Leefruimten mens woord en beeld pr. J. Huisman van Rotterdamse GG en GD Baden in vuil water: „wel vies, niet erg" 1 4' Mi Kapper-oud e-st ifI moet meer dienstbaar ziin mz weert naa opruiming Kiiie bezorgt Merckx last Hermine Arens exposeert in Goedereede jis ixrimpen m oktober gereed BEROEP IS AAN HET UITSTERVEN mr= IN BOUWCENTRUM: ?sw« Éasaw 2 persoons merk matrassen met courtellé afgedekt 2 zijdig geborduurd ong 14 cm hoog ZIEKTE VAN WEIL door Rieneke v. dEnt 120x190 cm 130x190 cm 140x190 cm VERGELIJKING ipi !isi;nssi-:ilM iitil-i!';;i!iitT''"«.ifi i' 'M'iini! D£ ROTTERDAMMER WOENSDAG 14 JUL! 1971 PAGiNA 3 Tijdens warme dagen is en blijft katoenen kleding het prettigst in het dragen Heerlijk luchtig en soepel zijn deze katoenen badstof hersn pull-polo's in -sportief model, dat ook open gedragen kan worden, met borstzakje, tricot kraag en boorden. Er. zijn diverse mode-kleuren enis dat niet heel voordelig een vlotte pull nu voor neg géén twee rijksdaalders.' LUCHON Eddie Merckx verkeert ondanks het dragen van de gele trui in moeilijkheden. De Belg heeft bij zonder veel last van zijn knie, zodat zelfs een lichte massage, vanmorgen voor de start van de zestiende etappe, hem bijzonder veel pijn bezorgde. Dat lijkt met de Aubisque en de Tourmalet in het vooruitzicht een groot probleem te worden. Voer de start zei de Belg: „Door die knie voel ik me helemaal beroerd". Het leek allesbehalve zeker dat de super kampioen de rit zou uitrijden. saties, die zich met de realisering van dergelijke projecten bezig houden. Verder is er een leestafel, waarop de nodige documentatie over deze ont wikkeling ter inzage ligt. Het bouwcentrum heeft deze pre sentatie opgezet om een breed pu bliek in een notedop over de nieuwe ontwikkelingen te informeren. Im mers de consequenties van de ont wikkeling, .zoals die in de audio-vi- suele presentatie in het Bouwcentrum aan de orde komt, spelen zich af in de directe woonomgeving. GOEDEREEDE De Rotterdamse schilderes Hermine Arens-Van Nug- teren. die de laatste jaren in haar vakantieverblijf :n Ouddorp allerlei situaties in de kop van het eiland in beeld heeft gebracht, exposeert tot eind van d maand in de eeuwenoude raadszaal van Goedereede, Burgemeester H. J. Smith opende de expositie. Hij merkte op, dat een schilderij uit deze collectie in het nieuwe raadhuié zeker niet zou mis staan. ROTTERDAM Tot en met 25 september draaat- in ihet Bouwcen trum de audio-visuele presentatie Pa raplu. Een beeld- en geluidsprojectie over de leefruimten van de mens. In dia-beelden op acht schermen, gecombineerd met tekst en muziek wordt een compacte indruk gegeven van het brede scala' van specifieke ruimten waarover wij beschikken. ïn een historische terugblik wordt ge toond, hoe al die specifieke ruimten zich in de loop van de geschiedenis hebben ontwikkeld uit een zeer be perkt aantal, die iedereen voor alles en nog wat gebruikt. De laatste jaren komt tegen deze vergaande specificatie van ruimten 'een reactie op gang. Spontaan worden allerlei plaatsen voor andere doelein den gebruikt dan waarvoor ze inder tijd zijn gesticht. Een scherp voor beeld hiervan is de straat. Ook ko men er speciale plaatsen en gebou wen (bijvoorbeeld de Meerpaal in Dronten) waar pogingen worden ge daan verschillende functies, die in de loop van de geschiedenis gescheiden werden weer te integreren: de pluri forme sociaal-culturele accommoda ties. De presentatie in het Bouwcentrum loopt uit op een pleidooi voor meer van dergelijke plaatsen. Buiten de projectieruimte wordt nog aandacht besteed aan uitgangspunten voor der gelijke