wtmest Splitsing in commissie Valt verfraaiingsplan Hilligersberg-Schiebroek onder wijkverbetering? Huisman Fel protest PSP tegen ICI-fabriek Concert Ver. Vrienden Inbrekers van het Lied hadden het weer druk 98 Ziekenomroep Scliiedai verrast met 3.000 Trefcentrum in oude rjjatt film toeter Nuttig voor het vaststellen van veiligheidsnorm ABP hervat met PTT overleg over Nerviproject Preston-concert werd belevenis W inkelbestand in Goedereede i Nieuwtje van scheepsbouwkundig proefstation Hannessen Succes Snelheidslimiet en parkeervraagstuk in vragen VVD 1 Van 0112e redacteur wetenschappen WAGENINGEN Een mammoettanker van tweehonderdduizend ton liep vorige week met een snelheid van negen knopen recht op 1 een naamloze kust af. Bijna Was mijn rampzalige stranding geslaagd, maar op het laatste moment werd 'het de vakmensen te gek. „Zet: hem even-terug, jongens", zei ir. D. L. Kettenis naast mij, en de drei gend naderende kustlijn schoof met onnatuurlijke snelheid tien kilometer terug. „Nou, je zat op vierhonderd meter van de steen tjes",-schatte een zeeman aan de andere kant, die mijn manoeuvre met stijgende onrust had bekeken. ISK&S ROTTERDAM Het wil niet zo' erg vlotten met het verfraaien van onze stad. De kans is vrij groot dat het verfraaiingsplan voor de wijk Schiebroek-Hille- gersberg, waarvoor in 1969 op dracht werd gegeven aan de ar chitect Hein Klunder en de "kun stenaars Matthieu Ficheroux en Jan Koetsier, in de onderste la van de commissie stadsontwikke ling zal belanden. Een tekep aan d<* wand is wellicht in dit ver band het verschijnen van een il legale stadsverfraaiing in de vorm van een nog naamloos object in IJsselmonde dat bedoeld is als aanklacht tegen het (te) traag werken van de ambtelijke Kunst- molen. Rapport Realiteit Kluif brééd v.- Va IDEEËN SAMEN BESTAAN NIET TE VEEL vraag t gerust uw foto-film-vakman 'Aleer,vertegenwoordiging vM^ederi^d: N.V.Wiüemvan Rijn, Postbus 8005, Amsterdam 7 fijnste van de internationale sportieve mode. Weer. vrind en stormen werende jeks. Ook voor de jeugd. Praktisch en sportief. 'Van nieuw modem ma teriaal met linnens ffekt. Ook in de safari-look. Bij Huisman. Mode die z'n mannetje staat wet degelijk modieus. KORTE HOOGSTRAAT 15 Ie MIDDELLANDSTRAAT 98-100 WOLPHAEHTSBOCHT 218-22A ROTTERDAM Als het aan de PSP-fraktle in de Rijnmondraad ligt, komt er geen fosgeen-produktie bij Rozenburg. In een briel aan-het be stuur van het Openbaar Lichaam Rijnmond verzet de frafctie zich bij monde van mevrouw J. Gerding-Eg- gink fel tegen de plannen van ICI Nederland N.V. om 'bij Rozenburg tc starten met de produktie van fosgeen. De PSP-fraktie vraagt het dage lijks bestuur of men bereid is de hele zaak tot op de bodem uit te zoeken en alles in het werk te stellen om deze fosgeenproduktie. of zelfs maar de mogelijkheid ervan met alle kracht tegen te gaan. Het gebeurde allemaal in de nieu we manoeuvrecrsimulator van het Scheepsbouwkundig proefstation in Wageningen. Het gedrag van be staande en nieuwe scheepstypen kan daarmee in elke denkbare situatie worden nagebootst. „We kunnen in vonze proeftanks aan een model wel erg; veel meten," vertelt directeur ptof. dr. ir. J. D. van Manen, „maar - het gaat er uiteindelijk om hoe een vent 'ermee vaart, en daar kun je maar op fén manier achter komen: door die Vent op de brug van een schip te zetten en' hem te laten va ren." Die scheepsbrug staat er nu in Wa geningen, met alle bijbehorende