Operatie Brouwershavense Gat succesvol verlopen Dag stoel naast de tafel dag brood op de tafel §U§; SS m Fel protest Zeeuwse vissers tegen sluiting Grevelingen li ■HnWSi i 98 Ode aan Paul van Ostaijen Turk steekt twee neven met mes neer Geref. Gem. Veen vijftig jaar mg Zwarte dag voor de visserij Opschrift vergt meer tijd dan Deltawerk Succesvol recital Charles de Wolff Heel gezin op dievenpad 15#* mm 44^ TheoWillems Banns I modieuze naadloze steunkousen van een bekende fabrikant strikt eerste keus I iT* hT* Bt Bj j I I i I vandaag morgen s0n«wit»#* Ahrit- W k1 M VERLIEZERS SANERING acryl Jersey ;15Ö cm breed iri vele modekleuren DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 1 MAANDAG 3 Mfil 1971 van Deltadienst amputeren weer zeearm Een grandioze kousen-aanbie dingnu naadloze steunkou- sen van een prima kwaliteit voor een ongekend lage prijs. Modieuze naadloze steunkou- sen van een bekende fabrikant, strikt 1e keus, nu in 2 mooie kleuren en de maten 8Va t/m 11, dus ook voor de grotere maten. Nu koopt U deze kwaliteits steunkousen, uit de serie van f 15,90, voor nog géén vijf gulden. I Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze modieuze naadloze steun kousen, strikt 1e keus, in 2 mooie kleuren en de maten 8'/i t/m 11, per paar voor 4. Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best BROUWERSHAVEN „Twee en twee is vier, maar de zee blijft de zee." Minister drs. J. A. Bakker, demissionair bewindsman van Verkeer en Waterstaat, haalde zaterdagmiddag rond twee uur de mannen van de dienst Deltawerken van Rijkswaterstaat de woor den uit de mond bij de sluiting van de rij caissons in het Brouwers- havense Gat. Wat na karweien als de afsluiting van de Lauwerszee, het Volkerak en het Haringvliet een routine-klus schijnt te zijn, is toch altijd nog een operatie waarvan iedereen die ermee te maken heeft het water in de handen en op het voorhoofd staat. Met een ruime voorsprong op het schema gingen zaterdagmiddag in het zonovergoten Brouwershavense Gat onder het getoeter van tientallen boten en bootjes de kranen open waardoor het laatste van de in totaal twaalf caissons op zijn plaats in de rij werd afgezonken. Op het caisson werden honderden luchtballonnen losgelaten, waarmee de zwoegers van de Delta dienst uiting gaven aan hun vreugde: weer een zeearm aeamputeerd. „Misschien een wat griezelig beeld, die amputatie", vond minister Bak ker „Je zou de indruk kunnen wek ken dat ons land de operatie dan misschien wel zal overleven, maar dan toch ais blijvend invalide. En zo mag je het toch echt niet zien. De chirurgie van Rijkswaterstaat is er veeleer op gericht de zwakke plekken in de fysiologie van dit land op te heffen, waardoor de overlevingskan sen van de patiënt met sprongen stij gen". Met de plaatsing van dit laatste caisson heeft voor de Deltadienst de bel geluid voor de laatste ronde in het op 25 jaar geplande gevecht tegen de zee dat na de watersnoodramp van 1953 werd ingezet. Ook al is de af sluiting van het Brouwershavense Gat een waterstaatkundig werk van de eerste orde, toch is het nog maar de 'generale repetitie voor het slotfes- tijn: de afsluiting van de Oosterschel- de in 1978. Het Brouwershavense Gat zal ove rigens pas in de loop van deze week volledig gedicht zijn. Zolang immers de blokkendam, die in het zuidelijke sluitgat wordt opgeworpen door be tonblokken die vanuit een kabelbaan in zee worden geworpen, nog niet bo ven water is, blijven de schuiven in de caissons nog geopend. In de loop_ van deze week zal echter ook dit kar wei geklaard zijn, waarna er aan de afwerking van de dam kan worden begonnen. In de loop van het volgend jaar moet dan "de eerste weg over de dam geopend kunnen