I BRIEF AAN B. EN W. 98 Proces niet voldoende in de hand Magistraal orgelspel van Klaas J. Mulder onzent 120 Pleidooi van lamberis Bergschenlioek regionaal Rijnmondcomite verbrandt nacü- rapport Woningbouw in Rijnmond blijft duidelijk achter Hond-en-scene in Ahoy-hal 1 75 Leefbaarheidsweekend in Heenvliet Bur|CIfl66StCr 1 i. Doelen alles voor de tekenaar en kunstschilder Hechtenis geëist voor dodelijke aanrijding Succesvol orgel concert van Arie J. Keijzer Bouwbedrijven gaan werken aan stadsvernieuwing HHM Per huis echter Orgelconcert in Hervormde Kerk weinig bewoners Schoonmaakaktie Vlietlanden i 26^ feergs&Por/ossfr. 114- Gsyer/cMcfsefaatl15% ut ons tuincentrum Kapitale boerderij in Zevenaar afgebrand *w9hmpp I I i i if 1 SI i 8 - i I acryl jersey in jacquard .dessins 150 cm breed voor de halve prijs Melodie 111 kwaliteit maat 12-14 Ja mtmm IrKft sc hoenenma rk't entresol reptiel-print DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 MAANDAG 17 MEM 971 m m m [W Zelf kleding maken komt er steeds meer inen dat is eigenlijk logisch als U de bij zonder aantrekkelijke prijzen van onze stoffen-afdeling ziet Nu kunt U profiteren van een eendaagse aanbieding acryl jer sey voor het naaien van pakjes, rokken, japonnen enzen voor een jurkje zonder mouwen heeft U maar 1.20 meter nodig. Een prachtige kwaliteit acryl jersey in vele fraaie jacquard dessins en kleurstellingen, 150 cm breed, nu extra voordelig per meter voor nog géén tien gulden. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De vereniging van Luchtverontreiniging in en- om het Nieuwe Waterweggebied verzoekt het college van B. en W. in een brief Gulf Oil te verplichten het opstarten van de nieuwe petrochemische fabriek te beëindigen en pas weer een nieuwe poging te ondernemen nadat geluidsdempers zijn geplaatst en er voorzieningen ter voorkoming van een grote vlam zijn'getroffen.' Volgens de vereniging is de afgelopen weken gebleken dat dergelijke processen niet voldoende worden beheerst en/of niet deskundig ge noeg worden uitgevoerd. B. en W. zou moeten ingrijpen als mocht blijken dat over twee weken het proces nog niet volledig is afgesteld. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de eendaagse verkoop van dit acryl jersey in vele fraaie jacquard dessins en kleurstellingen, 150 cm breed, per me ter voor 9 Ook maandagmorgen epen Géén tel. of schrift, best Gedurende een aantal weken is Gulf Oil bezig met bet opstarten van een nieuwe fabriek voor de bereiding van ethylee». Dit opstarten gaat, vooral voor de bevolking van Maas sluis, Oostvoorne, Brielle en Hoek van Holland, gepaard «net een ernstige overlast. Hinder wordt ondervonden van een enorme fakkel die zeer onregelmatig brandt en de wijde omgeving ver licht, Anderzijds ervaren de omwo- MAASSLUIS De Kampense or ganist Ki saaj. Mulder omlijstte zijn concert zaterdagavond in de Grote Kerk met twee eigen composities: „Introdiciie-koraal Gezang 192 vers 1", gebouwd op het principe van een fortissimo regel van het koraal ge volgd door een peanissimo tussenspel, en een improvisatie over de hymne uit het orkestwerk „Finland ia" van Jean Sibelius, die met de brede meiodieëm en de pittige staccati een grandioos slot van het'concert werd. Als een voortreffelijke Bach-speler liet hij zich horen in de koraalvoors pelen „Wir glauhen all' an einen Gott, Vater" met een fraaie uitko mende stem en. „ERbartn dich mein, O Herre Gott", waarin de zangerig heid zo typisch - door staccatie, '.vordt