1a98 24„50 in hef 98v H' 79? W 73Ï 78.- ■ljHH DE KLERK AGENDA Te kond voor kraakaetie Dronkeman rijdt water in, een man verdronken I I Giessen-De JNoortl gaf vrachtschip z'n vet if 5 I Politie stelt diepgaand onderzoek in Recreatie in Z.-Holland onder de loep Vijf doden bij twee ongelukken Swfitea Straat Nagoya van stapel Beschuit met aardbeien lekker met lekker. de rotterdammer PAGINA 3 MAANDAG 21 JUNI 1971 e I 1 ter* meulen het winketen waard corduroy stoelkussens in 5 moderne kleuren ong. 50 x 50 x 10 cm ong. 50 x 60 x 10 cm ïl"!S De Klerk heeft fapijiprijzen verlaagd. Brutaal verlaagd. Want we hebben njeuwe prijzen gemaakt, die u alléén bij ons maar tegenkomt. En nergens anders. Zó laag zijn ze. En wij zijn zó brutaal om dat rustig te durven zeggen! ROTTERDAM De Rotter damse politie is een uitgebreid onderzoek begonnen naar de achtergronden van een plunder- partij aan de 's-Gravendijkwal waar een aantal politiefunctiona rissen getuige van is gewèest zonder in te grijpen. Het onder zoek is in volle gang, aldus een. woordvoerder van de politie. Door het weekend en enkele vakanties zijn enkele mensen nog niet verhoord maar de zaak zal tot op de bodem worden uit gezocht. Alle aangeboden tapijt valt onder de volledige 5 jaar De Kfejrkrgérantiê. [j ~j WoonWar lI O I Winkol^ot WoonWarenHuis Lijnbaan/Binnenweg, Winkelcentrum Seijerlandselaan, Winkelcentrum Groot IJsselmondof Vrijdagavond geopend. Maandag gesloten. - 22436 Filialen in Den Haag, Utrecht, Vlissingen.'De JLier. I i I Van een onzer versla ggevera ROTTERDAM Een van de inzittenden van de auto waarmee een dronken bestuudrer zaterdag in de Rotterdamse Spoorweg haven reed is verdronken. Bij een autobotsing bij Vianen weren drie mensen gedood en twee zwaargewond. Bij Maasland kwamen twee mensen om het leven bij een frontale botsing. Kritiscli -rasRPstt! KRIMPEN A/D IJSSEL Even zag het er naar uit dat de Straat Nagoya een tweede Abel Tasman zou worden. Nadat me vrouw Fusako Fujisaki, echt genote van de ambassadeur van Japan in Nederland de laatste draad had doorgehakt bleef het 165 meter lange vaar tuig een volle minuut onbe weeglijk staan. De hellingbou wers van de scheepswerf Van der Giessen-de Noord hadden hun les echter geleerd want na die zestig seconden kon niets of niemand de Straat Nagoya nog tegen houden en gleed het vaar tuig de Hollandsche IJssel in. ÉT? ff* BT S? Een nieuw bankstel brengt be slist een grote uitgave met zich meedaarom is het zeker de moeite waard eens na te gaan of er geen goedkopere oplos sing is..... Want weet U dat een paar cor duroy stoelkussens Uw bank stel weer zo goed als nieuw en helemaal anders maken? Losse corduroy stoelkussens, ook bijzonder geschikt voor op een lattenbank of bèdbank ver kopen wij nu in diverse moder ne kleuren en 2 maten voor interessante prijzen. Plunderaars koude i ongestoord werken' Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze corduroy stoelkussens, in diverse moderne kleuren en 2 maten..... nu heel voordelig. Partij luxe corduroy kussens: 50 x 50 x 10 cm f27,50.. 50 x 60 x 10 cm f 32,50. Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift hest rfeiiritM1!! üsUëUüa Brutaal lage tapijt-prijzen irmw ©org 457cm breed, in goud, goudgroen en geel, per strekkende meter. 