FESTIVAL VRIJWEL ZONDER INCIDENTEN VERLOPEN Vat valt om bij Cindu, veel stank .Pro Gastarbeider** boos over uitlatingen van bestuurder Metaalboncl E S3? 1&90 Drie-korenconcert in Krimpen was uniek e: ctra ZOMER JERSEY 19.75 Oorzaak paratyphus Herkingen opgespoord? Telegram aan minister Meningsverschil in B. en W. over Hertenkamp Bakerpraatjes duperen slager Orgelbespeling?; Feike Asma coolsingel? ter meuten Citroen gebloemde trevira ROTTERDAM Rotterdam heeft weer zijn popfestival ge had. Zaterdagnacht bevolkten ruim 3000 hippe vogels, afkom stig uit alle delen van ons land, de zalen van het concertgebouw De Doelen. Dit popfestival, geor ganiseerd in het kader van het knaakfestival en als zodanig be doeld als de afsluiter ervan, is een experiment wat na afloop wel geslaagd genoemd mag wor den. Het is te verwachten dat in de toekomst meer van dergelijke festivals in De Doelen georgani seerd zullen worden. 79: het winkelen waard kam erbr eed! sisal tapijt 380 cm. breed in.cognac AANBIEDING prachtige dessins van 1971 140 cm breed elders 26.50 maar felf os3$ per meter coolsingel 79 termeulen hét winkelen waard ®»i in i polyester fiberfill hoofdkussens 60x70cm MAASSLUIS Er bestond; weer een verheugende belangd stelling voor de orgelbespeling die zaterdagavond in de Grote, Kerk werd verzorgd door Feike Asma, organist der kerk. Met: een gevarieerd programma, be staande uit werken van Zwart,' Bach, Mendelssohn, Franck, Dupré en concertgever zelf heeft~ de organist zijn gehoor ten zeer— ste aan zich verplicht, want zijrb vertolkingen getuigden zonde|V uitzondering van muzikale gela?: denheid en mededeelzaamheid.'-" Na een virtuoz» opening met de knappe Toccata over Psalm 'f46 van. Jan Zwart klonk het weinig uitge voerde Concerto in Es, in trio-vorm van .J S. Bach. Met name het tweede en laatste deel. een wiegende Gigue, werd fraai weergegeven. DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 1 MAANDAG 14 JUiNü 1971 Mini-Kralingen in vol en Terwijl zaterdagavond na tien uur in dc grote zaal van het concertge bouw de vijltig man sterke Britse formatie Centipede het publick dol enthousiast maakte terwijl even er voor Mr. Silvcrstonc het podium had verlaten, uitgefloten door het publiek, zorgden de festivalgangers voor De Doelen uitgerust met slaapzakken en andere attributen, voor ongerustheid bij de portiers door een ware run op de kassa's te ondernemen waarbij een glazen deur sneuvelde. Drie hippe vogels raakten hierbij gewond en moesten aan snijwtmden MShandeld worden. Leden van de or dedienst en de aanwezige politie kon den met moeite het publiek in toom houden. Later op de avond moest de politie zelfs assistentie laten aanruk ken toen. na afloop van het concert van Centipede, de festivalgangers De Doelen in mochten. De directie van De Doelen maakte een royaal gebaar door zeker tweehonderd mensen die geen kaartje hhadden weten te be machtigen en voor de ingang van De Doelen stonden te wachten, gratis naar binnen te laten gaan. KRIMPEN A. D. IJSSEL Het Krimpcnse bedrijf EMK (de vroegere Oir. du) heeft vrijdagavond en zater dag de wijde omgeving in de creo- solstank gezet. Vrijdagavond viel een vat creosol om, dat barstteen zijn chloorachtige, ziekenhuisachtige lucht taf ver in de omgeving verspreidde. De Centrale Meld- en Regel kamer van Rijnmond kreeg veertig telefoon tjes over de stank, vooral uit Rotter dam-Zuid. Het is niet de eerste keer dat de EMK stank verspreidt. Vanuit de Krimpense bevolking wordt er al geruime tijd op aangedrongen het be drijf te sluiten. Er zou veel te slordig en te nonchalant worden omgespron gen met de vaten chemicaliën. n V: Y 'n/v: v* v-V?' In de grote hal van het concertge bouw waar