alternatieve plannen stadscentrum iiiii 75 „Vervuiling Waddenzee door plankton Windmill is niet de grootste vervuiler 1 Amerikaanse jeugd naar Vlaardingen dènöüden Geanimeerde promenade festival- w> 38"™46 4IO Q5 I Beschuit met aatdbeien lekker met lekker. Wereldivinkel in Vlaardingen ruimte (^CITROEN?) Rijnmond buiten milieu-overleg industrie Dr. De Waal Malefijt medisch directeur Ikazia-Ziekenhuis Opgeslokt Dialoog Barrière Rotte Piramiden In water drij vend baby lij kj e gevonden Showroom Coolsingel Tel. 14.44.00* i I de rotterdammer breekt afvalstoffen 1 liter trevira-wöl serge kwaliteit M. acryl jersey dubbeibreed ip| in vele unikleuren mmÊm- 99 polyester katoen en 100% katoén PAGINA 3 •MAANDAG 5 JULI 1971 SOK VOL GROTE Beschuit net aardbeien. Lekker vlug gemaakt Als toetje of zomaar tussendoor. Een gezonde traktatie die ook uw figuur ontziet Zo'n brosse beschuit met frisse aardbeien is een lekkere zomergewoonte I ROTTERDAM Tot medisch direc teur van hei prdt. chr. Ikazia-Zieken- huis in Rotterdam-Zuid is benoemd dr. J. H. de Waal Malefijt, directeur- geneesheer van het Stads- en Acade misch Ziekenhuis in Utrecht. Daar voor was hij huisarts in Bolnes; ver der is hij verbonden geweest aan het ziekenhuis Eudokia in Rotterdam. Dr. De Waal Malefijt heeft zijn be noeming aanvaard. Hij volgt dr. S. Lups op, die, zoals bekend, na zijn pensionering als ge neesheer-directeur van het Bergweg- Ziekenhuis bereid is geweest tijdelijk de leiding van het Ikazia-Zieken'nuis 'op zich te nemen. Van onze verslaggever ROTTERDAM Vorige week slaagden Cees van der Ven, Cor den Duik en Aad van Tilburg aan de Rotterdamse Academie van Bouw kunst voor het Afstudeerproject, dat een bijdrage wil leveren tot de verbetering van het stedelijk milieu. Twee jaar intensieve studie, waarbij de Dèlftse student verkeerstechniek Cees de Wijs de ver- keersaspecten voor zijn rekening nam, hebben geleid tot drie alter natieve ontwerpen voor het hart van Rotterdam. Hierbij is de groep bouwkunde-academici er. van uitgegaan, dat er tussen het Craothandelsgebouw en het Nöordplein stedebouwkundig gezien een enorm stuk terrein 34 hectare groot braak ligt, waar gemakkelijk tienduizend mensen kunnen wonen. j Hierdoor zou de woonfunctie van 5 het' bebouwde oppervlak van de binnenstad, voor de oorlog 55 procent f en nu nog maar nauwelijks twintig i procent, aanmerkelijk - toenemen, f 'Hierdoor begint, volgens, de bouw-, i kunde-acadèmici - de stad Rotterdam gevaarlijk veel op Los Angeles* te I lijken, waar 69% van de grond door het autoverkeer: wordt opgeslokt j Het structuurmodel wil op de' eer- ste plaats de samenhang tussen de Sbestaande wijken (Crooswyk-Rubroek -Oude Westen) ihet het stadscentrum 5 bevorderen. "Men wil hiermee voor- komen, dat toekomstige verkeers- j trace's de samenhang tusscti- deze 1 delen van dei stad gaan verstoren. Volgens de groep heeft men te veel I gezocht naar haastige paniekoplossln- I gen, die het tekort aan menscljjk- I heid willen camoufleren. Cees van dé Ven: „Het wordt wel eens vergeleken met, het stoppen van een gat in een oude sok.' Rotterdam zit nog vol mét zulke gaten. Wij zijn van mening dat een voldoende aantal woningen en wandelruimte, omgeven door groen en water, in het centrum van Rotterdam een voorwaarde is voor het goed functioneren ervan. Een café dat lëég Js trekt geen bezoek. Woningen géVen warmte aan de stad. Tot nu toe wordt de gróte cate gorie mensen dié ernaar snakken in het stadscentrum te wonen genegeerd. Op deze manier - blijft het centrum alleen een werkgebied en een con- sumptiegebied." Onderzoekingen van drs. Den Draak hebben aangetoond* dat er bij een grote categorie mensen een grote bèïlóëftë bëst'aët "cm 'in- de binnen stad te wonen. De leefbaarheid in een stad is identiek aan de bewoon baarheid van die stad. Alle pogingen om een stadscentrum leefbaar te ma ken zijn gedoemd te mislukken, wan neer men niet de woonfunctie daarin betrekt. Onmisbaar in tent of caravan, nu kunt U gaart en staan waar U wilt,toilétproblemen zijn opge lost met deze flacon