97 Als experiment in welzijnsbeleid Snelle reconstructie binnenstad Gouda is noodzakelijk Na moeizame discussie De Rijnstreek wil fluor in het drinkwater Leuke hobby-expositie Technicon-bevolking Huisman Antiekbeurs mm m Conclusies van ondernemers Zevenhuizen wil 178 woningen gaan bouwen [Gevaarlijk oliekarwei in Sloehaven Algemene Beroepssehool opent woensdag V rouwencongres «nette TheoWntems draai I beter ïVï ter meulen de rotterdammer PAGINA 3 DINSDAG 11 MEI 1971 hel winkelen waard drukstof satin, crepe en platweefsel 120 cm breed MANIFESTATIE GOUDA De reconstructie van de binnenstad mag geen zaak van lange adem worden. Wanneer een snelle en doeltref fende aanpak van deze materie achterwege blijft, zal Gouda ten opzichte van de overige gemeen ten in de agglomeratie een nog grotere achterstand oplopen en een slapend stadje- temidden van een levendige streek worden. Samenwerking Verkeer ANONIEM OPENING GEEN WIJK NIET AANTREKKELIJK ofwel de verbazingwekkende Mercedes Hier is een ervaring die u alle dagen bij ons kunt opdoen. U stapt in een Mercedes Diesel. En vraagt u ver baasd af of u. wel in een diesel zit. Zo zacht snort de motor. Zo soepel reageert hij op het gaspedaal. En het interieur blijkt volledig identiek aan de overeenkomstige benzine-typen van Mercedes. Verrast constateert u dat een Mercedes Diesel een gewone 1 Mercedes is. Maar dan met een HF ongekend stille en actieve dieselmotor, goed voor 130 km/u. Verbazingwekkend, niet? Even verbazingwekkend als uw eerste tank stop: voor rond de 15 gulden gaat de 65-liter-tank vol. En u kunt weerzo'n 700 km voort. Dat is Diesel GT... van Mercedes! Mercedes-Benz Diesels omwille van comfortabele zuinigheid AUTOBEDRIJF „VICTORIA" N.V., Rotterdam, Westblaak 20-22, tel. 010- 1236 66; Zwaerdecroonstraat 15, tei. 010 -25 95 50; Rotterdam-Waalhaven, Albert Plesmanweg 29-33, tel. 010-2948 66Schiedam, Strickledeweg 99, tel. 010-155255; Vlaardingen, Van Beethovensingel 140, tel. 010-346305 -1 ROTTERDAM In het Tech nician (ingang aan de Teilinger- straat) wordt woensdag een ten toonstelling geopend van wat leerlingen en leraren in hun vrije tijd thuis presteren. De naam van de expositie is dan ook „Vrijetijdsbesteding van de be volking van het Technicon". mm %»r Als U van plan bent binnen kort nieuwe overgordijnen te nemen, doe het dan nöwant deze grote fabriekspartij gor dijnstof verkopen wij nu extra voordelig. Een grote partij bedrukte over- gordijnstof in tientallen dessins en kleuren verkopen wij nu in diverse kwaliteiten waaronder satin druk, crêpe en platweef- sel, door elkaar per meter voor nog géén twee gulden. Morgenvroeg óm 9 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze fabriekspartij overgordijn- stof in vele kleuren en dessins en ih diverse kwaliteiten, breed te 120 cm, per meter voor I Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best Ommoord krijgt zes miljoen te verdelen ROTTERDAM De rond vijftienduizend bewoners van Rotter dams jongste nieuwbouwwijk krijgen met zijn allen zes miljoen gulden te vredelen. Onder leiding van de Stuurgroep Welzijnsbeleid Ommoord mogen ze met dat geld van de wijk „meer maken dan een verzameling van flats en eengezinswoningen" zoals de stuurgroep de wijkbewoners gisteren heeft meegedeeld. Voor de bewoners van Ommoord is met deze mededeling een eind gekomen aan een week van geheimzinnige, anonieme acties waarvan ze alleen wisten dat er enkele verontruste Ommoorders" achter zaten. Alle onrustwekkende posters, stic kers en op de muur gekalkte geheim zinnige Ommoord-symbolen, ze