De Lantaren wordt modern VAN REëUWMK brengt meubelen in 8 Centrale milieu- befaeersdienst niet forceren officier: „wegpirateru grenst aan opzet" Roekeloos rijden oorzaak van dodelijke ongelukken 98 r fionderiten guldens voordeliger. Slagwerk klonk door Doelenhal Vragen over EMK Krimpen ZAAL WO 5 tl IT FLEXIBELE RUIMTE i eovanferiand KOM... OVER TUIG UïnbetcriLi móóiergoedkoper door Zettie Leeuwenburgh J de rotterdammer ROTTERDAM Tussen sep tember en december moet De Lantaren omgebouwd worden tot een modern „tejater" waar eigentijds toneel en ballet gege ven kan worden in een zaal waar zo ongeveer alles verplaatsbaar is. De Haagse architect Sj. Scham- hart die ook het Hoftheater in Den Haag heeft gc- boinvd en in Leiden bezig is met de verbouwing van de Re monstrantse kerk tot een der gelijk informeel theaterwil er een hypermodern experimenteel theatertje van maken met ruim te voor 350 personen. Lichtdecor Van alles i\ i Lijnbaan 50 - Rotterdam Tel, 010-133164/128293 SÉ® De romantische stijl uit de Old Western periode, de grote vraag van NU, Dat romantiek en prijs- bewust-zïjn hand in hand kunnen gaan, bewijst VAN REEUVÜIJK met ditsfeervolle, driedelige wandmeubel, uitgevoerd in rood of groen, met een zee van bergruimte en fantastische mooie afwerking voor een prijs die èl ke vergelijking doorstaat... HON- DERDEN guldens voordeliger dan waar ook. f 798.- kompleet. Elk dee! ook afzonderlijk leverbaar. Bijpassende tafels en stoeien te leveren. Vrij toegang, elke werkdag van 9 tot 17 uur 30. Op koopavonden tot 21 uur geopend. Op zaterdag tot 18 uur. Binnenweg 26 - ROTTERDAM tel: 010-14.18.00 (30 lijnen) UW SPECIAALZAAK VOOR KOMPLETE WONINGINRICHTING Rotterdam Amsterdam Hilversum Tilburg Venlo Zutphen - ROTTERDAM Een motie van de heer L. Hanekroot (D'66) ondersteund door de PvdA, CPN en PSP bedoeld om de oprichting van een centrale milieubeheers- dienst te forceren, was donder dagmiddag tijdens de Rijnmond- raadsvergadering een kort leven beschoren. Na een toelichting van gecommitteerde de heer J. de Jong (PvdA) werd de motie in getrokken. satin drukstof 120 cm breed ROTTERDAM „In een overlijdensadvertentie in een krant wordt nog gesproken van een „noodlottig ongeluk". Ver dachte moest echter nog zo nodig de groene stoplichten halen en torpodeerde met een snelheid van tachtig kilometer een Daf, die van rechts kwam. De be stuurder en zijn vrouw waren op slag dood." ROTTERDAM De centrale meld- en xegelkamer van Rijn mond heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 4254 mel dingen binnengekregen over luchtverontreiniging en geluids hinder. De klachten hadden be trekkingen op 1433 voorvallen. Uit de cijfers blijkt dat het pu bliek de meldkamer steeds vaker weet te vinden. Vergeleken met de cijfers bijvoorbeeld over het hele jaar 1968 betekenen de mel dingen over het eerste kwartaal zelfs al een veelvoud van het hele jaar 1968. B0TLEKBRUG TIENMORGENSEWEG VONDEUNGENWEG PAGINA 3 VRIJDAG 18 JUNI 1971 De huidige entree gaat geheel verdwijner Se ingang -zal nu aan de zijkant komen waar al een soort nooit gebruikte toegang is. De hele wand naar de ingang toe zal benut worden voor afficherinsr en om dui delijk aan te geven dat hier De Lantaren staat. Dat betekent ook voor de hele Gouvernestraat een soort face-lifting. In plaats van Kassa's komt er een receptiebalie Het meest ingrijpend wordt de verbouwing van de eigenlijke grote zaal. De huidige foyer wordt opge nomen in deze zaalruimte waartoe de tussenmuur wordt weggebroken. Doordat er ook een deel van hel huidige toneel verdwijnt, ontstaat een totale vloerruimte van 19 bij 20 me ter. Die afmetingen zijn nu '12 bij 13 meter. De foyer schuift als het ware op nar de plaats waar nu de garde robes zijn aangebracht. Die foyer krijgt een heel ander karakter en wordt een ontmoetingsruimte waar van de bezoekers die een deel van de voorstelling niet