toiletvioei- stof,die gegarandeerd alle afval stoffen afbreekt. Schenkflacon foiletvloerstof voor het afbreken van alle af valstoffen, inhoud 1 liter. U koopt 'm' nu voor nog géén tweegulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de camping-afdeling, 2e eta ge, de verkoop van deze flacon toiletvloeistof voor het afbre ken van afvalstoffen, inhoud 1 liter, nu voor Canïpingtoïlet vanaf f 19.75. Ook maandagmorgen open Géén te/, of schrift best Het wonen verandert het openbare karakter van", een stad. Het geeft, meer een privé-karakter, waar de mens zich thuisvoelt. Hij faasteed: veel mper zorg aan zijn omgeving,, waar' de mens zich thuisvoelt. Hij besteed veel meer zorg aan zijn omgeving, waardoor het. vandalisme en de cri minaliteit kunnen worden terug gebracht. Ook de bezoeker wordt "ge raakt door de manier waarop een stad bewoond wordt. Momenteel geeft hem een imposante indruk, maar êr is geen dialoog." Volgens de bouwkunde-academici bestaat die dialoog thans alleen tus sen de passerende automobilist en de machtige gebouwen, die als padde stoelen in de Rotterdamse binnenstad opschieten. Mét het binnenstadsnnt- werp is men teveel uitgegaan van de automobilist en is te weinig rekening gehouden met de voetganger en de bewoner, de economisch zwakke ele menten, aldus het afstudeerproject. Een verkeers- en voetgangersonder- zoek heeft aangetoond dat er op het Weena-traject gemiddeld per dag zes- entwintigduizend auto's in beide richtingen passeren, terwijl zestien duizend voetgangers hei kruispunt yoor het Centraal 'Station even-, eens in beide richtingen1overste ken. Drieënzestig procent van de on dervraagde voetgangers von de open ruimte tussen het Centraal Station en de Lijnbaan ongezellig koud en slecht functioneren en Isechts acht procent stemde voor dë kwalificatie „gezéllig". Cees van de Ven; „Er zijn natuur lijk ook andere gebieden, waar het verkeer steeds meer ruimte opeist. Wij hebben gekozen voor het traject -Wrena—Pompenburg, omdat hier het voetgangersprobleem het grootst is. Uit de cijfers blijkt dat de voetganger over het algemeen weinig waardering heeft voor die omgeving. Hij moet een barrière van ongeveer vijfhonderd meter nemen, waari nhij nauwelijks iets interessants ontmoet. Een opvallend detail van het onder zoek was het feit dat veel mensen gebruik maken van het tracé Groot- handelsgebouwBouwcentrum om op de Lijnbaan te komen. Deze omweg is verklaarbaar, omdat die gebouwen de mensen een zekere bescherming bieden." De groep bouwkunde-aca demici pleit dan ook voor de moge lijkheid om zich diagonaal door het gebied te begeven als zijnde de kort ste en meest aangenaamste weg van het Centraal Station naar de Lijn baan. De drie alternatieven zijn gepro jecteerd in de driehoek Maasboule- vard-Goüdsesingel-Coolsingel, waar van het tracé Pompenburg een sleu telpositie inneemt. Op het ogenblik is het nog een kale ruimte, maar volgens de groep bouwkunde-aca demici geeft de bebouwing hiervan een duidelijk karakter van de stad." Deze driehoek is nog steeds 'iden tiek aan de situatie-van de zestiende eeuw. Het is tot nu toe steeds ge bruikt als basis voor de groei van de stad. Het Pompenburg zit' pre-- cies aan de top van ons uitgangspunt, aldus Cees van de Ven. "Het Weena zal via het Pompen burg moeten worden doorgetrokken naar het Rottetra'cé op een zodanige wijze dat .d.e vorm van de Rotte ge- handhaaft blijft. Dit laatste is ook bepalend geweest voor ons plan. t Om dit -te verwezélijkenmoet - het plan wel óp 'dë'goéde manier worden uitgevoerd. Momenteeltrekken dé verkeersdeskundigen eerst hun wé gen en de architect moet hier maar omheen, bouwen. Wij hebben het pre cies andersom gedaan/Eerst hebben wij onze bedoelingen opgeschreven en daarna de verkeersmari ingescha keld". Het afstudeerproject kan beschouwd worden als een invuloefening voor wonen, werken en verkeer in de open ruimte in de binnenstad. Bouwen in de binnenstad is een dure zaak, van daar dat de helft van de bebouwing uit kantoren, winkels én ateliers móet bestaan. Tussenin moeten dan