ZBVH versloeg RSM weer: 2-0 98 Mr. Heusdens verrichtte opening Vlaardingse zeeverkenners in een nieuw troephuis wil parasieten uit partij stoten SVV krijgt pak slaag Open kief aan Krnisinga over ICI-gifgasproduktie den Ouden intens Monetaire toestand drukt dé koersen EO boekte veel nieuwe leden in Vlaardingen Leefbaarheidsweekend Heenvliet Akkordeonisten concerteerden in gehoorzaal v Vermakelij ldieid in S'dam niet meer belastbaar Vragen over GGD Voorne-Putten Ir. G. B. Meijer benoemd bij GEB Rotterdam BP? - -1 lila ei», Mi MHS SMEi# IMi'rlfe *m\ te Mi VLAARDINGEN De ope ning van het zeeverkennerscen trum aan de Hoflaan 12 (voor malige scheepswerf A. de Jong N.V.) en de opening van het nieuwe troephuis van groep 4 „De Geuzen" is gepaard gegaan met een aantal festiviteiten, die een goed en vlot verloop hadden. Dat fraaie weer speelde daarbij wel een belangrijke rol en mede omdat de organisatie perfect was, liep alles op de bekende rolletjes. WAGENINGEN Het zit er op. SW's laatste wedstrijd was |al even teleurstellend als het ge l-hele seizoen teleurstellend ge- |weest is. In Wageningen verlo- fren de pupillen van Jan Bens |met 51 van de formatie Wage- pningen. Daarmee kwam een ein dde aan het voetbalseizoen 70/71 voor de Schiedammers, een sei zoen dat maar zeer snel vergeten Imoet worden. De rood groene J Schiedammers bleken dit seizoen |tot bijzonder weinig positiefs in I staat, i* Supporters en familie op afstand Showroom Coolsïngel Tel. 14.44.00* 100% katoen DE ROTTERDAMMER PAGINA 7 MAANDAG 10 M€l 197? BOTTERDAM Juichend stroom den tientallen Zuidbeijerlandse jon- gens het CW-terrein op, toen scheidsrechter De Jong zaterdag- - avond om kwart voor acht het eind- r signaal gaf van de wedstrijd RSM ZBVH. Immers, ZBVH stond toen i jjjet 20 voor en doordat een week s tevoren de winst tussen dezelfde twee ijampioenen met 21 eveneens naar "ZBVH ging mocht ZBVH zich zater dagavond kampioen van de afdeling J.Rotterdam van de zaterdagcompeti- tie noemen, En dat het verdiend was, daarover j zullen de vele toeschouwers hel stel,- f lig eens geweest zijn. Goed, toegege- ven dat RSM voor rust bepaald pech 1 had, toen Peters de bal hard inschoot en de onderkant van de lat de bal het veld weer inzond. Volgens RSM- ers zou dit een doelpunt zijn geweest, maar de arbiter die geassisteerd |werd door twee neutrale grensrech- "fters bepaalde anders. Joop de l Waard had eveneens pech toen de bal na een schot tegen de binnen kant van de paal kaatste. i ZBVH nam het offensief over en I gesteund door Klein en Breure wer- Iden de voonvaartsen Bijl, Hoesveld «en Van Gameren aan het werk ge it zet. Maar keeper Stoik wist van wan tten. terwijl Visser, Schenk, Baan en iBuis er ook wel zin in hadden. Tot Peen kwartier voor het einde hield men de stand dubbelklank, maar toen moest RSM wel capituleren. Eerst na een doelpunt van Van Gameren, die vrij spel kreeg omdat de Rotterdamse defensie voor buitenspel bleef staan é(01) en vijf minuten daarna, toen Jap. Bijl een vrije trap zo hard in- schoot, dat keeper Stolk de bal nas 'izes toen het net achter hem bolde, a Arbiter De Jong leidde biizonder streng, maar dat was wel nod:g. want &1niet aitijd stonden de spelers te^nover elkaar als sportkameraden. Er ge beurden evenwel