ook het podium stond op gesteld waar de diverse groepen zou den spelen, lagen honderden fel ge kleurde kussentjes op de grond, die al spoedig niet meer te zien waren door het grote aantal mensen dat zich voor liet podium schaarde. Een eigen orde dienst aangevuld met een aantal le den van de ordedienst van Ahoy hield een wakend oogje in het zeil. Alle ingrediënten voor een goed popfestival waren aanwezig. Er was muziek, een goed publiek, wierook en niet te vergeten voedsel en (alcohol vrije) drank. Voor het voedsel zorgden dc serveersters van De Doelen die aan kraampjes hun etenswaren zoals soep en broodjes aan de man brach ten. „Het is een heerlijke belevenis", zei een van de serveersters, „en een fijn publiek. Van mij mag dit vaker gebeuren." Mensen met wagentjes zorgden voor een goede afvoer van de plastic bekertjes en andere rommel die op de vloer werd gedeponeerd. Het drug team Release zorgde voor een goede afvoer va» de, in extase verkerende druggebruikers. Het Kralingse Bos van verleden jaar was teruggekeerd in De Doelen. Of toch eigenlijk niet, want hoewel alles en iedereen aan wezig was, inclusief de disk-jockey Jeff Dexter die alles aan elkaar praatte, beleefden weinig festivalbe zoekers die ook verleden jaar in het Kralingse Bos het popfestival hadden meegemaakt het zelfde als toen. „Popfestivals moet je in de open lucht houden", zei een van de festival gangers, „dan heb je meer vrijheid van handelen. Als je dan geen zin hebt om te luisteren kan je ook wat anders gaan doen. Overigens is het hier wel tof." Meer. festivalgangers hadden dit „opgesloten" gevoel al gaat de stelling dat je op dit festival alleen verplicht zou zijn om te luisteren naar de mu ziek niet op. In een klein zaaltje van De Doelen werden films vertoond en ook het theehuis mocht zich in een grote 'belangstelling verheugen. Di verse soorten thee werden geschon ken. Door de grote doorstroming van het publiek kwamen er steeds nieuwe mensen binnen. De wandelgangen hadden ook een grote rol in dit pop- gebeuren. Eens te meer blijkt er uit dat dergelijke festivals worden erva ren als een groot communicatiefes tijn. Do banken in de wandelgangen waren dan ook voortdurend bezet door het publiek. Maar Kralingen was het toch niet, daar waren de meeste festivalgangers het wel over eens. Een punt waar de meesten wel over vielen waren de prijzen. 75 cent voor een, gedeeltelijk gevulde beker cola, vond men wel erg veel. Bij een herhaling van een dergelijk festijn lean hier mogelijk rekening mee wor den gehouden. „Dit is zeker vatbaar voor herha ling''. vertelde de directeur van De Doelen, drs. W. Hofman, toen hij ver moeid maar ook tevreden zondagmor gen vroeg tussen de talloze kussentjes die op de grond lissen sta>t. „Dit is bijzonder geslaagd." Ook de heer H. Freulich, die o.m. belast is met de Of U het nu in de huiskamer, gang of slaapkamer legt, sisal tapijt staat overal goed en.'t is goedkoop in aanschaf en gaat jarenlang mee. Een prima kwaüteitkamerbreed sisaj tapijt, iiéfst 380 cm breed, in een uitlopende kleur cognac. Deze vloerbedekking, die U aan 2 kanten kunt leggen, nu per meter voor nog géén zeventien gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkoop van dit kamerbrede sisal tapijt in een uitlopende kleur cognac, 380 cm breed, per meter voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best VISSERIJ berichten vlaakdingek Vlaardingen, 14 juni Aanvoer: vl Tl: VI 110, 64: VI 1, Th VI 153; 42; VI 112. «h.vj 105. «3; VI 10. 56; VI 142. 