Orgelconcert Spijkenisse Alleen nog in oude wijken BADHUIZEN BfJJVEN ONDANKS TEKORTEN Klokketoren bleek te zijn doorgeroest Geen spoorlijn, wel metro bepleiten Prioriteit voor bouw van Krimpenerbos brug Vragen aanBenW: Verplichten van doorstroming? Muziekstudenten in Duitse Kerk Strop voor geref. Pendreclit Geslaagden Muzikaal evenement? in Hardinxveld Aarriappelbeurs Torenspits in floodlight Oudste inwoner 96 jaar ofwel de verrassende Mercedes de rotterdammer luxe meubelstof f 130 cm breed Ijj HE CIJFERS Een verbazingwekkender auto dan een Mercedes Diesel is nauwelijks denkbaar. U verwachtte misschien een apart model, een andere Merce des. Maar niets daarvan. Hij wijkt in niets af van andere 4-cilinder Mercedessen. U rijdt in het originele Mercedes concept, ontworpen voor maximaal komfort en optimale veilig- heid.Maardan.voor- zien van'n wonderlijk soepele, actieve dieselmotor,verrassend stil en goed voor 130 km/u. Verrassend, niet? Even verrassend als uw eerste tankstop: voor rond de 15 gulden gaat de 65-liter-tank vol. En u kunt weer zon 700 km voort. Dat is Diesel GT... van Mercedes! Mercedes-Benz Diesels omwille van comfortabele zuinigheid AUTOBEDRIJF „VICTORIA" N.V., Rotterdam, Westblaak 20-22, tel. 010- 123666; Zwaerdecroonstraat 15, tel. 010-25 9550; Rotterdam-Waalhaven. Albert'Plesmanweg 29-33, tel. 010-294866; Schiedam, Strickledeweg 99, tel. 010-15 5255; Vlaardinaen. Van Beethovensingel 140, tel. 010-346305 Bussen PAGINA 3 DINSDAG 8 JUNI 1971 Voor alle doe-het-zelvers is dit dé gelegenheid om hun meube len goedkoop in een nieuw jasje testeken. Prachtige luxe meubelstoffen in moderne dessins en kleuren met bijpassende uni stof, 130 cm breed, nu per meter voor nog géén zeven gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkool» van deze luxe meubelstoffen in mo derne dessins en kleuren, 130 cm breed, per meter voor Ook maandagmorgen open Géén taf. of schrift, best. SPIJKENISSE Zaterdag 12 juni hopen de organisten Henk Groeneweg (Rotterdam-Ommoord) en Tony Ro- zendaal (Goudswaard) een concert te geven op het orgel in de Ontmoe- tingskerk in Spijkenisse. Zij spelen werken van Pachelbel. Walther, Bach, Mendelssohn-Barthoi- dy (de bekende variaties over het „Onze Vader"), Franck en Langlais. De programma's kosten 1,50. De netto opbrengst komt ten goede aan het orgelfonds. Aanvang 20 uur. Deze concerten mogen zich in een. groeiende belangstelling verheugen. Evenals bij het vorige concert behoeft men echt geen kenner te zijn om van deze muziek te kunnen genieten. Met uw komst dient u tevens een goed doel. ROTTERDAM In schriftelijke vragen aan het college van burge meester en wethouders heeft het ge meenteraadslid mr. L, A. Struik (kath.) gevraagd hoe de Rotterdamse woningbouwcorporaties hebben ge reageerd op de enquête over de vraag of huurders gevraagd kan worden een verklaring te ondertekenen waar bij zij zich verbinden iot verhuizen als hun inkomen boven een bepaald niveau is gekomen. Mr. Struik wil weten hoe B en W het opnemen van een dergelijke be paling in de huurcontracten beoorde len. „Is het opnemen van een derge lijke bepaling niet. op dezelfde gron den voor de hand liggend als bij de verhuur door de gemeente, van wo ningen voor grote gezinnen die de ge meente onlangs heeft aangekocht en nog zal aankoen". aldus mr. Struik, die ten slotte vraagt of het college bereid is met de woningbouwcorpora ties overleg te plegen over het invoe ren van een dergelijke clausule. ROTTERDAM Elke Rot terdammer, die in een van de elf gemeentelijke badinrichtingen een douche of een ligbad neemt kost de gemeente geld. Op elk bad wordt meer dan