Brandweer Maasland wil samenwerking in regio PSP mag alternatieve expositie houden bij opening Visserij museum RET-manncnkoor gaf subliem concert Barendrecht heeft RJJB BEURS VAN AMSTERDAM A w-mars in teken dieren Recreatie „De Gorzen" drie uitvoeringsfasen Bedrijven voetballen Snelle reconstructie van Westgaag Ochtendstank in Maassluis en Vlaardingen Raad kibbelt om „Meur" isprek over aanp milieuvervuiling Rijnmondgebied Recreatie den Donck mag niet duurder Expositie etsen en schilderijen Aanleg en onderhoud 1 van LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES PAGINA 7 VLAARDINGEN -4 De.raad-is er gisteravond in geslaagd 4*4 uur .té vergaderen 1 zonder tót wezenlijk belangwekkende; be sluiten te. komen.''-Hoewelde- ■verkiezingen reeds achter dè rug zijn, achtte mén hetuitvechten van politieke geschillen belang rijker dan het, nemen van beslui- ten ten dienste v.an dë ^gemeen schap. i OPENBAAR KLEUR1 ACTIEVE AANDELEN Huis Ten Donck Actieye obligaties 1 ©ON06RDAG 6 MEI I97 V -;^2LibL2=SSSSSSSSSSSSSSSSmftSBSSmSS^^mmi n DÊ ROTTERDAMMER ROTTERDAM Dertig Wachten over. stank heeft de .meldkamer van Rijnmond vanmorgen tüssen acht en negen uur ontvangen uit Maassluis nVlaardingen, die recht tegenover de industrie langs de Nieuwe Water- weg liggen- Er werd wind verwacht en daarom achtte Rijnmond het niet nodig dè industrie te waarschuwen tegen de kans op smogvórming. De wind is in derdaad gekomen, wat meteen tot een afneming van de klachten leidde. Warmte en weinig wind plus -zón zijn voltens Rijnmond idéaal om een smogtoestand te laten ontstaan. „Wat is voor u doorslaggevend: de politieke kleur van de kandidaten of de. deskundigheid?" zo vroeg me vrouw Rleeker die voorrekende dat van de 12 bestuursleden er acht de socialistische beginselen huldi gen. Mevrouw Van Duijn zei dat uit. PvdA-kring -twee deskundige kandi daten naar voren waren geschoven, hetgeen nog eens werd onderstreept door haar fractieleidster mevrouw J Vermeulen-Van Dijk. De vrouwelijke twist 'bleek daar mee niet opgelost: „Die- deskundig heid bestaat uit-het lid zijn van-de - PvdA" merkte mevrouw Bleekei boos ,op, Er ontstond daarop een discussie over de! mogelijkheid hoe. mén de on vrede over deze voordracht kenbaar kón maken, omdat tegenstemmen niet 'mógelijk was. ,D'66-dreigde zelfs de zaal te verlaten om zich zodoende aan de stemming té onttrekken. Uiteindelijk.kwam de heer H. M. C. van den Berg (DS'70) met het voorstel het punt van de agenda af te voeren en het college een nieuwe voordracht te laten samenstellen. Zijn .voorstel werd met 18 tegen 16 stemmen aan genomen, maar het college gaf geen garantie dat het inderdaad met twee nieuwe namen op tafel zal komen. Dat bleek al bij de behandeling van het verzoek van de PSP om tijdens de expositie „Vredestaken van dc mari ne" die wordt opgezet rond de ope ning van het VisserljmuseuiU een ruimte beschikbaar té stellen ten eln- dé' ëen alternatieve tentoonstelling in te richten. 4:;y:-. '-,;,B,. en W. gihgen daarmee akkoord, •maar konden niet de burgerzaal ter beschikking stellen. Wel -werd gewe- zèn op.de Visbank.;Het-antwóord aan de'PSP vorid niettemin geen genade in de ogen van de heer A. van.'t Laarf (soc.) die héti vèrwijt yan het-colleger dat de PSP deze-zaak eenzijdig bena- dert, uit het antwoord. wlide .schrap pen. 4^4.