accommodaties en aan organi- KRIMPEN AAN DEN IJSSEL In oktober van dit jaar" zal de Ge meentelijke Technische school'aan de verbindingsweg te Krimpen aan den IJssel de^nieuwbouw in gebruik ne men, terwijl men deze maand reeds de praktijkvleugel bezet. De '25 aan de school verbonden le raren hopen dan vier tekenzalen en acht theorielokalen in gebruik te né men, alsmede twee natuurkundeloka- len, waarvan er één. volledig wordt ingericht met natuurkundëpraktikum. Verder bevat de uitbreiding nog een elektro-meetiokaal, volledig met praktikum, ook op het gebied van de elektronica, twee handvaardigheidslo kalen, tien praktijklokaien en twee gymnastieklokalen, beide volledig met toestellen ingericht. Aan de achterzijde van de theorie- vleugel bevindt zich het overblijflo kaal (30 t»'.j 14 meter), waarin wordt aangebracht een toneel met kleedka mers. een keuken en een buffet. De inventaris zal ten dele vervangen worden en verder worden uitgebreid. Ter ondersteuning van het theorie- onderwijs zal nog meer gebruik wor den gemaakt van projectie-toestellen (film en dia's: overhead projectietoe stellen, bandrecorders, opticart toestel enz. De school zal verder worden uitgerust met een volledige omroep installatie, 'I Door dit alles zal deze technische school één der modernste scholen .worden in deze mogeving, VENLO Het. gemeentebestuur van Yenlo (60.000 Inwoners.) vindt dat het geld uit het gemeentefonds out rechtvaardig wordt verdeeld. •In een brief aan minister Geertse- ma (binnenlandse zaken) zegt het ge meentebestuur dat de gemiddelde ge meenten van 60.000 tot 80.000 inwo ners opmerkelijk weinig profijt trek ken van de verfijningsregelingen op grond van de financiële verhoudings wet. jljüttjjpl iiiMlMfal Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze sportieve badstof heren pull polo's met borstzakje en tricot kraag en boorden, I n de kleuren bleu, cognac, camel, marine, wit én mosgroen en alle courante. g%g% herenmaten fffI UU ROTTERDAM Wanneer de thermometer tussen de 25 en 30 graden Celsius schommelt zien velen, als enige redmiddel tegen de hitte de befaamde koele duik in het al dan niet zilte nat. In de stad betekent dat een gang naar het zutembad, een duik in één van de „open wateren", de kana len, vaarten, rivieren en plussen. Tegen de sprong in deze '„open wateren'.. overigens in Rotter dam verboden zwemgebiod - Jbe- staan. de laatste tijd echter -over- wegende bezwaren van hygiëni sche aard. De toenemende, vervui ling van het water doet vele ge ruchten over het oplopen van vreemde ziektes ontstaan: en faecaliën achterblijven. Zodat de omgeving en daardoor ook het water schoon blijft. Als dat goed helder is, en je kunt ongeveer een halve meter in het water kijken, dan is het er goedzwemmen. Beter zwemmen in ieder geval dam in troebel water, al is dat niet aantoonbaar schadelijk de gezondheid, én al wordt he. j wijze van spreken pas bedreigend als de mensen de pure faecaliën ophap pen."-' 1 -V :v.d,d" even hygiënische opvattingen hebben; waterzuiveringsinstallaties, die slechts, voor. een -bepaald doe! zuive ren, namelijk voor het,afbreken. van bepaalde stoffen door' een toename van het zuurstofgehalte; vogels, die darmbacteriën dn het water kunnen brengen. Maar die faecale verontreiniging wordt over een zo groot terrein uitge spreid dat de ziektekans voor zwem mers te klein is. Zelfs wanneer dc faeces van een typhuspatiënt in het water komen, dan yvordt die zo ver dund dat er te weinig ziektekiemen zijn om besmetting voor anderen te kunnen opleveren. Er is namelijk een flinke hoeveelheid water in het