I Enterprise overweegt kort geding tegen Avro's Tele vizier groeibrillant W 1 4h1 heetman^& sü 27 miljoen voor aarfesaanslmting )r 1' I EESEH3HI mm EM IN TURQUOISE BROEKPAK OP ORANJE SCOOTER DE STAD DOOR HULP IS TOERIST WEL DRIE GULDENS WAARD door Rieneke v. d. Ent >1 I tóf I Waardevol Stadsrechten I Vondsten Ervaringen Bijdrage Zware toren Centraal Station Spido Moeilijk '71 S-St DE ROTTERDAMMER PAGINA 3 DOMDERDiAG'8 JULI 1971 Roemruchte Ruïne doet; verleden van Schiedam herleven JSltórjii "luw''"IJ,. l'FiHlliiiisüi üülititaüiuuu 8 juli Doelen, kl.z.: (Holland Festival! Paco Pena met „Flamenco puro" (zuivere fiamengomuziek) met Barrilito, zang, en het danspaar Faiquillo de Cordoba en Margarita. 20.15 uur, Wilhelminakerk (Oranjeboomstr. 70): Orgelconcert door Dirk Jansz. Zwart. Werken van Bach, Widor, Andriessen en Zwart. 20.00 uur. VRIJDAG 9 juli Openluchttheater Dijkzigt: Hongaars Muziek- en Dansensemble van de Kar Marx Universiteit uit BoedaDest. 20,15 MAANDAG 12 juli Laurenskerk: Orgelconcert door Jc- han Huys uit Gent, 20.15 uur. WOENSDAG 14 juli Doelen, gr.z.: Long Island Youth Or chestra o.l.v. Martin Dreiwitz. Soliste: Marjolein de Sterke, viool. Werken van Weber, Beethoven, Copland, Paganlni sn Sousa. 20.15 uur. Openluchttheater Dijkzigt: De faDel- tjeskrant. De uitvinding van Ed en Wil lem Bever. 14.00 uur. YRIJDAG 16 juli Openluchttheater Dijkzigt: Bulgaars dansensemble „Gabrovo" o.l.v. Radko Zwjatkov. 20.15 uur. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Het legale, veertien jaar oude uitleenbedrijf Enterprise blijft vastberaden vechten voor erkenning. De di rectie van het bedrijf overweegt een kort geding aan te spannen tegen de AVRO. In een uitzen ding van Avro's Televizier op 29 juni jl. zond deze omroep een programma uit over koppelba zen. Enkele werknemers en di recteur Jan van Geene zelf kwa men aan het woord. Daar juist tijdens deze uitzending de NOS-teehnici, aangesloten bij de bond Mercurius, hun prikactïes uit voerden om bron streven naar een be tere cao kracht bij te zetten kon het koppelbaasprobleem niet juist bij de kijkers worden gepresenteerd. De di rectie van Enterprise is van mening dat naar buiten de indruk gewekt is SCHIEDAM Het oudste stukje van Schiedam, de uit het midden van de dertiende eeuw daterende „Ruïne van Mathenesse" is weer uit het verleden opgedoken en vormt voor tal van Schiedammers maar ook voor vele oudheidkundigen momenteel weer een aktueel onderwerp van gesprek.-Voor de zoveelste keer ondergaat de ruïne, waarnaar zelfs de jongste Schiedammertjes de weg weten te wijzen een grondige restauratie. De gemeente heeft daar een ton voor uit getrokkennadat hij vorige restauraties ook Rijks-Monumentenzorg verscheidene malen financieel is bijgesprongen. Of de tonnen subsi die goed besteed zijn aan de ruïne blijft een discutabel punt vormen; maar een feit is, dat op deze plek Schiedam eigenlijk als nederzetting ontstaan is en daar in ieder geval zijn stadsrechten heeft gekregen. De overblijfselen van een kasteel: 'n roemruchte ruïnedie opnieuw intensief hersteld wordt 10 juli Doelen, gr.z.: Orgelconcert door Arie i. Keijzer. Werken van Coupenn, Franck en Widor. 