worden. De dam door het Brouwershavense Gat tussen Schouwen en Goeree is- een van de vier primaire dammen die f dag visserke-vis met de pijp en dag visserke-vis met de pet ■pet en pijp van het visserke-vis goeiendag Daa-ag vis dag lieve ris i dag klein visselijn mijn Uit deze speelse regels van het gedicht „Mare groet 's morgens de dingen" van Paul van Ostaijen en ander werk van deze op 32-jarige leeftijd overleaen expressionistische m I Een speciale aanbieding om goed mee voor de (moeder) dag te komen, deze mooie tas voor een bijzonder lage prijs. Visitetas van glansskai in een klassiek model met knipslui ting. Geheel gevoerd, met ex tra binnenvak, in de kleuren zwart, wit, blauw, bruin en na turel. Nu koopt 0 deze chique tas voor nog géért tientje. Morgenvroeg om 5 uur begint op de parterre de verkoop van dezechiquevisitetassen in glans skai, geheel gevoerd met extra binnenvak. Keuze uit de kleu ren zwart, wit, blauw, bruin en naturel nu per stuk -95 voor dichter heeft het toneelgezelschap „Nieuwee Komeedie" een vlotte col lage samengesteld. Zaterdagavond werd in het propvolle Piccolotheater de Rotterdamse première van dit bonte schouwspel gegeven. Het gezelschap onder leiding van Cor Stedelinck heeft zich geen ge makkelijke i opgave gesteld met het visueel maken van de vrije, dynami sche verzen die Paul van Ostaijen in zijn korte leven (1896-1928) heeft ge produceerd. Toch leent zijn werk, dat vooral is geënt op indrukken van de moderne stad met haar boerekermis- sen, lichtreclames, variété en leven van pleizer, zich uitstekend voor een theaterbewerking. Cor Stedelinck heeft een interes sante keuze gemaakt uit het belang rijkste werk van Paul van Ostaijen: „Muslc-Hall" i (1916), „Het Sienjaal" (1918) en „'De feesten van angst en pijn" (1921). De vier jongens en vier meisjes wisten de bonte woordenrijk dom van de dichter in een afwisse lende aaneenschakeling van carnava leske dansjes, humor en weemoed aaneen te rijgen. Tijd om je te verve len was er in ieder geval niet. Hoog tepunten uit het programma waren het vrolijke „Huidegedicht aan Sin ger" dat als toegift nog eens werd herhaald en het weemoedige „Als je van -het 'meisje van Milwaukee houdt" (Oppervlakkige charleston). De Nieuwe Komedie heeft met deze fragmentarische t theatercollage .een excellent werkstuk gecreëerd. IHet ge zelschap heeft hiermee veel mensen in contact gebracht met het boeiende oeuvre van Van Ostaijen. Dat is op zichzelf al 'lofwaardig. Tot en met vrijdag 7 mei wordt „Dag stoel naast de tafel" elke avond in het Piccolo theater vertoond. Steef Lobensteijn m het kader van de Deltawerken worden aangelegd. In 1962 startte men met de voorbereidende werk zaamheden van het in totaal 280 mil joen gulden kostende projekt. Drie jaar later, in 1965, is met de aanleg van de eigenlijke dam begonnen. Het resultaat is een dam die „superstor- men" kan weerstaan zoals die naar berekening maar eens in de tiendui zend jaar voorkomen. Over de 6,2 kilometer lange dam komt de verbinding met de Zeeuwse rekreatiegebieden te liggen: een auto weg van tweemaal drie rijstroken en een weg voor toeristisch verkeer. Vanaf deze weg heeft men een fraai uitzicht op het unieke rekreatie- en natuurgebied dat door de afsluiting van het Brouwershavense Gat is vrij gekomen: het Grevelingenbekken. Voor rond 150 miljoen gulden wil men het bekken gaan inrichten voor de ongeveer 250,000 bezoekers die er tegen het jaar 2000 dagelijks hun heil zullen kunnen gaan zoeken. Naast de rekreatief belangrijke funktie die het Grevelingenbekken gaat krijgen, zal het overigens ook een voorname rol gaan spelen in de waterhuishouding. Er is al een plaats gereserveerd voor een spaarbekken. „We moeten