li chaam nodig om besmet te worden, en zelfs al zou men tijdens het zwem men een paar flinke slokken naar binnen krijgen, dan nog is die hoe veelheid te verwaarlozen. Het oplo pen van buiktyphus, paratyplius en dysenterie door zwemmen in rivier water is dus uitgesloten". „Wat. men wel kar. oplopen";, z.egt dr. .Huisman, -„is- de - ziekte', van Weil, waarvan'de kiemen door een intacte huid-of door slijmvliezen naar binnen kunnen komen. Het percentage ziek tegevallen hiervan is echter weer te •klein om conclusies te kunnen trek ken. In 1969 waren er drie gevallen in Rotterdam bekend, het jaar daar voor ook drie. in 1967 vier, en de voorafgaande jaren schommelde dat getal tussen de acht en de nul. En dat waren nog niet eens. allemaal geval len -van zwemmers in oppervlaktewa ter, vaak gebeurde .het..ook bijmén sen die beroepshalve veel met water in aanraking kwamen, bij vissers .bij voorbeeld.. Toch is - de- kans op de ziekte van Weil,, al is die ook nog zo gering, aanleiding voor de gemeente geweest de „ópen wateren" tót verbo den zwemgebied te verklaren." Een belangwekkend verschijnsel vindt dr, Huisman ook dat de chemi sche verontreiniging van het water „meehelpt"" aan het terugdringen van de ziekte van Weil. „Het is vreemd, maar waarschijnlijk door deze chemi sche factoren hebben die ziektekie men minder 'overlevingskansen, even als de malariamug trouwens, die z!eh in Nederland de laatste tijd om de zelfde redenen ook niet meer kan handhaven. Het 'enige „voordeel" dus van deze verontreiniging." Ook zwemmen in chemisch sterk .verontreinigd water heeft nog geen aantoonbare schade voor de gezond heid opgeleverd. ,,Al zit er tien keer te veel kwik in het water, de huid neemt het gewoon niet op." voor Duur van de opruiming 15 juli tot 5 augustus Géén teL of schrift basis Dé openingsaanbieding op onze 1e etage2 persoons poly- aether matrassen met tientallen guldens voordeel. 2 Persoons polyaether merkma- trassen met courtelle afgedekt en aan 2 zijden geborduurd. Kies uit 3 maten, ong. 14 cm hoog, nu met ruim 140,-- tot f 65,- voordeel. i i „Onzin", zegt dr. J. Huisman, leider t van de afdeling Hygiëne en Quaran- tair.e van de Rotterdamse Gemeente- S lijke Geneeskundige en Gezondheids- i dienst, „er is geen statistisch bewiis voor de stelling dat zwemmen in ver- j vuild water ziektes zou veroorzaken." Dr. Huisman is overigens niet iemand wie de vervuiling van bodem, water j en lucht onberoerd laat. „Maar, he- laas misschien, al -kun je dat in dit -geval moeilijk zeggen, is er geen sprake van aantoonbare schade, aan de gezondheid door verblijf in opper- l vlaktewateren. Als het wel. zo was stonden we er heel wat gunstiger voor, dan werd er wel wat meer aan l gedaan". „Ik wil hiermee helemaal niet zeg- gen dat het water schoon is", aldus dr. Huisman, „integendeel, er is spra ke in bijna alle wateren van een sterke'faecale verontreiniging. Daar- j voor zijn vele oorzaken aan te wij- j zen; de aanwezigheid van woonböot- jes en -boten, die misschien niet al- t tijd een even deugdelijke afvoer heb- 'hen: de zeilers die wellicht niet alle ..ITOM"; zei ik tot metzelf, „Ik ga 'n straatje om', to en de tune van het laatste nosjoumaal verklonken wast Niets is immers aantrekkelijker dan-een late koele avondwandeling na een lange, hete dag. Zo'n wandeling relativeert dé alle daagse dingen, waar we ons met; z'n ailen zo vreselijk druk om maken, tot hun juiste, proporties en leert ons af stand nemen van momenten, die enige uren geleden onder de koperen heme! nog zo intens belangrijk toeschenen. Zo wandelde ik door één. van