15.00 uur. Doelen, gr.z.: American Youth Sym phony and Chorus o.l.v. dr. Donald E. McCathren, prof. James Paterson en Dennis Lauffer. Werken van Bernstein, Gershwin, Brahms, Delius en Strawlns- ky. 20.15 uur. Maassluis. Grote Kerk: Het „British Columbia Boys Choir" uit Vancouver m.m.v. Feike Asma. Werken van .J S. Bach, Pachelbe! en Dupré. 20.15 uur. Een aantrekkelijk systeem om langzamerhand een ring in uw bezit te krijgen met een grote brillant, U koopt bij ons een ring met een kleine brillant, b.v. voor 150.-. U kunt die steen telkens ruilen voor een grotere en u hoeft dan alleen het verschil bij te betalen. Door de grote waardevastheid van brillant tevens een goede beleg- ging.Wij zullen u BWKrtH9raag volledig informeren. ede/steenkuntffge f.g.a. dhmantexpert g.i.a. lijnbaan 92 tel. 11E5V0 oostreedijk 155 tel.122344rotter dam dat Enterprise tot degroep zwarte koppelbazen behoort. Een verzoek aan de Avro om her haling van het bewuste program maonderdeel werd eerst wel maar la ter niet gehonoreerd. Het motief voor een kort geding zal zijn de aantasting van de goede naam. Zoals bekend wil Enterprise probe ren de afspraak tussen vakbonden een werkgeversorganisaties - be krachtigd door (ex) minister Rool- vink- geen enkel uitleenbedrijf bij metaal-bouw-enhavenbedrijven in het Rijnmondgebied toe te laten, on gedaan maken. Volgens Enterprise is er naast de door de bedrijven zelf opgerichte uitleenstichting Rijnme taal, ruimte voor vier tot vijf bonafi de particuliere uitleenbedrijven. Ook op politiek front wordt gestre den. Vandaag spreekt men met enke le vooraanstaande Kamerleden. Voorts staan gesprekken met de vak bondsleiders op het programma. Het name op het KW heeft «Onterp' tse hoop ge vestig'- omdat deze organrta- tie heeft laten doorschemeren wel tets te voelen voor deze aanpassing van het koppelbazenbeleid. De tijd gast echter wel dringen. Van de oorspronkelijke bezetting van Enterprise (158 man) zijn er nog 20 over. Zij werken bij een chemisch bedrijf, een karwei dat op 16 juli af gelopen is omdat dan het eigen perso neel van vakantie terugkeert. In de loop der jaren is er rond de Sehiedamse ruïne heel wat te doen geweest. En tot aan de dag van van- 1 daag vormt de stenen klont de inzet van emotionele discussies, „Waarom ruimen ze dat ding niet op, zeggen Schiedammers, die het met de oud- heid niet ao nauw nemen. Waarom moeten onze woningen I voor meer parkeergelegenheid gesa- neerd worden, en blijft die klont, die zo ontzaglijk veel plaats in beslag neemt, daar maar oyereind,staan". j Weer andere bewoners van de je- pj neverstad vil '.en deze groep maar dom en kortzichtig in zijn uitingen. „We zijn het aan- het verleden op zijn minst verplicht, dat we deze ruïne goed onderhouden. Schiedam heeft p__ haar bestaan aan deze plaats te dan- fken. We zullen er alles aan moeten doen om de ruïne voor het nageslacht te bewaren". si, Waar komt die ruïne nou eigenlijk vandaan? Daarvoor zou men het best ja bij de Sehiedamse jeugd te rade t kunnen gaan. Want op elke school in deze stad aan de Schie wordt de kin deren de even boeiende als merk waardige geschiedenis van de Ruïne van Mathenesse verteld; de ruïne, waaraan Schiedam haar bestaan als stad te danken heeft. In het midden van de dertiende eeuw, het zal zo rond 1250 zijn ge weest, stond er op de plaats, waar de ruïnes de herinnering nog levend 1 houden, een kasteel, dat bewoond S werd door Aleidis van Avennes, een zuster van Graaf Willem II