verlevendigd. Fonkelend klonk hét licht dansend gespeelde Allegro uit het „Concerto II" van Georg Fr. Han del in een bewerking van Marcel Dupré, en dat de concertgever de kunst van het arrangeren ook ver staat was te horen in de Sarabande uit de Vioolsonate in g" van Giuseppe Tartini, waar de brede vioolklank be houden bleef. De naam Henri Mulet zal men zel den op programma's van orgelconce- ren aantreffen, maar toch was zijn Toccata „Tu as Petra" met de snelle staccati waaronder pedaalflarden en met de klagende melodie later zeker ROTTERDAM Reeds een tiental jaren houden de geloofaze mitogen en thuisfrontcomités op hemelvaartsdag een zendingslanddag. Evenals vorig jaar wordt deze Wereldwijde Zen dingsdag 'gehouden in de kleine zaal van de Doelen in Rotterdam. In de foyer zuilen 25 zendingsorganisaties en thuisfrontcomité's een stand opzet ten. Zij vertegenwoordigen ongeveer 100-Nederlandse zendingen, verspreid ver de gehele wereld. Er worden samenkomsten gehouden om 10.30, 13.30 en 15.45 einde onge veer 17,30. De zaal is open om 10.15. Een koor van een plaatselijke ge meente zal zingen o.l.v. dhr. J. Visser. In de ochtenddienst spréékt Robert Mackey, oud-zending in Liberia en nu algemeen Sekretaris van de En gelse afdeling van de „Wereld-Evan- gelisatie-Kriiistocht" (W.E.K.), een in ternationaal en interkerklijk zen dingsgenootschap. Ir de beide mid- dagsamenkoinsten zullen zendelingen met verlof uit Colombia, Bolivia, West Irian, Filippijnen. Congo en Portugal spreken over hét thema; „heeft ons zendingswerk toekomst?". Ook worden in deze middagsamen.- komsten beelden vertoond van de lij dende geméente achter het ijzeren gordijn. Voor kinderen vanaf 6 jaar worden aparte samenkomsten, gehouden on der bekwame leiding in de repetitie zaal. wrfkr DORDRECHT Het praatje ach ter het stuur van een grote vracht wagen zittende 34-jarige tuinder Nic. L. de J. uit 's-Gravenmoer heeft op 3 februari van dit jaar het leven gekost van een dertienjarig meisje uit Wer kendam. Een 10-jarig jongetje, dat ge lijk met haar, met de fiets aan de hand de met verkeerslichten bevei ligde oversteekplaats overstak, werd met zeer zwaar letsel in een zieken huis opgenomen. Een derde voetgan ger kon zich slechts door een nood sprong van een wisse dood redden. De tuinder was door een rood licht gereden... „Wat mij is overkomen, zal nooit uit mijn lichaam, uit mijn ziel ver dwijnen. Ik zal het nooit vergeten, nooit!", zei deze man gelaten tegen president van. de rechtbank mr. E. Muller. Het kruispunt was hem wel bekend. Die morgen had hij een vriend met diens vrouw en tweejarig zoontje opgehaald, waarmee hij al pratend tegen -8.15 uur in Werkendam arriveerde. „En ik zat nog diep in geldzorgen ook", verduidelijkte de tuinder, wiens bedrijf in de tussentijd over de kop is gegaan. Met circa 65 km per uur kwam de vrachtwagen, op de gevaar lijke splitsing af waar men, volgens officier mr. J. M. van Leeuwen „aan de lopende band de stoplichten ne geert." Toch, zo had men later uitge rekend, waren de lichten al op rood gesprongen, toen de vrachtwagen nog 370 meter van de plaats des onheils was verwijderd. „Pas op!! Kinderen" had de naast hem zittende vriend nog ge schreeuwd. Het was toen echter al te laat. Geheel in het gesprek en in ge dachten verzonken was de man door het rode licht gereden. Een uitwijk manoeuvre had niet meer gebaat. De diep in de put zittende tuinder was dezelfde dag nog naar de ouders van de verongelukte kinderen gegaan; en had ook de begrafenis