21. Prijzen: Kleine maatjes 1360-Ö33kleine kleine awiatjes f204-/225; grote maatjes 270-/291. KRIMPEN a/d LEK In de tot de laatste plaats bezette.Ned. Herv. Kerk hebben vrijdagavond twee gemengde koren en een mannenkoor gezongen, het plaat selijk koor Soli Deo Gloria o.l.v. Wim Koen, het Hongaars Stu dentenkoor „Ifiusagi" en het Joegoslavische Mannenkoor Srecko Kosovel onder leiding van Klavdy Klonione uit Ajdog- vic. Na samenzang van alle aanwezigen heeft eerst Solt deo Gloria een viertal koorwerkjes ten gehore gebracht, waarvan vooral het polyfone „Gloria et honore" van Giavanni Giorgi en „Christus is opgestaan" van A. Die- penbrock (wiens 50e sterfdag dit jaar wordf herdacht) uitstekend voldeden. De a capella zang klonk volstrekt zuiver en fraai genuanceerd. Het optreden van het ca. 65 leden tellende „Ifjusagi" veroorzaakte te recht een groot enthousiasme bij het voltallig publiek. D'e prestaties van dit Studentenkoor doen niet onder voor een beroepskoor. Het stemmen- materiaal van het vocale ensemble is van bijzondere kwalitiet. Daarbij wordt de samenzang ge kenmerkt door grote technische pre cisie, een prachtige homogene en in dynamisch opzicht sterk gedifferen tieerde samenklank en last but not least een bepaald artistieke voor dracht. Het Yougoslavische mannenkoor Srecko Kosovel, waarvan de directie berust bij een niet-beroepsman, een onderwijzer, heeft hierna een aantal Hongaarse volksliederen gezongen. Zulk een koorzang van amateurs is volstrekt uniek. Met stijgende bewon dering hebben wij naar deze vijftig zangers geluisterd. Een. koorcultuur op zeer hoog ni veau van een vocaal ensemble dat reeds aan zijn zilveren jubileurr. toe is. De buitengewoon succesvolle a- vond werd besloten met het door alle aanwezigen gezongen ,,'k Wil TJ, o God, mijn dank betalen. W. H. Wolvekamp WADDINXVEEN dinsdag 15 ju ni organiseert de motorclub Gouwe rijders weer een puzzelrit. De start is om half acht bij het gereformeerd verenigingsgebouw in de Stations straat. Ook de inschrijving kan hier plaats vinden. WADDINXVEEN De streekmu- ziekschool heeft een bedrag van ƒ2000 toegekend gekregen van het Anjerfonds. Het geld zal bestemd worden om een O.R.F.F.-instrumenta- rium aan te schaffen. WADDINXVEEN -- Donderdag .17 juni om zeven uur is in het Schiet- kwartier de wielerronde van Wad- dinxveen. Aan de start zullen zeer vele bekende amateurs komen. publiciteit, van De .Doelen vindt het bijzonder geslaagd. „De aanvoer van voedsel", zegt hij, „toch wel een van de belangrijkste dingen bij een pop festival is bijzonder goed verlopen". „Onze eigen distributiedienst kon alles goed in de hand houden al had den we niet verwacht dat er zoveel gegeten en gedronken zou worden, maar dank zij de medewerking van het Rijnhotel konden wij gemakkelijk aan dc vraag voldoen. Een voorlopige schatting zegt dat er vijfduizend be legde broodjes verkocht zijn. 170 liter thee. bijna tweeduizend appels om dan maar niet te spreken van al die honderden flessen melk en fris drank", aldus de heer Freulich. Jeff Dexter zegt van dit alles: „„Het is okeë om hier te zijn" en de eeuwig in de weer schijnende Berry Visser zegt het zo druk te hebben dat hij nog geen zonnig antwoord kan ge ven op eventuele vragen. Zondagmor gen om tien uur heeft de popmassa De Doelen weer verlaten zonder pro blemen. Het water van het bassin op het Schouwburgplein is goed voor een waspartijtje. ROTTERDAM Het aktie- comité pro Gastarbeiders heeft op de uitlatingen van de heer A. Schravemade, bestuurder van de Metaalbond van het NVV, met een open brief gereageerd, waar in de reeds vroeger uiteengezet standpunten zijn herhaald. Het AKPG is van mening, dat het uitbuiten van gastarbeiders in mensonwaardige, brandge vaarlijke logementen verfoeilijk is, of dit nu door Nederlandse of door buitenlandse exploitanten gebeurt. Niet de nationaliteit van de logementhouder,' maar zijn