er goed voor oppas sen", aldus minister Bakker, „dat de- 1 ze brede open zone tussen het Rotter damse industriegebied en die langs de Westerschelde er geen hinder van on dervindt tussen die twee gebieden te liggen. We hebben er naar mijn over tuiging terecht van afgezien, hier een pijpleiding langs te leiden, en dat moet ook in de toekomst zo blijven". De regering heeft onlangs als basis plan voor de inrichting van het Gre velingenbekken een rapport aanvaard van de Commissie Inrichting Delta wateren. Het plan is in Zuid-West Nederland over het algemeen gunstig ontvangen, met de aantekening overi gens dat nog niets definitief is vast gelegd. 1 De inrichting van het bekken zal ter hand worden genomen door een projektbureau, met mankracht van de Deltadienst, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Staatsbosbeheer en cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Het werk zal worden begeleid door een stuurgroep, waarvan ook de Stichting Recreatieplan Grevelingen deel zal uitmaken, een stichting waarin de provincies en de streek zijn vertegenwoordigd. Op den duur zal volgens minister Bakker een r$- kreatieschap de aangewezen beheers vorm zijn voor liet hele Grevelingen bekken. De demissionaire bewindsman van Verkeer en Waterstaat greep zater dagmiddag, nu hij prins Bemhard moest vervangen die eigenlijk bij de officiële plaatsing van het laatste caisson aanwezig zou zijn maar door het overlijden van zijn moeder de uitnodiging van Rijkswaterstaat had moeten afwijzen, de gelegenheid aan om te spreken over de toenemende vervuiling van de Noordzee. „De zee die wij weren vraagt niet meer zo uitsluitend de aandacht waar ze ons bedreigt, maar ze verdient ze ker zoveel aandacht waar wij haar bedreigen", vindt minister Bakker. „Als we registreren wat zich hier op de Noordzee en vooral in het Kanaal afspeelt, dan koesteren wc niet langer de illusie dat we bij Hoek van Hol land het ruime sop kiezen". „De zee is ook niet onmetelijk als wij haar gewild of niet gebruiken als vuilnisbak of zuiveringsinstallatie. Het op grote schaal dumpen van over de Rijn aangevoerd chemisch afval onder onze kust betekent een on meetbaar en daarom des te groter ge vaar voor de toekomstige kwaliteit Gok maandagmorgen open Géén fel. of schrift, best. ROTTERDAM De Rotterdamse politie heeft zaterdagavond in een pand aan de Gerrit van de Linde straat twee Turkse arbeiders in zorg wekkende toestand aangetroffen. Zij waren het slachtoffer van een steek partij. De 34-jarige Abdullah Tenbel had een steekwond in zijn been. Zijn broer, de 29-jarige Sevki Tenbel, had een snee in zijn buik. Ze zijn naar het Dijkzigtziekenhuis overgebracht. in verband met hun toestand konden ze tot nu toe niet worden gehoord. De dader, een neef van de slachtoffers, de 23-jarige Ahmed Mehmed T. is voortvluchtig. Het mes waarmee werd gestoken is nog niet gevonden. van het water". Tegen deze nieuwe dreiging zullen volgens drs. Bakker evenzeer dammen moeten worden op geworpen als tegen de aloude drei ging van het geweld van het water. Inmiddels is een werkgroep inge steld met deskundigen van alle be trokken departementen, die de ver vuiling van de zee grondig zullen gaan bestuderen. Doorslaggevend is hier echter volgens minister Bakker, of in de komende periode in interna tionaal overleg betere afspraken tot stand kunnen komen om een gevaar lijke vervuiling van de zee te voorko men. De vierlandenconferentie die vol gende maand in Engeland wordt ge houden over het scheepvaartverkeer in net Kanaal en de conferentie van kustlanden van de Noordzee die dit jaar in Duitsland wordt gehouden, moeien de ontwikkeling in die richting op gang zetten In de komende jaren staan ook nog