een gulden toegelegd. Vorig jaar hadden de gemeentelijke badinrichtingen een nadelig saldo van 370.000 gulden en werden er over het hele jaar 335.000 baden genomen. Wordt het nu geen tijd dat er een aantal gesloten worden om de verliezen te verlagen? ..Nee", zegt de zesenvijftigjarige heer J. van Wijngaarden resoluut. Als economisch adjunct-directeur der gemeenteziekenhuizen valt ook de zorg voor de gemeente lijke badinrichtingen onder zijn beheer. Vlak na de oorlog waren de badin richtingen net bioscopen waar een goede film vertoond werd. Je moest soms uren wachten voor je je toe gangsbewijs in je vingers had. Dat is bepaald verleden tijd. Er is in de loop van de na-oorlogse jaren in de, bad- gewoonten van de Nederlander veel veranderd. Badhuizen vindt je alleen nog in de oude woonwijken. Het te ruglopen van de belangstelling voor het baden in badhuizen heeft vele oorzaken. Een van de oorzaken is de sanering van oude wijken. Als voorbeeld geeft de heer Van Wijngaarden de Dijk- straat, waar van. oudsher een badin richting is geweest. In de nieuwbouw in deze omgeving hebben de bewo ners aliemaal douches. Er is niet veel oudbouw meer en dus is er ook niet meer zoveel behoefte aan een bad huis. Veel oude huizen zijn door toe doen van de bewoners zelf intussen voorzien van een douche- of badgele genheid. Ook hebben eigenaren van woningen vaak financieel meege werkt hun eigendommen qua badge legenheid aan ta passen aan de eisen van vandaag, mede om hun woning bestand te verbeteren. In het teruglopen van het aantal baden ziet de heer Van Wijngaarden in ieder geval geen achteruitgang in de volkshygicne. „Ik kan moeilijk zeggen dat de bevolking vuiler wordt of zich minder is gaan wassen." On danks fret jaarlijkse oplopende nade lige saldo op de exploitatie van de Rotterdamse badinrichtingen is de heer Van Wijngaarden van mening dat men de badhuizen nog niet kan jnissen.,al „houden we dc, vinger aan de pols? Er kan een moment -komen dat je je al moet vragen of het nog wel verantwoord is. „Voorlopig ziet hij de gemeentelijke badhuizen nog niet verdwijnen. Met andere woorden hij ziet zich nog niet voor de situatie geplaatst dat er geen behoefte meer aan openbare badin richtingen bestaat. Slechts op een plaats meent hij dat er een zou moe ten sluiten. De snelheid waarmee in Crooswijk de sanering wordt doorge voerd zou daartoe aanleiding kunnen zijn. Bovendien liggen de twee bad huizen in dit deel van de stad die aan de Vaandrigstraat en de Van de Werffstraat betrekkelijk dicht bij elkaar. Dat zou een reden kunnen zijn dat er een dicht zou moeten. Maar bijvoorbeeld op de Linker Maasoever aan de Ploegstraat, de Pretorialaan en de Wolphaertsbocht zullen de badhuizen voorlopig niet verdwijnen. Het argument dat ex een toenemende interesse bestaat voor het zwemmen in zwembaden is voor de heer Van Wijngaarden geen enkele aanleiding dat daarmee het voortbe staan van de badhuizen overbodig wordt. De jongeren zwemmen maar de ouderen blijven behoefte hebben aan een douche of bad als ze er thuis geen hebben. Duidelijke taal voor het steeds ge ringere aantal bezoekers aan badhui zen spreken de cijfers. De heer Van Wijngaarden illustreert het met de resultaten van enkele willekeurige jaren: in 1963 werden 580.000 baden genomen, in 1966 waren het er 422.000 en zoals eerder gezegd 335.000 in 1970. Een duidelijke teruggang. Het is een geleidelijke ontwikkeling. Natuurlijk zullen er in de toekomst badhuizen verdwijnen, maar niet allemaal. Er zal volgens de heer Van Wijngaarden altlid. een groep zijn, voor wie de be hoefte aan een badinrichting blijft. Uiteraard worden