Wrok m Rotterdamse taxi-kringen 85 Popfestival in Rozenburg Krokodil slaat aan... krant FORMAAT 85.* 95.= OUDEWATER HEEFT HISTORISCHE" KUNSTGALERIE Groot blaf-alarm van Joekie voorkomt ramp I& jDirk Jzri. Zwart Wilhelminakerk Vlaardingen zoekt talenten Beschuit met aardbeien lekker met lekker. Burgerlijke stand Brand in notenbranderij Aanbesteding j rotterdammer ter rrteulen het winkelen waard terlenka veiouron in 10 klassieke en moderne kleuren pm% in ROTTERDAM Donderdag avond verzorgde Dirk Jansz. Zwart, organist van de Simon- straatkerk, een zomeravondbe speling op het orgel van de Wil- helminakerk aan de Oranje- boomstraat. Het ten gehore ge brachte programma vermeldde naast composities van de vader van de concertgever en van hem zelf werken van Bach, Reger. Guilmant en Liszt. 1 persoons polyaether metra zuiver schapewol .afdekking 80x190 cm 90x190 cm Oeganda sluit grens met Tanzania KWALITEIT 1^1 ter meulei het winkelen waar* DE PAGINA 3 VRIJDAG 9 JULI 1971. Terlenka veiouronde gor dijnstof die veel weg heeft van velours, maar het voordeel heeft dat U het zelf gemakkelijk in de wasmachine kunt reinigers.... Deze luxe veiouron die geheel van terlenka garens is gemaakt, is volkomen kleurecht en hangt bijzonder soepel. U kunt nu kie zen uit 10 kleuren, zowel klas: sieke als moderne. U koopt de ze veiouron per meter voor nog géén tien gulden. B en W gaan alleen op werkgevers af ROTTERDAM De Bedrijfsgroep Beroepsvervoer op de weg van de Nederlandse Bond van Vervoersper- soneel, afdeling Rotterdam, beschul digt het college van burgemeester en wethouders in de Maasstad van plichtverzaking tegenover de gemeen teraad en de bevolking. B. en w., aldus de groep, hebben indirect een nutteloze tariefverhoging (november 1970) en een voortgaande versnippering in plaats van centrali satie in het taxibedrijf te Rotterdam, veroorzaakt. Een jaar na het aan- Op de 1e etage verkopen wij déze terlenka veiouron in liefst 10 kleuren, zowel klassieke als moderne. Deze luxe gordijnstof is kleurecht en gemakkelijk zelf te wassen. Per meter voor 9 Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best (Van een onzer verlaggeefsters) ROZENBURG Brainbox, Cuby and the Blizzards, Livin Blues, Q 65, Eksep- tion, Rob Hoeke, Sandy Coast en. Focus zullen op zaterdag 17 juli tussen 13 en 33 uur en non-stop programma brengen op de Noordzeeboulevard in Rozen burg. Vanaf 21 uur komt de Vara met de drive-in show, Organisator van dit popfestivalis de voetbalvereniging Rozenburg, 'die dit jaar veertig jaar bestaat. Sinds an derhalf jaar is een speciale „Rozenburg- se Evenementen Organisatie" druk bezig met de voorbereidingen. Op het festival-terrein de glooi ing van de Noordzeeboulevard, gren zend aan de Esdoomlaan met op de achtergrond de grote oceaanstomers, die voorbij glijden kunnen onge veer 70.000 jongelui terecht. De lengte van het terrein is 350 meter, breedte tot aan de Waterweg 200 meter. Het geheel wordt afgezet met een hekwerk. Op het terrein ko men vier toiletwagens met aansluiting op de drinkwaterleiding, riolering en pompen. Verder zijn er acht keetwa gens, een complete elektriciteitsvoor ziening met geluidsbekrachtiging voor de groepen die zelf niet over voldoen de volume-beschikken. Het podium is 22 meter lang, 6 meter breed en aan de voorkant 