van Hol land. Het kasteel kreeg de mooie naam van Huis te Rivièra mee. In het jaar 1262, een zeer belang rijk jaar voor de Schiestaö, verleende zij het toenmalige dorp stadsrechten, j Ook stichtte zij een kerk. Al heel gauw zou de naam van de buiten plaats bij de Schiedammers bekend raken als Ruïne van Oud Mathenesse, inplaats van Huis te Rivièra. Tijdens de legendarische Hoeks*, en Kabel- jauwse twisten, die ook Schiedam |niet ongemerkt voorbij zijn gegaan, Tjwerd de buitenplaats grond geruï- I neerd. In het jaar 1355 gaf bij een g oorkonde Daniël van Mathenesse een tegemoetkoming om het huis: „op te doen tymmeren". 'i Wie had gedacht dat er toen einde lijk een rustige tijd voor het kasteel I sn zijn bewoners zou aanbreken heeft I het alweer mis! Want in het jaar 1574 werd het kasteel/ alweer vernield. En f nu niet door Hoeken of Kabeljauwen, zelfs niet door de Spanjaarden, die teen net de tachtigjarige oorlog wa ft ren begonnen, maar door de burgers I van Schiedam zelf. Deze Schiedam- mers waren zo bang, dat de Span- s< jaarden zich op het kasteel zouden verschansen tijdens deze oorlog, dat zij dachten er beter aan te doen heel j: het kasteel maar met de grond gelijk te maken. Maar viel dat even tegen. gestaan van de materie, die voor de bouw van deze buitenplaats gebruikt werd. Het zware muurwerk is .af komstig van een ruim twaalf meter in het vierkant metende donjon, die de kern vormde van de dertiende eeuwse versterking en die ook een woonhuis en een schildmuur bevatte. In Schiedams Stedelijk Museum wordt nog een paneel bewaard, waar op het eens zo in welstand .verkerend Huis te Rivièra is afgebeeld. Zowel de schilder als de datering zijn onbe kend. Wel staat vast, dat het schilde rij voor 1574' moet zijn vervaardigd. In de afgelopen jaren hebben tal van werkgroepen zich met opgravin gen rond het kasteel bezig gehouden. Niet alleen blote funderingen werden teruggevonden ook bijzondere delen van de inrichting werden blootgelegd. Tn de noordeliike hoek was een wa terput gemetseld en in de westelijke muur bevond zich een haardruimte. Al met al blijft het een boeiende geschiedenis, dat Schiedam niet door de Romeinen, niet door de Noorman nen en zelfs niet door de Graven van Holland gesticht werd, maar door gravin Aleyda van Henegouwen. Niet alleen de kerk, maar ook liet zij het Gasthuis, het huidige Stedelijk Mu seum, bouwen. Er is maar bijzonder weinig over van wat voor het jaar dertienhonderd in ons land gebouwd was. Met Oost- voorne, Heenvliet. de Burcht van Lei den en Teylin behoort de Ruïne van Schiedam tot de schaarse overblijfse len van vóór 1300. De ruïne zal straks een beteie plaats krijgen en meer in het cen trum komen te figgen. Door de uit breiding van Schiedam zal het bouw werk straks, in 1974, in de entourage van het nieuwe Stadhuis komen te liggen. Zo zal een meer functionele waarde pan het bouwwerk worden toege dicht. Met de gedachten is gespeeld om ook op andere manteren de ru'tie voor belangstellenden beter bereik baar te maken. Zo wilde men exposi ties van in de ruïne gevonden voor werpen houden en deze voorwerpen dan onderbrengen in de ruïne zelf. Ook heeft men gedacht wat men in het kader van de Rijnmondgedachte zou kunnen doen. Op cultuur-histo risch terrein zou binnen deze gedach te zeker mogelijkheden liggen. Doortje is „tourist pilot" en spreekt ook Nederlands GOUDA Met de aansluiting van woningen enz. in de bijna rendabele, onrendabele of superonrendabele ge bieden in het leveringsgebied van het streekenergiebedrijf Gouda en om streken aan het aardgasnet zal een bedrag van 27 miljoen zijn gemoeid, zo deelde de voorzitter van het be drijf mr. J, W. Blankert mede in de vergadering van de algemene raad. Het college van beheer heeft in: on derzoek of aansluiting van bijna ren dabele of onrendabele gebieden als Reeuwijk-Dorp, Berkenwou-de, en Hoerikoop aan het aardgesnet moge-', lijk Is. ROTTERDAM Een middag je de stad in met Doortje is een middagje van plezier en angst. Plezier om het kennelijke genoe gen waarmee Doortje haar werk doet. en de reacties van het pu bliek daarop. Angst om de (ver beelde? hachelijke momenten achterop een scooter in het druk ke Rotterdamse verkeer en voor al in de bochten van de Van Brienenoordbrug. Doortje van der Molen is 21 jaar en ze is „tourist pilot". Dat wil zeggen dat ze op haar oranje scooter, in haar turquoise broekpak, en met haar (in dit zomerse weer bijna verstikkende) helm op, toeristen in Rotterdam met raad en daad bijstaat. Wie gebogen staat over plattegronden, wie hulpbe hoevend rondom zich kijkt, heeft gro te kans dat Doortje of één van haar veertien collega's de scooter terzijde stelt en rap, met de tas-vol-informa tie in de hand, uitkomst brengt. Het piezierge deel, informatie aan verdwaalde toeristen. De „tourist pilots" zijn informatri- ces op de weg. Ze zijn (tijdelijke) werkneemster? -van de Texaco .Olie Maatschappij NV eri ze'voeren deze naam dan ook opopvallende wijze mee op broekpak, helm en scooter. Maar daarmee houdt de reclame op. „Reclame wil het niet ziin ook", zegt de heer R, M. Eaber, manager public relations van Texaco. „Het is goodwill". Elf jaar geledén startte deze vorm van hulpverlening aan de toerist in Noorwegen. Na een gestadige groei van de actie in Europa zijn de „pilots" .dit jaar in Nederland geïntroduceerd. Tot 28 augustus verlevendigen, ze het Rotterdamse stadsbeeld. Volgend jaar komen ze ook in Amsterdam en/of Den Haag. Om de ervaringen van de „tourist pilot" ook eens mee te maken kropen we een middagje achter op de scoo ter. Dat is trouwens niet meer zo ge woon als een jaar of wat geleden. Want werden er in 1959 nog 14.000 scooters "in Nederland ingevoerd, vo rig jaar was dat aantal geslonken tot slechts 78. Veel bekendheid van de rest van het verkeer met dit vervoer middel hoefden we dus niet te ver wachten. Voeg daarbij de onwennig heid van de 'berijdster, de nieuwig heid van de scooter, die zich uitte in een nog wat stroef te bedienen scha- keling en een niet al te comfortabele duozit, dan zijn de ingrediënten voor 8 Zij hadden er niet op gerekend, dat de buitenplaats uit bijzondere hard- inekkige materialen bestond, die zich 20 maar niet met de grond gelijk 11e- ten maken. En aan de sterkte van het materiaal is het te danken, dat de ruines en wat in zekere zin nog be- f langrjjker voor het nageslacht zou h Zlin, dat de plaatsaanduiding be- waard werd. De bouwval van een zware uit het lood gezakte bakstenen" toren aan de Oostzijde van het oudste deel van Schiedam vormt thans het restant vsn het dertiende eeuwse kasteel. De jutne ligt tussen de Gedempte Broersvest en de Singel op de hoek