Noordereiland als een vuilnisvat In Rotterdam Bruggen toch 's nachts open AGENDA Geref. Jeugdhuis gaat ruim 2 ton kosten Recreatieschap Krimpenerwaard nog uit blijft Hoge rekening onderhoud dak en goot Wm Jaar en drie maanden voor inbraak bij juweber geëist Prijswinnaars puzzel „Samen op weg" in Antwoordkerk Twee jaar voor handel drugs Regionalisatie brandweren in voorbereiding ILLEGAAL PENSION? EaudeCo!o§tevan4Ill. verpakten wy 4711 Kom kijken in de keuken de rotterdammer OPEN BOEK doet Boekje Open! Kijkt u mee? Vandaag. morgen Bouwen KRIMPENERWAARD De instelling van het recreatieschap voor de Krimpenerwaard, zijnde een initiatief van de streekstitih- ting, duurt langer dan voorzien is. Tot nu toe hebben zeven ge meenten gereageerd op een ver zoek tot medewerking, te weten Berkewoude, Gouderak, Haas trecht, Krimpe na.d. Lek, Schoon hoven en Stolwijk. Van de ove rige vijf gemeenten wordt ver wacht dat ook zij zich in principe achter het intituut van een recreatieschap zullen scharen. Y eranderingen ROTTERDAM Gebrek aan personeel heeft de gemeente Rotterdam doen besluiten de Parksluizen en de bruggen over de Coolhaven en DeÜshavense Schie voorlopig 's nachts geslo ten te houden een maatregel die drie mei had moeten ingaan, maar inmiddels ongedaan is ge maakt. Beloning ROTTERDAM Voor de rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag de Italiaanse electro- monteur Nicola G. terecht ge staan, omdat hij op 13 december vorig jaar samen met een land genoot had ingebroken in de ju- welierswihkel Delbana bij het metrostation Beurs in Rotterdam. PAGINA 3 WQïjNiSfDAG 5 MEI 1971 ROTTERDAM "Vernielers en ver vuilers bezorgen Fjjenoord en liet Noordereiland nogal last. Net is het braakliggende terrein op het noorder- eiiand helemaal opgeruimd en beplant, Hoe zit dat eigenlij Ic met die gemeentelijke bedrjjven? Met het Drinkwaterleidingbedrijf, de Metro, de Gemeentekwekerij; wat doet de dienst van Stadsontwikkeling? Op woensdagmiddagen kunt u een lujla'e achter de schertsen nemen; 12 mei, 9 juni, 7 juli en 4 augustus Metro remise en werkplaats HMedijk 19 mek 16 juni, 14 juli en 11 augustus Drinkvraterleldihgbedrijr - Berenpiaat 26 mei, 33 juni, 21 juli enlSaugustus gemeentekwekerij aan de Bosdreef 2 jan], 30 Juni, 28 Juli en 25 augustus Dienst van Stadsontwikkeling Haagseveer Interessante excursies per luxe touringcar van het Gemeentelijk Voorlichtingscentrum Open Boek, Kruisplein 23 (Bouwcentrum), telefoon 116181, toestel 2153. Hier zal men ook graag uw boeldng voor een of meer van deze tochten noteren co de nodige inlichtingen verstrekken. Ondanks vete prijsverhogingen is de prjjs van de excursies hetzelfde gebleven als in het vorige jaar: f. 3,50 per persoon. Geeft u tijdig op! Doe het nu al! Het zijn bezoeken aan werkende bedrijven. Daardoor moet het aan tal bezoekers per keer beperkt worden tot één bus per tocht. net is er gras ingezaaid cn net hopen de bewoners over een paar maanden tegen bloemen en planten in plaats van tegen een vuilnisbelt aan te kij ken of er liggen al weer matrassen, plastic vuilniszakken worden leegge gooid, een oude bakfiets zonder ban den wordt er neergezet en er wordt kilo's afval gestort. „Bewoners van het Noordereiland", zo schrijft het wijkorgaan „onze woon plaats schijnt te fungeren als vuilnis vat en zoals u weet is de leefbaarheid daar slechts groot voor ratten". „Laten wjj ons eiland niet als stort plaats laten gebruiken voor het vuil van anderen. Wanneer u zoiets ziet gebeuren, noteer dan het autonum mer. En wat verder ons eigen vuil be treft: de kraakwagen komt regelmatig op het eiland en neemt alles voor u mee. „U kjjkt toch ook liever uit op een plantenbak dan op een vuilnisbak?" v De 'prijswinnaars van de puzzel uit'-onS'zondagsblad ■van 24april zijn: J. Hilberts, Prinsenstraat 3, Slikkerveer, 10; A, Plomp, Voor dijk 245, Barendrecht, f5; Mej. H. T, Wlllemsen, Thamerdijk 31, Rotterdam, 5. Botterdam, Sportpaleis Ahoy', Holiday on lee, 20, Luxor, Toon Hermans. 