de woningen worden geprojecteerd, die met elkaar verbonden worden via wandelterrasjes. Voor het doorgaande verkeer zal in deze structuur geen plaats zijn. Het zal op behoorlijke afstand vande bebouwihg, ten dele over nieuwe tracé's worden geleid. Passerels moe ten wórden gecreëerd over het Wee na om de voetgangers verbindingen met de Lijnbaan te scheppen. Cees van de Ven: "Het project is er op gericht, dat de voetganger zich boven het verkeër beweegt. Wat de woningbouw betreft gaan onze ge dachten uit naar piramidebouw met terrassen. Hierdoor ontstaat een auto matische vermenging in de woon- grootte en daardoor in de soort van de bevolking. Bejaarden, studenten, gezinnen met en zonder isinderen en kleine bedrijfjes kunnen in één blok gehuisvest worden. Het skelet moet door de vakman worden afgeleverd, maar er moeten voldoende mogelijkheden en vrijhe den aanwezig zijn voor eeri verdere' uitbouw. De bevolking moet zichzelf kunnen inschakelen om te komen van een minimumplan tot een maximum plan". Bij de ontwikkeling van het af- sudeerproject is steeds een dialoog geweest tussen de groep bouwkunde- academici, en diversê gemeentelijke instanties^ Dit wil volgens Cees van dé Ven niet zeggen, dat hun ideëen zonder meer worden verwezenlijkt. Die hele begeleiding lag meer in de privé sfeer. Politiek gezien kunnen de heren, zich niet uitspreken. Het is meer aen begeleiding geweest van vakmensen, waarbij veel kritische vragen zijn opgekomen. Hett ligt niet in onze bedoeling om dit project aan de gemeente te over handigen, maar wel aan de bevolking. Wij zouden wel een serieus onderzoek willen propageren naar dc woonbe- hoéf in de binnenstad. De studie is ei genlijk nog niét' afgelopen. Hetis slechts een initiatief. Het is zeker niet onze bedoeling dat er gebouwd moet worden zoals wij willen. Het zou beter zijn als er nog een twintig al ternatieve plannen bijkwamen. Wij geloven dan ook dat het mobiliseren van dc bevolkingsgroepen noodza kelijk is wil zo'n plan op deze wijze van de grond komen". "Om dit laatste te verwezelijken mo'eten wij leren onze architectoni sche taal voor iedereen begrijpbaar te maken, zodat de mensen- de bewo ners- er zelf mee kunnen gaan spelen. Momenteel stellen veel student-ar chitecten zich maatschappelijk op, waarbij zij de verdiensten van hun eigen vak wegwerpen'. Zij gaan zich meer inzetten voor de burgerij. Door deze nieuwe stromingkunnen de mensen leren begrijpen wat voor mogelijkheden zij hebben. Zelf kleding maken is allang mode en nu houden wij eer> aanbieding waar alle doe-het- zelfsters mee'in hun nopjes zullen zijn. Een prachtige kwaliteit trevira/ wol 55/45 (serge kwaliteit) en acryl jersey, in een schat van. kleuren, beide dübbelbreèd, nu bij ons door eikaar per meter voor nog géén tientje. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van dit soepele acryl jersey en tre- vira/wol 55/45, in vele uni- kleurenw.o. groen, rood, bruin, beige, grijs enz., beide dub- belbreed, door el kaar per meter voor- 9 Ook maandagmorgen open Géén tef. of schrift best VLAARDINGEN De vorig jaar gevormde wereldwerkgroep „Werëld- winkel-Vlaardingen" heeft van de Hervormde Kerk een voormalige op slagruimte ter beschikking gekregen aan de Zomerstraat 14. Een beter ge-' schikte ruimte ontbreekt de werk groep, er is daar echter ook gelegen heid tot het houden van informatieve gesprekken. In januari van dit jaar diende de groep een aanvraag bij burgemeester en wethouders in voor eeri-permanen te ruimte maar daarop reageerde het college negatief. In het nieuwe onderkomen zullen niet alleen gespreksavonden met di verse groepen plaatsvinden, maar ook is het de bedoeling om vandaar uit akties te voeren onder de plaatse lijke bevolking. Het doel van de werkgroep is; in formatie te verstrekken over de pro blemen rond de ontwikkelingslanden, en deze problemen ter discussie te stellen, om zo de mensen hier bewust te maken van hun verantwoordelijk heden voor iedere mede-aardebewo- ner en hen kritisch te maken ten aan zien van de wereldhandelsverhoudin gen en de