willen bijwonen of de pauze willen benutten om met el kaar in contact te komen, gebruik kunnen maken. Op het huidige balcon wordt een cabine ingericht waar de belichting, het geluid, projectie van dia of film, geregeld kunnen worden. Over de zaalruimte heen komen vier „loopbruggen" te liggen waarop clan de belichtingsapparatuur wordt aangebracht. Die bruggen komen als een dubbel kruis over de zaal. Voor de verlichting zal een speciale trafo door het GEB worden geleverd omdat er tussen de 60 en 100 kilowatt nodig zal zijn. Alleen al voor kleuren-tele- visieopnamen is 38 kilowatt noodza kelijk. Blaar het hart van het plan is het gebruik van de zaal als een flexibele ruimte die valt aan te passen aan elke vorm van toneel of ballet. De bezoekers kunnen om het theater ge beuren heen gaan altten, aan drie zij den, desnoods midden in do zaal zo dat het spel eromheen plaats vindt. Daartoe zijn speciale elementen ontworpen, een soort verplaatsbare kistjes met een standaard afmeting van 90 centimeter breedte en 26 cen timeter hoogte die gestapeld kunnen worden en met haken aan elkaar worden bevestigd. Uit deze elementen kan een toneelvloer worden opge bouwd, maar ook een amfiihea- tersgewijze opgestelde rij zitplaatsen. Dan worden namelijk kunststoffen kuipjes aan de elementen vastge klemd. Zo worden er voor spelen en zitten verhoogde oppervlakten ge creëerd van de begane grond uit. Er kan zelfs een soort boksring mee worden geformeerd. Onder een deel van het oude toneel blijven de kleedkamers gehandhaafd. Maar er zal niet meer worden ge speeld met een klassiek decor, of cou lissen. Het accent zal helemaal gaan vallen op een zogenaamd lichtdecor dat uiteraard naar alle kanten ver plaatsbaar is. Omdat de afstanden tussen toehoorder en toneelvlak steeds bijzonder klein zijn, levert de akoestiek geen probleem op. Architect Schamhart heeft het Hot- theatcr in een voormalige Gerefor meerde kerk gebouwd. Dit heeft ech ter een geheel ander karakter omdat het in tweeën is gedeeld; een theater zaal op niveau en een parterredeel waar men informatie in de meest brede zin kan krijgen en waar zelfs een bibliotheek in is gevestigd. Architect Schamhart heeft van al les en nog wat gebouwd voor hij aan het Hoftheater begon. Voor de ge meente Den Haag bouwde hij de vis- afslag, scholen, de uitbreiding van het Gemeentemuseum. Oogziekenhuis en het befaamde Bejaardencentrum in de Delfte Voorhof. Nu is hij bezig aan een kantoorge bouw op Schiphol en de verbouwing van het Haagse Rijksarchief. In de theatersfeer lijkt hij vooral gevraagd te worden voor heel goedkope ver bouwingen Het Hof heeft niet meer dan ƒ350.000 gekost en voor De Lan taren is niet meer dan 400 000 be schikbaar, compleet met inventaris en alle honoraria. „Het zou geen kunst zijn om bet voor twee miljoen te doen", zegt hij er van. „Maar ik vind het geinig om een bijdrage te leveren aan een stuk je verbetering van de samenleving. Vis ik geen Rijksarchief bouw, kan ik ook geen theatertje maken als De Lantaren." Op de vraag of die ver bouwde Lantaren wel zo gunstig ligt als experimenteel theater in het Oude 1. voor uw aankoop afgeregeld, fabricJcsfoutcn uitgesloten 2. tijdens aankoopdeskundig advies. 3. na uw aankoop bijzondere garantie en nazorg voor een lang leven, van Uw horloge. Twee jaar gratis verzekerd. Elk horloge wordt getest en afgeregeldop onze nieuxoevibrograph. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horlogemakers. Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesterenhiertoe in. staat gesteld door ons eigen, met de meest moderne apparatuur uitgerust atelier. Westen zegt hij: „Het oude westen is een apart probleem. Zo'n verbouwing kan positief werken op de omgeving. ROTTERDAM Het Koffieconcert in de Doelenhal stond deze woens dagmiddag in het teken van het slag werk, dat men maar zelden afzonder lijk te horen krijgt. Ook nu bleek de sterke ritmiek en het toch nog grote verschil in timbres en toonshoogtcs een aparte bekoring te hebben. De uitvoerenden waren de leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest Jan Schulenberg, Huufc Rrg- harts en Gerard Vermeulen, die sa men de Slagwerkgroep Rotterdam vormen. Met een korte Jazz-étude, genaamd „Intro" van Gerard Vermeulen werd het concert geopend. Later kon men meer van zijn vindingrijkheid en m- strumentatiekunst bewonderen in „Pop Corn", dat met fijn triangelge- khngel begon en daarna levendige klankmassa's liet horen met doffe trommelslagen en klokgebeier. Van een ander lid van de groep, Iluub Righarts, werd „Opus 1", waar in trommels en houten slaginstru menten de boventoon voerden, en „Temple Music", waarin heel fijn pianissimo en donderende gongslagen te beluisteren waren, ten gehore ge bracht. Ook deze composities boeiden bijzonder. Heel fijn klonk de „Invention no 1" van Johann S. Bach, op xylofoon en vibrafoon gespeeld. Dof gedreun ovrheerste uiteraard in. „Timpansa- na" van S. Goodman en het slot van het concert was een geestig „Circus Renz" in een arrangement van C. Pe ter, waarin o.a, een walsje, flarden uit de „Marseillaise" en uit „Carmen" van Bizet en een sprankelende Galop te horen waren. Het succes van de Slagwerkgroep Rotterdam was groot en op de lang durige bijval na het laatste nummer volgde een korte toegift, waarin ook enige toehoorders, vooral jonge, bun rol tot aller plezier speelden. Op het volgende en in dit seizoen laatste Koffieconcert op woensdag 30 juni om kwart voor één speelt »-en strijkkwartet, bestaande uit Gerard Hettema, Roelof van Driesten, Gerrit Oldeman en Harro Ruijsenaars. G. BI. Dersjant r 's Maandags gesloten. VAN REEVWUK i- --«Sjll»SP g 3000 MEUBELCOLLECTIES VAN REEftWIJK i De heer L. Hanekroot kwam met de motie uit vrees voor een te lange studie. Dat is niet nodig, zo zei hij ca het mag zelfs niet gezien het feit dat het Rijnm idgebied tot saneringsge- bicd is verklaard. De vrees van de heer Hanekroot stoelde op het persbericht uitgegeven door de commissaris van de Koningin en dat gewag maakt van het regel matig bijeenkomen van deskundigen van provincie, gemeente (Rotterdam) en Rijnmond. De procedure die hier bij is overeengekomen betitelde de heer Hanekroot als een slecht com promis. De heer S. Barendregt (PvdA) mis te het antwoord op de vraag of er wel een centrale dienst zal komen, gezien de uiterst moeizame onderhan delingen die gevoerd zijn. Ook hij wenste een versnelling van de proce dure. De heren A. van Wijngaarden (PCG) en P. J. Bliek (WD) hadden geen behoefte aan de niemve motie die de zaak alleen maar onduidelijker maakt. Zij stélden zich op het stand punt dat de door het dagelijks be stuur opgestelde tussentijdse nota voldoende informatie geeft en dat ge wacht dient te worden op het defini tieve standpunt dat op 18 oktober vastgesteld zal worden. De heer R. F. M. Lubbers (KVP) sprak van een onzorgvuldige motie, een schot voor de boeg dat volgens hem niet nodig was. Gecommiteerde De 'Jong schetste m zijn antwoord de uiterst moeilijke si tuatie waarin het overleg op dit mo ment verkeert. Hij stelde echter vast dat hef dagelijks bestuur van Rijn mond vast blijft houden aan de op dracht die de overgrote meerderheid van de raad heeft opgedragen en die "in de bekende motie Barendregt is vastgelegd. Voor hem was het oprichten van een centrale milieuheheersdienst es sentieel en ondergeschikt aan de vraag op welke manier hij bestuurd zal moeten worden. Hij gaf toe dat dc nu bereikte samenspraak met Provin cie en gemeente niet de meest ideale is, een uitspraak die er mede oorzaak van was dat de heer Hanekroot zijn motie introk. Een prachtige ovei gordijnstof.... deze luxe satin drukstof, die zich in het klassieke interieur helemaal thuis voelt. Satin drukstof van polynosic, dus krimpvrij, kreukhersteliend