4 meter hoog. Het geheel is overdekt en biedt ruimte aan.drie groepen tegelijk. Ter wijl de ene groep speelt, -kan de vol gende zijn instrumentarium opstellen en een derde groep kan op zijn gemak inpakken. Elke groep zal een vol uur ROTTERDAM Een hele belevenis spelen. is het voor een veertien dagen oude Voor het verkeer worden speciale krokodil om behalve in de circuswereld maatregelen getroffen door het politie- ook een kijkje op de redaktie van een corps van Rozenburg met assistentie krant te mogen nemen. En als je dan van tien man rijkspolitie uit Tiel. De bovendien nog een stukje in de krant Boulevard wordt vanaf 's morgens 7 mag schrijven op een levensgrote type nat afgesloten. Aan beide kanten van machine bet festivalterrein zal plaats zijn voor zo'n 1600 auto's. Ovengens kwam Erntl met zijn baas Verder zijn er vijftien marktkramen Ludwig Karahg Kharakzoon van de voor de consumptieverkoop een krokodillendompteur uit circus Altiioff EHBO-post en het medisch team van vast afscheid nemen. Tot en met zon- Release Rotterdam. Een eventueel ba- c'af staat circus Althoff nog m Rotter- tig saldo van het festival zal worden dam. tLUJuJJ"tde sportaccommodaties in Na de l(mtste voorsteUing zondag- hreirwl 'fn Tnri™ te wond zullen dieren en artiesten ver- trekken naar hun volgende stand- Het programma was goed uitgebal- anceerd, in die zin, dat telkens stuk ken van grotere lengte of importantie werden afgewisseld door kleinere. Zo klonk na een klankrijke opening in de vorm van de orgelhymne „Wilt heden nu treden voor God, den Hee- re" van Jan Zwart als eerste grote compositie het indrukwekkende Prae- ludium met fuga in a-klein van J. S. Bach in een stilistisch verantwoorde en muzikaal-gedreven versie. Via het koraal „herr Jesu, Gnaden- sonne" van dezelfde meester, werd het toch altijd weer pakkende opus „Introduktion und Passacaglia" van Max Reger bereikt. De lezing van Dirk Jansz. Zwart werd gekenmerkt door een gezond-romantische benade ring, zonder extremen In welke bete kenis dan ook. Na het toch wel wat verouderde „Prïère et Berceuse" van Guilmant overigens sfeervol" weergegeven kwam het laatste grote programma- nummer in de vorm van „Phantasie una Fuge über den Namen BACH" van Liszt aan de beurt. Het werd, evenals bij het werk van Reger bet geval was, een sobere, treffende ver tolking, die niet naliet indruk te ma ken. het concert werd via twee frag menten uit Jan Zvvart's ..Musijck over de voijsen der Psalmen Davids" besloten met een ook m polyphoon opzicht boetende compositie van de organist zeH: Fantasie over het Vale- riuslied Hce groot, o Heer. en hoe vervaarlijk staat nu ons leven vol verdriet". V. vaarden door de gemeenteraad van het voorstel van b. en w. tot de vor ming van één taxicentrale blijkt nu. vindt de bedrijfsgroep, zonneklaar dat het vertrouwen dat het gemeen tebestuur aan de gezamenlijke taxi exploitanten gaf, misplaatst was. Men is destijds, bij het voorstel aan de raad tot wijziging van de .taxi-veror dening, alleen afgegaan op' het adv'Cs van de werkgeversorganisaties, en heeft de bezorgdheid van de werkne mersorganisaties, over de afzijdige opstelling van b. en w. inzake de „vergunninghandel", in de wind ge slagen, aldus het verwijt. De gemeenteFjke overheid is vol gens de groep dan ook schuldig