I Eerste paal sportcomplex ondanks bouwstaking Ommoord vraagt zich verbaasd af wat er moet gaan gebeuren Morgen roept de Mok Creativiteitslessen in Sted. Museum Schiedai Jacqueline de Lusignan met bijzonder program Spanjaarden geloven niet (meer) in politiek Markten Bejaarden „dik" met Blijdorp Bal Anonieme ivaarschuwingsaktie Admira alzeilen op Nieuwe Maas bij Vlaardingen Dirk Zevenbergen maakte Prijs van Uitnemendheid waar Verbetering busdiensten Spijkenisse J. Scheffers treedt uit gemeenteraad Stndentenrel in - raadsvergadering Omstreden fusie Hoek-Loos Graanmarkt 10.000ste 65-plusser Bevrijdingsavond in Immanuelkerk Promotie GRAAFSTROOM Bromfietser zeer zwaar gewond Mulder concerteert in Maassluis ROTTERDAMMER wrs ZATERDAG 8 MEI 1971 RIDDERKERK Vrijdag sloeg burgemeester C. J. Ver- plaake de eerste paal voor een drie miljoen kostend complex in Ridderkerk, dat een sporthal en een overdekt zwembad omvat. „De taakverdeling binnen B. en W. is hier zo dat ik de eerste palen sla en dat de wethouders stnpks gekleed te water zullen gaan 'bij de opening van het zwembad. Die taakverdeling was al zo afgesproken toen ik hier gwam", aldus burgemeester Ver- planke. Meepraten MAASSLUIS Er bestond een goede belangstelling voor het concert ter herdenking van de bevrijding op vrijdagavond in de Immanuelkerk, waaraan werd meegewerkt door de Gemengde Zangvereniging „De Verenigde Zangers" en de Muziekvereni ging „Kunst'na Arbeid". Orga nist Koos Bons verzorgde bege leidingen bij de koorzang. melk heerlijk boter vers kaas kostelijk BRAVO WETTEN W$::. V. Ws^^tkée^^^sfig^ X SMHW p-* Stjfi PAGINA 11 Ay ^kJ\ o i/ifeu&juvM -5-3.** Hij kon opgelucht grappen maken omdat het slaan van de eerste paal voor een gecombineerde sporthal en zwembad in zijn gemeente hem vlot was afgegaan. Toch had het niet zoveel gescheeld of de hele plechtigheid die lang van tevoren was gepland vvasniet doorgegaan vanwege de staking in de bouw. Vrijdag werden allee» de hou ten palen geslagen. De betonnen pa len die het fundament voor het zwembad gaan vormen, werden niet geheid, ook al stond dati wel in de planning. De heistelling die daarvoor was besteld moest uit Amsterdam ko men waar de heiers echter verstek had laten gaan vanwege de „prik- acties". OMMOORD De bewoners van Ommoord begrijpen er alle maal niet zoveel van. Aan de ingang van hun wijk bij het sta tion Alexanderpolder zijn deze week grote dreigende borden verrezen met een grote ronde rode cirkel waarin een M is ge kalkt, het embleem kennelijk van de wijk. Erboven staat: Pas op, er wordt over U gesproken. Datzelfde symbool is in kalk op verschillende flats verschenen en op stickers en posters overal m de hallen van de flats. Alsof dat nog met ge noeg was, hebben de bewoners van Ommoord een al even mysterieuze brief gekregen, ondertekend door Enige verontruste Ommoorders. Pas op! Er wordt over U gespro ken! Geachte Ommoorder, wij zijn van mening, dat het te ver gaat. Al meer dan een jaar wordt er over ons gesproken. En we weten niet wat ze van plan zijn. Daarom willen wij U waarschuwen. Het is immers heter, als U weet dat er over U gesproken wordt. Dan hoeft U niet te schrikken ais er ook dingen gaan gebeuren. En misschien kunnen we er nog iets aan doen. De brief vervolgt: Een gewaar schuwd mens telt voor twee. Zo is het nu eenmaal. Daarom hopen we, dat U ons zult steunen, als het nodig blijkt te zijn. En laten we dan met zijn allen maar