I Boos over leeghalen huis iP m 198 AGENDA Roel Bendijk mag niet in oude school werken m Grote reünie van oud-kofjekokers in Middelharnis 11 Zanger Hafliger vulde hele avond Niet zo zonderling als wordt beweerd Wethouders wezen verzoek af Addie de Jong verdiende meer toehoorders - 'rf-l de rotterdammer schoenen m ark! entresol dagelijk- ROTTERDAM De 73-jarige Adriaan van der Ham, bij genaamd „spokie" is weer thuis. Na de brand in zijn woning op de Noordsingel in Rotterdam, waarbij zijn 76-jarige zuster Taja om het leven kwam en de politie en brandweer struikelden over het in het huis opgestapelde geld, is hij op maandag 24 mei opgenomen in het Deltazieken huis te Rotterdam. Tijdens het onderzoek dat de politie in de woning instelde, vond men voor honderdduizenden guldens aan geld en gouden en zilveren mun ten. Dagenlang waren recher cheurs en personeel van de ge meentelijke reinigingsdienst be zig om in de grote wanorde die in de won" heerste het geld en de kostba eden veilig te stel len. zonneschermlinnen voor strandtent en windscherm Diploma's Geen familie Aanklacht i Hard wordt momenteel gewerkt om het Hoekse strand niet al leen groter maar ook veiliger te maken. Er is reeds een groot nieuw stuk strand bijgekomen. De restaurants en andere strand tentjes zijn voor het grootste deel al verhuisd. Ook een nieuwe toevoeriveg is aangesloten. Blijft echter de gevaarlijke overgang-naar de diepe zee. Een grote zandzuiger ligt vlak voor het nieuwe strand om met opge- jzogen-zand het gevaar te keren en van het nieuwe Hoekse strand ook een veilig'stfdnd'te maken. Luchtfoto: DICK LEMCKE. issVÏ'.' :¥-M ,.éf <- vv', MIDDELHARNIS In 1920 ging de laatste sloep, de Oran je Nassau, de haven van Mid delharnis uit en was het ge daan met de glorie van Middel harnis. Zo dacht men tenminste. Vanaf het ontstaan van Middel harnis, in de veertiende eeuw, kende het eilandje de visserij. In 1640 kwam de eerste sloep de haven in en begon voor Middelharnis de glorie. Veertig jaar is het stil in Middelharnis geweest, totdat men van de zwaaikom een jachthaven maakte en wederom werd het levendig om de Kaai en het Vingerling en thans kan men tal van prachtige jachten in het midden van het dorp zien lig gen. -<Jf éab PAGINA 3 MAANDAG 28 JÜNf 7971 Spokie" Adriaan v. d. Ham ontzenuwt geruchten i Voor op de camping zijn deze sportieve damesschoenen van leuk gekleurd linnen onmisbaar; Hat model heeft een gemakke lijke pasvorm, rubber zool, anti slip hiel en is afgewerkt met een' kontrast rand. Wij verkopen deze linnen da messchoenen per paar, in di verse kleuren, voor nog géén twee rijksdaalders. Morgenvroeg om 9 uur begint op onze schoenenmarkt, tus- senverdieping parterre, de. ver koopvan deze sportieve dames schoenen van linnen, met rub ber zool. Keuze uit de kleuren blauw, oranje, groen en geel en de maten 36 t/m 41, pe.r paar voor x/m 4 en geel Ook maandagmorgen open Géén ul. of schrift best ROTTERDAM In afwijking van het oorspronkelijk aangekondigde werd het tweede concert in de Schu- bert-cyclus in het raam van het Hol land-festival zaterdagavond m dc Kleine Zaal evenals daags tevoren in Amsterdam geheel verzorgd door de tenor Ernst Hafliger, aange zien zijn medewerkster, de sopraan Elly Ameling met wie hij nog wel donderdag jj. in het Haagse Congres gebouw is opgetreden ziek was geworden. De tenor opende met vijf liederen, die