Speelinstuif in Maassluis: Geldgebrek doet circus das om presenteert fruit, maar ook meisjes 98 Rotterdamse brandweer op één na de duurste Twee gewonden bij brand oude expositiekoepel Restanten van een feest Artiesten zonder geld op straat Stamping Ground blijkt succes B en W Melden zich niet aan afspraak bij overdracht EMS-circus Door veiligheidseisen industrie Fijnzinnig spel organist Huys Meditatiecentrum toch voor Exit door Rieneke v. d. Ent fermeulen Zwolsman: II 'M MAASSLUIS In de makup tent. De makup tent winb ik het leukst ivonb als je daa4 t daar dan ben damn mag je je eig eigen op majke. En ook nog veel meer. Het typen is ook ivel leuk want daarmag je typen. Anneke van de Bogert, 11 jaar. het winkelen Waard RONDGANG BUITEN Aandacht Immoreel Verkeersles - ROTTERDAM Als gig anti-, sche uitgekomen struisvogel- eieren liggen de C-70 bollen her en der verspreid over het Wee- na. De deels door de jeugddeels door nieuwe kopers gesloopte attributendie hoe lang gele den eigenlijk? de entourage' vormden voor een geweldige communicatie-toestand liggen, nu de komende weken open en bloot vanwege de bouwvakan- tie. Voor de toeristen die RotterJ dam in groten getale bezoeken wel wat anders dan de ludieke C'70 toestand. Rechts op de foto de Philips- koepel ,die een al evèn triest einde kreeg als eerder dit'jaar de Zhell-koepel. De koepel stond er tenslotte al weer veel te lang niet waar? Tot gisteren nog werden on derhandelingen gevoerd tussen de Stichting C'70 en een ge meente in het noorden van het land tot overname van de koepel. Ai en over 80 rode rozen zin De postbode is uiteraard onmisbaar. ROTTERDAM - centen van de Terwijl de produ- film „Stamping Dit is het niet-professionele verslag van Anneke over de Speelinstuif 1971 in de Maassluisse Olympiahal. Vanaf gisteren, maandag, staan de deuren van de hal wijd open. Voor de jeugd vanaf drie jaar, die .zich voor een gulden per dag kan uitleven in veie soorten spellen en spelen, en voor de wind, die de dringend noodzakelijke verkoeling moet brengen. De hal is fraai en ruim, maar wanneer de zon een paar dagen op het dak heeft ge schenen wil de temperatuur flink op lopen. Het mag de pret van het jonge volkje niet drukken. Niels Van Leeu wen, 28 jaar, hoofdleider van de Jeugdinstuif, in het dagelijks leven (dit is zijn vakantie) hoofdportier bij de ICI: „Ze schijnen er geen last van te hebben. We zijn nu pas een dag Ground, Holland Popfestival Kralin gen'' het eindcijfer van de gemaakte kosten naarstig berekenen (meer dan één miljoen gulden) kam de film vol gens de organisatoren van het festi val in Amsterdam en Rotterdam al als een succes worden beschouwd. Vanaf l juli 'behaalden de-theaters Damrak Amsterdam en Cineac Alge meen Dagblad Rotterdam de hoogste bezoekersaantallen in vergelijking met de andere bioscopen. i „Stamping Ground" gaat 15 juli de derde week in in deze twee theaters. Met ingang van die datum is de film ook te zien in het Haarlemse Lido- theater en het Royaltheater in Maas tricht. Of je nu op vakantie gaat of alleen maar één daagje paar het .strand.:... een .goederen leuke badtas hoort erbij l 2 Grappige kihderb?dtassen met stevige koordsluiting en aan de binnenzijde gehee! afwasbaar. De ronde tas heeft voorop een vakje voor kleingeld, de andere een leuke viltdekoratie. Bij ons door elkaar per stuft voor nog géén twe'e gulden. opertr maar er zijn ai zo'n 750 kinde ren hier." Vorig jaar zijn er meer dan tien duizend bezoekertjes geweest op de Speelinstuif, dit jaar verwacht de heer Van Leeuwen er „minstens evenveel, vermoedelijk meer". Een rondgang door de hal voert langs 22 stands. Soms lijkt het alsof dat er nog te weinig zijn, want voor enkele felbegeerde activiteiten staat een lange rij wachtenden. Het meest in trek zijn de make-up stand en de type-hoek. ,,'s Morgens vroeg, als ze hier binnenkomen", zegt de heer Van Leeuwen, „gaan ze zich eerst even opmaken. En tussen de middag willen ze zich „even bijwer