hopen, dat het nog niet te laat is. De brief heeft nog een P.S.: Als ze TJ aanspreken, moet U er maar niet over beginnen. Er wordt al veel te veel over ons gepraat. op heden is dat allesbehalve gelukt. Het is niet denkbeeldig dat de nu nog m de anonimiteit werkende groep van verontruste Ommoorders wil gaan proberen dat niet al -te beste image van de wijk wat op te vijzelen. Uit de manier waarop tot nu toe de aktie wordt gevoerd, mag overigens wel worden opgemaakt, dat de groep over goede financiële bronnen be schikt. Hoe groot die bronnen zijn is nu nog met te overzien. Wie weet zal Ommoord er nog van kunnen profite ren. Intussen wacht men maar af in Ommoord. Niemand begrijpt wat er nou precies aan de hand is, maar dat er binnenkort meer gaat gebeuren is eigenlijk iedereen wei duidelijk. Niet helemaal ten onrechte trouwens, want er staat inderdaad nog het een en ander op stapel voor de Ommoor ders Ze kunnen gerust zijn: de wijk zal er alleen maar baat bij hebben. Veel baat zelfs. Het is allemaal wat mysterieus voor de Ommoorders, die hele anoni miteit van waaruit de „verontruste Ommoorders" werken. Nog deze week kunnen ze trouwens nog een nieuwe poster verwachten, waarop opnieuw zal worden ingehaakt op het feit dat er over hen wordt gesproken. Hierop tullen ze echter worden opgeroepen, méé te praten. Ommoord had het paradepaardje van Rotterdam moeten worden. Tot VLAARDINGEN Ter gelegen heid van de opening van het Museum voor de Nederlandse Zeevisserij in zijn nieuwe behuizing in Vlaardingen zullen veertig ronde en platbodem- jachten zondag 23 mei tussen half twaalf 's morgens en half één 's mid dags op de Nieuwe Maas ter hoogte van Vlaardingen een demonstratie admiraalzeilen te zien geven. Afhankelijk van de windrichting gebeurt dit evenement tussen lichtop- stand rood 16 en de haven van Vlaar dingen of tussen Vijf Sluizen en de Vlaardingse haven. De formatie, die ongeveer vijfhon derd meter lengte heeft en honderd meter brdt zal de noordzijde van het vaarwater houden in in oostlijke of westelijke richting varen. De scheepvaart moet deze formatie op ruime afstand en met matige vaart passeren en daarbij strikt de aanwijzingen opvolgen van de daar bij aanwezige vaartuigen van rijks havendienst en politie. BARENDR.ECHT: terv. evang. Aula Groen v. Frfnsterersehoot 10.45 eerw hr Vroegindewey, s.45 ds vdHoei. MAASSLUIS: herv, Grote Kerk 10 Os HeusinicveM, ds Verbaas; IDe Ark *0.30 ds ■v. (Dam; zalencentrum (West) 10 ds Ver baas; Gemeenschapshuis (jongerendlenst) M dhr Leest: ger. vrij De Ark 8 en 5 ds v. Tongeren; Chr. ger. 1.30 en 4 30 ds xieln- Onsetak; Ned. prot. bond 10.15 ds. Siccama. BHOON: ger. Maranathaketk 9.30 en 5 ds Kroeze. EIJSÖORD: herv. 9 30 ds Pronk, 5 ds Baas; Westzijde 3 ds Pronk; ger. 9 30 en 5 ds Holland. SCHIEDAM: herv. Grote Kerk 10 ds Kloosterman, 5 ds vroegindewey. 7 ds Groenewegien; Bethelkerk 10 ds Klaassen; ppstandlngskerk 10 ds Gerbrandy; vredes leer): id ds Groene wegen; ger. OosterkerJt 10 en 5 ds Stolk; Magnalla Deakerk 10 ds v. "een, 5 ds Schuring; De Goede Haven 10 ds Schuring. 