niet op het Haagse concert waren voorgekomen, te weten „An die Leier", op.56 no.2 „Dass sie hier ge- wesen", op. 59 no. 2 op tekst van Rückert, „Der Jüngling und der Tod" fJosef von Spaun), „Stimme der I.ie- be" en Reltstabs „Frühlingssehn- sucht". Dit laatste vormde tevens een goe de overgang naar de vervolgens ge zongen Heine-liederen (eveneens uit „Schwanengesang"), waarmee het eerste gedeelte van deze avond werd afgesloten. Na de pauze zong Hafliger vier lie deren uit Goethe's „Wilhelm Meisters Lehrjahre" en hij besloot met vijf liederen eveneens op tekst van Goe the, die ook op het Haagse concert programma prijkten, zij het in andere volgorde. De zanger heeft met zijn magnifie ke techniek en zijn diepinlevingsver mogen het publiek van begin tot eind in hoge mate weten te boeien, om liederen als „Dass sie hier gewesen" en „Friihlingssehnsucht" zo mede deelzaam te kunnen brengen moet men wel over heel grote capaciteiten beschikken. De Heine-liederen vorm den o.i. wel het hoogtepunt van dit recital met een huiveringwekkende reproduktie van „Der Doppelganger" tot besluit. Het hoge peil van het eerste ge deelte werd goed volgehouden in de Goethe-liederen, zodat het applaus na het meeslepend gebrachte ..Willkom- men und Atoschied" en het grandioos gezongen „Rastlose Liebe" ten volle verdiend was. De zanger, die in nia- I ftist Irwin Gage een sublieme en een l voortdurend de juiste sfeer aanvoe lende begeleider had, gaf als extra nog een ontroerende lezing van „tm Abendrot". i P.V. i fehter» stadsbezorglng: maand, t/m vrijd 18 30- »terd. 17-18. lek 115588. Schiedam- Joh. u *1, B.,d* SinGel 93. tel 263538. Vlaardingen: m Diepenbrockstraat 41, tel. 343345. Maassfula: De Jong. tel. 3812. agentschap Maas- JiUls: Mevrouw Brouwer, Piersonstraat 35. woord voor de dag: BijbelIe2lng en overdenking i. Yi, 1000. Klachten geluidshinder en luchtver- ïi Centrale Meld- en Regelkamer Rijnmond, m- J0-1K)000. Spreekuren sociale raadslieden: ™a.,dl., vr.: Coarnhertstr. 19, 9-11: Jenslusstraat clii ^ovenlersslngel 57. 9-11: Klaverstr 52, S Ji Ru[9swaardstr, 34, 14-16; Blazoenstr. 11, dl., vvo., do.: Korte lijnbaan 8d. 12-14, vr. 'Dagenlang verdrongen honderden mensen zich voor de tuin van het huis waarin „spokie" woonde. Ge ruchten. deden de ronde dat Adriaan van der Ham een grote schat aan geld en goud in zijn tuin begraven, zou hebben. Dag en nacht stond het huis onder politiebewaking om dieven op een afstand te houden. Hoofdin specteur J. Bol van de Rotterdamse recherche heeft het onderzoek geleid iti deze affaire. Hij was het ook die de woning deed leegruimen door per soneel van de gemeentelijke reini- gingsdierist. Tien wagens van deze dienst haal den In totaal 28 ton aan vuil en- In boedel uit de woning van Adriaan van der Ham en brachtten het naar de vuilstortplaats waar het werd ver nietigd. De kostbaarheden van de oude zonderling weTden opgeslagen in kluizen die door de politie waren ge- ,huurd. Afgelopen vrijdagavond verliet de heer'V;d..Ham het Deltaziekenhuis en vond 'hij, de schatrijke eenzame zon derling, onderdak bij mensen die zich zijn lot aantrokken. Hun naam hoeft niet in de krant, vinden zij. Rustig in een stoei voor het raam zittend, ver telt Adriaan van der Ham over zijn leven. „Ik heb geuzenbloed in mijn aderen, zegt Adriaan van der Ham. ik ben een afstammeling van Maartens zoon Tromp en ergens ook