Meer scholen HER\ ORMDEN EN REMONSTRANTEN in Krimpen; GAAN-NAUWERE BANDEN AAN Pauluskerk centrum van oecumenisch projekt Eis: tien maanden cel voor flessetrekkerij 1 I Niet vee! interesse voor Stormpolder AGENDA Première in Rotterdam Dood in Venetië schoon filmstuk 9 Half jaar cel geëist voor onverantwoorde inhaalmanoeuvre PAREL I heetman „Spul was bestemd voor speelhuis99 Vestiging van industrieën Zwaardvis nu gevolgd door T ïjgerhaai Twee doden, drie zwaar gewonden I I I Eerste paal nieuwe geref. kerk Berkel 9? „Artiestenpalet" bij bejaarden Schiedam steen van de maand juni Begin Daar had hij heel wat voor no dig, spullen die hij grif kocht, maar niet betaalde. GENOEG Perfectie Vandaag. morgen dagelijks BEHOEFTE Schoonheid Aanvaardbaar ROTTERDAM „Rijdt u nog?", bijt de president van de rechtbank, mr. A. R. Jolles, de 25-jarige boekhouder Johan de G. uit Krimpen aan de IJssel toe. En op diens bevestigende antwoord zegt hij: „Is er hier geen parket wachter die de auto in beslag kan nemen?" if I jt t ROTTERDAMMF.R PAGINA 3 KRIMPEN. Het aantal openbare kleuter- en lagere scholen dient te worden uitgebreid, meent het collége van B. en W. De gemeenteraad wordt voorgesteld een 12-klassige school te stichten op het terrein aan de Burg. Aalberslaan - Nachtegaalstraat, -waarvan 6 lokalen dienen ter vervan ging van de Openbare lagere school 1, een 6-klassige school met vaklokaal op een nader in wijk 3 van het be stemmingsplan Langeland te bepalen plaats en een twee-klassige kleuter school, eveneens in wijk 3. De laatst genoemde scholen moeten naar het oordeel van het college op één perceel worden gebouwd. Verder stelt het college de raad voor medewerking te verlenen aan het bouwen van een kinderdagver blijf aan de Rondweg. Totale kosten: j 190.000,-. Het verblijf dient om kin deren van 1 tot 6 jaar gedurende de dag op te vangen en vooits kan het een opvangcentrum zijn voor school gaande kinderen. Het college meent dat aan een dergelijk gebouw grote behoefte bestaat en stelt derhalve voor de stichting Pinokkio een geldle ning van 190.000,-. te garanderen. (van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Hervormde Gemeente en de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam gaan samen een oecumenisch projekt be ginnen. De Pauluskerk aan de Westersingel is daarvoor als centrum gekozen. Begin deze maand heeft de centrale kerkeraad van de Hervormde Gemeente dit besluit genomen op voorstel van ds. G. W. Reitsema. In een artikel over dit onderwerp in Hervormd Rotterdam stelt ds. Reitse ma dat het project niet het enige moet zj|n en blijven, maar gezien moet worden als een van de mogelijkheden om samen met andere kerken en ge meenten van verschillende aard en schakering gestalte te geven aan de gemeente van Christus in onze tijd. Wat is zo flatteus en tóch gedistin geerd, wat schept zo'n sfeer van ver fijnde elegance als een sieraad met een mat glanzende parel? Een van smaak getuigend en complimenteus geschenk, waar elke vrouw blij mee is. r sieraden met parels van af 45.- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam De centrale kerkeraad heeft zelfs de Pauluskerk aangewezen als kerk niet aileen van de eigen gemeente, maar ook van of ten gebruike van de Re monstrantse gemeente. Gezamenlijk kerkgebruik is niet de uitsluitende bedoeling. Beide gemeenten willen, aldus ds. Reitsema, komen tot integratie van gemeentewerk. Hij schrijft: „En ook komen tot een nieuw aspect,van ge meente- en kerkzijn waarbij de ons geschonken eenheid in Christus tot nieuwe mogelijkheden van zeer ge differentieerd en gestructureerd ker kelijk leven kan leiden. Met name het spanningsveld, aldus ds. Reitsema, van evangelie en moderne cultuur zal in vele segmenten betreden moeten wor den." De integratie van het gemeentewerk zal ook betrekking hebben op de kerk diensten De elf uur diensten in de Pauluskerk zullen door Remonstrantse en Hervormde Gemeente samen wor den opgezet beurtelings onder di recte verantwoordelijkheid van de Re monstrantse kerkeraad en onder de werkgroep Open Grenzen van de Her vormde gemeente in samenspel met de Wijkkerkeraad van de Pauluskerk- wijkgemeente. Verder zal, aldus het artikel in Her vormd Rotterdam, de predikant van deze wijkgemeente de mogelijkheid krijgen om te komen tot een functio nele taakverdeling met een of twee van de Remonstrantse predikanten. Volgens ds. Reitsema is het volko men uit de tijd dat dominees als ma nusjes van alles rondwaren op terrei nen waarvan z(j maar een beperkt verstand hebben of helemaal geen. In samenwerking is het mogelijk dat een predikant zich vooral met het pasto rale werk bemoeit en een ander bij voorbeeld met vormingswerk. Ds Reitsema legt er de nadruk op dat deze samenwerking nog maar aan het begin staat en dat er nog talrijke zaken te regelen zijn, zeker in het praktische vlak. De Pauluskerk zal overigens niet worden gereserveerd voor deze nieuwe vorm van samen werking. Ook ander kerkewerk van de centrale kerkeraad of van wijkge- meenten zal er ruimte kunnen krijgen. De samenwerking tussen de twee kerkgenootschappen bestaat al gerui me tijd. Gebleken is dat de tegenstel lingen die de beide kerken gescheiden houden, verouderd zijn en niet meer passen in het gezicht van de levende relatie van Woord, Verbond en roe ping Gods. Diverse malen zijn er al gezamen lijke diensten gehouden. De Remon strantse predikanten Westerouen van Meeteren en dr. Van Goudoever zijn vaak gastpredikanten. Het winter- programma van de werkgroep Open Grenzen wordt in Hervormd Rotter dam samen met dat van de Remon strantse gemeente gepubliceerd. Sa men met de Doopsgezinde Gemeente werd verder deelgenomen aan de kerstactie „Stal US" en aan de weke lijkse lunches in de C'70'tijd. Zowel de Hervormde Gemeente als de Re monstrantse Gemeente zijn lid van de Gemeenschap van kerken in Rotter dam. WOENSDAG 26 M JmMÉ ROTTERDAM Bij het verdiepen van een defecte tram op het Pompen- burg is de bestuurder C. J. M. Jonge notter uit de Heemskerkstraat, 32 jaar, bekneld geraakt tussen de rij dende tram en een bovenleidingmast. De heer Jongenotter stond op de treeplank van het middenbalkon om te zien of de wissel goed stond. Met inwendige kneuzingen en een gebro ken sleutelbeen is hij naar het zie kenhuis Eudokia gebracht. KRIMPEN Slechts achttien bedrijven hebben tot nu toe be langstelling getoond voor even tuele industrievestiging in de gedeeltelijk opgespoten Storm polder, het „eiland" dat grenst aan Hollandse IJssel en Lek. Ruim de helft wil een terrein kopen van 2.000 tot 5.000 m2. Het Krimpense college van B. en W. schrijft dit in een uitvoerige nota aan de gemeenteraad, waarin de ontwikkelingen rond de Stormpolder sinds september 1969 staan vermeld. Het college vindt het aantal ge ïnteresseerden niet groot Als