5 ds v. Veer.; Julianakerk 10 en 9 ds Haaksma; Kethel Dorpskerk 9 en 5 ds Nierop; evang, luth, 10 ds Stelnhart; herv. ger. evang. Irenekerk 10 ds Vroegln- deweü; Grote Kerk 6 ds VroeglndewelJ. St, Anihonlepolder: herv. 10 ds. v. Delen, o ds Kastelein. Het sportcomplex is ontworpen door de Haagse architect G Brouwer. De verwezenlijking is opgedragen aan de Ridderkerkse aannemingsmij Van Splunder n.v. en aan Tip-Comb te Twelloo wat betreft het zwembad De bouwtijd zal één tot anderhalf jaar duren Het zwembad krijgt een diep bad van 25 bij 12,5 meter en twee ondiepe baden van 8 bij 12,5 meter. De sporthal meet 42 bij 28 meter. Er is een tribune met een capaciteit van 500 toeschouwers De tribune kan worden verreden waardoor de sport hal ooic bij toneelmanifestaties bruik baar is. Het complex sluit aan bij het be staande zwembad, het sportpark en de geplande uitbreiding daarvan in het centrum van Ridderkerk Er is een gemeenschappelijke ingang, één bestuurskamer voor alle sportveren igingen, een gemenschappelijk admi nistratiekantoor. Men zal straks ook maar een beheerder voor het hele complex behoeven aan te trekken Het'is een geanimeerde avond ge- -worden, waarbij „Kunst na Arbeid" veelal goed werk leverde met „Aan mijn volk" van Wichers, de drie-de- lige symfonie in C van Gossec, twee Negro-spirituals in een bewerking van Koos Bons en de bekende Dan- ses Villageoises van Grétry vóór de pauze. Erna kiosken nog de ge liefde ouverture „Fra Diavolo" van Auber, „Bridge over troubled water" van Simon (bekend door het duo Si mon and Garfunkel) en Kaempfert's „Magie trumpet". De „Verenigde Zangers" gaven lof felijke vertolkingen van „Halleluja", het slotkoor van het tweede deel van Handel's „Messiah" met begeleiding van Koos Bons en in goede sa menwerking met „Kunst na Arbeid" fragmenten uit de opera's Nabucco en Aïda van Giuseppe Verdi. ROTTERDAM Onder supervisie van een uitgebreide jury en ten aan- hore van een belangstellend publiek heeft de pianist Dick Zevenbergen als leerling van het Rotterdams Conser vatorium zijn prijs van uitnemend heid waar gemaakt. Hij deed het in de Willem Pijper-zaal, die kiinkt als twee klokken, met een programma (de Variaties over een Menuet van Duport van Mozart, de Sonate van. Liszt en de Schilderijen van een Ten toonstelling van Moessorkski), vol tra ditionele klank. De jonge solist heeft er geen twijfel aan laten bestaan dat hij het pro gramma aan kon. De Liszt-Sonate was een kolfje naar zijn hand, met donderende fortissimi, juwelen van oktavenpassages èn met zingende cantilenes. Kortom een prestatie, die een grote dispositie voor het virtuoze, maar tevens een eigen analyserend vermogen liet vermoeden. In het ui terst moeilijke werk van Moessorgski bleek dat Zevenbergen met zijn vin gers kan uitbeelden en typeren. Mo zart, in deze ongenadige zaal, had het wat moeilijk, als de grepen wat fors waren, maar de sierlijkheid en de charme waren er. Het concert op zichzelf en de uit reiking van de „bul" waren een hom mage aan Dick Zevenbergens leraar en mentor, Gert van de Steen. De toe gift, twee stukjes anno 1940 van Gert van der Steen, waaronder een char mant walsje, was ook geslaagd. De leerling is nnu goed toegerust om ver der de Parnassus te beklimmen. bleskemgraal Vf 01840-246 SCHIEDAM Vriendschappelijk en ludiek zouden de lessen in vrije expressie, die reeds een aantal jaren binnen de muren van het Stedelijk Museum aan kinderen en volwasse nen gegeven worden, genoemd kun nen worden. Ook dit jaar culmineren de resultaten van het amateurwerk weer in een tentoonstelling, die tot en met 25 mei in het museum te be zichtigen valt. Beneden is het werk van de zes tot veertienjarigen geëxposeerd. Onder begeleiding van Trees en Hanny Su- ringh en Harry Boon leefden de kin deren zich uit met