daarmee samenhangende politieke verhoudingen. De middelen die gebruikt worden zijn: het verschaffen van informatie via verkoop van lektuur en gesprek ken met mensen, alsmede de ver koop van produkten uit de ontwikke lingslanden. DEN HAAG De enorme schuim- vorming op de Waddenzee in de eer ste helft van de meimaand was niet het.gevolg van vervuiling maar van het optreden van de z.g. zeevoak, een organisme dat het z.g. „lichten van de zee" veroorzaakt. Dit heeft minister Bakker van verkeer en waterstaat geantwoord op vragen van het ka merlid Dijkstra (D'66). Het 'afgelopen voorjaar is het weer bijzonder gunstig -geweest voor de ontwikkelingvan allerlei plankton- soorten waaronder de zeevonk. Het verschijnsel is vrij onschuldig en kan zich in principe herhalen als de weersomstandigheden daarvoor gun stig zijn, niet alleen in de Waddenzee, maar langs de gehele kust. Minister Bakker ziet geen aapleiding tot het treffen van bijzondere maatregelen. SCHIEDAM In tegenstelling met hetgeen uit verschillende berichten zou blijken is de Windmill N.V. te Vlaardingen niet de grootste luchtvervuiler van Rijnmond, zo verklaart de Centrale Meid- en Regelkamer van Rijnmond. Uit het verslag over het eerste kwartaal van 1971 blijkt dat Windmill met zeker heid slechts verantwoordelijk is voor een beduidend geringer aantal klachten daa men aannam. De Centrale Meld- en Regelkamer meent, dat dit misverstand is ontstaan doordat de ondeskundige lezer van het verslag een verband zou hebben ge- legd tussen de alfabetische rangschikking per bedrijf van de onbelangrijk ste voorvallen en de tabel waarop hei aantal meldingen is opgevoerd dat met sekerheid kan worden teruggevoerd op de bedrijven. f ,:r VLAARDINGEN Zaterdag 10 juli zullen 150 muziek-studen- ten van de American Youth Sym phony and Chorus naar Vlaar dingen komen waar zij in de zaal Harmonie ontvangen zullen wor den en daar tevens kennis zullen maken met de gastvrouwen en -mannen, bij wie ze gedurende het weekend zullen worden on dergebracht. De meisjes en jongens hebben zich verplicht om tijdens hun concerten en rezien buiten Amerkc, niet te ro ken, of sterke drank te drinken. On der de inspirerende leiding van de enthousiaste Dr. Donald E. M. Cathren, willen ze vriendschap en be grip aankweken. Hun muziek spreekt een taal. die iedereen begrijpen kan. In de Doelen te Rotterdam zal dit kooreen concert geven waarin on der, meer op het programma staan: Overture to Candide, Leonard Bern stein; An American in Paris, Gerswin; Berceuse en finale „The fire bird", Stravinsky; Academic Festival Ouver ture, Brahmsl; Koor met' orkest: Grand finale Choric Song, Alfred Reed. Op zondag 11 juli zal in de Grote Kerk te Vlaardingen een kerkdienst worden gehouden waarin zal voor gaan de Engelse vlootpredikant ds. ÏH. Turton, aanvang 19 uur. Na de kerkdienst-zullen de.Ameri kaanse gasten in de zaal Harmonie een^ bijeenkomst houden met hun AMSTERDAM In het riet langs de ringvaart van de Haarlemmermeer ter hoogte van Beinsdorp (gemeente Haarlemmermeer) hebben vissers za terdagmiddag het lijkje va'n'eeri pas geboren baby, een jongetje, gevonden. t Volgens de politie moet het al een paar dagen in het water hebben gele gen. De baby had geen kleren aan en aan zijn hoofdje was een ernstige verwonding. Deze kén' veroorzaakt zijn door een schroef van een schip, maar de politie houdt ook rekening met een misdrijf. Vermoedelijk .is door de golfslag, het lijkje naar de wal toegedreven en in het riet terecht gekomen. gastgezinnen, waarbij ook leden van de koren van Jo Mulder aanwezig zullen zijn. Maandagmorgen worden de gasten op het stadhuis door bur gemeester mr. J. Heusdens ontvan gen. In de Stadsgehoorzaal volgt 's avonds het bijwonen van de musi cal „De Wonedrstaf". ROTTERDAM Voor het eerst in de Maasstad een volledig uitverkocht Holland Festival-concert in de Grote Doelen-zaal, waar zaterdagavond het Philharmonisch Orkest onder artis tiek leider Jean Fournet voor veel licht verteerbare kost zorgde. Het concert zette in met een fijn zinnige, goed uitgestudeerde