wa ren onderdeel van een kampagne die de bewoners van de wijk moest be trekken bij en voorbereiden op wat deze week op 14 en 15 mei gaat ge beuren: een grote Ommoord-manifes tatie. onder hetsmotto: „Wat doen we met die zes miljoen?" Twee j[aar geleden besloot een in terdepartementale kommissie uit de ministeries van Volkshuisvesting, So ciale Zaken en Volksgezondheid en Cultuur, Recreatie en Maatschappe lijk Werk enkele miljoenen uit te trekken voor een experimenteel wel zijnsbeleid. Bij dit experiment wer den betrokken Rotterdam, Amster dam, Apeldoorn en Enschede. Rotter dam en Amsterdam kregen ieder drie miljoen gulden, op voorwaarde dat dfe gemeenten eenzelfde bedrag zouden bijpassen. Een jaar na dit besluit riep net Rotterdamse gemeentebestuur een stuurgroep in het leven. Deze moest bezien hoe de wijkbewoners het best bij het experiment betrokken zouden kunnen worden. Opzet van het expe riment is het leefbaar maken van de directe omgeving door en voor de be woners. De interdepartementale kom missie noemde het twee jaar geleden: het betrekken bij het aanbrengen van accenten die het dagelijks leven ver aangenamen. De stuurgroep heeft zijn taak vanaf de eerste dag bijzonder serieus opge vat. Er werden echter vergeefse po gingen gedaan om de Ommoorders bij het experiment te betrekken. Alle openbare vergaderingen, hearings, en wat men ook maar op touw zette ga ven maar één beeld van de bewoners van Ommoord: het interesseerde hen allemaal betrekkelijk weinig. Tot deze aan duidelijkheid niets te wensen overlatende conclusies komen de Kamer van Koophandel te Gouda, de Goudse Ondernemers Centrale en de stichting Gouda Woon- en Winkel stad in een nota, die als titel „Zeven stellingen op de naeuwe Markt" heeft mee gekregen. Die stellingen luiden als volgt: Wil men werkelijk Gouda's bin nenstad herbouwen, dan is snel be slissen noodzakelijk, Wie stevig wil bouwen, moet zor gen voor hechte verbanden, In een Werkelijk centrum moet men van alles kunnen vinden, Wij zullen in een hoog tempo vooruit moeten, maar toch ons tempo moeten afstemmen op dat van ande ren, Iedereen heeft bezwaren tegen gemotoriseerd verkeer, maar maakt daar toch gebruik van, Iedereen wil aan anderen regels ZEVENHUIZEN B en W stellen de raad voor grond te verkopen in het bestemmingsplan Dorp aan de N.V. Bouwfonds Nederlandse Ge meenten voor de bouw van 106 eigen- bezitswoningen en het beschikbaar stellen van grond aan dezelfde maat- schappij voor de' bouw van 72 wo- ningwetwoningen. In totaal zullen er worden ge- pi bouwd 72 woningwetwoningen, tien goedkope premiewoningen die in de eerste plaats zijn bestemd voor eigen f inwoners, 32 duurdere premiewonin- jf gen en 04 woningen in de vrije sector, I De bouw zal worden opgedragen if aan de Bouw- en Handelsonderne- I ming LTR fh Lopik. De raad zal over I dit en andere voorstellen beslissen in de vergadering van 18 mei. stellen, maar niemand de vrijheid ontnemen, Wij moeten 3n Gouda tezamen al le krachten inspannen om in goed overleg tot de beste oplossing te ko men. De drie organisaties stellen in een toelichting het van" groot belang te achten, dat bevolking en overheid in goede samenwerking er naar streven de Goudse binnenstad systematisch te herstructureren. Zij hébben vanuit de optiek van het bedrijfsleven een aan tal stellingen willen poneren en bere deneren, in de hoop dat deze in het oog worden gehouden op de lange weg tussen het ontwerp-bestem- mingsplan en een feestelijke opening van het nieuwe deel van het stads centrum. Volgens de drie instellingen heeft Gouda