plakkaatverf, lap pen en waardeloos materiaal. Ook werken met boetseerwas was er dit keer bij. In het midden van de eer ste benedenzaal prijkt een „rinkel- boom". De kleintjes waren hier mee in de weer en brachten verrukt en ijve rig de versieringen aan. Leidster Trees Suringh: „Je pro beert ze wel techniek bij te brengen, maar hoofddoel is het opwekken van hun fantasie en kleurgevoel. Wel merk je dat bij het intreden van de puber- teitsfase moeilijkheden ontstaan. Dik- SPIJKENISSE Met_ het ingaan van de i zomerdienstregeling van de RTM-bussen .op 23 .mei wordt tie dienst op Rotterdam ingrijpend ver anderd. De frequentie wordt opgevoerd van een half-uur-dienst naar een cwmtig- minutendienst, het eindpunt in Spij kenisse komt in de wijk Braband. Voorts .zal de .bus van Braband naar 'het station Spijkenisse beurte lings doorgaan naar Schiedam of Vlaardingen, met in het laatste geval overstap mogelijkheid in Hoogvliet. ROTTERDAM Het is de bedoe ling dat op woensdagmiddag 26 mei om vier* uur in het Aditorium van het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt de heer D. Vroege, arts, zal promove ren tot doctor in de geneeskunde op proefschrift: „De schadelijke werking van het zaad van ricinus communis op de gezondheid". Promotor is prof. dr. L. Burema. ROTTERDAM De Amerikaanse mezzo-sopraan Jacqueline de Lusig nan had het vrijdagavond erg slecht getroffen met het prachtige weer en de koopavond, waardoor haar con cert in de Kleine Doelenzaal maar een zeer klein aantal bezoekers had getrokken. Voor haarzelf kwam daar nog de moeilijkheid b«. dat zij nog niet her steld was vaneen keelontsteking,,.die. haar, optreden in Amsterdam de avond er voor nog onmogelijk had gemaakt. Maar wie door deze indispositie heen heeft kunnen luisteren, zal heb ben opgemerkt dat zij een zeer intel ligente zangeres is, wat haar zeer bijzondere programmakeus ook al be wees. Aria's van Lully en Rameau hoort men hoogst zelden, en zij wist ondanks het tekort aan stemkracht toch intens boeiend te maken door levendige voordracht Prachtig klon ken de vijf in het Russisch gezongen liederen van Sergei Rachmaninoff. Dat de drie liederen van Mahler niet goed lukten, zal wel hieraan hebben gelegen, dat deze composities een volledige beheersing van de stem eisen. ROTTERDAM Op de kruising van de Europaweg en de Tienmor- genseweg bij Rozenburg is vrijdag middag de heer C. de Rooy uit de Dordtsmondstraat (67 jaar), die met zijn bromfiets via de daargelegen fietsoversteekplaats de weg kruiste, aangereden door een personenwagen. Hij werd twaahv meter ver weg geslingerd, kwam in de bosjes langs de weg terecht en moest met zeer ernstig letsel naar het Dijkzigt-zie- kejihuis worden gebracht. Na de pauze kregen de „Hermit Songs" van Samuel Barber hun eer ste uitvoering in onze stad. Zij wer den met grote uitdrukkingskracht ge zongen, zodat zij de aandacht voort durend gevangen hielden. Dit was ook het geval met de „Zeven Spaanse volksliedjes" van Manuel de Falla, die het volle pond van temperament kregen waar dit nodig was. Walter Moore bleek een voortref-, felijk bege2eider te zijn, en zo was de hartelijke bijval, die het tweetal enige malen terug riep, ten volle verdiend. G. M. Dersjant MAASSLUIS In de serie „Or gelconcerten Feike Asma" zal zater dagavond 15 mei kwart over acht de gastorganist .Klaas J. 