er geen nieuwe ge bouwd. Voorbij is ook de tijd dat de bad huizen geopend waren van 's maan dagsmorgens tot zaterdags ond laat. ..Je hoeft nu toch geen badhuis meer open te zetten on zaterdagavond", al dus de hec-r Van Wijngaarden. „De televisie. Na acht of necen uur krijg je geen mensenmeer. De tv is echt eerf van de belangrijkste oorzaken, dat we de openingstijden hebben moeten aanpassen." De gelegenheid die'vele bedrijven hun personeel geven na het werk in het bedrijf te douchen ziet de heer Van Wijngaarden als een uitstekend streven het leefmilieu zo aangenaam mogelijk te maken. De krslens'nuwer al zijn er niet veel meer moest vroeger in zijn werkkleding vuil en smoezelig van top tot teen naar huis en kon zich thuis zonder enia comfort in een wasteii schoon poedelen. Er zijn vele andere beroepen zoals in de haven, die niet kunnen worden beoe fend zonder schoon te blijven. Vee) arbeiders die vuiï werk doen hebben intussen van hun bedrijven de facili teiten gekregen schoon gewassen naar huis te gaan. Daarmee ber. je er volgens de heer Van Wijngaarden niet. Op een kan toor kun je ook smerig worden. De heer Van Wijngaarden vmöt dat ie niet kunt verwachten dat de directies zover zullen gaan dat het kantoorper soneel na gedane arbeid de transpira tie onder de douche wegspoelt. Waarom worden de badhuizen dan in stand gehouden. Het antwoord is sim pel en duidelijk. Ondanks de verlie zen zullen zolang dat nodig is de bad huizen in dienst van de gemeenschap gehandhaafd blijven uit sociale over wegingen en overwegingen van volksgezondheid. Rotterdam telt nog drie badhuizen met een personeelsbezetting van twee man; die aan de Bruijnstraat, de Hofstedestraat en de Pretorialaan. De ROTTERDAM Maandag avond lieten orgelleerlingen van het Conservatorium, uit de klasse van Jet Dubbeldam hun vorde ringen horen tijdens een uitvoe ring in de Duitse Kerk. De muziekstudenten troffen het hierbij niet, dat het instrument nogal wat ontstemmingen vertoonde. Dat sommigen er desondanks toch in slaagden om er wat bijzonders van te maken pleit alleen maar voor hen. Ter opening speelde Kor Bosman een fraaie Ciacona an Buxtehude. Het stuk werd in rustig tempo, met behoorlijke climaxwerking gespeeld, terwijl de technische zijde weinig manco's vertoonde. Kees Blijdorp gaf vervolgens een staal van zijn beheersing ten beste in een kleurrijk geregistreerde cn ex pressief weergegeven anoniem koraal „Es ist das Heil uns kommen her". Mar van der Veer vertolkte Bach's c-moll Praeludiumen fuga (BWV 546) in een soms wat dikke registratie terwijl het tempo in het voorspel noga! langzaam was. Bij deze weer gave deden genoemde ontstemmingen zich bovendien soms pijnlijk gelden. Hildebrand Otto bracht twee frag menten uit Couperin's „Messe a i'usa- ge des Couvents" ten gehore, waarin hij zijn gevorderderde techniek wist te demonstreren. Ock hij had met name in het tweede fragment nog al last van de detonaties. Het openingsgedeelte uit de eerste sonate van Mendelssohn werd onder houdend, met sorns verrassende con trastwerking, gespeeld door Jacob van Wuyckhuyse. en hierna nam het niveau nog aanzienlijk toe tijdens weergaven van twee Psalmen van Gagnebin, door Henk de Gelder, en van Anariessens derde Choral, door Henk Heins, een bijzonder hoogte punt van de soiree. Dc avond werd gecompleteerd met bijdragen van twee begaafde fluitleerlingen uit de klasse van Raymond Delnove, te we ten Marian de Klerk en Wendela Pa- pillon. Eerstgenoemde speelde de vijf-, en niet vier-delige (zoals het programma abusievelijk vermeldde) sonate „La Êumugnc" van Blavel met fraaie toon cn al goed genuan