Hoogvliet heeft meer evacuatiewegen nodig Interessante expositie van de Béroepsschool veilingen Huisman BEURS VAN AMSTERDAM Minister Udink leidt kerkdienst Kalamiteitenplan in uitwerking Fons Jansen weer in Vlaardingen Scheepvaart in trek Beschuit met aardbeien lekker met lekker. Dronken man gooit met flessen bier Nieuwe dienst verlening in R'dam: Za-Zo Wethouders zijn altijd te spreken Tafeltennisprijs Sipke Andrea Kon. onderscheiding jp.rHBrendregt Diploma-zwemmen in „Dol-fijn" Openbare verlichting Kil weg Barendrecht Tapijtenzaak in Brielle Schriftelijkeëxaméns christelijke detaiiiiaiidelsscliool Telefonische hulp dienst heeft mensen nodig Veiling Aanleg en onderhoud van Recreatie LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES ACTIEVE AANDELEN sÊ AANDELEN Actieve obligaties Obligaties Claims, scrips, sfockd. I DÊ ROTTERDAMMER PAGINA 7 OONlDÊRiDiAG 13 ME! 1971 SCHIEDAM Zondagavond om T uur wordt in de Grote- of St Jans- (fCrlt een kerkdienst gehouden, die in het teken aal staan van het door Her vormd Schiedam geadopteerde ont- «ikkelingsprojekt Ghana. In deze dienst zal Minister Udink (Minister van ontwikkelingshulp) voorgaan. De heer A. v.d. Hoeven zal de ge meentezang met orgelspel begeleiden. Voor de muzikale intermezzo's zal het bekende Christelijk Mannenkoor, ge dirigeerd door de heer van Noort af gewisseld door de bekende groep de freedom Singers" zorgen. Het doel van de dienst is tweeledig: Het zoveel mogelijk geld inzame len voor het werk, dat de heer K. Rigters onder de bevolking van Gha na doet. Dit werk bestaat n.l. uit het geven van landbouwvoorlichting, het ontwikkelenvan juist in die streek geschikte landbouwwerktuigen, zoals ploegen enz. Juist op het verstrekken van zoveel mogelijk, ploegen is dë ak- tie projekt Ghana gericht. Het tweede -doel is zoveel mogelijk verenigingen te mobiliseren voor dit projekt en andere vormen van hulp verlening in de. wereld. Door .dit ge zamenlijk te doen worden de krach- s; ten gebundeld en ontstaat er een «HM»4™ nauwere band tussen de verenigingen g onderling, -waardoor een spontane -Ij vorm van samenwerking ontstaat. HEERJANSDAM Met' ingang van juni komt het maandelijks spreekuur van de wethouders te ver vallen. Beide wethouders zijn, zoals nu ook reeds het geval Is, na telefonische af spraak voor iedere inwoner te spre ken. VLAARDINGEN Bij de tafelten nisvereniging Intiem '55 is de per soonlijke tafeltennlsprijs gewonnen door Sipke Andrea (47) die met 49 gewonnen wedstrijden uit 54 wed strijden de beste prestatie heeft gele verd in 1971. Hij kwam tot de score van 90 pet. Op de tweede plaats is de Viaardingse kampioen Milan Bublik geëindigd .Wel behaalde Tsjech 93' pet maar hij kwam niet aan de ver eiste 45 enkelspelen toe. Hij won 14 van de 15 wedstrijden. Als derde eindigde Ton Groeneveld met 39 ge wonnen wedstrijden van de 42 en scoorde eveneens 93 pet. Bij de junioren is de prestatieprijs gewonnen door Arie Kooij, die 83 pet. scoorde. Jacob Bleeker werd tweede en Hans Jaap Oppenheim derde. Dik Oppenheim plaatste zich als vierde. Bij de meisjes werd Ria Sas eerste met 87 pet., gevolgd door Gerda Bors- boom (83 pet.), Marca Sloof (71 pet.) en Tineke Visser met 67 pet. O ■BARENDRECHT Aan! de heer H. Barendregt, Donge 42 is woensdag avond door burgemeester ,T. Hofwe gen op het gemeentehuis uitgereikt de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in verband met zijn verdiensten voor de vereniging E.H.B.O. De gedecoreerde