conferenties van de in de IMCO gebundelde scheepvaart- landen en van de Verenigde Naties zelf op het programma. De instelling van een direktie Noordzee bij de Dienst Rijkswater staat, enkele weken geleden, 'moet volgens drs. Bakker worden uitgelegd als een teken dat Nederland ook bui ten <te territoriale wateren zijn man netje nvil staan waar dat nodig zal zijn. De minister legde er de .nadruk op, dat dit niet is bedoeld als een voorbode van een Dienst Uitvoering Noordzeewerken in de trant zoals die nu al werkt. Voorlopig heeft Rijkswaterstaat overigens de handen nog meer dan vol aan de Deltawerken, waarin de afsluiting van het Brouwershavense Gat wel bijzonder voorspoedig is ver lopen. Uniek in deze afsluiting is het feit, dgt het noordelijke sluitgat met de caisson-dam en het zuidelijke sluitgat met de blokkendam nagenoeg tegelijk dicht gaan. Wanneer de beide gaten afzonder lijk gedicht zouden zijn, was het ge vaar groot dat er van de inrichtings plannen voor het Grevelingenbekken niet veel meer zou zijn overgebleven. Met name de Kabbelaarsbank en de Middelplaat, waarop verschillende re- kreatieve voorzieningen zijn gepland, zouden dan zijn aangetast door de vele malen sterkere getij-stromen. Voor de derde maal is trouwens in het Deltagebied nu een stroomgeul afgesloten met behulp van een kabel baan. Het principe van de afsluitings methode is vrijwel gelijk aan dat bij de afsluiting van de Grevelingen en het Rak van Scheelhoek. Zestien gon dels hebben in duizenden ritten over de kabelbaan in itotaah-Tond*' 260,000 betonblokken van elk twèeënéenhalve ton in het water vah het Brouwers havense Gat laten vallen, steeds zes tegelijk. VEEN De Gereformeerde Ge meente in Veen viert op 5 mei het feit dat zij vijftig jaar geleden is toe getreden tot het verband van de Ge reformeerde Gemeente, Ter gelegen heid hiervan wordt een speciale her denkingsdienst gehouden, 19.30 uur. Ds. D. Hakkenberg zal in deze dienst voorgaan. Op dezelfde dag verschijnt een herdenkingsboek: „De Gereformeerde Gemeente te Veen Verleden en Heden". Dit boek, dat werd samenge steld door de heer J. M. Verzijl, bevat onder anderen een voorwoord van ds. Hakkenberg, een .historische schets van Veen met omliggende plaatsen vanaf 1834, en een predikatie van ouderling H, Schreuders, geschreven bij de bevrijding. Dit rijk geïllustreerde boek is na de herdenkingsdienst verkrijgbaar (ƒ6,90) en door storting van dit be drag op giro 2384006 ten name van W. F. v. d. Kooy in Giessen. Rotterdam, Sportpaleis Ahoy', Holiday on Ice, 20, Doelen, gr. zaal, TJdo Jtirgens, 20.15, R'd. Sch'burg, Ned. Opera Stichting 20,15, Hofplein Theater, Cabaret Fons Jan sen, 20.15, ïUjswijfe, (NJBr.), gemeentehuis, Streek gewestraad, 20. f Rotterdam, Sportpaleis Ahoy', Holiday on Ice, 20, fcnxor, Toon Hermans, 20, BRUINISSE Zaterdag op weg naar de noordkóp van Schouwen om getuige te kunnen zijn van de plaatsing van de laat ste doorlaatcaisson in het Brou wershavense Gat passeerden ve len de Grevelingendam en het eigenaardige betonnen bouwsel dat men daar ter zijde van de autoweg aantreft: de massieve verankering van de kabelbaan waarmee men indertijd de Gre- \velingendam waarover nu duizenden zich naar Zeeland spoeden werd opgeworpen. Men heeft na voltooiing van die dam met de kabelbaan die werd overgebracht naar Helle- voetsluis om dienst te gaan doen bij een volgende Deltasluiting ook die verankering willen af breken, maar er gingen stemmen op om dat curieuze betonnen ge vaarte waaraan men langzamer hand gewend was geraakt te be houden. Het was een functioneel geval en het leek een niet onaantrekke lijke gedachte die verankering te behouden als herinnering aan wat was geschied. Er werd