'Mulder uit Kampen in de Grote Kerk te Maass luis optreden. Hij opent met en koraalbewerking van hemzelf over Gezang 192 „Wat God wil, dat geschied* altijd". Verder geeft hij twee koralen van Bach, een allegro van (Handel, een Sarabande van Tartini, de toccata „Tu as Petra" vamMulet en de'fantasie „Wachet auf, ruft uns die Stimme" van Max Reger. Mulder besluit zijn concert met een improvisatie. wijls gaat dan de kreativiteit verlo ren en begint juist de wens naar tech nische vaardigheid te ontstaan". De trap, die naar een fantasieland leidt, waar kleurige bloemen, insekten en fi guren uitdrukking geven aan de eigen fantasie is ergens een voorbeeld van het werken aan die grens van speci fieke vaardigheid en vrije expressie. In een der bovenzalen staat veel goed uitgestald. Joop van Meel heeft de begeleiding van volwassenen en de wat ouderen onder hen. Joop van Meel geeft naar zijn zeggen geen les in groepsverband. Hij benadert iede re deelnemer persoonlijk. Bij hem be staat lesgeven in praten, en nog eens praten, tot er iets losgemaakt wordt. „Ik heb dit jaar bijzonder fijn les gegeven. Per les zijn er zo'n twintig deelnemers. Er zijn mensen bij, die sinds hun kinderjaren niet meer heb ben getekend en die moeten terugda len tot hun kindertijd. Je staat ver steld over de vitaliteit van bejaarde mensen. Tachtig procent van de men sen die hier komen heeft nog nooit getekend sinds hun kinderjaren en toch kunnen ze het, als er iets bij hen loskomt." Een poosje geleden gaf Joop van Meel uitleg van het tekenen met de pen. Hij belichtte hierbij de functie van puntjes en lijntjes, licht en don ker. De resultaten hiervan zijn ook in de bovenzaal te bewonderen. Sinds drie maanden heeft de groep de beschikking over de etspers van het museum en al het benodigde ma teriaal voor het etsen. Ook dit toch niet gemakkelijke procédé heeft naar het uitgestalde werk te zien geeft, technische en artistieke volgelingen. Slikkerveer: «er. vrij 9 30 en- 5 ds Dek ker. V LAARDINGENherv. Grote Kerk 10 ds Vermaat. S ds Bos; Nieuwe Kerk 10 ds Schuurman, 5 ds Vermaat; Bethelkeric IQ ds Nauta, 7 dhr Westmaas; ImmanuelfcerOt 10 dhr v. Ztetten; KehohotWcerfc 10 ds Hait- jema, 7 ds Bos; ïchthuskerk 10 dhr West maas, 7 dhr v. Zetten; Kerkcentrum Holy 9 en 7 ds. v. Dam; Holy ziekenhuis 3 ds Schuurman: Zonnehuis 10 ds Tlmmersmaï zaal Harmonie 10.30 ds Aalbersberg; ger. Oosterkeri 10 ds Lamgenburg. 5 drs, v. Reenen; Emmauskerk 10 ds S-wen. 5 ds Langenburg; Kerkcentrum Holy 20 30 ds ter Hart, 5 ds Lever; Pnielkerk 8.45 en 10 30 •drs v. Reenen; 5. ds Swen; Maranathafcerk 10 ds Gafarlnga en ds. Krol, 5 ds ter Hart; De Wetering 50 dr Bos; Holyziekenhuls 9 ds Sohuumvm; Zonnehuis 10 ds Ttemersma chr. gem. Emmastraat Qö en 5 ds Buys; DS. Hendrik de CoCkschooI 9.3» leesdlenst, 3 ds Buys; Leger des Hells 10heillglngs- dlenst, 6 30 Liesveld openluchteair,enkpmst, 7J0 pvan.g samenkomst: zaal Harmonie 10.36 ds Aalbersberg STRIJEN: henv. ger, evang 2.30 ds Cupe rus. ZUIDLANE): herv. 9.36 ds Maris, d* Hoekert. MADRID (AP) De meeste Spanjaarden hebben geen belang stelling voor de politiek, weten niet welke wetten onlangs van kracht zijn geworden en weten evenmin wie hun ministers zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van Isca-Gallup, een filiaal van de internationale opinie-peilingsorganisatie. De resul taten werden gepubliceerd in het blad Informaciones. Zij hebben wat discussie teweeggebracht bij een klein aantal politici, maar baarden verder weinig opzien. Om enkele voorbeelden uit