelt de heer Verolme in een vrijdag door hem aan het ANP, verstrekte mededeling, vol gens beide genoemde partijen bij het convenant naar inhoud en wijze van totstandkoming in strijd met het (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Met een knallend vuurwerk bij De Boeg heeft feestvierend Rotterdam vrijdagavond Koninginnedag be sloten. De kleurige vonkenregen heeft bewondering van velen ge oogst, ondanks de rookwolken, die langzaam afdreven. Slechts de ergste kniesoor zal op dit De Poolse dansgroep Mazurk bij burgemeester Thomassen en zijn genodigden in het stadhuis. De groep trad ook op de Binnen weg op. Al vroeg in de morgen .zijn vele Rotterdammers op pad gegaan naar de tientallen activiteiten in het cen trum en in dc buitenwijken. Zeker mag worden gezegd dat het „oranje zonnetje" veelin de feestvreugde heeft bijgedragen In het centrum concentreerden de feestelijkheden zich rond de Coolsin- gel, waar vele kermisexploitanten ■hun tenten hadden opgeslagen. Vrij wel de hele dag was het dringen bij de traditionele botsautootjes en bij nieuwe attracties, zoals de „shee balls" en de „bank van Monaco". Burgemeester W. Thomassen woon de als eerste programma-onderdeel van een drukbezette dag een aubade bij in Hoek van Holland. Daarna gaf hij het starseia bij een internationaal voetbaltoernooi op de sportvelden op Laag Zestienhoven. Zes elftallen, sa mengesteld uit Antillianen, Surina- mers, Joegoslaven, Grieken, Portuge zen en Rotterdammers namen aan dit toernooi deel. Behalve de kermisattracties op de Coolsingel, waren er ook ontelbare patat-kraampjes, viskramen, limo nade-tentjes en zelfs een drietal kra men, waar broodjes met worst werd verkocht. Wie niet van het een hield, kon nog geen honderd meter verder terecht voor— een ander smakelijk worstenmerk, om over de paling uit het IJsselmeer maar te zwijgen. Aldus versterkt en verkwikt en aanmerkelijk aangedikt kon men op zijn gemak het optreden van da folkloristische groepen De Kikvorsen, het Schuttersgilde Salvantor Mundi en de Poolse dansgroep Mazurk op da Binnenweg gadeslaan. Vrolijke dansen, werden in kleur rijke klederdrachten uitgevoerd en terecht hebben later op de dag deze groepen ook in de buitenwijken veel succes geoogst. Wat vreemd deden allerlei tentjs, die niet onder de vermakelijkheden vielen, aan. Het lijkt toch ver gezocht om zélfs een kraam waar tinnen en koperen pulletjes werden verkocht, in verband te brengen met Koningin nedag. De glimmende koperen poffertjes- paneien zijn helemaal moeilijk ver klaarbaar, tenzij enthousiaste poffer- eters het thuis na een bezoek aan de pofferkraam op de Coolsingel nog eens dunnetjes over wilden doen. Misschien wat moe van het lange en vele slenteren, konden vele feest gangers 's middags een zonnig plaats je, zoeken op de trappen van de Beurs om te luisteren naar een uitstekend De taptoe van de Mariniers kapel op de Coolsingel was een gewaardeerd hoogtepunt van het feest. concert van Die Bürgermusik uit Lauterbach: 's Avonds was het wat frisjes, wat echter geen enkele belemmering vormde voor de taptoe-liefhebbers die in grote getale het concert vim de Marinierskapel onder leiding van majoor L. J. Laro voor het stadhuis bijwoonden. De festiviteiten, in de wijken, spit ten zich vooral toe op kinderspelen. Op het Noordereiland namen de heer en mevrouw Thomassen deel aan een wedstrijd kruiwagen rijden. Vlaggen- optochten, lampionoptochten, talen tenjachten, volksspelen en verkleed partijen maakten ook dit jaar Konin ginnedag weer tot een waar feest 'k MOET u eerlijk zeggen, ik had het verwacht. In geen maanden ben ik hem tegen geko men, maar gisteren was hij natuur lijk van de partij. En zegt u nu zelf, mijn vriend de stadsflarieur is bijna een onmiskenbaar beeld geworden op feestdagen in dé stad. Op mijn vraag waar hij al die tijd had uitgehangen, kreeg ik geen ant woord. In plaats daarvan wees hij met zijn hoofd in de richting van een kraampje bij Termeulen, waar grote plastic bakken stonden, met fel gekleurde capsules. „Geel, niets; roze, een troostprijs; oranje, uitkiezen" stond er op een boord. Voor mensen die niet konden lezen, schreeuwde een vriendelijke juffrouw het nog eens luidkeels uit. Nu werkt iets geheimzinnigs ken nelijk niet alleen op de nieuwsgie righeid van mensen, maar wekt ook hun kooplust op. Bovendien waren daar de fel gekleurde honden met lange haren. Stel je voor dat je nu net een capsule met een oranje pa piertje erin troL Zo'n hond is toch niet te versmaden... Zo dacht een vader er kennelijk ook over. „Jij ook nog drie, Piet". Zijn zoontje knikte ijverig en met een verdwenen twee klinkende gul dens in het geldbakje van de juf frouw en twee paar handen zochten naarstig naar de goede capsules. Vader haastte zich... niets, gespan nen keek hij naar de capsules van Piet. Hem ging het openen niet go ■goed af en dus schoot vader hem maar al te graag te hulp. „Nop pes", bromde hij even later. „Ga mee Piet, dan krijg je een suker- spin." MIJN vriend haalde zijn schou ders eens op. „Zonde van het geld", merkte hij op. „Het is wel een mak kelijke manier om ze te verdienen. Die honden staan er vanavond na tuurlijk nog." Naast hem stond een klein jochie met een ernstig gezicht te kijken. Hij stond kennelijk in dubio of hij er een paar zou kopen of niet Drie bolronde capsules, maar een gulden was veel geld... dat blauwe hondje was toch wel leuk- Aarzelend schoof hij de gulden naar de juffrouw; een paar groeze lige kinderhandjes graaiden in de bak, die hem uitnodigend werd voorgehouden. Met een ernstig snuitje maakte hij de capsules heel voorzichtig open, zodat de papiertjes niet weg konden waaien en liet ze verlegen aan de juffrouw zien. „Gele", zei ,ze ongeïnteresseerd, „niets waard." Een paar grote bruine ogen vulden zich langzaam met tra nen. Geen blauw hondje, geen gul den meer. Zelfs geen suikerspin van een troostende vader... „Moesten ze verbieden", mompelde mijn vriend nijdig, „waar is die sui kertent-?"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1