oor zaak wordt genoemd de niet zo gunstige economische situatie. Voorts vinden de ondernemers de wegverbindingen van Krimpen met de regio niet gunstig. Tot serieuze (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De 32-jarige koopman in alles Alexan der van 't H. wilde in het begin van dit jaar 20 graag een speel huis voor roulette inrichten in een pand aan de Westersüngel. v voorarrest. hen vlot leende. Hij verloor boven dien ook nog 18.000. De officier van justitie, mr. J D de Jong achtte ondanks alle goede be doelingen van Alexander, de flesse trekkerij tot een bedrag van 26 000 bewezen en eist een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek van het Verdacht van flessetrekkerij op grote schaal, verschijnt hij voor de president van de rechtbank mr. A. R. Jolles, die nauwelijks schijnt ie kun nen 'begrijpen dat Alexander voor een speelhuis twee landrovers nodig had. „Zeker om de klanten te halen en weer weg te brengen", vraagt hij dan ook spottend. De matrassen, die werden „ge kocht" bij het Polyether Paleis in Den Haag, hadden ook een duidelijke bestemming. „Daarop konden de spe lers zeker bijkomen van de vermoeie nissen?" oppert mr. Jolles. „Zo iets", geeft Alexander toe. Waar hij dan wel drie parketvloe ren geleverd door NV Rowi Parket en Abel Parketvloeren voor nodig had? „Och", verklaart verdachte," „ik wilde er thuis ook een beetje knapjes bijzitten. Afspeelapparatuur van Cou- zy, een koelkast, kooktoestel en ra diatorkachel van NV Zwartjan in de Lijnbaan, gordijnen van Martens en gereedschappen van Breur aan de Vlietlaan, had verdachte echter be slist nodig gehad. „Toen ik die spullen kocht, had ik geld genoeg om ze te beialen en dat wilde ik ook", verdedigt Alexander zich. Dat geld (ƒ78.000) had hij ge kregen bij de verkoop van zijn Kaar sen- en Postersboetiek aan de West- Kruiskade. Vrienden hadden echter dringend geld nodig, dat Alexander De raadsman van verdachte legt er de nadruk op dat Alexander er toch zeker geen gewoonte, of zeifs zijn be roep van maakte. „Ik heb sterk de indruk dat de politie hem op deze gronden heeft aangehouden, omdat er sterke verdenkingen waren van brandstichting in het pand van de West-Kruiskade. Alle mogelijkheden moesten toen worden onderzocht". De raadsman duidt op de brand in het begin van dit jaar. waarbij de Rotterdamse zanger Guus Brox om het "leven kwam. De boetiek, die in hetzelfde pand was gevestigd, brand de uit. Het onderzoek naar mogelijke brandstichting heeft niets opgeleverd. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. (Van onze correspondent) BERKEL. Nu de oude gerefor meerde kerk aan de Noordeindseweg geheel is afgebroken kan met de bouw van een nieuw centrum worden begonnen. Dat gebeurt dan zaterdag 29 mei, wanneer de eerste paal wordt geslagen door het één-jarig zoontje van ds. J. A. Bos en het oudste ge meentelid de heer Broekhuizen uit Bergschenhoek. Ter gelegenheid van het slaon van deze eerste paal zullen honderden schoolkinderen even2ovele ballonne tjes oplaten. Het nieuwe kerkelijk centrum komt op dezelfde plaats waar de oude kerk heeft gestaan. MET de film „Dood in Venetië" heeft de thans 63-jarige veelzijdige kunste naar en regisseur Luchino Visconti een door hem jaren gekoesterde wens gerealiseerd, ni. de verfilming van Thomas Manns gelijknamige roman. Zelf heeft hö het scenario met Nicola Badalucco geschreven, Dit werk, dat