- De heer Van Laar had ook kri tiek op de organisatie, van het visse rijfeest. „Het hele gebeuren is een ge zellig onderonsje voor de Vlaardingse notabelen die elkaar tóch' al zo vaak zien. De bevolking dié zo nauw be trokken was bij de visserij* staat ge heel buiten spél." „Wil de heer Van 't. Laar dan' mis schien 2elf hét vaandel van de Mari nierskapel dragen op de 21ste mei?" vroeg de heer A. C. Ph. Hardonk (prot.) zich af. Een opmerking die bij de heer Van >-'t Laar in slechte aarde Viel. Uiteindelijk besloot de raad met 21 stemmen vóór én 13 tegen akkoord te gaan met het antwoord van het college. De tegenstemmers waren overigens we! voor het beschikbaar stellen van ruimte aan de PSP, maar konden zich niet met de strekking van het ant woord van hét college verenigen. Puccini, maar ook waren er ogenblik ken, waarop de stem kelig -klonk. Zijn succes was groot. Bij Arie 'J. Keijzer waren de orgel begeleidingen zoals altijd in 'goede handen en het Rotterdams Opera- en Symphonieorkest liet' veel schoons horen, o.a. in de „Sinfonia" uit „Na- bucco" van Verdi. Al met al een ge slaagd concert, dat meer bezoek had verdiend. •G. M. Dersjant ROTTERDAM bet was duidelijk, dat het KET Mannenioor cr woens dagavond nog niet helemaal in was, toen het zijn concert in de Grote Doelenzaal opende met de moeilijke „Hymne de Spirltu Sancto" van AI- phons Diepenbrock. Dirigent'Piet Struijk wist echter zijn mannen iweer helemaal 'in de rails te krijgen bij een eerste uitvoe ring in onze stad van het door afwis seling levendige „Sanctus Benedictus" van Ferdinando Ceccherini, en in de samenzang met het Rotterdams Da meskoor vervulden zij hun taak uit stekend, -zodat het „Hallelujah" uit "(Handels '„Messiah" een 'groots slot van het gedeelte voor de pauze werd. Ook de gemengde koren uit opera's van Verdi na de pauze oogstten te recht veel succes. Eveneens onder de kundige en le vendige leiding van Piet Struijk 'blonk het Rotterdams Dameskoor tót in het zeer gevoelig gezongen „Ave Maria" van Johannes Bra'nms en in het moeilijke „Vergine Madre" van Vèrdi. Daarnaast was het aandeel van de dames in de gemengde koren bijzonder te loven. Antoinette Tiemessen liet een op vallende veelzijdigheid horen door voor de pauze het „Vilja-lied" van Frans Lehar heel licht en met prach tige zachte hoge tonen te zingen' en na de pauze o.a. de aria van Abigaile uit Verdi's „Nabucco" het-volle pond van. dramatische uitdrukkingskracht te geven. Zij oogstte terecht harte- lijke bijval. De jonge tenor Jóhn Ver heul maakte deze avond zijn debuut in onze stad. Er was veel moois'ie horen in zijn aria's uit „Fedora" van Gciordano en uit „La Bohème" van ROTTERDAM De „commissie van goede diensten','Édfe gaat bezien in hoeverre de gemeente Rotterdam dan wel Rijnmond .de milieuveront reiniging in 'het Rijnmondgebied zal. gaan aanpakken, is voor. het „eerst bijeen geweest. '■■■.