van het zgn. brandweerlaantje. In de- 26 vakantietijd misschien eens een aardige attractie om langs de over- tmjfseien te wandelen. Oudheidkundigen hebben versteld Door het bezit van deze Ruïne van Mathenesse levert Schiedam oo gp- heel eigenwijze haar bijdrage in de kennis van de bewoners van deze streken vele honderden jaren gele den. Maar niet alleen door de opgravin gen bij deze eerste nederzetting draagt de ze venhonderd jaar oude stad in deze kennis bij. Ook door verras sende vondsten in andere delen van de gemeente levert Schiedam een be langrijke bijdrage. Zo zijn er in het tracee van Rijksweg 20 delen van Fries Bataafse boerderijen opgegra ven en werd het tijdperk van de zo genaamde culturele pré-historie op nieuw ontsloten. Daarom is het van belang, dat deze oude stad haar historische monumen ten beschermt en verdient het op nieuw restaureren van De Ruïne van Mathenesse meer dan de aandacht. geslaagden - EINDEXAMEN Instituut voor de Auto handel Driebergen L. Bouwers, Rotterdam; A, Peters, Rotterdam: R. Dlederlks, Rotter dam: W, WHlems. Rtterdam; B. v. Nleu- wekerk. Rotterdam: H Robert, Vlaardin- sen; P. Brokx, Vlaardlngen; J. pronker voort, Vlaardlrvgen; H. Korb. vlaardlngen: J, Spoormaker, Rhoon: R. Brandt, Spljlce- nlsse: L. Hoorweg, Spljkenisse; P. van Heijst, Maassluis: J. Vlugman, Schiedam: L. de Koning. Schiedam: J. Schouten, Noordeloos: H. Boer, Lekkerkerk. Kandidaatsexamen geneeskunde Utrecht: C. Bongers Stolwijk. extra hartkloppingen aanwezig. Voor al wanneer je over de Brienenoord brug rijdt, waar de afritten zo aardig dé 360 graden rond gaan. Maar toege geven, terug ging het beter, en kon den we zelfs al wat ontspannen in de bocht „hangen". De rit met Doortje voert eerst naar het Centraal Station, waar een auto mobiliste de weg naar Utrecht moet weten. De scooter wordt vervolgens aan de kant gezet en we gaan de hal in. „Meestfel hebben' we het hiér erg druk", had Doortje gezegd. Misschien had ze dat niet moeten doen, want wanneer we, met de fotograaf erbij, hoopvol rondkijken naar mogelijke gegadigden voor inlichtingen en een aardige foto, blijken alle aanwezigen met vastberaden gezichten snel hun weegs te gaan. Na enkele minuten echter verschij nen twee meisjes met niet mis te ver stane rugzakken in de hal, die welis waar niet vragend rondkijken maar die, wanneer we uitleggen dat ze het „zo goed zouden doen" op de foto gie- - chelend en bereidwillig poseren. Als dan ook nog blijkt dat hun grootste wens het adres van de jeugdherberg in Rotterdam is, kan Doortje met de plattegrond i» de hand vakkundig de weg wijzen naar de Kochussenstraat, man peinzend, „wat zal ik doen, hier nog blijven of direct door naar Vlis- singen?" „Wilt u iets doen met de kinde ren?" waagt Doortje, „dan kunt u naar de dolfijnenshow, even verder op." Het blijkt het verlossende woord te zijn, en we rijden voor de Duitser uit naar het Dolfirama. Daar blijkt hij nog een dringende vraag te hebben. Of wij hem straks niet even uit de stad kunnen leiden, richting Vlissin- gen? Uiteraard is Doortje daartoe bereid, en als we nauwelijks een uur later, op dezelfde plaats terug gijn, zwaait het hele gezin al uitbundig naar ons. „Funktlich", roemt de man. Hij druk te Doortje iets in de hand: drie gul den. „Nehmen Sie doch", dringt hij aan, als ze het geld weigert en op