geld ingezameld om er een eenvoudige gedenkplaat op aan te brengen opdat ook vreemdelingen zouden weten wat het 'monumentje' beduidde. De zaken lekën voor elkaar, maar toen we zaterdag nog eens keken was het monumentje er nog net zo als toen Rijkswater staat het opgaf. Inmiddels is na het opwerpen van de Grevelin gendam met behulp van een ka belbaan, de Haringvlietdam ge sloten weer met een kabelbaan en nu, nu is dan ook het Brou wershavense Gat althans het zuidelijke sluitgat (het noordelijk ging dicht met caissons) dicht ge plonsd met behulp van een ka belbaan. Intussen: nog steeds geen bord daar bij dat monumentje op de Grevlingsendam. Conclusie: de sluiting van een paar zeegaten vergt in Nederland minder tijd dan het aanbrengen van een eenvoudig gedenkbord! Overigens: of het er ooit van zal komen is de vraag want er wordt overwogen ter plaatse de weg te verdubbelen en dat bete kent dat het gevaarte alle kans loopt toch nog te vallen onder slopershanden. Jammer. (Van een onzer verslaggevers) ZIERIKZEE Als het aan de Vereniging tot Bevordering der Zeeuwse Visserijbelangen had gelegen, dan zouden de honder den ballonnetjes die zaterdag middag ten teken van vreugde werden opgelaten b(j de sluiting van het Brouwershavense Gat, allemaal zwart gekleurd zijn geweest. Volgens de voorzitter van „Zevibel", de heer A. Locke- feer, luidt deze officiële sluiting immers een zware periode in voor de Zeeuwse visserij. i „Diep tragisch, minder is het niet," vindt de voorzitter van ZeuibeL „We' beleven nu de vierde en voorlaatste akte in het-drama van de ondergang van de Zeeuwse visserij." De vissers zijn overigens niet van plan er zich zonder meer bij neer te leggen, daar maakte de heer Lockefeer nauwelijks een geheim van. Vandaag hebben de vissers een ge sprek met minister Bakker over de nu ontstane situatie. „Wij zijn de grote verliezers geworden bij deze hele zo bejubelde -afsluiting waar Rijkswaterstaat zo trots op is, maar reken maar dat we van ons laten ho ren, Alles goed en wel, maar nou zal er toch eindelijk eens om ons gedacht moeten worden ook, hoor!", vindt een heftig verontwaardigde Zevibel-voor- zitter. Het was tijdens de officiële plaat sing van het 'laatste caisson overigens al duidelijk dat het niet allemaal bo tertje tot de boom is: tussen de tallo ze boten en bootjes voer toen de Bruinisse-3 met op het dek een le vensgroot bord met de tekst: „Aan deze prestatie kleeft de smet van'een onvoltooide schadewet." Het woord „onvoltooid" vindt de heer Lockefeer trouwens nog wat te eufemistisch: „Van uitkeringen in het kader van de Deltaschadewet is nog steeds niets terechtgekomen. Niemand weet nu nog waar hij aan toe is, zo lang de uitvoeringsbesluiten alsmaar t in de portefeuille blijven zitten!" Van de 120 vissersbedrijven zullen er in Zeeland rond de 50 moeten gaan verdwijnen door de sluiting van het Brouwershavense Gat. Fel tekenen de Zeeuwse vissers er nu protest tegen aan, dat kennelijk het systeem van de koude sanering gehandhaafd zal gaan worden. „We eisen gewoon een goede 'saneringsregeling, zoals ,dat voor -de middenstand -en voor -de landbouw toch ook mogelijk blijkt te zijn. Dat is toch zeker niet meer dan ons goed recht?" De rond 300 percelen die tot voor kort in de Grevelingen voor mosselen waren uitgezet, percelen met een ge zamenlijke netto-opbrengst van rond de zeven miljoen gulden, zullen nu moeten verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen ongeveer 100 mossel percelen in de Oosterschelde en de Waddenzee, maar daarin hebben de vissers geen enkel 'Vertrouwen. Ze zullen nu moeten gaan overschakelen op -de - palingvangst, waarmee ze maximaal een kleine driehonderddui zend gulden zullen kunnen