- - De commissie bestaat uit de com missaris der koningin in Zuid-Hol land, mr. J. Klasesz (voorzitter), ir J. Klaver van het bureau. Milieubeheer van de provincie Zuid-Holland, bur-' '«meester W. Thomassen, de wethou ders De Vos en Jettinghof en ge meentesecretaris' Verdüin van Rotter dam en van de zi.ide van Rijnmond dc heren Fibbe, De Jong en Note-- boom. De commissie besloot over twee weken weer bijeen ten komen om plannen te bespreken vöor een bun deling van de „know how" en om de mogelijkheid te bespreken van een in de eerste fase beperkte overdracht van bevoegdheden aan een gemeen schappelijk orgaan. Bijzonder verhit raakten de gemoe deren bij -de behandeling van het voorstel om twaalf leden te benoemen in een commissie ad hoc die een ad vies moet gaan samenstellen over de structuur van de opbouworgaan in Vlaardingen. D'66 wond zich er bijzonder over op dat geen van de door haar genoemde namen in de aanbeveling waren terug te vinden en was met de Partij van de .Arbeidvan mening dat .de com missie maar openbaar -moest gaan vergaderen, - Enkele verhitte opmerkingen uit de progressieve hoek brachten een boze PCG-fractieleider Hardonk ertoe op te merken dat de stad onbestuurbaar dreigt te wonden wanneer de raad doorgaat metdeze discussies die op een zeer laag niveau worden gevoerd. En na de stemming, Waarbij alle door het college voorgedragen kandi daten werden gekozen, bleek een ge prikkelde burgemeester Heusdens het met hem eens. „Laten we vanavond in de voortgezette vergadering met ei kaar tot een sneller besluitvorming komen. Ik heb er geen behoefte aan om tot twee uur in de nacht te verga deren." Bij de benoeming van een nieuw lid van het bestuur, van het Holyzie- kenhuis kwam het opnieuw tot hefti ge -meningsverschillen. .Mevrouw H. A. Bieeker-Van Styrum (lib.) 'bracht de bal aan het rollen. Zij vroeg de socialistische wethouder mevrouw L. van Duijn-Spruijt waarom een voor dracht was gedaan waarop de namen van-twee'PvdA-ers prijkten. woensdag S mei, openlngsk. laatste not 85.5-5.8 264-4.2 59.5 45.1 *-5.3 241.5-1.6 191.5-1,6 81.6-2 106-6.3 SCHIEDAM De KW-mars, die op 15 mei gehouden wordt, zal in het teken van de dierenbescherming staan. Het dier zal op deze wandel tocht centraal staan. Mochten op voorgaande tochten reeds,-wandelaars hun hond hebben latèn mee-wande- len, dit jaar zal dit bijzonder op prijs worden gesteld. Ook de viervoeters kunnen óp deze manier een medaille verd'enen. - Tijdens de centrale rUst zal de Landelijke Ruiter Vereniging „Schie dam" demonstraties verzorgen. In lichtingen en inschrijvingen bij: M. Fa&sse, Groen slaan 50b, J. H. F. v. d. Brugge, Vondellaan 521» en Ph. v. Oordt, Oldenbarneveltstraat 79, tel. B. en W. stellen de raad voor de eigenaresse te berichten dat de aan vullende subsidie die zij nu voorstel len te verstrekken gezien moet wor den als een slotuitkering en dat geen aanvragen om aanvullende bijdragen meer in overweging zuilen worden genomen. Een ander suibsidievocrstel betreft de stichting Kreatief Kultureel Sen trum Ridderkerk, die zich bezig houdt met jeugdwerk voor jongeren vanaf zestien jaar. B. en W, vinden dat het jeugd- en jongerenwerk in Ridderkerk moet worden gestimuleerd en dat de SKKSR in een duidelijke behoefte zal kunnen voorzien. Er wordt een jaar lijkse gemeentelijke subsidie voorge steld tot een. bedrag gellj^ aan de rijkssubsidie en over 1971 een to drag tot het geraamde nadélig saldo van ƒ15.900,-. RIDDERKERK In de vrijdag