geen nare dingen, "i zodat de toeschouwers al met al een interessant duel kregen voorgescho teld. Waarom zou U een kunstpro- dukt kopen, als U voor minder geld bij ons een grote natuur- zeem kunt kopen. Soepele traangelooide zemen in een royaal formaat en van een uitstekende kwaliteit Ze men die een maximum aan vocht opnemen, voor nog géén vier gulden. twee maten groter Morgenvroeg om 9 uur begint in de kelder de verkoop van de ze prachtige volle grote zemen (koop er ook gelijk een voor de auto),-ee n uitzonderlijk mooie kwaliteit a Ook maandagmorgen cpan Géén tel. of tehrlft best Tl ■JuSL* éjU&aaSi i' fc wl "iï.fïi, i ilto.s 1 iyira»,- Itriifji 'MOJhï rliJa tl 'J'i i c m V(i f-.i'I" -liidn ft! Stf'ïi JtfrjH li iffi'tBifllB ft „Si'",,, '■"Ti .i +4l - 'adl «nr-afittw HiSlPS .«Stoi I BARENDRECHT—ZUIDLAND 2—2. pEen sportief en nuttig duel met een ge- -'•Ujkopgaande strild. Zuid land kon niet he lemaal waar maken dat het een klas ho- eer gaat spelen dan Barenüreeht. De Vilt— "iger gaf de thuisclub de leiding (1—0) Ernaar mede omdat dezelfde speler een /schot tegen de onderkant van de lat zag belanden konden Meerkerk (11) en Van gfKempen (1—2) de score tot een voor Zuid- gland voordelige ombuigen voordat de goed Cleider.de arbiter Polak voor rust floot. Na ^een kwartier ln de tweede helft bracht .De Vlieger de paritten toch op gelijke 'voet en daar kon een leder vrede mee ebben. De officiële opening werd verricht door burgemeester mr. J. Heusdens, die slechts één klap behoefde tc ge ven op het touw van de boot op de helling, die daardoor snel in- het wa ter van de Oude Haven gleed, Mr. Heusdens werd intussen met de „Lumey" van de ligplaats bij de Vis te nk naar het nieuwe zeeverkenners centrum gevaren waar hij werd ont vangen door de districtscommissaris, hopman C. Labohm, tevens-waarne mend groepsleider. Hopman Labohm bracht een com pliment aan het gemeentebestuur van AMSTERDAM De verwikkelin gen rondom de verschillende Euro pese valuta's hebben een domper op de beurs gezet. Bij opening waren vrijwel alle noteringen van de active fondsen (soms stevig) lager dan vrij dag. Algemeen bestaat ter beurze de indruk dat het zwevend maken van mark en gulden vroeg of laat zal worden gevolgd door een revaluatie met alle gevolgen van dien voor de Nederlandse export. Dit geldt trouwens nu ook al door de zweving van de gulden. Een op merking van een beursman typeert de gedachten van beursmensen: "31 jaar geleden trokken de Duitsers ons land binnen en nu kunnen we einde lijk zeggen dat Duitsland de oorlog heeft gewonnen". Kon. Olie werd aanvankelijk een rijksdaalder lager uit de markt ge- op 150.50, later gevolgd door enig herstel tot 151.20. Hoogovens was ze ven dubbeltjes lager op 70.50 en Akzo zestig cent op 83.80. Philips stond een halve gulden- af op 45.30. TJnilevr liep terug tot 106.90 (min 0,60). KLM noteerde teruglopend om 12 uur 208 of drie gulden lager. Mevrouw 2'ha. M. Heusdens- Mav.sholt en de burgemeester van Vlaardingen aten zaterdag middag haring (maar nog geen Hollandse Nieuwe) met witte brood op het nieuwe zeeverken nerscentrum. Vlaardingen voor de medewerking, ondervonden bij alles wat nodig was om het centrum te kunnen betrekken. Wij worden echt een beetje verwend en graag willen we daar