de enquête aan te halen: de Spaanse Cortes (schijn-parlement) is een wet aan het voorbereiden, die de Spanjaarden toestaat voor het eerst sinds generaal Franco's greep naar de macht van ruim dertig jaar ge laden „politieke associaties" te vor men en zich daarbij aan te sluiten. De wet wordt door veel waarne mers beoordeeld als restrictief, in gewikkeld en vaag en de meeste politicologen verwachten, dat de „associaties" vooralsnog niet veel meer kunnen worden dan debat- teerclubs. Politieke partijen en po litieke activiteiten blijven dus ver boden. Maar, als de enquête juist is, kan dat de Spanjaarden geen zier schelen. In totaal werden 1925 Spanjaar den, die geacht itvorden een door. snede te vormen, van het Spaanse schappelijke ontwikkeling en slechts 7 pet, voor politiek, volk, ondervraagd. 57 (Procent liet weten geen enkele belangstelling voor de politiek te hebben, 17 pet. sprak over weinig belangstelling, 15 pet. over gemiddelde belangstelling en 5 pet. over zeer veel interesse. 6 Pet. wist niets te antwoorden. Minister van buitenlandse zaken, Lopez Bravo, bleek de bekendste regeringsfiguur te zijn, afgezien waarschijnlijk van Franco, wiens naam niet in de enquête verscheen. Lopez Bravo bleek zelfs bekender te zijn dan admiraal Carrero Blan co, na Franco ds machtigste man van Spanje, die slechts 32 pet. wist te scoren. Fernandez Miranda, de minister van de overwegend falan- gistische Beweging de enige le gale politieke partij van Spanje, die voor „politieke stuwkracht" dient te zorgen genoot de minste be kendheid. Van negen onlangs aangenomen wetten was de wet op de hervor ming van het onderwijs het meest bekend: 17 procent. 14 Pet. van de Spanjaarden bleek te weten, dat er een Spaans-Amerikaanse overeen komst inzake militaire bases be staat, terwijl 2 pet, besefte, dat hun land akkoorden heeft gesloten met SCHIEDAM De vroegere wet houder voor financiën en bedrijven de heer J. Scheffers (61, soc.), die in het dagelijks leven landelijk pen ningmeester is van de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel heeft gisteravond ontslag genomen als raadslid. Hoewel de oorzaak niet be kend is schijnt deze te liggen in een conflict over het doortrekken van de Peter van Anrooylaan. Dit voorstel Ss deze week in de ge meenteraad aangenomen. De heer Scheffers is wethouder ge weest van 1968-1970. SCHIEDAM NV W. A. Hoek's Machine- ien Zuurstoffabriek te Schiedam gaat volledig samenwerken met G. L. Loos en Co's fabrieken NV" te Amsterdam. De onderhandelingen lopen nog, maar verwacht wordt dat spoedig volledige 'overeenstemming kan worden bereikt. Hoek zal de aan delen Loos verwerven deels door be taling in contanten, deels door uitgif te van aandelen aan Loos, zo deelt Hoek mede. Over het inlichten van de vakbon den staan de verklaringen van Hoek en vakorganisaties "lijnrecht tegeno ver elkaar. Hoek 'zegt dat over de voorgenomen fusie vooraf overleg is gepleegd met de vakorganisaties en de ondernemingsraden. „Er is tegen ons met geen woord over gesproken", aldus de heer W. van Staveren, 'bestuurder van de Al gemene Bedrijfsgroepen Centrale. Hij toont zich zeer verontwaardigd over ■de gang van zaken en kondigde aan, dat de bonden ziqh met de, directie 'van Loos 'in- verbinding zullen.stellen alsmede de fusie-commissie van de SER. Bij de directies van Hoek en Loos was vrijdagmiddag .niemand aanwezig om commentaar te leveren. Bij Hoek werken ruim 500 man. ROTTERDAM