Rotterdams Philh. Orkest komt met een rijke keus dènOuden ÉSli" WÊ m Brand in barakken wellicht aangestoken Kamérleden zwembad te helpen kraken EXTRA .90 KATOEN SATIN Cor Docter ian Dijkstra beschrijven Misdaad aan de Maas" 4 -.-JajgF® - mSÊHmmm Pogingen strafrecht te hervormen Beschuit met aardbeien lekker met lekker. Boeiend orgelconcert Schade veertigduizend gulden Promenadeconcert met Morton Gould Boeiend recital organist Bons In Hardinxveld Aad Begemann Metromoord Bail Heel andere Verschillen de rotterdammer i 1 1 1 1 i Showroom Coolsingel - Tel. 14.44.Q0* COR DOCTER JAN DIJKSTRA ter meuten in 2 vlotte modelletjes iOO% katoen Hein Jordans gaat in N.-Zeeland dirigeren AANBIEDING Zwitserse bedrukte moderne dessins uit de Haute couture collectie 90 cm. breed normale prijsJA*9ir NU... per meter verkoop dinsdag 9 uur coolsingel 79 PAGINA 3 MAANDAG 7 JUNI 1971 in idea rond misdaadroman ROTTERDAM -- Boeken over Rotterdam bestaan er in vele soorten. Meestal fotoboeken al of niet voorzien van al of niet pakkende en eventueel chauvinistische teksten. Dan nog talrijke geschiedbeschrijvingen en een serie boeken over Rotterdam als oorlogsslachtoffer c.q. oorlogsheld. Daar houdt het gewoon bij op. Hierbij is dan nog niet vervat de enorme stapel folders, boekjes, pamfletten en wat dies meer zij die de gemeentelijke voorlichtings dienst en de vereniging voor vreemdelingen verkeer het licht heeft doen zien, en dat nog steeds doet. Romans? Sporadisch. Detec tives? Hoogst zelden. Totdat een typisch Rotterdams uitgevers bedrijf als Wijt met de journa list/auteur Cor Doctor op de proppen kwam. Twee voortref felijke topografische politiero mans zijn van diens hand nu ver schenen. Beide zijn evenzo met Rotterdam verweven als het nieuw in de serie „Misdaad aan de Maas" van eveneens een journalist/auteur namelijk Jan Dijkstra die met zijn „Metro- moord" een verrassend debuut maakt. De heer J. F. de Bruin, chef uitge verij bij Wijt zegt: „Cor Dooier bleek namelijk, nadat we contact met henil hadden gekregen cr al lang zin in te hebben. Hij dacht echter dat er geen uitgever zou zijn." Cor Docter: „Ik heb veel contact gehad met Pim Hof- dorp die man die ai tien topografi sche politicromans ovAr Den Haag heeft gemaakt. Toes. Macht ik. nou dat is leuk am dat voor Rotterdam te doen. Vooral nadat hij in zijn tiende boek andere schrijvers had uitge daagd topografische politieromans over andrre steden te schrijven". Die uitdaging werd ook door Wijt gelezen en toen kwamen Wijt en Docter met elkaar in contact. Het werden twee boeken met fraaie titels „Droeve poedel in Delfshaven" en „Koude -/rouw in Kralingen". De derde van de hand van Cor Docter verschijnt in november en zal heten: „Rein Geheim op Rijksweg 13". Hoe Jan Dijkstra tot zijn boek „Metromoord"' kwam? Van vakantie teruggekomen zag ik de boeken van Cor Docter in de boekhandel. Ik had thuis ai twee manuscripten van boe ken over Rotterdam. Een heb ik weg gedaan en de andere heb ik bijge werkt en daarmee ben ik naar Wijt gestapt. Ik heb er een plot aan toege voegd. Oorspronkelijk speelde het verhaal zich per ongeluk in Rotter dam af. Ik heb het zo omgewerkt dat het zich alleen maar in Rotterdam zou kunnen afspelen." Jan Dijkstra sluit niet uit dat er ook van zijn hand meer topografi sche politieromans komen. Maar de fff ppi •J'ifi fcteüji DROEVE PöfOa iN DRfSHAVE.I iTifaiaft-reigslfe ROTTERDAM Het prospectus van het Rotterdams Philharmonisch Van een verslaggever DEN HAAG Er worden van twee kanten initiatieven ontplooid om de Nederlandse strafrechtspleging te hervormen. Via de onlangs opgerichte „Bond van Wetsovertreders" zullen delinquenten en ex-delinquenten hun ervaringen en kritiek naar voren kunnen brengen. Maar ook van de „andere kant", de wetenschap, is een actie begonnen. De Nederlandse Vereniging voor Straf recht en Criminologie, „Dick Volc- kertsz Coornhert", oorspronkelijk een