mentaliteit is Kier van be lang. Buitenlanders, in het bijzonder gastarbeiders, verbieden panden aan te kopen, zou op officiële discriminatie neerkomen. Overigens hebben de bui tenlandse pensionhouders het „vak" afgekeken van de Nederlanders, die door onvoldoende konlrole van de zij de van de overheid nu al jaren lang hun kwalijke praktijken kunnen uit oefenen. Overigens is het feit, dat gastarbei ders tevens logementhouder zijn niet nieuw; reeds anderhalf jaar geleden werd dit feit door het Actiecomité Pro Gastarbeiders gesignaleerd. Hoe wel het hem niet vrij pleit, kan mis schien als verontschuldiging voor de gastarbeider worden aangevoerd, dat hij ernaar verlangt zo spoedig moge lijk naar zijn eigen land terug te ke ren en derhalve probeert in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk geld te sparen. Sommige gastarbeiders bereiken dit door overwerk te verrichten, andere door in de avonduren kantoren en fa brieken schoon te maken, en een en keling zeker niet de besten onder hen door het exploiteren van een pension. Het actiecomité kan zich indenken, dat als er in een bepaalde buurt veel gastarbeiders neerstrijken, sommige Nederlanders zich bedreigd zullen voelen, omdat deze vreemdelingen dan de plaats innemen van vertrouw de, weggetrokken Nederlandse buurt bewoners. De buitenlanders hebben een totaal ander cultuurpatroon dan het onze, maar een samenleving, die heeft geaccepteerd, dat ter wille van onze economie mensen uit hun eigen omgeving worden weggehaald, zal o.a. door goede voorlichting deze bui tenlanders zo veel mogelijk in onze maatschappij moeten integreren. De voorlichting naar beide zijden, v zowel naar de kant van de Ncderlan- ders als :aar de kant van de gastar beiders, is tot op heden verregaand onvoldoende geweest. En indien over heid en bedrijfsleven falen» had hier zeker een taak voor de vakbond gele- gen, van wie internationale solidari teit mag worden verwacht. Het actiecomité hoopt, dat de minis ter van sociale zaken in plaats van maatregelen tegen slechte buiten landse logementhouders te riemen, stappen. Zal ondernemen, die' leiden tot afremming van het aantal gastar beiders, in die plaatsen, waar hun geen menswaardig onderdak wacht, hetgeen zeker in Rotterdam het geval is. i Hiertoe is de minister het volgende telegram gezonden: „verzoeken aan banden leggen ver koop panden bestemd voor pensions „optreden overheid gewenst tegen ne- derlandse en buitenlandse loge- „methouders ter voorkoming rassen- rellen, optreden tegen buiten landers alleen officiële discrimina- tóe." Stofvrij, licht in gewicht, ge makkelijk wasbaarkortom allemaal voordelen van deze moderne synthetische hoofd kussens, die U morgen in de aanbieding vindt. 100% Synthetische hoofdkus sensvan polyester fiberf ill (dons 'zacht! overtrokken met modern bedrukte hoezen (gemakkelijk iwasbaarDeze hygiënische kus sens met een snijmaat van'60 x 70 cmper 2 stuks voor nog géén twee tientjes. „jgf.-asfsgaaase Ho Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze polyester fiberfill hoofd kussens (licht in gewicht en stofvrij! met modern bedrukte hoezen, snijmaat 60 x 70 cm, per 2 stuks voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best BERGAMBACHT In het college van B. en W. van Bergambacht be staat een meningsverschil over de vraag welke plan uitgevoerd dient te worden bij de aanleg van een herten kamp. De raad is verzocht er in de vergadering van dinsdagavond een krediet voor beschikbaar te stellen. Op verzoek van het college is door het Technisch Bureau in de Krimpe- nerwaard een plan opgesteld, dat uit gevoerd kan worden op een terrein iussen dc begraafplaats en de provin ciale weg. De kosten van de oorspronkelijke