het woord „gratis" op de helm wijst. Hoofdschuddend stopt hij het geld even later weer weg. Als we over de Brienenoordbrug met zijn windvlagen en lieflijke bochten, op de borden naar Vlissin- gen wijzen en zelf de afrit naar Rot terdam-Zuid nemen, zit het hele ge zin weer te zwaaien, en zelfs krijgen we een paar ciaxonstoten als afscheid toe. Tien minuten later zijn we weer op het Weena. Doortje gaat alleen ver der. Op zoek naar hulpbehoevende toeristen. „Ze zijn de EHJBO-sters van het toerisme", zegt de heer Faber over de „tourist pilots". Van het Centraal Station voert de weg naar de Spido aan de Willems kade. „Niet mijn verplichte route vandaag", zegt Doortje. „We krijgen per dag een bepaald district in en om het centrum toegewezen. Maar ik wiide even de meest in het oog springende punten laten zien". Iedere zes uur, en dat van 's mor gens acht tot 's avonds acht zijn vijf meisjes op pad. Vier blijven in hun toegewezen district, de vijfde dient als „stand-by" voor eventuele hulp aan VW, ANWB of een hotel. „"De samenwerking met de VW is bijzonder goed", aldus de heer Faber, „ze beschouwen ons beslist niet als concurrenten". Bij de Spido staat een echtpaar ge bogen over een plattegrond. „Kan ik u misschien helpen?" vraagt Doortje, en ze draait zich even om, om de woorden „tourist pilot" op haar rug te laten zien. Wanneer hel echtpaar niet reageert en haar slechts aan staart probeert ze het met „Can I help you?" „Ja", zegt de man, „maar spreekt u ook Nederland»?" „De eerste dag had ik het wel moeilijk", bekent Doortje. „Er waren zoveel mensen die naar me wezen en dan begonnen te lachen. Maar 't is vreemd, nu komt dat bijna niet meer voor. Het lijkt wel of ze je al ken nen". De volgende „klanten" zijn een in witte shorts gestoken Duits echtpaar cn drie kinderen. Na wat stappen in Doortjes richting, even stilstaan en wijzen, en dan weer een stapje voor uit, zijn ze zichtbaar verblijd als ze worden aangesproken „Ja", zegt de 'K Ben van de week eens op ver kenning uit gegaan. In Gouda, ik heb u al meer verteld dat ik dat zo'n pittoresk plaatsje vind, maar bovendien is er volgend jaar feest. Groot feest zelfs: het feit dat Gouda dan zevenhon derd Jaar stad is. U weet wel, In 1272 gaf graaf Floris V Gouda stadsrechten. Voor dit feest worden nu al voorbe reidingen getroffen en dus dacht ik je moet toch een beetje de weg kennen, anders Is het zoeken geblazen om het feestterrein te vinden, vooral nu Gouda in zo'n snel tempo aan het uitbreiden is. Prachtig standpunt, elke stad breidt uit, dus waarom Gouda niet. De nieuwe wijk Bloemendaal bijvoorbeeld. Nog wat zan derig en rommelig, nog wat kaaltjes, maar dat is met elke wijk in aanbouw het geval. Wat vreemder stond Ik te kijken van de veie veranderingen in Gouda's trots en glorie, de oude binnenstad, 'k Ben er jaren geleden wel eens geweest, maar wat er nu gebeurd is en nog staat te gebeuren, slaat alles. Om te beginnen is daar die vreemde vlag op de Karnemelksloot. Een vlag op een modderschuit durf ik het niet te noemen, want de Karnemelksloot vindt ik een grappig watertje met de ophaal bruggetjes. maar waarom daar zo'n vre selijk hoge flat neergezet moest worden, is mij een raadsel. Hij is gewoon veel te groot voor zo'n slootje. Tja. en dan miste ik ook nog een aantal oude bomen langs het Ftegentes- se Plantsoen. Overigens, wat dat plant soen en de Kleiweg betreft, is we! om te huilen hoor Alles wat ook maar iets aan de oude kant is, schjj-r; ta moeten verswijnen Vrij vlug zelf-jflBt ta begin nen is daar de Thalia bioscoop. Afbreken, zegt Gouda. Goed,maar wat wordt dar» de aanblik vanaf de Klei- wegbrug: een afschuwelijk gebouw, dat eigenlijk vee! beter afgebroken zou kun nen worden, of eens een goede opknap beurt zou moeten hebben. 