in strumenten. Als de man achter het stuurwiel om zich heen kijkt ziet hij door alle ramen de zee en dé kust. De instrumenten geven op de voor hem vertrouwde manier aan hoe hard hij vaart en welke kant op, en hij 'ziet de kust dichterbij komen als hiX hem nadert.". „Vooral nu er steeds grotere ko men, 'gaat het hannesen met schepen een probleemgebied worden," zegt prof. Van Marien, „en daarom hebben wij als eerste ter wereld dit ding ge bouwd. Een voorbeeld: als je je roer scheef zét en het duurt een halve mi nuut voordat je' wat merkt, dan kim je wel eens nerveus worden. Dat zijn •dingen die we hiér kunnen bekijken. Voornaamste doel van delsimulator is niet, het-trainen van bemanningen, maar bijvoorbeeld het-ontwerpen van véiligheidsnonnén.. Met welke sriel- heid kun je een bepaalde kust veilig naderen, hoe moet je een walradar- systeem zo ontwerpen dat. het inder daad het,'maximale nut afwerpt, hoe moet:-je nieuwe -havens zri aanleggen dat mén ér eenvoudig'kan binnenlo pen. Dit soort proje,cten gaat men be- kijken in Wageningen, in opdracht van iedereen die daar duizend gulden per uur vóór op tafel wil leggen. En verder het beoordelen van nieuwe scheepstypen, bijvoorbeeld de snelle containerschepen. Op het ogenblik heeft men als oefenterrein alleen nog Europoort „in voorraad", en eeri stukje naamloze kust om op de rede voor anker te gaan. Dat „in voorraad hebben" bete kent de aanwezigheid van een kleine metalen maquette van de kustlijn, die geprojecteerd wordt, en een com puterpaneel waarop wat waterdiepten en stromingen zijn gecodeerd. In de computer, zitten verder de eigenschappen van hetschip, en dat werkt/dan allemaal electronisch sa men op een bai ingewikkelde manier. De manier waarop het schip reageert hangt bijvoorbeeld af van de water diepte, en ook die effecten zijn ver werkt. Ir. Kettenis, een van de twee des kundigen die de computerkant ver zorgd hebben, kan trots zijn op zijn werk. De laatste tijd hebben grote tankerrederijen hun össte gezagvoer ders naar Wageningen gestuurd, niet om te oefenen, maar om te kijken of de apparatuur inderdaad het gedrag van een schip nabootst. Zij waren zonder uitzondering onder de indruk, en als zij onder ongunstige omstan digheden Europoort, aanvoeren stond het zweet ze" op het voorhoofd. DEN HAAG Het Algemeen Bur gerlijk Pensioenfonds en de PTT zul len het vorige week beëindigde .over leg ovër de" huur van het: door de ABP te bouwen kantorencomplex in het zogenaamde Nerviproject hervat ten. Dit deelde burgemeester Marijnen van Den Haag gisteren in éen open bare/commissievergadering mee. De burgemeester had zijn wetenschap uit een gesprek met minister Bakker (verkeer en; waterstaat) tijdens de opening van de nieuwe Scheveningse havenmond zaterdag. Minister Bakker heeft burgemee ster .Marijnen ook verzekerd dat de centrale directie van de PTT, die de nieuwe huisvesting zoekt, de eerste tien tot vijftien jaren Den Haag niet -zal verlaten.. De bespreking tussen ABP en PTT waren verleden week in een impasse geraakt doordat de ABP de toekomstige kantoren op langlo pend huurcontract wilde verhuren. De PTT voelde slechts voor een huurperiode van vijf tot tien. jaar. ROTTERDAM Ten huize van de heer en mevrouw De Savomin Lob man. heeft de afdeling Rotterdam van de Vereniging Vrienden van het Lied zondagmiddag een concert georgani seerd, waar veel belangstelling voor bestond. De mezzo-sopraan Rosemary Le Gras-Pierson opende