avond te bonden vergadering van de Rldderkerkse gemeenteraad komt op nieuw het Landschapsplan „De Gor zen" ter sprake. Dit is het gedeete van het bestemmingsplan „Donker sloot, Het Zand en Oud-Befjerwaard",. dat deels voor recreatie en deels voor de realisering van een rioolzuiverings installatie is bestemd. Ter plaatse moet de bestaande vuilstortplaats worden afgedekt, uit gebreid en ingeplant en een rioolzui veringsinstallatie worden gesticht. Het storten .van vuil op de uitbreiding van de vuilstortplaats is van tijde lijke aard. Als in 1973 de vuilver brandingsinstallatie van Rijnmond in. het Botlekgebied klaar is, wordt het Ridderkérkse vuil daarheen gebracht. De uitvoering van het landschaps plan „De Gorzen" gebeurt fasegewijs. De eerste fase behelst onder meer het definitief afdekken van de oude vuil stortplaats. Daarvoor is 15.000 m3 af dekmateriaal nodig. Als zodanig wordt gebruikt de grond die vrijkomt bij de nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie, bij de aanleg van -de tertiaire wegen 99 en 102, bij de ontgra.ving van de vijver in het landschapsplan De Gorzen en grond die door partikuiieren om niet aan de gemeente wordt overgedragen. De totale kosten van" het ontgraven van het vijvcrgedeelte worden op 52.000 geraamd. In de tweede helft van dit jaar wordt.een begin gemaakt met de beT planting van de oude^stortplaats. Dit werk bestaat uit drie fasen, namelijk 1) algehele beplanting met pionier- loofhoutsoorten; 2) vier tot zes jaar later kappen van open ruimten voor de aanleg -van paden en gazons ep waar nodig het aanbrengen van geva rieerde randtfeplanling, plaatsing van zitbanken, papierbakken enz: 3) waar nodig het kunstmatig bevorderen van een rijker gevarieerde flora. De kosten vandé' eerste fase wor den op 85.000 geraamd. De raad wordt ook voorgesteld een aanvullende subsidie van f 17.465,60 te voteren in de restauratie van het Huis ten Donck. De restauratiekosten, aanvankelijk geraamd op 446,686,69, zijn namelijk tot met ƒ58.218,65 opgelopen. De ge meente subsidieert dertig procent. VLAARDrNGE.V Gehuwd: Hendrlcus J M Wateneus Jr en Elisabeth w van Straten 21 J, Pieter G C van kralingen S3 Jr en Mary E Wemer 44 jr, Willem C Droolers 33 jr en Rtctha Mooi) 22 jr. Jo hannes van Loon 21 jr en Antonla Snoek 19 jr. Arle van -der Windt 18 jr en Silvia J T Schippers 16 Jr, Jan Volbrech; van den Berg 34 jr en ElKibeth M Wielhouwer 18 Jr, Robert Duczneaujc 19 jr en Geertrulda M van dor Hoek 16 Jr. Urs V KLofmehl 26 Jr en Johanna Kalkman 24 jr, Nlcolaas zonne 22 Jr en Maria L van Vliet 19 jr, Jacob Breedcrvcld 35 jr en Angenlta van Klooster 31 jr. LOuls P de Clerck 31 jr en Maria J van Am-bden 27 jr. TacolaasK Hoi lebeek 28 jr- en WITlempje van der Meljde 19 Jr. Edward Haddeman 24 jr en Trijntje Hoogeveen 38 jr. VLAARDrrCGEN Geboren: Marco zv 'J W Abels en I Leeuw. Danny zv.H A van •den Hoek en J M van Groningen, Arija C dv J Tuit en W de Visser Maassluis, Ml-, Tellle dv C AAA Rademaker, en Rt 'F Wijs, Lambertus zv H Odljk en E H van der Spek, Remco F zv D Kuperus en H Klelnlugtenbeld. Rlnria C dv F J DUpon en Rt C Schilder, Hu-go zv 3 van der Hoeven en R Kjösen, Adrians P dv J Jongbloed en J de Jonge, Danny A zv A H v d Burg en J M