20.15, Piccolo, stoel, dag tafel, 2W15, Jt'd. Sch'burg. NRT, Tchao, 20,15, Doelen, gr. iaat, RET-mannerdcoor, 20.15. Get». Eben Hadzer, Gouwstr. 36, cis. c. Baas, 20, Gor- Bum, De Heul, gr. zaal, wij-lageb. Joh. ■kerk, ds. H. J. Hegger, '13,30. Kotterilam, E'd. Sch'burg, Zuid. Toneel Globe, De Hertogin van Malfi, 20.15, Picco lo. Nieuwe Camedie, Dag Stoel naast de Taiei, 30J15, Buurthuis Pendrecht, Schudde- beursstr. 2, verg. wllkraad, 33.30 Schiedam, gem. huis, gemeenteraad, 20, Alhlasserdam, gem. huis, gemeenteraad, 20, Mlddelharnls, gem. huls, gemeenteraad, 20. Klachten stadsbezorging: maand, t/m vrijd. 18.30-19.30, zaferd. 17-18, iel. 115588. Schiedam: Joh. Grönefeld, Sin gel 93, tel. 253538. Vlaardingen: H. Verheij, Diepenbroekstr. 41, tel. 343345. Woord voor de dag: Bijbellezing en over denking tel. 141000. Klachten en geluids hinder en luchtvervuiling: Centrale Meld en Regeikamer Rijnmond, tel, 010 - 150000. Spreekuren sociale raadslieden: ma, di, vr: Coornhertstr. 19, 9-11; Jen- siusstr. 37, 14-16; Provenierssingel 57, 9-11; Klaverstr. 52, 9-11; Ruigewaardstr. 34, 14-16; Biazoenstr. 11, 14-16; di, wo, do; Korte lijnbaan 8d, 12-14, vr: 12-14, 19-21. MOORDRECHT Achter de Gere formeerde Kerk in Moordrecht wordt momenteel een nieuw gereformeerd jeugdhuis gebouwd. De 94-jarige heer F. Vink sloeg voor dit gebouw de eer ste paaL Daarmee wilde men symbo liseren hoe de fakkel door de ouderen overgegeven wordt aan de jeugd. Aan het slaan van de eerste paal was overigens nog een wedstrijd ver bonden, waarbij men moest raden in hoeveel klappen de paal de gfltkid in ging. Verwacht wordt, dat in het voorjaar van 1972 het nieuwe Gere formeerde Jeugdhuis in gebruik ge nomen kan worden. Voordat men met de bouw kon be ginnen is door de bouwcommissie, die onder leiding stond van de heer F. 'J. Meijster, heel wat werk verricht Ook de he® B. Brouwer, voorzitter van de coördinatiecommissie, kan daar over mee ipraten. De (architect van het nieuwe Gereformeerde Jeugdhuis is ir. F. Vink. Vijftien jaar geleden, toen de gere formeerde kerk gebouwd werd, heeft men dat gedaan naar de toen gel dende inzichten. Dat betekende dat aan de accommodatie buiten de kerk taal om niet veel aandacht besteed werd. in deze tijd denkt men daar heel anders lover. Thans ('immers bouwt men een kerkelijk centrum, waarin NIEUWENDIJK Dominee en me vrouw Van Noort gaan op 12 mei Nieuwendijk definitief verlaten. Voor belangstellenden is er op vrijdag 7 mei, des avonds na 8 uur, gelegen heid om afscheid te nemen van het echtpaar Van Noort. Ds. en mevrouw Van Noort hebben 22 jaar in Nieuwendijk gewoond en gewerkt. tal van aktiviteiten gehouden kunrre.i worden. Uiteraard kost de bouw van een nieuw jeugdhuis in deze tijd een fors vermogen. Vorig jaar is in een ge meentevergadering financiële mede werking van de kerkelijke gemeente leden gevraagd, waarop bij die op roep direct ƒ50.000,-. toegezegd werd. Dit (bedrag komt 8p nog eens een hal ve ton, dat via akties al enige tijd opgespaard is. 