ken".' Monique, zeven jaar, „werkt zich" kennelijk :,even bij". Blauwe ogen- schaduw, een fraaie zwarte lijn rond de ogen en een rose lipstick. Daarna volgt een zwarte stip op de wang. „Wat is dat?" „Dat is mdoi". Erna, tegenover Monique aan de kaptafel gezeten, is klaarblijkelijk wat jaloers op de belangstelling voor haar vriendinnetje en dringt aan op een intensieve blik op de verblindend rose gelakte, nagels. Bij de type-hoek künnen de kinde ren stukjes overtikken, als ze zelf Opmaken, maar van bloemstukjes niets weten, of een stukje schrijven over hun ervaringen op de Speelin stuif. Deze laatste stukjes worden in geleverd bij Nel Post, aan de ingang van de hal, die ze letterlijk („dat kost nogal eens moeite, met die tik- en spelfouten") opneemt in de dagelijks - verschijnende Speelinstuif-krant. Om. vier uur. worden de krantjes bij het verlaten van de hal uitgereikt aan de kinderen. Het theater. Naast de tvpehoek 'en de make-up stand een van de meest bezochte plaatsen. Maandagmiddag twee uur was het Songfestivai-tijd. Een rij zangers en zangeressen stond zenuwachtig te wachten bij de „arties teningang", aan de achterkant van het toneel. „Ik ben hartstikke bibbe rig", bekent een overdadig opge maakte Maassluisse schone. Wat ze ging zingen? „Tachtig rode rozen", dat vond ze het mooist. „We laten de kinderen hier ook zeif gemaakte toneelstukjes opvoeren", zegt Niels van Leeuwen, „of andere vormen van theater". Wie niet wil kijken naar een song festival, kan zich in de hal trouwens ook nog opperbest vermaken. Een postkantoor, waarin nog een heuse kleine telefooncentrale zal worden geplaatst, een afdeling waar de bloemschikkunst wordt beoefend, een naai-stand, een emailleerafdeling, een timmerhoek, een soldeer- of figuur- zaaghoek, er is genoeg werk aan de winkel. En wie de warmte binnen te veel wordt gaat naar buiten, waar, mede onder leiding van.de tachtigjarige J. Vijfwinkel, oud-timmerman, 'wordt gebouwd aan een dorp op kleine schaal. Eén straat is al af, na één dag speelinstuif. Na drie weken zal het resultaat niet onderdoen voor een drukbevolkte wijk. De saneringsge dachte leeft in Maassluis echter sterk, want de laatste dag worden, onder supervisie van debrandweer, alle bouwsels in bi and gestoken Tot en met 30 juli duurt het festijn in de Olympiahal. Van 's morgens tien uur tot 's middags vier uur kun nen de kinderen er terecht. Op de parterre verkopen wij deze ieuke kinderbadtassen met koordsluiting. Kies uit 2 modelletjes, door d elkaar per stuk voor 1 Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best Opmaken blijft een bezigheid voor meisjes DEN HAAG De heer B. Zwols man is van mening dat het college van B en W zich niet aan de afspra ken gehouden heeft omtrent de over dracht van het circustheater van de EMS. 'De president-directeur van EMS zei dit naar aanleiding, van de verklaring van burgemeester Marij- nen over het mislukken van de be sprekingen. Volgens de heer Zwolsman is het circustheater per 1 november 1970 aan de gemeente verkocht. De over dracht heeft echter nog niet plaats gehad. Evenmin trouwens de betaling van zo'n acht miljoen gulden. De ge meente wil niet tot koop over gaan omdat verschillende secundaire aangelegenheden nog geregeld moe ten worden. Zo zijn er verschilpunten over de te betalen rente, de prijs voor de ontwikkelde plannen voor de randbebouwing van het theater en over de overneming van het perso neel. De EMS heeft ai aangekondigd een kort geding aan te zullen spannen om het gemeentebestuur van Den Haag alsnog te dwingen, tot koop van het Circustheater over te gaan. Overi geens blijft de EMS bereid tot onder handelingen. De heer Zwolsman: „Ais de burgemeester wil komen, is hij welkom." (Yan een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Goodwill kweken. Zo en niet anders wen sen acht aantrekkelijke Zuidafri- t kaanse meisjes hun taak, die be staat uit het vertrouwd maken van het Nederlandse publiek met prbdukten