in het open baar uiting aan geven, aldus hopman Labohm. De burgemeester toonde zich er kentelijk voor de grandioze ontvangst op de „Lumey", het vlaggeschip, het admiraalsschip waarop hij de reis had gemaakt naar het centrum. Hij op de goede koers, die men had gevaren en stelde het volste vertrou wen in De Geuzen. Als herinnering aan de officiële opening kreeg de burgemeester een echte geuzenvaan aangeboden. Namens de oudercommissie sprak de heer A. Werner, die dank bracht aan de kleine groep leiders, die zich heeft ingezet voor een grote groep. Als geschenk bood hij een vlaggemast aan met een geuzenvlag alsmede een bel. Hopman Smelik, waarnemend dis trictscommissaris 'overhandigde aan De Geuzen een Yakar, te gebruiken bij vaardigheidsaktiviteiten. Oubaas H H. de Koning vertegen woordigde de vereniging van oud padvinders en overhandigde bij zijn gelukwens een vredespijp. Maar daarmee was men nog niet klaar want de genodigden werden daarna nog getrakteerd op haring en wittebrood en op bruin bier, aangebo den door medewerkers in Geuzenkos- tuum. Hiervoor zijn weinig «excuses. (Slechts het feit dat men bij SVV de beide steunpilaren Wout van Meete ken en Maarten van Beek lange tijd [heeft moeten missen, kan misschien E's verontschuldiging aangevoerd l'Worden, maar daar moet het bij blij- |ven. SW was dit seizoen een ramme- formatie, die het voornamelijk fïan zbn enorme inzet moest hebben. ;j§yJat dit echter niet voldoende is, is ^duidelijk geworden: ternauwernood (kon degradatie naar de tweede divisie (afgewend worden. i- Ook in Wageningen heeft SW /slechts alles bij elkaar een kwartier I/redelijk voetbal laten. zien. Toen de ^Schiedammers al snel door een doel punt van Jaap de Blaauw tegen een jy—0 achterstand aankeken, kwam er een opleving in de Scbiedamse for matie. Het resultaat van een klein offensief was de gelijkmaker van Hans Bassant. Hierna was voor SW de koek op. Toen invaller Evert Schinkel kort na SW's gelijkmaker de stand op 21 bracht, stortte het Schiedamse team totaal ineen. Nogmaals Evert Schin kel en twee maal Wim Meijers brachten, mede geholpen door enige grove blunders van SW doelman Jan van der Velden, de stand op een ge flatteerde 51 voor Wageningen. VALKENBURG Jan Jaspers, di recteur van de Victoria Meubelfa briek uit Sint Willebrord houdt niet van halve maatregelen. De directeur, die in Olympia's Ronde optreedt als chef d'équipe van het team waarvan onder andere oranje-truidrager Kees Koeken deel uitmaakt, is doodsbe nauwd dat de concentratie van de mannen vermindert. Daarom wil hij alle familieleden en supporters zover mogelijk van zijn renners houden. Ieder contact met de renners in de verschillende etappeplaatsen is ver boden. Ter compensatie heeft hij in Sint Willebrord een informatiecen trum ingericht, van waaruit bloed verwanten en andere belangstellen den op de hoogte worden gehouden van het wel en we evan de Victoria- renners. SERAJEWO (DPA, Reuter.AP) De Joegoslavische president en par tijleider Josip Bros Tito heeft zater dag in Scrajewo een zuivering van de communistische party aangekon digd van allen, „die er niet in thuis horen". Tito zei dit tijdens zfln rede aan het slot van het grote congres van de Joegoslavische arbeiders raden, waarbij ongeveer 2500 afge