'Deze bedragen vormen een niet onbelangrijke bijdrage in het bouwkapitaal. "Verwacht wordt, dat vele gemeenteleden zich als vaklieden zullen aanmelden! Door deze vorm van zelfwerkzaam heid zou veel op de bouwkosten be spaard kunnen worden. De totale bouwkosten van het nieuwe Gerefor meerde Jeugdhuis van Moordrecht worden geraamd op f 250.000,-. Een dergelijk schap is de streek- stichting in april van het vorig jaar een beetje aangepraat door de toen malige gedeputeerde mevr. De Ruy- ter-de Zeeuw. Tijdens een informa tieve besloten vergadering bond zjj de gemeenten op het hart haast te te maken, omdat het rijk fondsen aan het kweken zou zijn voor derge lijke schappen. Het is de bedoeling in de Krimpenerwaard tot een ge meenschappelijke regeling te komen, waarvan gehoopt wordt dat de pro vincie in casu het college van Ged. Staten het schap snel een officiële status zal geven. Zover is het echter nog niet. De thans als nieuwe voorzitter gekozen burgemeester X. Luteyn van Berken- woude in de plaats van Lekkerkerks oud-burgemeester M. J. Muller die met pensioen is gegaan, zei tijdens de streekvergadering in Berkenwoude over de recreatie, dat de Krimpener- ward geconfronteerd wordt met ve- anderde plannen van de zijde van de provincie. De vraag is o.a., wat er met de Hendrikshoeve op de Loet in Lekkerkerk gaat gebeuren. De bedoe ling was daarvan een recreatief cen trum te maken, maar er zit nog wei nig schot in dit plan. Ook het plan, van 'de Krimpenerhout, een zaak van de beide Krimpens ligt nog te wach ten. De heer Luteyn merkte voorts op, dat de hele materie van de recreatie duchtig in beweging is. Het recreatieschap zal tot taak krij- fi gen bepaalde doelen aan te wijzen. ROTTERDAM Zondagavond wordt in de Antwoordkerk in Hoog vliet (Zalmplaat) een gemeenschappe lijke themadienst gehouden onder het motto „Samen op weg waarom? waarheen?". De dienst beoogt infor matie over en zo mogelijk een verde re integratie van de hervormd-gere- formeerde samenwerking. De liturgie en de preek worden sa men verzorgd door ds. Th. M. Loran, landelijke secretaris van de Her vormde Jeugdraad, en ds. Kr. Smit, gereformeerd predikant te Heem stede, die de opsteliers zijn van de nota „Samen op weg", waarin een wording van de beide in 1980 wordt voorgestaan. Zoals bekend hebben de synodes van de Nederlandse Her vormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland deze nota in principe aanvaard. In de dienst verzorgen gemeentele den van beide kerken de schriftlezin gen en de voorbeden. Na afloop is er gelegenheid onder het gebruik van een kop koffie met de beide predi kanten verder te praten. Deze dis cussie staat onder leiding van de Hoorgvlietse hervormde predikant ds. C. A. ter Linden. De dienst begint om zeven uur. Met andere woorden: zeggen waar wel en waar geen recreatie beoefend mag worden. Zover is het echter nog niet, want al zijn er woorden op pa pier gezet over de structuur van. het recreatieschap, vastomlijnde plannen zijn er niet De streekstichting heeft als initiatiefnemer evenmin sugges ties gedaan. De voorzitter deelde mee dat het nog wel enige tijd zal duren, alvorens de hele materie planolo gisch rond is. Nadrukkelijk verklaar de hij, dat samenwerking een dwin- gende eis is; zo dient de streek ook op de hoogte te zijn van de provin ciale plannen op recreatief niveau, voor zoVer zij" betrekking hebben op de Krimpenerwaard. Ten slotte werd meegedeeld tdat de twaalf gemeen ten een" nieuwe brief kunnen ver wachten, waarbij de raden gevraagd zal worden positief te reageren op de instelling van een, recreatieschap. Het ziet er derhalve naar uit, dat voordat alles op papier staat en het recreatieschap officieel gaat functio neren, het creatieve jaar 1971 zich al ten einde spoedt. Tegen die maatregel, op korte ter mijn genomen, zijn onmiddellijk be zwaren gerezen uit kringen van zand- en grindhandelaren en de in dustrie. De commissie scheepvaartbelangen van de Kamer van Koophandel had er ook „met ontsteltenis" kennis van genomen. De Kamer heeft in een brief aan Gedeputeerde Staten {het Rijn- Schiekanaai is een provinciale vaar weg) ernstige bezwaren uitgesproken tegen deze voor de binnenvaart „in grijpende en onaanvaardbare maatre gel". Volgens de Kamer passeert veertien procent van het jaartotaal 's nachts de