v Groningen. Bduard J zv J lodder en W Slnnema, MJchiel A H xv T Roffes en B van Bruggen, Wendy W J zv E WKlers en M E van Doorn, Richard A zv H Mosöh en FJV d Wielen Wetsteljn Rozenburg, Jacqueline dv f Maassluis,' Maurice A zv S Zuidgeest en A Bezemer, Jan zv w v d Vooren en A J van Hoort, Robert J zv A Voogt en J Jacob zv J J Moree en J P de Bouter, H Strlbos en A C v d Heuvel. Rozenburg. Rozenburg, Marti,nus H zv H Wagenmakers en T van Hofwegen, Patricia dv C J HOudfcamp en B van Bruggen, Willem A zv W v d Krans en A v Wltzenburg, Ltnda M M dv B de. wit en G Veerhoek Rozen burg. René zv C van Oosterhout en p C DutieM, Martinus c zv A- van Buuren en C H Wtelaart, Marjolein -M N- dv H G de Berk en J Soetersm Marcel J zv W J Vis en C GNa-aiJen. Monique A dv A KTnnin-g en H BOuman Hoek van Holland, Brigitte dv P v d Weljden en L H.T v Dongen, Anouk dv J Langbroek en N Langbroek. Maassluis. VLAABIDTTCGEsr OverledenFletertje C Bron-khorst 69 Jr, wed van D Zwarts;1 Wouter Bos SI Jaar echtg van: MJ Hoo- gendljk: Arnoldus van Druten 83 jr echtg v ,M J van Buitenen; Johannes G Pulle 64 hr echte VNr Klein; Willem vorstevrid 65 Jr echte vm Moerman. SCHTEDARt - Mireille Cl dv GHJ Ruiters en M W J Bakker: Robin zv H - .de Goede en N Veltman; Willem J P zv C van der Geer en A R van der Eljk: Es ter M dv A van der Made en M van Helj- nlngen: Gerardus M T zv TA Jegcn en A Rt Boogert: RIarco M zv G F van Plate- rlnk.en E M Dries; Danlëlle dv N van der Velde en J J Braarokolk; Robert A J zv C P J Colllgnon en J Dröge. Overleden: G J de Bruljn, 80 Jr. wed J Leendcrts; M F Goos, T7jr. ev Hofland: c p Kruis. 87 Jr, ev Lammers: L Schll- peroord, 39 Jr, ev Winkelman; G J van Kiiljkhof, 80 ir. BARENDRECHT Vrijdag 7 mei gaat een voetbalcompetitie van start in Barendrecht, waaraan wordt deel genomen door de bedrijven .Getn'. Zwaai, PTT Barendrecht, NV Hooi- meijer, Fa. Heij-boer, NV Dubbel dam/Den Drijver en de gemeente Ba rendrecht. De wisselbeker is vorig jaar na een aantal spannende,wedstrijden gewon nen door de firma Heijboer. De slot- avond en prijsuitreiking wordt dit jaar gehouden op vrijdag 28 mei in de voetbalkantine. ROZENBURG De kunstenaars Frans de Groot en Huug Pleysier ex poseren etsen en schilderijen in .de kerk van Leo van Oudheusden aan de Zanddijk 10 in Rozenburg. De ten toonstelling wordt zaterdag 8 mei, 20.30 uur geopend en is dagelijks te bezichtigen van 14 tot 17 uur. Op maandag-, woensdag- en vrijdag avond van 19 tot 21 uur. De tentoon stelling duurt tot 24 mei. NEDERLAND 69:94 8 104.95105 70-95 8 .105.6 105.85 70-85 1 8 104.35 104 4 70-85 2 8 104.3 104.3 70-85 3 8 104.3 104.4 69-76 8 105.35105.3 70-77 8 105.9 105.9 70-78 7J 104.2 104.3 69-947] 102.3'102.3 71-96 7] 101.25101.3 66-91 1 7 100.7 100.8 66-92 2 7 99.9 100.1 69-94 7 99.8 99.9 68-93 1 6} 9S.2 95.5 68-93 2 6} 95.2 95.5 68-93 3 6] 95.2 9S.5 68-94 4 6] 95.3 95.5 66-91 61 95.2 95.2 67-92 6] 94.2 '94 2 67Ó2 6 92 91.8 65-80 1 53 91.-7. 91.9 65-90 25} 91.8 91.9 64-89 1 5} 89.5 89.7 64-89 2 5J 89.5 .89.8 64-94 S 85.35 85.6 EIECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (elfl. P. vin Driel) Binnensingel 1É5 - Tel. 342486 - 346494 Vlaardingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1