is serdert 1931 be stuurslid van de plaatselijke afdeling, waarvan 1946 tot heden voorzitter. ROTTERDAM De Algemene Bé roepsschool heeft gistermiddag in het Hofpleintheater een informatiemani festatie geopend. Op deze bijzondere expositie is een groot aantal mogelihjheden bijeenge bracht, Bij deze tentoonstelling zjn niet alleen Rotterdamse Itoscholen betrokkps», maar ook scholen uit de omgeving, zódat men betreffende leerstof, selectie, werkstukken, inven tarisatie, part-timeopleldingen een al gemene Informatie kan verkrijgen. Tegelijkertijd wordt er in het gebouw een tentoonstelling opgenomen rond dc Vrijetijdsbesteding van dc bevol king va nhe Ttechnikon. '-r Al direct bij het betreden van de tentoonstellingsruimte wordt men ge confronteerd met een aardig „uitzicht op Rotterdam", compleet met Euro mast in" miniatuur. Verder ziet men VLAARDINGEN Op zaterdag 22 mei geeft Fons Jansen zijn laatste voorstelling van zijn cabaret-pro gramma „Driemaal andermaal" in; de Stadsgehoorzaal- Aanvang 8 J5.uur. -Twee jaarzhèeft- ,;Dri^aaX,AniderA maai" Tiet programma van 'Fons Jan sen uitgemaakt. Hierna gaat hij zich voorbereiden op een nieuwe show, die in september in première zal gaan. De begeleiding is in handen van Frans Oudhoff, die ook de componist' is van de meeste liedjes van dé show. MAASSLUIS Voor het eerst na de officiële opening van het nieuwe Maassluise zwembad .zal op zaterdag.' 15. mei-in de zweminrichting „dol fijn" hétdiploma-zwemmen worden gehouden. •-■ Vanaf des morgens 10.00 uur zal een groot aantal, voornamelijk jeug dige zwemsters en zwemmers aantre den voor het afleggen van de ver schillende zwemproeven. Be Maassluise wethouder voor sportzaken, de heer J. Smit, zal aan de geslaagden het behaalde zwemdi ploma uitreiken. BARENDRECHT Het gemeente bestuur heeft van de Rijkswaterstaat bericht ontvangen dat voorlopig nog niet kan worden 'overgegaan tot ver lichting van de Kilweg, gelegen tus sen de 3e Barendrechtseweg en de Camisseweg. Zoals reeds eerder werd mede gedeeld; zal in de loop van dit jaar wel van openbare verlichting worden voorzien de op- en afritten van de tunnelweg naar de Kilweg. BRIELLE Bij de opening van een tapijtenzaak „de Vesting" in de Visschstraat in Den Briel noemde lo co-burgemeester de heer H. Vegter Den Briel „een bruisende stad vol le ven". Gewenst zou echter zijn, aldus de heer Vegter als de verschillende za kenlieden verenigingen ?n dit stadje, meer eenheid zouden betrachten. Spreker gaf de eigenaar de heer J. Vreugdenhil de toezegging dat nog meer parkeerruimte in de binnenstad zal worden gecreëerd. ROTTERDAM Voor het eerst in haar korte' bestaan hield de Christe lijke school voor de detailhandel schriftelijke examens. -Aan dit exa men zat bok mog een'andere nieuwe kant.. Vóór hét .eerst in de geschie denis werd'nl. een uniform examen afgenomen,waaraan alle christelijke scholen in Nederland hebben meege daan. Dat zijn er zeven. Volgend jaar. zal het exanaen.voor alle scholen voor de detailhandel, uniform worden. De ruim 36 scholen zijn nu al druk bezig met het maken van voorbereidingen. De. christelijke- scholen hebben nu dit jaar een voorproef je genomen van de landelijke verplichtingen, die volgend jaar zullen gelden. v Aan het examen te Rotterdam na men 17 leerlingen deel, waaronder 3 meisje?. Van de mogelijkheid tot exa men doen in slechts één vreemde taal had 1 leerling gebruik gemaakt Hij koos daarvoor in de plaats rechts- en wetskennis en