van het aan haar verwondingen overleden meisje bijgewoond. Officier mr. Van Leeuwen zei het buitengewoon moeilijk te vinden voor deze verdachte een strafmaat te be palen. Hij moest, zo zei hij, een ver gelijking trekken met soortgelijke grove onvoorzichtigheden. Tenslotte eiste hij vier weken hechtenis en een jaar ontzegging. „Die ontzegging kost me mijn baan", zei de diep onder de indruk zijnde tuinder. Uitspraak over veertien dagen. nenden eeh bulderend lawaai tenge volge van'het gebruik van compres soren en het bijmengen van stoom iri; de vlam om roeten tegen te gaan; Vooral 's-nachts is genoemde overlast zeër hinderlijk. Op 14 februari werd door de vereni- ging contact opgenomen met de af deling Hinderwet. Door ambtenaren werd het bestaan van ernstige hinder erkend maar tevens werd gesteld dat deze slechts van tijdelijke aard was en dat binnen ongeveer tien dagen de inbedrijfstelling van de fabriek vol tooid zou zijn. Op 19 april volgde een nieuwe klacht van.de vereniging aan het ad res van dé afdeling Hinderwet naar aanleiding van ernstige geluidshinder in het voorgaande weekend. Aange zien dit keer geen termijn genoemd kon worden binnen welke de overlast beëindigd zou zijn en er evenmin maatregelen genomen bleken te wor den werd een schrijven, gericht aan de directie van Gulf Oil. In deze brief vroegen devereniging voornamelijk naar de oorzaken van de overlast. In het antwoord van Gulf, dat op 10 mei werd verstuurd, stelt de refi nery manager dat binnen een a twee weken, het hele proces volledig afge steld zal zijn. Voor het beproeven van de veiligheidskleppen zijn het afgelo pen najaar inderdaad gedurende een weekeinde de installaties onder stoomdruk gezet, hetgeen veel meer ongerief veroorzaakte dan wij voor zien hadden,, aldus Gulf Oil. Tot slot laat Gulf weten het inbedrijfstellen dat weken vergt, niet te kunnen on derbreken. De vereniging is overigens van me ning dat de bij het opstarten van de ethyleenfabriek van Gulf Oil ge volgde procedure' als onjuist geken schetst dient te worden. Het nemen van maatregelen in geval van over last dient niet afhankelijk te zfjn van klachten maar de overheid had bij het verlenen van vergunningen dus danige voorwaarden moeten opstel len dat hinderd onmogelijk geweest was. In dit verband verwijst de vereni ging op de door Gulf - geplande fa brieken voor styreen en cumeen daar algemeen bekend is dat vooral sty reen een zéér hinderlijke geur kan verspreiden. de moeite van het aanhoren- waard. In de. koraalfantasie over „Wachet auf, ruft uns die Stimme", op.- 52 no. 2 van Max Reger liet Klaas J. Mulder twee maal uit een donker pianissimo een grootse rijke klankenpracht op komen, en de kolossale fuga werd on der zijn handen een prachtstuk, waar men ademloos naar heeft geluisterd. Het was geen wonder, dat er na elk werk applaus opklonk, dat na zijn improvisatie tot een ovatie werd. Dit was griots orgelspel in een prachtig orgel. G. M. Dersjant. Een buitenkansje waarvan U beslist moet profiterendoor annuleringvan een export-order konden wij beslag leggen op een partij Hollandse gladiolen, die wij U nu extra voordelig aanbieden. 