overkoepelende organisatie van alle juridische „studentendisputen, heeft een gedaanteverwisseling ondergaan. Het'is een voor ieder openstaande vereniging geworden, die een „Alter natief Gezag" wil ,zijn, dat kritisch de Nederlandse strafrechtspleging voLgt. Jaarlijks zal worden gereageerd op de begroting van het ministerie van justitie en er komt een informatie- en documentatiecentrum. Er is een ver enigingsraad ingesteld onder voorzit terschap van de Rotterdamse stra frechthoogleraar prof. rar. L. H. C. Hulsman. Orkest voor het seizoen 1971-1972 Is verschenen. Het ziet er bijzonder artis tiek uit met een uitspraak van de pas overleden Igor Strawinsky aan de buitenkant, die het overdenken ruim schoots waard is. Fel gekleurde halve bogen maken het vinden van de ge wenste serie uitvoeringen heel erg gemakkelijk. Bij elkaar tellen de zes series 56 concerten. Er worden dertien Promenadecon certen. gegeven. In maart wordt Bachs „Matthaus Passion" uitgevoerd, het orkest concerteert zestien keer in andere Nederlandse steden en zestien maal in het buitenland, waarvan veertien op een toemee door de Duit se Bondsrepubliek 'in januari. Vaste dirigenten zijn ook nu Jean Tournet en Edo de Waart. De serie A omvat veertien vrijdagavondconcerten met als gastorkesten het Yomiuri Nippon Symfonieorkest en het Concertge bouworkest en met als gastdirigenten Willem van Otterloo, Ferdinand Leit- ner en Miklós Erdélyi. Serie B geeft zeven zondagmiddag concerten, waarvan één met het Con certgebouworkest en twee mét Wil lem van Otterioo en Miklós Erdélyo als gastdrilgent. Serie CD Urengt zeven dinsdag avondconcerten en serie CW een her haling van deze concerten op woens dagavond. Het Residentie-Orkest en dirigent Willem van Otterloo zijn hier de gasten. In serie E is het Utrechts Symfonie Orkest de gast en ook dirigeert Willem, van Otterloo één van de zeven concerten op donder dagavonden. Zeven concerten op andere donder dagavonden zijn er in serie X met als gasten het Radio Filharmonisch Or kest en de dirigenten Willern van Ot terloo, Edward Downes en Ferdinand Leitner, en nog zeven andere donder dagavondconcerten brengen o.a. het B.R.T. Symfonie Orkest onder Kons- tantin Iwanow en het Brabants Or kest onder Hein Jordans. Nieuw is de zeer goedkope rang Orgelring F en G, dat zijn de plaat sen op de orgelgalerij. m heer De Bruin waarschuwt: „We moeten de markt niet overvoeren. Niet roet zes van deze boeken tegelijk komen. We zijn wel van plan dóór te gaan met zo'n een of twee per jaar." Een probleem met dit soort boeken is dat de plaatsgebondenheid de ver koopcijfers drukt. De prijs wordt daardoor ook iets hoger. Maar de drie boeken konden toch nog beneden een tientje worden gehouden. De belang stelling voor deze typisch Rotterdam se politieromans groeit langzaam- Ty pisch is dat steeds bij het verschijnen van een nieuwe de voorgaande nieu we aandacht krijgt. Cor Docter wijst er op dat dezelfde tendens te zien was met de oplagecij fers van de boeken van Pim Hofdorp. Dat duurde ook vijf jaar voordat ze goed landelijk werden verkocht. Nu liggen ze ook in de leesbibliotheken. Overigens is dat ook het geval met Metromoord. De heer De Bruin vertelt dat hij bij een bestelling voor boeken van een Haags bedrijf terloops vroeg of er ook nog boeken van de serie Misdaad aan de Maas nodig waren. Het ant woord was „Die zijn zo plaats gebon den". Toen hij dan op enkele andere titels wees die zich afspelen in Am sterdam kreeg hij ten antwoord: „Ja, Amsterdam, dat is iets heel anders". Overigens heeft Cor Docter al „fan mail" gekregen op zijn eerste twee boeken, ook van politionele zijde. Jan Dijkstra vindt dat de Rotterdamse bladen weinig weerklank hebben ge geven aan het verschijnen van deze typisch Rotterdamse boeken, naast uiteraard de recensies. Volgens Cor Docter is een topogra fische politieroman een detective ver weven met actuele en historische si tuaties die