handelskennis. Het mondeling examen zal worden afge nomen op 3,4 en 5 juni. ROTTERDAM Voor de'CH- Vrouwenkiesvereniging Rotterdam sprak de heer R. Louis over de tele fonische hulpdienst. Steeds meer "mensen, vooral in de grote stad, ra ken vereenzaamd, omdat de meeste mensen geen tijd en geen zin meer hebben om naar elkaar te luisteren. Als de nood te groot wordt, grijpen zij soms naar de telefoon als laatste redmiddel en draaien no. 121414. In 1958 is deze dienst opgericht met als enige opgave: zich openstellen voor de andere mens. De dienst voert 45.000 telefoongesprekken per jaar. Er zijn (SO-medewerkers. Dat is te wei nig; de heer-Louis deed een' dringend beroep om.namen van nieuwe mede werkers, die kunnen en willen luiste ren, op te geven. tal van afdelingen van de Beroeps- school in vol bedrijf! Er wordt ge last, jongelui zijn een huis aan het timmeren en op een andere afdeling wordt naar hartelust gewerkt aan het stofferen van meubilair. Bijzonder in teressant is ook de afdeling vrije tijdsbesteding, waarop men kan zien welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de creatieve handvaar digheid. Robots, verzamelingen, boet seren, kortom er zijn tal van moge lijkheden op deze zeer gevarieerde expositie; bijeengebracht. Aan de opening van de expositie ging een receptie Vooraf en een korte bijeenkomst, waarop dr. P. van den Broek, lector en hoofd van de afde ling schoolpsychologie'aan de Rijks universiteit in Leiden sprak over de individueel technische school In een veranderd onderwijsbestel. Jhr. mr. C. W.-S. Laman-Trip, directeur van de stichting vakopleiding Bouwbe drijf, hield een causerie over het on derwerp De Itoleerlingen in het be drijf en de vervolgopleidingen. De tentoonstelling; vooral geschikt voor bezoek va» jongelui, die van de lagere school komen en zich wat zou den willen oriënteren, is gedurende twee.dagen geopend en wel vanavond van 7 tot 9 uur en morgen van-2 tot 4 uur.'..', AMSTERDAM Op een nog steeds betrekkelijk rustige effecten- beurs lagen de scheepvaartfondsen •woensdag behoorlijk'in de markt. Zo kon Van Ommeren bij opening een winst boeken van 3' pnt op 308, Scheepvaartunie ƒ0,89 op ƒ81,50 en KNSM een halve gulden op 95. Ook HAL was. fractioneel hoger. De internationale' waarden waren over het algemeen goed prijshoudend. Een uitzondering hierop was Phi lips, die 'ƒ0,20 lager begon op ƒ45,80. Hoogovens Wist een winst te boeken van ƒ0,90 op 72.' Kon., Olie. twintig cent op ƒ153,20 en Unilever twee dubbeltjes op 107,10. Akzo was 0,30 -beter op 83,70. KLM moest 1,80 prijsgeven op: 205.' Heineken opende onveranderd op 261. Bij de banken was ABN 3 ho ger op 267, doch Amrobank moest een dubbeltje afstaan op 58,50. Deli moest ƒ1,30 achteruit op ƒ70,70. Na- tionale-Nederlanden was 2,20 verder in herstel op 64,50. De staatsfondsen-., markt blijft zich wat grillig gedragen. De meeste waarden waren nu onver anderd, doch hier en daar kon een geringe winst worden geboekt. v BARENDRECHT. iZ mei Andijvie 71-8S, aanvoer 12.000 3og; Bloemkool 8 1-28-1:33. 10 1.—-4.15. 1.000 st; Komkommers 76-90: 58, 61-75: 51-52, 51-60 46-S8, 41-50: 37-40, 35-40: 31-84, 31-35: 32-23, 30.000; Kom kommers kroci: 43-47, 1300; Kroten: 48-56, 10.000 bs; Peterselie 24-35 3000; Postelein 58-81 2000; Rabarber 10-27 130QO; Radlis rood 10-13 30.000, wit: 12-20 40; selderij 21-24 2000; sla glas 18-S 1000; Spinazie 35-54 J70O; Tomaten A 11.60-12.80, B 15.30, C 11.70 CC 10.