nog van Piet Hein." In Den Briel heb ik nog veel familie wonen. Toen Ik in 1898 in de Waterlingenstraat in Rotterdam geboren werd, ais zoon van een con cierge en een moeder van Zeeuwse Koop zonneschermlinnen om een windscherm of een strand- of speeltentje voor de kinderen te maken, zodat U met een war me stranddag alles klaar heeft staan. Op de camping-afdeling, 2e eta ge, verkopen wij zonnescherm linnen, in een fris streepdessin, ong. 137 cm breed (door tran sport iets vuil gewordenper meter voor nog géén twee gul den zeventig, afkomst, had ik een goede toekomst voor me".» ..Mijn ouders waren niet onbemid deld en ik heb tot mijn 18e'jaar kun nen leren. Ik heb diverse diploma's waaronder ook een van de mulo. Met mijn 18e jaar ging ik als gemeen teontvanger werken bij de gemeente Rotterdam tot ik mef mijn 43e jaar gepensioneerd werd. Ik werd toen In valide verklaard en kreeg een goed pensioen. Om mijn dagen door te brengen deed ik boodschappen en las veel boeken, o.z. geleend uit de bi bliotheek". „In 1925 kocht ik voor mijn ouders het huis op de Noordsingel voor 19.080 gulden. Mijn moeder was al een tijd op zoek naar een mooi huis cn dat, teek haar wel wat. Voor het huis was een flinke tuin en daar tui nierde ik wait in, zegt Adriaan van der Ham. die een vlotte prater» blijkt te zijn» Adriaan van der Ham is gé- kleed in een keurig zwari costumn met stropdas ca overhemd, niet meer in pandjesjas en bolhoed. Vanaf 1925 heeft Adriaan van der Ham in het huis aan de Noordsingel gewoond. Eerst nog met zijn ouders maar toen die overleden, zijn vader in 1933 en zijn moeder in 1943, "bleef hij er wonen met zijn zuster Taja. die wel contact had met de buren. Maar familie kwam cr bij Adriaan en Taja niet op bezoek. Adriaan van der Ham weet nog steeds niet'dat "hij in het bezit'is van honderdduizenden guldens en stukken bosgrond elders in ons land, „Al het .geld dat' in mijn woning aanwezig was, is van mijn zuster Ta- ja, zegt hij. „Het zijn haar spaarcen- 'téh die zij in dé ruim veertig jaar die zij bi] de PTT' gewerkt 1 he eft ge spaard heeff. Van gouden tientjes en - andere munten weet 'ik niets af. Ik w.eet niet hoeveel geld ik 'in huis had, zegt Öe bejaarde' Adriaan. Mijn zuster ging"vroeger vaak met' vakantie naar het buitenland, -maar ik* bleef' altijd in Nederland." '„Toen ik die bosgrond in Bilthoven .kocht had ik de bedoeling er* een huis .peer té laten zetten en,er te gaan ;wonén. Het »is er echter nooit^ van gekomen. B© laatste jaren Ben ik' vre selijk door dé i jeugd geplaagd, zegt Adriaan. Ieder dag werden mijn rui ten ingegooid. Eén beer heb ik zeifs een steen op mijn 'gezicht gehad." .Alle geruchten, die, over hem de ronde doen,.kan de .bejaarde, men die niet-zo zonderling blijkt .te zijn, uit de wereld helpen. Het grote geweer dat bij» hem in huis is .gevopden en waarmee hij zijn geid'zou bewaken is een "erfstuk van zijn-.vader die onder officier in het leger is 'geweest. Vol gens" dé buurtbewoners gebruikte ..spokie'1 als verlichting oliestellen. „Vroeger had. ik' gas, 'vertelt A- driaan, maar toen Hitler in de oorlog met een hom de gasleiding verwoestte hoefde dat voor mij niet meer.