Parksluizen, de Coolhaven en de Delfshavense Schie, waarover de Pie- ter de Hoochbrug, de Lage Erfbrug, de Mathenesserbrug, de Beukelsdijk- bru'g, de Spaansebrug en de Hoge- brug liggen. Het tekort aan brugwachters zou ongeveer dertig man. over heel Rot terdam bedragen. Het brug- en sluis- personeel wordt gereeruteerd uit de Rijn- en binnenvaart, waar ook al personeelsproblemen zijn. IHet schijnt dat de beloning van de brugwachters niet dusdanig is dat er veel kandida ten te verwachten zijn. Om dit baan tje wat aantrekkelijker te maken is nu besloten de brugwachters honderd gulden per maand meer te geven. Overigens zou de nachtelijke slui- ROTTERDAM De officier van justitie bij de rechtbank in Rotter dam heeft dinsdag wegens handel in, en bezit van verdovende middelen een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van voorarrest geeist te gen de 37-jarige caféhouder Ronald "W uit Katendreeht. De officier, mr A. Niessen achtte de caféhouder verantwoordelijk voor het ongeluk en de destructie van een groot aantal jongeren. W. ontkende voor de rechtbank dat hij verdovende middelen had ver kocht: „Ik heb alken bemiddeld bij de verkoop van drugs en ontving daarvoor geen gled, maar veroovende middelen", zo zei hij. Verklaringen van getuigen die het café nogal eens -bezochten, luidden echter anders. Voigens hen had de caféhouder meermalen drugs ver kocht. ROTTERDAM Het is een groot geluk dat deze brand op de bovenste etage is ontstaan. Hierdoor hebben de mensen de tijd gehad weg te komen. Dit zei vannacht brandweercomman dant B. Vossenaar nadat de Rot terdamse brandweer een brand op de derde etage van een woon- .huis aan de Havenstraat in Oud- Delfshaven had bedwongen. Omtrent de oorzaak van de brand, die veel schade aanrichtte aan in boedel van zowel derde étage als zolder, is niets bekend. Het woonhuis diende als onderko men voor (Duitse) gastarbeiders. ting van de bruggen voor het verkeer te water, overdag het verkeer te land weer belasten en tot grotere vertra gingen aanleiding geven. •De hoeveelheden miljoenen per jaar zand en grind, hout en graan, die op de betrokken vaarweg worden vervoerd maar Delft en 'Den Haag, zouden dan. overdag de bruggen moe ten passeren. Het gevolg van dit gro tere aanbod van schepen zou zijn dat de bruggen langer voor het landver- keer gesloten zouden moeten blijven. Voorlopig is het voornemen van het Rotterdamse i gemeentebestuur, waarover Gedeputeerden niet op kor te termijr. hebben beslist de pro vinciale waterstaat had ook bezwaren uitgesteld. HOEK VAN HOLLAND Een be jaard echtpaar in Hoek van Holland heeft een „onderhoudsbeurt" aan de woning aan de 's-Gravenzandseweg duur moeten betalen. De rekening kwam neer op 149 per man per uur. Eind vorige week kwamen drie mannen in een witte bestelwagen bij de woning. Zij vertelden het echtpaar dat dak en goot moesten worden schoongemaakt. De drie mannen .zijn ongeveer een uur bezig geweest, maar hebben in die tijd waarschijnlijk al leen een emmer vuil uit de goot ge schept. De rekening voor het karwei tfc- droeg ƒ422 contant te voldoen. Het overblufte echtpaar betaalde onder protest, waarop de mannen vertelden dat een groot deel van het geld terug was té" krijgen bij de „aannemers- bond". Twee l#sritanties, ondertekend met „Van der Helm", maar zonder firma naam moesten "als bewijsstuk dienen. Later werd aangifte bij de politie ge daan. De oudste van de mannen is onge veer dertig jaar, één van de drie draagt erg lang haar. Het nummer van de .bestelwagen-is niet bekend. Iedere avond 20.00 uur. zondagavond geen voorstelling. Matinees 8 en 9 mei, aanvang 16.15 uur. Kinderen tot 12 jaar half geld. Voorverkoop bij: Spo: tpoleis AHOY', van 10.00 -13.00 uur. Telefonisch hestellen: (0101-27 79 00. .V.V.V. Stadhuisplein,.tel. (010)-13 