400 cm breed, In olijfgroen en er strekkende meter. goud, per s 366 cm breed, in beige, gold en rood, per strekkende meter. DEN HAAG In de maanden ju ni. juli en september zullen het Pro vinciaal Bestuur van Zuid-Holland en liet gewest Rijnmond een recreatieon- derzoek laten instellen in het zuide lijk deel van Zuid-Holland. Het be treft de strand- en duingebieden van Voome en Goeree en de gebieden rond de Oude Maas en de Brlelse Maas. Het onderzoek zal zich richten op telling van alle in- en uitgaande bezoekers van een recreatiegebied en het enquêteren van de bezoekers. De opdrachtgevers willen hiermee gege vens verkrijgen voor de inrichting van recreatiegebieden. Ook zal het cbjectenonderzoek dienen ter voorbe reiding van basisplannen, het opstel len van bestemmingsplannen en het geven van prognoses. De actie werd uitgevoerd door zo'n honderd personeelsleden van het uit leenbedrijf van de heer Strasser. Vol gens hun zeggen had het personeel twee weken loon en vakantiegeld te goed. Bjj de plundering zouden zes agenten, en een inspecteur hebben toegekeken, zonder een hand uit te steken. Op de vraag waarom de politie niets deed zou geantwoord zijn dat er niemand was die aangifte deed. De actie van de boze koppelbaas- werknemers kreeg nog een vervolg in Den Briel, waar de .villa van de heer Strasser een grondige beurt kreeg. Behalve vernielingen werden hier een groot aantal voorwerpen meegeno men. Drie mannen van de Rijkspolitie hebben bij dit voorval getracht de plunderaars tegen te houden evenwel zonder succer. Toen de vandalen de villa binnen drongen was mevrouw Strasser al leen thuis. Haar man was volgens haar zeggen naar Amsterdam om geld te halen voor zijn personeel. Zondagmiddag heeft de commissa ris van politie, de heer J. W. Donker sloot vergezeld van twee rechercheurs een bezoek gebracht aan het verniel de kantoorpand. Tijdens een gesprek met de eigenaresse van het' pand, me vrouw P. A. Scheurholz Boerma-Faber die tijdens de kantoorplundering aan wezig was, verklaarde deze zich niet meer te Herinneren dat politiemannen getuige' waren van ,het stelen van bezittingen. Op het moment dat de horde moet zijn aangekomen was ik met twee politiemannen m de kelder om het gas af te sluiten. Het is dus onmogelijk dat deze politiemannen ook maar iets ge zien hebben. Ik was te goed voor mijn personeel, zegt koppelbaas Richard Strasser in zjjn kamer van zfln villa in Den Briel. Wat nu gebeurd is had ik nooit van mijn leven verwacht. Alleen een met plastic dichtgeplakt raam herinnert nog aan de bewuste avond van de plundering. Altijd als er moeilijkheden waren kon het perso neel bij mij aankloppen. Sn wat krijg ik er voor trug? Volgens Richard Strasser is hij in financiële moeilijkheden gekomen door een zekére A. Zamatti volgens RECHT Strasser een personeelslid. Enkele we ken geleden verdween hij met bijna 150.000 gulden. Bij de officiële instanties staat de heer Strasser goed' aangeschreven. Voor zover bekend zijn er weinig moei- lijkheöen rond zijn bedrijf geweest. De heer Straser raamt.de totale scha de op zo'n 70.000 gulden. Van de plun dering heb' ik al aangifte gedaan bij de Brielse rijkspolitie én bij de Rot terdamse politie. Volgens mij heeft de politie volko men gefaald. Elke middenstander Ls nu in feite vogelvrij verklaard. Geluk kig ben ik Verzekerd, .behalve dan voor de sieraden van mijn vrouw, die overigens voor een deql al weer te recht zijn. Het geld dat ik'.niet van de verzekering terug krijg denkt de heer Strasser af te trekken van het salaris van de plunderaars. Met mijn advocaat zal ik -overleg gen" of lk een proces tegen de Rotter damse, politie zal beginnen. Tegen me vrouw Scheurholz Boerma-Faber zal de heer Strasser in ieder geval een V flticludg proces beginnen wegens laster. Zij zou geroepen hebben „ga maar naar Den 'Briel om te plunderen." Granada, B-kaus. Uit Du Pont 501-garen gemaakt Zware jut® rug. Luxe dessin. In fraise, reseda, goutben bruin. 400 cm - breed, perstrekkéndo meter. Fellowship. Beroemd Du Pont 501-garen. Een sterk nylon- I tapijt! In goud en beige. 