de middag met - drie prachtige Latijnse psalmen van Constanüjn Huygens en hield het voor de pauze bij composities van landgenoten: drie heel mooie liederen van Willem Rettich,,die voor de oor log dirigent in Duitslarid was, en drie door Jacques Beers bewerkte oud- Nederlandse liederen met het geestige „Lientje en Trientje'' als slot. Na de pauze vertolkte zij op zeer intelligen te wijze drie Catalaanse liederen van Erederico Mompou en bracht tenslot te haar toehoorders in verbazing door drie Indiaanse liederen te zingen, die de Braziliaan Heitor Villa-Lobos heeft bewerkt: twee in een Indiaanse taal, die bij de dood van een: stam-, hoofd werden gezongen, en één op een gedicht van Mario de* Andrade. ROTTERDAM" Het Maasstede- lüke inbrekersgilde kan terugzien op een vruchtbaar weekeinde: by tal van inbraken is' een forse buit ver meld tot groot verdriet van de be stolenen. Zondagavond werd ingebroken in een woning aan de 'Spoorsingel. Alie kasten werden overhoop gehaald. Uit een bureau werd ruim 1800,- ge stolen. Béter was de buit nog in een woning aan de Schonenbergerweg, waar uit éen slaapkamerkast 3600,- werd ontvreemd, Terwijl de bewoners sliepen op de bovenverdieping haalden inbrekers uit een portefeuille in de huiskamer van een pand aan de Adrianalaan een bedrag van 1400,- weg. Vier honderd "sigaren, enkele sloffen siga retten, een radio, een schrijfmachine en een stofzuiger tenslotte waren de buit bij een inbraak bij de construc tiewerkplaats- De Lange aan de Sta- dionweg. Wat deze zangeres bracht was Bijzonder, hongerige inbrekers heb- zangkunst. van de hoogste orde, waar- ben hun slag geslagen m de snack voor aïlen haar uitermate dankbaar kar van J. Sanders aan het Hof- waren.. Onze stadgenoot de tenor Jou- plein. Ze stalen er 50 carbonades, 5 ke Krediet deed in levendige voor- kippen en 10 biefstukken. Links Bert Robben coördinator van het Trefcentrum van'As, ass. projectleider. rechts Arend Van een onzer verslaggevers Twee zaken maken het doorgaan van. bedoeld project dat overigens op een andere leest is geschoeid dan het -ROTTERDAM De an 1938 gebo ren Engelse organist Simon Preston heeft zaterdagavond tijdens een or- gelvtfordracht in de Doelen opzien ge baard door zijn weergaloze vertolkin gen van composities van oude en nieuwe meesters. Wij zijn in Neder land: wel iets gewend op orgelgebied. Gastorganisten als Marie Claire Alain. Tagliavini en Wunderlich om maar. enkele voorbèeldeh te noemen hebben hier orgelspel laten horen waarmede wij ons wel zo langzamer hand aan de top waanden.: Het optreden van, Simon Preston in de Doelen was een -belevenis, omdat het -uiterste aan raffinement in de technische presentatie 'en, een door gronden van de. mogelijkheden van; het gróte Flentroporgel gepaard gin gen met éen musiceerdrift (bij een algehele afwezigheid van/een specta culair element) die" de waarde der meesterwerken uit vroeger en date! tijd tot dc bodem wist te peilen. Na de voordracht van. Preludium, Fuga en Ciacona in C en Preludium en Fuga: in D van Buxtehude (eerste Peters-Band no. 1 en 2) werd hét ons •duidelijk wat Bach moet hebben be zield om een grote voetreis naar Lü~ beek te ondernemen om de vermaar de Buxtehude te horen spelen. Zelden werden wij .zo bepaald bij de groot heid van de2e voorloper van Bach. VanNicolas de Grigny (1671-1703) hoorden wij Hymne-Ave Maris stella, en van Bach de -Variaties over „Sei gegrüssëi Jesu gütig" en de grote