en kleurecht. Deze overgordijn- stof met kleine drukfoutjes nu per meter heel voordelig voor nog géén zes gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze luxe satin drukstof van po lynosic, bedrukt in een prach tig dessin en mooie kleuren, 120 cm breed, per meter voor 5 Ook maandagmorgen open Géén tel of schrift, best In enkele woorden vat de officier van justitie, nu. W. D. Bleeter, in zijn requisitoir het treurige ongeluk in dc nacht van 26 op 27 maart op de Ben- tincklaan in Rotterdam samen. Dan vervolgt hij: „Deze vorm van „wegpi- Tatcrij" grenst aan opzet, als je op deze manier rijdt en met deze harde mentaliteit het leven van anderen ne geert." Tegen de 29-jarige loodgieter Johan H. eist hij dc maximum straf, een gevangenisstraf van een jaar e*n vijf jaar ontzegging van de rijbe voegdheid. Niets was er aan de hand, toen Jo han die avond met een vriend in zijn blitsende Ford Capri naar huis wilde. ROTTERDAM Welke mogelijk heden zijn er om aan de milieuver ontreiniging van de Exploitatie Maat schappij Krimpen een einde te maken en door wie moeten deze maatregelen genomen worden? Dit vraagt drs. R. Bakker, Rijnmondraadslid voor de PvdA. Kan het dagelijks bestuur meedelen In welke staat de installa ties, tanks, leidingen e.d, van dit be drijf verkeren? Ook waagt de heer Bakker hoe de medewerking van liet bedrijf is om milieuverontreiniging te voorkomen. Van de zeven glazen b,er die hij in de loop van de avond had gedronken, had hij geen last. Hij wilde alleen nog door de groene lichten-en ver hoogde zijn snelheid tot ongeveer tachtig kilometer. 'Pas op het laatste moment merkte hij de Daf op, die van het ABN-Da- vidsplein kwam. Remmen hielp toen niet meer. „Dit ongeluk is het ergste van de serie, die we vandaag te be handelen hebben", merkt mr. Meeter op. „Het had vermeden kunnen wor den, maar verdachte staat bekend als een forse rijder." Dat blijkt ook dui delijk als de president, mr. G J. E MELDKAMER STEEDS DRUKKER iHet verslag van de meldkamer sig naleerde ook meer meldingen, per ge val. In procenten gerekend liep dit aantal op van 2,2 tot 2,9 per geval. Vlaardingen reageert het meest (1087 meldingen) gevolgd door Rotter dam (935), Schiedam (479), Maassluis (473), Brtelle (166), Hoogvliet (132), Bergschenhoek en Rozenburg (elk 118). Het speurteam van Rijnmond on derzocht in de drie maanden van dit jaar 959 meldingen. In 628 gevallen kon de bron van de klachten worden opgespoord. Vier klachten bleken on gegrond en vijftien waren wegens ge brek aan gegevens niet achterhaal baar. Niet minder dan 155 gevallen ble ven onopgelost. Van het totaal aantal meldingen hadden er 1124 betrekking op geluidshinder. De rest betrof aller lei soorten van stank. De bedrijven zijn de grootste boos doeners zo blijkt uit de cijfers. Totaal konden 1516 klachten op de bedrijven worden teruggevoerd. Windmill in Vlaardingen (ex EXCK) staat boven aan de klachtenlijst, gevolgd door de glasfabriek Schiedam, Konam, Rozen burg, Shell Chemie, Zoutchemie en Continental Carbon. Vorig jaar waren dit respectievelijk Shell Chemie, Ertsbedrijf Europoort, Dow Chemical en Konam. Het vlieg veld Zestienhoven blijkt ook in de verslagperiode veel klachten op te le veren. Poermnk, onthult dat Johan al zes maal is veroordeeld wegens te hard rijden. „U maakt er blijkbaar een ge woonte van." De raadsman van verdachte schetst de situatie: „Het Davidsplein is een smal straatje. Er staan altijd auto's geparkeerd, evenals op de Ben- tincklaan overigens, waar een par keerverbod geldt. Het uitzicht wordt hierdoor sterk belemmerd.1' Hij vestigt er de aandacht op dat na het ongeluk de Bentineklaan een voorrangsweg is geworden. Dat doet echter niets af aan het feit, dat op de bewuste avond en bewuste plaats verkeer van rechts nog steeds voor rang had, volgens de meest elemen taire verkeersregels. De raadsman bepleit een lange