de afgelopen 25 jaar een grote 'achterstand ten opzichte van de streek opgelopen. Deze situatie dwingt niet alleen tot haast, maar is er ook de oorzaak van dat het be stemmingsplan Nieuwe Markt vastge steld moet worden nog voordaf de structuur van de gehele binnenstad in details voor ogen staat. Bij het ontwerpen van een struc tuurplan voor het gehele stadscen trum dient in belangrijke mate aan dacht te worden besteed aan sprei ding van de activiteiten over de ver schillende delen van de binnenstad. Het gaat er volgens de drie instellin gen niet alleen om een winkelcen trum te bouwen. Er is altijd een ster ke relatie geweest tussen de culturele en de sociale en economische functie van een binnenstad, een relatie die "ook in het nieuwe centrum dient te bestaan. Wil men een evenwichtige struc tuur verkrijgen in deze binnenstad, waarin momenteel onder andere de kwalitatieve voorzieningen in de sec tor voedingsmiddelenbedrijven tekort schieten, dan dienen er vestigingsmo- geliikheden voor nieuwe typen van bedrijven te komen in bet nieuwe winkelgebied of in de onmiddellijke omgeving daarvan. De drie instellingen besteden in de nota ten slotte ook grote aandacht aan het verkeer, met name de bereid- baarheid van bet centrum en de par- keermoge'ükheden. Zïi n'eiten voor oar\ crrnridim» varkeersanaivse. waar af f worde™ nagegaan in welke aan i-->- \vf>rd"n n-it^nkken. MIDDELBURG Afgelopen nacht fe is de eerste lading ruwe olie van de 21.000 ton uit de lekke Liberiaanse olietanker in de Sloehaven bij Vlis- singen gelost. Het was een gevaarlijk karwei, omdat er kans bestond op I ontploffingen, door vrijkomende gas sen. Zaterdag hadden vijftien technici van de NV Paktank uit Rotterdam stoomspiralen in de ruwe olie gesto ken, die door het uitvallen van de verwarmingselementen op het schip hard was geworden, om de olie weer vloeibaar te maken. Om eventueel weglopende olie op te vangen was rondom de tanker een „olieschort" (een buis met aan de bo ven- en onderzijde 50 centimeter plastic) gelegd, om de olie die daar binnen terecht kwam direct weg te zuigen. Om dit beeld verandering te brengen, besloot de stuurgroep de be woners langs de achterdeur te bena deren: men ging over tot een anonie me, vraagtekens oproepende aktie, in de hoog daarmee dan toch eindelijk ,öe belangstelling van de Ommoorders voor hun eigen wijk te vangen. Er verschenen dreigende posters en stickers" overal in de wijk, waarop werd meegedeeld: Pas op, er wordit B| over U gepraat! Daaroverheen kreeg iedereen een al niet minder geheim- zinnige brief in de bus, waarop de waarschuwing in wat bredere termen werd herhaald in een zo mogelijk nog geheimzinniger taal. In diezelfde brief werd de Ommoorders overigens alvast de hand gereikt in een poging solidariteit te kweken. Een volgende fase in de aktie vormde het informeren van de wijk bewoners over het hoe en waarom van de zo geheimzinnige aktie. Giste ren werd alles uit de doeken gedaan, kompleet met de mededeling dat men met zijn allen zes miljoen te verdelen kreeg. Aansluitend daarop werd iede re bewoner van Ommoord uitgeno digd deel te nemen aan de grote Om moord-manifestatie die 14 en 15 mei wordt .gehouden. Deze manifestatie start met de officiële opening van het winkelcen trum door de wethouder voor wijk- aangelegenheden, de heer Van der Pols. in de winkelgalerij worden-ver schillende kraampjes neer gezet, waarin zo breed mogelijk informatie wordt gegeven over alles wat maar hoe dan ook met Ommoord te makën •heeft. Voor de Open Hof wordt een per manent terras ingericht, met