vaardigden en vele waarnemers uit het buitenland vertegenwoordigd waren. In zijn felste toespraak sinds jaren verklaarde Tito, dat er zelfs nu nog mensen zijn, die zeggen, dat hij „dreigt met een ongeladen geweer". Maar dat is niet het geval. „Wij heb ben beslist genoeg munitie om de vijand tegen ie houden" aldus de Joegoslavische leider. Het zijn niet de arbeiders, die voor de meeste kritiek en ondermijnende activiteiten zorgen de arbeiders werken maar „partijleden, d'ie ho ge pensioenen genieten en in dure auto's rondrijden". Volgens Tito bevinden zich onder hen' „gepensioneerde generaals" en „mensen met grootheidswaan, die president willen worden of op z'n minst minister", alsmede „intellectue len, die filosofie bedrijven". Op een vraag, waarom hij hun na men niet noemde, antwoordde Tito: „Wanneer zij ter verantwoording ge roepen zullen worden, zal men wel zien wie het zijn". Tito kondigde ook een reorganisatie van de partij aan. Dat zou op de ko- VLAARDINGEN De Grote Kerlc was zaterdagavond vrijwel geheel be zet toen de vroegere Viaardingse her vormde predikant ds. VV. Glashouwer daar sprak ais bestuurslid van de Evangelische Omroep. Hij zei dat het Woord van God, waarin het gaat om het heil van de mens, verkondigd moet worden en dat via radio en televisie het Evange lie sterker en verder kan doorklin ken. God wil dat de boodschap zó wordt doorgegeven dat de mensen opnieuw gaan horen. De Evangelische Omroep is er om daar in deze tijd een bijdrage aan te leveren. „Het is Gods bedoeling dat het eeuwige Evangelie wordt verkondigd en niet een ander evangelie wordt verkondigd dat door predikanten is aangepast aan de heloften van do mens", aluds ds. Glashouwer. De "Vlaardingse christelijke gemeng de koren en het dubbelmannenkwar- tet Pro Musica verleenden medewer king aan de samenkomst. Tientallen lieten zich inschrijven als lid van de EO. Het antal leden van deze nieuwe omroep heeft intussen de 70.000 over schreden. mende (partijconferehtie gebeuren, die als „een klein congres" gaat funktio- neren. Het zal ondanks de reorgani satie echter een verenigde partij blij ven, aldus de Joegoslavische leider. Dit wordt door waarnemers be schouwd als een belangrijke overwin ning voor Tito, die gekant is tegen het denkbeeld de Joegoslavische par tij op te delen in zes delen, die de zes Joegoslavische, deelrepublieken zou den moeten veftegenwoordigen, Tito's toespraak werd door de deel nemers aan het congres met ovaties ontvangen, tiet arbeiderszelfbestuur noemde Tito het enige alternatief voor de verdere ontwikkeling van Joegoslavië, Er zijn moeilijkheden ge weest, maar ook grote successen be haald, aldus de president. Tot besluit richtte hij zich tot de, buitenlandse waarnemers,, speciaal die uit de ontwikkelingslanden, met de woorden: „Het is niet nodig te wachten tot men 'rijk is om met zelfbestuur te beginnen. Voor de uit voering van dit systeem is moed ver eist. Het is de enige uitweg voor de werkende klasse en moet tenslotte over de hele wereld de plaats krijger, die het toekomt". De voorzitter v?n het Joegoslfvi- sche parlement, Fopovits, is gis ier gen vroeg onverwacht overleden. Hij was lange tijd minister van financiën en streed in de oorlog aan de zijdi van Tito tegen de nazi's. VLAARDINGEN