aan de ondermijning van de concentratie in het taxibedrijf omdat, zoals de be drijfsgroep al had gewaarschuwd, tientallen vergunningen ïnmidde's zijn verhandeld aan mensen die hier door „eigen, rijders" werden. Transac ties overigens die ook vele guldens in de zakken van de „gezamenlijke taxi exploitanten" hebben gebracht, a'dus de bond. „Het meest brutale voorbeeld daar van" noemt de Bedrijfsgroep Be roepsvervoer op de weg „de Raver, die nu aan b. en w. heeft gevraagd de vergunningen vrn Ravero, die inmid dels ingebracht waren in een doch- ter-nv, de Ravertax, te mogen omzet ten in vergunningen voor de Coöpe ratieve vereniging Ravertax, een ver eniging met eigen rijders". VLAARDINGEN Het Comité Jeugdvakantievreugd is op zoek naar talent onder kinderen uit Vlaardin- gen en omstreken. Het is wel zeker dat er onder de jeugd kinderen zijn, die goed kunnnen zingen, een instru ment bespelen, goochelen, een akro- batentoer doen, een kort toneelstukje opvoeren enz. Deze kinderen worden, in de gele genheid gesteld hun kunnen aan het Vlaardingse publiek te tonen. Eerst worden voorronden gehouden en op vrijdag 6 augustus vindt in de Stads gehoorzaal de finale plaats. In de jury zit niemand minder dan Paulus, de postbode uit Oebele, Voor de winnaars zijn mooie prijzen be schikbaar. Alle kinderen in de leef tijd van 6 tot en met 14 jaar, die den ken op het toneel iets bijzonders te kunnen presteren bunnen deelnemen. Stuur een briefkaartje met je naam, leeftijd en met omschrijving van wat je wilt doen aan het Cocité Jeugd vakantievreugd, Stadhuis Vlaardin- gen. Vermled ook je adres en of je een jongen of een meisje bent. De aanmeldingen moeten uiterlijk op 26 juli binnen zijn. Deze overdracht zal, veronderstelt de groep, ook wel als formaliteit wor den afgedaan. Bovendien dreigt volgens haar nog meer gevaar: bedrijver, uit Hoogvliet en Pernis willen ziel. bij coöpetaties aansluiten. Daarbij karnen ook hun vergunningen op de markt. Dit weer zal leiden tot verstoring van de be staande vraag-aanbod verhouding in het Rotterdamse stadsgebied. Van vakbondszijde is verzocht deze overdrachten te toetsen aan de be hoefte. Voor 1 juni zou de Taxi Tele foon Centrale een rapport over een behoefte-onderzoek uitbrengen. Dit is er nog niet. „B. en w. zijn hierin weer tolerant tegenover de onderne mer", vindt de bedrijfsgroep. Vooral de tariefverhoging van no vember vorig jaar zit haar echter hoog. „Deze zou onnodig zijn geweest als de twee miljoen gulden die met vergunningaankopen gemoeid waren niet als loden last op het bedrijf zou den drukken". „Nog kan een dam worden opge worpen tegen de voortgaande ver snippering", houdt de bond voor, „maar dan moeten b. en w. niet zon der meer akkoord gaan met de voop- fggende verzoeken van Ravertax en uit Hoogvliet en Pernis". Toetaartje Beschuit met aardbeien. Lekker vlug gemaakt. Als toetje of zomaar tussendoor. Een gezonde traktatie die ook uw figuur ontziet. Zo'n brosse beschuit met frisse aardbeien is een lekkere zomergewoonte! Licht in gewicht, dus gemakke lijk te hanteren zijn deze prach tige polyaether matrassen en U slaapt er heerlijk op. 1 Persoons polyaether matras sen, aan 2 zijden geborduurd, en afgedekt met schapewol voor aantrekkelijke prijzen. kunnen schenken voor zwembad. een overdekt plants, Den