35 Gladiolen (elite-kwaliteit) in gemengde kleuren, maat 12-14 (dus extra grote bollen) koopt U nu voor nog géén één gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint in ons tuincentrum, 2e etage, de verkoop van deze gladiolen (elite-kwaliteit), maat 12-14. Per 35 stuks in gemengde kleuren' voor. 98c Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best ROTTERDAM Aan de studietijd van Samuel Scheidt bij onze land genoot Jan Pietersz. Sweelinck in 1608 hebben wij het te danken, dat deze Duitser enige variaties op Ne derlandse liedbcs heelt gecompo neerd. Met een levendige recks van twaalf over „Waai, windje, waai" opende Arie J. Keijzer zijn vrij goed bezochte concert zaterdagmiddag in de Grote DoelenzaaL-; Vijf orgelkoralen lieten het mees terschap van Johann S. Bach op dit gebied horen. Opvallend fraai klon ken het zangerige „Liebster Jesu, wir sind hier", de reeks vloeiende melodieën in „Wer nur den lieben Gott laszt walten" en het zeer leven dige fortissimo gespeelde „In dir ist Freude", Van Nachs zoon Carl Phi- lipp Emanuel speelde Arie Keijzer de „Sonatine in F"-uit een reeks van zes voor clavecimbeï geschreven werken. Vorlijk klonk het Allegro, prachtig zangerig het Adagio en wiegend dan- sens het Allegretto Op een psalmach- tige melodie bleek „Communion" van jean Loulain te zijn opgebouwd, welk werk op de duur niet blief boeien. Pittig klonk daarna de Final uit de „Symphonie no. 4" van Charles M. Widor, en de organist beëindigde zijn concert met een door grote levendig heid intens boeiende improvisatie over „Psalm 93". Het zeer muzikale, meeslepende en door uitstekende registerkeus fraai gekleurde orgelspel van Arie J. Keij zer lokte telkens weer hartelijk bijval uit. Het volgende concert in de Grote Doelenzaal is op zaterdag 22 mei. Dan speelt de Londense organist Simon Preston. G. M. Dersjant ZEVEN AAR De kapitale boerde rij v"an de heer A. Bus in Ooij (ge meente Zevenaar) is zaterdagmiddag helemaal uitgebrand. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk het stoken van een vuurtje door kinderen. De schade aan het hoofdgebouw en het bijgebouw bedraagt minstens 200.000 gulden. De omliggende schu ren konden door de brandweer van Zevenaar gespaard blijven. De boer- derij had een oudheidkundige kamer. ROTTERDAM De Rotterdamse .bouwbedrijven, verenigd in de sa- (spv) hebben het initiatief genomen tot de oprichting van de stichting stadsverbetering Rotterdam (Stivero), Ruim 60 pet. van het Rotterdamse woningbestand dateert van voor de oorlog en de helft hiervan moet drin gend verbeterd worden, zo menen de bouwbedrijven. Om te voorkomen dat ook het resterende gedeelte in een deplorabele -toestand zal geraken, moeten ook op dit gebied maatregelen worden getroffen. De Stivero is opge richt bm te bewerkstelligen dat de strop zo spoeidg mogelijk wordt aan gepakt. - Als coördinerend orgaan zal de Sti vero de schakelfunctie vervullen tus sen de Rotterdamse bouwbedrijven en de overige belanghebbenden, zoals bewoners, eigenaars, beleggers on fi nanciers. De Stivero zal per stropob- ject de belanghebbenden stimuleren tot het oprichten van een zogenaamde Werkmaatschappij. Deze dient voor de zakelijke kant van de uitvoering te zorgen, alsmede de uiteindelijke realisering van de verbeteringswerk zaamheden. De stichting wordt belast met de zorg voor de continuïteit van de her stelwerkzaamheden. Tot haar laak behoort ook het overleg met de ge meente over stedebouwkundige vraagstukken en bestemmingsplan nen, subsidies en huren. z.'