zondag reeds op het festival in Cannes ten doop werd gehouden, werd door velen reeds het lcroonstuk van dit festival genoemd, dat de gouden palm zal ver overen en de prijs voor de beste acteur voor Dirk Bogarde, die op meer dan meesterlijke wijze de hoofdrol ais componist-dirigent Gustav Aschenbach ver tolkt. De Nederlandse première van deze film wordt donderdagavond 27 mei in tegenwoordigheid van H.M. de Koningin in Cineac Beurs gegeven. Hoewel Visconti zeer nauwkeurig de roman heeft gevolgd heeft hij toch de hoofdfiguur een andere positie gegeven. In het boek is Aschenbach nl. auteur. Echter is het bekend dat deze figuur model stond voor de componist Gustav Mahler, hetgeen Mann later ook heeft bevestigd. Het is dan ook begrijpelijk dat Visconti voor zijn film gedeelten uit de derde en vijfde symfonie op functionele wijze gebruikt. Men zou kunnen stellen dat hij deze romantische mu ziek in volle schoonheid omzet in even romantische beelden die in hun combinatie getuigenis afleggen van Visconti's artistiek vermogen. Het verhaal heeft niets spectacu lairs, opvallend weinig handeling, of dialoog, doch wat er van aanwezig is, is door hem tot een volstrekte perfectie opgevoerd die men weinig in de moderne film ziet Dit heeft echter anderzijds geleid tot een ver stilling van de beelden, een bijna statische gang van het verhaal die soms zelfs een zekere irritatie bij de toeschouwer wekt. Men kan dan dit werk dan ook eigenlijk geen film voor het grote publiek noemen. Het is de fijnproever, de minnaar van het schone en onvervalst romanti sche filmbeeld, die dit werk naar waarde waarderen zal. De inhoud is een juiste weergave van Thomas Manns Leitmotiv dat in al zijn werk speelde aan het begin van de 20e eeuw, bijv. in zijn romans „Die Hungerden" en „Der Bajazzo" nl. de tegenstelling tussen kunste naar en leven. Is de kunstenaar nog in staat de volkomen schoonheid te scheppen? Aschenbach is naar Ve netië gekomen om zichzelf terug te vinden, zijn inzinkingen te boven te komen of zoals hij het zelf zegt: Ontslag: met ingang van 16 Juni is aan mr G. A. F baron van Lijnden op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burge meester van valburg, met dank voor de goede en langdurige diensten als burge meester bewezen. Dirk Bogarde in zijn meesterlijke creatie als de componist Aschenbach in de film „Dood in Venetië" van Luchino Visconti. In het midden Bjom An- dresen als de jongen Tadzio en links Silvana Mangano aks de moeder van Tadzio. Rotterdam: Jeugdhuis 't Lag: s. verg. NCVB-zuld; zaal Doopsgezinde Gem. Noordmoienwerf: 8 verg. NCVB-centrum; gebouw Willem Ruyspieln: 2 verg. boog- reemraadschap Sehieland; Blijdorp: vanat 4 uur Den Huis; Afrikaanderplein: 1 voet-, balwedstrijden voor jeugd; „De Putse Poort"; 20 verg. buurtverenigingen over huren; Stolwijk: 20 gemeenteraad: Abben- broek: 7 gemeenteraad. Rotterdam: H stadhuis gemeenteraad: Cineac Beurs: 20 filmvertoning „Death ;n VenLne" in tegenwoordigheid van koningin Juoiana; restaurant Engels: 20 verg. Bui tenlandse werknemers: Kerkgeb geref. gem Willem, van Zuylenstraat: 7.45 ds van Dam; Rozenburg: 1 9.30 gemeenteraad: Brielc: geref. ver. geb: 8 geref. bond, spreker ds Ouwendijk te Den Bomme; Waddinxveen 20 gemeenteraad; Fijnaart: 20 gemeente raad; Zuld-Beyerland: 19,30 diploma-uitre iking ■agrarische werknemers. Klachten stadsbezorging: maand, t/m vrijd. 