De jaarlijkse uitvoering van de accordeonvereni ging Concertino heeft zaterdagavond in de Stadsgehoorzaal weer veel ge noegen geboden aan enkele honder den bezoekers. Nadat het jeugdorkest Con Brio enkele bekende werkjes leuk had gebracht, verscheen Concertino zelf op het podium met een vlot pro gramma waarin werken van diverse componisten een goede indruk achter lieten. En daarbij niet te vergeten de muziek uit de musical „Achter de muziek aan" van orkestleider Dick Borst. Een nummer, dat herhaald moest worden. In hef tweede gedelte van de avond ging alle aandacht uit naar de muzi kale Wild-Westshow. Wel was het begin nogal langdradig, maar toen men 'eenmaal op dreef was, vierde de gezelligheid hoogtij en daar was het uiteraard om te doen. Aan romantiek ontbrak het niet en de daarbij verzorgde muziek was vol ledig aangepast aan cowboy belevenissen. Achteraf bleek alles eert droom te zijn geweest en wel van Wim Mersch, die als cowboyfan zijn rol behoorlijk vervulde. Aan de uitvoering verleenden Wim Mersch, -Arend Boer, Frans van Giezen en Frits Berends mede werking. SCHIEDAM De Schiedamse ge meenteraad heeft besloten) de Ver ordening op belasting op vermakelijk heden per 1 juni 1971 in te trekken. Gelijktijdig zijn een verordening op dc heffing van opcenten op de grond belasting (ingaande 1 januari 1972) en een verordening op de heffing van opcenten op de personele belasting (ingaande 1 juni 1971) vastgesteld. Na het afkomen van de Konink lijke goedkeuring zal dus in Schiedam geen vermakeMjkhederibelasting meer worden gehveen. Niet meer voor bio scoop-voorstelling (door de sluiting van het Passagetheater gebeurt dat overigens sinds 1 januari 1971 niet meer), maar ook niet meer voor sport evenementen, voor de dans- en feest avonden. Uitvoeringen met een cultureel ka rakter (toneel, muziek, zang, enz.) waren over het algemeen reeds vrij gesteld van vermakelijkhedenbelas- ting. Ook voor de café's en soort gelijke etablissementen vervalt de zg. „muziekbelasting". Met deze maatregel is het gemeen tebestuur, tegemoet gekomen aan de wens van velen. Het betekent voor de gemeente wel een inkomstender ving van rond 150.000 per jaar (voor 1971 graamd op rond ƒ60.000), welk verles op andere wijze wordt gecom penseerd. HEENVLIET De Aktiegroep heenvliet/Gecrvliet houdt van vrijdag 14 tot en met zondag 16 mei een „Leefbaarheidsweekend" in de sport zaal De Witte Oliphant" in Heenvliet. Het is de bedoeling dat de bezoekers een open brief aan staatssecretaris Kruisinga zullen ondertekenen. Dé aktiegroep heeft deze brief op gesteld naar aanleiding van het re cente bericht dat de II in Europoort fosgeengifgas wil gaan fabriceren. In het concept wordt dr. Krusinga o.a. gevraagd: „Bentu u van mening dat de motviering van ICI juist in het dichtbevolkte "Waterweggebied fosgeen te gaan fabriceren om bedrijfs-economische redenen (produceren waar de klanten zijn) moet prevaleren boven het behoeden van de door deze vesti ging zeer ernstig "bedreigde volks- gezondhidin dit gebied, zolang geen 100 procent veiligheid wordt gegarandeerd? Als gedupeerden van heilloze ontwikkelingen als deze, verzoeken wij u zeer drin gend ten spoedigste die maatre gelen te nemen die op meer doel treffende wijez dan tot nu toe zullen