een eenheid vormen met de plaats waar het zich afspeelt zon der dat het toevallig is. De Bruin zegt: „Pim Hofdorp verweeft er naar mijn smaak te veel plaatselijke of wijkgegevens in". Het verschil tussen de boeken van Cor Dotker en die van Jan Dijkstra is volgens Dijkstra dat de „Droeve Poe del" en de „Koude Vrouw" sterk rvijkgebonden zijn en hij heel Rotter dam als achtergomd heeft genomen. „Ik wilde niet op zijn terrein gaan zitten en niet te diep dijken in de wijkgeschiedenis, Daarom staan onze boeken ook naast elkaar." De Bruin: „Daarom houden wij ze ook gescheiden en hebben ze een apart jasje gekregen". Volgens Cor Docter gaat h ijin zijn boeken niet zo diep in op allerlei zaken als trim Hof dorp. „Die slaat wel eens door. Ik heb op zijn verzoek wel eens hele stukken uit zijn manuscript geschrapt". „Ik zoek voor mijn boeken eerst een wijk uit en pas er dan de speci fieke wijkaangeleger._cden in. Als ik bijvoorbeeld een, boek over Crooswijk zou gaan schrijven, zou ik de duiven sport cr moeten bijhalen. De drie wijken die ik nu beschreven heb, Delfshaven, Kralingen en Overschie ken ik vrij goed. Bij een nieuwe zal het moeilijker worden". De heer De Bruin voegt er aan toe dat er geen behoefte bestaat aan een heel netwerk van wijkboeken. Het gaat er vooral om dat de beschreven Beschuit met aardbeien. Lekker vlug gemaakt. toetje of zomaar tussendoor. Een gezonde traktatie die ook uw figuur ontziet, .fjtZo'n brosse beschuit met frisse aardbeien s een lekkere zomergewoonte! ROTTERDAM Met de boeiende variaties over het Franse liefdesliedje „Est-ce Mars" van Jan Pietersz. Sweelinck bijzonder viel deze keer de voorlaatste variatie met het wie gende walsritme op opende Arie J. Keijzer zijn orgelconcert zaterdag middag in de Grote Doelenzaa). Heel goed sloot hierbij aan het „Preludium en Fuga B" van Dietrich Buxtehude met zijn lichte en snelle eerste deel en indrukwekkende, grootse tweede. In ihet orgelkoraal „Wachtet auf, ruft uns die Stimme" van Johann S. Bach nam de concertgever het tempo ■gelukkig niet te langzaam, wat meestal wél gebeurt. Heel rustig en berustend klink hierna „Alle Men- schen müssen sterben" en fraai opge bouwd van pianissimo naar ortissimo „Wer nur den lieben Gott laszt wal- ten", beide ook van Bach. Prachtig zingend werd het Adagio uit de Voluntary in CII van John Stanley gespeeld, typisch klonken de echo's in het niet minder fraaie An dante. waarna het vrolijke Allegro er een sterk eetgenstelling mee liet ho ren. Van het weinige, dat Felix Men- delssohn-Bartholdy voor het orgel heeft -geschreven, staat zijn „Sonate no.6 in d" zeker op de hoogte van menig beroemd orgelwerk. Intens ge boeid werd er ook nu weer geluisterd naar de variaties /over het koraal „Vater unser im Himmelreich" met de rijke fuga over het 'begin van deze melodie en naar het fijne en zangeri ge slot-Andante. Ook in een levendige improvisatie over Gezang 293 aan het slot van dit concert heeft het zeer muzikale, im pulsieve en op stevige technische grondvesten rustende spel van Arie J. Keijzer de aandacht volledig weten te boeien. G. M. Dersjant het winkelen waard Op en top zomermode 7971 deze schattige japonnetjes van luchtig dragend katoen die niet aan leeftijd gebonden zijn. Leuke zomerjurkjes van zuiver katoen in vele fleurige dessins en kleuren. U kunt kiezen uit een vlot modelletje met lange rits middenvoor en uit een po lo-jurkje met sierstiksels en zak jes. Bij ons nu door elkaar per stuk voor nog gééri twaalf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze katoenen zomerjurkjes in 2 vlotte modelletjes (waarvan we er één afbeelden). Keuze uit diverse kleuren en dessins en de maten 38 t/m 46 tl.95 Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best voor misdaad goed moet 'kloppen in de buurt." Over het geweld in zijn boek en de drugs, zegt Jan Dijkstra. „Er kan in Rotterdam van alles gebeuren. Dat is het fascinerende. Ik