uit hun land, te noemen. Produkten is misschien wat veel gezegd, want ue cam pagne staat nadrukkelijk in het teken van de sinaasappel af en toe nog eens in gezelschap van een grapefruit die met ingang van donderdag op verschillende plaatsen aan de man zal wor den gebracht. Vier meisjes, onder leiding van Ge- nee Botha bewerken het zuidelijk deel van Nederland plus een deel van België en de andere vier zullen onder supervisie van Jenny Cantan. de rest van ons land voor hun rekening ne men. Genee: „De organisatie Outspan, waarin alle kwekers van Zuid-Afrika vertegenwoordigd zijn, heeft ons uit gezonden. Er zijn ook meisjes in Frankrijk, Engeland en Duitsland, Vijf 'jaar geleden is Outspan begon nen met alleen Engeland als. "doel, maar momenteel zitten we in heel West-Europa." De meisjes streven er in de eerste plaats naar zoveel mogelijk aandacht te trekken, maar dat is in hun kleuri ge uitrusting, waarin geel en paars overheersen, niet zo'n probleem. Ge- nee weer: „Als het publiek ons ziet is het meteen geïnteresseerd en blijft men automatisch kijken. En dan be gint ons werk. We delen eens wat uit aan kinderen, vertellen over de si naasappel zelf en trachten ze meteen te verkopen." Veterane van het groepje, niet wat leeftijd betreft maar gemeten naar het aantal „dienstjaren'', is Jenny Cantan. Een zangeresje dat eens zelfs de Zuidafrikaanse hitparade heeft bereikt en in baar enthousiasme een aantal grammofoonplaten te voor schijn haalt. Zij weet uit ervaring dat er mensen zijn, met name in Enge land, die direct afwijzend staan als men merkt met vertegenwoordigsters (Van een onzer verslaggevers) ALBLASSERDAM Het Hollands Nationaal Circus Tony Salamon heeft wegens grote financiële moeilijkheden zijn activiteiten plotseling moeten sta ken. „Voor de tweede maal in dit sei zoen", verzekerde ons een uit Bremen afkomstige clotvn. „Er was zelfs geen geld om ons uit te betalen. Een aan tal artiesten, waaronder ikzelf, gaat zonder enige inkomsten op de trein naar Noord-Duitsland. Voor ons is dit een enorme strop, en hoe ik het hoofd boven water moet houden, weet ik niet." Een heel naargeestig eind, dat zich in Alblasserdam op een dramatische manier voltrok. Donderdag kwamen een stuk of twaalf wagens van het Circus Sala mon uit Oud-Beijerland naar Albias- sèrdam. De rest van de trein zou vol gen en het was de bedoeling dat don derdag en vrijdag in Alblasserdam zou worden opgetreden. Een anjbtenaar ter gemeentesecre tarie van Alblasserdam vertelde: „Er zijn vier masten overeind gezet, maar de tent kwam maar niet. Toen begre pen we, dat het Circus Salamon grote interne moeilijkheden had. Van optre den kwam niets. En in de loop van het weekend zijn de wagens successieve lijk verdwenen. De directie zou naai: Lochem zijn gegaan. Voor de rest is het onze zaak niet: wij hebben nergens last van gehad. Ze zijn gekomen, tra den niet op en verdwenen weer en de kous is af." In Lochem exploiteren de heer en mevrouw Janssen-Salamon, die ook de directie van hét Circus Tony Sala mon voeren, het aan de rijksweg tus sen Zutphen en Enschede gelegen hotel-café-restaurant „De Luchte". De Duitse clown vertelde voor hij naar Bremen terug ging, dat hij en enige anderen dé mogelijkheid zouden nagaan of er eventueel stappen ter inning van de achterstallige gages zouden kunnen worden'genomen ten opzichte van het'hotel. „Wij weten nu nog niét, hoe precies de juridische "vërhotidin^en-tussërt ho tel en circus zijn", zei hij. „Maar "dat kan een advocaat ïvel voor ons "uit pluizen. We'kunnen het hier vanzelf sprekend niet bij laten zitten." De „Vereniging voor des belangen van Nederlandse Circussen.1', zegt de heer Janssen, „die bij herhaling: de naam Van het circus in het algemeen zo in het discrediéf heeft gebracht, geen kar.s meer mag hebben, nog eens te starten-' kers, dieren en Artiesten, medewer- gemeenten zijn en blijven" óp" deze manier het perma nente slachtoffer van zijn immorele praktijken", aldus