De GrsaEmerkt stond midden va» de week geheet In het teken van de valuta crisis. Er gebeuren grote zaken in de elf sector, waarbij kopers af wachtten met het Indekken van de dollars. In de boordvrijsector nam men over het algemeen een gereserveerde houding aan. Het prijsniveau kwam echter wel wat ho ger te liggen. Gele Amerikaanse maïs blijft la beperkte male geoffreerd. Loco af pand moest do vraagprijs worden betaald. De kwaliteit van de te Rotterdam aangekomen Franse mate was van zeer goede kwaliteit Er kwamen hierin verscheidene zaken tot stand. Lapiata mals blijft regelmatig ge vraagd De loco partij Canadese gerst werd geruimd. Rest nu nog een partij USA naï gerst. De eerder veikoehte contracten Mei levering gerst zuilen uit een half Mei ge wachte boot worden geleverd. Hierin is nog tot zeer aantrekkelijke prijs te koop. Sorghum moest opnieuw duur worden be taald. stomende posities Lapiata granlfero lagen nogal prijzig In de markt. 55/56 Kos Zweedse haver was de goed koopste goede haver. Loco Canada en USA kwaliteiten werden onveranderd in prijs aangehouden. Op de veekoekenmarict zijn er deze week ook vele en grote elfzaken, afgesloten met het oog op de monetaire situatie. Wel ga ven ook de Noord-Amerikaanse termijn- markten hogere koersen. In de soyasector te zier. en al met al geoeurde er dus -wel wat Boordvrij volgde ook in de koekensector practised niet en was het eigenlijk stil te noemen. Men wil eerste afzien hoe alles uitpakt en speculatieve aankopen deden zich In de boordvrijsector niet voor. cocos kon uit gewachte positie weer bij zonder geschikt gekocht worden; op afla ding liggen de noteringen onveranderd zonder zaken Aangekomen lijnschlifers moeste ver onder pariteit verkocht wor den. Op zomer aflading werd onveranderd genoteerd; op de as wintermanden was de ondergrond «chter wel wat beter. Lijn- schroot had een wisselende markt en no teerde eind van de -week weer lager. OOk lijnzaad werd geschikter geoffreerd. Hol landse maisghiten werden belangrijk ln prijs verhoogd. UHA pellets zijn uit ge wacht boten voor redelijke prijzen te koop. Termijnen waren vaster, vooral de wintermaanden. Raapschroot werd op sep tember/december levering zeer geschikt geoffreerd en afgedaan. Sesam, katoen en grondnoofproduk ien lagen ln de boordvrij vergeethoek. Zonne- pellets waren wat vaster. Soyaschroot, zo wel Hollands als van Noord Amerika, werd dagelijks hoger genoteerd. Dit remde de zaken op termijn wel al Voor loco bleef er een goede belangstelling van consump tiezijde Homtnyehop blijft zeer geschikt geof freerd. Maisvoermee! moest veel hogere prijzen opbrengen dan chop. Molenafval- len waren we) wat vaster gestemd. De heffing werd nogal flink verhoogd wat di rect in de prijzen tot uitdrukking kwam. De prijzen van Hollandse gries en grlnt- peilets werden direct aangepast. Lucerne van de oude oogst werd voor lage prijzen opgeruimd. Nieuwe oogst werd voor reële prijzen aangeboden. Ta pioca was wat beter aan het eind van de week. hoewel vraag- en. biedprijzen nogal uit elkaar lagen. Import pulp en brokjes werden wat hol ger genoteerd, hoewel van Hollandse fa brieken nog redelijk voldoende voor rede lijke prijzen te koop was. Als het droge weer zou aanhouden, kan er wel eens een. grotere vraag komen voor pulp. Directe bljvoederlng in de wei-den is nu echter nog rriet nodig ROTEEDAM, 7 mei Sla 1.15 21.50; B 15 17 14 16; Staand glas komkom mers: 9» en