- BSss?S3j§g HEENVLIET „Het voeren van buitenparlementaire akties is niet bezwaarlijk. Als ze maar gekanaliseerd worden U moet inspraak eisen, juristen in uw aktiegroep opnemen en met an dere aktiegroepen komen tot een regionaal Rijnmondcomité." Met dit advies besloot dr. J. H. Lam berts vrijdagavond zijn causerie ter gelegenheid van de opening van het leefbaarheidsweekend in Heenvliet. In deze toespraak toonde de heer Lamberts zich zeer somber over de mogelijkheden lucht- en water verontreiniging en,halt toe te roepen. Hoewel hij enerzijds enigc'hoo'p had dat door het toenemend gebruik van aardgas in Nederland de vcrontreini- - ging met rook en SÖ2 enigszins in de hand kan worden gehouden, was hij anderzijds zeer verontrust over de schrikbarende toeneming van auto's. Zich tot Rijnmond bepalend zei hij dat het samenbrengen van Hoogovens en de petrochemische industrie ramp zalig zou kunnen zijn. Beide industrieën apart zijn al erg genoeg. Over de petrochemische industrie zei hij: „Je kunt er ziek van worden, je kunt er aandoeningen van krijgen, goe'd het zal je een paar jaar van je leven kosten". Bij deze uitspraak voegde de heer Lamberts er onmid dellijk aan toe: „Ik spreek wat gek scherend als ik zeg dat het een paar jaar van. uw leven kost. Bovendien hebt u aan deze kant met die noorde lijke wind niet zoveel last, uw broe ders in Vlaardingen, die zijn het bokkie". Terugkomend op zijn uitspraken in Brielle dat wonen en werken in Rijn mond vijf jaar van je leven kost zei hij daarover door burgemeester Tho massen heftig te zijn aangevallen. Hij wilde in Heenvliet herhalen dat hij die uitspraak had gebaseerd op we tenschappelijke lectuur en uitlatingen van Amerikanen, die tot deze con clusie zijn gekomen. De heer Lam- berts stelde nadrukkelijk dat de raf finaderijen schoner kunnen werken. „Dat zal geld kosten. We krijgen dan minder in het. loonzakje, dat moeten we er voor over hebben om niet in ons vuil ten onder te gaan". De heer Lamberts noemde het suc ces van Rotterdam bij de opbouw van havens en industrie bewonderens waardig en dit gebied heeft naar zijn mening een geweldig stuk welvaart gebracht ten nutte van heel Neder land. Hij -wasvan mening;, dat men nu op, een punt is aangeland waarin van een afnemend welzijn kan wor de gesproken. Na de toespraak van de heer Lam berts werd de NCRV-film „Uit zelf behoud" getoond. -De expositie werd zaterdag voortgezet, waarna de akti- viteiten zondag werden afgesloten met een excursie. BERGSCHENHOEK Burgemees ter A. van Gent heeft zaterdag" in-het openbaar een exemplaar verbrand van het zogenaamde NACO.-rapport, waarin de uitbreidingsplannen voor het Rotterdamse vliegveld Zestienho-ri ven worden uiteengezet. y-yi J-ySi Dit gebeurde tijdens een démon stratie van een groot" aantal personen j uit deze gemeente tegen die plannen. Tijdens een tocht van een lange tuto- karavaan werden affiches verkocht met de tekst „Zestienhqven neen". De actiegroep wil zaterdag, ook .in andere plaatsen, waaronder "Schie dam,zulke acties houden. GÏESSENDAM-NEDER-HARDINX- VELD In de Nederlands Hervorm- I de Kerk wordt zaterdag 22 mei een orgelconcert gegeven. Het programma omvat werken van Bach, Handel, enz. ai. ROTTERDAM Het was zondag een. spektakel van belang tijdens de Het orgelconcert begint die avond om j- 99e Hondententoonstelling in het acht uur. nieuwe Ahoy-gebouw. Mies Bouman maakte er een vlotte Hond-en-scène van. De 41 keurmeesters uit diverse landen hadden de handen vol om alle zeldzame rassen te selecteren. Ruim 135 rashonden trokken san het pu bliek voorbij. Ook het Coucours d'Elegance en het thema Kind-Hond viel duidelijk in de smaak. ROTTERDAM Tussen I960 en 1965 vertrókken er per jaar ongeveer tweeduizend mensen méér uit Rijn mond dan er zich mensen vestigden. Van 1965 tot en met 1969 is dit ver