denk dat onder de oppervlakte van het alledaagse veel dingen gebeuren waarvan de po litie niets weet en waar je als gewoon burger zo maar bij betrokken kunt worden." „Neem nou de drugs. Rotterdam geldt internationaal als aanvoerhaven van verdovende middelen. Op Katen- drecht wordt nog opium geschoven zonder dat de politie -ed ook maar iemand arresteert," aldus Jan Dijks tra die na een carrière van ruim tien jaar in de Rotterdamse journalistiek uit ervaring kan spreken. Het is te hopen dat de Misdaad aan de Maas-serie beter gaat lopen dan de boeltjes, ook van Wijt, in de serie „Facetten van de Maasstad". De heer De Bruin: „Hier wordt te weinig mee gedaan in de boekhandel. Het is nog steeds erg moeilijk om typisch Rot terdamse boeken goed onder de aan dacht van de mensen te brengen. Ik vind dat de Rotterdamse pers ook ten opzichte van deze boekjes te weinig heeft gedaan. Per slot van rekening moeten we het hebben van publici teit. En dan blijkt dat er wel terdege belangstelling voor is. HOEK VAN HOLLAND ~- In het kamp van de Stichting „Vakantie vreugd aan Zeo" aan de Rondgang laaiden zaterdagavond de vlammen plotseling hoog op. Een van de barakken, waarin gedu rende de vakantiemaanden de kinde ren bivakkeren en waar ze 's middags hun boterham kunnen eten, stond in enkele minuten tijd in lichterlaaie. Het merkwaardige was dat de gehele barak aan alle kanten tegelijk in brand stond. Samen met het feit dat tegelijkertijd een grote berg snoei- hout in de omgeving in brand stond, wettigt dit bij politie en brandweer het vermoeden dat het vuur is aange stoken. Binnen enkele minuten verduister de een grote rookwolk de omgeving door de teerafdekking van het dak. De brandweer, die overigens snel ter plaatse was, ondervond grote moei lijkheden omdat men het water van grote afstand moest aanvoeren. Bo vendien is in diet gebied de druk op de waterleiding tamelijk gering. Aan blussen van de barak viel dan ook niet te denken. Men moest zich beperken tot het behoud van het om liggende duingebied. Daarbij had men het geluk, dat het windstil was, anders zou waarschijnlijk het hele kurkdroge gebied in de omgeving verloren zijn gegaan. De schade bief nu beperkt tot één van de zes barak ken die was gevuld met tafels en stoeien. De totale schade heloopt ongeveer 40.000. Op de foto: Binnen enkele minuten stond de barak in lichterlaaie. De po litie vermoedt dat het. vuur is aange stoken en stelt een uitgebreid onder zoek in. MAASSLUIS In de serie bespelingen van het orgel in de Immanuelkerk concerteerde za terdagavond Koos Bons, organist der kerk. Hij bracht een interes-, sant programma met minder ge hoorde werken uit de literatuur ten gehore. Na een virtuoze opening met de so nate in a van de Duitser Ritter, ver raste concertgever'met een uiterst ge concentreerde voordracht van de „Symphonic Romane", op. 73 van Charles-Marie Widor, gebaseerd op de Gregoriaanse Paashymne „Haec Dies", welk motief als een soort idée. fixe door het werk speelt, uitgezon derd in de Cantiiène. De sfeer van het werk, een type rend stuk voor de latere tijd van de meester, werd raak door Bons getrof fen in een lezing, die uitmuntte in klankrijkdom en technische afwer king. Ter herdenking van de zeer onlangs overleden Franse orgelmeester Mar cel Dupré vertolkte de organist twee van de 16 koralen op liturgische' hymnen, die de componist liet ver schijnen onder de titel „Le Tornbeau de Titelouze" (opusnummer 38). Deze door hun eenvoud zo treffende be werkingen, resp. „Te lucis ante ter- minum'", een avondzang, en .,1ste Confessor", genoten de best denkbare herscheppingen. Met een van begin tot eind boeien de verklanking van een zes-stemmig Ricercare uit Bach's „Musikalisches Opfer" besloot Koos Bons deze, blij kens het telkens opklinkende harte lijke applaus, zeer gewaardeerde be speling. Zaterdag 19 juni a.s. zal de jonge organist Hans Stehouwer in deze kerk een