uitvoering worden geraamd op 62.700 met alternatieven tot lagere ramingen, nl. resp. 37.300 en 33.000. Op het verzoek van. het college een plan te maken, waarvan de uitvoe ring zou uitkomen op rond 15.000 is een uiterst sober plan ontvangen, waarbij de kosten op 16.000 worden geraamd. Een lid van hete college van B. en W. acht uitvoering van het oorspron kelijke plan 62.700) gewenst, ter wijl een ander lid voorstander is van het soberste plan (f 16.000). Het der de lid heeft zich nog niet uitgespro ken over een bepaalde voorkeur. De plann enzijn nu aan de raad voorge legd, met het verzoek hieruit een keuze te willen maken. HERRINGEN In Herkin- gen gist men voorlopig nog naai de oorzaak van de plotseling op getreden paratyphus. Herkingen telt bijna duizend inwoners en een groot aantal van ht-n ligt met buikkrampen, hardnekkige diarree en koorts in bed. Een paar weken geleden meldden zich de eerste gevallen. Dat was toen de Grevelingen was afgesloten van de Noordzee en het buitenwater Herkin gen en zjjn riolering niet meer kon bereiken. Bovendien kwam het water in de Grevelingen enkele centimeters lager te staan dan werd verwacht met het gevolg dat schaaldieren en kleine re visjes op de „keiendam" hun dood vonden. In Herkingen is men door de jaren heen gewend geweest om in de Gre velingen te zwemmen en de oorzaak van de paratyphusexplosie zou daar van het gevolg kunnen zijn. Door de sluis bij Bruinisse is wat water uit en in de Grevelingen gelaten en het is te wensen dat hiermede de bron van al le ellende is opgespoord. In Herkingen is men echter niet ge- rast. Bakerpraatjes droegen er toe bij dat de enige slager die Herkingen heeft, zijn werk voor enige tijd moest neerleggen. In Herkingen is het van geslacht op geslacht gewoonte ge weest dat de slager zich niet vertoont op een sterfhuis. Deze slager heeft dat nu wel eens een keer 'gedaan en prompt is er een epidemie uitgebro ken. De slager heeft zijn waren laten on derzoeken en de deskundigen hebben niet het minste onheil kunnen be speuren. Het gezin van de slager werd onderzocht en het bleek dat ook hijzelf niets van paratyphus bij zich heeft gehad. Hij loopt nu in zijn zon dagse pak door het dorp, terwijl een plaatsvervanger in de zaak werkt. De ziekte doet zich het meest voor bij kinderen en ouderen. De doktoren hebben de handen vol. Niet zozeer met het registreren van nieuwe geval len, dan wel met het onderzoek dat op verschillende laboratoria gaande is. Vermoedelijk zal het altijd wel een raadsel blijven en hoopt men op Goe- ree-Overflakkee dat de ziekte zich zal beperken tot Herkingen, dat aan de beterende hand is. Na een klankvol vertolkt Praelu- dium met fuga in c-klein van Felix Mendelssohn-Bartholdy volgde een bijzonder hoogtepunt van de avond in de vorm van een contrastrijke en sterk dynamische weergave van de Fantaisie in A-groot van César Franck. Hetzelfde peil werd goed volgehou den in de hierop aansluitende tweede symfonie in cis-klein van de onlangs- overleden Franse orgelmeester Mar cel Dupré, in welk werk de componist zich vaak een humoristisch muziek- schrijver toont. Het hartelijke ap plaus van het auditorium was volko men verdiend. Componist-vertolker Asma besloot de avond met zijn; boeiende orgelkoraal Gezang 113 en de levendige Finale Psalm 75. De eerstvolgende bespeling van Feike Asma in deze kerk zal worhert gegeven op zaterdag 26 juni a.s. BOSKOOP Met ingang van woensdag 9 juni is de sociale dienst gehuisvest in het pand Zijde 27, Bos-, koop, telefoon 2400. De openingstijden zijn iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en 's maandagsavonds van 19.00-20.00 uur. z

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1