leiden tot een werkelijke sanering van ons Rijnmondge bied". Hetleefbaarheidsweekend wordt vrijdagavond half acht geopend met een lezing van het Tweede Kamerlid dr. J. H. Lamberts 'met aansluitend een vertoning van de door de NCRV beschikbaar gestelde kleruefniim „Uit zelfbehoud". Zaterdag wordt van 9.30 - 17 uur in .De Witte Oliphant een gratis toegan- kelijk leefbaarehids-ëxpositie gehou den met o.a.' een~teken-?en een op stelwedstrijd voor de jeugd, een leef baarheidsquiz en een dia-voorstelling over- het bedreigde natuurschoon op Voome-Putten. Zondagmorgen om half tien is er een excursie naar toet duingebied bij Oostvoome. men' start van de par keerplaats bij de Tenellaplas. ROTTERDAM Naar aanleiding van het initiatief dat een aantal ge meenten op Voome-Putten heeft ge nomen om te komen tot een gemeen schappelijke geneskundige- en ge- zondheisdienst voor het eiland heb ben de Rijnmondraadsleden R. Schie- ven en A. P. van der Jagt (D*66) en mevrouw U J. van Gent-Vermeulen en de heer W. van der Star (soc.) het dagelijks bestuur van Rijnmond schriftelijke vragen gesteld. „Acht het dagelijks bestuur het juist dat deze gemeenschappelijke ge- neesukundige- en gezondheidsdienst tot stand komt buiten Rijnmond om? en: Is het met name met het oog op een doeltreffende rampenbestrij dingsorganisatie verantwoord ver- schillende niet geïntegreerde diensten op te richten, dan wel instand te houden", aldus de vragensteliers. GBLDERMALSEN Noteringen van ■vrijdag 7 mei 1971. Appelen Goudreinet EI 63/75 84-86 75/85 100-lM. Jonathan EI 60/65 42-51, 65/70 55-60, 70/75 59 75/80 54, 70/80 64; G- DelielouS El 80/65 45-52, 65/70 58-64 60/70 54-55, 70280 63-71, 80,100 6-72) EET 60/70 50-55, 70/80 58-68,-80/90 57-60. Laxton's Superb EI 60/65 65, 65/70 80.70/60 102-103, 80/90 89; L. Calville EI 60/70 58-76, 70/80 75-79, 80/90 69-73; Winston EI 50/80 -56, 60/70 80-82, 7080 95-98 80/90 84. Peren: Conlerer.ee: EI 55/60 107-108, 60/70 128-130. Brederode EI 60/70 96, 70/80 102. Aardbeien per doosje van 200 gram II 92-103, EI m-129. ESSJfSf VLAARDINGEN Ir. g. B. Meij er, directeur van de gemeentelijke energie- en waterleidingbedrijven in Vlaardingen, is met ingang van 16 augustus a.s. benoemd tot adjunct-di recteur van het gemeente energiebe drijf in Rotterdam. Hij gaat ir. K. A. Woldringh, die thans als adjunct-di recteur bij de GEB in Rotterdam is, volgend jaar opvolgen. De heer Woldringh is belast met zaken verband houden met de prodv j ansport en de distri- but!" .citeit. Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij G. P. VAN DAALEN Jr. COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING DER ZUID-HOLLANDSE EILANDEN BOTTERDAM, 7 mei Andijvie 138—153 p. kg.; bloemkool: 6. st. p. bak 150—204 p. st„ 8 st. 809 356, 10 st. 76—123; snijbonen 589—610 p. log.; spinazie 62—82; spitskool 7682; sla 15—30 p. St.; kroten,46—57 p. bos; bospeen 123-038; ipeteraelle zi—36; postelein 84—108 p. kg.; prei 34—55; selderij 10—12 p. bos:' radlijs 24—48; rabarber 18—35 p. kg.; uien hl—18; witlof: Ia 298—280, Ha '195—241; lib 182—238; tomaten: Ia 1080—1120 p. bak. ic 1029, 383—238: tomaten: Ia I080~ai20 p. bak, Ic IKO, Icc 670; aardbeien: Ia 85—128 p. doosje. Ha 78—88. De Lier, andijvie prijs: 145-162, aantal: 17.500; Dubbele bonen 440—670. 