— aanvoer 1200 bakjes. Fruit: Golden Delicious A 69-77, B 56-61, C34-42, aanvoer 30.000 kg. CoiSp. Tnims.veil. Rotterdam e.o. ROTTERDAM, 13 mei Sla A 0—13.50; Staand glas komkommers: 90 en op: 70—71. 75 en op; 52, 60 en Op: 3911, 50 en Op: ■33—35, 40 en op: 26—27, 35.en op: 21—22, 30 en op: 21; Kromme komkommers: 33—38: Tomaten A 42.40—13.50, B 1460—13.60,C 33:10-1259, CC 10.50—11.70; Snijbonen 3.70; Postelein SS—70. Aanvoer: Sla 60.000 st,; Tomaten 60.400 bak.; Komkommers 165.000 st.; Kromme komkommers 6,000 kg. Coöp, velutvse Eiervelüng, 13 mei. Aanvoer 2.222.978 stuks, stemming kalm, prijzen (In guldens per lOO,stuks): eieren van 61/52 gram 0.95—6.80, 56/57 6.05—7.10, 61/62 7,658.05, 66/67 8.45-9,00. Etervlerlrjg, aanvoer 1.336.720 stuks, stem ming kalm, 51/52 7J2—7.49, 56/57 8.05—S.26, 6162 3.04—9,31, 66/67 9.61—9,85, Biermarkt, aanvoer ca. 2850.000 stuks, -handel zeer traag., 50/58 6,75—8,00, kg.-prijs 135—1.36, 59/64 820—9.50, kg prijs'1.39—1.48. 65/68 9.70—10.50, Itg.-priJS 1.49—2.52. Tf.b. Wit te eieren 60 tot 1C0 cent per 100 stuks lager. 7 Zomeivtaartje Beschuit met aardbeien. Lekker vlug gemaakt Als toetje of zomaar tussendoor. Een gezonde traktatie die ook uw figuur ontziet. Zon brosse beschuit met frisse aardbeien is een lekkere Zomergewoontei ROTTERDAM Als er één Rot terdamse wijk is die verkrot en ver-, paupert, dan is dat Crooswijk. Deze foto van de Hendrikstraat behoeft wat dat betreft geen verdere toe lichting. Maar er gaat nu iets gebeuren: het wijkorgaan Crooswijk en de ac tiegroep van dezelfde naam hebben vrede gesloten en gaan samen pro beren iets te bereiken met een plan van de architecten Blankvoort en Mitrasint. Het ontwerp, waarop bei den afstudeerden aan de TH in Delft, staat op het ogenblik, samen mét plannen voor het oude Westen, op een tentoonstelling in Utrecht. Als de tekeningen, foto's en ma- queries in. Crooswijk terug zijn komt er een serie vergaderingen waarop de buurtbewoners hun me ningen. zullen kunnen geven. Wijkorgaansecretaris M. Th. Hop penen: „Wat nu op tafel ligt, zal de gemeente dwingen het achterste van de tong te laten zien. Ze zullen moeten zeggen: het kan wel, of het kan niet om die en die reden." HOOGVLIET „Het wegenplan is niet geschikt om een adequate eva cuatie mogelijk te maken". Met deze opmerking van wijkraadslid R. van der Boogaard, door voorzitter mr. M. A. B, L. van Meetellen beaamd met de mededeling dat de hele evacuatie een verkeersprobleem is, kwam duidelijk aan het licht waar de zwakke schakel zit in het hele evacuatieplan, dat woensdagavond in een openbare bij eenkomst van de wijkraad en in aan wezigheid van burgemeester W. Tho massen besproken werd. Er is voor Hoogvliet slechts één goede uitvals weg, de Groene Kruisweg, omdat de Vondelingenweg in de richting ligt waar kalamiteiten zouden kunnen plaatsvinden. HcS knelpunt is vooral Hoogvliet-zuid, waar de bewoners van Meeuwenplaat en Zalmplaat tc gen de vermoedelijke windrichting in, naar de Groene Kruisweg moeten oi via smalle polderwegen naar Poortu- gaal uitwijken. Op verzoek van de burgemeester zal de wijkraad op korte termijn aan B en W voorstellen doen inzake ver beteringen. Een suggestie om de aanleg van de Beneluxweg te bespoedigen, was Raar de mening van de burgemeester niet mogelijk. De heer Thomassen kon zich overigens nauwelijks voorstellen dat een evacuatie van dit deel van Hoogvliet ooit nodig zal zijn. VEILING WESTERLEE DE LIER, 12 mei Andljvje 68—63, 19.590; dubbele bonen 400—550, 700; snijbo nen 310—uo. 650; komkommers AAA 691. 