„Dat zakje en" de schop over zijn' schouder als hij naar Bilihoven. ging had Ai Morgenvroeg om 9 uur begint op de 2e etage de verkoop van 'dit zonneschermlinnen om zelf een windscherm te maken,waar mee U overal een windvrij plek je tovert, ook geschikt voor een voudige zonweringen, in een fris streepdessin, ong. 137 cm breed, per meter voor Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best Haan» van der Ham bij zich om de rommel uit het bos op te ruimen, zegt hij. ,-Er zit. echt geen goud in de grond, zegt hij, stel je voor, er is daar geen- graven aan met al die wo.-tels' en veili VISSERIJ-BERICHTEN VirVARDTOGEN, 28 Jun4 Aanvoer: VI «T, 31; J2; m> 2g. UOi u. 90i 95; si. LJL: 16' SR Westkust VI115, 38. kleine maatjes f235 - ƒ280: klel- ne roaatjes ƒ198 - ƒ22,1; grote maatjes ƒ170 ƒ211 Westkust kleine maatjes ƒ919 - Adriaan van der Ham is boos. Hij is boos op d.e mensen die hem van zijn vrijheid beroofd hebben en hem zijn eigendommen, de spullen die uit zijn hüis zijn 'gehaald, hebben ontno men. Mef welk recht hebben ze dat gedaan", vraagt hij. Adriaan zegt: „ik heb niemand toestemming gegeven om mijn eigendommen weg te" halen. Ik heb het ook niet kunnen .verhinde ren "omdat, ik tegen mijn 'wil ,jn ben opgesloten. Nu Ik echter weer vrij ben zal ik' dit laten uitzoeken. - Zonodig neem ik een advocaat en zal ik het voor de rechter laten bren gen. De Nederlandse wet is met de voeten getreden,. Mij is groot onrecht aangedaan",' zegt de hiér Van der Haftu De heer Van der Ham zal zijn huis je aan de Noordsingel pp laten knap pen en er dan' weer in gaan wonen. Wel zal hij dan een grote herders hor^'nemen cm hem te beschermen tegen ongewenste bezoekers. Hij is blij weer thuis te zijn. 3.anhfE-w-i»- c" w ROTTERDAM Maar weinigen hadden zich zaterdagavond het ge noegen gegund om Addiè de Jong, organist van de Goede Herderkerk te Schiebroek, het orgel van de Gerefor meerde Kerk in de Simonstraat te boren, bespelen. Dat was jammer, want ook nu weer heeft hij met zijn intens muzikale, zeer temperament volle,en op een hechte techniek steu nende orgelspel zijn toehoorders stérk geboeid. a Dat was ai dadelijk het geval in het „Preludium en fuga in D1' van Dietrich Buxtehudé met het klankrij ke eerste'deel en de fuga vol afwisse ling. Vijf delen uit het „Gloria" van Frangois Couperin lieten horen, dat deze niet voor niets „de grote" als bijnaam heeft gekregen. Hoogtepun ten waren het prachtige, zangerige Benedictus, het juichende Domine Deus vol fanfares >en het bijzonder levendige Amen. Een prachtig werk was ook de „So nate IV" van Char! Ph. E. Bach met het blijde begin-Allegro, het weemoe dige Adadio en het briljante slot-Al legro. Daarna lieten drie koraalvoor- spelen uit Op.67 de grootheid van Max Reger horen: machtig de pedaal1 melodie in „Wachet auf", fijn zingend „Straf mich nicht", opgewekt „Wa- rum sollt ich mich denn gxamen" met de sterke afwisseling tussen de fortis simo tussenspelen en de pianissimo 'versregels. Een weinig voorkomende naam op de programma's van orgelconcerten is die van de Duitse organist-componist Joseph Renner Jr., wiens aan zijn Franse collega Alexandre Guilmant BERGAMBACHT De in. Berg ambacht wonende beeldhouwerv Roel Bendijk krijgt geen betere ruimte beschikbaar om zijn atelier in onder te brengen. Momenteel werkt de heer Bendijk in een oude schuur, die' totaal ongeschiltt is - 'voor zijn werk. t Een verzoek van de. heer Bendijk om een lokaal van een oude school -aan de Meent te mogen huren als:/ atelier is door het college vati burgemeester en wethouders'in meerderheid afgewezen. Het kunst