e moil fuga met bijbehorend prelu dium, De organist koos voor deze fu ga een zeer snel tempo, wat de Doe len met zijn voor orgelmuziek be perkte nagalmtijd wel hébben kan.' Daarbij was de voordracht van een verbluffende duidelijkheid en gaaf heid, zonder dat van een metronomi sche verstrakking sprake was. Een grote verrassing bracht Prèstons in terpretatie van Hindemiths 2é orgel sonate. Zo transparant hebben wij het polyfone stemmenweefset -van het van Spielfreudigkeit vervulde eerste deel nog nooit gehoord. Ook de daar- op aansluitende fijnzinnige Siciliano klonk bijzonder gecultiveerd. En. daarbij had het wat ons betreft kun nen blijven. Want in. Haec Dies van Forbes en een Toccata van Gowers vierde de orgelacrobatiek hoogtij. Muzikale waarden hebben wij in deze stukken niet kunnen ontdekken, W. H, Wolvekamp traditionele plaatsen van beelden hoogst onzeker. In de eerste plaats het feit dat de dienst stadsontwik keling de projecten wel mooi vindt maar er in feite van geschrokken is en ér het label „praktisch onuitvoer baar" aan heeft gehecht. Het /drietal <aan wie. 1de opdracht werd gegeven kwam na een jaar met vier ideeën op-de proppen die alom luid werden geprezen. De plannen omvatten een soort speelhol aan de Adriaan Paauwlaan in het Kleiweg kwartier, experimentele woningbouw in het centrum van Hillegersberg, „overdekjes" aan de Peppelweg en een „Rue Rivóli" aan het Minsrva- plein. Nadat de plannen ontvouwd waren is er geruime tijd binnenskamers naar. gekeken. De dienst stadsontwik keling werkte tegelijkertijd aan de samenstelling van een rapport waarin een prioriteitenlijstje werd verwerkt welke wijken er eigenlijk het eerst in aanmerking zouden moeten 'komen voor verfraaiing/Wethouder G. Z. de Vos van Kunstzaken heeft inmiddels laten weten de volgorde wel over te nemen maar. er' geen dwingende eis vante willen maken. Uit dit lijstje blijkt dat de Afri- kaanderbuurt/Feijenoord nummer., een/staat gevolgd door Hiliesiuis- /Bloemhof en het 'Oudé Noorden- /Crooswijk. voor wat de' grote wijken betreft. In de sector kleinere wijken is Kralingsëveer het minst kunstbe- deeld op de. voet gevolgd door het "Witte Dorp en Heypiaat. Schiebroek- /Hillegersberg schittert door afwezig-, heid in het nieuwe prioriteitenplan van stadsontwikkeling- Het. tweede pünt dat een spoedige •uitvoering van de vier 'projecten in dé weg schijnt te staan is het feit dat de wijkraad' zelf ook niet over loopt van enthousiasme voor de toch wel revolutionaire plannen die de makers voor hun wijk; hebben uitgedacht.In deze kring wordt de kritiek gehoord dat de wijkraad en derhalve de be- wbnèrs. zelf te' weinig inspraak heb ben gehad bij de plannenmakerij het geen ••verigens door stadsoritwikke- i -ling ontkend word t. Ook ontbreekt het de wijkraad niet aan gevoel voor realiteit ,e& dat wil vóór een dergelijk lichaam. wel wat' zeggen. In eenvan de laatste verga deringen, ivaar nr. J. A. J. van Gor- kom, hoofd van de afdeling Kunstza ken te 'gast was",' wérd zonder meer gesteld dat er wel andere wijken "zijn die harder aan verfraaiing toe zijn. In diezelfde vergadering liet de ihéër -Van Gorkom overigens duidelijk doorschemeren dat de projecten die op itafel izijn gelegd allerminst -een uitgemaakte zaak zijn als het om de uitvoering ervan gaat. In ce discussie •die zich. daarop ontspon en die als thema -geld had stelde men dat de 50.000 gulden dié voor het ontwerpen van de plannen wgxen