400cm breed, per strekkende nieter. Van een verslaggever 20.15. wijkraad, 19.45. In Rotterdam kwam de 27-jarige timmerman J. H. Poel om het leven toen de auto waarin hij meereed na een slippartij in de Spoorweghaven reed. De bestuurder, die dronken was, en een derde inzittende, een twintig jarige bankwerker, konden de' auto op tijd verlaten. Bij een botsing tussen Vianen en Lexmond kwamen om het leven de 27-jarige Chr. Visser uit Sleeuwijk en de 21-jarige D. P. van Vliet en de 17-jarige G. C. de Koning, beiden hit Oudewater. De twee laatstgenoemden zaten in een auto die uit de richting Oorincheir. kwam en tegen een auto botste die bestuurd werd door de heer Visser. De echtgenote van de heer Visser werd zwaargewond, evenals een derde inzittende van de andere auto. Op de rijksweg bij' Maasland kwa men om het leven de 49-jarige me vrouw Rijnshergen-Pals vit Den Haag en de 19-jarige E. B. Valk uit Vlaardingen. De auto van laatstge noemde raakte op de linkerrijstrook en botste daardoor frontaal tegen de auto van mevrouw Rijnsbergen. Twee andere inzittenden werden zwaarge wond. RAAMSDONKVEER In het zie kenhuis in Raamsdonkveer is dit weekeinde de 52-jarige J. C. Lambooi uit Waspik overleden aan de gevol gen van een ongeluk. Hij raakte vrijdag op de Maasroute in Raams donkveer met zijn auto door onbe kende oorzaak in de rechter weg- berm, en sloeg over de kop. IHij werd uit de auto geslingerd en kwam zwaargewond in de sloot langs de weg terecht. BERGEN OP ZOOM De 63-jari- ge mevrouw Hertogs-Raats uit Roo sendaal is zondag in een ziekenhuis in Bergen op Zoom overleden aan bij een ongeluk opgelopen verwondingen. Zij werd vrijdag in Halsteren van de duozit van een bromfiets geslingerd, toen de bromfiets op een kruispunt door een auto werd aangereden. Haar 65-jarige man werd daarbij aan zijn hoofd gewond. Middeleeuwse wantoestande keren te rug In de Nederlandse welvaartsstaat van 1971, waar orde ne recht heten te heer sen. Mensen nemen échter het', recht In eigen hand en plunderen het kantoor in Rotterdam en de woning in Den Briel van hun werkgever, omdat zij twee lang geen loon hebben gekregen. Natuurlijk Is het geen pretje om na een week werken geen geld te krijgen. Dit verleent echter niemand het recht om een stel ongeorganiseerde huurlingen uit het middeleeuwse leger vernielingen aan te richten en privé-elgendommen als betaling of dwangmiddel. Er zijn tal van ci viel rechtelijke mogelijkheden om salaris waarop men wettelijk ge zien recht heeft, te krijgen. Zo had den de werkne mers bijvoorbeeld een kort geding kunnen aanspannen of beslag kunnen la ten leggen op de goederen van hun werkgever. Het excuus dat dit tijd zou gaan kosten, is nauwelijks 'bruikbaar, omdat de rechtelijke macht zeer snel weet te handelen. Spotten met de wet door zelf te gaan handelen heeft echter geen enkele zin. Zoals de zaken nu staan, hebben do plunderaars zich schuldig gemaakt aan een misdrijf: hlsvredebreuk en voor zover 'de meegenomen goederen niet zijn teruggegeven diefstal. Afgezien nog van het feit dat hun handelingen beslist mensonwaardig zijn. Blijft nog over de klacht dat de poli tie de plunderaars niets in de weg heeft gelegd. Een onderzoek wordt nog inge steld of dit inderdaad waar Is. Een "oordeel hangt af van de vraag of de politie kwam toen de plunderingen involle gang waren, of toen het voorbij was. Waren de plunderaars nog bezig dan had de politie zeer zeker moeten ingrij pen. Voorlopige verklaringen, dat men tegenover een overmacht stond, kan men moeilijk als excuus accepteren. Waar hebben wij dan politie voor? Het leeg roven van eeji kantooor en huls is niet in vijf minuten gebeurd. Tenminsten had men versterking kunnen laten aanrukken. Volgens de heer Strasser heeft de politie de,plunderaars hun gang laten gaan omdat het toch maar om een koppelbaas ging. Ik 'ben verbijsterd, tnOT8.GTl zo zegt hjj er. aan toevoegend dat hij in het buitenland voor een Franse Rotterdam, stadbuiscarlllon, onderneming gaat werken.' Leen't Hart, 12. HARDINXVELD Het' actieeomi- té. dat ijvert voor de openstelling op Rotterdam. St. Laurenskerk, orgelconcert