18.30-19.30, zaterd. 17-18, tel. 115588. Schiedam: Joh. Grönefeld, Sin gel 93, tel. 263538. Vlaardingen: H. Verheij, Diepenbrockstr. 41, tel. 343345. Woord voor de dag: Bijbellezing en over denking tel. 141000. Klachten en geluids hinder en luchtvervuiling: Centrale Meld en Regelkamer Rijnmond, tel. 010 - 150000. Spreekuren sociale raadslieden: ma, di, vr: Coornhertstr. 19, 9-11; Jen- siusstr. 37, 14-16; Provenierssingel 57, 9-11; Klaverstr. 52, 9-11; Ruigewaardstr. 34, 14-16; Blazoenstr. 11, 14-16; di, wo, do: Korte lijnbaan 8d, 12-14, vr: 12-14, 19-21. onderhandelingen over grondverkoop is het nog niet gekomen. Als redenen voert het college aan: de hoge prijs die per vierkante meter moet worden betaald, het feit dat de gegadigden zich ter plaatse niet kunnen, oriën teren (er zijn geen wegen e.d„ red.), alsmede slechte verbinding van het vaste land met de Stormpolder, die afbreuk doet aan de image van het bedrijf. Het college zal een reclame bureau in de arm nemen om te zien op welke manier grotere bekendheid aan het industrieterrein kan worden gegeven. Op het ogenblik is 18 hectare grond voor uitgifte beschikbaar. Het nog op te spuiten gedeelte omvat on geveer 16 hectare. Hiervan zal 12 hectare moeten worden opgespoten met natte specie, aansluitend op het reeds opgehoogde gedeelte. De rest zal worden opgevuld met droog zand. Buiten de ophoging zullen enkele laaggelegen "terreinen blijven. Het tijdstip van het in uitvoering nemen van de verdere ophoging zal volgens het college worden bepaald door de behoefte aan industriegrond. De zakkingsperiode bedraagt onge veer zes jaar, gedurende welke niet kan worden gebouwd.-Om steeds vol doende'hoeveelheid bouwrijpe grond beschikbaar te hebben zaï dus ten ROTTERDAM Van de overdekte helling van Rotterdamse Droogdok Maatschappij te Heyplaat heeft me vrouw B. H. Maas-Ramsey, echtgeno te van de bevelhebber der zeestrijd krachten dinsdagmiddag de onderzee boot Tijgerhaai gedoopt en te water gelaten. Het zusterschip van de Zwaardvis, dat op 2 juli van het vo rig jaar van de helling liep, dook zonder al te veel problemen .van de speciaal geconstrueerde helling af. De fcfeide onderzeeërs die voor de Koninklijke Marine in aanbouw zijn wijken qua vorm nauwelijks af van nucleaire duikboten maar krijgen toch een conventionele voortstuwing in de vorm van een diesel-elektrische aandrijving. Mag dan het uiterlijk van deze nieuwe verdedigingswapens veel ge lijkenis tonen met hun Amerikaanse kembroertje inwendig bevatten de Zwaardvis en Tijgerhaai een nieuw type torpedolanceerinrichting beter bekend als de katapultbuizen een uitvinding van de gepensioneerde marineofficier kapitein ter zee (tit) J. C. Vermeulen. De vinding is geschikt voor het lanceren van diverse "typen torpedo's op elke gewenste diepte. Na de tewaterlating werd de Tij gerhaai naar de kad.e gesleept om af gebouwd te worden.' Haar voorganger is nu zo ver dat in de zomer de eerste proeftochten gemaakt kunnen wor den. bruik vanwege de noodzaak om'een bufferzone aan te leggen, hinder-door minste zes jaar.tevoren moeten woren bestaande bedrijven en de ge- „mijn hart moet de wereld bekijken om een plek te vinden, waar ik mij zelf zal kunnen verliezen en mijn leven en toekomst rustig zal kunnen overdenken." Maar de conflicten met het leven volgen hem overal. Lawaaierige Italianen ergeren hem. Een gondelier brengt hem niet waar hij wezen