ceerd, in goede samenwerking boven dien met organist Hildebrand Otto, hoewel de zuiverheid daarbij wel eens te wensen overliet. Een aantrekkelijke sor.aie van L. Vinei vond een congeniale vertolkster in Wendela Papilion, die, bekwaam gesecondeerd door Jos var, Elderen, indruk maakte met haar heldere spel en levendige voordracht, die ook o het punt van ornamentiek al nivea i vertoonde. Het vrij talrijke public; beloonde n:i afloop de uitvoerenden met een hartelijk applaus. V. zogenaamde eenmansinrichtingen zijn die aan de Delfgaauwstraat, Dijk- straat, Heer Kerstantstraat, 'Ploeg straat. Vaandrigstraat, Van der Werffstraat, Willem de Zwijgerstraat en de Wolphaertsbocht. Voor alle badhuizen gelden dezelf de tarieven. Op woensdag en donder dag sta je al voor vijfenveertig cent onder de douche en iig je wat com fortabeler voor negentig cent in een kuipbad. Vrijdag en zaterdag zijn de dure dagen. Voor een douche' geldt dan een tarief van zeventig cent en voor een kuipbad tel je een gulden vijfentwintig neer. Een interessant gegeven is dat de bezettingsgraad van de. badhuizen op woensdag en don derdag dertig procent is maandag hebben de 'oadsuppoosten vrij en dinsdag rekenen zij met de gemeente af en op vrijdag en zaterdag is de bezettingsgraad veertig procent. Men hoeft geen rekenmeester te zijn om hieruit af te leiden dat cr geld bij moet. Voor de heer Van Wijngaarden staat vast dat er eigen- Kjk geen gemeentelijk badhuis meer zou moeten bestaan, afgezien van de kosten. Iedere burger, ook in de oud bouw heeft recht op zijn eigen dou che- of badgelegenheid thuis. Wat c'e naaste toekomst aangaat ziet hij de zaken weinig optimistisch in. „AVic". zegt hij, „had kunnen denken dat het woningproblecm nu nog niet opgelost Dies ROTTERDAM Door een nalatig heid bij de bouw, nu negen jaar geledenis de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Pendrecht kaar kldkketoren kwijt. De toren, een staalconstructie van ca 18 ton, zou volgens het bouwcontract aan de binnenzijde geconserveerd moeten zijn, maar dit is men indertijd ver geten. Het gevolg is dat van binnen uit roestvorming is opgetreden waardoor de constructie werd ver zwakt. Uiteindelijk durfde men de 628 kilo wegende luidklok niet meer ta lui den. Slopen bleek de enige oplos sing. Dit karwei is maandag ge klaard. Allereerst werd de luidklok voorzichtig er uit getakeld, waarna GOUDA Aan de Rijksscholenge meenschap te Gouda zijn geslaagd voor het diploma hbs-a de dames: S. J. G. Huisman te Gouda, J. H. Blom en G. M. Prins te Reeuwijk, M. E. Bostelaar te Waddinxveen, M. W. van der Hout te Moordrecht en M. Schoonen te Stolwijk en de heren; J. M. van Dorst, H. D. Prevoo, C. Schoonderwoerd, W A. Staal, H. M. van Tok en J. A. Walthie te Gouda, C. van Diest te Oudewater, R. H. van der Geur te Boskoop, H. Lina te Bo degraven, C. F. van Mourik te Nieu- werkerk a. d. IJssel, E. P. J. Nolet te Vlaardingen, C. A. Oosterwijk te Bergambacht, J. H. Poliste te Lekker- kerk en L. G. H. van Wijngaarden, te Reeuwijk. Afgewezen zes kandidaten. de mobiele kraan de stroppen, be vestigde aan de 24 meter hoge to- ren. Halverwege werden de vier „poten" doorgebrand waarna het bovenste gedeelte kon worden ver- - wijderd. Daarna volgde het onder ste gedeelte. Voor deze bouw-fout heeft de kerfk nog geprocedeerd tegen de boufmr. Het proces werd wel gewonnen en een vergoeding werd toegekend Maar zonder kosten is de kerk er toch niet uit gekomen. De- bouw- kosten van de stalen klokketoren X hebben indertijd f34.710 gekost, terwijl de bronzen luidklok. f 6835,- vergde. De kerk wil nu bij de gemeentel proberen eeti passend kunstwerk