de. verklaring. De vereniging (in~'63 koninklijk goedge keurd met 8 Nederlandse circussen als leden) zegt verder op te treden omdat Salamon niet struikelde door onwetendheid, wanbeleid of ongeluk, maar door „doelbewuste benadeling van mens en dier". De heer Janssen was gisteravond niet voor commentaar bereikbaar. Artiesten die tijdens- de eerste toer- nee van het circus dit jaar in Oss strandden, hebben in Den Bosch een civiele procedure tegen Sala mon aangespannen om hun gages te ontvangen. Ook toen, 20 mei, ver klaarde de circusdirecteur geen geld te hebben om' z'n artiesten te betalen. Drie Duitse artiestenfamilies en. hun dieren bleven toen zonder één cent achter in Oss. Acties van dorps bewoners en geldelijke steun van de gemeente maakten het tenslotte mo gelijk dat de artiesten naar huis kon den gaan. SANTIAGO Het Chileense con gres heeft een grondwetswijziging goedgekeurd, die president Salvador Allende in staat stelt alle ondeme- mingen te 'nationaliseren die de bo demschatten van het land exploite- ,ren„ zoals de reusachtige kopermijnen '..Jfuga in d-klein. ROTTERDAM De Belgische or ganist Johan Huys, die het tweede concert in de serie orgelmaand-Lau- renskerk verzorgde, heeft maandag- avond niet zijn speLbijzonder kunnen imponeren. Tijdens een kort, maar hoogst interresant programma, dat was samengesteld uit werken van de vroeg- en de hoog-barok-perioden, trof. deze Gentse organist met zijn fijnzinnige èn gave vertolkingen van al deze stukken. Hijbleek een voortreffelijk stijl inzicht te bezitten en behalve over een verfijnde smaak op het punt van. règistérkeuze blèek Johan Huys ook over een tót in de puntjes verzorg de ornamentiek "te beschikken. Het eerste gedeelte van het recital was gevuld met een vijftal werkjes uit de 16e en begin 17e eeuw, te wé ten een kleurrijke Fantasia van An- - drea Gabrieli, „twee magnifieke Can zones van-de onbekende meester Giovanni Paolo- Cima (die rond 1570 werd geboren) en een Toccata be nevens de vierde Canzone uit het tweede boek van 1637- van groot meester Girolamo Frescobaidi. Fraai hierop aansluitend klonken de eerste Toccata uit het .Apparatus Musico-organisticus" van Georg Muf- fat, die op haaar beurt werd gevolgd door twee boeiende stukken van dé j Vlaming Abraham Vaii der Kerck- hoven (17e eeuw): een. levend Fan tasia hi-c-Rleïn-. en een - geserreerd Praeludium 'met knap opgebouwde in Amerikaanse eigendom. Het con- gres ratificeerde een eerder besluit en gaf de staat het „permanente ,en onvervreemdbare" recht van eigen dom over Chili's natuurlijke rijk dommen voornamelijk koper-en( salpeter. Met drié composities uit de hqog- barok: de roemruchte Aria Sebaldina van Pachelbel en twee jeugdwer ken van Joha'1*1 Sebastian Bach, een fuga in c en. een Fantasia met fuga in a, besloot Johan Huyszijn bespe ling. - ROTTERDAM De Rotterdamse brandweer is op één. na de duurste van Nederland. Die kostte de gemeen te Rotterdam in het afgelopen jaar 17,69 per inwoner. Alleen de Am sterdamse brandweer, is duurder: f 22,08 per inwoner. ..Dat is logisch", vertelde ons van- worgen een woordvoerder van de Rotterdamse gemeentesecretarie. nGrote bevolkingsconcentraties en vooral industriële concentraties ma ken een volledige beroepsbezetting en aanschaf van kostbaar materieel no dig. Natuurlijk waren wij vroeger heel wat goedkoper, toen wij met vrijwil ligers werkten. Maar een vrijwillige brandweer is in grote steden en zeker in industriesteden een onmogelijkheid geworden. We zullen in de toekomst Qog wel duurder worden: er is steeds riser materieel nodig voor specifieke doeleinden en dat geldt niet alleen voor de brandbestrijding maar ook voor de hulpverleningen. Kijk, vroe ger ging het om een paard in een gracht en wat later om een auto m het water. Voor dergelijke zaken is een eenvoudige takelwagen voldoen de. Maar in een industriegebied als Rotterdam en omgeving kan het ook gaan om een tankwagen met gevaar lijke stoffen, die van de weg