wil. In het hotel aait het Lido observeert hij de gasten, waaronder een Pools gezin, bestaan de uit een knappe moeder, twee dochters en een zoon, Tadzio ge naamd. Voor Aschenbach is deze knaap als een Grieks beeld, blond, rechte neus en een zachte en fiere gelaatsuitdrukking. Een goddelijke schepping vol schoonheid. Men zou een vergissing begaan om zijn bewondering en liefde voor de jongen die hij nauwelijks bena dert, doch alleen volgt en zijn bewe gingen indrinkt als een schoonheids ervaring te beperken tot een homo- sexuele neiging. Integendeel: het is een gefascineerdheid, opgewekt door zijn gevoel voor schoonheid. Echter, Aschenbach wordt zwaar gedeprimeerd door het drukkende weer en dit doet hem besluiten Venetië te verlaten, maar op het station ziet hij een man neervallen en door de politie wegdragen. Daarbij zijn zijn koffers met een verkeerde trein verstuurd en daarom gaat hij weer terug naar zijn hotel. De zon schijnt nu helder en even schijnt er verandering te komen. De depressie wijkt. Niettemin merkt Aschenbach dat er iets aan de hand is en dat blijkt een cholera-epidemie te zijn, die echter geheim gehouden wordt, om de toeristen te houden. Venetië zonder toeristen kan immers niet bestaan? Intussen blijft Tadzio het middelpunt van zijn gedachten die trouw in de omgeving van zyn familie blijft en zo wordt de jongen een object dat hem uitput. Dan komt de finale. Op een avond is hij alleen met de jongen aan het strand. Tadzio loopt op blote voeten als een Griekse Godenzoon de zee in, een Hermesfiguur in de wijde ruimte van lucht en water tegen een dalende zon. Aschenbach, volkomen geobse deerd kijkt hem na. Hij ziet hoe de jongen naar de zee wijst. Aschen bach strekt machteloos zijn hand uit alsof hij de hand van de jongen grijpen wil, maar op dat moment, in de diepste belevenis van deze schoonheid, sterft Aschenbach. Het wonderlijke is, dat Visconti er in slaagt dit „ongewone" binnen het aanvaardbare te houden, maar zeker is, dat hij in deze film in het op roepen van te schone beelden ge woonweg verdronken is. Is dat een verwijt? Men zou het zo kunnen stellen, maar gezien het probleem van de kunstenaar, waaruit dit alles geboren is maakt dat verwijt eigen lijk rechtloos. Rest te zeggen dat Dirk Bogarde van deze rol een ongeëvenaarde creatie heeft gemaakt. Dood in Ve netië is een cinematografisch kunst werk. Cineac Beurs. H. St. besloten tot opspuiting. Eerst moet het tempo van verkopen bekend zijn alvorens met de opspuitingswerk- zaamheden kan worden begonnen. Het college heeft reeds een stede bouwkundig plan laten ontwerpen. Hierin is een hoofdontsluitingsweg opgenomen alsmede een aantal se cundaire wegen. De terreinen ten noordwesten van eerstgenoemde weg zijn in hoofdzaak bestemd voor gro tere bedrijven, die ten zuidwesten voor de kleinere bedrijven. Op de terreinen langs de Sliksloot zijn vestigingen met eigen laad- en los- wal mogelijk. Het college volgt in grote lijnen het advies van Rijnmond, dat kiest voor industrieel gebruik van de Stormpolder. Als belangrijkste argu menten tegen woongebied worden genoemd: oneconomisch grondge- isóleerde ligging: onvoldoende ver bindingen met overig Krimpen, te kleine omvang voor een eigen voor zieningenpakket Thans wil het college de grootste prioriteit verlenen aan de ontsluiting van de thans beschikbare terreinen. Vanwege de tijdens een vorige raads vergadering