400; smjbo- nen 470-690, 960; Komkommers: AAA 68, AA 66-67, A 57-59, B 48-51. C 40-42. D 34-38, E 33, kg. 53-58, 3500 61.500 Exp., 3009 Binn 64.500 tot.; Netmeloenen: 6 blank; 265-330, 8 305-320; 820 stuks; Eieren 13, 400; Bospeen 420-130, 2100; Waspeen A 62-65, 1000; Paprika Z groen 295, 360; Peterselie 12-26Vi 1400; Postelein 55-84, 46-30; Raapstelen 19, 750; Rabarber 11-44, 3700; Radijs 27-45, 11500; selderij 8-17, ,5500; Spinazie 75-98, 1730; Spitskool 70-115, 90Q; Sla I 13-26. 454.006 Exp., 18.000 Blnn. 472.000 tot.; Bloemkool: 6 205-215, 20.080; 8 160-193; 10 115-160; 12 95-126; 15 65; Tomaten; a extra 1090-1100, C extra 1040-1110, AI 1110-1130, BI 1260-1290, Cl 1050-1089, 10.200 Exp., 26.400 I, 900 Bin, 37.500 tot.: CC I 786-840; Dien per kg. 22-38 450; Kroten per kg. 44-49, 450; Prei: AI 57-60, 1200; Paprika groen: 12 62, 15 51, 18 44, 20 32, 24 06, 1740 stuks; rood: 15 104, 18 64-79, 20 54-56. 24 48, 340 stuks. Dit door magnetische velden ge leide treinstel heeft in de buurt van München een snelheid'van honderd kilometer per uur gereden. Dit voor proefje van verkeer in de tachtiger jaren zal 500 tot 600 kilomter per uur kunnen rijden. Tot de aanwezi gen behoorde de Westduitse minister van verkeer George Leber. Koffie moet een kwartje duurder SCHIEDAM Zaterdagmiddag is op de Broersvest in Schiedam het beeld van Juan- Valdez Onthuld, Het was het startsein tot een landelijke actie om de koffie ƒ0,25 per pak duurder te krijgen. Dit kwartje wordt een „bevrijdingsbelasting"; de op brengst is bestemd voor de arme lan den. Het geld dat deze actie, die -vordt georganiseerd door de GJV Oost en de Vredcsvvcrkgroep, opbrengt wordt overgemaakt naar verschillende be vrijdingsorganisaties in Latijns Ame rika en Angola. Overigens sloeg de actie zaterdag middag niet zo erg aan. Dit kwam hoofdzakelijk doordat het grootste deel van de bevolking zich voor de beeldbuis bevond om daar de Engelse cupfinale te bekijken. Binnen een kwartier was het beeld dan ook weer vertrokken. VEEMARKT ROTTERDAM Maandag 10 mei. aanvoer; totaal 1648 die ren, waarvan 3259. slaehtrunderen en 389 varkens. Prijzen per kg.: Slaehtrunderen extra kwal. S.35-5.85., Ie kwal. 4.80-5.30, 2e kwal. 4X5-4.65, 3e kwal. 4.16-4.25. Varkens le kwal. 2X2-2.24., 2e kwal. 2x0-2x2., 3c kwal. 2.16-2.20 stieren 4.60-5.25, worstkoelen 4.18-4X5; slachtzeugen 1,78-1.85, Zware var kens 2.00 - 2.03. Overzie!.:: slaehtrunderen aanvoer uimer, tondel stroef, prijzen lager. Var kens aanvoer groter, tondel vlug. prijzen tets hoger, enkele prima's boven notering. Het zijn heus niet alleen de "dure" kleren die charmant staan..... want vindt U dit ja ponnetje niet schattig.,... en U zult 't niet geloven maar de prijs isnog géén veertien gulden. Katoenen voorjaarsjurkja in het leuke poto-model met korte mouwen; U kunt kiezen uit di verse leuke dessins en vale zon nige kleurenkombïnaties..,.. be slist eert japonnetje om zelf te hebben. Morgenvroeg om 9 uur begint op da parterre de verkoop van deze charmante voorjaarsjurk jes van 100% katoen in het mo derne polo-model, in vete des sins en kieurenkombinaties en de maten 38 t/m 46, voor 13.95 Ook maandagmorgen cpan Géén tel. of schrift bast

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1