is ge raakt. Dan komen er andere dingen kijken I" Overigens kost een brandweer voor een Nederlandse stad dit jaar gemid deld 8,92. Gemeenten met minder dan 30.000 inwoners konden het zelfs nog goedkoper af: tussen vier en zes gulden. De brandweer van een gemeente tussen de 50.000 en 100.000 inwoners kostte ongeveer elf gulden per inwo ner, die van een gemeente tussen de honderdduizend en tweehonderddui zend inwoners kostte ongeveer twaalf gulden per inwoner. ROTTERDAM Niet Hokar Espagnol maar de jongerensociëteit Exit heeft van d. gemeente de ruimte toegewezen gekregen boven de socië teit aan de Eendrachtsstraat. Het vrzoek van de sociëteit van de Spanjaarden ook voor deze ruimte in aanmerking te komen is afgewezen. Op 1 augustus begint Exit met de voorbereidigen de ruimte een eigen gezicht te geven. Naast een medita tiecentrum zullen er ook een macro biotisch restaurant en een theehuis komen. Daardoor zal de bestaan de ruimte een flink gedaanteverwis seling moeten ondergaan. Totnutoe heeft Exit 13.000 gulden beschikbaar voor deze verbouwing. De inrichting van een filmzaaltje is afhankelijk van de pecunia die Exit nog ter be schikking krijgt. uit Zuid-Afrika te doen te hebben. Jenny: „We reageren daar in het ge heel niet op. Het is niet onze op dracht over politiek te spreken. Wat ons betreft is bet parool: blijven' la chen." Iets waarmee knappe Judy 'Viljoen het eens is: „Hoe ik ais Judy Viljoen over het zwart-wit-probleem denk is niet belangrijk. Ik praat hier óver sinaasappelen." Op 1 juli verliet de gehele groep Zuid-Afrikaen terwijl sommige „Afrikaantjes" in Engeland en Frank rijk achterbleven en anderen Duits land aandoen arriveerden de acht eind vorige week op Zestienhoven. Nederland bezoeken met zo'n taak wil voor hen in de eerste plaats zeg gen zich trachten bekend te maken met onze gewoonten. Dat wil o.a zeg gen het Zuidafrikaans omzetten in het wat meer verstaanbare Neder lands en ook het nemen van ver- keerslessen, omdat Zuid-Afrika, En gels georiënteerd als het is, nog altijd vasthoudt aan het links rijden. Een bezigheid die nog voor donderdag moet gebeuren,, omdat daarna nauwe lijks tijd meer is zich met dergelijke zaken bezig te houden. Jenny: „Aan het eind van de dag ben je echt goed moe. Je staat im mers de hele dag in een winkel of iets dergelijks en dan moet je ook steeds je vriendelijkste gezicht zetten 's Avonds wil je dan best een beetje afreageren. En de meeste meisjes zijn dit jaar voor de eerste keer bezig, dus die hebben het al moeilijk genoeg." De hang naar ontspanning wordt dan ook nog eens benadrukt ais de meisjes vragen, waar ze kunnen paardrijden, waar ze kunnen tennis sen, waar ze kunnen hockeyen... en fin, waar ze wat anders kunnen doen dan over sinaasappelen praten. Niet dat dat zou vervelen. Integen deel. Op verzoek van de fotograaf •worden de specialekostuums aange trokken, wordt overlegd wat voor prent het moet worden. Kortom: alle medewerking, 't Is immers voor de sinaasappel... ROTTERDAM Nadat in februari de plastic expositiekoepel van de Shell, overblijfsel van Communicatie '70 op, het Weena afbrandde, onderging van morgen de koepel van Philips, vlakbij De Doelen, hetzelfde lot. Een man, waarvan de identiteit nog niet is vastgesteld, die in de koepel lag té slapen, kon op het laatste moment, slechts gekleed in zwembroek, vluchten. Hy liep tweede graads brandwonden op aan rug en benen. HU is een zijingang van De Doelen binnengebracht en een half uur later naar het Djjkzigtzieken- huis vervoerd. Hij bleek een shock te hebben. De 20-jarige brandweerman J. M. van Poppel, die by een val eerste graads brandwonden opliep, raakte ook gewond. I De schade is te verwaarlozèn. De koepels zyn voor de sloop bestemd. Volgens, de brandweer is de oorzaak niets anders dan onvoorzichtigdheid met vuur. De brand ging gepaard met felle rookontwikkeling en trok veel bekijks.' rrïlispl 'IS! f^lfeSÜH

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1