't Vreemde is, dat Thaiia een uitsteken de akoestiek heeft, terwijl de Schouw burg die mist. Toch maar afbreken en dan de Schouwburg nog voor het feest voor 4 ton opknappen..- - 1 't Is overigens lang niet alles. Nemen we het Regentesse Plantsoen nog even: Garage Weurman: afbreken. Weurman echter Is a! vier jaar aan het onderhan delen met de gemeente over een nieu we standplaats. Resultaten zijn er nog niet. Komt daar nog bij, dat als de afslui ting van de binnenstad voor het verkeer een feit Is geworden, Weurman zijn uit gang aan de Kleiweg kwijt raakt Moe ten er dus kosten worden gemaakt als er tenminste toestemming wordt ver teend voor een bredere uitgang aan het Regentesse Plantsoen. Het afbraakplan gaat verder. Drie hui zen aan het Regentesse Plantsoen laten staan, dan de volgende drie afbreken, geeft zo'r> fris tochtgat. Ook de fabriek van bakkerij Sieenland en de parkeer plaatsen en stallingen van winkeliers en bewoners van de Kleiweg moeten weg. Ze liggen aan de achterkant van de winkels aan de Kleiweg. En of dat nog niet genoeg is, gaan we dan ook begin nen aan de veemarkt. Afbreken, de hele boel tot de Agnietenkape! en de Zeug straat. Goed de Agnietenkape! mag gelukkig blijven. Er wordt hier zelfs Iets gedaan om wat oude luister terug te krijgen. Het oorspronkelijke grachtje dat rond de Kapel liep. wordt weer opnieuw ge graven. Maar de rest van al die kleine steegjes en straatjes moet toch maar verdwijnen tot aan de lange Tlendeweg en het nieuwe politiebureau. Zelfs de voormalige HBS aan de Lange Tlende weg zal onder de moker vallen. W/AT er voor al dit „oude" In de plaats za! komen? Wat denkt u van hypermoderne parkeergarages of flats, die misschien we! zo hoog zullen uitvallen, dat de Sint ianskerk In het niets verdwijnt? Over kerken gesproken. De Katholieke Kerk aan de Kleiweg is ai lange tijd verdwenen. Dit lot wacht waarschijnlijk ook de Katholieke Kerk aan de Gouwe. Wat doen we dus. We gaan een oecumeni sche kerk maken van de Sint Janskerk. Prima gedachte. Ik hoop alleen dat we over een poosje niet zuilen moeten zeg gen: drie maal scheepsrecht, want het verdwijnen van de prachtige Sint-Jans kerk zou'toch wel heel erg zijn. Toch kent Gouda een mooi spreek woord: Niet te hoog, niet te laag, net van passé. Staat op hotel cis Zalm. aan de markt als ik me niet vergis. Oorzaak van dit gezegde is het feit dat de Zalm niet hoger mocht zijn toen het wérd gebouwd dan de Waag. Misschien iets voor Gouda om over na te danken? 'k Vrees anders, dat deze stad binnen niet te lange tijd hit vreselijke i beeld vertoont van Rotterdam na de oorlog. Als het puin dan opgeruimd is, wordt het net een oude sok vol met gaten. Zijn die gaten eenmaal gestopt met mo derne nieuwbouw dan verilest Gouda toch het pittoreske gezicht dat zoveel toeristen trekt en dat zou jammer zijn.--

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1