uitgetrokken als onderdeel van het in 1904 door de gemeenteraad beschikbaar gestel- ■dé budget van 650.000 gulden- geen drijfveer mag zijn om voor de plan nen door de knieën te gaan,.De ■vraag.. of "die halve ton. dari wellidht vóór niets uitgegeven zal zijn. wordt dan "interessant.,';:''; Ltet de duidelijke aarzeling bij dé betrokken diénst niétzonder gevolg- gebleven is voor de voortzetting van- de in 1964 uitgestippelde Kunstlijn?: blijkt uit ,het feit dat het team dat/: gevormd - is om Zuidwijk/Pendrecht; onder de loep te nemen nóg met aan het werx gegaan is. Zoals-de zaken,er thans "voorstaan.-" lijkt het er op dat intern uitgevoch ten wordt onder welk hoofdstuk de, revolutionaire 'planner, moeien res- sbrtereji 'of 'met andere woorden is; het mij -stadsverfraaiing-of wijkivrbe- -1 tering, Gedacht -wordt -aan een splitsing van Kunst ïn het Sdadsbcld dat on der Kunstzaken zal vaiien en Stads projecten datvia Itanstzaken -èn" Stadsontwikkeling behandeld moet' worden. Duidelijk Is in-elk geval wel; dat de wethouder van Kunstzaken er een hele kluif aan. heeft om het .be-", sluit van 1984 ook uitte voci en. Zorg dat U morgen niet achter, 't net vist (kom vroeg! want wij verwachten vee! animo voor deze speciale aanbieding. De laatste stukken wan een par- tij weefstof gaan dan voor een bijzonder fage prijs de deur uit. Deze'"moderne óvergbrdijnstóf is 120 cm breed en U kunt kie-- zen uit 3 dessins en 5 kleuren, nu per meter voor...nog qèen drie gulden. Morgenvroeg oin S/üurfbegint op de 1e etage de verkoop vait; deze partij weefstof in 3 dessins-' en5 mooie "kleuren, breedte,v 120 cmj nu heel voor delig, perme- ter 21 Oak maindagmorgtnopen Giéh teL of schrffö- best.. Niets is ons ■dracht weinig onder voor zijn vrou welijke collega, zodat men geboeid heeft geluisterd naar zijn zang in vier 'liederen Uit Schuberts, „Die schone Müllerin", in vier uit ^.Liederkreis op. 39" van RoDert Schumann, in. éen be1- wonderenswaardïge keus uit de prachtige liederen van Gabriel Fauré en in de „Cinq mélodies populaires grecques" van Maurice Ravel. Vooral de Franse liedkunst bleek hem goed te liggen, al was ook hierin te horen, dat zijn zang een tekort aan soepel heid heeft, vooral in de -hoge tonen. Ook hij oogstte hartelijke bijval. Dat beide vocalisten hun voortref felijke begeleidster Cécile van den Akker-De Grijs in het applaus be trokken, was. ten voile verdiend. G. M. Dersjant Op heterdaad werden de 23-jarige controleur A. M. en de 23-jarige con structiewerker N. W. betrapt, die za terdagnacht de wielen van onder een Volkswagenbusje 'stonden te slopen aan de Maaskade. Een voorbijganger waarschuwde de politie. De meest trieste ervaring deed echter de 43-jarige aannemer M, v. d. B. op, die zich beroofd zag van ƒ50.000,-. Volgens zijn verklaringen had hij het geld in de binnenzak van zijn colbert geborgen toen hij zon dagavond op stap ging langs verschil lende cafési Nadat hij door drie hem onbekende mannen in een taxi naar het volgende café .was vervoerd om daar op de nieuwe vriendschap te klinken, bemerkte hij dat zijn bin nenzak aanzienlijk minder bol stond dan eerder die' avond. ROTTERDAM „Niets is ons te dol. Je kunt het zo gek niet be denken of het past wel in het Trefcentrum!" Bert Robben en Arend van As, coördinator en projektleider van de Stichting Trefcentrum Rotterdam, zijn er heilig van overtuigd _dat ze er niets teveel mee zeggen. Als het 'aan hen en aan het enthou