verklan king van de ouverture „De kalief van Bagdad" van de France componist Frangois A. Boiëldieu, een onbekom merd muziekfeest in het klein. Eén van de redenen waarom de zaal zo vol zat, zal ongetwijfeld het optreden van de Franse violiste Miriam Fried zijn geweest, de winnares van de eerste prijs tijdens het jongste con cours Reine Elisabeth te Brussel. Sa men met een vrijwel steeds attent reagerend ensemble onder Foumet gaf zij een lezing van Mendelssohns concert in e-kiein, die er geen twijfel aan liet bestaan, dat deze in Roeme nië geboren leerling van de beroemde Galamian een artieste pur-sang is. Zij bleek wars van uiterlijk vertoon hetgeen reeds weerspiegeld werd in haar keuze haar techniek was van niveau, zij het niet vlekkeloos, maar zij bleek te beschikken over een hartverwarmende musiceer: rant en een dosis temperament, d!e tot adem loos geboeid luisteren dwongen. De vertolking oogstte tereent veel succes en er was een /.ee van bloemen. De Nederiandse bijdrage aan het programma bestond dit keer ui: cm zeer behoudende: h»t aantrekkelijke Allegro voor vier strijkkwartetten van dc 19de -ceuwse Amsterdammer J. B. van Biee, welk opus in een ver sie werd gebracht die uitmuntte door helder en behoorlijk zuiver samen spel. Een tweede hoogtepunt van de avond werd gevormd door Saint- Saëns' aanstekelijke humoristische Carnaval des Animaux, leuk gety peerd in alle onderdelen en met ver bluffende solistische prestaties van alle deelnemer,s in. het bjizonder door de pianisten Marinus Flipse en Corrie Ambachtsheer. In geheel feestelijk klimaat werd de avond besloten met de Fète Polonaise uit „Le Roi malgré lui" van Chabreir, een stuk dat sterk herinnert aan 's meesters Espana, maar dat tevens een welkome afwis seling bood. (Vecnstra) Het lijkt wel oorlogzo zou het onderschrift kunnen zijn van bijgaande foto. Het komt echter door de verplichte vakantierege ling, deze rij wachtenden voor een groentewinkel aan Mid~ dellandstraat. ROTTERDAM Het dagelijks be stuur van Rijnmond was niet óp de hoogte van de. ministeriële circulaire, waarin wordt geadviseerd slechts dan een bouwvergunning voor uitbreiding van bestaande dan wel vestiging van nieuwe bedrijven te verstrekken als v uit een onderzoek is gebleken dat deze bedrijven geen hinder of schade in welke vorm ook zullen veroorza ken en de kwaliteit van het milieu niet verder achteruitgaat. Bij navraag ten departemente van sociale zaken en volksgezondheid hebben gecommitteerden van Rijn mond deze circulaire gekregen. Zij was gericht aan de besturen van pro vincies en gemeenten. "é-J.""- Aldus gecommittéèerden van Rijn- - mond' in hun antwoord op schrifte lijke- vragen •van dé Rijnmondraads leden W. van der Star (soc.) en A. P. van der Jagt (D'66). .1? Gecommitteerden delen in dit'vér band verder mee, dat aan de ICf een bouwvergunning is verleend én dat de aanvragen voor een bouwvergun ning aan Oxyrane en Climax Molub- denum Co in behandeling zijn. Voor de vestigingen van deze fabrieken is nog geen, voorlopige hinderwetver gunning afgegeven. Er is een onderzoek geweest tijdens een gezamenlijk, belaad van de ar beidsinspectie, inspecteur van de volksgezondheid, provinciaal bestuur van Zuid-Holland, keuringsdienst van waren en de dienst van bouw- en woningtoezicht van Rotterdam. Bij dit beraad is Rijnmond niet be trokken geeweest, zodat gecommit teerden er geen oordeel over uit /kun nen spreken. Zo'n ledk katoenen japonnetje draagt 's zomers vaak het pret tigst en staat meestal erg spor tiefde prijs is echt een mee valler. Zonnige jurkjes in 2 kwaliteiten en wel 100% katoen en polyes ter/katoen, in het moderne po lo-model met korte mouw. Kies uit diverse kleuren en dessins.... nu voor nog géén veertien gul den. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze zomerjaponnetjes in het vlotte polo-model, zowel in 100% katoen als in polyester/ katoen. Keuze uit vele zomerse klcurenkombinaties en dessins, de maten voor B Ook maandagmorgen open Géén te!, of schrift best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1