daar naast een muziektent waarin ver schillende orkesten komen optreden. Vrijdagavond is er een radio-drive- in-show, met aansluitend een Miss- Ommoord-verkiezing en een lampion- optocht voor de Ommoordse jeugd. Zaterdagmorgen gaan de kraampjes om tien uur weer open. Die middag zijn er verschillende poppenkastvoor stellingen en komen Louis Lemaire met zijn kindertoneel en een straatto neelgroep naar het Winkelcentrum, 's Avonds is er tenslotte een wervelende Roaring Twenties Show van een groep Rotterdamse kunstenaars. In de informatiemap die de bewo ners van Ommoord gisteren in hun brievenbus kregen, hebben ze een in vulbon gevonden, waarop ze sugges ties kunnen doen voor een aankleding van hun wijk. Die suggesties kunnen ze vrijdag en zaterdag ook doen aan de leden van de Stuurgroep Welzijns beleid Ommoord, die twee dagen lang door middel van straatinterviews de verlangens van de Ommoorders gaan peilen. Een onderzoek onder de bewoners van Ommoord heeft inmiddels al uit gewezen, dat voor hen geen wijk be staat, maar alleen een woning. De karakteristieke en voor de buiten staanders tamelijk negatieve eigen schappen van de wijk leven merk waardig genoeg veel minder sterk bij de bewoners zelf, voornamelijk overi gens doordat de grootste groep van de bewoners bijna dagelijks buiten de wijk is. Tot 1966 had de wijk een duidelijk landelijk karakter, en de meeste Rot terdammers hadden nooit van het poldergebied gehoord. De planologen echter hadden er een wijk ontworpen met grote flats tot 14 en 22 verdiepin gen, In 1967 waren de eerste huizen klaar. In 1969 woonden er een kleine tien duizend mensen. Er zijn dan alleen een kerkje, een hulppostkantoor en een spaarbankkantoor, en verder moet er maar geïmproviseerd worden. Nu telt Ommoord rond 4000 flats, in de ogen van de overige Rotterdam mers een levenloze brok beton. Voor U is Ommoord een verrekt goede woning, waarmee U ruim te vreden bent na 25 jaar woningnood. En voor veel mensen is Ommoord een wijk waar ze zich ellendig eenzaam voelen. Dat is ook Ommoord, aldus dc Stuurgroep Welzijnsbeleid Ommoord in de informatïèmap aan de bewo ners. In diezelfde informatiemap komt de stuurgroep tot de konklusie, dat geen enkele Ommoorder in de wijk is ko men wonen omdat hij die zo aantrek kelijk vindt. Integendeel: 36 pet, kwam er omdat de vorige woning te klein was, 16 pet. omdat men ging trouwen, 9 pet. wegens de betere wo ningen, 7 pet. door het gemeentelijke doorstromingsbeleid, 6 pet. om medi sche redenen, 6 pet, omdat men een eigen huis wilde hebben. Het grootste aantal inwoners van Ommoord blijkt tussen de 25 en 35 jaar oud te zijn. Voor vrijwel allen geldt, dat de betere woning'de voor naamste reden is voor hun aanwezig heid in Ommoord. Huren en inko menseisen selekteren bovendien een groep, die een betrekkelijk hoog in komens- en ontwikkelingsniveau heeft, een omstandigheid waarmee de Stuurgroep Welzijnsbeleid Ommoord zich meer dan gelukkig prijst. Dies TUINBOUWVEILING ROTTERDAM, ttO mei andijvie 116—137 p. kg.; Bloemkool 6 st. p.bak 149 p_st.; 8 st. 98—131; 10 st. 73—96; Dubbele Bonen 610 p»k'g.; Snijbonen 486—520; Sla 15—34 p.st.; Kroten 37—67 p.bs.; Spinazie 3857 p. tog,; Bospeen 122—138 p-tos.: Peterselie 28: poste lein 87—103 pJtog.; Prei 36-48; Selderij 6—12 p.bs.; Rabarber 27—30 pJcg.; Radijs 30—39 •plbs.; Tomaten Ia 1190 p.bak; Ic 1000; Icc 790; Aardbeien Ia HE—125 p.doosje; Ila 95102, S-JSSFSH» HrÏÏS-rT feBSs mwm De allernieuwste broeken mèt omslag mèt rie'm. Ook voor de jeugd. Ook in de modekleuren pink en aubergine. Loopt