36.300: AA 64—65. 2700; A 48—50 39.000; B 4445; C 38—39; D 28—32: E 2.7—25; kg. 48—50. 3100; netmeloenen 6 395425 8 335—365: eieren 13, 400: bospeen 109—125, 5200: paprika Z -groen 285—360 kg; peterse lie 6—127, 3300; postelein 21—56, 4800: prui men p. st. 18—35. 500; rabarber 1634, 1800; radijs 10—21, 10.500; selderij 6—166, 5360; spi nazie 54—91, 2200; sla I 12—16»/,, 296.000: H 11.000; er 307.000: bloemkool 6 130—160, 20.200 8 110—130: 10 100—105: 12 75—80: 15 50; tomaten A extra 1280—1310, 8800: C extra U30O-1370, 31.200; AI 6270—1320, 1000; BI 1520—1580, 41.000; Cl 1220—1340; CCI. 1150—1220; uien per kg 8—18, 1000; kroten per bos 35—54, 1100; prei AI 51—62,' 1100: paprika groen 9 73; 12 63—68; 125 novd 12—33; 1553; 18—47; 2447; 24—20; 175 Stuk kg 365—385. ELECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (eig. P. van Driel) Binnensingel 165 Tel. 342486 - 346494 Vlaardingen De bevolking zal bij gevaar worden gealarmeerd met een langgerekte sï- renetoon die tweemaal wordt her haald. Bij dat sein pioeten de bewo ners onmiddellijk de radio aanzetten en afstemmen op Hilversum 1 of 2, Via de radio, waartoe 's nachts de FM-zender wordt ingeschakeld, zul len noodzakelijke mededelingen wor den gedaan. Betreft het gevaar slechts een gedeelte van de wijk dan zullen geluidswagens worden inge schakeld. v De te nemen maatregelen hebben allemaal betrekking op het afsluiten van de woningen en' het zuurstofver bruik zo laag mogelijk te houden. Bij evacuatie moet zoveel mogelijk van eigen vervoermiddelen gebruik wor- den gemaakt. In woningen waar ern stige zieken zijn moet aan de straat zijde een wit laken worden gehangen als teken dat daar iemand afgehaald moet worden. Zij die geen eigen ver voer hebben, moeten naar de stop plaatsen van autobussen, die op aan de bevolking uit te reiken kaarten zijn aangegeven. De RET garandeert de inzet van 100 autobussen. De routes zijn al ge reden. Voor hen die geen onderkomen kunnen vinden buiten de bedreigde zone worden opvangcentra gevestigd in het Ahoycomplex. Met Rijkswa terstaat zal nog worden óverlegd' in hoeverre het scheepvaartverkeer kan worden stilgelegd om de Spijkenis- serbrug voor het verkeer blijvend in te schakelen. Er moet nog overeen stemming worden bereikt met het ge meentebestuur van PoortugaaL Burgemeester Thomassen verwacht dat het Hoogvlietse voorbeeld ook in andere gemeenten waarde zal hebben, zowel binnen als buiten ihét Rijn mondgebied. Er bestaat reeds belang stelling. Voor Hoek van Holland wordt een apart schema gemaakt. De zeer rustig verlopen vergadering werd bijgewoond door ledenvan de kalamiteitencommissie Hoogvliet, functionarissen van het bureau Ram- penbestri jding- en hoofdcommissaris Donkersloot. ROTTERDAM Woensdagavond is aangehouden in de Hamelstraat de 26-jarige J. S. die flessen bier van het balcon gooide/ Daarbij werd de zevenjarige Ivonne jBreuer aan haar voeten gewond. Toen de politie arri veerde bekogelde de 'dronken man de agenten eveneens met volle flessen bier. De man is in bewaring gesteld. ROTTERDAM De Stichting Rot terdamse raad voor jeugd en, jonge ren heeft na enige maanden van stil zwijgen een vernieuwde dienstverle ning genaamd Za-Zo, voortgekomen uit het departement van dienstverle ning, gerealiseerd. Enkele mensen, die het doel van het dienstverlenen niet uit het oog hebben verloren, zijn na onderling beraad tot de slotsom geko men deze nieuwe