voorwaardelijke straf, omdat ver dachte gebukt gaat onder schuld en vraagt verder terugverwijzing van de zaak naar de rechter-commissaris voor een persoonsdossier. De „Bentineklaan" was het ern stigste ongeluk. Een slachtoffer viel echter ook te betreuren bij een bot sing tegen een lichtbak op de Botlek- brug op 25 juli 1970. Verdacht van roekeloos en onachtzaam rijden, wordt de 50~jarige bedrijfsleider Elbert H. uit Vlaardingen en tegen hem eist mr. Meeter een gevangenisstraf van een jaar en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Elbert was die zaterdagavond dood moe en dronk op kantoor een paar cognacjes, in de veronderstelling dat het werk er op zat. Het schema werd echter veranderd omdat bij de Ti- taanfabriek plotseling een noodrepa- ratie moest worden verricht en hij werknemers er naar toe moest rijden. Ondanks het feit dat hij de weg goed kende, reed hij op de Botlekbrug met een snelheid van ongeveer 85 kilome ter tegen een lichtbak op. „Het is wel verklaarbaar hoe hel is gebeurd", stelt mr. Meeter. „Overver moeidheid, nauwelijks gegeten die dag, en een paar cognacjes, maar dit is zeker geen verontschuldiging. Het was verstandiger geweest als ver dachte had gedacht: ze doen het maar, ik rijd niet meer," De raadsman vraagt zich af: „Wat straffen we? Het feit dat men het wel gelooft, maar drinkt en dan weer gaat rijden. Deze man had niet ver wacht nog te moeten rijden. En waar vinden we iemand, die bereid is nog extra over te werken?" Raadselachtiger is het als een man binnen enkele maanden op dezelfde plaats een ongeluk veroorzaakt. Bij het laatste ongeluk viel een dode. De 3l-jarige Willem B. uit Rozenburg reed anderhalf jaar vier maal per dag dezelfde route met zijn autobus. Op 31 december reed hij op de Tienmorgenseweg een kruising op en verleende geen voorrang aan een VW-combi: De bestuurder werd ge dood, van de drie inzittenden liep een blijvend functieverlies van een heup op, een ander werd blind door glas in zijn ogen. In oktober gaf hij op dezelfde krui sing geen voorrang aan een auto, waardoor twee mensen werden ge wond. Mr. Meeter is perplex dat ,dit kan. „Verdachte heeft kennelijk met het eerste ongeluk niets geleerd.-Her keuren zou hoognodig zijn. Ik eis een gevangenisstraf van vijf maanden en tien jaar ontzegging van de rijbe voegdheid". De raadsman vraagt zich af, waar om op deze kruising met een voor rangsweg waar volgens een streek blad meer ongelukken zijn gebeurd nog steeds geen stoplichten zijn geplaatst, „Overigens", zo zegt hij, „mag mijn cliënt van zijn arts niet meer rijden. Het ongeluk heeft hem zo aangegrepen, dat hij op doktersad vies drie pillen per dag slikt, om 's nachis te kunnen slapen." Minder schuldig aan een dodelijk ongeluk voelt zich de 34-jarige lasser Johan van K. uit Vlijmen, wat mr. Meeter doet opmerken: „Verdachte staat erbij of het hem niet aangaat, hij bagatelliseert de zaak." Hij eist een gevangenisstraf van drie weken en twee jaar ontzegging. Johan, die pendelde haalde elke dag een paar mensen op, op weg naar zijn werk in de Botlek, acht jaar lang. Op 30 januari had hij dit ook gedaan. Omstreeks zeven uur reed hij up de Vondelingenweg ter hoogte van de Beneluxtunnel achter een vracht wagen met een snelheid van ongeveer 70 kilometer op een gedeelte waar slechts 50 gereden mag worden. Tijdens een inhaalmanoeuvre op dit stuk weg werd hij verblind door een tegenligger, raakte de weg kwijt, zag voor zich ineens een hord opdoemen en probeerde dit te ontwijken. Daar bij maakte hij een slag en klapte op een lichtmast. Hoe hard hij op dat moment reed, weet verdachte, niet precies meer. Gesproken wordt over ongeveer 110 kilometer, maar zijn raadsman spreekt dit tegen. Hij plaatst vraagte kens achter de schuld van zijn cliënt, steltdat deze inderdaad werd ver blind en -vraagt vrijspraak.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1