dubbeld. Maar door het geboorte overschot neemt de bevolking van Rijnmond nog steeds toe, zij het niet zo sterk als in de rest van Nederland. Aldus de tweede uitgave van „Rijnmond in cijfers" de eerste verscheen in 1968 die de jaren 1968 en 1969 omvat. De Rotterdamse bevolking daalt na 1965 met achtduizend, personen per jaar meer dan 1 procent maar de omliggende gemeenten Capelle, Ridderkerk, Spijkénisse en Rozen burg vertonen een zeer snélle groei. In 1950 woonde 76 procent van de Rijnmonders in Rotterdam, in 1969 nog 65 procent. Steeds meer Rotter dammers zoeken dus de buitenge meenten op, waar zich ook de nieuw komers vestigen. Per hoofd is het inkomen in Rijn mond iets hoger dan in de rest van. ons land. Toch wordt kt Rijnmond ten opzichte van Nederland meer ge produceerd dan inkomen genoten: er is kennelijk een grote inkomensover dracht naar personen bulten Rijn mond. Voor wat betreft de woningbouw is er een duidelijke achterstand: de Ne derlandse woningvoorraad steeg tus sen 1960 en 1969 met 28,4 procent, de woningvoorraad in Rijnmond steeg slechts met 24,7 procent. Gemiddeld wonen in Nederland 3,5 MAASLAND Door groepen uit Maasland afkomstige schoolkinderen is gedurende de paasvakantie door het gemeentebestuur in overleg met de Vereniging tot behoud van na tuurmonumenten in Nederland een schoonmaakaktie in de vlietlanden en de vlieten georganiseerd. In totaal zijn 18 schuiten 5 m3 vuil opgehaald. De grote hoeveelheid afval die gedurende de aktie is opge haald was 90 m3. Het verzamelde afval bestond voor namelijk uit plastic, drijfhout rn lege flessen en spuitbussen. Men is, voornemens om de aktie jaarlijks te gaan houden. De ervaring heeft aangetoond dat het via publica ties, aanschijvingen en dergelijke niet geheel lukt om het vlietengebied „schoon" te houden. Veel afval is na melijk afkomstig uit andere gemeen ten binnen het waterschap Delfland. Voor hun medewerking, zullen de kinderen worden beloond met een natuurfilm, welke op dinsdagmid/tg 18 mei a.s. in het Trefpunt wot It vertoond. De film is getiteld „Wad denzee vogelland". personen in een huis. Voor Rotterdam is dat cijfer veei lager: drie personen. In Rhoon en Krimpen aan dén IJssel wonen 3,7 personen. per huis. Over geheel Rijnmond is het .cijfer-lager dan gemiddeld in Nederland: 3,1 per- sonen per woning. -■< Meer dan 55 procent van de wonin gen heeft een huurprijs' die'lager ligt dan/1200. In het centrum van Rotterdam en de directe omtrek daarvan is de werkgelegenheid het grootst Dat 'geldt vooral de dienstverlenende sec tor, die 38,5 procent van de werkgele genheid biedt, het hoogste cijfer. y'- ;i In Rotterdam-Noord en in Vooroe- Putten is het aantal auto's het grootst: bijna veertien wagens per honderd inwoners. Het aantal /auto's is het kleinst in het centrum van Rotterdam met de directe omgeving daarvan: slechts elf auto's per hon- derdinwoners. Zo iuchtig als een sandaaltje en zo elegant als een paar fijne schoentjes...,, zó mogen wij dit modelletje best beschrijven. Zomerse damesschoentjes in reptiel-print met beklede biok- haken verstelbaar bandje, koopt U nu in twee ledke kleuren per paar voor nog géén tientje. Morgenvroeg om 9 uur begint' op onze schoenenmarkt, tus- senverdieping parterre, de ver koop van deze elegante dames schoentjes in eeh zomers mo delletje met blokhak. In de kleuren rood en wit, de maten 36t/m41, per paar voor 9 Ook maandtsmor&n cptn Géén UL of schrift, btst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1