dienstverlening op poten te zetten, omdat het nog steeds nodig is mensen te helpen. Za-zo dienstverlening (zaterdag zondag dienstverlening) staat altijd ter beschikking op het gebied van kleine karweitjes b.v. boodschappen doen, huis opruimen, kleine ruimtes witten, tuintje onderhouden, enz. Donderdagmiddag tussen 2 en 5 uur op het telefoonnummer 36.13.76 of met een briefkaartje naar Saftleven- straat 40b te Rotterdam kunnen be langstellenden nadere informatie krijgen. Natuurlijk zijn nieuwe dienstverle ners (jongens en meisjes) van harte welkom. Want het kan wel eens ge beuren dat er zoveel karweitjes bin nenkomen, dat bet werk niet gedaan kan worden en daarmee mensen zou den moeten teleurstellen. Neuiwe denstverleners kunnen zich komen aanmelden op de Saftlevenstraat 40b, Rotterdam. Op donderdagmiddag of telefonisch 36.13.76. Sleur- én buienbrekende regen jassen in zat van.kwaliteiten: Ook voor de jeugd. Klassieke regenjassen, trench-coats ea korte regenjassen. Wekken niet alleen bewondering omdat ze wolkbreuk-werend zijn. Ook periekt van pasvorm. Bij Huisman. Mode die z'n mannetje staat. wel degelijk modieus... KORTE HOÖGSTRAAT'is le MIDOELLANOSTRAAT SS-100 W0LPHAERTS60CHT 218-224 D'w.boek;.';#'r' 5S7 4.00 aiaö 20 .......i ?o /I7ofio«r gig. bank neder!. 70 2.40+5» amst.rotterd.bank 685 amsterd. rubber 69(8 dell-mij. eert 70 51 70 51 69/735)10» 63/7 35)10» 699 70 f4. ©s ©)70 f8.00 70/7.25 dordt.petr.mlj. dordtpetr.mlJ.7'/e pr. helneken'e bSb a. lijn holl-amerika hoogov. r h.v.e.-mljon ,k. luchtv. mij k. ned. petr. mij. •Vj.-.,. Vy' vorige ki 4 openingsVr. j 'iaatste not 83.3-83.5 83.7 - 84.1**84.2.- 254 267 267-268 58.5*-58.6§ 58.5 58.3-58.4 39.5 39.6 39.6 72 70.7 71-71.2 930 931 932 929 930 930.5 251.5* 253 251.5* 261 261 261* 102.4- 103 102.5 71-71.1 72 72.4 61.1* 61.1 61.1-61.2 206.5-207 205 203.5 152.9*-153.1 153 2 153.2M53.4i jRsKMiOte 69)2+25» mf iso jkpSrnt. nb 94.5 nat. nederl. ert62.2-62.4;' ommeren nrc 305*-306 ommeron d'7.1 295 phll. gloell. é-b.46 /k - 70 f 5.4+2J» röbeco 237.5 ©/2+IS5/»» rollnco 188.3-188.4 GS 1550 scheepv. unie 80.5*-80.S§ - 70 f5.43 unllevar ert 106.8-106.9§d Claims, scrips en stoekdlvldenden alg.bk ned. S"A> 13.1 amro bank 50/s 2.91 philips g.b. 2'/,% 1-28 (obeco 2j°/o st 5.93 95 64.5 <308 ;f 45.8 239,5 190.5 :-■' 31.5 107.1 woensdag 12 auri 94.3*-94?«Y 63-63.2'-'" 310 i 46 239.5 190.5 80.2-80.4 107.4-107.5 13.35 2.92 1.27 5.98 13.35 1.28 5.98-5.59 1(1 d«9 koersllj» zijn opgenomen de offlclêlo noteringen, meegedeeld dooi de vei- eeniglng voor den Effectenhandel. Van de ig. ectleve aandelen die genoteerd worden n levnn tijdvakken I» de laatste notering opgenomen. Indien voor de '"J!!80" J" da tweede periode een notering la tot eland gekomen Is dote eveneens vermeld, voor tover betreft aandelen In de rubrieken Bank- Krediet- industrie en diversen. Verklaring dar teken»: d - e» fv'- ,c ~,n' i^m|T.n?^- bieden: x laten; 3 gedaan en laten; b - bieden; notering in gulden». ex splitsing; st «toek; h Iwrkepltallsatlad'vidend. BANK-, KREDIET- EN VERZ.WEZEN ®/4.75+61»emevf20 92 93 69/4 amfaa f 20 81.5 82.5 83 ©/15+25at ase.str'dam 80.5 82.8 82.5 GD f250 delta/lioyd 70.1 70.9 71* 69 f4.60 e.n.nillmlj 118 118.5 70/6 n.mldd.bk50 102.5 102.5 .103 7012+2» siavenb. a. 207 207 207.S HANDEL INDUSTRIE EN DIVERSEN 70/62S.21e g.c.f. f 25 69/420 alb.heljn/20 69 )4 of 6et ball-nedam so 25 bnt.eann. mf 3.00 bols 20 70 20+25at brero vb 69 4.40 bOhrm.tett. 09/70 S4-4st bijenk.bh.ct 69/70 22 c.suiker clndu-key25 desseaux dikkers dr.t3verij.ht econosto elsavler cl erdal fokker f20 fumess f 20 69 4 69/70/4 686 ©11 69/3+56» 69f0.44-Set 69 4.20 63/6.00 9 gelder.zn. f 2.2+5 gisthroc. 