lekker. zit prettig en staat sexy. Veet in corduroi. Ook in lichtgewicht. Bij Huisman. Mode die Zn mannetje staat... wei degelijk modieus... KORTE HOOGSTRAAT 15 Ie MIDDELLANOSTRAAT 98-100 WOLPHAERTSBOCHT 213-224 ROTTERDAM Voor de vierde en laatste maal in dit seizoen zal er in de Rivièrahal van Diergaarde Bllj- dorp een groots opgezette antiekbeurs worden gehouden. Nu gebleken is dat voor dit evene ment zeer veel belangstelling bij het publiek bestaat (het gemiddeld aantal bezoekers op de drie voorgaande beurzen was 6.000), hebben zeer veel antiquairs uit alle delen van Neder land gevraagd te mogen deelnemen. Op deze laatste voorjaarsbeurs zal dan ook een selecte groep antiekhan delaren aanwezig zijn. Voor het pu bliek zal een grote variatie aan. por selein, kristal, glaswerk, zilver, tin, koper, meubelen etc. te zien zijn. De beurs zal worden gehouden op: Vrijdag 14 mei van 19.00 tot 23.00 uur, zaterdag 15 mei van 11.00 tot 18.00 uur, zondag 16 mei van 11.00 tot 18.00 uur. Alle scholen van het Technicon hebben aan de tentoonstelling hun bijdrage» geleverd. Sommige inzen dingen dragen-een zuiver individueel karakter, zoals het bouwen met plas tic bouwdozen, het werken met stuk jes glas e.d. Ook zijn er gezamenlijke inzendingen zoals een grote autorace- baan (bijna vijftien meter) die van drie leeringen gezamenlijk is. Er zijn ongeveer tachtig inzendingen van on geveer 123 jongens. Iedereen is tijdens de openingstij den welkom. De heer W. Broder, di recteur van een van de scholen in het Technicon hoopt dat er- liefst ook an dere scholen komen kijken om te zien hoe de samenwerking van de mam moetschool in de praktijk is. De meeste inzendingen liggen op het vlak van de vrije expressie, schilde ren, tekenen en fotograferen. Ook zijn er enkele verzamelingen van bij voorbeeld wapens, postzegels, boeken en tijdschriften uit de oorlogsjaren. Er staat een hele mooie serie beeld jes en sculptures van een der leraren, een geweldige grote kraan van Meca- no (liefst 3,5 meter hoog) die alle be wegingen van een echte kraan uit voert. Verder kan de bezoeker kijken naar het slijpen van stenen, naar het vertonen van zogenaamde vloeistof dia's die allerlei kleuren en bewegin gen projecteren en lachen in de mop- o-theek. En tussen alle techniek is er ook een stukje natuur in de vorm van een aantal konijntjes van een der leerlingen die deze dieren in zijn vrije tijd fokt. Ook de meisjes van „De Windroos" hebben zich niet onbetuigd gelaten. Van deze school kwamen wandkle den, poppen en sieraden. De tentoonstelling is geopend op 12, 13 en 14 mei van 9 tot 17 en van 20 tot 22 uur. Op 17, 18, 19, 24 en 25 mei van 9 tot 17 uur. Vrijwel tegelijkertijd loopt er een tentoonstelling van de Algemene Be roepssehool (gemeentelijke lagere technische school voor individueel onderwijs) waar de hobbyexpositie overigens onderdak heeft gekregen omdat deze school woensdag officieel wordt geopend. Deze tweede expositie heeft een zuiver informatief karakter. Er is te zien wat het individueel technisch onderwijsi voor mogelijkheden biedt. De tentoonstelling van de Algemene Beroepssehool is geopend op 12 mei van 14 tot 15 en van 19 tot 21 uur, op 13 mei van 14 tot 16 en van 19 tot 21 uur en op 14 mei van 14 tot 16 uur. BOSKOOP Op een openbare al gemene bestuursvergadering' van het waterleidingbedrijf De Rijnstreek is in het Boskoopse "gemeentehuis uit voerig gediscussieerd over het fluori- deringsrapport van directeur A'. van der Kaay. Van de zijde van het dagelijks be stuur werd aangevoerd dat wanneer ROTTERDAM Uit