siaste bestuur ligt, wordt het Tref centrum een succes, dat zijn, naam, alle eer zal gaan aandoen. Dinsdag avond hebben ze een „totaalverga dering" belegd, waarop, iedereen die maar een idee heeft over de bestem mingen die aan de oude Jamin-fa briek. gegeven kunnen worden, zijn zegje kan doen in de weterischapjlat alle ideeën uiterst serieus zullen wor den genomen. De Stichting Trefcentrum Rotter dam heeft overigens toch al niet te klagen over belangstelling voor het experiment dat men in de voormalige fabriek wil gaan opzetten. Vorig jaar richtte men zich door middel van advertenties in de plaatselijke bladen tot "de Rotterdammers, Ge vraagd werd ideeën aan te dragen, met voorstellen te komen om van de Jamïn-fabriek een werkelijk tref centrum te maken waarin letterlijk alles ,en iedereen een plaatsje zou kunnen krijgen. Dinsdagavond wil men in de 'to taalvergadering' een begin gaan ma ken met ce konkretisering van de tot op heden binnengekomen plan nen. Men hoopt bovendien vooral op de komst van die mensen die wellicht-- al jarenlang met het een of andere idee' rondlopen, maar dit uit gebrek aan geld, ruimte, begrip en medewerking tot op heden niet konden verwezenlijken. „Wat wc nou eigenlijk precies willen met dat Trefcentrum?" Bert en Arend zijn cr kort in: „W'e gaan- helemaal uit van dé kommunikatie- gedachle. We willen het alleen-zijn vsn zoveel mensen proberen te door breken." Die koramunikatie moet- open en vloeiend zijn, niet opgedrongen, vinden de initiatiefnemers. Open nu meer dan opit, in een tijd waarin steeds meer mensen niet eens meer de moeite nemen om met elkaar te kommuniceren. „We bestaan oarr.en, zonder echt samen te bestaan", vin den ze. „We richten komfortebele woon- en amusementseenheden ïn voor eenheden die meer dan ooit al leen zijn. In het Trefcentrum willen we dat alleen-zijn proberen te door breken." Uit dit streven vloeit dan ook di- rekt voort, dat geen enkele manifes tatie die in welke vorm dan ook een plaatsje, za! krijgen In het'Trefcen trum, in het gebouw geïsoleerd zal kunnen zyn. Dit 'geldt voor de ateliers van de kunstenaars, waar ruimte zal worden geschapen voor het publick om aan kunstuitingen mee te doen, voor de politieke arena waar niet alleen gepraat wordt maar ook naar oplossingen op deskundig niveau zal worden gezocht. Er komt van alles in de oude Ja- min-fabriek. Handel in leuke, anti- kommerciële dingen, een kinder- chrèche, workshops voor bejaarden, een theehuis, een kroegje, het is de bedoeling dat de moeders van tie ners erheen komen, de gehandicapte Rotterdammers, studenten, werkende jongeren, ze kunnen er allemaal te recht zonder zich te veel te moeten voelen. „Laat nou alsjeblieft niemand den ken dat zijn of haar plan daar niet in past", vinden Bert Robben en Arend van As Vanaf dinsdag moet liet Trefcentrum gewoon een begrip gaan worden in Rotterdam. Dc stel regel moet gaan worden, dat niets ons te doi is!" ROTTERDAM Het liberale ge meenteraadslid mevrouw drs. N. Smlf-Kroes heeft B. en W. schrifte lijk gevraagd, de uniforme snel heidslimiet voor Rotterdam nader te willen bepden, daarbij rekening hou dend met de technische kwaliteit van bepaalde invalswegen, die uitlokker voor overtredingen is. SCHIEDAM Dc open-studio-dag welke de Stichting Ziekenomroep Schiedam op Koninginnedag in haar studio organiseerde en waarvoor veel belangstelling bestond, heeft voor de ze Ziekenomroep nog een fijne ver rassing