zondag van het zwembad „De Duike- Arie J. KeUzer, 20.15, R'd. sch'burg, Kon. laar" in Hardinxveld-Giessendam, Dram. Theater Stockholm, Droomspel, j heeft gisteren zelf de poort van dit KraihtBen, Hofiaan W2. verg. zwembad dichtgehouden. Het comité concert vond het te koud voor een kraakaetie. Het actiecomité heeft vrijdag na een gesprek met de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. Klaasesz/de bevolking van Hardinx- - -Tj u4irh'i»t.pi veld-Giéssendam' beloofd' "vobrtaa'ri iedere zondag bij goed "wéér van'tWee tot vier uur voor" toezicht "in het zwembad 'te zorgen: Iedereen die Srii kan dan zwemnierë. De kraaksctles waren een vweete op-> geschort fin afwachting; van het on derhoud met mr. Klaasesz. Volgens, het comité heeft het in* het -gesprek' met "de commissaris van" de Koningin: alle gelegenheid gehad'hét'standpunt' van de zwembaökrakérs kenbaar te maken, Mr. Klaaseszr heeft 1 begrip voor dit standpunt getoond en meege deeld dataan- eerr 'definitieve oplos sing van lief probleem van op zondag zwemmen 'iri „De Duikelaar' wórdt gewerkt Woensdagzullen' 51 mensen, 5 die aan krakerijen vazz' het -Hardinx- veldse' zwembad hebben -mee'gedaari, Voor de kantonrechter i'n. Gorkum, moeten verschijnep. w -s> Filmen- zonder kopzorg, door J. A. Kleun. Uitg. Elsevier, Amsterdam. Tips voor beginnende filmers; 90 blzA ƒ4.90 - 7 Voor altijd.' Peter van Steen. Uitg, "Westfriesland, Hoorn. Het hoofdthe ma van deze roman is de jodenver volging. 196 blz. ƒ9.30 Groot etiquetteboek, samengesteld door Tine en Joop Pollmann. Uitg, Geïllustreerde Pers, Amsterdam. 282 blz. 11.25 Het zilveren spoor, A. van Kampen. Een verhaal uit Schotland 2e druk. Uitg. De Boer, Bussum. 315 blz 14.90 Schoudertassen zijn nog steeds "in".™ en.niet alleen, voor tieners en twens, maar ook voor wat oudere modebewuste da mes. Moderne schoudertas van kunst leer in een vlot model met grote klep, waarop een metalen bloemdekoratie. Deze geheel gevoerde tas is er ir» 4 fijne kleurennu voor nog géén vijftien gulden. '.I Hit-taartje. Beschuit met aardbeien. Lekker vlug gemaakt. Als toetje of zomaar tussendoor. Een gezonde traktatie die ook uw figuur untziet. Zo'norosse beschuit metfrisse aardbeien is een lekkere zomergewoonte! Daar wachtte nog enkele spannende minuten omdat de sleepboten het cas co niet direct van de kabels los kon den krijgen. Het scheepvaartverkeer werd hierdoor wat langer gestremd dan normaal maar uiteindelijk lukte het dan toch het schip naar de af- bouwhelling te verslepen waar bet eind van dit jaar opgeleverd zal wor den aan de Koninklijke Java-China Paketvaart Lijn. De Straat Nagoya is onderdeel van een opdracht van vier schepen die de KJCPL bij de werf De Schelde en Van der Giessen-De Noord heeft be- setld. De Straat 'N'-schepen hebben elk een draagvermogen van 15.850 ton goed voor een lading-capaciteit van 835.000 cft droge lading, waarvan 85.000 cft voor koel- en vrieslading. Het vrachtschip, zal voorzien wor den van eer: 7-cylinder dieselmotor van het fabrikaat Sulzer. Overigens is de Straat Nagoya een van de laatste schepen die van de helling de Hollandsche XJssel in glijdt. In verband met het uitvoeren van de Deltawerken li'gt deze helling ongun stig ten opzichte van het waterpeil, zodat hij eerst aangepast moest wor den aan de gewijzigde omstandig heden. De scheepswerf beschikt over een and ere helling die uitkomt op de Nieuwe Maas. Op deze helling is mo menteel in aanbouw het tweede en laatste schip voor dezelfde rederij, de Straat Nassau. Morgenvroeg om 9 uur. begint op de partem de verkoop ven deze kunstjedaren schoudert» - in een viot model mét metalen dekoratie. Kies uit ,de kleuren wit, rood, blauw en zwart voor 14.95 OoknmatèsgBMgmopm Géén tel of schrift, bést

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1