te krijgen op de betonnen voet van de toren die niet wordt verwijdrd. HARDINXVELD - GIESSENDAM De culturele raad van de stichting; Dorpsgemeenschap (SDG) organiseert zaterdag 19 juni een grote zang- en muziekavond in de garage van De Snelle Vliet op het industrieterrein, aan de Buitenweistraat. Op een enkele uitzondering na zul len alle zangverenigingen van het dorp hun medewerking verlenen, het geen betekent dat het puik van hon derden zoete kelen te beluisteren zal zijn. Deze eendrachtige samenwerking is van groot belang voor het welslagen van de manifestatie. De mandoline vereniging Plektrum Melodisten en de muziekvereniging E.M.S. zijn eveneens van de partij. De koren zullen zich eerst afzon derlijk laten horen. Aan het slot van de avond brengen zij gezamenlijk de nummers Neerland en Oranje en Do- mine Salvam Vac ten gehore. De medewerkende zangverenigin gen zijn Zang Veredelt, P. J. Troels- tra, Geref. Kerkkoor Com nu met Sangh, Chr. Mannenkoor Asaf, Vol harding, Ned. Herv. Gem. Koor en De Lostem. UOTlT.tlP\M. 7-ii Jïi'/.ri; c'scj. b ra;U:c:;lelci Ir. Kuiilcns P"J t'M al-bchl.if up auto volgens kwaliteitseisen binnenland cci export. Klri-miniappi'tfMi vimr hrl 1)lm:rnl:-nie!: )>IIH Tr> IHIM tijr-t li j 'ii 1 - 1 l ii.'HhMul) - ;i nin i11ti .1 viiii-i min opwaai Is iU)!)-7.:>0: blnijc su mm op waarts fl 011-9 50: blr.lje 73 rnm opwaarts 3.1)11-9 51}: (titote i'l mm opwaarts 7 ti.i-jy.nc: 49 rr.m opwaait;! IC.MM*. DO. Kliri-iia:'.ttippi-len voer de export; bintje 3-v'liü mm 5.09-5.50; bintje 50 mm opwaarts Ö.'hb&.jO; bintje 55 mm opwaarts 9.0ü-9.5fi: VrtprannbippHen 1.00-2 00: Stemming: bin- iientiin.1 rustlij, r.isi!;?. KRIMPEN Het „adviesburo voor verkeersordening Goud appel te Deventer" heeft dezer dagen het lang verwachte ver- keers- en vervoerplan voor de gemeente Krimpen aan den IJs sel uitgebracht. De belangrijkste conclusies zijn: De op het rijkswegenplan voor komende rijksweg 3, die tussen Ouderkerk en Krimpen de Hollandse IJssel zou moeten kruisen, zal er wel nooit komen; 9 Er zal veel spoed betracht moeien worden met de aanleg van de zoge naamde „Krimpenerbosbrug", die even ten oosten van de sporthal moet. komen. De aansluitende weg zal aan de ene kant doorgetrokken dienen te worden tot de Abraham van Rijcke- vofsehveg (in de gemeente Capeile) en aan de andere kant naar de Pro vinciale weg 30, de weg die van Schoonhoven naar de Algerabrtlg voert; Ook na sefeeclkoining van deze brug zal dc AigeraHrug door zijn uitermate gunstige ligging zwaar be last. blijven. Aan uitbreiding van deze brug valt niet te denken. Aan de Capelse kant van de Al- gcraforttg knmi eon nidiwe vtutvol- Ifiti'lilm jtwl iii'l Ij liilliifi st*H|'!tj, .'itilrtl di: hhmiltuiilH.ini min/Indijk mtcll-l- kan worden bereikt dan nu liet geval is. de Abraham van .Rijckevorsehveg tussen Krainigschéveer en Capelso- plein wordt dan opgeheven. 8 Ret is vrijwel zeker (lat Krimpen nonft op hel spoorwegnet van de NS zal worden aartgesloten. Ook al komt er in het streekplan een spoorlijn voor die aftakt van de lijn Rotter- dam-Gouda om dan ten oosten van Capeile" en Krimpen langs door te gaan in de richting van Alblasserdam cn Papendrecht (door kruising met de Lek). 