centrum Burgvliet te Gouda, dat de heer Bendijk als een allround kunstenaar schetst, ondersteunde - -ri, j het verzoek. ','J' Overigens heeft burgemeester Die- - penhorst een bewonderaar varil r het werk van Boel Bendijkver- klaard dat hij wel aan de-péns vati}. de heer Bendijk tegemoet wilde: komen, doch' dat de beide wei-i 2 houders dit met willen en, als meerderheid het verzoek hébben\ afgewezen. Bij de foto: De Bergambachtse bééld--: houwer Roel Bendijk, die onlangs de Geert-Bouwmeesterprijs in Gouda won, "in zijn provisorisch ingericht atelier, dat voor dit'doet"- echter totaal ongeschikt is. :v V ,-S opgedragen „Preludium en fuga in g, op.29" wat lang en typisch zwaar, Duits-romantisch was, maar getuigde van goed vakmanschap en vaak ook; boeiend klonk, zoals de fortissimo, brede maar toch levendige inzet van; het eerste deel en het fijt zangerige gedeelte daarin, - i.' Dat Addie de Jong ook het impro viseren geheel meester is, liet hij tot aller genoegen overtuigend horen, in een flonkerende improvisatie over hét gezang „Ik wil U, o God, mijn dank. betalen" met lichte staccato fluittonen in het begin én een grootse fuga als slot. r 1 f K i'AH Mede daarom zal het waarschijn lijk geweest zijn, dat bij het oudere bevolkingsdeel de historie herleef de en toen Kees van der Put te Sommelsdijk op de gedachte kwam in Middelharnis de vissers van toen te eren door een monument te plaatsen, kreeg hij bijvai. Zater dag werd het monument door de minister van waterstaat, drs. J. A. Bakker onthuld. Het monument stelt een koffie- kokertje voor. De jongste op de sloep, waarop 13 a 14 mensen voe ren, waarbij een jonge jongen, die voor de koffie en ander proviand zorgde. Het is gemaakt door de beeldhouwer De Monchy. Al vroeg in de morgen wapper den de vlaggen van de openbare gebouwen in Middelharnis, die op deze dag alle oud-koffiekokers zou ontvangen. Het waren er ongeveer 65, die uit alle delen van het land naar Middelharnis zijn gekomen, ontvangen werden in Hotel Jacobi en de maaltijd gezamenlijk ge bruikten in de aula van de Techni sche School te Middelharnis. Alle maal vissers, die rond de dis ge schaard waren en die hun hart op' konden halen aan zeebanket. Minister Bakker, die de jachtha ven van Middelharnis heel goed kent, zei blij te zijn, dat hij hier een monument mocht onthullen. „Het zou kunnen, dat ik voor een dergelijk doel en in deze functie voor de laatste maal het blauwe pak heb aangetrokken. Als dat zo is, zal het een mooi besluit zijn van mijn loopbaan als minister van verkeer en waterstaat. Ik heb dit werk graag gedaan en het zou werkelijk een leuke afsluiting zijn", aldus de minister op een podium op het Vingerling. „U hebt mij hier als uw vrienden ontvangen, wanneer ik in mijn zeilpak van uw gastvrijheid ge bruik maakte. Wij hebben echter geen weet van vroeger, toen het koffiekokertje zijn plicht deed. Wij noemen dit een stuk sociale ellen de. Wij willen echter graag in het ketelbinkie, oftewel jullie koffie kokertje, alle vissers eren. Het idee van deze mensen hier doet mij goed. Het beeldje is een uit drukking van sympathie voor de vissers, die voor een deel hun le ven gelaten hebben in de Noord zee", waaraan hij, bijgestaan door de twee oudste koffiekokers, Hein Groen (88) en Jaap 'Bogerman (89), de fok van het beeldje wegtrok. jr -i 'i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1