Haag, waar voorstellingen worden gegeven van dinsdag 13 juli tot en met woensdag 21 juli. KAMPALA (Reuter) De rege ring van Oeganda heeft de grenzen met Tanzania en Rwanda gesloten. Ook heeft zij de minister van finan ciën van de Oostafrikaanse gemeen schap, John Malecela van Tanzania tot „ongewenst persoon" verklaard. Oeganda zal zich niet gebonden voe len door enige beslissing, die Malece la in zijn functie van minister van de Oostafrikaanse gemeenschap zal ne men. Volgens president Amin van Oe ganda zijn sinds januari 670 militai ren van zijn land .gesneuveld in ge vechten met uit Tanzania afkomstige guerilla's, die de afgezette president Milton Obolte steunen. Als gevolg van het optreden van Tanzania zou de Oostafrikaanse gemeenschap ge vaar lopen, uiteen te vallen. Op de 1e etage verkopen wij deze 1 persoons polyaether ma trassen, ongeveer 16 cm hoog, fraai bloemmotief en aan 2 zijden geborduurd. In de kleu ren goud an blauw. Ook in de 2 persoons maten: 120 x190 cm f 119,50 130 x190 cm f139,- 140x190cm f155,- Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best ROTTERDAM Geboren: M A Bol- Jongbloed d. C W Metselaar-Groen z. C Velthuis-Verhage z. G P H van de Woerd-van Sprundel tl. G CS Rambow- Kobben d. M J Varela Fernndez-Put d. T W den Oudsten-Kempenaar z. M A Gna- iger-Lieshout d. M J A Rademakers-Hoo- genboom d. E Sodderland-Schorer z. B Draglsic-Cvijanovie d. MA Arenas Fer nandez-van Biene d, G C J Marais-Hoo- gendoom d. J Verbruggen-Dekker d. W Valke-Hagendljk z. AM C Juinen-Berg- mans j. AI MaMas-Kool d. R Knegten- Eversdijk d. SM B Boelée-Luljckx z. M den Breejen-Buik z. M Tonnon-van Boekelen z. G J Trouwborst-Verkalk d. M M M M Holterhues-Jansma z. G J Bos- Prosnh z. D W van de Werken-Stronks d. M Genegeï-Louwes d. G Ros-Krol z. A M Kievits-Bennls z. M H A Sörensen-Faasse z. I Ubels-van der Veen z. A E Pals-Lank- horst z. S Biel jenuerg-van Jeveren z. E M Metz-Smlt z. C A Nieuwenhout-Reijnierse z. F P Majoor-van Dalen z. Overleden: A Vermeulen 83 Jr. G J Mul ler 51 jr. W Ooms 89 Jr. B N Ockeloen 28 Jr G Kranendonk S jr. P A Weterlngs 70 Jr. M L Elemans 61 jr. D MJ Feterse 84 jr. H Stevens 88 Jr. G Overgoor 82 jr. H assenberg 63 jr. J van Bennekom 55 jr. X van Kleel 75 Ir. M H van de Voort 55 Jr. N Tot 78 jr. C Monsma 74 jr. W M Kruide nier 73 jr. S van Gelderen 81 jr. P A van der Hout 85 jr. Y 1, J van den Brink 68 jr. p E Rasenberg 77 Jr. J de Heer 55 jr. ROTTERDAM - Gehuwd: C Blommers 33 en S A Krul IS: K Broesterhulzen 38 en A C Versloot 24; A Jv Wijk 23 en E Muller 26: B F Linkels 21 en Y Peters 20; F A Ferdinandus 23 en A "ühlenhop 21. ICvi Ende 24 en H W Leuvekiamp 19; E A Caster 29 en C A Hardeman 29; R Nolte 28 en N Meerkerk 21; J G Kramer 22 en A Verschoor 21; I Marugg 22 en M 3 G Poot v; r C J Verheem 24 en E J Beukers 20: D C v d Hooven 23 en A K Karreman 21. C A v Mastbergen 25 en A v Eist 22; c D Schouten 26 en c M A Odijk 22; T Daal- man 22 en X, CM J v Frooilen 23: R Htlverda 22 en J H Mudde 20. W H Roltfs 22 en H Vermeer 21; A J Mohr "3 en A P Koorn 29: R de Lege 27 en W F M v Bergem 29; W Goudswaard 21 en H C M Pnirmer 71; r D!olen 24 en H A Boum-n 19. E A V Rijn 27 en A M Brand 24. J J Slfeker 30 en H v 't Hotf 27. G J F "■'romans "9 en B G McElvennv 24; M Nederlof 25 en J P Jacobs 18. R