9 Krimpen zou in de toekomst op twee manieren aangesloten kunnen worden op het Rotterdamse metronet. Het is de bedoeling dat de oostlijn van de metro via Kralingen naar Ca peile (Middelwatering en Oostgaarde) wordt doorgetrokken. De lijn voorbij Oostgaarde zou dan kunnen worden omgebogen en via Langeland naar Krimpen kunnen voeren. De metro kan ook bij het Capelseplem van de lijn naar Oostgaarde worden afgetakt en dan via de Stormpolder en Krim pen naar Langeland of Ouderkerk. Beide oplossingen zijn mogelijk. De eerste biedt een hoge frequentie doordat zowel Krimpen als Oostgaar de en Langeland aan één metrolijn liggen, de tweede biedt een lagere frajuenlie maar een veel kortere reistijd haar Rotterdam door de meer directe route. Het bureau Goudappel geeft aan deze tweede mogelijkheid de voorkeur. In Krimpen is er maar één route denkbaar: via de Nieuwe Tiendweg (lie III Viihvi'l de pi-lilde bebouwing tij) meiiulci(i|mt'dimd Hat. liet rapport merkt op dat er in Rotterdam voor het particulier ver voer enorme moeilijkheden liggen; die zijn in Krimpen, ook cp wat lan gere termijn, beslist niet aanwezig. Gezien de vele technische en andere problemen is realisering van de me tro in Krimpen op zijn vroegst moge lijk in 1979. Maar, aldus het rapport, dan zou beslissing voor de aanleg nog in 1971 moeten vallen. Zoals bekend staat de aanleg, van de oostlijn. (Ommoord, Capeile) van de metro sterk in de belangstelling. Beslissingen over een aftakking naar Krimpen vragen derhalve spoed. Het huidige systeem van busver bindingen met Rotterdam voldoet uit stekend. Er is geen reden om dit te wijzigen. Het is flexibel genoeg om veranderingen op te vangen. Bij de komst van de metro zal nog een be perkt aantal bussen naar Rotterdam doorrijden. Dan zal het busstation aan de Albert Schweitzerlaan als eindhalte dienst gaan doen en zal dan over vijf perrons moeten beschikken. Op dat moment zal de stadsdienst kunnen worden opgeheven, meent het bureau Goudappel. Het verkeers- en vervoersplan is een onderdeel van het totale rapport dat het bureau op verzoek van het Krimpense gemeentebestuur samen stelt. Deeladviezen over de stadsbus dienst, over de verkeersverbinding over de Provinciale weg nabij het kruispunt en over de tweede oever verbinding werden enkele maanden geleden reeds uitgebracht. Naar aan leiding van het tweede advies werd het verkeerslichtenprogramma zo ge wijzigd dat in het avondspitsuur geen bediening door politiemannen meer nodig was. In juli verschijnt voorts nog een verkeerscirculatieplan voor de bestaande woonwijken. OUDERKERK A. D. IJSSEI, De spits van de toren van de Ned. Herv. Kerk, welke eigendom van de ge meente is„ is gedurende twee weken, in het raam van de Ouderkerkse activiteiten in het licht gezet. Vier naar boven gerichte lampen op de hoeken van de omloop van de toren zetten elke avond de lange en sier lijke spits in het licht, hetgeen vanaf de begane grond gezien een fantas tische aanblik oplevert. OUDERKERK A. D. IJSSEL De oudste inwoner van Ouderkerk, de heer Jac. Speksnijder vierde zaterdag zijn 96ste verjaardag. Jammer dat de nog altijd krasse baas vanwege een ingewandstoornis het bed moest hou den, hoewel hij wel weer iets aan de beterende hand was. COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING DER ZUID HOLLANDSE EILANDEN ROTTERDAM, 7 juni Aardappelen 6 - 10 p.kg.; andijvie I 35 - 48; bloemkool 6 st. p.bak 69 - 99 p.st.: 8 48 - 74: 10 28 - 47; dubb. bonen Ia349 - 360 pkg.; II 280 - 39» P.kg.snijbonen 300 - 350; tuinbonen 102 - 107: spitskool 20 - 30; sla 6-11 p.st.; kroten 27 - 32 p.bos; 40 - 49 P.kg; waspeen 110 - 127 p.kg.; spinazie 78 - 89; bospeen 92 - 121 p.bos; peterselie 20 - 25 p.bos; peulen. 480 - 580 p.kg.; Postelein 20 - 58; selderij 15 - 19 p.bos; rabarber 27 - 37 p.kg.; radijs 34 p.bos; sjalotten 37 - 41 p.kg.; rode bes I 72 - 93 p.ds.; aardbeien I 58 - 70: H 40 - 57; aardbeien I 250 - 300 p.kg.; II 200 - 240; tomaten IA 630 - 650 p.bak; IB 680; IC 570

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1