69/70 s grinten f20 hagemeijer hcloc holi.bet.f20 Ihc holl. Intem.muli. inventum kemp.beg. kluwerf20 n.ned.tex.u k.v.t. leid.wol HJempf.f25 meelfabr. meesbouw meteoor nederh. f20 n. d. u. 70)8+10» 7010 69/4 70/15 ©10 688 m/e 69/7011 ©/7013 69/250 1012 576 70 18+S» 69/3.60 ra 124-3» 6915 240.2 185.8 70.6 93.2 144 343.5 68 425 381 64.7 66.5 76 142.3 54 454 176 52.S 88.5 78.7 84.2 248 122.5 128 79.8 295 52.2 178 64 213 30.3 161.5 205 55.6 222 80 312.2 59.2 125 nrd.eur.hout 175.5 70/4.4,5%» norit 137.1 6912+5» nutrlcia.vb. 371 895 nljv.tcate 68 89/5 ogem. nb 92 69/2.60+4» pakhoed ƒ20 81 ©13 rijn-schelde 204.9 88/912 sch.cart.f25 191 69/70/1,60 sch.hon.f2S 51.5 12 schultema 243 ©5 schutterav. 109.9 '4 alm. de wit 260 ©6+10» - stsp twenl 91 ©9 utermöhlen 899 ve,.glas.nb 147 6312 ver.mach. 80.7 4+4» v.n.ultg bed 125 635 verzelverw. 71 ©f h vlhamljbuK 150 f 20 of 4 at weretdhav. 100, 69 3.60 wessanen 67.9 68706 wyersa 115 234*d 187.3 70.2 94 144.5 353.6 68 426* 380 65.5 67.8 75.5 143.4 54.6 462 176.1 53* 88.5 78.7 86* 250 124 128* 78.5 288 52.2 178b 212.5 30.7 162 204* 54 222 80* 312 60.5 175 137.8 373 67 93 84* 203.3 190 53.5 247* 109* 261* 93* 282.5 142.5 81 125 71.5 150 99x 67.9 112.6 234 188 70.2 144.3 352.5 68 433.5 65.2 68.3 75.5 143.3 54.9 462 88!5 78.1 85.2 250 128 78.6 52 212.5 161 204b 53.5 223 175 138.7 84.8* 203.5 53.7 248* 262b 93.5* 284* 143 81.5 124.5 151 67.7 115* VERENIGDE STATEN akzona am.'can. am.motors am tel&tellO anaconda burroughs chrysler Colgate dow.chem. dupontfO east.kodak f.a.s.lnt. ford motIO gen.electr. gen.motore Intbu6lness int.tel.&tal kennecott. penn.central pepslco rca corp. shell oil stand.n.j.10 u.s.stee! 10 westlngh. 42 41.5 33.5 7 7.1b 46 46.6 21.25 21.6 130.5 131.5 31.85 30.4 48 47.5 96.8 96.6 145 145 79.5 79.75 5.5 5.2S 64 64.25 117.25119.25 84 85.8* 337.5 338 62.25 64.25 34 '6 58.75 37.5 45.25 76.4 32.3 89.5 35.25 6.1 5B.1 37.1 45.8 76.S 32.75 90.2 AAND. BELEGG.MIJEN adm.beleoq 136.5 136.5 dutch.ïr.t. 143.5 144.5 eng,holl Ie 57 56 eng.holl 2e 54 hambro 89.7 90 ld 71/72 S5.7 86 I k.a 178.5 180 mijbeb 615 619.5 nefo 68.4 70* obam 431 431 protector 125 125.5 rolinco6}cp 85.5 unl.lnvest. 70 68§ unitas f10 39.5 90* utillco 126 126.6 wabo 246 NEDERLAND 69-94 8 70-95 8 70-85 1 8 70-85 2 8 70-85 3 8 69-768 70-778 70-78 73 69-94 7Ï 71-967} 66-91 1 7 66-92 2 7 69-94 7 68-931 6} 68-93 2 64 68-93 3 6} 68-94 4 6} 66-91 ei 67-92 6} 67 92 6 65-80 1 53 65-90 2 53 64-891 51 64-89 2 51 64-94 5 103.2 103.4 103.1 103.4 103.2 104.2 105 103.9 101.8 100,5 99.3 98.9 98.8 93.9 93.9 93.9 93.9 93.2 92.9 89.8 90.9 v S0.8 87.8 87 7 84.4 103.4 103.7 103.5 103.2 103.2 104.6 105 103.9 101.7 100.5 98.7 98.5 98.5* 93.9 83.9 93.9 93.9 93.5b 92.8 89.8 90.9 90.7 - 88.2 88 84.6 58-83 4 59-89 4 60-85 1 4 60-90 2 4 63-93 4} 64-74 kl 41 64-74 gr 4} 59-84 41 60-90 41 61-91 41 63-93 1 41 63-93 2 41 61-86 4 62-92 4 87.3 83.5 86 82.3 81.3 96 95.9 85.9 81.2 81 79.9 81 84.9 •79.5 87.7 83.7 86.3 82.6 81.6 96.1 86.2 81.4 81.3 79.8 80 83.9 79.5 76.7- 53-933} 76.5 grootb. 