verdienen. „Is het gek dat we op onze ach terste benen staan, nu we zo zonder meer om zeep worden geholpen?", vraagt Zevibel-voorzitter Lockefeer. „En echt, het gaat niet alleen om ons, maar om de hele Zeeuwse bevolking die hierdoor rechtstreeks wordt ge raakt. En als dan straks de Ooster schelde ook nog eens wordt afgeslo ten, dan is de ramp helemaal volle- dia." Tegen die afsluiting, het sluitstuk van de Deltawerken, zullen .de Zeeuwse vissers, en niet alleen zij, zich heftig bliiven verzetten. Vandaag zal de Studiegroep Oosterschelde, waarin ook Zevibel is vertegenwoor digd, in het gesprek .met minister Bakker er nogmaals met klem op wijzen dat er een alternatief plan is ontworpen voor de Oosterschelde, een plan dat afsluiting van deze zeearm overbodig maakt. MAASSLUIS Organist Charles J. de Wolff heeft met zijn bespeling van het beroemde Garrels-orgel in de Grote Kerk op zaterdagavond veel eer inge- legd. Zijn spel stond niet alleen technisch op zeer hoog peil, maar zijn vertolkingen waren boven dien stuk voor stuk doortrokken van muzikale geladenheid en bij gevolg grote mededeelzaamheid, Het publiek reageerde herhaal delijk enthousiast op het ge- bodene. Al direct in het openingswerk. de eerste sonate in f van Felix Mendels- sohn-Bartholdy verraste concertgever met fijnzinnige stijlvolle registraties en sterke contrastwerking met na me in het Recitatief ter inleiding van de finale. Het was een goede gedachte van De Wolff om Reger's zelden gehoorde Koraalfantasie van „Halleluja, Gott zu loben" op het programma te zet- ten. Zoals het nu klonk was het eigenlijk onbegrijpelijk, dat niet meer collega's van hem dit werk op hun repertoire hebben. Na een sfeervolle overgang in de vorm van het fraai ingetogen weerge geven „Agnus Dei" van de „Zwitserse Nederlander" Frank Martin klonken achtereenvolgens twee werken, die wel als specifiek voor hun makers gelden, te weten: de Final van César Franck en dit laatste als échte fi nale van de avond de majestueuze Passacaglia in c van Johann Sebas tian Bach. Beide stukken kon men zich nauwelijks beter vertolkt voor stellen. Vooral de" met sterke climax werking neergezette Passacaglia was een ware belevenis, die de hoorder niet licht zal vergeten. Het eerstvolgende orgelconcert in deze kerk zal op zaterdag 15 mei a-s. ■worden verzorgd door Klaas Jan Mulder, organist te Kampen. U weet natuurlijk dat acryl jersey "een prettig dragende en bovendien een bijzonder mooie stof ismaar weet U ook al dat wij dit acryl jersey in de modekleuren van dit seizoen verkopen? Acryl jersey, geschikt voor het maken van japonnen, broek- pakken, kinderkleding enz. Dit soepele acryl jersey in vele modekleuren, "150 cm breed, koopt U nu per meter voor nog géén tientje. Morgenvroeg cm 9 uur begint op de parterre de verkoop van dit soepele acryl jersey in vele modekleuren w.o. wit, rose, marine enz., 150 cm breed, per meter voor 9 Ook maandagmorgen open Géén tel. .of schrift best ROTTERDAM De politie in Roti terdam heeft zaterdag de 31-jarige meubelspuiter W. G. J. S., zijn der tigjarige echtgenote en zijn zestienja rige zoon A. M. S., wegens een win keldiefstal aangehouden. Ook de 21-jarige A. T. van M., die bij het gezin inwoonde, werd op het hoofd bureau ingesloten. Het viertal, afkomstig uit Reeu- wijk, werd bij het warenhuis V. en D. aan de Hoogstraat op heterdaad betrapt, toen zij voor enkele honder den guldens aan kleding stalen. Zij worden ervan verdacht in talloze winkels in diverse plaatsen in Neder land voor duizenden guldens aan goe deren te hebben weggenomen. De po litie trof bij de familie thuis een gro te hoeveelheid ontvreemde goederen aan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1