Engberlng 22 en D S Laprè 20; M Dijksman 26 en R G A Koster, 19; H C Mv Bokhoven25enIA G da Costa 23; P. G v Heezik 21 en C W versloot 28; W Loeve 22 en I Schouten ta G A Cv Loghem 22 en C Meertens 19: W E Pansn 22 er. T v Hoorn 23; A .T Rueris- uell 2) en F H Kara dorp 20: A Tv d «noe» "3 en L v Rhijn 24; D Meijer 28 en J v d am!ent 23: M J SUkboer 21 en M O v Doodewaard 17: A p m v pode^-om e— Wiltschut 20: B G v Echa'k "3 en M Je We=-dt 38: 15 A Broekhuizen t en R av flipt 20: F M v Ard-rnTie 21 "n M Kre-'» II e.»! P-adn 21 en E A Er?t 7J- -o vr j-iqhem 23 en' L c M 'n-1 pmau-i'12 Kreute- H en G M Edenburc 22: H J Buitendijk* 25 en .7 M v Beek 19: P Hnte- •eeen 24 en J J de Koning 21: P J Henker 38 en r Harlr-andanslngh 29: R H Melieri" '1 en t Leening 21: HA Smit 23 en A J Kap'itelln ?2: F de goelj 23 en .7 Dv r' Bosch 23: .7 T C Monehen 25 en F Rinkel 25: P H MScheerder 22 en M B A Hefmnn "3: C A Middelburg 23 »n C JP van Deutekom 25: .7 w de Hijs 26 en A A winder 23; D Verdoorn 24 en L Pijnakc- 23: C de Wever 23 en W F Bol Rs30 21; F Grocncweg 25 en E G Oostra 11; J M H C Aarden 24 en ,T Jelderfne 11: J A Best 23 rn A Swanewld 23: A V=rhart 24 en H J v d Berg 21- J WM v cl Meer 21 en W Hnklke 19- H v Zanten 29 en I L Stanno us!? 27: T v dHeide 23 en K M d? Jonc 17: P Cotslo castineiras t9 en F Hetero R-nchez 18: J de Bruijn 41 en R Woldhu's "7: A M v d Drift 21 en P E v d Horst 19: JOL Jansen 34 en X T GroenenriljkTS:' v Dorsen 24 en M C v heusden 18: F .T v d velden 24 en w c v iJsselmuide 17; D Kloet 18 en N v Aken 18; D J Thomas 31 en M w soesbergen 34: J Heugebrink 21 en T-T C Bieren 19; J de Knecht 42 en A D M Visser 24: A J v Leeuwen 24enAAlblas 21: W C Roest 24 en H A Spuijbroek 25; M a klein 24 en E KlLs 20: J Verburg 22 en S E de Jong 19; H W Grobben 23 en P M Keiler 22; R A Hodge 25 en T R James 25: P Jde Boer 29 en L. C v Toer 19; R He-mm er 29 en M E Hordijk 28; A RBarth 23 en N Jonker 20. Èl^Phf piLL.'Tt u/. éur P^ST 10 r" -41 rirj OUDEWATER Oudewater is weer een bezienswaardigheid rijker. Het plaatsje met zijn vele historische attracties die per jaar zo'n dertigduizend toeristen trekken, bezit nu ook een eigen kunstgalerie. Het echtpaar G. Muskens-van Osselen, pas sinds een jaar woonachtig in Oudewa ter, heeft het prachtige, door monumentenzorg gerestaureerde pand aan de Kromme Haven voor een deel benut als exposi tieruimte. De geweldige boerenschuur die onderdeel uitmaakt van het hele complex dat „Het huys aan de Sluys" wordt genoemd en drie honderd jaar oud is, is daartoe op doeltreffende en tegelijk bijzender smaakvolle wijze ingericht. Het is een van de hobbies van dit echtpaar. De heer Muskens is bio chemisch ingenieur in Delft. Voor hij een jaar geleden naar Oudewa ter verhuisde waar hij dit complex kocht dat uit verschillende onderde len bestaat, inclusief stallen waar paarden ondergebracht en zelfs een hooischuur en een kleine boomgaard, woonde hij in Brussel. Hij is zelf Brabander van geboorte en zijn vrouw komt uit Delft. Mevrouw Muskens-van Osselen vertelt: „Wij wilden in die mooie schuur zo graag een kunstgalerie in richten. Omdat we daar natuurlijk geen ervaring mee hadden, vroegen we hier en daar naar namen. Toen kwam telkens de naam van Ina Broerse naar voren. Met deze Am sterdamse