alle windstre ken komen eind mei vrouwen-in-lei- dinggevende beroepen "naar Rotter dam om er een congres te hóuden. Ze -zijn lid van Zonta International, een - organisatie die in 1919 in Buffalo (V.S.) werd opgericht door de eerste vrouwen, die in Amerika tot leidende functies waren doorgedrongen, samen met seksegenotendie belangrijke posten, bekleedden in bestuurlijke, so ciale en culturele kringen. Toen waren dat er zeshonderd. Nu heeft Zonta International meer dan 21.000 leden, verspreid over 585 clubs in 43 landen. De clubs .wensen vooral dienstbaar te zijn in de eigen stad of in breder verband. - Door hun toedoen werden bijvoor- beid 350 meisjes uit vluchtelingen kampen in het Midden-Oosten op een beroepssehool in Ramallah, Jordanië, opgeleid voor een taak die' hun paste. Nog altijd is een belangrijk dëel van het werk gewijd aan de verbete ring van de positie van de vrouw. Zonta clubs zijn in dit opzicht voor elke verantwoorde actie te-vinden en met name in de V.S. is de organisatie in allerlei overheidscommissies werk zaam. Het congres in Rotterdam zal duren van 27 t/m 31 mei. De Officiële ope ning is op zaterdag 29 mei 's ochtends om tien uur in de Laurenskerk. Me vrouw drs. J. F. Schouwenaar-Frans- sen zal daar dan een inleiding houden onder de titel „Leadership now". Op vrijdag 28 mei. 's avonds om zes uur, worden de deelnemers offi cieel op het stadhuis ontvangen. het Goudse waterleidingbedrijf tot fluoridering overgaat, de Rijnstreek slechts heeft te volgen. Langer, uitstel van het bepalen van een standpunt werd dan ook niet verantwoord geacht. Na een langdurig débat, waarin de tegenstanders vooral principiële be zwaren naar voren brachten, besloot het algemeen' .pestuur tenslotte met veertien tegen drie stemmen en vier onthoudingen te zijner tijd tot flupri- dering te zullen, overgaan. Voorzitter P. M. F. Smolders deelde mee dat de gemeenten die drinkwater van De Rijnstreek betrekken ook een uitspraak ,zal worden gevraagd-,Dit zijn tien gemeenten,waaronder: Bos koop eni Waddinxveén, die zich al eerder voor "fluoridering hebben/uit gesproken, maar- nu opnieuw óm hun méningen.worden gevraagd omdat de gemeenteradennu andersdan toen zijn samengesteld éri ómdat door ac ties van de contragroep een andere mening kan rijp ontstaan»j De vergaderingvoteerde f 235.000 aan kredieten voor netuitïAreiding, re constructie en onderhoudswerken wa tertoren. Voor de bouw van de reinwaterkél-; *der in Boskoop r Shijdelwijk; - West II werd een aanvullend krediet'van 350.000 verstrekt. Over twee maan- den zal deze: kelder - aririek maga zijnruimte in!f gebruik worden geno men. Voor de financiering van kapit'aal- werken ging de vergadering een 'le ning van ƒ750.000 tegen- een' rente van 8,25 procent aan. BAKENDRECHT, 10 mei Andijvie: 1.211.43 aanvoer 18.090 kg Bloemkool: 67—1,31 aanvoer 1.000 st. Komkommers: 76—86: 57 61—75 57—59 51—50: 56-52 «—50: 3912 35Ui; 35—36 3—35: 27 aanvoer 28.000 st. Komkommers; krom: 53—56 aanvoer 1.000 ikg. Kroten: 66—77 aanvoer 12.000 bs. Peterselie: ki>—34 aanvoer 2.000 bs. Poste lein: 5883 aanvoer 3.000 kg. Rabarber*. 18—07 aanvoer 15.000 kg. Radijs: rood 17—31 aanvoer 36.000 bs. Hadijs: wit 16—29 aan voer 10.006 bs. Selderij: 22—25 aanvoer 2.000 bs. Sla: glas: 19—24 aanvoer 15.000 st. Spi nazie: 38—57 aanvoer 10.000 kg. Tomaten: A: 9140i'ljaj B: 13,50 C: 10,- CC: 8,- aan voer 1.800 bakjes. m waagfgewsttw foio-Em-vafanan ^vertegenwoordiging voor Nederland N.V.W2temvan Rjn, Postbus8005, Amsterdam ri'iFfrii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1