opgeleverd. Tijdens een bezoek aan de studio in dc Dr, Kuyperiaan deelde het bestuur van het Bijzonder Fonds Swartouw mede dat nu dit fonds wegens de beëindiging van de werkzaamheden bij het bedrijf Swartouw ontbonden zal worden een bedrag van driedui zend gulden aan de stichting Zie kenomroep Schiedam wordt gegeven. Het ibestuur van -het Bijzonder Fonds Swartouw stond voor de keus bij de ontbinding van dit fonds het aanwezige saldo te verdelen tussen de leden van het fonds (werknemers van het tot voor kort bestaande bedrijf Swartouw in Schiedam) of te bestem men voor liefdadigheidswerk in Schiedam. Het bestuur en de leden besloten unaniem dit bedrag over te dragen aan de Schiedamse Ziekenom roep als blijk van waardering voor het werk dat deze groep Schiedam mers reeds meer dan twaalf jaar voor de zieke mede-burgers doet. Het bestuur van de Stichting Zie kenomroep Schiedam was te meer verhevfgd met .deze gift nu in de sub sidie-aanvrage. welke vorig jaar augustus bij de Gemeente Schiedam werd ingediend nog geen beslissing is genomen. Voorzitter M. J. Brand lichtte toe dat door deze gift de Zie kenomroep in de gelegenheid wordt gesteld enige aanschaffingen te doen welke in feite reeds veel eerder had den moeten worden gedaan. Er kan nu een nieuwe studio-recofrder komen ter -vervanging >van een acht - jaar oude recorder. Verder zal betere reportage-appa- ratuur gekocht kunnen worden waar mede ;de Schiedamse actualiteiten voor de luisteraars in het Gemeente ziekenhuis en de Dr. Noletstichting kunnen worden opgenomen. Tenslotte herinnerde »de (Voorzitter van de Stichting Ziekendmroep eraaft dat bij de Ziekenomroep voortdurend plaats is voor nieuwe medewerkers (omroe pers, omroepster, technici, adminis tratieve medewerksters), doordat we gens 'verhuizingen, militaire idlenst,/ enz. steeds plaateen openvallen. ii Belangstellenden voor het Zieken- nomroepwerk kunnen zich >met de S.ZE. in verbinding stéllen via post- bus 239 te Schiedam. MIDDELHARNtS In het kader- van het onderzoek naar het functio neren van het winkelbestand irt de.', dorpen Ouddorp, Goedereede en Stel- /i lendam, dat wordt ingesteld door het EJ.M. Economisch Instituut voor hét;/ Midden- en Kleinbedrijf), het E.T.I.2L (Economisch Technologisch Instituut voor Zuid-Holland) en het CXM.K. (Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) hebpen reeds diverse deelonderzoekingen plaatsgehad. Zo is een enqute gehouden onder de mid denstanders in .de drie plaatsen en wordt een enute onder de toeristen voorbereid. De uitkomsten zullen een inzicht moeten geven in de relatieve verzorgingspositie van de detailhan del in Ouddorp, Goedereede en Stel- lendam. waartoe onder meer een ver- gelijking kan worden gemaakt met? landelijke cijfers. Thans is een volgende fase van het onderzoek aan de orde: een enute onder de ccnsumeriten. Dit deel van het studieproject is van bijzonder-be- lang, omdat hieruit de koopgewoon -;. ten en de mening van de inwoners? van de gemeente over het winkelen in de drie plaatsen bekend moet wor den. - k'Pfiy: alle gezinnen - uit de gemeente zul len een kort enquteformuüer toegez onden krijgen. Het is de bedoeling dat de hulsvrouw het formulier in- vult. -. Op deze vrijze heeft de bevolking -?? een kans mede te bepalen hoe de toe- komstlge winkeLconcerrtrotles in de? drie dorpen hun definitieve vor rrttul-.-,'' Jen krijgen. '-Z"'?"?®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1