galerie houdster hebben we toen contact gekregen. Zij zal nu tot 15 september hier exposities or ganiseren uit haar collectie." Ina Broerse is zelf stralend over deze oppervlakte van twintig bij vijftien meter die nog voor een deel gebruikt wordt als bergruimte, maar door witte schotten, door een vloer bedekking met biezen matten en een uitgebreide verlichting met vijftig spots tot een ideale tentoonsellings- ruime is omgetoverd. De kinderen van het echtpaar en vriendinnetjes helpen allemaal nog mee met de inrichting, nadat ze al de schuur verder hadden opgeknapt. Voor de winter was deze voor een deel nog van een nieuwe dakbedek king voorzien. Ina Broerse heeft gezorgd voor een voortreffelijk samengestelde collectie van hoge kwaliteit zonder extremi teiten. Etsen van Harry van Krui- ningen naast naieve schilderijen van Petrus Wolf, gloedvolle wandkleden van Ansje van Dijk naast elegante keramiek van Jan de Roode en Johnny Rolf. Gouaches van de Rotterdamse ras tekenaars Maarten Kampen en Ciano Siewert en monumentale tekeningen van Piet Klaassen die ook de kinder bijbel van ds. Klink verluchtte. Mo derne wandkleden in applicatietech niek van Lies Maes en fantarierijke kleurige reliëfdrukken van de Frans man La Por gade: voor ieder die wil kopen zijn er kansen genoeg. De expositie duurt tot 15 septem ber. Ina Broerse en het echtpaar Muskens hopen nu maar dat er uit de wjjde omgeving, van Gouda tot Mijdrecht, kijk- en kooplustigen zul len komen. De aanloopperiode zal nu natuurlijk van groot belang zijn voor het voortzetten van dit experiment. Alleen al een bezoek aan dit prach tige complex is een uitschietertje naar Oudewater waard. Men kan er dagelijks terecht van elf tot vijf uur en van zeven tot negen uur 's avonds. Zondag en maandag is de expositieruimte ge sloten. ROTTERDAM De vaak ondeu gende maar bijzonder pientere fox- terriër Joekie, lieveling van het gezin van bedrijfsleider J. D. Muller van de uimüabrandoritea Wings aan de Bo- vendijk in Rotterdam, heeft in de af gelopen nacht door zijn waakzaam heid wellicht het leven van. zijn baas en diens gezin gered. In ieder geval heeft de hond er voor gezorgd, dat de schade van een brand op het fa briekscomplex beperkt bleef tot 15.000. Joekie joeg vannacht tegen half drie het gezin de stuipen op het lijf door als een dolle te keer te gaan. Iedereen werd wakker. En toen hoor de men krakende geluiden. Mevrouw Muller meende dat het regende. Maar de heer Muller wist spoedig beter: de op een meter of tien van het huis gelegen fabriek stond in brand. „Vlak bij mijn huis ligt bij een be- zinepomp in de grond een tank- met vijfduizend liter benzine", 'vertelde de heer Muller later. ,.Ik ben met een ROTTERDAM Aan de Hesse- plaats in Ommoord worden voor reke ning van Philips Pensioenfonds een supermarkt en twee kiosken gebouwd naar ontwerp van het architectenbu reau H. D. Bakker te Rotterdam. De bouw is voor ruim een miljoen gulden opgedragen aan de N.V. Aanneming Mij J. P. van Eesteren te Rotterdam. ROTTERDAM Aan de Sigrid Undsetweg in Ommoord wordt een garagebedrijf gebouwd van het Auto mobielbedrijf H. W. van Gorp Zn. N.V. Naar het ontwerp van architect C. R. Baart te Rotterdam wordt deze bouw voor ongeveer een miljoen uit gevoerd door de N.V. v.h. H. Troost te Rotterdam-Pemis. ROTTERDAM