naar voren j gebrachte bezwaren tegen de aanleg van een dam -in de Sliksloot vóór het. gereed komen van de waterzuiveringsinstal latie zal worden nagegaan "ofeen nieuwe vaste brug dient te worden aangelegd. Hierbij sullen alle voor- en nadelen van een dam en een brug opnieuw tegen elke worden afge wogen, aldus het college, dat ten slotte toezegt spoedig enige "wegge deelten in de Stormpolder te zuilen laten aanleggen. Vrijdagavond zal de raad de nota behandelen. Johan wordt ervan verdacht op 20 februari op de C. G. Koosweg vanuit Lekkerkerb in de richting van Berg ambacht zo roekeloos is gaan inhalen dat hij frontaal in botsing kwam met een tegenligger. Bij dit ongeluk kwam het echtpaar D. Ottervanger om het leven. Him twee zoontjes en een medepassagier werden zwaar ge wond. „De provinciale weg maakt geen deel uit van het circuit Zand'voort", vervolgt mr. Jolles. „Als u daar uzelf wilt doodrijden, moet u dat weten. Bij de rechter-commissaris hebt u ge zegd: „Ik erken de grove onverant woordelijke manier van rijden." Ik snap dan ook niet dat u die wagen niet aan de kant hebt gezet." Een opmerking die de raadsman van verdachte weerlegt: „Mijn cliënt rijdt momenteel in een wagen van de zaak. hij heeft die voor zijn werk nodig. Plezierritjes zoals in februari zijn er niet meer bij." Johan was op de bewuste dag zo maar een eindje gaan rijden, zonder vast doel. Veel geduld om in de file te wachten, had hij niet en dus ging hij aan het inhalen, „het was onver antwoord", stelt de officier van justi tie, mr, A. C. van der Spek vast. „Voortkomend uit een ongebreidel de zucht zich te ontworstelen aan de file. Hij wilde koploper in het ver keer zijn. Ook in dit geval was op voeding in het verkeer noodzakelijk. Velen moeten beseffen dat het bezit van een rijbewijs bij lange na niet voldoende is." Nog voor de eis van de officier, vraagt mr. Jolles of .verdachte er toch op rekent zijn rijbewijs voor geruime tijd kwijt te zullen raken. „Een- gezin is hier uit elkaar geslagen", zo ver volgt mr. Van der Spek, „twee jonge tjes zijn wezen geworden. Zij zijn nog maar net uit het ziekenhuis ont slagen en zijn nu bij hun grootouders in huis. Ik eis een gevangénisslraf van zes maanden en vijf jaar ontzeg ging van de rijbevoegdheid." „Wat was het kenteken van uw auto", zo luidt de laatste vraag van mr. Jolles. „DP?. weet u wat die let ters betekenen? Displaced Person, als u zich zo voelt, kimt u in alle rust gaan nadenken." De raadsman merkt op: „Als we in een auto zitten, hebben we allemaal een moordwapen in onze handen. Mijn cliënt is door het gebeurde .meer gestraft dan u ooit kunt." Hij vraagt zich af wat de sdn van. straffen is. „Goedmaken kunnen we dit nooit, maar moet mijn cliënt daarom zes maanden in een cel, waar hij over het gebeurde kan nadenken, terwijl hij er zijn hele leven aap zal denken?" De raadsman bepleit een lange ont zegging van de rijbevoegdheid en een voorwaardelijke straf met een zeer lange proeftijd. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. SCHIEDAM .Artiestenpalet" uit Utrecht brengt dinsdagavond 1 juni om kwart over acht in bejaardente huis Spaland aan de Willem Andries- senlaan in Schiedam een programma, waaraan meewerken de Rotterdamse accordeoniste Petra Zuur, de Kiwi's, de goochelaar Haurini en Peter Koe ne met oude Nederlandse volkslied jes.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1