Rotterdams mooiste buitenwijken en kwam tót de verrassende ontdekking, dat er nog;zo veel goeds op de-wereld Is. -. j-ATf - i Geuren van anthuriums, rozen,* anjers en lelies brachten mij in een weldadige stemming. Hier en daar wierpen tuin- sproelers fascinerende watermuren op on deden de fozestruiken na deza kunstmatigeregenbui zwaar naar bené den hangen. Terwijl ik zo te mijmeren liep, dat veel goeds binnen handbereik en kosteloos aanwezig is, ging ik plot seling onderuit. Het ongeluk dat gebeurde valt niet mis te verstaan. Stank en kleur, van geleiachtige hondepoep spreken op .dit moment voor zichzelf én Ik begreep, dat dit het abrupte einde was van de zo romantisch begonnen avondlijke wamde- ling- „Waarom kijken die honden niet beter uit?". En mijn naïveteit merkend: „Pe mensen die hun hond uitlaten,, moeten toch wat verder - met hun gedachten gaan dan de stoep". j -y' v' Met opgetrokken neus héb ik die avond de schoenen schoongemaakt V.'t Had allemaal erger kunnen zijn"; ver zuchtte Ik. „Ik had kunnen - vallen, of. mijn enkel kunnen breken". Die uitwerp selen op straat zijn echter wel een pro-' bleem want hoeveel liefde en trouw de hond ons ook kan schenken, aan z'n bestaan zo dicht bij huls zijn ook nade len verbonden. Ik weet, dat ik nu de kans loop op boze brieven van dieren vrienden. maar we moeten ook In dit verband nuchter blijven, zoals m'n oude hospita vroeger altijd pleegde te zeg gen. Er zou iets aan gedaan moeten worden, maar wat, zo mijmerde Ik ver der. T^NKELE dagen later treek r.iij plot- seling. dat voor veel meer mensen dagelijkse portie hondepoep dp de stoep een bron van ergernis is. Op een door-de-weekse avondwandeling, - stuitte Ik op het bord met de veelzeggende en uit ergernis geboren woorden: „We houden wel van uw hond, maar niet van zijn stront". Misschien moeten er meer vart deze plastische en niet mis te verstane wand schilderingen In onze straten worden aangebracht om -aan het toenemend euvel, nu bijna iedereen een. hond heeft, een halt toe téroepen. Of zullen we een systeem uit het op dit gebied om streden Amerika overnemen, waar wijk- besturen In New York de eigenaars van honden een schepje- ter beschikking stellen. Bij de schepjes worden zakjes gelé verd, waarin de zoveel last veroorzaken de hondenultwerpselen gedeponeerd kunnen worden. In New York gebeurt het alt Mis schien ais landelijke primeur ook let* voor Rotterdam?Y. /■'- „Sterker nog, wassen, 'en föhnen staan vrijwel nooit op 'net programma van die -kappers. Ze zeggen dat ze er geen tijd voor hebben en dat die zo genaamde poespas (die tussen haakjes heel belangrijk is) ook niet loont. Geen wonder, ze vragen er/als ze het doen, twee gulden voor. en dat kan natuur lijk niet, dat is veel te weinig". Daan verwijt diezelfde groep -kappers nog meer. Hij vindt dat ze zich te veel door. hun eigen smaak laten leiden in plaats van door de wensen van hun klanten. „Als er een jongen met lang haar binnen komt die zegt dat hij straks de zaak ook weer met. lang haar wil verlaten, dan moet dat kunnen. Dan moet je niet zeggen dat kort hem be ter staat en hem zonder pardon kaal knippen. Als je dat doet zie je hem nooit meer terug bovendien, dat is logisch". Daan vertelt over het gevolg ervan, over de mensen die hun haar zelf gaan knippen of 'het door familie of vrienden laten doen. Na enkele maanden komen die mensen weer bij een -kapper, die het -kapsel niet in één keer kan herstellen tot een technisch volmaakte hoofdbedekking. De sfeer is erg belangrijk in een kapsalon, vindt de klagende snijder. Wachtende mensen recht achter de klanten