Het bouwen in Ommoord van 108 woningen aan Fluitekruid, Heidekruid, Goudkruid en Dennekruid voor de R.K. Bouw- ver. Voor het Huisgezin en van even eens 108 woningen aan Bolkruid, Heidekruid, Benedictuskruid, Herte en Balsemkruid voor de Gemeentelij ke Woningstichting is opgedragen aan het Bouwbedrijf Gebr. Breur te Zwijndrecht voor tesamen ruim 9.500.000. ROTTERDAM Aan de Smeets- landseweg worden voor de Woning stichting Onze Woning en naar ont werp van de Dienst van Volkshuis vesting 359 woningen gebouwd, w aar- van 218 voor bejaarden. Deze bouw is voor rund ƒ14.000.000 opgedragen aan de SSN Bouwmij C. L. Noordzij N.V. te Schiedam. ROTTERDAM Gemeentewerken van Rotterdam heeft namens het In- dustrieschap Moerdijk volgens bestek 014-71 aanbesteed het maken van een plm. 6000 m aardebaan in de Royale en de Nassau Polder voor de aanieg van de spoorlijn Lage Zwaluwe-In- dustrieterrem Moerdijk in de gemeen ten Hooge en Lage Zwaluwe en Kiun- dert. Van de 21 inschrijvers was laag ste Versteeg N.V., Hedel, met 2.866.250 en 2.000,000 voor resp. zelf te leveren en door gemeente Rot terdam te levevren zand en opvolgers Jac. G. v. Oord, Utrecht met resp. 3.112.000 en 2.438.000 en N.V. P. Vermeer, Hoofddorp met resp. 3.217.000 en 2.238.000. De heer en mevrouw Muller met hun hond Joeki, die alarm sloeg en er daardoor voor zorg de, dat de schade door eert fikse brandftnt'de-'WingSfabrieken aan. de'' Bovendijk in Rotterdam be perkt bleef tot vijftienduizend gulden. Joekie 'is nog helemaal over zin toeren. tuinslang naar buiten gerend om.'dat ding nat te houden. Die tank was ai gloeiend heet. Misschien hebik m'n leven aan onze hond te danken. Denk je eens in dat dat ding was ontploft!" Mevrouw Muller kleedde klein-, dochter Michelle, vier jaar, aan en stond klaar om te vluchten, toen haar man de benzinepomp even in de steek moest laten om twee vlak bij de vuurhaard staande auto's weg te-, halen. Door de activiteit van Joekie was er voor de brandweer slechts klein alarm nodig. De brandweer pakte de zaak onmiddellijk fors aan. De schade bleef beperkt tot een. schuur met voorraden pinda's. Om trent de oorzaak tast men nog hele maal in. het duister. „Joeki heeft er voor gezorgd, dat het grootste deel van de fabriek ge spaard bleef. Ais die niet had ge waarschuwd was zeker alles afge brand", meende mevrouw Muiier. De Wingsfabrieken zijn verzekerd. Misschien wel iets voor jou.....' deze hippe schoudertas, die je meeneemt als je gaat stadten of naar het strand gaat. Kreukellak schoudertas met franje aan de onderkant en ge- dekoreerd met 2 fraai gebor duurde randen. Keuze uit 4 rake kleuren, voor nog géén vier gul den. BURGERLIJKE STAND VLAARDINGEN Getrouwd: wllke A lïagnin 23 jr en Fransina M Bakker 21 Jr. WtJnsnd G Lens 19 jr en Ida Mulder 18 ir. Ge'joren: J W Z eb lev- en B M van Eek z. H J C L Zaaijer en 3 M Hamerslag d. H C Laarhoven en M E. van Kampen d, C van Holten en Y J van Hees d. R Baas en JU de Kok d. W van Leeuwen en CM M Maat z. p v d Windt en J C Groen d. Overleden: Lcendert Stolk 70 Jr. Op de parterre .verkopen wij deze kreukellak schoudertassen met franje en borduurgarnering, in de kleuren 2wart, wit, rood en blauw Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best •3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1