3} 53.5 47-87 3 67.2 67.2 51-763} 91.6 94.6 53-83 3 85 84.8 56-863» 81.3 81.3 '48-98 31 67.9 67.9 48-98b.ct3l 67.2 67.2 50-90 31 71.8 71.7 54-94 31 '3.1 73.2 55-951 31 72.1 72.1b 55-85 2 31 8' 81-5 qrootboek 5 45.5 37-87 3 87 87 46-82 grb.3 85 85.2 47-76 3 90.5 89.5 qrootb 238 37 74ni37a3 94.5 94.5 46-82 rhi 80.8 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN 3bn70/76 8i 103.4 PREMIELENINGEN alkmaar 2} 62.95 62.05 adm.ca.3 adm.ca q3 adm.W5V 2 adm.g51 2 adm.56 l 2 edm.55 2 2 adm.56 3 2 adm.592} b.!.g 69 5' breda 54 2 dordr.56 2 elndh54k2 alndh54g2 ensch54k2 enach54g2 sqra.S21 2 sgra.52 2 2 ned.ro kr2} rdan:52 1 2} 73.55 75.5 rdam52 2 2 73.55 73 rdom57 2} utr.52k 21 utr.52g 2} z.holl.57 2} z-holl 59 2} 70.05 95.05 71.05 72.45 LUCHT- EN SCHEEPV. k.l.m. 68 7 93.2 94 k.l.m.5 ■"-'■ 94 94.3 k.l.m. 4} 90 90.5 k.l.m 4} 98 98 PROV. EN GEMEENTEN abn70/76 8 a.b n.sp.87 a.b.n.sp.68 amro 69 8j amro 69 8 amro 70 8 amro 71 7} amro ap.67 bk.mees 8 bnq70/90 8} bng7ö/95 8} bng70/8S 8} bnq70/95 8} bng69/76 8 102.7 126 121.5 105.3 105.1 103.8 104.1 132.3 103 107.1 107 104.7 104.6 102.8 bng69/94 1 102 bng$9/95 2 8 102 bng70/768 102.2 bng70/79 7} bnq71/96 7} bnq69/94 7j bng69 2 7} bng71/967i bng71/797l bnq66/91'1 bnq6S/91 2 7 bng66/91 6} bng67/92 6} bna57/82 6 bng65/901 bng65/9Q2f bng64 1 S bng642 5 bng62 1 rsp bng62 2 rsp bng62 3 rsp 103.1 100.6 100.2 100.2 100 99.7 93.5 98.5 94.3 93 95.5 91.25 91.2 85.8 85.2 140 124 127.1 126: 121.2x 105.6 105.2 103.8 104.3 132.5 103.5 107.5 107.5 104.8 105.25 103 102.3 102.3 103§ 103.5 100.8 100.3 100.3 100.3 99:9 98.8 98.3 94.6 93.3 S6.2 91.4 91.2 86 85.4 139.5 123.5 127.1b almelo 4} aiohen 4} a'dam59 4} adam48q3; assen 4} drente52 4 emm521 4 gsid.59 41 goudaSO 4j egrav564i gron564l noorrihSS 4j rdanÓSS 5} rdam37 4 3} z htül.65 5} z holl 51 4 81.7 82 80.5 89 81.35 80 78.5' 76 82 83.8 78 83 90 78.5 87 90 88 76 83.1 90.5 77.9 HYP.BANKEN NEDERL alg.fr.3 fr.gr, a 7 fr.gr. q 1 7 fr.gr.k3 6} fr.gr. g 6{ fr.gr. I.6J fr.gr. dw 6 fr.gr. dwn 5 fr.gr. s 6 fr.gr. f 5 fr gr xxa 4} fr.gr. du 4} fr.gr. z 4} fr.gr. I| 4J fr.gr dl 4 fr gr.deve3! fr qr dava3 nat. k 5 nat. e 3} ned. g31 ned k 3 ned. b3 69 95 99.2 97.3 95 97.4 92.6 89.5 BS.25 82.8 81.8 83 80 79.5 80,25 68 5 67 885 69.1 69.7 70 70,5 68 94.75 99.2 97.3 94.5 97.5 92 89.4 89.4 82.75 61.75 83.6 80 78.5 70 67 88.5 70 utr.g7 utr d 6 utr., z6_ utr. x,5} utr. w5 utr. u4|. utr. s 4} utr. v4} utr.ki3l utr. eeef 3 westl. az7 westl. r 7 westl. m 6; westl.q2 6. westl. c 6} westl. x 6 westl. e 5} west!. IJ 5} westl. u 5 wesll. t4} weetl. I4f weetl.eeffS 95.1 91 97.4 85 6 v 83.1 81.5 80.25 79 70 72.1 .95 95 93.6 97.2 90 89.5 85.5 86 86 80.5 79.1 75.25 95.1 9i 97.4 65.6 83 80.1' 79-' 70 95 95 94 97x 90.5 69.5 85.6 80.5 79.1 HANDEL IND. EN DIV. 88.5 89 90 91.3 '96 93.6 104.8 104 102.7 akzokl.4} akzo gr.4j dr.ov.hout4 glessen5 hoogov. 6} k.z.ketj.6 ngu70/778? nqii70'858} ngu70/858l ngu71/868 ngu69/897. 101.5 ngu66/8671 101 ngu66/866} ngu58/8861 ngu65/805} pakhoed83 pakhoed 7 peek&cl 7} phil.51$k4 phll.51 S§4 phil.48 3} ponLk.ht3} pegem57 6 pegem58 5} oeqem 58 5 pegem524} oegus 57 6 pgem S7 6 pgem 64 6 pgem 59 4 pgem 52 4 p.n.b.el.4} sch.hon.5} sch.hon 4} sch h.6t 4} 8t.twente4} onliever 8 nnilever 6 vqr h 3} v.mch69 7'/a v mach58 5 mnch62 5 95.6 96.3 56 107 94 94.2 82 78 95.7 93 91.5 88.9 88.7 97 93 90.5 90 85 77 97.5 90.5 94 91 85.5 102 S3.05 100 80.5 88 84 89 91.3 96.5 94 104,5 104,1 102.7 101.4 501 95.7 96.2 96.4 105.5 94 94b 76.5 95.55 91.6* 88.9 88.7 97b 98 91b 90* 85 78b 97.5b 90 94 91b 85b 102.5 93.5 87* 87.3 84.5* brero v.b. 85.1 88.4 hagemeijef 12.93 phll.2 7/9 st 1.23 1.23 shv 51.5 dhav 20.1 prolongatie 7 7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1