op: 67 70; 75 en op: 64 69; 60 en op: 85 59; SO en op: 53 55; 40 en op;'41'4K: 35,en. op: 35 40; 30 en op: 32 35; Kromme komkommers: 43 51; o- msten A 11 11.80; B 13.20 13.90; G 9.50 10.60; CC 8.70 9 30; Stam 'bonen 0.90 7.20; snijbonen 4.60 S.70; Spinazie 141; Postelein l.oo 125; Radijs 40: Sla 150.000 st; Tomaten 76.800 bak; Komkommers 257.000 st; Kromme komkommers 720» kg ROTTERDAM Helemaal confuus van wat ze allemaal overkwam zaten, gistermorgen de heer en mevrouw A. Berkel, beiden 66 jaar, op hun stoel in de Rivièrahal. Diergaarde Blijdorp verwelkomde in hen de tienduizend ste bejaarde die sinda afgelopen maandag de diergaarde bezocht in het kader van de aktie waarin be jaarden voor een dubbeltje de tuin in mogen. Tienduizend binneneén week. Diergaarde Blijdorp heeft daarmee alle rekords gebroken, daarbij de weergoden meer dan dankbaar in de wetenschap dat die tienduizendste nooit binnengehaald zou zijn wanneer het weer niet zo stralend zou zijn geweest de afgelopen week. „Ik zie er zeker zo oud uit, dat ze de deur voor me openhouden," lachte later mevrouw Berkel, die met haar man helemaal van de Boezemlaan naar de diergaarde was gekomen, niet wetend wat hen daar boven het bejaarde hoofd hing. Ze zijn overladen met geschenken. Het begon al met een fraai bloemstuk namens de diergaarde-direktie. Tij dens de koffie-met-gebak volgde nog een lange reeks cadeaus. Ze werden er allebei helemaal stil van: een jaar abonnement op de diergaarde, toe gangskaarten voor de Eurmast, vrij kaarten voor de Spido, een meer dan fraaie fruitmand van de man die al sinds jaar en dag zijn versnaperingen aan de poort van. de diergaarde ver koopt. Voor de gelegenheid werd, overi gens tot grote hilariteit van de vele bezoekers van de tuin, een van de op een afstand al zo grote maar van dichtbij nog veel grotere Afrikaanse olifanten naar buiten gehaald, "Wat onwennig maar zal je tenslotte toch maar gebeuren gaf mevrouw Berkel het dier de hompen brood die haar in grote regelmaat door de op passer in de handen werden gedrukt. „Of we hier nou vaker gaan komen? Wat dacht U?" Blijdorps gastheer begroet zijn trouwe gasten. Het echtpaar Ber kel Het rich dc verwelkoming met enige schroom welgevallen. SCHIEDAM De gemeenteraads zitting oven: de binnenstadsplannen die gisteravond in de aula van hei Stedelijk Museum op de Hoogstraat werd gehouden begon met een rel. Hierbij waren Delftse studenten be trokken, die als studieobject een al ternatief binnenstadsplan (dat als plan D bij de stukken was gevoegd) hadden ingediend. Om hun eisen kracht bij te zetten had één van de studenten een muur krant gefabriceerd. Net toen deze was opgeplakt kwam de chef van de af deling interne zaken de heer J. °Iek- kringa aanstormen. Hij riste met be hulp van een bode de krant van de muur. Toen em van de persfotografen dit op de gevoelige plaat vastlegde liet hij zelfs via dezelfde bode weten dat hij een advocaat in de arm zou ne men als de foto zou worden gepubli ceerd. In de pau^e herhaalde de geschie denis zich, toen een van de Delftse studenten opnieuw de muurkrant aan het publiek wilde tonen. Ook toen kwam de heer Plekkringa rood van kwaadheid toestormen en riste het papier voor de tweede maal van de muur. Later bemoeide burgemeester Roelfsema zich met het geval. Hij vertelde de persfotograaf dat de muur pas was geverfd, zodat er niet geplakt mocht worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1