60 00. en bi; de bek'ende adressen.. ROTTERDAM Overleg tussen bestuurders van een aantal gemeen ten in het Waterweggebied over sa menwerking tussen de verschillende gemeentelijke brandweren heeft ge leid tot een werkgroep onder voorzit terschap van de Rotterdamse wethou der J. Worst, die de mogelijkheid on derzoekt tot regionale samenwerking van de brandweren van 41 gemeen ten. Deze arbeid is aanleiding, dat de nota, die B. en W. van Rotterdam in overleg met de dagelijkse besturen van Rijnmond en van de A-kring BB Zuid-Holland zouden samenstellen betreffende een regionale rampenbe strijdingsorganisatie, er voorlopig niet komt. B. en W. willen de resultaten van de werkgroep-Worst afwachten en de toegezegde nota opschorten ter voor koming van doorkruising van de ar beid van de werkgroep. Zoals men weet, is de toezegging tot het samenstellen van de nota het resultaat van een motie-Lees (soc.) tijdens de behandeling van de begro ting in de Rotterdamse gemeenteraad. B, en W, hebben die motie overgeno men, omdat zijzelf behoefte hebben aan een inventarisatie van de moge lijkheden en noodzakelijkheden. Inmiddels is een interim-rapport verschenen van een landelijke stuur groep Coördinatie Hulpverlening, in gesteld door de minister van binnen landse zaken. In dit rapport is gecon cludeerd, dat per regio de totstandko ming van een algemene hulpverle ningsdienst noodzakelijk is. De stuurgroep geeft daartoe sa mensmelting in de toekomst van brandweer en BB in overweging. Re gionalisatie van de brandweer ziet zij als een eerste stap hiertoe. Het overleg tussen dé Waterwegge meenten, dat tot de instelling van de werkgroep-Worst heeft geleid,was" reeds gaande vóór het rapport van.de4 landelijke stuurgroep is verschenen. Zeven mensen dakloos na felle brand Het pand was evenwel niet als pen sion geregistreerd omdat niat meer dan zeven mensen in het huis zouden slapen. De bewoners van het pand aan de Havenstrat konden zich ternauwer nood in veiligheid stellen met achter lating van het merendeel van hun bezittingen. Zij moesten via een raam, dat overigens door bedden moeilijk te bereiken was, het pand verlaten. De brandweer kreeg om 04.40 uur de melding binnen en rukte meteen op middenalarm uit zodat ook lad derwagens ter plaatse waren. De schade is moeilijk te schatten om dat het om een oud pand gaat. De brandweet wist het vuur tot de der de étage en zolder te beperken. De andere étages liepen waterschade op. De mannen stalen horloges en sieraden ter waarde van f 71.000. De officier van justitie, mr. J. D. de Jong, eiste tegen G. een gevangenis straf van een jaar en drie maanden met aftrek van het voorarrest. De mededader aan de inbraak was we gens een communicatiestoornis tus sen het openbaar ministerie en het gevangeniswezen niet op de zitting aanwezig. Hjj zal op een nader te bepalen datum terecht staan. De Italianen namen de avond van 13 december de laatste metrotrein richting Rotterdam-Zuid. Vandaar liepen zij door de metrotunnel terug naar metrostation. Beurs. .Groot was hun schrik, toen er toch nog een zo genaamde diensttrein langs daverde, zodat ze zich platgedrukt tegen de wand in veiligheid moesten brengen. Kort na de inbraak werden de sieraden via een tussenpersoon in Amsterdam naar Duitsland getrans porteerd. Bij de Duitse bank van le ning werd een deel van de sieraden teruggevonden. Een derde Italiaan, de 33-jarlge kelner A. de L., die enkele gouden munten en sieraden uit de buit deels als onderpand voor geleend geld, deels als geschenk had aangenomen, stond wegens heling voor de recht bank terecht Tegen hem eiste de officier van justitie een gevangenis straf van drie maanden. De rechtbank doet uitspraak op 18 mei. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1