recital verzorgen met. werk van oude Spaanse meesters, delen uit Beach's „Die Kunst der Fugc", en composities van Alain en Messiaen (van laatstgenoemde drie delen uit „La nativité du Seigneur"). P. V. ROTTERDAM Daar brengt het zaterdagavond in de Grote Doelen- ||||g| zaal een Promenadeconcert met naar men zou denken bij de jeugd geliefde namen (Copland, Bernstein, Gouid en Gershwin), en dan blijkt de zaal lang niet voi te zijn terwijl het overgrote deel van het publiek het jeugdschoeisel al lang is ontgroeid. Lust de jeugd deze soort muziek niet meer? Verwonderlijk zou dat niet zijn, want ritmiek is waar schijnlijk wel het begin van de mu ziekbeoefening geweest, maar wij zijn nu heel wat eeuwen verder en vragen dus nog wat meer dan dat. En dat meer gaf eigenlijk alleen de suite uit de opera „Porgy. and Bess" van Geor ge Gershwin, gearrangeerd door de dirigent van deze avond, Morton Gould. Dat is muziek, die eigenlijk al klassiek is te noemen. iHet publiek reageerde op dit laatste.nummer van het programma dan ook zo geestdrif tig, dat een gedeeltelijke herhaling wel moest volgen. Het debuut van Morton Gould was voortreffelijk. Hij is zonder enige twijfel eendirigent van klasse, die het voor hem volkomen vreemde or kest met pittige gebaren wist te krij gen waar hij het wou hebben en veel moois bereikte in het middelste van de drie uitgevoerde dans-episoden uit „Rodeo" van Aaron Copland, in de door het ritme overheerste Symfoni sche dansen uit „West-Side Story" van Leonard Bernstein en in twee eigen composities: „Interplay", .met een geestige „GGavotte" en een brede kiankenstroom in „Blues", oorspron kelijk een concertino voor piano en orkest, later als balletmuziek i ge bruikt, waar pianist Daniel Wayen- berg zich volkomen ingeleefd bleek te hebben, en de balletsuite „Fall River Legend", 'het verhaal van een meisje, dat beschuldigd wordt van moord op haar vader en op haar stiefmoeder, waarin een fijne „Elegy" en een zeer levendige „Cotillion" bijzonder opvie len. De orkestleden hadden blijkbaar plezier in dit „anders -dan anders" en zo werd dat concert voor hen, voor de dirigent en' voor de solist een groot succes. G. M. Dersjant DEN BOSCH De vaste dirigent van. het Brabants Orkest, Hein Jor dans, zal van 16 juni tot en met 28 juli in Nieuw Zeeland een tournee van het Nieuwzeelandse radio-or kest dirigeren. Er worden 16 concer ten gegeven, die allemaal worden op genomen voor radio of tv. Er wordt ook Nederlandse muziek uitgevoerd. Het Kamerlid Laban en het lid van prov. stalen Swarz nemen een duik in het gekraakte bad. Van eén verslaggever HARDINXVELD-GIESSEN- DAM Hetzwembad „De Duikelaar" te Hardinxveld is zondagmiddag onder grote be langstelling „officieel" gekraakt. Om twee uur zondagmiddag waren ruim vij'fhonderd mensen binnen de hekken aanwezig, ter wijl daarbuiten minstens zo'n groot aantal sympathie betuigde. Als gasten van het uit tien perso nen bestaande comité ivaren aanwe zig de heren ir. N. Sehwarz, fractie voorzitter van de Provinciate Staten van Zuid-Holland en lid van de Eers te Kamer voor D'66, en C. Laban en .T. P. Pronk, beiden lid van de Twee de Kamer voor de PvdA. Om ongeveer half drie arriveerden elf man van de rijkspoHtie, hoewel bij een voorbespreking met het actiecomité, was overeengekomen dat de politie pas tegen vier uur zou komen. „Van hoger hand" -was echter het bevel gekomen het bad voor half drie te ontruimen, aldus de rijkspolitie. De namen van de leden van het actiecomité gingen in het boekje, niet die van de Kamer leden, die zelf om een bon verzoch ten. De politie slaagde èr niet in het terrein voor half vier te ontruimen. Pas om vier uur verlieten de krakers vrijwillig het zwembad. Acht leden van de gemeenteraad van Hardinx veld zijn tegen het voorstel het zwembad ook op zondag voor het pu bliek open te stellen; zeven zijn er wel voor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1