die geholpen worden storen erg bijvoorbeeld, in moderne salons staan de „wachtstoelen" dan ook meestal opzij. Kapper Brakman be treurt de matige interesse in zijn vak, hij begrijpt het ook niet helemaal. Hij zoekt naar oorzaken, denkt ze gevon den te hebben, en praat dan enthou siast honderd-uit over de vele fijne •kanten aan het vak. „Het is leuk, mo dern, creatief en gezellig, je komt da gelijks in aanraking met vele ver schillende mensen. Dat maakt het in teressant". „Kinderen worden door de oudere kappers nog altijd gezien als onbe langrijke klanten die alle tijd hebben. Ze behandelen ze als tussendoortje. Als er een oudere klant binnenkomt die zegt haast te hebben, mag hii voor al langer wachtende kinderen, die net zo goed haast hebben om te •gaan spelen, om zich hoe dan ook te gaan vormen. En als de kinderen on der het mes zitten, onder de grote ruwe hand van de kapper, moet het nog op de .,effe-gauw"-manier in het bekende „bloempotstijltje". Je haalt de kinderen die bij een oudere kap per zijn geweest er zo uit, als ze op straat spelen of zo". Nog één keer vat Daan Brakman zijn bezwaren tegen de „oude" kap pers samen, en formuleert een wens, een tip voor ze. „Als aan alle klanten evenveel aan dacht wordt besteed, als er gewerkt, wordt met eenheidsprijzen en afspra ken. als de oudere garde ook inziet dat knippen alleen niet genoeg is, dan is het lelijke etiket wat dc kappers nu hebben, snel verdwenen. Tien mi nuten langer met iemand bezig zijn, cr genoeg mee verdienen, samenspe len met de klant zodat die tevreden naar huis gaat, aki iedereen tevreden is, kan het dan nég beter?" Van onze verslaggever ROTTERDAM, juli „Als het, zo doorgaat blijven er in Rotterdam niet veel kappers over. Ik denk dat 'er in Zuid twee zullen zijn, in Schiedam ook. en in het centrum ongeveer vijf, allemaal met zo'n vier of vijf bedienden". Daan Brakman .ziet 'net somber in voor de harensnijders in zijn stad. In zijn zaak aan de Mauritsweg vertelt de,25-jarige kapper waarom. „Dit jaar volgden slechts zestien verdienen hoor". Steeds weer komt jongens de dagopleiding voor ons vak. de jonge kapper tijdens zijn verhaal Van hen verdwijnen er enkelen naar terug op die „kappers-oude-stijl", en dc marine, anderen gaan bij hun va- trekt hij een vergelijking met de jon- der in de zaak werken, zodat cr heel ge kappers. (Hij verwijt de oudere weinig bedienden over blijven voor snijders-generatie dat ze niet dienst- de kappers. En dat is natuurlijk ver- baar genoeg is, dat ze niet genoeg velend: Het is ook jammer, want ik aandacht aan haar klanten besteedt, weet zeker dat cr veel meer jongens zijn die kapper zouden willen wor- „De meesten werken nog steeds den, maar zij latcm zich afschrikken niet met afspraken, zodat ze erg on- door eenzijdige berichten in de pers regelmatig moeten werken. Vaak zit cn door dc valse voorlichting die de hun zaak op bepaalde tijden bomvol .zogenaamde kappers-oude-stijl onbc- Binnen een ,zo kort mogelijke tijd wast geven." worden dan zo veel mogelijk klanten geholpen. Mensen met wat langer Daan vindt het niet helemaal eer- haar kosten wat meer tijd, en moeten lijk wanneer de kranten schrijven ook meer betalen, de kappers-oude- dat het slecht gaat met het kappers- stijl werken niet met een eenheids vak omdat de C.A.O. zo laag ligt. „Op prijs. Zoveel voor wassen, zoveel voor zich is dat wel zo, ze ligt inderdaad knippen en zoveel voor föhnen vra- laag. Maar ais je je vak oen beetje gen, ongeacht de haarlengte, dat is er verstaat kun je heus een goed salaris niet bij". Morgenvroeg om 9 uur begint op de Ie etage de verkoop vart deze 2 persoons merkmatras- sen met courtelle afgedekt en aan 2 zijden geborduurd, in 3 2-persoonsmaten, nu extra voor delig. Ook in 1 persoensmaten: 80x190 cm f69,80 90x190 cm f79,80 Duur van da opruiming 15 juli tot 5 augustus Géén tal. of schrift, best Nog niet op vakantie geweest dan ligt hier Uw kans om nog net voor die tijd een prima luchtbed voor een buitenge woon lage prijs te kopen. Wij verkopen nu vinyl-canvas luchtbedden in banen uitvoe ring, snijmaat 182 x 74 cm, in een fleurig dessinvoor nog géén dertien ouiden. Een vergelijking tussen dieren, bij voorbeeld vissen, cn mensen gaat niet op? Een mens kan bij wijze van spre ken tussen honderden dode vissen in een plas rondzwemmen zonder cm ziekte op te lopen? „Inderdaad, ziek worden dori hij niet. Voor vissterfte is de indicator overigens vaak onvoldoende zuurstof in het water". „Ik zal zeker niet zeggen dat het lekker is, zwemmen in vuil water. In tegendeel". meent de heer Huisman, „maar het is meer vies dan erg. De bezwaren tegen de waterverontreini ging voor de zwemmer zijn dus meer esthetisch dan medisch": „Men is trouwens overal bezig met onderzoekingen op dit gebied. Maar men komt er niet uit. Er is bijvoor- oeeid do be'Sir.eUelijkc geelzucht, een virusziekte, waarvan men vermoedt dat zij eventueel verband zou kunnen houden met verblijf in water, maar bewijzen zijn er niet voor. En ook huidziekten kunnen we niet als ge volg van zwemmen in vervuild water zien. Vaak is het een kwestie van irritatie, zoals chloorwater, in goedge keurde zwembaden, ook kan veroor zaken". „Op internationaal niveau1', aldus dr. Huisman, „tracht men nieuwe normen aan te leggen voor „open" zwemwater." Die houden waarschijn lijk een verruiming van de toela tingsnorm in. ,Je kunt wel zo veel gaan verbieden en sluiten, maar ten eerste zijn er geen medische gronden voor zo'n handelwijze en ten tweede gaan demensen toch zwemmen, en dan misschien in nog sterker veront reinigd water. Waar ikvoor zou w'T- len pleiten is niet in de eerste plaats een bacteriologisch onderzoek van water-monsters, maar een voortdu rend toezicht op de omgeving van zwemwater, zodat er geen etensresten TERSCHELLING Terschelling krijgt althans voorlopig geen strand voor naaktlopers. Slechts één van de elf raadsleden verklaarde dinsdagavond in de gemeenteraads vergadering geen bezwaar tegen het naakt baden te hebben.; De anderen stonden min of meer -afwijzend te gen het verzoek van dc Federatie van Naturisten-verenigingen om een gedeelte van het strand voor onge klede recreatie vrij te geven. Eén van de belangrijkste motie ven voor het afwijzende besluit was dat de vrijheid van ue blote bad gasten een beperking zou inhouden voor de anderen. „Fatsoenlijke men sen" zouden zich geremd kunnen voelen op hetzelfde strand te zittén als de naturisten, aldus de raadsleden. Aan „onnodige sensatie" hadden da raadsleden geen behoefte. Het raadsbesluit maakte een eind aan de gedachten over een proef met het naaktbaden, waarmee het College van B en W had gespeeld. Er waren by de raad zes brieven met bezwaren tegen het naaktlo- persstrand binnengekomen. In één daarvan, met 3939 handtekeningen, stond dat Adam cn Eva na de zonde val van God het vijgeblad hadden ontvangen om hun schaamte te be dekken. Morgenvroeg om 9 uur begint op de camping-afdeling, 2e eta ge, de verkoop van deze prima vinyl-canvasTuchtbedden in ba nen uitvoering. Snijmaat 182 x 74 cm, nu ex tra voordelig voor Duur van de opruiming 15 juli tot 5 augustus Géén teL of schrift best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1